Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long

Mục lục Lời nói đầu. 1 Phần I :Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.2 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2 II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 3 1. Ngành nghề kinh doanh. 3 2. Địa bàn hoạt động. 3 3. Quy trình công nghệ. 4 III. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 6 1.Mô hình tổ chức quản lý. 6 2.Tổ chức sản xuất9 IV. Tổ chức bộ máy kế toán. 10 1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 10 2.Hình thức tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 12 Phần II :Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long. 16 I. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.16 1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất16 2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm16 II. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 17 1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty. 17 2. Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18 III. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 27 1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp. 27 2. Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 27 IV. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.37 1. Nội dung chi phí sử dụng máy thi công. 37 2. Quy trình hạch toán. 38 V. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 46 1. Nội dung chi phí sản xuất chung. 46 2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung. 47 VI. Kết chuyến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm57 1. Kiểm kê, xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ. 57 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm58 Phần IIIMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long. 63 I. Đánh giá khái quát về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long.63 1.ưu điểm63 2. Nhược điểm65 II. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long. 68 1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm68 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long. 70 2.1. Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản và hệ thống chứng từ, sổ sách70 2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 71 2.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 73 2.4. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 74 2.5. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung. 76 2.6. Hạch toán thiệt hại phá đi làm lại76 2.7. Hạch toán giá trị xây lắp giao cho nhà thầu phụ. 78 2.8. Đẩy mạnh công tác phân tính chi phí- giá thành. 79 Kết luận. 80 Mục lục. 83 Danh mục tài liệu tham khảo 1. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp- NXB Thống kê- Năm 2004 2. Nguyễn Văn Công – Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính- NXB Tài chính-2002 3. Đỗ Minh Thành- Kế toán xây dựng cơ bản- NXB Thống kê-Năm 2000 4. Hệ thống kế toán doanh nghiệp xây lắp – NXB Tài chính 5. Tạp chí kế toán số 16, 22, /1999, số 26/2000 số 32, 33/2001, số 41/2003 6. Tạp chí phát triển kinh tế số156/03 7. Tạp chí Ngân hàng số 4/2000 8. Võ Văn Nhị- Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới- NXB Tài chính- Năm 2004 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan