Hướng dẫn ôn thi môn công tác Đảng - công tác chính trị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG NGANG TẦM ĐÒI HỎI CỦA THỜI KỲ MỚI I. Đảng cộng sản việt nam trung thành và vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin về đảng kiểu mới vào điều kiện Việt nam để xây dựng đảng : Là một đảng ra đời theo quy luật của chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đảng cộng sản Việt nam được xây dựng củng cố, phát triển, trưởng thành theo nguyên lý của đảng Mác – Lênin chân chính trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt nam 1. Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích là xây dựng nước Việt nam dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng hệ thống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 2. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 3. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động. Lấy tư tưởng dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh trên cơ sở cương lĩnh, điều lệ của đảng. 4. Đảng cộng sản Việt nam là đảng cầm quyền, đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, của nhân dân được đưa vào nội dung để xây dựng đảng và lãnh đạo nhân dân tiến hành xây dựng sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhân dân, của mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp – pháp luật. 5. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình - độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. 6. Đảng cộng sản việt nam được xây dựng vững mạnh về chính trị – tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới và chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của đảng. A. Vì sao đảng phải đổi mới chỉnh đốn và xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt : 4 Vấn đề. 1. Xuất phát từ quy luật tất yếu khách quan : Cách mạng việt nam muốn phát triển đúng hướng và thành công thì nhất thiết phải có sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam. - Toàn bộ thành tựu cách mạng việt nam từ khi đảng ra đời và nhất thiết là trong bảo vệ đất nước do nhiều yếu tố. Yếu tố quyết định là do sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam. - Vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là tất yếu khách quan, do sự đòi hỏi của lịch sử và là sứ mệnh lịch sử mà nhân dân và dân tộc giao phó, cũng là thành quả của Hồ chí minh. Đây là nhân tố của và là tất yếu khách quan. 2. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng việt nam từ nay đến 2010 và 2020 là bước quan trọng trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công nghịêp hoá - hiện đại hoá đất nứơc, xây dựng việt nam độc lập – dân chủ – giàu manh – xã hội công bằng văn minh. 3. Do bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, các thế lực chống đối hoạt động ráo riết. 4. Xuất phát từ thực trạng công tác xây dựng đảng trong những năm qua . Vấn đề công tác cán bộ có nhiều khuyết điểm, thoái hoá biến chất. B. Mục tiêu, phương hướng xây dựng chỉnh đốn đảng : 1. Yêu cầu : - Xây dựng đảng phải tiếp tục chiến đấu nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, khắc phục các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém, đảng phải mạnh từ trung ương đến cơ sở và ở tất cả các cấp, các ngành. 2. Về nguyên tắc : - Xây dựng và chỉnh đốn đảng phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, phải giữ vững tính định hướng, không xa rời nguyên tắc, kiên định và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác – lênin và tư tưởng Hồ chí minh về sự lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố các mối quan hệ với nhân dân chống các khuynh hướng bảo thủ, cơ hội, dao động, cực đoan. Đổi mới nhưng không phủ nhận thành tựu, không dao động trên các vấn đề nguyên tắc, không LL vấn đề chiến lược và sách lược, phải kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc, nhưng đổi mới sáng tạo,phù hợp với thực tế việt nam. 3. Mục tiêu : - Nhằm xây dựng bảo vệ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng phù hợp với yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng của đội ngũ cơ sở đảng viên, đảm bảo thực hiện có kết quả chính trị mà trọng tâm là kinh tế, lấy sự phát triển kinh tế – xã hội là thước đo của sự phát triển. 4. Nội dung : Toàn diện cả từ tư duy lý luận đến công tác tư tưởng và công tác tổ chức. 5. Phương châm xây dựng : - Từng bước vững chắc, gắn với đổi mới các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội, mà trước hết là với quá trình thực hiện và hoàn thiện chính sách và cơ sở quản lý, với kiện toàn hệ thống chính trị, với phát triển. Hành động cách mạng của quần chúng, khơi dậy và phat huy tính sáng tạo của nhân dân, không nôn nóng giản đơn mà phải tích cực nhưng cũng không được né tránh. Hết sức chú trọng tự phê bình và phê bình với kiên quyết sửa chữa khuyết điểm một cách cương quyết từ dưới lên, từ trên xuống và phải chú trọng hiệu quả. - Kiên trì, khắc phục cách xây dựng chỉnh đốn đảng theo kiểu đồng bộ đơn thuần hay tách rời kinh tế – xã hội. Mọi thứ đề do chủ nghĩa cá nhân gây ra. b. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ : cần tập trung vào những vấn đề gì. c. Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng. Tại sao ? và theo cách nào ? d. Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 4953 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn ôn thi môn công tác Đảng - công tác chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÒu kiÖn ®Ó d©n chñ cµng ®­îc ph¸t huy cao ®é - D©n chñ – kû luËt ®­îc ph¸t huy, t¨ng c­êng lµ mét yÕu tè to¹ nªn søc m¹nh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng, s½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Çu th¾ng lîi cña qu©n ®éi. Søc m¹nh chiÕn ®Êu lµ søc m¹nh tæng hîp Kû luËt nghiªm lµm mÖnh lÖnh ®­îc truyÒn ®¹t, cñng cè ®­îc niÒm tin ®Ó n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi * Ngµy nay: Tr­íc yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi, ph¸t triÓn ®Êt n­íc t×nh h×nh nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi, yªu cÇu nhiÖm vô vµ yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi chÝnh quy, tinh nhuÖ,.. nªn thùc hiÖn x©y dùng d©n chñ XHCN, lËp l¹i kû c­¬ng, kû luËt nhµ n­íc, sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p ®· vµ ®ang lµ yªu cÇu cao cña sù nghiÖp ®æi míi XH Ph¸t huy d©n chñ, thùc hiÖn tèt c¬ chÕ d©n chñ ë c¬ së cµng cã vai trß quan träng, ®ßi hái ngµy cµng cao, lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n th­êng xuyªn vµ cÊp thiÕt hiÖn nay. 3. NhiÖm vô C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt: - §Ó ph¸t huy d©n chñ vµ t»ng c­êng kû luËt ta cÇn: + Th­êng xuyªn gi¸o dôc cho c¸n bé chiÕn sÜ n©nng cao kiÕn thøc, sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ d©n chñ, kû luËt, tÇm quan träng vµ yªu cÇu ®ßi hái cña nã, trªn c¬ së ®ã n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ, tinh thÇn tù gi¸c nghiªm tóc trong thùc hiÖn d©n chñ, phôc tïng qu¶n lý chÊp hµnh nghiªm. + Kh«ng ngõng n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cuat tæ chøc §¶ng vai trß qu¶n lý, tæ chøc, chØ huy cña ®é ngò c¸n bé, nhÊt lµ vai trß cña ng­êi chØ huy c¸c cÊp, nªu cao vai trß tiÒn g­¬ng mÉu. + Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc quÇn chóng, héi ®ång qu©n nh©n trong ph¸t triÓn d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt ë ®¬n vÞ c¬ së. + Duy tr× vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c tæ chøc sinh ho¹t nÒ nÕp chÕ ®é c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc ®éng viªn bé ®éi thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp quy chÕ d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt, t¨ng c­êng c¬ chÕ chØ huy ®¬n vÞ, kiªn quyÕt ®Êu tranh ng¨n chÆn, xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m x¶y ra trong ®¬n vÞ. II. Néi dung biÖn ph¸p tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®¬n vÞ trong ph¸t huy d©n chñ t¨ng c­êng kû luËt: Lµ nhiÖm vô ®ßi hái tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc trong c¶ qu¸ tr×nh. 5 néi dung: 1.Tr­íc hÕt ph¶i th­êng xuyªn gi¸o dôc n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh tù gi¸c trong thùc hiÖn ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt vµ qu¶n lý chØ huy cho mäi c¸n bé, chiÕn sü. - Gi÷ vai trß ®Þnh h­íng,®iÒu khiÓn hµnh vi cña con ng­êi. * Yªu cÇu:qu¸ tr×nh gi¸o dôc llµ cho mäi qu©n nh©n hiÓu s©u, n¾m ch¾c c¸c néi dung, yªu cÇu d©n chñ- kû luËt, ph¶i ®i s©u vµo c¸c vÊn ®Ò cñ thÓ. §i tõ gi¶i thÝch, chøng minh trªn c¬ së khoa häc mét c¸ch khoa häc ®Ó mäi ng­êi hiÓu râ-à gi¸c ngé s©u. BiÖn ph¸p: lªn líp kÕt hîp thùc tiÔn vµ… 2. Ph¸p huy vai trß cña tæ chøc §¶ng, cña ®éi ngò c¸n bé, chØ huy trong qu¶n lý chØ huy ®¬n vÞ, duy tr× ®¬n vÞ ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt. *Yªu cÇu: L·nh ®¹o:CÊp uû vµ tæ chøc §¶ng c¸c cÊp. CÊp uû vµ c¸n bé: §¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh thùc tr¹ng, chØ râ nguyªn nh©n tõ ®ã ®Ò ra c¸c nghÞ quyÕt l·nh ®¹o vµ ë nhiÒu thêi ®iÓm quan träng cÇn cã nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò. §¶ng bé c¸n bé nghiªm tóc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c tæ chøc sinh ho¹t. Mäi §¶ng viªn ph¸t huy cao ®é vai trß lµm chñ sù g­¬ng mÉu trong chÊp hµnh kû luËt. Qu¸ tr×nh l·nh ®¹o, cÊp uû §¶ng vµ chi bé coi träng viÖc gi¸o dôc qu¶n lý, tæ chøc,ph©n c«ng, rÌn luyÖn, kiÓm tra, gi¸m s¸t, kÞp thêi ph¸p hiÖn sai ph¹m ®Ó xö lý. G¾n tr¸ch nhiÖm cña §¶ng viªn víi ng­êi qu¶n lý, chØ huy C¸n bé, chØ huy c¸c cÊp:Ph¶i lµ ng­êi g­¬ng mÉu nghiªm tóc, b¶n th©n ph¶i g­¬ng mÉu chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh. Trªn c­¬ng vÞ chØ huy : §Ò ra c¸c yªu cÇu cho cÊp d­íi, t¨ng c­êng chØ huy cho cÊp d­íi. - Quan hÖ víi bé ®éi: Nghiªm tóc, cëi më, dÔ gÇn, s©u s¸t, tû mû, g­¬ng mÉu vÒ mäi mÆt ®Ó l«i cuèn, hoµ m×nh víi quÇn chóng. - Coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc, ®Ò ra yªu cÇu vÒ hµnh vi ®Ó mäi ng­êi thùc hiÖn, kh«ng h¹ thÊp yªu cÇu, tiªu chuÈn, ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt trong bÊt kú t×nh huèng nµo. 3. Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc quÇn chón, vai trß cña héi ®ång qu©n nh©n vµ cã c¬ chÕ phï hîp thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý, chØ huy d¬n vÞ ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt 4. VËn dông linh ho¹t kÕt hîp chÆt chÏ c¸c h×nh thøc biÖn ph¸p, n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chØ huy, ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt trong ®¬n vÞ. 5. Cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ qu¶n lý rÌn luyÖn KL, ph¸t huy d©n chñ, ch¨m lo tèt ®êi sèng cho c¸n bé chiÕn sÜ. ----------------------------------------------------------------------------- § C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong nhiÖm vô lao ®éng s¶n xuÊt, ch¨m lo ®êi sèng ë ®¬n vÞ c¬ së. I. ý nghÜa cña nhiÖm vô lao ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng vµ yªu cÇu C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ. 1. ý nghÜa Lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ… thÓ hiÖn b¶n chÊt truyÒn thèng cña qu©n ®éi. Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nµy võa cã ý nghÜa tr­íc m¾t, võa cã ý nghÜa l©u dµi, ®¸p øng yªu cÇu KQ cña sù nghiÖp x©y dùng, b¶o vÖ tæ quèc + Lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng kinh tÕ qu©n ®éi nh»m gi÷ g×n vµ tiÕp b­íc… ®Ó gãp phÇn n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi + T¹o ra nguån thu bæ sung cho c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu, gãp phÇn n©ng cao møc sèng, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho qu©n ®éi. + Lao ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng kinh tÕ t¹o ra thÕ bè trÝ l·nh thæ phï hîp chiÕn l­îc.. gãp phÇn ph¸t triÒn kinh tÕ –x· héi cña ®Êt n­íc. * Ch¨m lo ®êi sèng cho bé ®éi lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan vµ lµ mét nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng nh»m gãp phÇn kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu, tèc ®é s½n sµng chiÕn ®Êu vµ lµ vÊn ®Ò thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm, t×nh c¶m, cña chØ huy c¸c cÊp ®èi víi bé ®éi vµ còng lµ vÊn ®Ò thuéc néi dung trong chÊp hµnh kû luËt qu©n ®éi. - Tr­íc nh÷ng yªu cÇu cña nhiÖm vô qu©n ®éi ®Æt ra yªu cÇu ngµy cµng cao trong x©y dùng qu©n ®éi, ®ßi hái c¸n bé chiÕn sÜ cã søc khoÎ bÒn bØ, dÎo dai, thÓ lùc c­êng tr¸ng míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô x©y dùng kinh tÕ. §©y lµ vÊn ®Ò quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®Ó trùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu qu©n ®éi vµ thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña §¶ng trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng cña c¸n bé chiÕn sÜ. + Lao ®éng s¶n xuÊt, ch¨m lo ®êi sèng cña c¸n bé cßn lµ thùc tÕ sinh ®éng ®Ó gi¸o dôc cho bé ®éi, gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn. §ã còng lµ néi dung lín trong x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn, còng lµ nhiÖm vô quan träng trong C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ. 2. Yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c §¶ng trong.. - Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, qu¸n triÖt ®Ó mäi c¸n bé chiÕn sÜ lu«n cã nhËn thøc tèt vµ tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi nhiÖm vô Lao ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng cho bé ®éi, ph¶i gäi ®©y lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ th­êng xuyªn ë ®¬n vÞ - Ch¨m lo x©y dùng c¸c tæ chøc v÷ng m¹nh toµn diÖn, b¶o ®¶m gi÷ vai trß l·nh ®¹o, chØ huy, tæ chø. L·nh ®¹o chØ ®¹o trong Lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ ph¶i cã hiÖu qu¶, ®óng h­íng, chØ huy ®óng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc, kû luËt qu©n ®éi vµ c¸c chÕ ®é. B¶o ®¶m tèt chÕ ®é, tiªu chuÈn cho bé ®éi, kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn, hiÖn t­îng tiªu cùc. - Trong l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô Lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ ph¶i thùc hiÖn tËp trung kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng, phôc vô ®¾c lùc cho s½n sµng chiÕn ®Êu, b¶o vÖ tæ quèc, gi÷ v÷ng ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho bé ®éi, tÝnh to¸n chÆt chÏ thùc hiÖn ®óng quy tr×nh, ®Þnh møc kinh tÕ ®Æt n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao. - Gi¸o dôc c¸c quan ®iÓm l·nh ®¹o, tÝnh tæ chøc kû luËt ý thøc lµm chñ vµ quan ®iÓm cÇn kiÖm, chÝ c«ng v« t­, ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng s¸ng t¹o kh¾c phôc khã kh¨n, tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt, b¶o ®¶m ®êi sèng trong mäi hoµn c¶nh, cñng cè, x©y dùng vµ n©ng cao phÈm chÊt bé ®éi cô Hå. II. Néi dung, biÖn ph¸p tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong … vµ ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi t¹i ®¬n vÞ c¬ së : ( 5 néi dung, biÖn ph¸p ) Gi¸o dôc nhiÖm vô, x©y dùng ®éng c¬ n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé, chiÕn sü ®èi víi x©y dùng … ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi. Gi¸o dôc cho bé ®éi nhËn thøc s©u s¾c : + §­êng lèi c¸ch m¹ng nhiÖm vô chiÕn l­îc cña ®¶ng, cña qu©n ®éi vµ nhiÖm vô cña qu©n ®éi vµ cÇn lµm râ mèi quan hÖ cña c¸c nhiÖm vô ®ã – lµm râ cho bé ®éi cã nhËn thøc s©u s¾c cã ®éng c¬ vµ môc ®Ých. + Lµm cho bé ®éi hiÓu râ môc tiªu, yªu cÇu ®¹t ®­îc trong thùc hiÖn nhiÖm vô chung vµ môc ®Ých ý nghÜa cña lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi vµ thuËn lîi, khã kh¨n cña ®Êt n­íc, cña qu©n ®éi ®Ó t¹o nªn sù thèng nhÊt trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. + §éng viªn bé ®éi n©ng cao nhËn thøc, tinh thÇn lµm chñ, tù lùc tù c­êng, tÝch cùc chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n, s¶n xuÊt n©ng cao ®êi sèng kh«ng kªu ca phµn nµn, kh«ng tr«ng chê vµo cÊp trªn, viÖn cí vµo hoµn c¶nh khã kh¨n. Phæ biÕn qu¸n triÖt cho bé ®éi chÕ ®é tiªu chuÈn ®­îc h­ëng – còng nh­ quy ®Þnh b¶o qu¶n sö dông ®óng ®ång thêi ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi thiÕu tr¸ch nhiÖm ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng bé ®éi. Qu¸n triÖt vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c quan ®iÓm chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh cña §¶ng, Nhµ N­íc, Qu©n §éi vÌ lao ®éng s¶n xuÊt, lµm kinh tÕ vµ ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi. C¸c quan ®iÓm chñ tr­¬ng ®­êng lèi – qu¸n triÖt thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ë ®©u lóc nµo. Ph¸t huy vai trß c¸c tæ chøc §¶ng vµ tæ chøc quÇn chóng trong lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ ch¨m lo ®êi sèng, chó träng x©y dùng, båi d­ìng phÈm chÊt n¨ng lùc nhiÖm vô cho c¸n bé, chiÕn sü, nh©n viªn lµm c«ng t¸c chuyªn m«n. G¾n nhiÖm vô lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi víi x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn ®Êu th¾ng lîi. Tæng kÕt s¬ kÕt rót kinh nghiÖm vÒ nhiÖm vô lao ®éng s¶n xuÊt lµm kinh tÕ, ch¨m lo ®êi sèng c¸c cÊp c¸c ngµnh. ----------------------------------------------------------------------------- § C«ng t¸c d©n vËn cña qu©n ®éi. NghÞ quyÕt trung ­¬ng : I. VÞ trÝ tÇm quan träng, môc tiªu, nhiÖm vô vµ t­ t­ëng chØ ®¹o céng t¸c d©n vËn cña qu©n ®éi : 1. VÞ trÝ tÇm quan träng : Kh¸i niÖm : d©n vËn lµ vËn ®éng tÊt c¶ c¸c lùc l­îng cña mçi mét ng­êi d©n kh«ng bá sãt cña ng­êi nµo gãp thµnh lùc l­îng toµn d©n ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nªn lµm, nh÷ng c«ng viÖc mµ chÝnh phñ, ®oµn thÓ giao cho. Cho r»ng lùc l­îng nh©n d©n rÊt lín, d©n vËn tèt th× viÖc g× còng lµm ®­îc. C«ng t¸c d©n vËn cña trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng t¸c d©n vËn c¶ n­íc, lµ mét mÆt ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam nh»m vËn ®éng c¸ch m¹ng ®èi víi nh©n d©n vµ t¨ng c­êng mèi quan hÖ ®oµn kÕt qu©n d©n. * Néi dung cña c«ng t¸c d©n vËn trong qu©n ®éi vµ c«ng t¸c d©n vËn nãi chung lµ: tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n chÊp hµnh ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, ph¸p luËt Nhµ n­íc. Gi¸o dôc bé ®éi chÊp hµnh nghiªm kû luËt khi quan hÖ víi nh©n d©n, cñng cè lßng tin yªu cña nh©n d©n ®èi víi qu©n ®éi, gióp d©n trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, b¶o vÖ d©n trong mäi hoµn c¶nh, tham gia x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng v÷ng m¹nh. * VÞ trÝ: Lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ, lµ chøc n¨ng truyÒn thèng quý b¸u cña qu©n ®éi ta, thuéc vÒ nguyªn t¾c x©y dùng lùc l­îng vò trang c¸ch m¹ng ViÖt Nam. XuÊt ph¸p tõ chøc n¨ng chiÕn ®Êu, c«ng t¸c vµ lao ®éng s¶n xuÊt, truyÒn thèng qu©n ®éi ®oµn kÕt g¾n bã víi nh©n d©n. Qu©n ®éi ta lµ qu©n ®éi cña d©n, do d©n vµ v× d©n, mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, v× nh©n d©n chiÕn ®Êu vµ phôc vô. * TÇm quan träng cña c«ng t¸c d©n vËn: - C«ng t¸c d©n vËn cã tÇm quan träng chiÕn l­îc ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng – chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi vµ sù nghiÖp chiÕn ®Êu b¶o vÖ tæ quèc XHCN. Trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng t¸ch dêi khái sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ cña nh©n d©n. §©y lµ vÊn ®Ò xuyªn suèt cña c¸ch m¹ng viÖt nam. Thùc tiÔn hai cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng, ta còng thÊy râ quan hÖ m¸u thÞt cña qu©n d©n. ©m m­u chèng ph¸ cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ thï ®Þchà kÝch ®éng b¹o lo¹n lËt ®æ. HiÖn nay, sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc ®· kh¼ng ®Þnh søc m¹nh b¶o vÖ tæ quèc lµ søc m¹nh tæng hîp, trong ®ã quyÕt ®Þnh lµ søc m¹nh nÒn quèc phßng toµn d©n tõ mäi lùc l­îngà toµn §¶ng, toµn qu©n, toµn d©n cïng… NÕu kh«ng lµm tèt c«ng t¸c d©n vËn th× kh«ng æn ®Þnh. Môc tiªu nhiÖn vô c«ng t¸c d©n vËn cña qu©n ®éi trong giai ®o¹n míi. a. Môc tiªu c«ng t¸c d©n vËn qu©n ®éi: Cñng cè t¨ng c­êng ®oµn kÕt m¸u thÞt gi÷a qu©n ®éi vµ víi nh©n d©n, gi÷ g×n vµ ph¸t huy h×nh ¶nh bé ®éi cô Hå trong thêi kú míi gãp phÇn cho nh©n d©n g¾n víi §¶ng, víi chÕ ®é, kiªn ®Þnh môc tiªu con ®­êng XHCN mµ §¶ng ta ®· lùa chän.N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¶nh gi¸c cho nh©n d©n tr­íc ©m m­u thñ ®o¹n chèng ph¸ cña kÎ ®Þch. Gãp phÇn x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng v÷ng m¹nh toµn diÖn, gi÷ v÷ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ ch¨m lo søc khoÎ cho nh©n d©n, tao nªn nh©n tè chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ tiÒm lùc m¹nh mÏ cho sù nghiÖp quèc phßng toµn d©n vµ x©y dùng lùc l­îng vò trang nh©n d©n. Qua c«ng t¸c d©n vËn nh»m gi¸o dôc, rÌn luyÖn cho c¸n bé, chiÕn sü toµn qu©n quan ®iÓm v× d©n kÝnh träng d©n, ph­¬ng ph¸p t¸c phong vµ n¨ng lùc vËn ®éng quÇn chóng cña l·nh ®¹o chØ huy c¸c cÊp cña c¸n bé, chiÕn sü lµm tèt chøc n¨ng ®éi qu©n c«ng t¸c trong qu©n ®éi trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. b. NhiÖm vô:3 nhiÖm vô Gi÷ g×n ph¸p huy b¶n chÊt tèt ®Ñp cña bé ®éi cô Hå, x©y dùng vµ gi÷ v÷ng mèi quan hÖ ®oµn kÕt g¾n bã gi÷ qu©n ®éi víi nh©n d©n. TÝch cùc tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt Nhµ n­íc gãp phÇn lµm cho nh©n d©n g¾n bã víi §¶ng, víi nhµ n­íc, víi chÕ ®é XHCN. Gióp ®ì nh©n d©n, tham gia x©y dùng c¬ së ®ia ph­¬ng v÷ng m¹nh toµn diÖn. 3. T­ t­ëng chØ ®¹o c«ng t¸c d©n vËn cña qu©n ®éi: C¸c cÊp uû ph¶i l·nh ®¹o, ng­êi chØ huy ®iÒu hµnh, c¸c c¬ quan tr­íc hÕt lµ c¬ quan chÝnh trÞ ph¶i gióp cÊp uû vµ ng­êi chØ huy tæ chøc toµn ®¬n vÞ vµ c¬ quan lµ tèt c«ng t¸c nhiÖm vô d©n vËn. C«ng t¸c d©n vËn cña qu©n ®éi ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ ë ®Þa ph­¬ng vµ nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ, ph¶i tiÕn hµnh d­íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû ®Þa ph­¬ng, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc §oµn c¬ së ®Þa ph­¬ng, c¬ quan qu©n sù ®Þa ph­¬ng võa lµm tham m­u cho cÊp uû ®Þa ph­¬ng lµm c«ng t¸c d©n vËn võa lµ c¬ quan phèi hîp ho¹t ®éng c«ng t¸c d©n vËn cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®ãng qu©n trªn ®Þa bµn. X©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn lµ ®iÒu kiÖn tèt lµm c«ng t¸c d©n vËn, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c d©n vËn lµ c¬ héi gi¸o dôc, rÌn luyÖn bé ®éi gãp phÇn x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn n©ng cao b¶n chÊt c¸ch m¹ng g¾n liÒn víi c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng trong néi bé qu©n ®éi víi c«ng t¸c vËn ®éng nh©n d©n. Trong ®Þa bµn cã t×nh huèng phøc t¹p, cã sù ho¹t ®éng chèng ph¸ c«ng khai hoÆc bÝ mËt cña thÕ lùc thï ®Þch th× c«ng t¸c d©n vËn lu«n g¾n víi c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh. II. Néi dung, biÖn ph¸p tiÕn hµnh c«ng t¸c ®¶ng trong c«ng t¸c d©n v©n ë ®¬n vÞ c¬ së: - §VCS lµ n¬i trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng, c«ng t¸c d©n v©n còng lµ mét mÆt c«ng t¸c. A. C¸c néi dung: 1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû, chi bé ®èi víi d¬n vÞ trong c«ng t¸c d©n vËn. + §èi víi cÊp uû §¶ng. chi bé: X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm chøc n¨ng ho¹t ®«ng cña m×nh, n¾m v÷ng, qu¸n triÖt c¸c qu©n ®éi cña ®¶ng, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña cÊp trªn vÒ ®¬n vÞ, ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô ®Ó cã c¸c chñ tr­¬ng biÖn ph¸p kip thêi. - L·nh ®¹o tèt viÖc gi¸o dôc, ®éng viªn chiÕn sü tich cùc tham gia c«ng t¸c d©n vËn, n©ng cao ý thøc trach nhiÖm cña mäi qu©n nh©n, n©ng cao ý thøc thanh niªn. - Ph¸t huy vai trß cña c¸c c¬ quan nhÊt lµ c¬ quan chÝnh trÞ - L·nh ®¹o tèt c«ng t¸c x©y dùng båi d­ìng gi¸o dôc, tæ chøc l­îc l­îng lµm tèt c«ng t¸c d©n v©n. - L·nh ®¹o, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc, duy tr× gi÷ nghiªm c«ng t¸c d©n v©n. KÞp trêi rót kinh nghiÖm. 2. Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, tæ chøc qu¶n lý, duy tr× chÊp hµnh nghiªm quan hÖ qu©n – d©n, gi¸o dôc båi d­ìng phÈm chÊt, n¨ng lùc tiÕn hµnh c«ng t¸c d©n v©n cho c¸n bé chiÕn sü. * Gi¸o dôc, qu¶n lý, duy tr× b¶o ®¶m chÊp hµnh nghiªm kû luËt Gi¸o dôc båi d­ìng nh÷ng phÈm chÊt, n¨ng lùc, båi d­ìng … quan ®iÓm, hiÓu biÕt thñ ®o¹n cña kÎ thï 3. Chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ víi ®Þa ph­¬ng ®Ó thèng nhÊt néi dung ch­¬ng tr×nh khoa häc vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng. (Tuyªn truyÒn nh÷ng néi dung g×,biÖn ph¸, khi nµo) 4. Tæ chøc ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c¬ së ®Þa ph­¬ng v÷ng m¹nh. - Tham gia x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng v÷ng m¹nh; cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc quÇn chóng - Tham gia gióp ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ- v¨n ho¸ - x· héi, b¶o vÖ nh©n d©n, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh ®êi sèng. - Cïng víi ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt tèt c¸c m©u thuÉn n¶y sinh trong quan hÖ víi nh©n d©n. Tham gia gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè g©y mÊt æn ®Þnh, gãp phÇn …. 5. Th­êng xuyªn tæ chøc tèt c¸c héi nghÞ so tæng kÕt, rót kinh nghiÖm. § C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong nhiÖm vô B§KT ë ®¬n vÞ c¬ së - Lµ mét néi dung lín cña c«ng t¸c KT I. Vai trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c B§KT vµ yªu cÇu C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ : 1. Vai trß, tÇm quan träng: *. Kh¸i niÖm: Lµ tæng hîp c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ phôc håi tÝnh n¨ng chiÕn kü thuËt, §TC, nh»m qu¶n lÝ, kai th¸c, sö dông ®¹t hiÖu qu¶ vµ tÝnh s½n sµng chiÕn ®Êu cao, an toµ, tiÕt kiÖm cho mäi ho¹t ®éng cña c¸c lùc l­îng vò trang ë mäi nghµnh trong ®¬n vÞ. - B§KT lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña CTKT, v× vËy, §BKT lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng ®Æc biÖt, cã ý nghÜa chiÕn l­îc, lµ môc nhiÖm vô c¬ b¶n, th­êng xuyªn vµ cÊp thiÕt hiÖn nay. * C¬ së c¨n cø ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß: - XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, vai trß cña vò khÝ trang bÞ kü thuËt (lµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c chØ huy, huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu vµ c«ng t¸c cña qu©n ®éi ). - Vò khÝ trang bÞ kü thuËt lµ mét thµnh phÇn, 1 yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn søc m¹nh chiÕn ®Êu c¬ b¶n cña qu©n ®éi, lµ thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó x©y dùng qu©n ®éi. Song vò khÝ trang bÞ kü thuËt cã søc huû diÖt lín vµ ®ßi hái sö dông tèt. *. Vò khÝ trang bÞ kü thuËt lµ s¶n phÈm cña nÒn c«ng nghiÖp quèc phßng. - XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ßi hái cña nhiÖm vô x©y dùng ®Êt n­íc, yªu cÇu b¶o vÖ tæ quèc vµ tõ yªu cÇu x©y dùng chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi. - Vò khÝ trang bÞ kü thuËt ®­îc §¶ng trao cho qu©n ®éi ®Ó b¶o vÖ tæ quèc, cã ý ghÜa lín vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. §©y võ lµ ý thøc tr¸ch nhiÖm, vµ nhiÖm vô, lµ ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸n bé chiÕn sü, vËy mäi ho¹t ®éng cña mäi qu©n nh©n trong mäi hoµn c¶nh ph¶i tÝch cùc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu trong mäi hoµn c¶nh. 2. Yªu cÇu C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ (3 yªu cÇu): - Th­êng xuyªn gi¸o dôc cho cÊn bé chiÕn sü nhËn râ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c B§KT. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng cho c¸n bé chiÕn sü tinh thÇn lµm chñ, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh tù gi¸c tÝch cùc trong b¶o qu¶ng, gi÷ g×n vò khÝ trang bÞ kü thuËt. - L·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é quy ®Þnh vÒ qu¶n lý b¶o qu¶n, gi÷ g×n sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt hiÖn cã trong ®¬n vÞ. - Ph¸t huy vai trß c¸c tæ chøc, tr¸ch nhiÖm cña chØ huy, vai trß mçi c¸n bé, nh©n viªn kü thuËt trong tæ chøc, gi¸o dôc h­íng dÉn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c B§KT. II. Néi dung, biÖn ph¸t tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong c«ng t¸c B§KT ë ®¬n vÞ.( 4 néi dung): 1. Th­¬ng xuyªn gi¸o dôc, x©y dùng tinh thÇn lµm chñ, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho bé ®éi: + Néi dung gi¸o dôc: - Gi¸o dôc cho bé ®äi nhËn thøc s©u s¾c vÒ vÞ trÝ, vai trß, yªu cÇu cña trang bÞ kü thuËt qu©n sù vµ tÇm quan träng c«ng t¸c B§KT ®èi víi c«ng t¸c b¶o ®¶m, tõ ®ã ®i s©u vµo båi d­ìng gi¸o dôc tinh thÇn lµm chñ, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu©n nh©n tr­îc §¶ng vµ qu©n ®éi. - Trong x©y dùng ý thøc lµm chñ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cÇn ph¶i lµm râ, lµm chñ vò khÝ trang bÞ kü thuËt ph¶i thÓ hiÖn ë viÖc qu¶n lý gi÷ g×n vò khÝ trang bÞ hiÖn cã hiÖn cã. - §«ng c¬, th¸i ®é, tr¸ch nhiÖm ®èi vêi nghµnh nghÒ vµ ë tinh thÇn yªu mÕn cña nghµnh kü thuËt. ý thøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý, gi÷ g×n c¸c lo¹i vò khÝ trang bÞ kü thuËt cña tËp thÓ d¬n vÞ vµ cña qu©n ®éi. Tinh thÇn tiÕt kiÖm, gi÷ tèt dïng bÒn kÐo dµi thêi gian sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt, tinh thÇn ®Êu tranh kiªn quyÕt chèng mäi vi pa\h¹m lµm xuèng cÊp c¸c lo¹i vò khÝ trang bÞ kü thuËt. CÇn chó träng gi¸o dôc cho c¸n bé chiÕn sü truyÒn thèng kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c B§KT cña qu©n ®éi, nghµnh, ®¬n vÞ. §ång thêi chó ý gi¸o dôc cho bé ®éi nhËn thøc thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Ó cã ®éng c¬ vµ môc dÝch hµnh ®«ng ®óng ®¾n. 2. §éng viªn, tæ chøc cho bé ®éi tÝch cùc häc tËp kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt khoa häc kü thuËt cho bé ®éi vÒ khoa häc qu©n sù, tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, qu¶n lÝ b¶o qu¶n tèt vµ sö dông thµnh th¹o vò khÝ trang bÞ kü thuËt. Th­êng xuyªn gi¸o dôc cho bé ®éi cã ®éng c¬ häc tËp vµ cã quyÕt t©m cao vµ nghÞ lùc tiÕn c«ng vµo khoa häc kü thuËt, ®Êu tranh ch«ng mäi biÓu hiÖn tù ti, ng¹i khã, ng¹i khæ, chñ quan tho¶ m·n, häc chiÕu lÖ gi¶n ®¬n. Trong qu¸ tr×nh huÊn luyÖn ë ®¬n vÞ ph¶i huÊn luyÖn toµn diÖn ®ång bé vµ ph¶i coi träng c¶ huÊn luyÖn vÒ chiÕn kü thuËt vµ binh khÝ. Chó träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc kü thuËt vµ kinh nghiÖm vÒ CTB§KT b»ng nh÷ng biÖn ph¸p h×nh thøc sinh ®éng. Ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, yªu cÇu CTB§KT mµ tæ chøcc¸c tæ chuyªn s©u lµm nßng cèt ®Ó h­íng dÉn ®¬n vÞ, tham m­u cho ng­êi chØ huy trong kiÓm tra tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c B§KT. 3. L·nh ®¹o tæ chøc duy tr× thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n, qu¶n lý sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt. - C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ lµ gi¸o dôc qu¸n triÖt cho c¸n bé chiÕn sü n¾m v÷ng vÒ môc tiªu, yªu cÇu, c¸c néi dung, chÕ ®é quy ®Þnh, trªn c¬ së ®ã ®Ó x©y dùng tÝnh tù gi¸c chÊp hµnh c¸c chÕ ®é quy ®Þnh. - Qu¶n lý chÆt chÏ tõng vÒ mäi mÆt ®Ó ®Ò phßng c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc thuËn lîi cho qu¶n lý. - Ph¸t huy ®Çy ®ñ chøc tr¸ch cña ng­êi chØ huy c¸c cÊp vµ tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c qu¶n lý, n¾m ch¸c vò khÝ trang bÞ kü thuËt cña ®¬n vÞ. - Ph¸t huy cao vai trß xung kÝch cña §oµn thanh niªn trong ®¬n vÞ. - Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. 4. Båi d­ìng ph¸t huy vai trß cña c¸n bé nh©n viªn kü thuËt, kü s­, thî: - Gi¸o dôc, x©y dùng cho ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt ®éng c¬ phôc vô ®óng ®¾n, yªn t©m víi nghµnh nghÒ vµ g¾n bã víi ®¬n vÞ. - §éng viªn tinh thÇn say mª nghiªm cøu ®Ó hì trî c¸n bé. - Cã c¬ chÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é trong viÖc bè trÝ, sö dông, cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Ó hä …… - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a vai trß l·nh ®¹o chØ huy, tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn kü thuËt v¬i vai trß thi ®ua rÌn luyÖn n©ng cao chÊt l­îng trong viÖc rÌn luyÖn. ----------------------------------------------------------------------------- § C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong nhiÖm vô huÊn luyÖn kü thuËt ë ®¬n vÞ. I. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn kü thuËt. 1. §Æc ®iÓm cña huÊn luyÖn kü thuËt vµ cña C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn: *Kh¸i niÖm: - HuÊn luyÖn : huÊn luyÖn lµ nhiÖm vô trung t©m cña…. Nh»m båi d­ìng cho bé ®éi n¾m v÷ng ®­êng lèi qu©n sù rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ kü n¨ng kü chiÕn thuËt, v× vËy, HL ®Ó tÝch tr÷ vÒ l­îng, gåm phÇn n©ng cao tr×nh ®é s½n sµng chiÕn ®Êu vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi. - HuÊn luyÖn kü thuËt lµ ®µo t¹o, båi d­ìng cho c¸n bé, nh©n viªn kü thuËt vµ nh÷ng ng­êi sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt cã ®ñ nh÷ng kiÕn thøc thùc hµnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kü thuËt trong qu©n ®éi. - HuÊn luyÖn kü thuËt ë ®¬n vÞ lµ mét trong nh÷ng néi dung huÊn luyÖn cña chiÕn ®Êu nãi chung lµ yÕu tè c¬ b¶n nh»m båi d­ìng cho bé ®éi n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o nh÷ng lo¹i vò khÝ trang bÞ kü thuËt chiÕn ®Êu, gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é chiÕn ®Êu vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ vµ cña qu©n ®éi trong mäi t×nh huèng. * §Æc ®iÓm huÊn luyÖn kü thuËt ë d¬n vÞ: - Nh»m båi d­ìng cho c¸n bé chiÕn sü ë ®¬n vÞ n¾m v÷ng, lµm chñ thµnh th¹o vò khÝ trang bÞ kü thuËt ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña vò khÝ trang bÞ kü thuËt trong mäi nhiÖm vô, mä t×nh huèng lµ 1 ®Æc diÓm næi bËt nhÊt. - HuÊn luyÖn kü thuËt ë ®¬n vÞ kh«ng nh÷ng båi d­ìng cho c¸n bé chiÕn sü thµnh nh÷ng con ng­êi cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, cã kiÕn thøc chuyªn m«n mµ lµ nh÷ng con ng­êi cã tr×nh ®é kû luËt cao. HuÊn luyÖn kü thuËt lµ ®Ó båi d­ìng cho c¸n bé chiÕn sü tr×nh ®é kü thuËt, cã kû luËt nghiªm ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. - Cïng víi c¸c nhiÖm vô huÊn luyÖn kh¸c, huÊn luyÖn kü thuËt ®Òu ph¶i nh»m båi d­ìng ®µo t¹o cho bé ®éi ë c¸c ®¬n vÞ cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, niÒm tin, lßng trung thµnh tuyÖt ®èi víi §¶ng, tæ quèc vµ nh©n d©n, cã quyÕt t©m chiÕn ®Êu cao kh«ng sî hi sinh gian khæ víi tinh thÇn …ss, lßng tin vµo m×nh, vµo vò khÝ trang bÞ kü thuËt, lu«n s½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu th¨ng lîi. *. §Æc ®iÓm tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn kü thuËt: - Cã nhiÒu lùc l­îng, cã nhiÒu ®èi t­îng, võa tËp trung, võa ph©n t¸n, kh«ng gian réng, s¸t gÇn víi thùc tiÔn chiÕn ®Êu ®ßi hái c­êng ®é cao vÒ trÝ tuÖ, søc m¹nh, ®­îc tiÕn hµnh víi vò khÝ trang bÞ kü thuËt, ph­¬ng tiÖn kü thuËt vµ c¬ së kü thuËt. VËy ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ®i vµo tõng ®èi t­îng ®Ó tÝnh to¸n c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng. - §èi t­îng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn bao gåm c¶ ng­êi häc vµ ng­êi d¹yvíi t­ng ®èi t­îng kh¸c nhau vµ ng­êi d¹y kh¸c nhau. - TiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong c¸c ®¬n vÞ lµ nhiÖm vô c¸c tæ chøc (§, CH, QC) vµ c¸c lùc l­îng c¸c cÊp, c¸c nghµnh, cña c¸n bé, chiÕn sü trong ®ã cÊp uû §¶ng, c¬ quan chÝnh trÞ, c¸n bé chÝnh trÞ lµ ng­êi chñ tr×. - Ph¹m vi néi dung C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn lµ thuéc vÒ cÊp uû §¶ng chØ ®¹o h­íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn lµ c¬ quan chÝnh trÞ, c¸n bé chÝnh trÞ. TiÕn hµnh néi ®ung C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ®­îc tiÕn hµnh trong tõng giai ®o¹n, tõng néi dung, tõng h×nh thøc, tõng c¸ch thøc huÊn luyÖn. 2. Yªu cÇu nhiÖm vô C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn kü thuËt ë ®¬n vÞ: - Qu¸n triÖt vµ vËn dông s¸ng t¹o quan ®iÓm, t­ t­ëng qu©n sù cña §¶ng chØ lÖnh huÊn luyÖn, chØ thÞ C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ cña cÊp trªn, lµm cho c«ng t¸c huÊn luyÖn ë ®¬n vÞ b¸m s¸t nhiÖm vô chØ thÞ, s¸t víi ®èi t­îng t¸c chiÕn cña qu©n ®éi. - §éng viªn c¸c c¸n bé chiÕn sü quyÕt t©m häc tËp, rÌn luyÖn n¾m b¾t kiÕn thøc khoa häc qu©n sù, lµm chñ khoa häc kü thuËt qu©n sù vµ vò khÝ trang bÞ kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng huÊn luyÖn vµ tr×nh ®éng s½n sµng chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ. - Qu¸n triÖt ph­¬ng h­íng, ph­¬ng ch©m, nguyªn t¾c, t­ t­ëng chØ ®¹o vµ nguyªn lý néi dung. - Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c tæ chøc, lùc l­îng c¸c nghµnh nh»m n©ng cao søc m¹nh huÊn luyÖn, th«ng qua huÊn luyÖn ®Ó x©y dùng c¸c tæ chøc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn vµ thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong huÊn luyÖn. II.Néi dung vµ biÖn ph¸p tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong huÊn luyÖn kü thuËt ë ®¬n vÞ. A. Néi dung Gi¸o dôc qu¸n triÖt ®­êng lèi, quan ®iÓm, nghÖ thuËt qu©n sù cña §¶ng, quan ®iÓm tæ chøc biÖn ph¸p trong hu©n luyÖn. Coi träng l·nh ®¹o, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o, n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, ®éng viªn cæ vò phong trµo h¨ng say hä tËp, rÌn luyÖn, v­¬n lªn lµm chñ vò khÝ trang bÞ kü thuËt, thµnh th¹o chøc tr¸ch, nhiÖm vô, kh«ng ngõng n©ng cao kü n¨ng chiÕn ®Êu. Coi träng gi¸o dôc, x©y dùng rÌn luyÖn ý thøc tù giac ngiªm tóc, chÊp hµnh mäi chÕ ®é, ®iÒu lÖnh quy ®Þnh cña qu©n ®éi. Chó träng rÌn luyÖn ®øc tÝnh cÇn cï tû mØ chÝnh x¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kü thuËt. §Èy m¹nh phong trao v¨n ho¸ v¨n nghÖ, tuyªn truyÒn cæ ®éng, lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin khoa häc kü thuËt, x©y dùng nÕp sèng vui t­¬i lµnh m¹nh cæ vò phong trµo h¨ng say rÌn luyÖ mäi mÆt tæ chøc tèt ch¨m lo dêi sèng søc khoÎ bé ®éi. Tæ ch­c cho c¸n bé c¸c cËp ren luyÖn theo ch­ng trinh quy ®Þnh, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô, ph¸t huy vai trß tr¸ch nhiÖm trong tæ chøc x©y dùng ®¬n vÞ. B.Quy tr×nh vµ c¸c b­íc tæ chøc ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®¬n vÞ. * Giai ®o¹n chuÈn bÞ huÊn luyÖn. Thùc hiÖn thø tù tõng c«ng viÖc hoÆc song song: Giai ®o¹n nµy yªu cÇu cã nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng q uyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c Nghiªn cøu qu¸n triÖt nghÞ qyÕt, chØ lÖnh huÊn luyÖn cña cÊp trªn, nhiÖm vô huÊn luyÖn cña ®¬n vÞ, ®­êng nèi chñ ch­¬ng ra nghÞ quyÕt cña ®¬n vÞ. NghÞ quyÕt cÇn :X¸c ®iÞnh tèt biÖn ph¸p thùc hiªn. Lµm tèt kÕ ho¹ch C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ. tæ chøc gi¸o dôc qu¸n triÖt nghÞ quyÕt cña §¶ng uû, chi bé vÒ nhiÖm vô huÊn luyÖn cña cÊp trªn vµ cña ®¬n vÞ cho c¸n bé, ®¶ng viªn quÇn chung trong ®¬n vÞ. Tæ chøc thùc hiÖn tèt, ph¸t huy ®©n chñ ë ®¬n vÞ vµ c¸c tæ chøc trong ®¬n vÞ nh¨m ph¸t huy tri tuÖ tinh thÇn tÝch cùc tù gi¸c cuay qu©n nh©n nh¨m th¶o luËn bµn b¹c ph¸t huy d©n chñ t×m biªn ph¸p tèt nhÊt TiÕn hµnh ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong båi d­ìng tËp huÊn cho ®éi ngò c¸n bé Quan hÖ víi cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan nhiÖm vô hu©n luyÖn ë ®¬n vÞ KiÓm tra c«ng t¸c huÊn luyÖn vÒ mäi m¹t uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng lÖch l¹c sai sãt trong thùc hiÖn nhiÖm vô Ph¸t ®éng thi ®ua ®¨ng ký chØ tiªu giao ­íc thi ®ua * Giai ®o¹n thùc hµnh huÊn luyÖn Ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong qu©n ®éi ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô ®èi t­îng h×ng thøc vµ c¸c h×nh thøc hu©n luyÖn tiÕn hµnh mét c¸ch tÝch cøc s¸ng t¹o ph¸t huy ®­îc vai trß c¸c tæ chøc c¸c lùc l­îng. §æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng. Ho¹t ®«ng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ cÇn tËp chung 6 vÊn ®Ò : N¾m ch¾c ch­¬ng tr×nh néi dung huÊn lyÖn ®Ó tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c t­ t­ëng, tæ chøc ë tõng khoa môc, tõng bµi tËp, víi tõng ®èi t­îng. Ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o cña tõng tæ chøc ®¶ng, vai trß ho¹t ®éng cña tæ chøc quÇn chóng, vai trß cña tæ chøc thnh niªn. B¸m s¸t thao tr­êng, gi¶ng ®­êng b·i tËp, theo dâi n¾m ch¾c ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh, kÞp thêi ®«n ®èc kiÓm tra rót kinh nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ s¸t víi thùc tÕ hiÖu qu¶ vµ phï hîp. Chó träng gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh nghiªm tóc quy t¾c quy tr×nh huÊn luyÖn kü thuËt, b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi trong huÊn luyÖn kü thuËt g¾n huÊn luyÖn v¬i x©y dùng chinh quy rÌn luyÖn kü thuËt x©y dùng tæ chøc x©y dùng ®¬n vÞ. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan, c¸c nghµnh thùc hiÖn C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ b¶o ®¶m ®êi sèng, chó ý khi huÊn luyÖn cíi c­êng ®é cao, huÊn luyÖn ban ®ªm trong ®iÒu kiÖn d· ngo¹i. trong huÊn luyÖn, khi cã tæ chøc vµ thùc hµnh, héi thao héi thi kü thuËt, b¾n ®¹n thËt thuèc næ cÇn chó träng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ lµm cho bé ®éi cã nhËn thøc ®óng quyÕt t©m hoµn thµnh nhiÖm vô. * Giai ®o¹n sau huÊn luyÖn(4 vÊn ®Ò) C¨n cø vµo kÕ ho¹ch néi dung huÊn luyÖn ®· ®­îc x¸c ®Þnh tham gia cïng víi c¸c c¬ quan va chØ huy, chi bé cÊp uû vµ ®¸nhgi¸ møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô Tæng hîp ®¸nh gi¸ ­u khuyÕt ®iÓm cña C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ bµi häc kinh nghiÖm. ChØ ®¹o h­íng dÉn vµ tæ chøc héi nghÞ s­ kÕt vµ tæng kÕt rót kinh nghiÖm huÊn luyÖn. B¸o c¸c kÕt qu¶ huÊn luyÖn C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ, ®Ò nghÞ khen th­ëng, biÓu d­¬ng triÓn khai c«ng viÖc ph¶i lµm § C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong s½n sµng chiÕn ®Êu ë ®¬n vÞ c¬ së I. TÇm quan träng cña nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu vµ yªu cÇu cña C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ: 1. TÇm quan träng. §¶ng ta x¸c ®Þnh nhiÖm vô: X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, x©y dùng ®Êt n­íc ph¶i cñnh cè quèc phßng dÉn ®Õn qu©n ®éi chÝnh quy, tinh nhuÖ... §Ó s½n sµng b¶o vÖ tæ quèc lµ nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng. * Kh¸i niÖm: - S½n sµng chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi vµ tõng ®¬n vÞ lµ tr¹ng th¸i cña qu©n ®éi vµ tõng ®¬n vÞ b¶o ®Èm trong mäi t×nh huèng vµ bÊt k× lóc nµo còng cã thÓ b¾t ®Çu ho¹t ®éng t¸c chiÕn hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao. Qu©n ®éi ta co hai chøc n¨ng: ChiÕn ®Êu vµ c«ng t¸c S½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu th¾ng lîi b¶ vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc ViÖt nam XHCN lµ yªu cÇu cã tÝnh quy luËt nhiÖm vô chÝnh trÞ xuyªn suèt, lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu©n ®éi ta. * NhiÖm vô, chøc n¨ng. C¬ së c¨n cø: - XuÊt p¸t tõ häc thuyÕt M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå chÝ minh vµ quan ®iÓm cña ®¶ng ta vÒ b¶o vÖ tæ quèc XHCN. T­ t­ëng Hå chÝ minh : XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn : nhiÖm vô gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp d©n téc dÉn tíi x©y dùng qu©n ®éi lµ qu©n ®éi cña nh©n d©n, qu©n ®éi c¸ch m¹ng tiÕn lªn chÝnh quy c¸ch m¹ng. §¶ng ta : Quan diÓm toµn d©n ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ tæ quèc, toµn qu©n b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt n­íc, x©y dùng lùc l­îng vò trang nh©n d©n cã chÊt l­îng ngµy cµng cao, x©y dùng qu©n ®éi c¸ch m¹ng, chÝnh quy tinh nhuÖ..., víi c¬ cÊu tæ chøc quÊn sè hîp lý n©ng cao søc m¹nh tæng hîp. - XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thÕ giíi, khu vùc vµ nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng ViÖt nam trong t×nh h×nh míi. - XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô b¶o vÖ tæ quèc cña qu©n ®éi ta trong giai ®o¹n míi. * Yªu cÇu : B¶o vÖ toµn diÖn - B¶o vÖ tæ quèc XHCN ko chØ b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ quèc gia mµ cßn g¾n chÆt víi b¶o vÖ ®¶ng, chÕ ®é XHCN b¶o vÖ nh©n d©n, an ninh chÝnh trÞ - B¶o vÖ tæ quèc XHCN ko chØ chèng giÆc ngoµi mµ ph¶i chèng c¶ thï trong. Kh«ng chØ ®¸nh b¹i c¸c lo¹i h×nh x©m l­îc mµ cßn ®¸nh b¹i c¶ lo¹i ho¹t ®éng chèng ph¸ ho¹i b»ng diÔn biÕn hoµ b×nh b¹o lo¹n lËt ®æ ®Æt lªn hµng ®Çu. - B¶o vÖ tæ quèc XHCN yªu cÇu lu«n c¶nh gi¸c tØnh t¸o chñ ®éng kh«n khÐo xö lý c¸c t×nh huèng ko ®Ó ph¹m sai lÇm ®Ó kÎ ®Þch g©y chiÕn tranh nh¨m duy tr× ph¸t triÓn hoµ b×nh ®Èy lïi chiÕn tranh t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x©y dùng ®Êt n­íc vÒ mäi mÆt. - B¶o vÖ tæ quèc XHCN ngay c¶ trong ®iÒu kiÖn thêi b×nh trong c¶ thêi chiÕn, ®ßi hái víi tÊt c¶ c¸c lùc l­îng c¸c ®¬n vÞ ë c¶ phÝa tr­íc, phÝa sau lu«n ph¶i s½n sµng. 2. Yªu cÇu C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong ngiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ tæ quèc : - L·nh ®¹o chØ ®¹o x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn lÊy x©y dùng vÒ chÝnh trÞ lµm c¬ së, gi¸o dôc rÌn luyÖn cho bé ®éi cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng à tr¹ng th¸i tinh thÇn t©m lý bÒn v÷ng lu«n co ý thøc th­êng trùc, s½n sµng chiÕn ®Êu cao. - X©y dùng vµ ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng vai trß tæ chøc thùc hiÖn cña ®éi ngò c¸n bé vai trß xung kÝch cña ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå chÝ minh trong mäi ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu ë ®¬n vÞ. - L·nh ®¹o chÆt chÏ c«ng t¸c x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n s½n sµng chiÕn ®Êu chèng b¹o lo¹n lËt ®æ vµ x©m l­îc vò trang cña ®Þch, huÊn luyÖn bé ®éi kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu cña bé ®éi theo ph­¬ng ¸n. - L·nh ®¹o chÆt chÏ, duy tr× chÊp hµnh nghiªm c¸c chÕ ®é vÒ s½n sµng chiÕn ®Êu. G¾n mäi ho¹t ®éng sinh ho¹t hµng ngµy cña bé ®éi v¬i nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu. - L·nh ®¹o g¾n nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ víi chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng. X©y dùng ®¬n vÞ c¬ së ®Þa ph­¬ng v÷ng m¹nh toµn diÖn, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, kÞp thêi ng¨n ngõa vµ ®Ëp tan nhøng b¹o lo¹n cã thÓ x¶y ra. II. Néi dung, biÖn ph¸p C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu vµ n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu (5 néi dung biÖn ph¸p) Th­êng xuyªn gi¸o dôc, rÌn luyÖn ý chÝ chiÕn ®Êu n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c vµ ý thøc th­êng trùc, s½n sµng chiÕn ®Êu cho chiÕn sÜ. Ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®¬n vÞ ph¶i h­íng vµo tËp trung x©y dùng cho c¸n bé, chiªn sü vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, tinh thÇn t©m lÝ, b¶n lÜnh chiÕn ®Êu kh¾c phôc c¸c biÓu hiÖn m¬ hå thiÕu c¶nh gi¸c r¬i vµo tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng. Víi c«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i ®­îc thiªn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc, mäi lóc mäi n¬i, sö dông tæng hîp c¸ biÖn ph¸p.. ®Ó x©y dùng cho bé ®éi c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt * Ph­¬ng ph¸p :Tæ chøc tèt häc tËp cho c¸n bé chiÕn sü :chÝnh trÞ, båi d­ìng lÝ luËn, ®­êng lèi nhiÖm vô vÒ ©m m­u cña kÎ thï. Ho¹t ®éng c«ng t¸c t­ t­ëng, tæ chøc ®¬n vÞ b¸m s¸t vµ th«ng qua ho¹t ®éng s½n sµng chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ ®Ó tiÕn hµnh. §æi míi h×nh thøc ph­¬ng ph¸p ph©n biÖt c«ng t¸c t­ t­ëng ®Ó gi¸o dôc phÈm chÊt cho bé ®éi. Qu¸n triÖt nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu trong huÊn luyÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu©n sù. L·nh ®¹o gi¸o dôc vµ tæ chøc duy t× bé ®éi chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c chÕ ®é quy ®Þnh vÒ s½n sµng chiÕn ®Êu theo mÖnh lÖnh chØ thÞ ca bé tr­ëng bé quèc phßng, bé tæng tham m­u, vµ cña chØ huy. 4. N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng, ph¸t huy cao ®é tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chØ huy vµ vai trß xung kÝch cña ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå chÝ minh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. 5. Phèi hîp chÆt chÏ v¬i tæ chøc ®¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng, thanh niªn kÕ ho¹ch s½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu, b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn. - C¨n cø vµo t×nh h×nh nhiÖm vô cña ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng n¬i ®ãng qu©n, l·nh ®¹o chØ huy ®¬n vÞ tæ chøc tèt viÖc phèi hîp víi c¬ quan, tæ chøc ®¶ng, lùc l­îng vò trang thèng nhÊt vÒ kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n s½n sµng chiÕn ®Êu theo ®óng ®­êng lèi. - Cïng víi ®Þa ph­¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch ®¸nh ®Þch theo ph­¬ng ¸n A1, A2 vµ hiÖu chØnh kÕ ho¹ch phßng thñ ®¶m b¶o c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng s½n sµng chiÕn ®Êu cao nhÊt. - HuÊn luyªn s½n sµng chiÕn ®Êu theo ph­¬ng ¸n ®· x©y dùng. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c gióp ®Þa ph­¬ng x©y dùng n¨ng lùc tr×nh ®é s½n sµng chiÕn ®Êu vµ søc m¹nh s½n sµng chiÕn ®Êu cña lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng nhÊt lµ d©n qu©n. - Phèi hîp chÆt chÏ víi lùc l­îng an ninh ®Þa ph­¬ng x©y dùng m¹ng l­íi phßng gian gi÷ bÝ mËt, bÊt m·n ®¶ng ph¸i, s½n sµng ®¹p tan nh÷ng ho¹t ®éng chèng ®èi cña bän tho¸i ho¸ biÕn chÊt lµm tay sai. Th«ng nhÊt víi ®Þa ph­¬ng x©y dùng ph­¬ng ¸n, kÕ ho¹ch s½n sµng huy ®éng tiÒm lùc cña ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi th­êng xuyªn gÆp gì, trao ®æi víi ®Þa ph­¬ng ®Ó rót kinh nghiÖm, bæ xung kÞp thêi c¸c kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n th«ng b¸o cho nh©ócc vÊn ®Ò quan träng ®Ó cïng hµnh ®éng. ----------------------------------------------------------------------------- § C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong nhiÖm vô chiÕn ®Êu ë c¸c ®¬n vÞ kü thuËt I. §Æc ®iÓm chiÕn ®Êu vµ nhiÖm vô vña C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong chiÕn ®Êu ë ®¬n vÞ kü thuËt. 1. §Æc ®iÓm chiÕn ®Êu ë c¸c ®¬n vÞ kü thuËt. - NhiÖm vô chiÕn ®Êu vµ s½n sµng chiÕn ®Êu th¾ng lîi lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ c¬ b¶n vµ th­êng xuyªn c¶u c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi, lµ chøc n¨ng cña c¸c lùc l­îng vò trang trong ®ã cã c¸c ®¬n vÞ kü thuËt lµ thµnh phÇn chiÕn ®Êu quan träng trong ®éi hi×nh chiÕn ®Êu binh chung hîp thµnh. - ChiÕn ®Êu lµ nhiÖm vô chung khÈn tr­¬ng ¸c liÖt t×nh huèng chiÕn ®Êu rÊt mau lÑ, ®ßi hái sù hy sinh vµ co c­êng ®é cao. * §Æc ®iÓm chiÕn ®Êu kü thuËt : 1. Trong chiÕn ®Êu c¸c ®¬n vÞ kü thuËt th­êng n»m trong ®éi h×nh binh chñng hîp thµnh cã nhiÒu lùc l­îng tham gia, cã sù phèi hîp cña nhiÒu ®¬n vÞ kü thuËt. §©y lµ ®Æc ®iÓm ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn trong chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ kü thuËt nãi riªng. - §ßi hái c«ng t¸c chØ huy chiÕn ®Êu hîp ®ång chÆt chÏ, tØ mØ n¾m v÷ng nghÖ thuËt qu©n sù h×nh thøc chiÕn ®Êu ph­¬ng ph¸p chiÕn ®Êu binh chung hîp thµnh, ph¶i ph¸t huy søc m¹nh t«ng hîp cña c¸c binh chñng c¸c ®¬n vÞ kü thuËt, tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c ph­¬ng tiÖn chiÕn ®Êu, hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô. 2. C¸c ®¬n vÞ kü thuËt trong chiÕn ®Êu chiÕn ®Êu b»ng c¸c vò khÝ trang bÞ kü thuËt t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ hiÖn ®¹i. ¦u: cã søc chiÕn ®Êu cao vµ hiÖu qu¶ tiªu diÖt ®Þch lín tÝnh chÊt chiÕn ®Êu quyÕt liÑt, khÈn tr­¬ng ngay tõ ®Çu. Suy ra, ho¹t ®éng C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ thÊy ®­îc tÝnh chÊt ¸c liÖt còng nh­ nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n trong chiÕn ®Êu cÇn phair x¸c ®Þnh h×nh thøc néi dung biÖn ph¸p C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ chó ý x©y dùng ý chÝ chiÕn ®Êu, trang th¸i t©m lý chiÕn ®Êu cho chiÕn sü, gióp cho hä ph¸t huy hÕt søc m¹nh tËp thÓ t¹o nªn søc m¹nh ¸p ®¶o tiªu diÖt ®Þch ngay tõ b­íc ®Çu, h¹ thÊp tû lÖ th­¬ng vong. 3. Sö dông mét l­îng c¬ së vËt chÊt rÊt lín, viÖc b¶o ®¶m kü thuËt, cung cÊp, ph©n phèi nhiªn liÖu kü thuËt vá ®¹n vËt t­ phô tïng thay thÕ... söa ch÷a cøu kÐo lµ nhiÖm vô tèn kÐm, tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn chiÕn ®Êu ¸c liÖt ®iÒu ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp hiÖu qu¶ vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ. à C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ph¶i x©y dùng quyÕt t©m chiÕn ®Êu b¶o ®¶m kü thuËt cho chiÕn ®Êu, ®Æc biÖt chó träng x©y dùng cho bé ®éi tinh thÇn lµm chñ VCKTBKT, tÝch cùc chñ ®éng khã kh¨n c­ît qua gian khæ ®iÒu kiÖn ho¹t ®«ng chiÕn ®Êu n¾m ch¾c ý ®Þnh cña ®Þch, cña ng­êi chØ chuy binh chñng hîp thµnh ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña vò khÝ trang bÞ kü thuËt trong chiÕn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. 2. NhiÖm vô cña C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ. Th­êng xuyªn t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng trong suèt qu¸ tr×nh chiÕn ®Êu, qu¸n triÖt s©u s¾c ®­êng lèi chÝnh trÞ, quan ®iÓm nghÖ thuËt qu©n sù cña ®¶ng, quyÕt t©m chiÕn l­îc cña ®¶ng cña ng­êi chØ huy trong chiªn tranh. Néi dung b¶o vÖ tæ quèc, nhiÖm vô vµ môc tiªu chiÕn ®Êu cña tõng ®¬n vÞ ph­¬ng ch©m chØ ®¹o t¸c chiÕn, quyÕt t©m chiÕn ®Êu cña ®¶ng uû vµ ng­êi chØ huy trong tõng trËn ®¸nh, x©y dùng cho bé ®éi cã quyÕt t©m chiÕn ®Êu cao, co s ý thøc vµ n¨ng lùc lµm chñ VKTBKT, chñ ®éng, kÞp thêi lµm tèt c«ng t¸c kh«i phôc söa ch÷a VKTBKT chiÕn ®Êu, ph¸t huy søc m¹nh cña ng­êi chØ huy tæ chøc c¬ së ®¶ng vµ c¸c tæ chøc quÇn chung trong ®¬n vÞ, chÊp hµnh nghiªm c¸c chÝnh s¸ch vµ kØ luËt chiÐn tr­êng, lam tèt c«ng t¸c d©n vËn vµ ®Þch vËn. §¶m b¶o gi÷ g×n liªn l¹c võa gi÷ võa x©y, ®¸p øng mäi yªu cÇu, nhiÖm vô chiÕn ®Êu trong mäi t×nh huèng. II.Néi dung yªu cÇu vµ nh÷ng h×nh thøc, biÖn ph¸p tiªn hµnh CT§-CTCT ë c¸c ®¬n vÞ KT trong chiÕn ®Êu : A.Néi dung yªu cÇu CT§-CTCT ë c¸c ®¬n vÞ KT: 1-L·nh ®¹o vµ tæ chøc qu¸n triÖt s©u s¾c môc ®Ých yªu cÇu nhiÖm vô cña mçi trËn ®¸nh, x©y dùng quyÕt t©m chiÕn ®Êu, kh«ng ngõng gi÷ v÷ng vµ n©ng cao ý chÝ chiÕn ®Êu cho bé ®éi trong mçi trËn ®¸nh. Nã cã ý nghÜa chØ ®¹o xuyªn suèt trong mçi trËn ®¸nh ë ®¬n vÞ. - §i s©u gi¸o dôc cho bé ®äi hiÓu râ môc ®Ých chiÕn ®Êu cÇn ®¹t ®­îc, c¸c hinh thøc chiÕn ®Êu ph¸t huy ®­îc ­u thÕ së tr­êng trªn c¬ së ®ã x©y dùng quyÕt t©m chiÕn ®Êu cao. - C«ng t¸c gi¸o dôc cÇn lµm cho c¸n bé chiÕn sÜ hiÓu râ thuËn lîi khã kh¨n cña trËn ®¸nh còng nh­ chiÕn dÞch, ®¸nh gi¸ ®óng m¹nh yÕu còng nh­ ©m m­u thñ ®o¹n tÝnh chÊt kh¶ n¨ng sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt trªn c¬ sö ®ã x©y dùng long tin v÷ng ch¾c vµo th¨ng slîi cña mçi trËn ®¸nh cung nh­ c¶ chiÕn dÞch, ®ång thêi ch«ng t­ t­ëng chñ quan, coi th­êng ®Þch hay h÷u khuynh sî hy sinh, gian khæ. - Båi d­ìng gi¸o dôc ph¸t huy chñ nghÜa nah hïng c¸ch m¹ng, x©y dùng båi d­ìng nh÷ng ®iÓn h×nh xuÊt s¾c ;µm lßng cèt thùc hiÖn phong trµo thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng. - CÇn tËp trung vµ x©y dùng c¸n bé chñ tr× ®¬n vÞ, lùc l­îng lµm nhiÖm vô chñ yÕu, h­íng chñ lùc. X©y dùng ®éi ngò l·nh ®¹o, kÕt hîp gi¸o dôc vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸chh th­¬ng binh liÖt sü. 2. N¾m v÷ng quan ®iÓm t­ t­ëng qu©n sù vµ nghÖ thuËt qu©n sù cña ®¶ng, c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ néi dung vËn dông phï hîp v¬i ®Æc ®iÓm cña mçi binh chñng, cña ®¬n vÞ, cã c¸ch ®¸nh thÝch hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Trong chiÕn ®Êu ë c¸c ®¬n vÞ chiÕn ®Êu ph¶i lÊy chiÕn thuËt, nghÖ thuËt t¸c chiÕn binh chñng hîp thµnh lµm trung t©m, n¾m ch¾c chØ ®¹o trong t¸c chiÕn lµ tiÕn c«ng. - §i s©u vµo qu¸n triÖt t­ t­ëng vÒ mÆt qu©n sù trong b¶o ®¶m vÒ mÆt kü thuËt ®Ó lµm cho c¸n bé chiÕn sü trong ®¬n vÞ còng nh­ lùc l­îng t¨ng c­êng phèi thuéc n¾m v÷ng ý ®Þnh t¸c chiÕn cña ng­êi chØ huy tõ ®ã chñ ®«ng ®Ò suÊt s¸ng kiÕn víi ng­¬ic chØ huy vÒ sö dông vµ bè trÝ lùc l­îng c¸ch ®¸nh cung nh­ ph­¬ng thøc b¶o ®¶m kü thuËt trong tõng trËn ®¸nh còng nh­ trong toµn chiÕn dÞch. - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kü thuËt C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ vËn dông nhiÒu nh×nh thøc biÖn ph¸p gi¸o dôc, tæ chøc ph¸t huy d©n chñ qu©n sù ë ®¬n vÞ. KÞp thê trao ®æi kinh nghiÖm ph¸t huy s¸ng kiÕn kh¾c phôc khã kh¨n ¶nh h­ëng lßng tin trong ®¬n vÞ. 3. Th­êng xuyªn iÖn toµn tæ chøc kÕt hîp võa chiÕn ®Êu võa x©y dùng, cñng cè b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ liªn tôc cµng ®¸nh cµng m¹nh. * §Ó thùc hiÖn vÊn ®Ì nµy cÇn: - Cñng cè kiÖn toµn tæ chøc ®¶ng, c¨n cø vµo nhiÖm vô, sè l­îng ®¶ng viªn còng nh­ sù biÕn ®éng trong chiÕn ®Êu ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ®¶ng viªn ®Ó b¶o ®¶m duy tr× tæ chøc cÊp uû chi bé, l·nh ®¹o liªn tôc thèng nhÊt, ph¸t huy vai trß ®éi gnò ®¶ng viªn lµm tèt c«ng t¸c kÕt n¹p ®¶ng viªn míi trong chiÕn ®Êu ®Ó bæ xung cñng cè. - Qu¶n lý tèt ®éi ngò c¸n bé ®¸nh gi¸ ®óng ®éi ngò c¸n bé vµ bè trÝ sö dông hîp lÝ ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. §ång thêi cã ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch bè trÝ thay thÕ c¸n bé c¸c cÊp ®Ó b¶o ®¶m cho kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ®Ò b¹t c¸n bé ph¶i ®óng ph­¬ng h­íng, chÝnh s¸ch c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, båi d­ìng sö dông l©u dµi. - Cñng cè tæ chøc quÇn chóng nhÊt lµ tæ chøc ®oµn ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña ®oµn liªn tôc. §ßi hái ph¶i co kÕ ho¹ch. 4. L·nh ®¹o tèt c«ng t¸c b¶o ®¶m kü thuËt, b¶o ®¶m hËu cÇn söa ch÷a kÞp thêi vò khÝ trang bÞ kü thuËt bÞ h­ háng, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch nhÊt lµ chÝnh s¸ch th­¬ng binh liÖt sÜ, b¶o ®¶m tèt tiÕp tÕ b¶o ®¶m ch¨m lo ®êi sèng bé ®éi trong suèt qu¸ tr×nh chiÕn ®Êu.: - §Ò cao tr¸ch nhiÖm mäi c¸n bé chiªn sÜ trong qu¶n lÜ sö dông vò khÝ trang bÞ kü thuËt cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m tèt kü thuËt cho vò khÝ trang bÞ kü thuËt cho chiÕn ®Êu - L·nh ®¹o thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chÝnh s¸ch nhÊt lµ chÝnh s¸ch ®èi v¬i th­¬ng binh liÖt sÜ, quan t©m ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cña bé ®éi. §Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸n bé c¸c cÊp, ®éi ngò nh©n viªn b¶o ®¶m kü thuËt. - C¨n cø vµo diÔn biÕn chiÕn ®Êu vµ nhiÖm vô chiÕn ®Êu cña m×nh, cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng v¨n ho¸ tinh thÇn phï hîp ®Æc ®iÓm hoµn c¶nh. Chó träng c«ng t¸c tuyen truyÒn trong chiÕn ®Êu, cã biÖn ph¸p chñ ®éng tÝch cùc ng¨n ngõa t¸c ®éng chiªn tranh t©m lÝ, gi÷ v÷ng tr¹ng th¸i t©m lÝ v÷ng vµng, thÓ lùc cho bé ®éi. 5. Tæ chøc kÕt hîp chÆt chÏ c«ng t¸c d©n vËn vµ ®Þch vËn - Trong t¸c chiÕn ph¶i kÕt hîp tiªu diÖt sinh lùc ®Þch víi kÕ ho¹ch ®¸nh vµo t©m lý ®Þch. - KÕt hîp chÆt chÏ t¸c chiÕn trong tõng t×nh huèng: truyÒn ®¬n, loa ph¸t thanh víi ®¸nh thäc s©u chia c¾t ®¸nh ®Þch - Ph¶i tæ chøc tèt viÖc khai th¸c tï binh hµng binh vµ ®¸nh vµo t©m lÝ ®Þch, chó ý gi¸o dôc bé ®éi n©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh ®Þch tr¸ hµng hoÆc lîi dông ®Þch ®¸nh ta. B. H×nh thøc biÖn ph¸p tiÕn hµnh C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ trong qu¸ tr×nh chiÕn ®Êu. 1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ chiÕn ®Êu: §©y lµ giai ®o¹n cùc kú quan träng cã ý nghÜa ®Õn viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô. Cã thÓ tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p tuÇn tù khi cã thêi gian chuÈn bÞ, nÕu kh«ng cã thêi gian chuÈn bÞ th× ph¶i tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p song song. - Ph¶i n¾m ch¾c t×nh h×nh chÝnh trÞ t­ t­ëng, tæ chøc, qu¸n triÖt s©u sÆc nghÞ quyÕt, mÖnh lÖnh chiÕn ®Êu cña c©p trªn, nhiÖm vô chiÕn ®Êu cña cÊp trªn giao cho ®¬n vÞ m×nh, ®¸nh gi¸ ®óng thuËn lîi khã kh¨n, kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô. - Ph¶i chao ®æi trong chØ huy, chuÈn bÞ tiÕn hµnh héi nghÞ §¶ng uû, chi bé ®Ó ra nghÞ quyÕt l·nh ®¹o chiÕn ®Êu. * Néi dung nghÞ quyÕt l·nh ®¹o gåm : Qu¸n triÖt mÖnh lÖnh chØ thÞ cÊp trªn vÒ nhiÖm vô t¸c chiÕn. NhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ lµm r· ©m m­u cña ®Þch vµ nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi cña ®Þch, kÕt hîp víi kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô Ra nghÞ quyÕt, quyÕt t©m, ph­¬ng ch©m chØ ®¹o t¸c chiÕn, ph­¬ng ¸n l·nh ®¹o nhiÖm vô t¸c chiÕn Ph©n c«ng tæ chøc thùc hiÖn X©y dùng cñng cè tæ chøc ®¶ng, ph©n c«ng giao nhiÖm vô cho ®¶ng viªn, tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng, ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn lËp kÕ ho¹ch C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ. båi d­ìng phæ biÕn kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶ng trong chiÕn ®Êu cho cÊp d­íi vµ theo dâi gióp ®ì c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ, qu¸n triÖt nghÞ quyÕt l·nh ®¹o cña ®¶ng uû chi bé, chØ thÞ mÖnh lÖnh cÊp trªn nhiÖm vô chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ cho c¸n bé chiÕn sÜ. cïng víi ng­êi chØ huy lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ chiÕn ®Êu cña ®¬n vÞ m×nh vÒ mäi mÆt, chó träng kiÓm tra gióp ®ì c¸c néi dung thùc hiÖn d©n chñ vÒ qu©n sù trong ®¬n vÞ, qu¸n triÖt tèt nhiÖm vô tÝch cùc chuÈn bÞ vhu ®¸o mäi mÆt tr­îc chiÕn ®Êu tæ chøc ph¸t ®éng ®¨ng ký giao ­íc chØ tiªu thi ®ua gi÷a c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ tr­íc khi chiÕn ®Êu xuÊt kÝch 2. Giai ®o¹n chiÕn ®Êu : Trªn c¬ së kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶ng ®· x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch, ë giai ®o¹n nµy ho¹t ®éng c«ng t¸c ®¶ng cÇn tËp chung vµo 4 vÊn ®Ò: l¾m ch¾c diÔn biÕn chiÕn ®Êu cïng víi ng­êi chØ huy ®Ó l·nh ®¹o, chØ ®¹o cñng cè quyÕt t©m trong ®¬n vÞ nhÊt lµ khi cã c¸c t×nh huèng khã kh¨n ngoµi dù kiÕn.chó träng thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c cæ ®éng tuyªn truyÒn chiÕn ®Êu, chØ ®¹o thùc hiÖn ngiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch trong chiÕn ®Êu nhÊt lµ c«ng t¸c th­¬ng binh liÖt sÜ. ph¸t huy vai trß tæ chøc c«ng t¸c thanh niªn vai trß c¸n bé c¬ quan chÝnh trÞ, gi÷ v÷ng nÒ nÕp b¸o c¸o cÊp trªn, th«ng b¸o cho cÊp d­íi, tÝch cùc chñ ®éng tiÕn hµnh c«ng t¸c t­ t­ëng vµ h­íng dÉn ®¬n vÞ gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ t­ t­ëng vµ tæ chøc l·nh ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt võa chiÕn ®Êu võa cñng cè kiÖn toµn ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc trong ®¬n vÞ b¶o ®¶m c¸c tæ chøc ho¹t ®éng liªn tôc cã hiÖu qu¶ giµnh th¾ng lîi, kÞp thêi lµm tèt c«ng t¸c kÕt n¹p ®¶ng trong chiÕn ®Êu. ®éng viªn mäi ng­êi, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò can bé nh©n viªn kü thuËt. TÝch cùc chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c kü thuËt trong mäi t×nh huèng. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn trong chiÕn ®Êu. 3. Giai ®o¹n sau chiÕn ®Êu. - KhÈn tr­¬ng n¾m ch¾c t×nh h×nh d¬n vÞ vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ vÒ c«ng t¸c tæ chøc, t×nh h×nh th­¬ng vong tæn thÊt, tËp chung x©y dùng ý chÝ quyÕt t©m cho bé ®éi, cñng cè tæ chøc ®¬n vÞ ®Ó b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ s½n sµng nhËn nhiÖm vô tiÕp theo - Cïng víi ng­êi chØ huy kiÓm tra vò khÝ trang bÞ kü thuËt hËu cÇn, cã kÕ ho¹ch bæ xung kÞp thêi vò khÝ trang bÞ kü thuËt, hËu cÇn qu©n sè ®¶m b¶o cho ®¬n vÞ c¬ ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô. -Tæ chøc rót kinh nghiÖm chiÕn ®Êu, C«ng t¸c ®¶ng – C«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®¬n vÞ vµ trong c¸c tæ chøc kÕt hîp b×nh xÐt c«ng khen th­ëng nh»m cæ vò ®éng viªn tinh thµn ý chÝ quyÕt t©m cho bé ®éi vµ chó träng ®èi víi ®¬n vÞ ®­îc t¨ng c­êng phèi thuéc cïng tham gia chiÕn ®Êu ®Ó n©ng cao søc chiÕn ®Êu tiªp theo. - Ph¶i l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn viÖc dµ so¸t chøc tr¸ch trong chiÕn ®Êu nhÊt lµ th­¬ng binh liÖt sÜ, xö lÝ nghiªm kû luËt nh÷ng vi ph¹m - Chó trong quan t©m ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ bé ®éi trong ®iÒu kiÖn cã thÓ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ®¬n vÞ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHướng dẫ ôn thi môn công tac đảng_công tác chính trị.doc
Luận văn liên quan