Hướng dẫn Cách Trình bày tốt nghiệp báo cáo luận văn tốt nghiệp

Tài liệu „ Tài liệu chính dùng cho trình bày „ Các tài liệubổsung chi tiếtchocácphầnhiệnthực „ Bài nói lời trình bày „ Các trảlờichocáccâuhỏidựđoán trước †Chương trình „ Dạng source & execute „ Bốcụcphầndemo „ Các ví dụ, sốliệucầnthiếtcho phầndemo „ Các kếtquảđánh giá †Dựphòng

pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 5344 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt tài liệu Hướng dẫn Cách Trình bày tốt nghiệp báo cáo luận văn tốt nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 1 Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Cao Trí caotri@dit.hcmut.edu.vn 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 2 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 2 Nội dung † Các yêu cầu trình bày một LVTN † Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp † Một số điểm chú ý † Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN † Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 3 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 3 Các yêu cầu trình bày LVTN † Mục tiêu trình bày † Ðối tượng tham khảo † Bố cục/nội dung của một luận văn † Hình thức trình bày † Qui chế về trình bày luận văn 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 4 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 4 Bố cục của LVTN † Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang † Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang † Mục lục –Table of content, Table, Figure,.. † Phân tích đề tài – Introduction – 5 % † Cơ sở của đề tài – Background – 15-20% † Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10% † Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation - 50-60% † Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10% † Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE † Phụ lục - Appendix 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 5 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 5 Một số điểm chú ý † Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT † LVTN giá trị hiện tại và lâu dài † Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN „ Bố cục không chặt chẽ „ Chồng lắp về nội dung „ Không có tài liệu tham khảo rõ ràng „ Chép lại các tài liệu đã có † Các vấn đề trình bày bản in LVTN „ Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục „ Lỗi chính tả „ Các vấn đề khác „ Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ. 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 6 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 6 Sử dụng MS Word cho soạn thảo LVTN † Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo „ Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày „ Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi „ Tránh các lỗi trong trình bày bản in † Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word) „ Theo dõi đánh số các reference, figure, table,.. „ Sử dụng note trong các chú thích † Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động † Sử dụng Master Document: „ Master document ? „ Phân chia và quản lý các phần của tài liệu. „ Thuận tiện trong việc soạn thảo 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 7 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 7 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 8 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 8 Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp † Các vấn đề chú ý trong báo cáo † Nội dung trình bày † Tài liệu phục vụ cho trình bày † Kỹ thuật trình bày † Khai thác MS Power Point 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 9 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 9 Các vấn đề chú ý † Mục tiêu bài báo cáo † Ðối tượng người nghe † Thời lượng trình bày „ Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất hạn chế. † Chuẩn bị bài trình bày „ Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn „ Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang tính chất thao tác chi tiết „ Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi „ Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 10 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 10 Nội dung báo cáo † Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài † Phân tích các vấn đề cần giải quyết † Chọn lựa giải pháp † Trình bày tóm tắt giải pháp † Kết quả hiện tại † Ðánh giá † Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng chính 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 11 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 11 Tài liệu cho báo cáo † Tài liệu „ Tài liệu chính dùng cho trình bày „ Các tài liệu bổ sung chi tiết cho các phần hiện thực „ Bài nói lời trình bày „ Các trả lời cho các câu hỏi dự đoán trước † Chương trình „ Dạng source & execute „ Bố cục phần demo „ Các ví dụ, số liệu cần thiết cho phần demo „ Các kết quả đánh giá † Dự phòng 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 12 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 12 Kỹ thuật trình bày † Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc † Tránh các khả năng gián đoạn bài nói † Phát âm rõ rành, mạch lạc, không quá nhanh † Chú ý đến phản ứng từ phía người nghe † Chuẩn bị khả năng cho các câu hỏi đã chuẩn bị trước † Phân bố bài trình bày 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 13 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 13 Sử dụng MS Power Point † Ðặc tính của công cụ phù hợp cho công việc † Ảnh hưởng của công cụ đến nội dung và bố cục của bài trình bày † Khai thác các đặc tính của công cụ trong việc trình bày: „ Màu sắc „ Sự sinh động trong trình bày „ Sự tập trung thông tin „ Tạo sự thoải mái † Sử dụng note cho bài trình bày 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 14 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 14 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 15 Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 15 Các tài liệu thao khảo † Effective presentation Thư viện khoa CNTT † Các file MS Word một luận văn tham khảo caotri@dit.hcmut.edu.vn † Mẫu MS Word Template của LVTN Khoa CNTT Cảm ơn ThS Nguyễn Cao Trí Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrình bày báo cáo luận văn tốt nghiệp.pdf
Luận văn liên quan