Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng

Dựa trên những kết quả nghiên cứu lí luận và tổng kết quá trình lịch sử đã hình thành nên học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội. Hình thái kinh tế- xã hội là một khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những mối quan hệ sản xuất. Là sự biểu hiện tập trung của quan niệm duy vật lịch sử, lí luận về hình thái kinh tế – xã hội nghiên cứu lịch sử xã hội trên cơ sở xem xét cả lực lượng sản xuất, cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, tức toàn bộ các yếu tố cấu thành bộ mặt của một thời đại: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật. Do đó, nó cắt nghĩa xã hội được sáng tỏ hơn, toàn diện hơn, chỉ ra cả bản chất và quá trình phát triển của xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hiện nay, Đảng ta đã vạch ra con đường phát triển của đất nước: "Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động ." Đề tài "Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng" là một đề tài mang tính chất sâu rộng và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong nhận thức, đánh giá về đường lối chính sách. Nghiên cứu vấn đề đó là một tất yếu khách quan vì nó không chỉ có ý nghĩa về phương pháp luận mà còn có giá trị lớn trong thực tiễn.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.GIíI THIÖU §Ò TµI Mäi ng­êi ®Òu biÕt, trong lÞch sö t­ t­ëng nh©n lo¹i tr­íc M¸c ®· cã kh«ng Ýt c¸ch tiÕp cËn khi nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý t­ëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n chia lÞch sö tiÕn hãa cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, nhµ x· héi häc Vi – c« ë Italia (1668-1744) ®· ph©n chia c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña x· héi gièng nh­ ph©n chia c¸c giai ®o¹n cña mét ®êi ng­êi: th¬ Êu, thanh niªn, thµnh niªn vµ tuæi giµ. Nhµ triÕt häc duy t©m Hª-ghen (1770 -1831) ph©n chia lÞch sö x· héi loµi ng­êi thµnh ba thêi k× chñ yÕu: thêi k× ph­¬ng §«ng, thêi k× cæ ®¹i vµ thêi k× GiÐc- ma- ni . Nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng t­ëng Ph¸p Phu- ri- ª (1722-1837) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai ®o¹n: giai ®o¹n m«ng muéi, giai ®o¹n d· man, giai ®o¹n gia tr­ëng, giai ®o¹n v¨n minh. Cßn nhµ nh©n chñng Mü Hang- ri Moãc- g¨ng ( 1818-1881 ) l¹i ph©n chia x· héi thµnh ba thêi ®¹i : thêi ®¹i m«ng muéi , thêi ®¹i d· man vµ thêi ®¹i v¨n minh.. Mäi ng­êi còng ®· quen víi nh÷ng kh¸i niÖm : thêi ®¹i ®å ®ång , thêi ®¹i cèi xay giã, thêi ®¹i m¸y h¬i n­íc, vµ gÇn ®©y lµ c¸c nÒn v¨n minh : v¨n minh n«ng nghiÖp, v¨n minh hËu c«ng nghiÖp. Mçi c¸ch tiÕp cËn nªu trªn cã nh÷ng ®iÓm hîp lÝ nhÊt ®Þnh, vµ do ®ã ®Òu cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh, nh­ng ch­a nãi lªn b¶n chÊt sù ph¸t triÓn cña x· héi mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ, do ®ã mµ cßn h¹n chÕ. Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lÝ luËn vµ tæng kÕt qu¸ tr×nh lÞch sö ®· h×nh thµnh nªn häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi. H×nh th¸i kinh tÕ- x· héi lµ mét kh¸i niÖm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc tr­ng cho x· héi ®ã phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ mét kiÕn tróc th­îng tÇng t­¬ng øng ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt. Lµ sù biÓu hiÖn tËp trung cña quan niÖm duy vËt lÞch sö, lÝ luËn vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nghiªn cøu lÞch sö x· héi trªn c¬ së xem xÐt c¶ lùc l­îng s¶n xuÊt, c¶ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc th­îng tÇng, tøc toµn bé c¸c yÕu tè cÊu thµnh bé mÆt cña mét thêi ®¹i: chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, khoa häc, kü thuËt. Do ®ã, nã c¾t nghÜa x· héi ®­îc s¸ng tá h¬n, toµn diÖn h¬n, chØ ra c¶ b¶n chÊt vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi. Trong sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng ta hiÖn nay, §¶ng ta ®· v¹ch ra con ®­êng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc: "§¶ng lÊy Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." §Ò tµi "Häc thuyÕt Mac vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi vµ sù vËn dông cña ®¶ng ta trong thêi k× ®æi míi g¾n víi ho¹t ®éng ng©n hµng" lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh chÊt s©u réng vµ cã ý nghÜa v« cïng to lín trong nhËn thøc, ®¸nh gi¸ vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch. Nghiªn cøu vÊn ®Ò ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan v× nã kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ ph­¬ng ph¸p luËn mµ cßn cã gi¸ trÞ lín trong thùc tiÔn. B.néi dung ®Ò tµi i.tiÒn ®Ò lý luËn Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö cña M¸c nh­ Lªnin ®¸nh gi¸ lµ thµnh tùu vÜ ®¹i nhÊt cña t­ t­ëng khoa häc, trong ®ã cèt lâi lµ häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi. Giai cÊp t­ b¶n kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc häc thuyÕt nµy v× trong ®ã ®· luËn chøng mét c¸ch khoa häc chÆt chÏ chÕ ®é t­ b¶n sÏ bÞ thay thÕ b»ng chÕ ®é céng s¶n chñ nghÜa theo quy luËt chung cña tiÕn hãa x· héi, mµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö cña M¸c ®· t×m ra. B»ng sù nghiªm tóc khoa häc, chóng ta thÊy r»ng cho ®Õn nay ch­a cã häc thuyÕt nµo vÒ tiÕn hãa x· héi cã thÓ thay thÕ ®­îc häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi. Häc thuyÕt nµy ®em ®Õn cho chóng ta c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó nhËn thøc quy luËt ph¸t triÓn x· héi vµ mét niÒm tin khoa häc vµo lý t­ëng céng s¶n chñ nghÜa. Nh­ vËy, chñ nghÜa duy vËt cña M¸c ®· nh×n nhËn häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi lµ mét quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi. Tõ ®ã ta ®i tíi kh¸i niÖm: h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi “ H×nh th¸i kinh tÕ-x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc tr­ng cho x· héi ®ã phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ víi mét kiÕn tróc th­îng tÇng t­¬ng øng ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt Êy” Khi nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý t­ëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n lÞch sö tiÕn hãa cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. §¬n cö nh­ triÕt gia duy t©m Hª-ghen(1770-1831) ph©n k× lÞch sö x· héi loµi ng­êi thµnh ba thêi k× chñ yÕu:Thêi k× Ph­¬ng §«ng, thêi k× cæ ®¹i vµ thêi k× Grec-mani. Vµ nh­ nhµ x· héi kh«ng t­ëng cña Ph¸p lµ Phu-ri-ª(1772-1831) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai do¹n: giai ®o¹n m«ng Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lý luËn vµ tæng thÓ qu¸ tr×nh lÞch sö, c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c ®· vËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt ®Ó nghiªn cøu lÞch sö x· héi, ®­a ra quan ®iÓm duy vËt vÒ lÞch sö vµ h×nh thµnh nªn häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi. Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi víi t­ c¸ch lµ: " Hßn ®¸ t¶ng" cña x· héi häc M¸c XÝt nãi chung cho phÐp chóng ta h×nh dung qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Loµi ng­êi ®· tr¶i qua n¨m h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi theo thø tù h×nh th¸i kinhtÕ-x· héi céng s¶n nguyªn thñy, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t­ b¶n chñ nghÜa vµ h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi céng s¶n chñ nghÜa. H×nh th¸i kinh tÕ-x· héi cã tÝnh lÞch sö, cã sù ra ®êi vµ diÖt vong. ChÕ ®é x· héi l¹c hËu sÏ mÊt ®i, chÕ ®é x· héi míi cao h¬n sÏ thay thÕ nã. §ã lµ khi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò ®· trë nªn lçi thêi, khñng ho¶ng do m©u thuÉn cña quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ nÒn t¶ng vËt chÊt kÜ thuËt cña mçi h×nh thµi kinh tÕ-x· héi. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ, xÐt cho cïng do lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Lùc l­îng s¶n xuÊt qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi nèi tiÕp nhau tõ thÊp lªn cao. Quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt- lµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ban ®Çu vµ quyÕt ®Þnh tÊt c¶ mäi quan hÖ x· héi kh¸c. Mçi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi l¹i cã mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt cña nã t­¬ng øng víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mét tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt x· héi cô thÓ nµy víi x· héi kh¸c, ®ång thêi tiªu biÓu cho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña cña lÞch sö. Xuyªn t¹c, c¾t xÐn néi dung häc thuyÕt ®Ó phñ nhËn häc thuyÕt. §iÓn h×nh cña lo¹i quan ®iÓm nµy lµ quy lý luËn cña M¸c thµnh quyÕt ®Þnh luËt kinh tÕ víi nghÜa coi kinh tÕ lµ yÕu tè duy nhÊt quyÕt ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi. §iÒu nµy ®· bÞ chÝnh ¡ng Ghen b¸c bá- Dïng chÝnh lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi ®Ó b¸c bá sù ra ®êi cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa, cho r»ng nã tr¸i víi qu¸ tr×nh lÞch sö- tù nhiªn r»ng c¸ch m¹ng th¸ng M­êi "§Î non"...do chç dùa ch­a cã ''tÊt yÕu kinh tÕ" cø ®Ó qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa råi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi råi chñ nghÜa céng s¶n theo ®óng quy luËt". Lóc cßn sèng Lªnin ®· b¸c bá quan ®iÓm nµy, song ®Õn nay vÉn tån t¹i, kÓ c¶ biÕn thÓ cña nã lµ lo¹i quan ®iÓm cho r»ng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa sôp ®æ ë Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u lµ do hÖ t­ t­ëng M¸c-Lªnin sai trong ®ã cã"lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi". §èi víi n­íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng cã mét sè ý kiÕn t­¬ng tù, cho r»ng ta ch­a cã"tÊt yÕu kinh tÕ" ®Ó lùa chän con ®­êng x· héi chñ nghÜa vµ ®Ó bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa. B¸c bá gi¸n tiÕp: Lo¹i quan ®iÓm nµy thÓ hiÖn d­íi d¹ng: Chøng minh chñ nghÜa x· héi kh«ng cã t­¬ng lai, tÊt yÕu bÞ diÖt vong. Chñ nghÜa t­ b¶n lµ nÊc thang cao nhÊt cña lÞch sö x· héi, nã tån t¹i vÜnh viÔn. Muèn thay thÕ häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi b»ng häc thuyÕt kh¸c. §iÓn h×nh cho lo¹i quan ®iÓm nµy lµ tiÕp cËn theo nÒn v¨n minh. X· héi ph¸t triÓn tõ nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp ®Õn v¨n minh c«ng nghiÖp vµ v¨n minh hËu c«ng nghiÖp. Sai lÇm c¨n b¶n cña c¸ch tiÕp cËn nµy lµ "coi tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ, lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh duy nhÊt bá qua vai trß cña quan hÖ kinh tÕ, giai cÊp, chÕ ®é chÝnh trÞ". Qua ®ã chóng ta rót ra: ý nghÜa cña häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi vµ vÊn ®Ò qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi v¹ch ra nguån gèc, ®éng lùc bªn trong cña sù ph¸t triÓn x· héi, t×m ra nguyªn nh©n vµ c¬ së cña sù xuÊt hiÖn vµ biÕn ®æi nh÷ng hiÖn t­îng x· héi ®Æt ra c¬ së lý luËn cho khoa häc vµ x· héi häc n©ng nã lªn thµnh khoa häc thùc sù. Chèng l¹i quan ®iÓm duy t©m vÒ lÞch sö, coi x· héi lµ sù kÕt hîp cã tÝnh chÊt m¸y mãc cña nhiÒu c¸ nh©n vµ gia ®×nh, coi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi lµ lý do ý chÝ cña nh÷ng nhµ cÇm quyÒn chi phèi, coi kü thuËt lµ c¸i chung quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt chÕ ®é x· héi, lµ tiªu chuÈn kh¸ch quan ph©n biÖt c¸c h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi. Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi vò trang cho chóng ta ph­¬ng ph¸p khoa häc ®Ó nghiªn cøu sù ph¸t triÓn x· héi qua c¸c chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, hiÓu râ c¬ cÊu chung cña h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi vµ nh÷ng quy luËt phæ biÕn t¸c ®éng, chi phèi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi . Râ rµng, häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi lµ mét thµnh tùu vÜ ®¹i cña khoa häc x· héi, lµ mét b­íc tiÕn khæng lå trong lÞch sö t­ t­ëng nh©n lo¹i. Sù ra ®êi cña häc thuyÕt nµy lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong toµn bé quan niÖm vÒ lÞch sö x· héi. Häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi ®èi lËp víi quan niÖm trõu t­îng, duy t©m vÒ x· héi. Nã b¸c bá c¸ch miªu t¶ x· héi nãi chung, mét x· héi cÊu thµnh chØ bëi nh÷ng con ng­êi tù nhiªn sinh vËt. Nã ®¸nh ®æ h¼n quan niÖm cho r»ng x· héi lµ mét tæ hîp cã tÝnh m¸y mãc, cã thÓ biÕn ®æi tïy ý theo ®ñ mäi kiÓu, mét tæ hîp sinh ra vµ biÕn hãa mét c¸ch ngÉu nhiªn. C¸c- M¸c ®· vËn dông lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi vµ ph©n tÝch x· héi t­ b¶n, v¹ch ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nã. Tõ ®ã dù b¸o vÒ sù ra ®êi cña h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi cao h¬n lµ: Céng s¶n chñ nghÜa mµ giai ®o¹n thÊp lµ chñ nghÜa x· héi. Trong c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta, chóng ta vÉn gi÷ v÷ng môc tiªu x· héi chñ nghÜa. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ phï hîp víi xu h­íng cña thêi ®¹i,vµ tuy nhiªn chóng ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n xuÊt nhá, bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa nªn ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u trung gian, nhiÒu b­íc qu¸ ®é. Chóng ta ph¶i tr¶i qua nh÷ng b­íc ®i tÊt yÕu mµ kh«ng thÓ bá qua ®­îc. Chóng ta ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t triÓn ®Ó t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho chñ nghÜa x· héi trªn tÊt c¶ c¸c mÆt: tõ lùc l­îng s¶n xuÊt ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt, tõ c¬ së h¹ tÇng ®Õn kiÕn tróc th­îng tÇng. II. Sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng HIÖN NAY G¾N VíI HO¹t §éng ng©n hµng 1. Thùc tr¹ng kinh tÕ: Nh÷ng thµnh tùu vµ tiÕn bé : NÒn kinh tÕ n­íc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸. N¨m 1997, GDP t¨ng 9% cao h¬n b×nh qu©n cña n¨m tr­íc lµ 8,2%. N¨m 1999, t¨ng 4,7%- 5%. Theo sè liÖu Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng- Héi nghÞ lÇn thø VIII- khãa 8 th× møc ®é thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ n­íc ta n¨m 1999 nh­ sau: - Tæng s¶n phÈm trong n­íc(GDP) t¨ng 4,7%- 5% - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 5,2%- 5,5% - S¶n l­îng l­¬ng thùc quy thãc ®¹t 33,8 triÖu tÊn. - Gi¸ trÞ s¶n l­îng c«ng nghiÖp t¨ng 10,3%- 10,5% - Gi¸ trÞ c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 3,5%- 3,8% - Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 14,3% - L¹m ph¸t 2% - Béi chi ng©n s¸ch 4,9%(so víi GDP) - Sè hé ®ãi nghÌo gi¶m 40 v¹n hé. - T¹o viÖc lµm míi cho 1,2 triÖu ng­êi. - Sè tØnh hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ xãa mï ch÷ lµ 58/61 tØnh. -Trong hoµn c¶nh cã nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc nh­ng nÒn kinh tÕ vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng. MÆc dï GDP n¨m 1999 t¨ng 5% so víi n¨m 1998 cã kÐm h¬n so víi tèc ®é cña c¸c n¨m tr­íc nh­ng møc t¨ng tr­ëng ®· nhÝch dÇn tõng th¸ng, tõng quý: Quý I, GDP t¨ng 4,2%- Quý II t¨ng 4,5%- Quý III t¨ng 5%... lµm xuÊt hiÖn kh¶ n¨ng chÆn ®µ gi¶m sót, tuy cßn ph¶i phÊn ®Êu rÊt cao míi biÕn kh¶ n¨ng ®ã thµnh hiÖn thùc. §Æc biÖt gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 5,2% so víi n¨m 1998, møc t¨ng cao nhÊt tõ tr­íc tíi nay vµ v­ît môc tiªu Quèc héi ®Ò ra. Víi s¶n l­îng l­¬ng thùc 33,8 triÖu tÊn ®ñ kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp víi nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ rÊt lín. Cïng víi n«ng nghiÖp trång trät c¸c ngµnh kh¸c nh­ ch¨n nu«i, ®¸nh b¾t thñy s¶n, h¶i s¶n ®Òu cã møc t¨ng tr­ëng kh¸ vµ æn ®Þnh. VÒ c«ng nghiÖp, mÆc dï chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c cuéc khñng ho¶ng trªn thÕ giíi, còng nh­ khu vùc, thÞ tr­êng bÞ thu hÑp, ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m nh­ng møc t¨ng tr­ëng vÉn duy trú trªn 10%, ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña to¸n ngµnh c«ng nghiÖp. NhÊt lµ s¶n phÈm quan träng cã nhu cÇu lín vµ thÞ tr­êng ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸ so víi n¨m 1998: DÇu th« t¨ng 20,5%, ®iÖn t¨ng 8,2%, thÐp t¨ng 11,8%, may mÆc t¨ng 12%, xe ®¹p t¨ng 16,3%, ®éng c¬ Diªzen t¨ng 31%... C¸c c©n ®èi kinh tÕ vÜ m« ®­îc duy trú t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn. Tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cao h¬n kÕ ho¹ch dù kiÕn, thu hÑp ®¸ng kÓ chªnh lÖch xót nhËp khÈu. Trong ®iÒu kiÖn, bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi gi¶m sót, thÞ tr­êng tiªu thô bÞ thu hÑp, gi¸ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng gi¶m m¹nh nh­ng tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu c¶ n­íc n¨m 1999 vÉn ®¹t 10,7 tû USD, v­ît hai lÇn so víi kÕ ho¹ch dù kiÕn. Kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n¨m ®¹t 11,3 tû USD gi¶m 2% so víi n¨m 1998 lµm cho møc nhËp siªu kho¶ng 600 triÖu USD, b»ng 5,6% so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu. §©y lµ møc thÊp nhÊt trong nhiÒu n¨m qua, nhê cã c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ c¶ n¨m cã ®­îc c¶i thiÖn, béi thu kh¸ lµm cho dù tr÷ ngo¹i tÖ ®­îc t¨ng lªn. Trong bèi c¶nh ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m do hËu qu¶ cña khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, víi t­ t­ëng chØ ®¹o cña TW4 vµ nghÞ quyÕt TW6 lÇn 1, chóng ta ®· cã mét b­íc tiÕn trong viÖc ph¸t huy néi lùc ®Ó bï ®¾p vµ bæ xung mét phÇn thiÕu hôt cho ®Çu t­ ph¸t triÓn do sù gi¶m sót cña ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi. §¸nh gi¸ s¬ bé cho thÊy tæng ®Çu t­ x· héi n¨m 1999 ®¹t 105 ngµn tØ (t¨ng 9% so víi n¨m 1998), ®©y lµ mét sù cè g¾ng lín. NÐt næi bËt lµ trong khi vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi gi¶m tõ 24,3 ngµn tØ (n¨m 1998) xuèng cßn 18,8 ngµn tØ ®ång (n¨m 1999) nh­ng tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn vÉn t¨ng 9%. §iÒu ®ã nãi lªn t­ t­ëng ph¸t huy néi lùc cña c¸c NghÞ quyÕt Trung ­¬ng b­íc ®Çu ®i vµo cuéc sèng. Nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn x· héi ®· ®­îc tËp trung ®Çu t­ nhiÒu h¬n cho n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp then chèt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng, b­u ®iÖn, gi¸o dôc, khoa häc c«ng nghÖ, y tÕ, v¨n hãa... Thu ng©n s¸ch cã nhiÒu cè g¾ng ®¹t dù to¸n n¨m. ViÖc th«ng qua vµ ®­a vµo ¸p dông lÇn ®Çu tiªn ë n­íc ta thuÕ V.A.T lµ mét cè g¾ng lín, b­íc ®Çu cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc ë mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh. Nh­ vËy, mÆc dï ®øng tr­íc hoµn c¶nh kinh tÕ thÕ giíi gi¶m sót, khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, nh­ng nÒn kinh tÕ n­íc ta c¬ b¶n cã sù ph¸t triÓn vµ ®æi s¾c, gãp phÇn n©ng cao cuéc sèng cña ng­êi d©n, æn ®Þnh x· héi. Thµnh tùu ®ã lµ phÇn gãp cña mäi ng­êi d©n lao ®éng, c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña §¶ng vÒ mäi mÆt cña x· héi. 1.2 .Nh÷ng mÆt yÕu kÐmvµ tån t¹i: MÆc dï duy tr× ®­îc sù æn ®Þnh trong bèi c¶nh phøc t¹p, song t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cßn chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ®¸ng lo ng¹i. - NhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë møc thÊp tõ n¨m 1990 ®Õn nay, cô thÓ: Giai ®o¹n 1991-1995 GDP t¨ng 8,2%, n¨m 1996 t¨ng 9,3%, n¨m 1997 t¨ng 8,2%, n¨m 1998 t¨ng 5,8%, n¨m 1999 GDP chØ t¨ng 4,7%-5% vµ vÉn trªn ®µ gi¶m sót, mÆc dï nhÞp ®é gi¶m sót cã chËm l¹i. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p ®ñ m¹nh “chÆn ®µ suy gi¶m vµ phôc håi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng” cao th× khã cã kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chÝnh s¸ch ®Õn n¨m 2020 lµ c¬ b¶n biÕn n­íc ta thµnh n­íc c«ng nghiÖp vµ gÇn ®©y nhÊt lµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ n¨m 2000. Møc s¶n xuÊt b×nh qu©n ®Çu ng­êi cßn thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, s¶n phÈm lµm ra khã tiªu thô do thÞ tr­êng ngµy cµng thu hÑp vµ cµng khã tÝnh trong khi chóng ta ch­a b¾t kÞp ®­îc víi thêi th­îng. C¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu míi ®­îc triÓn khai ch­a ph¸t huy ®­îc t¸c dông nh­ mong muèn lµm cho thÞ tr­êng kÐm s«i ®éng, mét sè s¶n phÈm vÉn cßn tån ®äng, d­ thõa. Khu vùc dÞch vô t¨ng qu¸ qu¸ chËm, tèc ®é t¨ng tr­ëng chØ ®¹t 3,5-3,8% (kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4-5%) thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng n¨m tr­íc lµ 6%. Ngµnh th­¬ng nghiÖp chiÕm tØ träng cao thong lÜnh vùc dÞch vô nh­ng chØ ®¹t møc t¨ng tr­ëng d­íi 2%. Tèc ®é t¨ng tØ träng vèn ®Çu t­ toµn x· héi ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn: tõ 28%GDP (n¨m 1997) xuèng cßn 26,7% (n¨m1998) vµ 26,3% (n¨m 1999). Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi vÉn tiÕp tôc gi¶m m¹nh. §iÒu nµy nÕu kh«ng ®­îc kh¾c phôc sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI. ChØ sè gi¸ tiªu dïng gi¶m m¹nh dÉn ®Õn hµng hãa ø ®äng, thÞ tr­êng kÐm s«i ®éng, c¬ héi vµ m«i tr­êng ®Çu t­ cßn bÊp bªnh. TØ lÖ nî qu¸ h¹n trong hÖ thèng tÝn dông v­ît qu¸ giíi h¹n an tßan (møc an toµn lµ 5%, nh­ng hiÖn nay ®· lªn tíi 14%). Trong sè nî qu¸ h¹n th× trªn 7% lµ nî khã ®ßi. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc trong ngµnh tÝn dông-ng©n hµng. Mét vÊn ®Ò ®­îc toµn x· héi quan t©m ®ã lµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. HiÖn nay thÊt nghiÖp ë Hµ Néi ®· dÉn tíi nhiÒu tÖ n¹n x· héi v× tû lÖ thÊt nghiÖp ®· lªn tíi 10%, Thµnh phè Hå ChÝ Minh 7%. §Æc biÖt ë n«ng th«n sè thêi gian lao ®éng míi ®­îc sö dông kho¶ng 70%. * Mét sè vÊn ®Ò c¶n trë sù ph¸t triÓn: VÊn ®Ò chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh thÊp vÉn lµ tån t¹i lín nhÊt cña nÒn kinh tÕ n­íc ta, vÊn ®Ò nµy ®· ®­îc héi nghÞ trung ­¬ng khãa VIII chØ ra song trong hai n¨m qua kh«ng cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. BiÓu hiÖn râ nÐt nhÊt lµ chi phÝ vËt chÊt trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã chiÒu h­íng t¨ng cao vµ khã tiªu thô. Chi phÝ s¶n xuÊt vËt chÊt toµn bé c¸c ngµnh kinh tÕ chiÕm kho¶ng 48% trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 1998 vµ t¨ng lªn 50% trong n¨m 1999. Søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· thÊp l¹i cµng thÊp h¬n khi c¸c nÒn kinh tÕ bÞ khñng ho¶ng trong khu vùc ®ang cã dÊu hiÖu phôc håi. §iÒu nµy chóng ta kh«ng thÓ ®æ lçi cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh v× tr×nh ®é ph¸t triÓn cña kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi: §iÖn, n­íc, ®­êng, bÕn c¶ng, viÔn th«ng... ë n­íc ta cßn thÊp. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch cßn chËm nªn ch­a ph¸t huy ®­îc nguån lùc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong tõng ngµnh vµ tõng vïng ®Ó ph¸t triÓn. §Æc biÖt khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc: ChØ cã 21% c¸c doanh nghiÖp, thËm chÝ 15-20% cã nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n. ViÖc thùc hiÖn cæ phÇn hãa vµ c¸c bÖn ph¸p s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lu«n trong t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng bëi v× quy m« kinh tÕ cßn qu¸ nhá bÐ, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn thÊp, tû lÖ thÊt thu lín dÉn tíi chi ®Çu t­ ph¸t triÓn ng©n s¸ch chñ yÕu cßn ph¶i dùa vµo nguån vay trong n­íc vµ n­íc ngoµi. ChÊt l­îng tÝn dông thÊp còng lµ tån t¹i lín c¶n trë ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. Nî qu¸ h¹n cao h¬n møc dù kiÕn (5%- møc dù kiÕn). G©y khã kh¨n cho ng©n s¸ch quèc gia. Chóng ta chñ tr­¬ng thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, nh­ng ®Õn nay c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a h×nh thµnh ®ång bé, m«i tr­êng hîp t¸c, c¹nh tranh b×nh ®¼ng ch­a ®­îc t¹o lËp ®Çy ®ñ. Trong chÝnh s¸ch, thÓ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc cßn tån t¹i nhiÒu h×nh thøc hµnh chÝch bao cÊp, vÉn mang nÆng c¬ chÕ "Xin -cho", g¾n víi thñ tôc phiÒn hµ thiÕu tÝnh c«ng khai, nh­ng l¹i cã nhiÒu mÆt bu«ng láng qu¶n lý, kh«ng gi÷ ®­îc trËt tù kû c­¬ng. T×nh h×nh ®ã khiÕn cho kinh tÕ vËn hµnh trôc trÆc, kh«ng ¨n khíp... Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ Êy ta ®i t×m nguyªn nh©n cña thµnh tùu th¾ng lîi còng nh­ nh÷ng mÆt tån t¹i vµ yÕu kÐm. 1.3 . §¸nh gi¸ chung nguyªn nh©n §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi n¨m 1999 kÕt luËn cña héi nghÞ Trung ­¬ng 8 ghi râ: - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 1999 theo tinh thÇn nghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4, Trung ­¬ng 6 (lÇn 1) vµ nghÞ quyÕt 06 cña Bé chÝnh trÞ, mÆc dï gÆp ph¶i khã kh¨n vµ th¸ch thøc to lín do nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña t×nh h×nh thÕ giíi chóng ta vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kho¶ng 5%. Theo sè liÖu thèng kª cña b¸ NguyÔn ThÞ H»ng - §¨ng trªn t¹p chÝ Céng s¶n 2/2000. Hµng n¨m chóng ta gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho 1,2 -1,3 triÖu ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é nghÒ. §êi sèng cña tuyÖt ®¹i bé phËn nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. TØ lÖ ®ãi nghÌo c¶ n­íc ®· gi¶m tõ 20,3%(n¨m 1995)- xuèng 14% (1999). B×nh qu©n mçi n¨m gi¶m 300 ngµn hé (2% tæng sè hé ®ãi nghÌo) 805 ng­êi cã c«ng ®· cã møc sèng b»ng hoÆc cao h¬n møc sèng trung b×nh cña d©n c­ cïng x·, ph­êng n¬i c­ tró. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ do: Sù nç lùc, quyÕt t©m cao cña toµn d©n, toµn §¶ng, sù cè g¾ng cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4, vµ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 6 (lÇn 1). C¬ chÕ, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®· ®­îc ®ång bé hãa thªm mét b­íc. C«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu chØnh cña ChÝnh phñ, c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã tiÕn bé. B¸m s¸t kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng trong t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi. Mét sè mÆt tån t¹i vµ yÕu kÐm cña §¶ng- Nhµ n­íc ta xuÊt ph¸t tõ c¸c nguyªn nh©n sau: C«ng t¸c dù b¸o cã cè g¾ng nh­ng còng cã nhiÒu thiÕu sãt lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¬ cÊu ®Çu t­ kÐm hiÖu qu¶. Khã kh¨n ngµy cµng tån ®äng lµ ¸p lùc ®Ì nÆng lªn sù ph¸t triÓn. C¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ®­îc ban hµnh ch­a thùc sù ®ång bé, hîp víi thùc tiÔn vµ thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi kinh tÕ võa chËm vµ võa kh«ng ®Õn n¬i, ®Õn chèn. Thu nhËp d©n c­ thÊp, thÞ tr­êng bÞ thu hÑp, nªn søc mua bÞ h¹n chÕ, gi¸ thÞ tr­êng gi¶m liªn tôc, s¶n xuÊt cã dÊu hiÖu bÞ ®×nh trÖ, hµng tån kho t¨ng nªn k×m h·m sù ph¸t triÓn. C¸c doang nghiÖp trong n­íc chËm chuyÓn biÕn, kh«ng g¾n kÕt s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng trong tõng s¶n phÈm, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nhiÒu s¶n phÈm ®Çu t­ theo h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt kh«ng chó ý tíi ®Çu ra cña s¶n phÈm, g©y ø thõa, tån kho, thiÖt h¹i tµi s¶n cña Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. Nguån lùc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ch­a ®ñ søc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nÒn kinh tÕ theo h­íng ph¸t huy lîi thÕ trong ngµnh, vïng. Huy ®éng vèn trong d©n c­ cßn thÊp nªn dù tr÷ tiÒn tÖ trong tÝn dông ng©n hµng ch­a cao, ch­a ph¸t huy ®­îc nh÷ng tiÒm lùc kinh tÕ. Cuèi cïng lµ bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cßn cång kÒnh trïng lÆp chøc n¨ng. Sù phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp ch­a chÆt chÏ. Ph©n c«ng c«ng viÖc ch­a râ rµng, ch­a ®¶m b¶o tËp trung thèng nhÊt l¹i võa thiÕu d©n chñ trong ®iÒu hµnh nªn g©y nhiÒu chñ tr­¬ng, quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kh«ng ®­îc tæ chøc triÓn khai kÞp thêi nªn hiÖu qu¶ kÐm. Trªn ®©y ta ®· nghiªn cøu thùc tr¹ng kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®æi míi ®Æc biÖt lµ n¨m 1998-1999 lµ hai n¨m ®¸nh dÊu nh÷ng b­íc ngoÆt kinh tÕ cña thÕ kû XX më ®Çu cho nh÷ng ®Þnh h­íng kinh tÕ trong t­¬ng lai. Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc lµ nguån cæ vò khÝch lÖ cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó cïng nhau tiÕn bé. Nh­ng nh÷ng yÕu kÐm vµ tån t¹i còng lµ nh÷ng bµi häc ®Çy ý nghÜa cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu l¹i mét c¸ch hßan thÞªn bé m¸y Nhµ n­íc vµ sau n÷a lµ ®Þnh h­íng ®­êng lèi ph¸t triÓn cu¶ ®Êt n­íc nh»m biÕn n­íc ta tho¸t khái ®ãi nghÌo, l¹c hËu, trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp ®Ó cã thÓ "s¸nh vai" víi nh÷ng c­êng quèc n¨m ch©u - nh­ ý nguyÖn cña B¸c Hå vÜ ®¹i. Víi nh÷ng tiªn ®Ò tiÒn lÖ ®ã §¶ng ta cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng g× ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc trong thêi k× ®æi míi ? Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch vµ chñ tr­¬ng lín cña §¶ng, cña Nhµ n­íc lµ: ta tiÕp tôc nghiªn cøu: 2.§­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng. Víi chñ tr­¬ng "''N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ë n­íc ta'', §¶ng ta ®· vËn dông linh ho¹t häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi vµo thùc tiÔn vµ lý luËn nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta. 2.1 §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë viÖt nam Nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ sai lÇm cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ theo m« h×nh kinh tÕ hãa tËp trung thËt ra ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¸t hiÖn tõ l©u. Ngay tõ 1972 Héi nghÞ TW LÇn thø 20( khãa III )®· dÒ ra “Xãa bá lèi qu¶n lý hµnh chÝnh cung cÊp”. §Æc biÖt tõ sau khi thèng nhÊt ®Êt n­íc, nh÷ng ý ®å chñ quan , duy ý chÝ , muèn ¸p ®Æt c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp trªn c¶ n­íc ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng ph¶n ¸nh tõ c¬ së ,®Þa ph­¬ng , nhÊt lµ ë c¸c tØnh miÒn Nam. C¸c cÊp l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc, c¸c nhµ nghiªn cøu vµ qu¶ lý kinh tÕ ®Òu nhËn thøc ®­îc r»ng trong suèt mét thêi gian qu¸ dµi chóng ta ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ chØ b»ng nh÷ng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ,b»ng b»ng nh÷ng NghÞ quyÕt cña §¶ng lµ chñ yÕu mµ kh«ng coi träng ®Çy ®ñ c¸c quy luËt kh¸ch quan, coi nhÑ lîi Ých kinh tÕ, quan hÖ thÞ tr­êng, quan hÖ hµng hãa tiÒn tÖ. Chóng ta tõ l©u còng ®· nh×n thÊy tÝnh chÊt bao cÊp trµn lan trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, ®¬n thuÇn dùa vµo chÕ ®é cÊp ph¸t vµ giao nép, h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lµ gi¶ t¹o h×nh thøc chÝnh v× vËy mµ c¸c c¬ së kinh doanh lu«n ë trong t×nh thÕ bÞ gß bã, thô ®éng vµ û l¹i mÊt hÕt ®éng lùc kinh tÕ, kh«ng quan t©m tíi n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh v× vËy ®ái m¬Ý chÝnh s¸ch kinh tÕ ë viÖt nam lµ mét yÕu tè cÊp thiÕt cÇn sím ®­îc thùc hiÖn. 2.2. §æi míi qu¶n lý kinh tÕ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi hÖ thèng tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng NÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i thùc chÊt lµ nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ nÒn kinh tÕ ®· ®­îc tiÒn tÖ hãa cao ®é. Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ c¸c n­íc c«ng nghiÖp míi trong khu vùc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó ®i ®Õn mét kÕt luËn thèng nhÊt lµ nÒn kinh tÕ nµo ®­îc tiÒn tÖ hãa cao th× nÒn kinh tÕ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¨ng tr­ëng tèt nhÊt. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÒ thùc chÊt còng lµ mét qu¸ tr×nh tiÒn tÖ hãa mäi ho¹t ®éng cña ®Êt n­íc. Trong c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp nh­ v¨n kiÖn ®¹i héi VI ®· v¹ch râ: “ C¬ chÕ ®ã ch­a chó ý ®Çy ®ñ ®Õn quan hÖ hµng hãa- tiÒn tÖ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, dÉn tíi c¸ch qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch hãa th«ng qua chÕ ®é cÊp ph¸t vµ giao nép theo quan hÖ hiÖn vËt lµ chñ yÕu”. C¬ chÕ bao cÊp ë n­íc ta thÓ hiÖn qua bao cÊp qua gi¸, bao cÊp qua chÕ ®é l­¬ng hiÖn vËt, bao cÊp qua chÕ ®é cÊp ph¸t vèn, kÓ c¶ vèn tÝn dông ng©n hµng víi l·i suÊt rÊt thÊp. Râ rµng lµ trong mét c¬ chÕ qu¶n lý nh­ vËy mäi ®éng lùc kinh tÕ ®Òu bÞ triÖt tiªu, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng thÓ ®iÒu tiÕt vµ kiÓm so¸t ®­îc, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o bÞ tª liÖt, vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thËt sù thÊp kÐm, mäi hiÖn t­îng tiªu cùc vµ rèi ren trong x· héi ®Òu ph¸t sinh tõ ®ã. Quan hÖ hµng hãa tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn ®ã, dï cã kh¬i dËy vµ ¸p ®¹t b»ng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh còng kh«ng thÓ nµo ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. Nh­ vËy, qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®· t¹o ®iÒu kÞªn cho quan hÖ hµng hãa ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn t¹o qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng tiÒn tÖ ,tÝn dông, ng©n hµng. Nh­ng ng­îc l¹i qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng tiÒn tÖ, tÝn dông, ng©n hµng l¹i ®ãng vai trß “bµ ®ì” trong tiÕn tr×nh ®èi míi kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ta hiÖn nay, nh­ trong nhiÒu NghÞ quyÕt cña §¶ng ®· ®¸nh gi¸, cßn ë trong t×nh tr¹ng ph©n t¸n, chia c¾t, c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang ë d¹ng hoang s¬ , qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ cßn ph¶i tiÕn hµnh trong mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi míi trë nªn t­¬ng ®èi hoµn chØnh, qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng tiÒn tÖ tÝn dông, ng©n hµng nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc coi nh­ mét kh©u quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý kinh tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ng©n hµng ph¶i thùc sù lµ mét t¸c nh©n thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi, thùc sù lµ “bµ ®ì” cña tiÕn tr×nh ®æi míi kinh tÕ theo nh÷ng ®Þnh h­íng mµ §¶ng ®· ®Ò ra. 2.3. TiÕp tôc ®æi míi vµ chÊn chØnh hÖ thèng ng©n hµng Trong nhiÖm vô chÊn chØnh vµ lµnh m¹nh hãa hÖ thèng ng©n hµng, cïng víi viÖc xóc tiÕn m¹nh h¬n c¸c biÖn ph¸p theo ch­¬ng tr×nh ®· ®Ò ra, cÇn gi¶ quyÕt vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay lµ tØ lÖ qu¸ cao cña nî qu¸ h¹n ®ang g©y ¸ch t¾c, ø ®äng vèn trong ho¹t ®éng tÝn dông. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ l©u dµi lµ ®æi míi c¬ chÕ l·i suÊt, ®ång thêi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã l·i, tr¶ ®­îc nî, nÕu mÊt kh¶ n¨ng thanh tãan th× ¸p dông luËt ph¸ s¶n, kÓ c¶ víi doanh nghiÖp nhµ n­íc. HÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i mµ h¹t nh©n lµ c¸c ng©n hµng ph¶i ®­îc chÊn chØnh vµ tæ chøc l¹i ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng tÝn dông, chÊm døt viÖc ng©n hµng th­¬ng m¹i cho vay cho vay theo lÖnh hµnh chÝnh. ChÝnh phñ t¹o nguån vèn ®Ó hç trî viÖc gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, cã c¬ chÕ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp bÞ xiÕt nî ®ång thêi triÓn khai x©y dùng c«ng ty mua b¸n nî, t¹o c¬ së ®Ó sím h¹ thÊp tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng giíi h¹n cho phÐp, t¨ng khèi l­îng vµ vßng quay vèn qua ng©n hµng. 2.4.X©y dùng chiÕn l­îc c¶i tæ hÖ thèng ng©n hµng. §Ó c«ng cuéc c¶i tæ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ mong muèn ®ßi hái kh«ng chØ thùc hiÖn c¶i tæ toµn bé hÖ thèng tµi chÝnh nãi chung mµ cßn ph¶i c¶i tæ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng riªng lÎ. 2.4.1.§¸nh gi¸: §Ó x©y dùng mét chiÕn l­îc ho¹t ®éng vµ x¸c ®Þnh c«ng cô nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña nã, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®iÒu kÖn tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng riªng lÎ vµ nh÷ng vÊn ®Ò trong hÖ thèng ng©n hµng nãi chung. Trong ®¸nh gi¸ cÇn ph©n lo¹i c¸c ng©n hµng cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng, cã thÓ ®­a vµo ch­¬ng tr×nh c¶i tæ vµ nh÷ng ng©n hµng kh«ng ®øng v÷ng cÇn ph¶i ®ãng cöa. 2.4.2.Ph©n bæ thiÖt h¹i: C¸c kho¶n thiÖt h¹i cña c¸c ng©n hµng vì nî trong nh÷ng giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c¶i tæ cÇn ®­îc ph©n bæ mét c¸ch râ rµng vµ c«ng b»ng ®Õn møc cã thÓ. C¸c kho¶n thÖt h¹i tr­íc tiªn ph¶i ®­îc bï ®¾p b»ng vèn tù cã ®Ó cã thÓ n©ng cao ®éng c¬ b¶o toµn vèn cña giíi chñ ng©n hµng t­¬ng lai. 2.4.3.Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: Nh÷ng thiÕu sãt trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ng©n hµng lµ nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y nªn c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng ng©n hµng. Do ®ã c¶i tæ ho¹t ®éng c¸c ng©n hµng riªng lÎ ph¶i lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch biÖt cña chiÕn l­îc. §èi víi hÖ thèng ng©n hµng nh­ mét thùc thÓ thèng nhÊt, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa quan träng trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ ph¶i x©y dùng khung ph¸p lý, thÓ chÕ ®Çy ®ñ vµ ®ång bé t¨ng c­êng c¬ chÕ ®iÒu tiÕt gi¸m s¸t vµ c¬ cÊu cña khu vùc ng©n hµng kh«ng d­îc ng¨n c¶n sù c¹nh tranh vµ t×m kiÕm lîi nhuËn trong kinh doanh. 2.4.4. C¸c c«ng cô thùc hiÖn c¶i tæ: Môc tiªu c¶i tæ tµi chÝnh nh»m phôc håi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng b»ng c¸ch lµnh m¹nh hãa b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ b¸o c¸o thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÒ vèn, kh¶ n¨ng sinh lêi, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n, qu¶n lý rñi ro. 3/ ý nghÜa rót ra ®èi víi b¶n th©n: NhËn thøc ®­îc vai trß to lín cña “ho¹t ®éng ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng” §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n ra søc ph¸t triÓn vµ x©y dùng, nh»m phôc vô lý t­ëng x· héi chñ nghÜa cao c¶ lµ: V× con ng­êi, do con ng­êi. ChÝnh v× lÏ ®ã ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ thiÕt thùc nhÊt. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· lu«n cè g¾ng kh«ng mÖt mái ®Ó ®Êu tranh v× nh©n quyÒn vµ nh©n lîi ®i ®«i víi gi¸o dôc ®µo t¹o v× mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng h¬n. Lµ mét sinh viªn khoa Ng©n Hµng Tµi ChÝnh, KTQD, em hiÓu ý nghÜa cña häc thuÕt kinh tÕ-x· héi cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi b¶n th©n vµ lu«n tù nhñ m×nh ph¶i lµm g× ®Ó häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®i s©u h¬n vµo cuéc sèng. Sèng vµ häc tËp d­íi m¸i tr­êng x· héi chñ nghÜa, mçi sinh viªn chóng ta ®­îc thõa h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ to lín mµ chÕ ®é ®· mang tíi. §ã lµ mét c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi hoµn chØnh víi mét hÖ thèng tr­êng líp tõ thÊp ®Õn cao. Céng víi mét ®éi ngò thÇy c« gi¸o ®­îc ®µo t¹o c¨n b¶n vµ chuyªn s©u lµ mét nguån tµi s¶n v« gi¸ cña quèc gia bëi nguån nh©n lùc cña mét n­íc m¹nh hay yÕu lµ phô thuéc vµo gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Tho¸t khái c¸c cuéc chiÕn tranh liªn miªn, ®Æc biÖt lµ sau chiÕn th¾ng n¨m 1975 c¶ n­íc ta ®i lªn x©y dùng x· héi chñ nghÜa víi mét c¬ së h¹ tÇng bÞ tµn ph¸ gÇn hÕt. Nh­ng toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n chóng ta tõng b­íc x©y dùng l¹i ®Êt n­íc: " §µng hoµng h¬n, to ®Ñp h¬n" theo nh­ mong muèn cña B¸c vµ toµn thÓ mäi ng­êi d©n ViÖt Nam. §­îc thõa h­ëng thµnh qu¶ to lín mµ §¶ng ®· mang l¹i cho mçi sing viªn chóng em ®­îc sèng vµ häc tËp trong ®iÒu kiÖn hßa b×nh cña ®Êt n­íc vµ chøng kiÕn sù ®æi thay tõng ngµy, tõng giê trªn mäi mÆt cña ®êi sèng, kinh tÕ - x· héi. H¬n bao giê hÕt chóng em tù hái m×nh ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp ®æi míi ®ã. Lµ sinh viªn n¨m thø nhÊt, t­ duy lý luËn vµ t­ duy thùc tÕ ch­a hoµn chØnh nªn nhËn ®Þnh vÒ thùc tiÔn cña em ch­a thËt s¸t thùc, nh­ng víi sù gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh cña thÇy c« em thÊy ®­îc c¸i b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é mµ §¶ng ta x©y dùng vµ ph¸t triÓn. ThÊy ®­îc vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn vµ ®Ó gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo qu¸ tr×nh ®ã, em còng nh­ bao b¹n bÌ kh¸c, ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu häc tËp trong tr­êng nh»m tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc ®Ó sau nµy cã thÓ ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng nh»m x©y dùng lý t­ëng x· héi chñ nghÜa. Häc tËp lµ vÊn ®Ò träng t©m nh­ng ®i ®«i víi nã, chóng ta ph¶i biÕt hßa vµo thùc tÕ ®Ó kh«ng bÞ l¹c hËu víi nÒn v¨n hãa hiÖn t¹i. §ång thêi ph¶i biÕt "G¹n ®ôc kh¬i trong " tiÕp thu nh÷ng v¨n minh tiªn tiÕn cña nh©n lo¹i vµ chèng nh÷ng t­ t­ëng ph¶n ®éng, lµm tæn h¹i ®Õn nÒn hßa b×nh d©n téc, ph¸ vì nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa. NhiÖm vô ®ã thËt lµ lín lao, nh­ng ®Æt ra tr¸ch nhiÖm ®èi víi mçi con ng­êi, mçi häc sinh, sinh viªn mµ lµ sinh viªn Kinh tÕ quèc d©n th× tr¸ch nhiÖm l¹i cµng lín h¬n. V× khi ra tr­êng, víi tÊm b»ng cö nh©n kinh tÕ sÏ ®i vµo mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Lµ nh÷ng nhµ kinh tÕ trong t­¬ng lai th× tÊt nhiªn ph¶i hiÓu kinh tÕ mµ nh÷ng viÖc cÇn lµm tr­íc m¾t lµ trau dåi kiÕn thøc ®· häc, chÞu khã nghiªn cøu t×m hiÓu tµi liÖu vµ ®ãn nhËn th«ng tin cËp nhËt vÒ c¸c lÜnh vùc ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Cïng víi chñ tr­¬ng "Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ®i ®«i víi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ". Trong sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng ta hiÖn nay, nhiÒu vÊn ®Ò còng ®­îc®Æt ra, mµ gi¶i quyÕt ®­îc nã ph¶i cã sù ®ång lßng, ®ång søc cña tÊt c¶ mäi ng­êi nh­: VÊn ®Ò næi cém lµ t×nh tr¹ng ph©n biÖt chñng téc, kh¸c biÖt t«n gi¸o..., vÊn ®Ò m«i sinh m«i tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ hßa b×nh vµ æn ®Þnh thÕ giíi, æn ®Þnh trong n­íc. Nh­ng chóng ta tin r»ng víi chñ tr­¬ng vµ ®­êng lèi chÝng s¸ch cña §¶ng, mäi vÊn ®Ò sÏ ®­îc gi¶i quyÕt, t¹o mäi hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho c¶ x· héi ph¸t triÓn. c. kÕt luËn. Thùc tÕ ®· kh¼ng ®Þnh r»ng, cho ®Õn nay häc thuyÕt cña M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi vÉn lµ quan niÖm duy nhÊt khoa häc vµ c¸ch m¹ng ®Ó nghiªn cøu ph©n tÝch lÞch sö vµ nhËn thøc c¸c vÊn ®Ò trong x· héi . Bëi v× häc thuyÕt ®ã ®ßi hái ph¶i ph©n tÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c x· héi nh­ mét qu¸ tr×nh lÞch tæng hîp c¸c nh©n tè vµ quy luËt kh¸ch quan, nã lµ c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn cña sù ph©n tÝch khoa häc vÒ x· héi, lµ hßn ®¸ t¶ng cña khoa häc x· héi. Lµ nguyªn lý ®Ó n­íc ta ¸p dông vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. Ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng nh÷ng lµ ®ßi hái cho mçi §¶ng mçi Nhµ n­íc mµ cßn lµ nhiÖm vô träng t©m cña toµn x· héi. N­íc ta d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam "LÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm kim chØ nam cho hµnh ®éng " ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c, ®i tõ khã kh¨n ban ®Çu ®Õn vÎ vang ®éc lËp nh­ ngµy h«m nay. D­íi ¸nh s¸ng chñ nghÜa x· héi, §¶ng ta víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña giai cÊp v« s¶n trªn thÕ giíi ®· ®ång t©m, ®ång søc cïng víi nh©n d©n c¶ n­íc, nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ giíi m·i m·i d­¬ng cao ngän cê c¸ch m¹ng phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái v× ''D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh ". Cïng víi c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝng s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, §¶ng lu«n ra søc ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i cña ®Êt n­íc. Trong sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng hiÖn nay, §Êt n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ. NÒn kinh tÕ chuyÓn tõ "KÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc " ®· ®¸nh dÊu mét chÊm son trong lÞch sö kinh tÕ - x· héi. §i tõ khã kh¨n ban ®Çu §¶ng ®· nç lùc kh«ng mÖt mái c¶i c¸ch söa ®æi nh÷ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cho phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt n­íc vµ xu thÕ cña thêi ®¹i. Víi vÊn ®Ò "®æi míi ho¹t ®éng hÖ thèng ng©n hµng " ®· lµm cho bé mÆt nÒn kinh tÕ n­íc ta cã sù ®æi s¾c. Nã ®­îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®¹t ®­îc, mµ theo nhËn ®Þnh cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa VII th×: §ã lµ mét sù chuyÓn m×nh cña kinh tÕ ®Êt n­íc. §æi míi ho¹t ®éng hÖ thèng ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc ta hiÖn nay kh«ng g× kh¸c lµ c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ khoa häc v× trong mét thêi gian dµi chóng ta ®· ®ãng cöa kinh tÕ lµm cho m¸y mãc c«ng nghÖ còng nh­ tr×nh ®é khoa häc l¹c hËu qu¸ xa so víi thÕ giíi vµ khu vùc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i biÕt ®µo t¹o chiÕn l­îc con ng­êi, v× chÝnh con ng­êi lµ chñ thÓ cña x· héi, chñ thÓ cña s¶n xuÊt. §i liÒn víi n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ chóng ta ph¶i biÕt chó träng c¸c ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän, nh÷ng ngµnh cã kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng. Trong thùc tÕ hiÖn nay chóng ta ®ang x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më cã sù tham gia cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §ã còng lµ biÖn ph¸p tèt nh»m ph¸t huy søc m¹nh toµn diÖn vµ ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh cña x· héi. Trªn con ®­êng ®i lªn x· héi chñ nghÜa quan hÖ s¶n xuÊt mÆc dï bÞ chi phèi bëi lùc l­îng s¶n xuÊt nh­ng nã còng cã t¸c ®éng rÊt lín tíi lùc l­îng s¶n xuÊt, tíi sù ph¸t triÓn cña x· héi. X©y dùng c¬ chÕ "ThÞ tr­êng " mµ s¶n phÈm lµ nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vµ ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ vËy sù nghiÖp ®æi míi ho¹t ®éng hÖ thèng ng©n hµng cña §¶ng ta hiÖn nay lµ phï hîp. §ã còng lµ sù vËn dông phï hîp quy luËt cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi. Vµ còng lµ sù vËn dông h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµo thùc tÕ cña ®Êt n­íc ta. tµi liÖu tham kh¶o 1. C. M¸c vµ Ph ¡ng Ghen toµn tËp - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1993 2. Mét sè vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa M¸c - Lenin trong thêi ®¹i ngµy nay (nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1996) 3. C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (Nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1991) 4. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII (nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1991) 5. V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 2,3,5 ban chÊp hµnh trung ­¬ng khãa VIII (nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1999) 6. T¹p chÝ nghiªn cøu trao ®æi sè 5 (th¸ng 3 n¨m 1999) 7. T¹p chÝ nghiªn cøu lý luËn sè 1 n¨m 2000 8. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c-Lªnin (nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 2004) 9.T¹p chÝ Céng s¶n sè 5 n¨m 1997 10. T¹p chÝ Céng s¶n sè 561 n¨m 1999 11. T¹p chÝ Céng s¶n sè 622 n¨m 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHọc thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng.Doc
Luận văn liên quan