Đề tài 1 số giải pháp và hướng hoàn thiện việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2

Lời nói đầu Hiện nay, nhiều nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với sản xuất trong nước. Trước tình hình đó, Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 phải tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm để đứng vững trên thị trường. Muốn làm được như vậy, một mặt xí nghiêp phải thay đổi công nghệ, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới mặt khác phải thiết lập một hệ thống thông tin về chi phí, giá thành chính xác phù hợp. Do đó việc tổ chức và hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một điều quan trọng. Trước bối cảnh đó em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 2” để báo cáo trong đợt kiến tập này. Dựa trên những lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của xí nghiệp, em đã chọn đề tài này nhằm đưa ra một số kiến nghị nâng cao chất lượng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 phục vụ cho mục đích cuối cùng là tạo lợi nhuận lớn hơn. Chính vì vậy, trong báo cáo thực tập tổng hợp này ngoài phần lời nói đầu và kết luận, em xin trình bày ba phần chủ yếu sau: Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Phần này nêu lên lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, đề xuất về mặt lý luận . Phần 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá tại xí nghiệp. Thông qua tìm hiểu, phần này em xin nêu lên những đặc điểm chung về xí nghiệp như lịch sử hình thành và phát triển, công tác tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh và khái quát công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong đơn vị . Phần 3: Phương pháp và giải pháp hoàn thiện Dựa trên lý luận và thực tiễn, phần này sẽ đưa ra những nhận định chung nhất về yêu cầu phải hoàn thiện phần hành kế toán này và một số kiến nghị đề xuất . Trong báo cáo này, việc trình bày được giới hạn trong những sản phẩm chủ yếu được xí nghiệp sản xuất ra tại các phân xưởng chính. Số liệu cung cấp cho việc nghiên cứu này được lấy từ tài liệu liên quan của tháng 3 năm 2002. Theo em, số liệu cá biệt của một tháng cũng có thể làm cơ sở đưa ra những nhận định tổng quát bởi mặt hàng của xí nghiệp ít có biến động lớn. Khi nghiên cứu bất kì một vấn đề gì, xác định đúng phương pháp là một phần tạo nên sự thành công. Nhận thức được điều đó, trong quá trình nghiên cứu bên cạnh việc vận dụng những phương pháp duy vật biện chứng, lôgic học em còn sử dụng biện pháp toán học, trình bảng biểu sơ đồ để đưa ra những vấn đề mang tính bản chất cần thiết. Trong một thời gian nghiên cứu tương đối ngắn với khả năng của mình em xin trình bày những vấn đề mang tính thực tiễn và lý luận. Việc trình bày trong báo cáo này còn nhiều sai sót em mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để có được những báo cáo tốt hơn ở giai đoạn sau. Em xin chân thành cảm ơn! Phần I Những vấn đề lý luận chung I-Những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: I.1- Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: Quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là quá trình đầu tư các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm lao vụ và dịch vụ cần thiết phù hợp với mục tiêu đặt ra . Dù tồn tại dưới nhiều hình thức, nhưng tựu chung lại đầu vào cho sản xuất bao gồm: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công chi phí về khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác. Các loại chi phí này phát sinh và vận động liên tục trong mỗi giai đoạn sản xuất . Để hiểu rõ về các loại chi phí này ta cần phân biệt đâu là chi phí bỏ ra để tạo nên một giá trị sử dụng nào đó, cũng như đâu là chi phí để thực hiện giá trị của giá trị sử dụng này và chi phí nào không liên quan đến việc tạo ra giá trị sử dụng. Hay nói cách khác ta phải hiểu được thế nào là chi phí và thế nào là chi tiêu. . Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Còn chi tiêu chỉ đơn thuần là sự giảm đi về mặt giá trị của tài sản trong doanh nghiệp bất kể nó phục vụ cho mục đích gì. Nhưng chi tiêu và chi phí lại có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Nhưng có khi những khoản chi tiêu kỳ này lại không được tính vào chi phí và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa phát sinh. Như vậy ta có thể đưa ra được một cách hiểu về chi phí sản xuất như sau: Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm và đạt được mục đích là tạo ra được sản phẩm dưới dạng có thể có. Chi phí sản xuất được hình thành do có sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào sản phẩm và được thể hiện trên hai mặt Về mặt định tính, đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh tiêu hao trong quá trình sản xuất để tạo nên sản phẩm Về mặt lượng, đó là mức tiêu hao của các yếu tố thể hiện dưới nhiều thước đo khác nhau chủ yếu là thước đo tiền tệ. Hai mặt định tính và định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối của quá trình tái sản xuất và đặc điểm của sản phẩm. Như vậy các yếu tố này tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng chúng có đặc điểm chung đó là giá trị của chúng được chuyển vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất. Việc phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Với ý nghĩa đó việc phân loại chi phí sản xuất được tiến hành theo nhiều cách dựa trên những tiêu chí, cơ sở khác nhau. Mỗi cách đều phục vụ cho một mục đích cụ thể. Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu được sử dụng. Phân theo yếu tố chi phí: về thực chất khi phân theo yếu tố thì chi phí có ba loại chủ yếu là chi phí lao động sống, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về tư liệu lao động. Tuy nhiên trong qua trình quản lý tuỳ vào điều kiện và yêu cầu mà việc phân chia theo yếu tố có thể chi tiết hơn nhưng cơ bản vẫn là ba yếu tố trên. Phân theo khoản mục chi phí trong gia thành sản phẩm: Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tính giá thành. Nói tóm lại chi phí sản xuất là những hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm. Trong quản lý và tổ chức sản xuất, chúng ta cần phải hiểu rõ chi phí về mặt bản chất cũng như hình thức biểu hiện. Từ đó đưa ra được cách phân loại phù hợp để tránh tình trạng tính sai chi phí, hoặc dùng chỉ tiêu chi phí như là một công cụ để thực hiện những hành vi phạm pháp. I.2- Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm: Trong sản xuất kinh doanh một nguyên tắc cơ bản đặt ra đó là sự bù đắp đối với những chi phí bỏ ra để có được giá trị sử dụng cung cấp cho Xã hội. Do vậy, việc sản xuất ra một sản phẩm nằm trong một giới hạn - giới hạn bù đắp. Nếu vượt qua giới hạn này doanh nghiệp tất yếu sẽ bị thua lỗ và phá sản.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài 1 số giải pháp và hướng hoàn thiện việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èng tµi kho¶n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/C§KT ngµy 1/11/1999 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra phôc vô nhu cÇu qu¶n lý XÝ nghiÖp ®· thiÕt kÕ c¸c tµi kho¶n cÊp hai cÊp ba phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 13 ng­êi, d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña mét KÕ to¸n tr­ëng vµ phã kÕ to¸n tr­ëng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ cña th«ng tin kÕ to¸n.( xem s¬ ®å sau) S¬ ®å sè 8: M« h×nh bé m¸y tæ chøc cña Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n l­¬ng Thñ quü M¸y tÝnh Thu ng©n Phã kÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n vËt liÖu KÕ to¸n phô liÖu KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ cung cÊp Chøc n¨ng cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: Cã chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp, tham m­u ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cho Gi¸m ®èc. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tr­íc Gi¸m ®èc vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan(kiÓm to¸n, ng©n hµng, chñ ®Çu t­...) Phã phßng kÕ to¸n: NhiÖm vô nh­ mét kÕ to¸n tæng hîp, thùc hiÖn viÖc tæng hîp c¸c th«ng tin tõ c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c ®Ó lËp lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Phô tr¸ch c«ng t¸c phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n khi KÕ to¸n tr­ëng v¾ng KÕ to¸n ng©n hµng: Phô tr¸ch nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng( Ng©n hµng C«ng th­¬ng, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn). §Ó phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n ng©n hµng sö dông nh÷ng chøng tõ sau: GiÊy thanh to¸n t¹m øng; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; B¶ng kiÓm kª quü; Biªn lai thu tiÒn; PhiÕu thu; PhiÕu chi. Vµ sæ s¸ch sö dông bao gåm: B¶ng kª sè 1,2;NhËt ký chøng tõ sè 1,2,5 Liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña m×nh KÕ to¸n ng©n hµng ph¶i lËp c¸c uû nhiÖm chi, viÕt sÐc, lËp c¸c b¶ng sao kª c¸c kho¶n thanh to¸n qua ng©n hµng, lËp b¸o c¸o thuÕ GÝa trÞ gia t¨ng cña c¸c kho¶n mua, b¸n qua ng©n hµng §ång thêi KÕ to¸n ng©n hµng cßn theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n ph¸t sinh hµng ngµy trong ®¬n vÞ. Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i kÐt, nhËn tiÒn vµo ra. Hµng ngµy vµo sæ quü c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt. Cuèi ngµy, ®èi chiÕu æ quü víi b¸o c¸o quü do kÕ to¸n ng©n hµng lËp ®Ó kiÓm tra, ph¸t hiÖn ra sai sãt kÞp thêi xö lý. KÕ to¸n l­¬ng: Phô tr¸ch viÖc tÝnh to¸n l­¬ng cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp dùa trªn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ c¸ch thøc tÝnh l­¬ng cho tõng ®èi t­îng. KÕ to¸n l­¬ng cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi phßng Tæ chøc ë c¸c vÊn dÒ B¶o hiÓm X· héi, B¶o hiÓm Y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn. Phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n ghi sæ lËp b¶ng biÓu kÕ to¸n l­¬ng sö dông nh÷ng chøng tõ liªn quan sau: B¶ng chÊm c«ng;PhiÕu x¸c nhËn SP, c«ng viªc hoµn thµnh; Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng Tõ nh÷ng chøng tõ nµy kÕ to¸n l­¬ng tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ lËp c¸c b¶ng biÓu: B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng; B¶ng thanh to¸n BHXH; B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n kho: Do ®Æc diÓm xÝ nghiÖp cã 3 kho nªn phßng kÕ to¸n ®· bè trÝ ba nh©n viªn theo dâi c¸c kho nµy. Hµng ngay, vµo sæ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhËp xuÊt NVL, CCDC, bao b×. Cuèi th¸ng, lªn sæ tæng hîp xuÊt- nhËp-tån, ®èi chiÕu kiÓm tra víi sæ s¸ch cña thñ kho, kÕ to¸n thanh to¸n. KÕ to¸n kho phô tr¸ch bao b×, phô liÖu cßn kiªm viÖc h¹ch to¸n X©y dùng c¬ b¶n vµ söa ch÷a nhá. KÕ to¸n kho c¬ khÝ theo dâi mét phÇn bao b×, ®ång thêi theo dâi TSC§ KÕ to¸n nguyªn liÖu chÝnh: theo dâi nguyªn liÖu th­êng vµ nguyªn liÖu ®éc, vµ mét sè bao b×. ViÖc h¹nh to¸n nguyªn vËt liÖu chñ yÕu sö dông c¸c chøng tõ sau: PhiÕu nhËp vËt t­ thuª ngoµi chÕ biÕn, PhiÕu xuÊt vËt t­ thuª ngoµi chÕ biÕn, Biªn b¶n kiÓm kª VT, SP,HH,PhiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú, PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, PhiÕu lÜnh vËt t­, PhiÕu nhËp kho Tõ ®ã, kÕ to¸n thùc hiÖn ghi sæ : Sæ chi tiÕt vËt t­, B¶ng kª xuÊt, B¶ng kª nhËp, Sæ sè d­. KÕ to¸n gi¸ thµnh : Chøc n¨ng cña kÕ to¸n gi¸ thµnh lµ tËp hîp toµn bé chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo tõng ph©n x­ëng trong tõng thêi kú. §Þnh kú thµnh lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh theo kho¶n môc. §Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n gi¸ thµnh sö dông c¸c b¶ng ph©n bæ:B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, B¶ng ph©n bæ khÊu hao, B¶ng kª xuÊt vËt t­, vµ c¸c chøng tõ liªn quan. Tõ nh÷ng b¶ng biÓu, chøng tõ ban ®Çu nµy kÕ to¸n chuyÓn sè liÖu vµo c¸c: B¶ng kª sè 4,5,6; NhËt ký chøng tõ sè 7. Ngoµi ra kÕ to¸n gi¸ thµnh h»ng n¨m cßn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh cho mÆt hµng nghiªn cøu. KÕ to¸n tiªu thô: Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô. §Ó ®­a ra ®­îc c¸c chØ tiªu to¸n gi¸ vèn, doanh thu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n ph¶i sö dông: PhiÕu xuÊt kho kiªm ®iÒu chuyÓn néi bé; PhiÕu nhËp kho;Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Tõ ®ã kÕ to¸n tiªu thô ghi mét sè lo¹i sæ sau: Sæ chi tiÕt thµnh phÈm, Sæ chi tiÕt 131, B¶ng kª sè 8,10,11, NhËt ký chøng tõ sè 8 §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña kÕ to¸n tiªu thô, ®ång thêi do ®Æc ®iÓm kinh doanh nhiÒu lo¹i mÆt hµng vµ kh¸ch hµng, nªn XÝ nghiÖp ph©n cho hai kÕ to¸n viªn theo dâi phÇn hµnh nµy. KÕ to¸n thµnh phÈm: Cã nhiÖm vô theo dâi, tËp hîp c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm theo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. Theo dâi gi¸ vèn hµng b¸n. KÕ to¸n tiªu thô: tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n liªn quan ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, tiÕn hµnh ghi sæ. Hµng th¸ng, tr­íc ngµy 10, kÕ to¸n tiªu thô lËp b¸o c¸o thuÕ GGTGT ®Çu ra, kÕt hîp sè liÖu trªn b¸o c¸o thuÕ GTGT cña kÕ to¸n ng©n hµng vµ b¸o c¸o thuÕ GTGT ®Çu vµo cña kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®Ó lªn b¸o c¸o tæng hîp thuÕ GTGT ph¶i nép cña XÝ nghiÖp. Theo dâi doanh thu hµng b¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n hµng b¸n tr¶ l¹i… KÕ to¸n thanh to¸n: KiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n , chøng tõ mµ phßng cung øng, kho nép lªn ®Ó ph¶n ¸nh ghi sæ c¸c nghiÖp vô. §Þnh kú, kÕ to¸n thanh to¸n lËp b¸o c¸o tæng hîp thuÕ GTGT ®Çu vµo ®Ó cïng víi b¸o c¸o thuÕ cña kÕ to¸n tiªu thô lËp thµnh b¸o c¸o GTGT ph¶i nép. Ngoµi ra, kÕ to¸n thanh to¸n cßn theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n t¹m øng cho kh¸ch hµng, c«ng nh©n viªn, thanh to¸n l­¬ng, thu b¶o hiÓm... KÕ to¸n TSC§: Theo dâi biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña TSC§ ë tõng ®¬n vÞ, ph©n x­ëng vµ toµn xÝ nghiÖp. TÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng TSC§. Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng: §­îc qu¶n lý bëi qu¶n ®èc tõng ph©n x­ëng. Hµng ngµy, phèi hîp víi kÕ to¸n kho, kÕ to¸n gi¸ thµnh lªn tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. Tr­íc nh÷ng yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, cïng víi sù x¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban cho phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng míi, hÖ thèng kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW2 ®· kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao vÒ c¬ cÊu còng nh­ chÊt l­îng. Víi viÖc ph©n bæ lùc l­îng mét c¸ch hîp lý gi÷a c¸c phÇn hµnh, hÖ thèng kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp ®· ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña m×nh. II- Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp II.1 – T×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt : Víi quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n s¶n xuÊt theo kiÓu liªn tôc, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 chän ph©n x­ëng lµ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §ång thêi, XÝ nghiÖp còng ph©n chia toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo nh÷ng chØ tiªu phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý cña m×nh. Trong ®ã bao gåm ba lo¹i chÝnh nh­ sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CFNVLTT): bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, niªn liÖu, bao b× xuÊt dïng…Chñ yÕu lµ: nguyªn liÖu gåm: Ampiciline, Tetracilin, Vitamin B1,B6,B12, Vitamin C…; t¸ d­îc gåm bét s¾n, bét tan, lactaza…; vËt liÖu phô gåm: nh·n, b¨ng b¶o ®¶m hå d¸n…; nhiªn liÖu : x¨ng dÇu than…;… Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CPNCTT): lµ kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm, l­¬ng c¬ b¶n, th­ëng, c¸c kho¶n chi tr¶ B¶o hiÓm X· héi (BHXH)… Chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC): lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh ë ph©n x­ëng kh«ng ph¶i lµ chi phÝ trùc tiÕp kÓ trªn. HiÖn nay, XÝ nghiÖp thùc hiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ba ph©n x­ëng chÝnh (Ph©n x­ëng tiªm; Ph©n x­ëng viªn; Ph©n x­ëng hãa) mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô lµ Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn. Ngoµi ra do Phßng Nghiªn cøu bªn c¹nh chøc n¨ng nghiªn cøu cßn thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt phôc vô cho ph©n x­ëng kh¸c. Do ®ã XÝ nghiÖp còng tæ chøc tËp hîp chi phÝ riªng cho Phßng ®Ó cuèi kú kÕt chuyÓn sang c¸c ph©n x­ëng liªn quan. XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 sö dông hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông chop c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Tuy nhiªn ®Ó phôc vô cho viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XÝ nghiÖp ®· ®¨ng ký mét hÖ thèng tµi kho¶n cÊp hai, cÊp ba phï hîp dùa trªn ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ m×nh. Cô thÓ nh­ sau: Nhãm tµi kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: TK 152: Nguyªn liÖu vËt liÖu TK1521: VËt liÖu chÝnh, t¸ d­îc, ho¸ chÊt TK 1522: VËt liÖu phô, bao b× (nh·n, nh«m, s¾t giÊy,bót…) TK 15221: VËt liÖu phô tiªu dïng trong XÝ nghiÖp TK 15222: VËt liÖu phô phôc vô s¶n xuÊt TK 1523: Nhiªn liÖu(x¨ng, than, dÇu) TK 1524 Phô tïng thay thÕ (chµy cèi, khu«n, vßng bi, phô tïng ®iÖn) TK 1525: VËt liÖu x©y dùng c¬ b¶n TK 1527: Bao b×, chai lä, èng TK 1528: VËt liÖu kh¸c Nhãm tµi kho¶n vÒ c«ng cô dông cô; TK153 : C«ng cô dông cô TK1531 : C«ng cô dông cô TK15311 : C«ng cô dông cô dïng trong néi bé XÝ ngiÖp TK15312 : C«ng cô, dông cô dïng trong s¶n xuÊt TK1532 : Bao b× lu©n chuyÓn TK1533 : §å dïng cho thuª Nhãm tµi kho¶nvÒ chi phÝ s¶n xuÊt TK621 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK6211 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Viªn TK6212 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Tiªm TK6213 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - ChÕ phÈm TK622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK6221 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – Viªn TK6222 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – Tiªm TK6223 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – ChÕ phÈm TK627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK6271 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung – Viªn TK6272 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung – Tiªm TK6273 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung – ChÕ phÈm Bªn c¹nh hÖ thèng tµi kho¶n, XÝ nghiÖp cßn sö dông mét hÖ thèng chøng tõ theo mÉu cña QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh bao gåm: §èi víi CFNVLTT cã nh÷ng chøng tõ sau: phiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc, B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. §èi víi CFNCTT: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thµnh to¸n l­¬ng, Hîp ®ång giao kho¸n, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh… §èi víi CFSXC: B¶ng ph©n bæ khÊu hao, Ho¸ ®¬n gi¸ trÞgia t¨ng… Ngoµi ra, XÝ nghiÖp cßn sö dông mét sè nh÷ng chøng tõ kh¸c. Trong ®ã cã chøng tõ vÒ vËt t­ xuÊt kho. §©y lµ lo¹i mÉu cò, cho nªn tiªu ®Ò cña phiÕu nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi néi dung cña nghiÖp vô x¶y ra. Tuy nhiªn, do sè l­îng phiÕu nµy cßn kh¸ lín nªn XÝ nghiÖp vÉn duy tr× viÖc sö dông nh÷ng lo¹i chøng tõ nµy. §¬n vÞ: PHIÕU LÜNH VËT T¦ Sè: …… Ngµy…..th¸ng……n¨m…. §¬n vÞ lÜnh: §Þnh kho¶n: Chøng tõ sè……ngµy….th¸ng….n¨m Nî :…. Biªn b¶n kiÓm kª sè…..ngµy …th¸ng …n¨m Cã:…. NhËp vµo kho:…. Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp Céng thµnh tiÒn: Thñ kho Phô tr¸ch cung øng Ph©n x­ëng Cïng víi hÖ thèng chøng tõ, XÝ nghiÖp còng ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng sæ s¸ch chi tiÕt còng nh­ tæng hîp mét c¸ch phï hîp ®èi phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Theo mÉu cña QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh, XÝ nghiÖp cã sö dông mét sè lo¹i sæ s¸ch sau: Sæ chi tiÕt bao gåm: Sæ chi tiÕt vËt t­, B¶ng kª xuÊt vËt t­, B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao, ThÎ tÝnh gi¸ thµnh, Sæ tæng hîp bao gåm: c¸c B¶ng kª sè 4,5,6; NhËt ký chøng tõ sè 7, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan Tk 152,153, 154, 621,622,627, 334, 338… Ngoµi ra, XÝ nghiÖp còg thiÕt kÕ cho m×nhSæ tæng hîp l­¬ng ®Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp chi phÝ ®­îc thuËn lîi. Sæ nµy ®­îc XÝ nghiÖp sö dông nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cuèi mçi kú tÝnh gi¸ thµnh. Sæ tæng hîp l­¬ng cã mÉu nh­ sau Sæ tæng hîp l­¬ng theo th¸ng §¬n vÞ L­¬ng kú 1 L­¬ng kú 2 Tr¸ch nhiÖm Ca 3 6% 1% Tæng Tæng Trªn lµ toµn bé hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch sö dông trong XÝ nghiÖp. Gi÷a chóng t¹o thµnh mét chu tr×nh lu©n chuyÓn khÐp kÝn nh­ sau: S¬ ®å sè 9: Chu tr×nh kÕ to¸n kh¸i qu¸t Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt Sæ tæng hîp B¸o c¸o tµi chÝnh §©y lµ chu tr×nh kh¸i qu¸t vÒ mèi quan hÖ gi÷a chøng tõ vµ sæ s¸ch cña qu¸ trÝnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó hiÓu râ h¬n ta cïng xem xÐt cô thÓ c«ng viÖc h¹ch to¸n CFNVLTT, CFNCTT, CFSXC vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2. II.1.1- H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp(CFNVLTT): Thuèc lµ s¶n phÈm mµ thµnh phÇn hµm l­îng nguyªn vËt liÖu rÊt Ýt thay ®æi ®­îc quy ®Þnh bëi c«ng thøc pha chÕ. ChÝnh v× lý do ®ã, tr­íc mçi giai ®o¹n s¶n xuÊt, Phßng KÕ ho¹ch - Cung øng sÏ dùa trªn ®Þnh møc c«ng nghÖ cho mçi lo¹i s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra s¶n l­îng nguyªn v¹t liÖu xuÊt dïng kÕ ho¹ch. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: L­îng vËt liÖu (i)®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm (j) §Þnh møc vËt liÖu(i) s¶n xuÊt s¶n phÈm(j) Sè l­îng s¶n phÈm(j) theo kÕ ho¹ch Sau khi tÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt, nh©n viªn Phßng KÕ ho¹ch – Cung øng tiÕn hµnh lËp PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc(xem biÓu sè 2) cho tõng lo¹i vËt liÖu , ph©n x­ëng. Sau ®ã nh©n viªn nµy ghi sè l­îng tÝnh ra ®­îc vµo cét “H¹n møc ®­îc tÝnh trong th¸ng”. PhiÕu nµy ®­îc lËp thµnh ba liªn: liªn 1 l­u t¹i quyÓn, liªn 2 giao cho thñ kho, liªn 3 giao cho nh©n viªn lÜnh vËt t­ cña ph©n x­ëng. §Õn kú s¶n xuÊt, nh©n viªn ph©n x­ëng mang PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc xuèng kho ®Ó nhËn vËt t­, nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. T¹i kho, thñ kho giao theo yªu cÇu cña ph©n x­ëng c¨n cø vµo ®Þnh møc sau ®ã ghi sè thùc xuÊt vµo hai phiÕu vµ chuyÓn cho ph©n x­ëng mét phiÕu. PhiÕu cßn l¹i thñ kho l­u tr÷ ®Ó phôc vô cho viÖc cÊp ph¸t vËt t­ lÇn sau vµ ®Õn cuèi th¸ng tËp hîp l¹i giao cho KÕ to¸n kho. Cßn t¹i ph©n x­ëng, sau mçi lÇn lÜnh vËt t­ vÒ s¶n xuÊt, nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng thùc hiÖn ghi chÐp tËp hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng vµ thÎ Gi¸ thµnh s¶n phÈm (xem biÓu sè 3) vÒ mÆt sè l­îng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo B¶ng kª xuÊt(xem biÓu sè) cña KÕ to¸n kho chuyÓn ®Õn, lÊy gi¸ thµnh ®¬n vÞ ®Ó tÝnh ra cét thµnh tiÒn. T¹i phßng kÕ to¸n, KÕ to¸n kho lÊy sè liÖu ë c¸c chøng tõ thÝch hîp vµo ®Ó Sæ chi tiÕt vËt t­ ( xem biÓu sè 4). Sau ®ã tÝnh gi¸ cho l­îng vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn víi c«ng thøc cô thÓ d­íi ®©y: Ztt (vËt liÖu xuÊt) =S¶n l­îng VL xuÊt dïng x Ztt (®¬n vÞ b×nh qu©n) Ztt (vËt liÖu tån ®Çu kú) +Ztt (vËt liÖu nhËp trong kú) Sè l­îng VL tån ®Çu kú + Sè l­îng VL nhËp trong kú Ztt (®¬n vÞ b×nh qu©n) = Sè liÖu tæng céng trªn Sæ chi tiÕt vËt t­ sÏ ®­îc dïng ®Ó lËp B¶ng kª xuÊt vËt t­( xem biÓu sè 5) vµ chuyÓn cho nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng ®èi chiÕu, kÕ to¸n gi¸ thµnh. Nh­ vËy, tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc thùc hiÖn bëi nh©nviªn kinh tÕ ph©n x­ëng cho tõng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Cßn KÕ to¸n kho tËp hîp chi phÝ nµy cho tõng ph©n x­ëng ®Ó lªn c¸c b¸o c¸o tæng qu¸t. Nh­ng gi÷a hai bé phËn nµy lu«n cã sù khíp ®óng víi nhau t¹o nªn tÝnh thèng nhÊt cña th«ng tin kÕ to¸n. BiÓu sã 2 : MÉu PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc XÝ nghiÖp liªn hiÖp D­îc PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc MÉu sè 7-VT XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 Sè: 77 Q§. Liªn bé TCTK-TC Ngµy … th¸ng 3 n¨m 2002 Sè 583 – LB Ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 1967 Tªn ®¬n vÞ lÜnh: Ph©n x­ëng Viªn §Þnh kho¶n LÜnh t¹i kho: VËt liÖu Nî: Cã: Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu vµ quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh H¹n møc ®­îc lÜnh trong th¸ng Lý do sö dông t¹i ®©u Sè l­îng th¸ng tr­íc chuyÓn sang Sè l­îng thùc ph¸t trong th¸ng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn H¹n møc cßn l¹i Th¸ng Th¸ng Th¸ng Céng 1 2 Ampicilin Lactoza Kg Kg 1500 302,4 5/3 500 9/3 150 17/3 500 26/3 150 27/3 500 1500 300 2,4 Ng­êi lÜnh: Céng thµnh tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Phô tr¸ch cung tiªu Phô tr¸ch KÕ ho¹ch Thñ kho BiÓu sè 3 : MÉu thÎ Gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm XÝ nghiÖp:……… Th¸ng 3 Ph©n x­ëng……. N¨m 2002 MÆt hµng: Ampixilin 0,25g 250v/200ml Kho¶n môc §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C­íc chó *TK:1521(NVLC) Bét s¾n Mgstrearat Lactoza Cån 900 Ampixilin Eragel *TK: 1522(VLP) Nh·n Ampixilin B«ng Xi g¹ch *TK:1527(Bao b×) Nh·n t2 200ml Nót chai t2 Zo¨ng cao su CÇu r¬m Hép caton Tói PE 60x80 *Nhiªn liÖu(1523) *CF Nh©n c«ng(622) *CF chung(627) Céng D­ ®Çu kú Tæng céng 236 31,1 20199 341,86 1000 167,84 12200 15 17 12526 12208 22 510 255 280 4306,97 23888,43 11533,33 6152,21 480392,02 50679,49 31 34974,07 5238,03 500,01 52 19091 800 4818 541,9 10161115 747708 2329618 2103194 480392020 8506046 378200 5211611 89047 6263125 634816 420002 408000 1228590 151732 S¶n l­îng: 3050000 Giê s¶n xuÊt: 1028 §Çu kú Pha chÕ: 3356700 Giao kho: Cuèi kú: 250000 BiÓu sè 4: MÉu Sæ chi tiÕt vËt t­ §¬n vÞ:…. Sæ chi tiÕt vËt t­ MÉu sè 17-VT Q§. Liªn bé TCTK-TC Danh ®iÓm vËt t­: Sè thÎ: Sè 583 – LB Tªn vËt t­: Ampicilin 3H2O (bét) Sè tê : 1 Nh·n hiÖu quy c¸ch TQ2B001 Gi¸ kÕ ho¹ch §¬n vÞ tÝnh: Kg Kho: NT CT TrÝch yÕu NhËp XuÊt Tån N X SL §G Thµnh tiÒn SL §G Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn 15/1 4/1 11/1 19/2 28/2 25/3 27/3 11 27 58 06 28 12 77 Tå ®Çu kú Th¸ng1/2002 Cty DPTW1 PX viªn PX viªn Th¸ng 2/2002 Cty DPTW1 PX viªn Th¸ng 3/2002 Cty DPTW 1 Pxviªn 1000 1000 1500 32USD 32USD 31,5USD 4.483.296.000 4.841.600.000 7.167.352.500 1000 1600 1500 482.172 483.296 483.296 482.172.000 773.273.600 724.944.000 1000 1000 500 500 482.172.000 483.296.000 242.512.000 234.303.250 BiÓu sè 5: MÉu B¶ng kª xuÊt vËt t­ B¶ng kª xuÊt vËt t­ th¸ng 3 n¨m 2002 Sè hiÖu vËt t­ Tªn vËt t­ (TK152) §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ C¸c bé phËn lÜnh dïng Céng 6211 6212 6213 14211 331 SL TT SL TT … … SL TT SL TT SL TT KHG1 Cefalexin Kg 873000 25 21825000 25 21825000 … … KHB1 Ampixilin3H2O Kg 483,296 1500 724944000 1500 724944000 KHB2 Amoxilin 3H2O Kg 488875 500 244437500 500 244437500 KHB3 Caffein Kg 106285 28,312 3009146 25 2657130 53,312 5666276 KHB4 Cefalexin Kg 885000 425 376125000 500 435131250 925 711256250 KHB5 §imihytrinatri Kg 1100000 01 1100000 1 1100000 … …. T¸d­îc1 Lactoza Kg 11524 1450 16709800 1450 16709800 … …. Céng ®Ó mang sang II.1.2: H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp(CFNCTT) CFNCTT lµ kho¶n tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm bao gåm: l­¬ng th¸ng, phô cÊp, c¸c kho¶n th­ëng...ViÖc tr¶ l­¬ng t¹i XÝ nhgiÖp D­îc phÈm TW2 ®­îc tiÕn hµnh theo 2 h×nh thøc: l­¬ng theo thêi gian vµ l­¬ng theo s¶n phÈm. ViÖc thanh to¸n l­¬ng diÔn ra trong ba lÇn: LÇn 1: Ngµy 10/N thanh to¸n t¹m øng l­¬ng th¸ng N-1 LÇn 2: Ngµy 20/N tÝnh vµ thanh to¸n sè l­¬ng thùc tÕ cßn ph¶i tr¶ th¸ng N-1 LÇn 3: Ngµy 30/N thanh to¸n c¸c kho¶n th­ëng theo s¶n phÈm cña th¸ng N-1 Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n CF NCTT ®­îc thùc hiÖn cô thÓ nh­ sau: B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n l­¬ng B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Trong kú s¶n xuÊt kinh doanh tæ tr­ëng c¸c tæ theo dâi chÊm c«ng nh©n viªn mµ m×nh phô tr¸ch vµo B¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng ®­a qu¶n ®èc ph©n x­ëng duyÖt. Sau ®ã chuyÓn B¶ng lªn Phßng Tæ chøc ®èi chiÕu vµ xem xÐt. Cuèi cïng chuyÓn lªn KÕ to¸n l­¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh l­¬ng vµ c¸c chØ tiªu liªn quan. Khi nhËn ®­îc B¶ng chÊm c«ng hîp lÖ kÕ to¸n l­¬ng c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu cho phÐp ®Ó tÝnh c¸c kho¶n theo quy ®Þnh. KÕt qu¶ tÝnh to¸n sÏ ®­îc dïng ®Ó lªn B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (xem biÓu sè 6). B¶ng nµy dïng ®Ó theo dâi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn trong toµn XÝ nghiÖp. Sau khi cã B¶ng thanh to¸n l­¬ng KÕ to¸n l­¬ng lËp B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng( xem biÓu sè 7). §©y lµ h×nh thøc sæ mµ xÝ nghiÖp thiÕt kÕ thªm ®Ó phôc vô cho viÖc lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng chÝnh x¸c kÞp thêi (xem biÓu sè 8). Víi nh÷ng sè liÖu tõ “B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng” KÕ to¸n l­¬ng hoµn thµnh B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho tõng x­ëng ®Ó phôc vô tÝnh gi¸ thµnh. BiÓu sè 6 : B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng B¶ng thanh to¸n l­¬ng kú 2 Th¸ng 3 n¨m 2002 Xay r©y Stt Hä vµ tªn L­¬ng Ngµy c«ng ttsx Tæng thu nhËp Ký nhËn lcb lbh fctn TiÒn ndh 1% Ca 3 TiÒn L­¬ng 6% Bæ sung Thu nhËp TiÒn ¨n L­¬ng kú1 L­¬ng kú 2 1 2 3 4 5 6 7 Phan DiÖu Loan Mai Thanh B×nh Vò ViÖt Dòng Phan Thanh Mai NguyÔn Hoµng Hµ L­¬ng Hång H¶i NguyÔn ThÞ Minh 2.74 3.05 2.04 2.49 2.04 2.98 2.18 2.74 3.05 2.04 2.49 2.04 2.98 2.18 21 21 21 21 21 21 21 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 42000 0 0 0 0 21000 0 20 20 20 20 17 20 14 6174 6405 4284 5229 4284 6468 4578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549245 611386 408927 499132 408927 597355 436991 37044 38430 25704 31374 25704 38808 27468 0 0 0 0 0 0 0 608027 626551 438939 522529 429939 633079 446945 60000 60000 60000 60000 51000 60000 42000 287700 320250 214200 261450 214200 312900 228900 320327 306301 224739 261079 215739 320179 218045 Ph©n bæ: - TiÒn §oµn phÝ c«ng ®oµn(1%): 37422 - TiÒn BHXH CBCNV ®ãng(5%): 187110 - TiÒn BHYT CBCNV ®ãng(1%): 37422 - TiÒn ¨n CBCNV 393000 KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 7 : MÉu Sæ tæng hîp tiÒn l­¬ng Tæng hîp l­¬ng th¸ng 3/2002 Ph©n x­ëng viªn tt §¬n vÞ L­¬ng kú 1 L­¬ng kú 2 T/tr¸ch nhiÖm 1% Ca 3 6% C¬m ca Tæng §éc h¹i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bao vØ CK-Viªn DËp Gãi viªn1 Gãi viªn 2 Gãi viªn 3 PC/Viªn Röa chai V¨n phßng Xay r©y 3991050 1362900 3388350 3116400 3123750 3383100 3725400 2777250 2921100 1839600 4254542 1362900 3522478 3205326 3261980 3578213 3933290 2821489 3056832 1833409 42000 21000 21000 21000 21000 21000 84000 21000 168000 63000 80241 27468 67977 62538 62685 71610 75348 55755 60102 37422 481466 164808 407862 375228 376110 429660 4520898 334530 360612 224532 1146000 303000 897000 789000 840000 864000 990000 666000 654000 393000 7619279 2601900 6468667 5949492 5963525 6577582 7112126 5302024 5576646 3511963 720000 196000 723000 643000 739000 633000 806000 381000 264000 326000 Céng 29628900 30871283 483000 601146 3606876 7542000 56683205 5431000 II.1.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung( CF SXC) CF SXC lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ngoµi CF NVLTT vµ CF NCTT. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh t¹i tõng ph©n x­ëng vµ ®­îc tËp hîp cô thÓ theo tõng lo¹i. §Õn cuèi kú, dùa vµo nh÷ng tiªu thøc hîp lý tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng lo¹i mÆt hµng s¶n phÈm. Trong mçi kú s¶n xuÊt XÝ nghiÖp cã nhiÒu lo¹i CF SXC ph¸t sinh. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. ViÖc tËp hîp chi phÝ lo¹i nµy còng t­¬ng tù nh­ tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªnvËt liÖu, phô liÖu, c«ng cô dông cô còng ®­îc tËp hîp nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§) ®­îc tiÕn hµnh theo hai h×nh thøc tuú thuéc vµo lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®ã lµ: khÊu hao c¬ v¶n vµ khÊu hao söa ch÷a lín. ViÖc tËp hîp chi phÝ nµy thùc hiÖn bëi KÕ to¸n TSC§. Cuèi mçi kú nh©n viªn kÕ to¸n nµy lªn B¶ng ph©n bæ khÊu phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ mua ngoµi cña XÝ nghiÖp bao gåm c¸c dÞch vô do bªn ngoµi cung cÊp. Hai lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng lín ®ã lµ chi phÝ ®iÖn vµ n­íc. Do ®ã, viÖc ph©n bæ chi phÝ nµy ®­îc ®Þnh ra mét tû lÖ cho tr­íc nh­ sau: Ph©n x­ëng Tiªm 40%; Ph©n x­ëng Viªn 50%; Ph©n x­ëng Ho¸ 10% tæng chi phÝ®iÖn n¨ng. Cßn chi phÝ vÒ n­íc ®­îc ph©n bæ theo tû lÖ lÇn l­ît tõng ph©n x­ëng nh­ sau: Tiªm: 50%; Viªn:40%; Ho¸:10%. Ngoµi ra CFSXC cßn bao gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nh­ tiÒn c«ng t¸c phÝ, c¸c dÞch vô mua ngoµi kh¸c… Liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n CFSXC, XÝ nghiÖp cßn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn vµ Phßng Nghiªn cøu. Chi phÝ nµy sÏ ®­îc ph©n bæ cho tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt theo nh­ng tiªu chÝ phï hîp. Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn lµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô cã nhiÖm vô cung cÊp n¨ng l­îng, b¶o d­ìng, söa ch÷a ®Þnh kú vµ bÊt th­êng m¸y mãc thiÕt bÞ. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phô bao gåm: tiÒn l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn; chi phÝ vÒ vËt t­, c«ng cô dông côdïng cho ph©n x­ëng;vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c. viÖc tËp hîp nh÷ng chi phÝ còng ®­îc thùc hiÖn nh­ ë c¸c ph©n x­ëng kh¸c. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh cña ph©n x­ëng cuèi kú ®­îc kÕt chuyÓn sang ph©n x­ëng chÝnh. Ta cã thÓ hiÓu râ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n th«ng qua s¬ ®å tµi kho¶n sau: S¬ ®å sè 10 : h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn TK152, 153 TK1544 TK627 XuÊt nguyªn vËt liÖu Ph©n bæ c¸c ph©n x­ëng TK334,338 L­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c TK1531 TK214,111,112 C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c NhËp kho phô tïng S¬ ®å sè 11: H¹ch to¸n chi phÝ ë Phßng Nghiªn cøu TK152,153… TK1421 TK6272 XuÊt nguyªn vËt liÖu ph©n bæ CFSXC cña Ph©n x­ëng Viªn TK214,111,… TK6273 KhÊu hao vµ c¸c chi phÝ kh¸c Ph©n bæ chi phÝ ë Ph©n x­ëng Ho¸ Phßng Nghiªn cøu, bªn c¹nh chøc n¨ng nghiªn cøu cßn thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt nh­ mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô ®Ó tËn dông m¸y mãc vµ nh©n c«ng. Tµi kho¶n dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña phßng nµy ®ã lµ TK1421: “Chi phÝ tr¶ tr­íc”. Kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i phßng còng bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, phô liªô, ®iÖn n­íc… nh­ng trõ kho¶n tiÒn l­¬ng nh©n viªn cña phßng. Kho¶n tiÒn l­¬ng vµ nh÷ng kho¶n liªn quan ®Õn l­¬ng lai ®­îc tËp hîp vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú. ViÖc h¹ch to¸n còng t­¬ng tù nh­ ph©n x­ëng c¬ ®iÖn ë trªn. Cã thÓ biÓu diÔn qua s¬ ®å tµi kho¶n nh­ sau: Møc chi phÝ SXC ph©n bæ cho s¶n phÈm (i) Tæng chi phÝ SXC Tæng giê c«ng s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng Sè giê c«ng s¶n xuÊt s¶n phÈm (i) Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i tõng ph©n x­ëng sau khi tËp hîp sÏ ®­îc ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm theo giê c«ng tiªu hao thùc tÕ t¹i ph©n x­ëng cho tõng s¶n phÈm ®ã. II.2 T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 . XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 lµ mét ®¬n vÞ cã quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n, chÕ biÕn liªn tôc, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. Do ®ã, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña XÝ nghiÖp lµ trùc tiÕp tõng s¶n phÈm theo tõng th¸ng nhÊt ®Þnh. KÕ to¸n gi¸ thµnh thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dùa trªn c¸c chøng tõ chuyÓn tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã liªn quan. Trong ®ã chñ yÕu lµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ vµ tÝnh khÊu hao, thÎ Gi¸ th¸nh¶n phÈm cña ph©n x­ëng… Phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n cßn sö dông hÖ thèng sæ s¸ch bao gåm: c¸c B¶ng kª sè 4,5,6 ; NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ mét sè tµi kho¶n phï hîp nh­: TK 154 : chi phÝ SXKD dë dang TK 1541 : chi phÝ SXKD dë dang PX Viªn TK 1542 : chi phÝ SXKD dë dang PX Tiªm TK 1543 : chi phÝ SXKD dë dang PX Ho¸ TK 1544 : chi phÝ SXKD dë dang PX c¬ ®iÖn TK 1545 : chi phÝ gia c«ng TK 1546 : S¶n phÈm tù chÕ TK 1547 : chi phÝ söa ch÷a TK 1548 : chi phÝ giÆt may Cô thÓ qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau; Cuèi mçi kú s¶n xuÊt, nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo nh­ng tiªu chÝ kh¸c nhau vµ ghi vµo thÎ Gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau ®ã chuyÓn cho KÕ to¸n Gi¸ thµnh ®Ó tÝnh gi¸. T¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang dùa trªn ®Æc ®iÓm cña tõng mÆt hµng. S¶n phÈm cña Ph©n x­ëng Viªn cã hµm l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm tû lÖ caodo vËy gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®­îc tÝnh theo gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh. Cßn ph©n x­ëng tiªm gi¸ trÞ bao b× chiÕm tû träng lín cho nªn chi phÝ dë dang ®­îc tÝnh theo chi phÝ èng. Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª 4 B¶ng kª 5 B¶ng kª 6 ThÎ gi¸ thµnh thùc hiÖn NhËt ký chøng tõ sè 7 Sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan Thùc tÕ, quy tr×nh tÝnh gi¸ trong XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù cô thÓ nh­ s¬ ®å sau S¬ ®å sè 12: Quy tr×nh tÝnh gi¸ thµnh Qu¸ tr×nh ®ã nh­ sau: tõ c¸c b¶n ph©n bæ cho tõng ph©n x­ëng vµ bé phËn KÕ to¸n gi¸ thµnh ghi sè tæng céng vµ c¸c B¶n kª t­¬ng øng ( xe mÉu B¶ng kª sè 4 biÓu sè 8). Sau ®ã chuyÓn sè liÖu trªn tõng B¶ng kª vµ NhËt ký chøng tõ sè 7 (xem biÓu sè 9). §Ó tÝnh gi¸ cho tõng s¶n phÈm, kÕ to¸n dùa chñ yÕu vµo thÎ Gi¸ thµnh s¶n phÈm (xem biÓu sè 3) cña nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng chuyÓn ®Õn. Trªn thÎ nµy sÏ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô vµ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ®­îc ph©n bæ, tæng giê c«ng s¶n xuÊt s¶n phÈm, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, sè l­îng s¶n phÈm nhËp kho. Bªn c¹nh ®ã ®Ó ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n dùa vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt chung cña ph©n x­ëng. Tiªu thøc ph©n bæ lµ tæng giê c«ng hao phÝ cho mçi lo¹i s¶n phÈm. Sau khi tÝnh to¸n ®­îc c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt kÕ to¸n Gi¸ thµnh lËp B¶ng gi¸ thµnh thùc hiÖn ( xem biÓu sè 10) kÕt qu¶ cña phÇn hµnh kÕ to¸n n¶y sÏ phôc vô cho kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh kh¸c nh­ kÕ to¸n tiªu thô ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ kÕt qu¶ tiªu thô, dïng cho KÕ to¸n tæng hîp lªn c¸c sæ s¸ch vµ b¸o c¸o cÇn thiÕt nh­ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, b¸o c¸o tµi chÝnh… BiÓu sè8 : MÉu B¶ng kª sè 4 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng cho c¸c TK: 154,631,621,622,627 Th¸ng 3 n¨m 2002 Tæng C«ng ty D­îc VN XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW2 1521 1522 1523 1524 1525 1527 15311 15312 1546 214 111 1541 1542 1543 1544 856860 2832705 52899931 3488650 10000 828400 1547 50000 4935900 1548 15000 60000 771000 Céng 856860 2847705 828400 4935900 771000 6211 278699474 6656111 4708334 268400149 6212 3551884734 147947284 591908 212158146 17002070 6213 40100446 3488778 21993 51812638 3635442 Céng 3850684654 158092173 5322235 532370933 20637512 6221 6221 6223 Céng 6271 1015314 977563 1386750 718005 50640016 992000 6272 153067 21218500 467500 1336052 46777290 3275000 6273 7711007 1336000 219040 839576 2450320 598000 Céng 2553381 7711007 23532063 2073290 2893633 99867626 4865000 112 334 3382 3383 3384 1544 1548 1421 331 621 622 627 Céng 1541 558464068 74831004 88605361 721900433 1542 3909584142 128836016 258349794 4296769952 1543 99059297 21658523 17714732 138423552 1544 29398648 587973 3195505 426068 336714 4567107507 225325543 102837354 1547 3853286 77066 418835 55845 4455032 1548 3044219 60884 330893 44119 4266115 Céng 36296153 725923 3945233 526032 336714 5268661438 6211 558464068 6212 3909584142 6213 99059297 Céng 4567107507 6221 67018076 1340362 5711088 761478 74831004 6221 117394453 2347889 8023830 1069844 128836016 6223 18945716 378914 2059317 274576 21658523 Céng 203358245 4067165 15794235 2105898 225325543 6271 21979708 5752003 115040 625217 83362 416000 1706446 88605361 6272 27474635 8657905 173158 941077 125477 94027513 2133057 47220272 260103721 6273 5498927 2984544 59691 324407 43254 2163509 426612 17714732 Céng 54949270 17394452 347889 1890701 252093 96607022 4266115 47220227 366423814 BiÓu sè 8(tiÕp) : MÉu B¶ng kª sè 4 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng cho c¸c TK: 154,631,621,622,627 Th¸ng 3 n¨m 2002 Tæng C«ng ty D­îc VN XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW2 BiÓu sè 9: MÉu trÝch NhËt ký chøng tõ sè 7 NhËt ký chøng tõ sè 7 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng dïng cho c¸c TK: 154,631,622,627 Th¸ng 3 n¨m2002 2553381 Tæng C«ng ty D­îc ViÖt Nam XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 TK 1521 1522 … 1523 … 214 … 334 621 622 627 Tæng 1541 1542 1543 1544 1547 1548 621 622 627 641 642. 1421 856860 3850684654 2553381 3123056 695433 2832705 15000 158092173 77110077 174149 4879225 18200 828400 2073290 4781063 4935900 99867626 5213851 6422375 29398648 3853286 3044219 263358245 17394452 21805731 83530037 558464068 3909584142 92495890 74831004 128836016 21658523 88605361 258349794 17714732 721900433 4296769952 131869145 102837354 4455032 4266115 4867107507 225325543 366423814 102814883 317035065 78150309 Tæng 3926913384 173722459 7682753 164039752 36238461 BiÓu sè 10: MÉu thÎ gi¸ thµnh thùc hiÖn Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ThÎ gi¸ thµnh thùc hiÖn Th¸ng 3 n¨m 2002 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Tæng c«ng ty D­îc ViÖt Nam XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 Ph©n x­ëng Viªn Stt Tªn s¶n phÈm Sè l­îng Giê c«ng NLP Bao b× CFNC CFFX Tæng chi phÝ Z®¬n vÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … Amoxilin 0,25 Ampixilin 0,25 Paracetamol 0,1 Doxicilin 0,1g Trimezola 200v/200ml 656140 3050000 8178500 980550 4485400 338,5 1028 1211,5 861,5 1606,5 120500141 449858444 32481908 92521038 260987306 6363382 10098123 10251150 7705923 13989233 1438405 4368331 5148086 6491626 11971131 2368345 7192491 20869303 11611438 28014030 130670272 471517389 68750448 118258026 314961700 199,15 154,6 8,41 120,6 70,219 Sau mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2, em xin ®­a ra mét sè ®¸nh gi¸ vÒ ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn cña phÇn hµnh nµy. Nh×n chung, XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chøng tõ sö dông theo mÉu cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh, hÖ thèng tµi kho¶n sö dông ®­îc thiÕt kÕ dùa trªn hÖ thèng tµi kho¶n cÊp I nh­ quy ®Þnh. ViÖc tËp hîp chi phÝ ®­îc thùc hiÖn tuÇn tù tõ chøng tõ tíi sæ s¸ch b¸o c¸o cuèi cïng. Tuy nhiªn cung cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt. Cã mét sè kho¶n chi phÝ kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ®ã lµ chi phÝ nh©n c«ng cña Phßng Nghiªn cøu. Phßng nµy còng nh­ mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô, vËy th× mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra c«ng vô, lao vô ®Òu ph¶i ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña phßng. Nh­ng trªn thùc tÕ chi phÝ nh©n c«ng ph¸t sinh cña phßng l¹i tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh kh«ng ph¶i m×nh kÕ to¸n gi¸ thµnh thùc hiÖn mµ cã sù tham gia cña nhiÒu ng­êi, bao gåm: bèn nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng s¶n phÈm; cßn kÕ to¸n gi¸ thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. H¬n n÷a, XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 kh«ng sö dông B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu nh­ mét chøng tõ ban ®Çu ®Ó tÝnh gi¸. Mµ chØ sö dông b¶ng kª xuÊt lµm c¨n cø ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc nµy. Mét ®iÒu kh¸c biÖt n÷a ®ã lµ viÖc cËp nhËt sæ liÖu cña XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 kh«ng ®­îc th­êng xuyªn. ViÖc ghi chÐp chØ diÔn ra vµo ngµy cuèi th¸ngvµ mét vµi ngµy cña th¸ng sau. §©y, theo em, lµ mét c¸ch lµm kh«ng hîp lý, nã t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho sai sãt vµ gian lËn . Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng so s·nh ®¸nh gi¸ cña em vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ ë XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2. Cã ®iÓm gièng vµ kh¸c biÖt, cã nh÷ng c¸i kh¸c hîp lý cã c¸i kh«ng. V× v©y, tõ nh÷ng t×m hiÓu em hy väng r»ng trong b¸o c¸o nµy cã thÓ kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gióp XÝ nghiÖp hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng. Tõ ®ã hç trî cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, lµm cho XÝ nghiÖp xøng ®¸ng h¬n n÷a danh hiÖu Anh hïng Lao ®éng. PhÇn III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ h­íng hoµn thiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 1- Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®· ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn m×nh to lín cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ ®Þnh h­íng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. H¬n 15 n¨m cña qu¸ tr×nh ®æi míi bé mÆt kinh tÕ cña n­íc ta ®· cã nh÷ng biÕn ®æi râ rÖt. S¶n l­îng t¨ng lªn nhanh chãng, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi còng thay ®æi tÝch cùc. NhiÒu doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Nh÷ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, khoa häc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· t¹o ra mét m«i tr­êng ®Çy thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ. H¬n n÷a, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp hiÖn nay ®ang t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cho viÖc giao l­u, trao dæi vÒ th«ng tin, c«ng nghÖ, tõ ®ã phôc vô mét c¸ch hiÖu qu¶ cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Æc biÖt, LuËt Doanh nghiÖp ra ®êi ®· ®em l¹i nh÷ng biÕn chuyÓn to lín. Doanh nghiÖp ViÖt Nam ngµy nay cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt cã thÓ. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c¸c quy luËt vèn cã cña nã ®ang ph¸t huy m¹nh mÏ. ¸p lùc c¹nh tranh lu«n ®Ì nÆng lªn vai c¸c doanh nghiÖp. Khi chóng ta më cöa nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh hïng m¹nh, tr×nh ®é qu¶n lý, kinh nghiÖm, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®· ®Èy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµo vÞ thÕ ph¶i gång m×nh ®Ó døng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Nh­ ta biÕt, kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng tin vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. PhÇn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mèi quan t©m cña c¶ doanh nghiÖp vµ c¬ quan Nhµ n­íc. Bëi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tõ ®ã ®­a ra ®­îc kho¶n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ kho¶n thuÕ ph¶i nép cho Nhµ n­íc. Do vËy, QuyÕt ®Þnh 832TC/Q§/C§KT ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1997cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh yªu cÇu doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm to¸n néi bé nh»m ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng vµ ®é tin cËy cña th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh; vÒ b¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña doanh nghiÖp; vÒ chÊp hµnh luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc, còng nh­ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cña Ban Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (kÓ c¶ ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, liªn doanh mµ sè vèn gãp cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc chiÕm trªn 50%). Kinh nghiÖm cña nh÷ng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, ®Æc biÖt tõ sù ph¸ s¶n cña Erron, tËp ®oµn n¨ng l­îng lín nhÊt cña Mü, ®· cho thÊy r»ng chÝnh sù kh«ng minh b¹ch trong b¸o c¸o tµi chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn thÊt b¹i cña c«ng ty nµy. ChÝnh v× vËy, c¸c tËp ®oµn n­íc ngoµi khi muèn lµm ¨n víi doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu yªu cÇu b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®­îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp. §ång thêi, theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc c¸c c«ng ty muèn niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n còng ph¶i ®­îc kiÓm to¸n… Nãi tãm l¹i, nh÷ng yªu cÇu trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tù ®æi míi m×nh nÕu kh«ng muèn ®¸nh mÊt c¬ héi kiÕm lêi. Nhµ n­íc còng ph¶i ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ ®Ó mét mÆt khuyÕn khÝch, mÆt kh¸c gi¶m thiÓu nh÷ng khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trong ®ã cã phÇn hµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm v× thÕ còng ph¶i hoµn thiÖn vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ghi chÐp, kiÓm tra ®­îc linh ho¹t vµ thuËn tiÖn. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, nghµnh D­îc ViÖt Nam ®· cã nhiÒu ®iÒu chØnh phï hîp. NhiÒu xÝ nghiÖp D­îc ®­îc tæ chøc l¹i vµ lµm ¨n cã l·i.Tuy nhiªn hiÖn nay sè l­îng nhµ s¶n xuÊt d­îc phÈm n­íc ngoµi ®ang t¨ng lªn g©y mét søc Ðp lín ®èi víi xÝ nghiÖp d­îc trong n­íc. Theo thèng kª gÇn ®©y cña Bé Y tÕ, hiÖn nay cã kho¶ng 220 nhµ s¶n xuÊt thuèc n­íc ngoµi ®a sè tõ Ên §é, Ph¸p, Trung Quèc, §øc vµ Hµn Quèc ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam c¹nh tranh víi 464 doanh nghiÖp trong n­íc. Nh­ng trong khi ®ã sè s¶n phÈm n­íc ngoµi ®­îc tiªu thô chiÕm 64% thÞ tr­êng mÆc dï s¶n phÈm trong n­íc chÊt l­îng còng b»ng hoÆc cã khi tèt h¬n s¶n phÈm n­íc ngoµi. Nh­ vËy, ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nghµnh D­îc ViÖt Nam ph¶i ®æi míi kh«ng ngõng vÒ chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm, vÒ qu¶n lý, tæ chøc trong ®ã hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cÇn ph¶i ®­îc c¶i thiÖn nh»m ph¸t huy tèt nhÊt chøc n¨ng vµ vai trß cña m×nh ®ång thêi t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc thi chÕ ®é, tiÕn hµnh ho¹t ®éng kiÓm to¸n néi bé mét c¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy m« cña tõng thµnh viªn. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty D­îc ViÖt Nam, XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 ®· dÇn v­¬n lªn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng ®ã lµ sù ho¹t ®éng ®Çy hiÖu qu¶ cña Phßng KÕ to¸n trong XÝ nghiÖp. Cïng víi sù s¾p xÕp l¹i vµ ®æi míi c¬ cÊu Phßng ®É thÓ hiÖn ®­îc mét sè nh÷ng ­u ®iÓm nhÊt ®Þnh. HÖ thèng kÕ to¸n t­¬ng ®èi gän nhÑ, hoµn chØnh, ®éi ngò c¸n bé n¾m v÷ng chÝnh s¸ch vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. HÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch, chøng tõ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ,phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ. Gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n phÇn hµnh lu«n cã sù sù kiÓm tra ®èi chiÕu ®Ó sím ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng sai sãt. §ång thêi, Phßng kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp cßn thùc hiÖn chøc n¨ng thèng kª cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng nh÷ng ®iÓm ®¹t ®­îc, hÖ thèng kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. Mét ®iÓm dÔ nhËn thÊy ®ã lµ mét sè c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t kh«ng ®­îc cËp nhËt mét c¸ch th­êng xuyªn mµ c«ng viÖc ghi chÐp chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi kú nh­ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm. ®èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ, chøng tõ chi phÝ ph¸t sinh kh«ng ®­îc ghi chÐp ngay mµ ®­îc tËp hîp ®Õn cuèi th¸ng ghi chÐp. ViÖc nµy lµm cho tÝnh kÞp thêi bÞ vi ph¹m. H¬n n÷a, ghi toµn bé vµo cuèi th¸ng do khèi l­îng lín sÏ dÔ x¶y ra sai xãt h¬n. HÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch cña XÝ nghiÖp bªn c¹nh nh÷ng lo¹i míi cßn nh÷ng mÉu lo¹i cò ®Ò môc kh«ng cßn phï hîp víi néi dung cÇn ph¶n ¸nh. VÊn ®Ò næi cém cuèi cïng ®ã lµ qu¸ tr×nh “®iÖn tö ho¸ kÕ to¸n” ch­a oµn thiÖn. MÆc dï ®· trang bÞ kÕ to¸n m¸y nh­ng XÝ nghiÖp vÉn thùc hiÖn hai c«ng t¸c ghi sæ thñ c«ng vµ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y mét c¸ch song song. §iÒu nµy g©y l·ng phÝ thêi gian c«ng søc nhiÒu khi x¶y ra sai sãt kh«ng ®¸ng cã. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña hÖ thèng kÕ to¸n XÝ nghiÖp nãi chung vµ phÇn hµnh kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng. §¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr­êng, cña tiÕn tr×nh héi nhËpvµ chÊp hµn nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Bëi XÝ nghiÖp D­îc phÈm TW 2 lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, nªn viÖc liªn tôc hoµn thiÖn phÇn hµnh nµy lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu. 2 - Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn: Nh÷ng yÕu ®iÓm ph¶i gi¶i quyÕt lµ mét ®iÒu quan träng nh­ ®· kh¼ng ®Þnh ë trªn. Nh­ng ®Ó cã mét kÕt qu¶ tèt th× c«ng viÖc hoµn thiÖn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt vÒ mÆt lý luËn còng nh­ chÕ ®é. VÒ mÆt lý luËn, chi phÝ s¶n xuÊt thÓ hiÖn mÆt hao phÝ bá ra cho viÖc h×nh thµnh nªn s¶n phÈm , cßn gi¸ thµnh lµ chØ tiªu biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè ®­îc tÝnh vµo thµnh phÈm. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn kh«ng ®­îc lµm sai lÖch b¶n chÊt ý nghÜa vµ b¶n chÊt cña chóng. VÒ mÆt thùc tiÔn vµ chÕ ®é, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai thong sè kinh tÕ quan träng. ViÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ trong chÕ ®é kÕ to¸n. Nh÷ng quy ®Þnh nµy nh»m ®¶m b¶o mét sù thèng nhÊt chung trong c¸c doanh nghiÖp toµn quèc. Mçi doanh nghiÖp c¨n cø vµo chÕ ®é vµ t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña m×nh ®Ó thiÕt kÕ mét hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch phï hîp. Víi lý do ®ã, nh÷ng ®iÒu chØnh trong ho¹t ®éng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp cÇn ph¶i dùa trªn chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ m×nh. Ngyªn t¾c lµ nh÷ng yªu cÇu ®óng ®¾n cÇn tu©n theo khi thùc hiÖn mét ®iÒu g× ®ã. Mäi sù vi ph¹m nguyªn t¾c ®Òu dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng thÓ l­êng tr­íc. NÕu bá qua vÒ mÆt lý luËn th× c«ng viÖc hoµn thiÖn trë nªn v« nghÜa. NÕu bá qua nguyªn t¾c vÒ mÆt thùc tiÔn th× nh÷ng thay ®æi lµ kh«ng hiÖu qu¶ vµ vi ph¹m ph¸p luËt. Cho nªn hai nguyªn t¾c chung vÒ mÆt thùc tiÔn còng nh­ lý luËn ph¶i ®­îc tu©n thñ mét c¸ch triÖt ®Ó nhÊt. Chia sÎ víi vÊn ®Ò ®ã cña XÝ nghiÖp, em xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt mang tÝnh tæng qu¸t vÒ c¸c vÊn ®Ò chung nhÊt liªn quan ®Õn c¬ cÊu tæ chøc, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ®¬n vÞ. Tr­íc hÕt, XÝ nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o bæ sung ®Ó n©ng cao chuyªn m«n. Bëi v× lÜnh vùc nµo còng vËy, yÕu tè con ng­êi lµ quan träng nhÊt. Mét hÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn bëi nh÷ng c¸ nh©n cã n¨ng lùc th× nã sÏ ph¸t huy ®­îc tÝnh tréi cña b¶n th©n nã.nÕu kh«ng kÕt qu¶ sÏ ng­îc l¹i. Nh©n thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy hµng n¨m XÝ nghiÖp nªn më mét líp ®µo t¹o ng¾n h¹n nh»m cËp nhËt nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ chÕ ®é còng nh­ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ ®ang diÔn ra vµ xu thÕ cña thêi ®¹i. Tõ kho¸ häc nµy, nhanviªn sÏ n©ng cao ®­îc chuyªn m«n ®ång thêi còng th«i thóc hä cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a víi c«ng viÖc cña m×nh. KÕ to¸n viªn kh«ng ph¶i lµ ng­êi th­ ký cña x· héi gi chÐp nh÷ng sè liÖu mét c¸ch m¸y mãc mµ hä cßn ph¶i gi÷ vai trß ph©n tÝch t­ vÊn cho nhµ qu¶n lýmét c¸ch kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. VÒ tæ chøc, ph¶i t¹o ra ®­îc sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n h¬n n÷a. KÕ to¸n tr­ëng th­êng xuyªn gi¸m s¸t ®«n ®èc kÞp thêi nh©n viªn phßng m×nh qu¶n lý. Gi÷a c¸c kÕ to¸n viªn th­êng xuyªn ph¶i cã sù ®ãi chiÕu kiÓm tra ®Ó nhanh chãng söa ch÷a nh÷ng sai sãt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt còg lµ mét ®èi t­îng cña hoµn thiÖn. Trong thêi gian tíi, XÝ nghiÖp nªn tiÕp tôc ®Çu t­ vµ nhanh chãng hoµn thiÖn hÖ thèng m¸y tÝnh, kÓ c¶ phÇn cøng lÉn phÇn mÒm, phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Trang bÞ vµ ®æi míi c¬ së lµm viÖc cho phßng kÕ to¸n. §èi hÖ th«ng sæ s¸ch chøng tõ cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi quy ®Þnh thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tr gi¸m s¸t. Mét sè ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp võa tr×nh bµy ë trªn lµ mét tiÒn ®Ò cho nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ chi tiÕt. Nh­ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ mäi sù bæ sung thay ®æi ®Òu ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. 3 - Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng hao phÝ vËt chÊt bá ra trong mét kú ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm hµng ho¸. T¹i mét kú s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng chi phÝ biÕn ®æi theo sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc gäi lµ biÕn phÝ, vµ cã nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi trong c¶ trong mét kú dï s¶n phÈm Ýt hay nhiÒu ®ã lµ ®inh phÝ. §Þnh phÝ trong mét s¶n phÈm t¨ng lªn khi sè l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn nh­ng biÕn phÝ trong mét s¶n phÈm kh«ng ®æi. Ng­îc l¹i tæng biÕn phÝ t¨ng lªn khi s¶n phÈm t¨ng lªn nh­ng tæng ®Þnh phÝ l¹i kh«ng thay ®æi. ChÝnh tõ nhËn thøc nh­ vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i ph©n chi phÝ s¶n xuÊt ra ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc lùa chän nh÷ng gi¶i ph¸p quyÕt ®Þnh phï hîp. HiÖn nay t¹i xÝ nghiÖp d­îc phÈm TW2, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ch­a ph©n ®Þnh râ gi÷a ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ ngay tõ khi ph¸t sinh. §iÒu nµy nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn s¶n l­îng hoµ vèn, gi¶m gi¸ hµng b¸n trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. Do ®ã, XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn ph©n ®Þnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ ngay tõ khi ph¸t sinh. C«ng viÖc nµy ®¬n gi¶n tèn Ýt c«ng søc võa cung cÊp ®ñ th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi. XÝ nghiÖp hiÖn nay cã nh÷ng kho¶n ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ cÇn ph©n biÖt. §Þnh phÝ bao gåm c¸c chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n, m¸y mãc. BiÕn phÝ bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, mua ngoµi cho s¶n xuÊt... ViÖc ph©n biÖt chi phÝ nµy thµnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ còng kh«ng khã. Do ®ã, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua hµng xÝ nghiÖp cã thÓ c¨n cø vµo biÕn phÝ x¸c ®inh phÝ ®Ó ®­a ra møc gi¸ tho¶ thuËn hîp lý. Gi¶ sö ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy ta ®­a ra mét c¸ch tÝnh to¸n cô thÓ nh­ sau. Gi¶ sö theo §¬n ®Æt hµng cña c«ng ty A vÒ mÆt hµng thuèc Amoxilin cña xÝ nghiÖp trong th¸ng ba víi sè l­îng lµ 100.000 viªn gi¸ b¸n ®­îc chÊp nhËn lµ 400®/viªn. Phßng kÕ ho¹ch sÏ ®­a ra l­îng chi phÝ cho §¬n ®Æt hµng nµy. Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ 13.000.000, chi phÝ nh©n c«ng lµ 8.000.000, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ 9.000.000, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ khÊu hao lµ 3.000.000 chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ 1.500.000 vµ c¸c kho¶n mua ngoµi lµ biÕn phÝ. Tõ c¸ch tÝnh to¸n ®ã ta ®­a ra mét b¶ng sau: ChØ tiªu Gi¸ trÞ cña mét viªn Thµnh tiÒn Doanh thu 400 40.000.000 Tæng chi phÝ 360 36.000.000 CFNVLTT 130 13.000.000 +CPNCTT 80 8.000.000 +Mua ngoµi 75 7.500.000 +Nh©n viªn ph©n x­ëng 15 1.500.000 |Chi phÝ khÊu hao 60 6.000.000 Lîi nhuËn 40 4.000.000 Nh­ng còng trong th¸ng ba C«ng ty B cung cã nhu cÇu muèn mua s¶n phÈm nµy cña XÝ nghiÖp víi sè l­îng 300.000 viªn nh­ng hä chØ chÊp nhËn møc gi¸ lµ 350®/viªn. NÕu nh­ nh×n vµo b¶ng tÝnh to¸n ë trªn XÝ nghiÖp sÏ dÔ dµng tõ chèi Hîp ®ång nµy v× kh«ng cã l·i. Nh­ng nÕu ta lËp mét b¸o c¸o kh¸c chØ liÖt kª nh÷ng kho¶n chi phÝ biÕn ®æi ph¸t sinh khi s¶n xuÊt §¬n ®Æt hµng nµy. Bëi v× lóc nµy chi phÝ khÊu hao lµ chi phÝ cè ®Þnh ®· ®­îc bï ®¾p b»ng kho¶n thu tõ hîp ®ång víi C«ng ty A. Ta cã b¶ng sau: ChØ tiªu ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Doanh thu ( 300.000viªn) 350 105.000.000 Chi phÝ 300 900.000.000 + CF NVLTT 130 13.000.000 + CF NCTT 80 8.000.000 + CF NVPX 75 7.500.000 + CF mua ngoµi 15 1.500.000 L·i 15 1.500.000 Nh­ vËy, nÕu chØ dùa vµo nhËn ®Þnh ban ®Çu theo b¸o c¸o thø nhÊt th× XÝ nghiÖp dÔ dµng tõ chèi hîp ®ång víi c«ng ty B. Nh­ng b¸o c¸o thø hai cho thÊy nÕu chÊp nhËn gi¸ b¸n lµ 350®/viªn th× kh«ng nh÷ng kh«ng bÞ lç mµ cßn cã mét kho¶n l·i lµ 1.500.000. NÕu dùa vµo b¸o c¸o thø nhÊt ®Ó ra quyÕt ®Þnh th× XÝ nghiÖp sÏ tù ®¸nh mÊt c¬ héi cña m×nh. Cã thÓ nãi vai trß cña viÖc ph©n ®Þnh chi phÝ thµnh hai phÇn ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ rÊt quan träng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh trong kinh doanh. §Ó ¸p dông ®­îc gi¶i ph¸p nµy kh«ng khã bëi v× ta cã thÓ ph©n chia chóng ngay tõ khi ph¸t sinh. Do vËy, mét yªu cÇu ®èi víi XÝ nghiÖp ®Ó gi¶i ph¸p nµy ph¸t huy hiÖu qu¶ ®ã lµ XÝ nghiÖp ph¶i duy tr× viÖc Ghi chÐp sæ s¸ch liªn tôc vµ th­êng xuyªn. Kh«ng nh­ hiÖn nay, viÖc tËp hîp chøng tõ chi phÝ chØ thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số giải pháp và hướng hoàn thiện việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC
Luận văn liên quan