Hồ sơ quản lý cấu hình phần mềm

MỤC LỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CẤU HÌNH PHẦN MỀM MỤCH ĐÍCHCÁC DẤU HIỆULƯU ĐỒ : 1. Lập kế hoạch quản lý cấu hình :2. Danh mục cấu hình 3. Kiểm soát, lưu trữ, đánh giá trạng thái, báo cáo tổng hợp về cấu hình phần mềm.THÔNG SỐPHÂN ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU LIÊN QUAN HỒ SƠ CHI TIẾT LẬP TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN KHOA TIN HỌC KINH TẾ MỤC ĐÍCH CÁC DẤU HIỆU LƯU ĐỒ VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 1. Lập kế hoạch 2. Xác định công cụ lập trình 3. Lập trình các thư viện chung 4. Lập trình các module chức năng 5.Tích hợp các Module 1. Viết tài liệu mô tả chức năng của phần mềm 2. Test Sơ bộ 3. Tổng hợp và bàn giao THÔNG SỐPHÂN ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNGCÁC TÀI LIỆU CÓ LÊN QUAN

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hồ sơ quản lý cấu hình phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hå S¬ Qu¶n lý cÊu h×nh phÇn MÒm M· hiÖu tµi liÖu : QLSV\CHPM LÇn ban hµnh : 01 Ngµy cã hiÖu lùc : 30/10/2002 Môch ®Ých Qui tr×nh qu¶n lý cÊu h×nh phÇn mÒm ®­îc ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh danh môch vµ m· hiÖu cñ c©ó h×nh, kiÓm so¸t c¸c phiªn b¶n cña cÊu h×nh vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp vÒ tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh sö dông trong thiÕt kÕ phÇn mÒm. C¸c dÊu hiÖu w Danh môc cÊu h×nh w KiÓm so¸t c¸c thay ®æi w Qu¶n lý c¸c phiªn b¶n cÊu h×nh L­u ®å : Më ®Çu LËp kÕ ho¹ch QLCH X¸c ®inh danh môc CH KiÓm so¸t cÊu h×nh L­u tr÷ cÊu h×nh §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i B¸o c¸o tæng hîp KÕt thóc LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu h×nh : a/ X¸c ®Þnh thêi gian thùc hiÖn qu¶n lý cÊu h×nh Thêi ®iÓm b¾t ®Çu : Tõ khi tiÕn hµnh dù ¸n. Thêi ®iÓm kÕt thóc : Khi phÇn mÒm nµy kh«ng cßn ®­îc sö dông n÷a. b/ Nh©n lùc thùc hiÖn dù ¸n 1 C¸n bé Qu¶n trÞ dù ¸n (QTD 1 C¸n bé Qu¶n lý cÊu h×nh (QLCH). 1 LËp tr×nh viªn (TLV). 1 Ph©n tÝch viªn hÖ thèng (PTVHT). 1 C¸n bé Test ch­¬ng tr×nh (CB Test). 1 C¸n bé triÓn khai hÖ thèng c/ Yªu cÇu vÒ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cho dù ¸n. Mét m¸y tÝnh Intel PIII/733 Mét m¸y in lazer HP. M¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng Intenet. PhÇn mÒm sö dông : HÖ ®iÒu hµnh Windows2000, bé Office2000, bé Visual Studio6.0 vµ mét sè phÇn mÒm kh¸c. d/ C¸c tµi liÖu vµ nguån th«ng tin phôc vô dù ¸n. Hå s¬ sinh viªn. C¸c danh s¸ch sinh viªn. B¶ng ®iÓm. C¸c giÊy chøng nhËn. Th«ng tin tõ c¸n bé qu¶n lý sinh viªn, tõ tr­ëng,phã . khoa… Khi lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu h×nh phÇn mÒm Qu¶n lý sinh viªn ngoµi kÕ ho¹ch ban ®Çu chung cho toµn bé qu¸ tr×nh ta cßn ph¶i lËp c¸c kÕ ho¹ch bæ sung bëi v× trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cßn ph¸t sinh ra nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c so víi qu¸ tr×nh ban ®Çu. ViÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch bæ sung ph¶i linh ho¹t theo tõng t×nh huèng ph¸t sinh. Danh môc cÊu h×nh + Danh môc ng­êi thùc hiÖn + Danh môc phÇn cøng phÇn mÒm cña dù ¸n. + Danh môc c¸c tµi liÖu dïng + Danh môc hÖ thèng cña phÇn mÒm QLSV + Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o + Danh môc tµi liÖu h­íng dÉn sö dông KiÓm so¸t, l­u tr÷, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i, b¸o c¸o tæng hîp vÒ cÊu h×nh phÇn mÒm. Sau khi lËp kÕ hoach qu¶n lý cÊu h×nh vµ x©y dùng danh môc cÊu h×nh phÇn mÒm ta ph¶i kiÓm so¸t cÊu h×nh ®ã,tiÕn hµnh b¶o tr×, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh. Trªn c¬ së danh môc cÊu h×nh x©y dùng ®­îc lËp b¸o c¸o tæng qu¸t vÒ qu¶n lý cÊu h×nh. Th«ng sè 1. Th«ng sè chung M« t¶ Yªu cÇu Ng­êi thùc hiÖn Qu¶n lý cÊu h×nh Cã kiÕn thøc v÷ng vµng vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm tæng quan §iÒu kiÖn b¾t ®Çu Th«ng qua kÕ ho¹ch QLCH ®· ®­îc lËp Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §iÒu kiÖn thùc hiÖn §­îc Khoa cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c c«ng cô cho qu¶n lý cÊu h×nh : Nh©n lùc, phÇn cøng, phÇn mÒm, c¸c c«ng cô ®Ó kiÓm so¸t l­u tr÷, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh… Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §iÒu kiÖn kÕt thóc. KÕt thóc dù ¸n phÇn mÒm qu¶n lý Sinh viªn Cã biªn b¶n ghi nhËn ®· hoµn thµnh phÇn mÒm 2. §Çu vµo KÕ ho¹ch w KÕ ho¹ch ban ®Çu cña qu¸ tr×nh QLCH w C¸c kÕ ho¹ch bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt C¸c yªu cÇu w Tµi liÖu dù ¸n : + Tµi liÖu m« t¶ thiÕt kÕ tång quan + Tµi liÖu thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu + Tµi liÖu m« t¶ qu¸ tr×nh lËp tr×nh + Tµi liÖu m« t¶ qu¸ tr×nh test ch­¬ng tr×nh + Tµi liÖu m« t¶ qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n + Tµi liÖu qu¶n trÞ phÇn mÒm w Yªu cÇu n©ng cÊp : + C¶i tiÕn phÇn mÒm sao cho hoµn chØnh h¬n + Më réng thªm c¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt C¸c yªu cÇu kh¸c w C¸c tiªu chuÈn cña cÊu h×nh : + Tiªu chuÈn vÒ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm sö dông cho dù ¸n. + Tiªu chuÈn vÒ kh¶ n¨ng cña ch­¬ng tr×nh + Tiªu chuÈn vÒ tèc ®é + Tiªu chuÈn vÒ kÝch th­íc cña ch­¬ng tr×nh w Tiªu chuÈn tæ chøc th­ môc : + Th­ môc ch­¬ng tr×nh. + Th­ môch c¸c tÖp hÖ thèng. + Th­ môch c¸c tÖp d÷ liÖu + Th­ môc c¸c b¸o c¸o ®· lËp ®­îc Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt 3. §Çu ra KÕ ho¹ch Qu¶n lý cÊu h×nh w KÕ ho¹ch vÒ thêi gian w Nh©n lùc w C«ng cô sö dông w Tµi liÖu sö dông Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt Danh môc cÊu h×nh w Dang môc cÊu h×nh + Danh môc ng­êi thùc hiÖn + Danh môc phÇn cøng phÇn mÒm cña dù ¸n. + Danh môc c¸c tµi liÖu dïng + Danh môc hÖ thèng cña phÇn mÒm QLSV + Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o + Danh môc tµi liÖu h­íng dÉn sö dông w Th«ng b¸o ph¸t hµnh cÊu h×nh. Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt B¸o c¸o w B¸o c¸o danh môc cÊu h×nh : Sau khi x©y dùng ®­îc danh môc cÊu h×nh ta ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o vÒ danh môc w B¸o c¸o tr¹ng th¸i cÊu h×nh : Tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh tèt hay kh«ng, cã phï hîp víi yªu cÇu kh«ng Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §¸nh gi¸ chÊt l­îng §¸nh gi¸ theo c¸c chØ tiªu cña cÊu h×nh : Møc ®é æn ®Þnh, møc ®é phï hîp, chi phÝ, lîi Ých … 100% C¸c qu¸ tr×nh liªn quan TÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh kh¸c trong mét dù ¸n phÇn mÒm ®Òu cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý cÊu h×nh. C¸c qu¸ tr×nh ®ã bao gåm : w ThiÕt kÕ tæng quan w LËp tr×nh w Test ch­¬ng tr×nh w TriÓn khai phÇn mÒm w Qu¶n trÞ phÇn mÒm Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §­îc khoa tin häc kinh tÕ chÊp nhËn Ph©n ®o¹n vµ ho¹t ®éng STT §iÒu kiÖn thùc hiÖn B¾t ®Çu KÕt thóc 1 LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu h×nh B¾t ®Çu qu¸ tr×nh qu¶n lý cÊu h×nh §­îc phª duyÖt 2 KiÓm so¸t cÊu h×nh Sau b­íc 1 §­îc phª duyÖt 3 L­u tr÷ cÊu h×nh Sau b­íc 2 §­îc phª duyÖt 4 §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cÊu h×nh Sau b­íc 3 §­îc phª duyÖt 5 B¸o c·o tæng quan Sau b­íc 4 §­îc phª duyÖt LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu h×nh STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 Thµnh lËp nhãm thùc hiÖn dù ¸n phÇn mÒm Danh s¸ch c¸c thµnh viªn tham gia QTDA Néi quy lµm viÖc theo nhãm cña c«ng ty 2 Ph©n c«ng c«ng viÖc B¶ng ph©n c«ng c«ng viÖc QTDA 3 X©y dùng lÞch thùc hiÖn LÞch thùc hiÖn QLCH 4 X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cÇn sö dông B¶n yªu cÇu vÒ phÇn cøng vµ phÇn mÒm QTDA 5 X©y dùng danh môc cÊu h×nh Danh môc cÊu h×nh QLCH KiÓm so¸t cÊu h×nh STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 KiÓm so¸t ®­îc cÊu h×nh hiÖn thêi Danh môc cÊu h×nh hiÖn thêi QLCH 2 KiÓm so¸t c¸c phiªn b¶n cña phÇn mÒm Tµi liÖu m« t¶ chi tiÕt c¸c phiªn b¶n QLCH 3 KiÓm so¸t c¸c thay ®æi cña phÇn mÒm Tµi liÖu m« t¶ c¸c thay ®æi QLCH 4 LËp c¸c b¸o c¸o vÒ viÖc kiÓm so¸t cÊu h×nh B¸o c¸o kiÓm so¸t cÊu h×nh QLCH L­u tr÷ cÊu h×nh STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 L­u tr÷ toµn bé cÊu h×nh cña phÇn mÒm hiÖn thêi Biªn b¶n l­u tr÷ QTDA 2 L­u tr÷ khi cã sù thay ®æi Biªn b¶n l­u tr÷ QTDA §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cÊu h×nh STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 Xem xÐt c¸c tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh Tµi liÖu ghi nhËn c¸c tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh QTDA 2 C¸c tr¹ng th¸i khi cã sù thay ®æi Tµi liÖu ghi nhËn c¸c tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh QTDA B¸o c¸o tæng quan STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 LËp b¸o c¸o vÒ kÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu h×nh B¸o c¸o vÒ kÕ ho¹ch QLCH QTDA 2 LËp b¸o c¸o vÒ kiÓm so¸t cÊu h×nh B¸o c¸o vÒ kiÓm so¸t cÊu h×nh QTDA 3 LËp b¸o c¸o vÒ l­u tr÷ cÊu h×nh B¸o c¸o l­u tr÷ cÊu h×nh QTDA 4 LËp b¸o c¸o vÒ c¸c tr¹ng th¸i cña cÊu h×nh B¸o c¸o vÒ c¸c tr¹ng th¸i QTDA Tµi liÖu liªn quan STT Tªn tµi liÖu M· tµi liÖu CÊp quy ®Þnh 1 B¸o c¸o tr¹ng th¸i cÊu h×nh QLSV\CHPM\TTCH C«ng ty 2 Tiªu chuÈn phiªn b¶n s¶n phÈm QLSV\CHPM\PBSP C«ng ty 3 Tiªu chuÈn tæ chøc th­ môc QLSV\CHPM\TCTM C«ng ty 4 H­íng dÉn qu¶n lý cÊu h×nh QLSV\CHPM\HDQLCH C«ng ty 5 Danh môch cÊu h×nh QLSV\CHPM\DMCH C«ng ty 6 B¸o c¸o tr¹ng th¸i cÊu h×nh QLSV\CHPM\TTCH C«ng ty Hå s¬ STT Tªn hå s¬ Ng­êi lËp Ng­êi duyÖt Møc quan träng 1 KÕ ho¹ch QLCH QLCH QTDA TB 2 DMQLCH QLCH QTDA TB 3 DM c¸c phiªn b¶n SP QLCH QTDA TB 4 BC c¸c thay ®æi QLCH QTDA TB 5 BC tæng quan vÒ QLCH QLCH QTDA TB Ng­êi duyÖt Ng­êi kiÓm tra Ng­êi lËp Gi¸m ®èc c«ng ty Hå s¬ chi tiÕt lËp tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý sinh viªn khoa tin häc kinh tÕ M· hiÖu tµi liÖu : QLSV\HSLT LÇn ban hµnh : 01 Ngµy cã hiÖu lùc : 30/10/2002 Môc ®Ých Trong c«ng nghÖ phÇn mÒm qu¸ tr×nh lËp tr×nh ®­îc ¸p dông cho c¸c c«ng viÖc x©y dùng thiÕt kÕ chi tiÕt, lËp tr×nh tÝch hîp hÖ thèng, thùc hiÖn Test s¬ bé vµ x©y dùng tµi liÖu m« t¶ chøc n¨ng cña phÇn mÒm C¸c dÊu hiÖu ThiÕt kÕ kü thuËt chi tiÕt LËp tr×nh Test c¸c module TÝch hîp c¸c module M« t¶ c¬ chÕ ho¹t ®éng L­u ®å vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn Më ®Çu LËp kÕ ho¹ch X¸c ®Þnh c«ng cô lÈp tr×nh LËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung LËp tr×nh c¸c module chøc n¨ng TÝch hîp Cã lçi khi Test Tæng hîp vµ bµn giao ViÕt tµi liÖu m« t¶ c¬ cÊu ho¹t ®éng cña phÇn mÒm KÕt thóc 1. LËp kÕ ho¹ch Thêi gian thùc hiÖn : 15 ngµy X¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc cô thÓ cÇn lµm 2. X¸c ®Þnh c«ng cô lËp tr×nh Sö dông c«ng cô lËp tr×nh Visual Basic 6.0 Microsoft Access 2000 Giíi thiÖu c«ng cô lËp tr×nh V isual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 lµ s¶n phÈm phÇn mÒm cña h·ng Microsoft Lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng, tõ phiªn b¶n 5.0 trë ®i cung cÊp mét sè tÝnh n¨ng hç trî lËp tr×nh trªn Internet Lµ ch­¬ng tr×nh 32 bit, chØ ch¹y trªn m«i tr­êng Win95 trë lªn l ¦u ®iÓm : TiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc so víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cã cÊu tróc kh¸c v× cã thÓ thiÕt lËp c¸c ho¹t ®éng trªn tõng ®èi t­îng mµ nã cung cÊp Khi viÕt ch­¬ng tr×nh ta cã thÓ thÊy ngay ®­îc kÕt qu¶ Cho phÐp chØnh söa dÔ dµng. Kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c th­ viÖn ®éng DLL l Nh­îc ®iÓm Yªu cÇu m¸y cã cÊu h×nh kh¸ cao ChØ ch¹y trªn m«i tr­êng Win95 trë lªn Mét ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng Visual Basic gåm cã hai phÇn : Form vµ Code + Form lµ giao diÖn giao tiÕp cña ng­êi sö dông víi ch­¬ng tr×nh. LËp tr×nh viªn cã thÓ dÔ dµng thiÕt kÕ giao diÖn theo ý cña m×nh. + Code lµ phÇn bªn trong ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn toµn bé ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh. Ng­êi lËp tr×nh viÕt c¸c ®o¹n lÖnh trong c¸c Code ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nµo ®ã. CÊu tróc cña mét ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng Visual Basic ®­îc thùc hiÖn theo hai b­íc : + ThiÕt kÕ giao diÖn ( T¹o Form ), thiÕt kÕ h×nh d¸ng form vµ c¸ch bè trÝ c¸c ®èi t­îng trªn ®ã + ViÕt Code b»ng c¸c lÖnh Basic ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh. HÖ qu¶ trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 2000 §©y lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu th«ng dông hiÖn nay. Nã cho phÐp ta cã thÓ thiÕt lËp c¸c c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch dÔ dµng. Access ®Æc biÖt thuËn lîi cho viÖc t¹o c¸c b¶ng d÷ liÖu vµ t¹o mèi quan hÖ gi÷a chóng. Ta sö dông Access ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu sau ®ã liªn kÕt víi Visual Basic th«ng qua Visual Basic ®Ó xö lý c¸c d÷ liÖu ®ã. Ngoµi ra chóng ta cßn ph¶i sö dông ng«n ng÷ truy vÊn SQL ®Ó truy vÊn d÷ liÖu 3. LËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung M« h×nh c¸c chøc n¨ng : HÖ thèng qu¶n lý SV LËp b¸o c¸o CËp nhËt T×m kiÕm Hå s¬ sinh viªn NhËp vµ tÝnh ®iÓm T×m theo m· sinh viªn T×m theo tªn T×m theo ngµy sinh T×m theo quª qu¸n T×m theo kho¸ T×m theo líp D anh s¸ch sinh viªn B¶ng ®iÓm GiÊy chøng nhËn Danh s¸ch ®­îc lªn líp Danh s¸ch ®­îc häc bæng Danh s¸ch th«i häc, t¹m dõng, l­u ban… ThiÕt kÕ CSDL l«gic LOPHOC #M· líp Tªn líp Khãa SINHVIEN #M· sv Hä tªn Ngµy sinh Gioi Quª qu¸n Th­êng tró N¬i ë §èi t­îng N¨m B§ N¨m KT DOITUONG §èi t­îng Khu vùc DIEM #M· sv Hä tªn Kú thi LÇn thi M· m«n §VHT §iÓm MONHOC #M· m«n Tªn m«n Ta cã c¸c module chøc n¨ng sau ®­îc ph©n cÊp nh­ sau HT qu¶n lý sinh viªn Modul NhËp d÷ liÖu Modul lËp b¸o c¸o Module T×m kiÕm Víi mçi Module trªn ta l¹i ph©n cÊp thµnh c¸c module nhá h¬n: NhËp d÷ liÖu + NhËp hå s¬ sinh viªn + NhËp ®iÓm thi + TÝnh ®iÓm trung b×nh cho tõng sinh viªn T×m kiÕm + T×m th· sinh viªn + T×m theo tªn sinh viªn + T×m theo ngµy sinh + T×m theo líp + T×m theo quª qu¸n … LËp b¸o c¸o + LËp vµ in c¸c danh s¸ch sinh viªn : Danh s¸ch SV ®­îc häc bæng, danh s¸ch SV ®­îc lªn líp, danh s¸ch SV l­u ban. + In c¸c giÊy chøng nhËn cho SV + In b¶ng ®iÓm tæng hîp tõng häc kú, tõng n¨m häc, c¶ kho¸ häc cho mçi sinh viªn . LËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung : X©y dùng CSDL cho phÇn mÒm X©y dùng mét sè hµm th­ viÖn cã thÓ dïng chung. X©y dùng c¸c tÝnh ®iÓm X©y dùng th­ viÖn t×m kiÕm Th­ viÖn In Ên 4. LËp tr×nh c¸c module chøc n¨ng Sau khi ®· x©y dùng ®­îc c¸c th­ viÖn chung ta tiÕn hµnh lËp tr×nh c¸c module chøc n¨ng : Module nhËp d÷ liÖu NhËp danh s¸ch sinh viªn : ThiÕt kÕ Form NhËp SV, NhËp líp, nhËp ®èi t­îng. C¸c th«ng tin cÇn nhËp: + Th«ng tin vÒ sinh viªn : M· SV, Hä tªn, Ngµy sinh, giíi tÝnh, quª qu¸n, th­êng tró… + C¸c th«ng tin kh¸c : VÒ líp häc, vÒ kho¸ häc… NhËp ®iÓm thi : Form NhËp m«n thi, NhËp ®iÓm thi C¸c th«ng tin cÇn nhËp : + NhËp th«ng tin vÒ m«n häc : M·MH, DVHT,… + Th«ng tin vÒ ®iÓm thi : Kú thi, m«n thi, lÇn thi, ®iÓm thi… TÝnh ®iÓm : Tõ th«ng tin ®· ®­îc nhËp ë trªn ta tiÕn hµnh tÝnh ®iÓm cho tõng sinh viªn mét c¸ch tù ®éng. Module T×m kiÕm Sö dông ng«n ng÷ SQL ®Ó t×m kiÕm c¸c th«ng tin T×m kiÕm M· SV : Muèn t×m th«ng tin vÒ 1 sinh viªn th«ng qua M· SV ta cã thÓ lµm nh­ sau : Select MaSV,HoTen,Ngaysinh,Gioi,Quequan,Doituong From SINHVIEN Where MaSV=” “; T×m kiÕm theo hä tªn, theo quª qu¸n, theo ®iÓm, theo ngµy sinh… ta còng lµm t­¬ng tù th«ng qua c¸c c©u lÖnh truy vÊn SQL Module LËp c¸c b¸o c¸o : Sö dông ng«n ng÷ SQL, sau ®ã lËp c¸c Report trªn c¬ së c¸c truy vÊn ®ã C¸c danh s¸ch : + Danh s¸ch sinh viªn ®­¬c häc bæng + Danh s¸ch sinh viªn ®­îc lªn líp + Danh s¸ch sinh viªn l­u ban + Danh s¸ch sinh viªn th«i häc + Danh s¸ch sinh viªn t¹m dõng. C¸c giÊy chøng nhËn : Chøng nhËn ®Ó ®¨ng ký xe m¸y, ®¨ng ký t¹m tró. LËp b¶ng ®iÓm tæng hîp cho tõng SV 5.TÝch hîp c¸c Module Sau khi ®· lËp tr×nh c¸c Module chøc n¨ng ta tÝch h¬p chóng thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh th«ng qua hÖ thèng Menu cña ch­¬ng tr×nh ®Ó thuËn tiÖn cho ng­êi sö dông. ViÕt tµi liÖu m« t¶ chøc n¨ng cña phÇn mÒm C¸c chøc n¨ng : CËp nhËt : + Danh s¸ch + NhËp vµ tÝnh ®iÓm T×m kiÕm : + T×m theo M·SV + T×m theo tªn SV . . . LËp vµ In c¸c b¸o c¸o : + In c¸c danh s¸ch + In c¸c giÊy chøng nhËn + In b¶ng ®iÓm tæng hîp Test S¬ bé Sau khi tÝch hîp c¸c Module chøc n¨ng víi nhau ta tiÕn hµnh Test s¬ bé. NÕu ch­¬ng tr×nh kh«ng cã lçi th× tiÕn hµnh c«ng ®o¹n tiÕp theo. NÕu vÉ cßn lçi th× ta ph¶iquay l¹i b­íc lËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung. Tæng hîp vµ bµn giao Khi Test s¬ bé kh«ng cßn lçi ta sÏ tæng hîp l¹i vµ bµn giao cho QLDA. Qu¸ tr×nh lËp tr×nh kÕt thóc ë ®©y. Th«ng sè 1. Th«ng sè chung M« t¶ Yªu cÇu Ng­êi thùc hiÖn LËp tr×nh viªn Cã kiÕn thøc v÷ng vµng vÒ lËp tr×nh, cã thÓ sö dông tèt Vsua Basic, Access, SQL §iÒu kiÖn b¾t ®Çu w Tµi liÖu kiÕn tróc cña phÇn mÒm mµ LTV x©y dùng. w Tµi liÖu møc cao m« t¶ chi tiÕt qu¸ tr×nh lËp tr×nh mµ LTV ®· lËp ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §iÒu kiÖn thùc hiÖn w C«ng cô lËp tr×nh ®· ®­îc lùa chän: + Visual Basic 6.0 + Microsoft Access + SQL w C«ng cô ®Ó tiÕn hµnh test s¬ bé : D÷ liÖu ®­îc Khoa THKT cung cÊp, Ch¹y th­ trªn nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh, ®­a ch­¬ng tr×nh thö nghiÖm trªn m¹ng w Tiªu chuÈn cña ch­¬ng tr×nh do QTDA lËp ra. Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §iÒu kiÖn kÕt thóc. w §­a ra bé ch­¬ng tr×nh QLSV ®· ®­îc ®ãng gãi hoµn chØnh. w Tµi liÖu m« t¶ c¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm mµ LTV x©y dùng . §­îc héi ®ång c«ng ty phª duyÖt 2. §Çu vµo KÕ ho¹ch w §Æc t¶ yªu cÇu phÇn mÒm mµ ng­êi QTDA cïng kh¸ch hµng thèng nhÊt ®­a ra wKiÕn tróc cña hÖ thèng phÇn mÒm. w C¸c module ®­îc thiÕt kÕ Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt C¸c thay ®æi Thay ®æi vµ bæ sung mµ LTV thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp tr×nh cho phï hîp víi c¸c thay ®æi cña c¸c qu¸ tr×nh kh¸c Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt 3. §Çu ra ThiÕt kÕ c¸c Module chi tiÕt w Module NhËp d÷ liÖu + Module NhËp danh s¸ch SV + Module NhËp vµ tÝnh ®iÓm w Module t×m kiÕm + T×m theo m· SV + Tim theo tªnSV . . . w Module LËp vµ in c¸c b¸o c¸o, danh s¸ch, chøng nhËn. Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt M« t¶ chøc n¨ng cña hÖ thèng w Chøc n¨ng cËp nhËt sè liÖu vµ tÝnh ®iÓm w Chøc n¨ng t×m kiÕm w Chøc n¨ng In c¸c danh s¸ch, giÊy chøng nhËn, b¶ng ®iÓm tæng hîp cho tõng sinh viªn Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt H­íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm QLSV wPhÇn mÒm ®· ®­îc ®ãng gãi mét c¸ch hoµn chØnh. Muèn sö dông th× ph¶i cµi ®Æt w H­íng dÉn cµi ®Æt ®­îc ng­êi lËp tr×nh viÕt ®­íc ®Æt trong th­ môccã chøa ch­¬ng tr×nh Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §¸nh gi¸ chÊt l­îng w TØ lÖ hoµn thµnh w HiÖu suÊt >= 90% +- 20% C¸c qu¸ tr×nh liªn quan TÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh kh¸c trong mét dù ¸n phÇn mÒm ®Òu cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý cÊu h×nh. C¸c qu¸ tr×nh ®ã bao gåm : w Qu¶n trÞ dù ¸n w ThiÕt kÕ tæng quan w Qu¶n lý cÊu h×nh w Test ch­¬ng tr×nh w TriÓn khai phÇn mÒm w Qu¶n trÞ phÇn mÒm w ChÊt l­îng Héi ®ång c«ng ty phª duyÖt §­îc khoa tin häc kinh tÕ chÊp nhËn Ph©n ®o¹n vµ ho¹t ®éng STT §iÒu kiÖn thùc hiÖn B¾t ®Çu KÕt thóc 1 LËp kÕ ho¹ch cho qu¸ tr×nh lËp tr×nh §­îc chÊp nhËn 2 X¸c ®Þnh vµ kiÓm tra c¸c c«ng cô lËp tr×nh Sau b­íc 1 §­îc chÊp nhËn 3 LËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung Sau b­íc 2 §­îc chÊp nhËn 4 LËp tr×nh c¸c module chøc n¨ng Sau b­íc 3 §­îc chÊp nhËn 5 TÝch hîp c¸c module chøc n¨ng thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh Sau b­íc 4 §­îc chÊp nhËn 6 Biªn so¹n c¸c tµi liÖu m« t¶ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng Sau b­íc 5 §­îc chÊp nhËn 7 Tæng hîp vµ bµn giao kÕt qu¶ Sau b­íc 6 §­îc chÊp nhËn Chi tiÕt ho¸ c¸c b­íc : LËp kÕ ho¹ch STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 X¸c ®Þnh thêi gian thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn LTV 2 C¸c néi dung cÇn thùc hiÖn B¶n kÕ ho¹ch LTV X¸c ®Þnh c«ng cô lËp tr×nh STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 Visual Basic 6.0 Bé ch­¬ng tr×nh Visual Studio 6.0 LTV 2 Microsoft Access 2000 Bé office 2000 LTV LËp tr×nh c¸c th­ viÖn chung STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 X©y dùng c¸c hµm th­ viÖn Hµm th­ viÖn LTV 2 X©y dùng c¸c th­ viÖn t×m kÕm th­ viÖn t×m kÕm LTV LËp tr×nh c¸c module chøc n¨ng STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn Tµi liÖu h­íng dÉn 1 X©y dùng Module NhËp d÷ liÖu Module NhËp d÷ liÖu LTV 2 X©y dùng c¸c module t×m kiÕm module t×m kÕm LTV 3 Module in Ên danh s¸ch, giÊy chøng nhËn, b¶ng ®iÓm module In Ên LTV TÝch hîp c¸c Module Biªn so¹n tµi liÖu m« t¶ chøc n¨ng STT M« t¶ ho¹t ®éng S¶n phÈm Ng­êi thùc hiÖn 1 M« t¶ chøc n¨ng nhËp d÷ liÖu B¶n m« t¶ chøc n¨ng nhËp d÷ liÖu LTV 2 M« t¶ chøc n¨ng t×m kÕm B¶n m« t¶ chøc n¨ng t×m kÕm LTV 3 M« t¶ chøc n¨ng In Ên B¶n M« t¶ chøc n¨ng In Ên LTV Tæng hîp vµ bµn giao C¸c tµi liÖu cã lªn quan C¸c quy tr×nh lµm phÇn mÒm cña c«ng ty S¸ch h­íng dÉn sö dông Visual Basic 6.0, Access2000 Tµi liÖu vÒ tiªu chuÈn cña phÇn mÒm C¸c tµi liÖu cña c¸c qu¸ tr×nh kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHồ sơ quản lý cấu hình phần mềm.DOC
Luận văn liên quan