Khái quát về công ty kiểm toán và tư vấn thuế

Khái quát về Cty kiểm toán và tư vấn thuế I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1.1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty kiểm toán và tư vấn thuế: Công ty kiểm toán và tư vấn thuế là công ty cổ phần hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kiểm toán và tư vấn thuế. Tên giao dịch của công ty: Công ty kiểm toán và tư vấn thuế Tên tiếng anh : Auditing- Tax consultancy joint stock company Tên viết tắt : ATC Trụ sở : Tầng 5, 6 toà nhà 65D Tô Hiến Thành. Điện thoại: ( 84.4) 9745548 Fax: (84.4) 9745549 Email: ATC audit@hn.vnn.vn Công ty ATC được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101002678 cấp ngày 5/8/2003. Công ty có năm sáng lập viên trong đó có bốn người là các kiểm toán viên quốc gia, đã từng làm trong các công ty kiểm toán Việt Nam và quốc tế, một sáng lập viên là cán bộ thuế. Các cổ đông khác cũng làm trong lĩnh vực thuế và tham gia vào quản lý công ty thông qua hội đồng quản trị, qua đại hội các cổ đông. Tuy mới thành lập, quy mô còn nhỏ, số lượng cán bộ công nhân viên ít trong đó chỉ có ba người có chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia, nhưng các nhân viên của công ty luôn làm việc cần mẫn, đầy trách nhiệm và không ngừng học hỏi các công ty kiểm toán có uy tín lớn như VACO, AASC Theo kế hoạch, công ty sẽ tiếp tục mở rộng thêm quy mô hoạt động nên số lượng cán bộ công nhân viên phải được tăng lên trong những năm tới. Công ty dự kiến năm 2004 số lượng cán bộ công nhân viên tăng lên 30 người thông qua hình thức thi tuyển nhân viên. Việc thi tuyển nhân viên đối với công ty là một vấn đề hết sức quan trọng, vì công việc kiểm toán là một lĩnh vực rất khó và cần phải có những nhân viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng, thật sự am hiểu về lĩnh vực tài chính - kế toán , kiểm toán, luật, thuế thì mới có thể thực hiện được một cuộc kiểm toán có hiệu quả. Do vậy, công ty ATC đã đặt ra quy định rất nghiêm ngặt trong việc tuyển dụng: tổ chức thi tuyển đối với những ai đã qua vòng hai, vòng ba của VACO, AASC nhằm tuyển chọn được đội ngũ nhân viên kiểm toán thật sự có năng lực. Việc tổ chức tuyển dụng này sẽ giúp cho công ty vừa mở rộng được quy mô hoạt động, vừa nâng cao được uy tín đối với khách hàng và có thể cạnh tranh được với một số lượng ngày càng nhiều các công ty kiểm toán khác. Mặc dù, công ty vừa mới thành lập được 6 tháng nhưng công ty đã có tới 40 khách hàng trong và ngoài thành phố Hà Nội, đặc biệt công ty cũng đã thực hiện kiểm toán những dự án, công trình lớn như dự án xây sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với một đội ngũ nhân viên kiểm toán trẻ trung đầy tiềm năng, công ty có thể kiểm toán được đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước hay các doanh nghiệp chuẩn bị phá sản, sát nhập Do vậy, công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATC vẫn có thể tăng thêm được lượng khách hàng trong thời gian tới và sẽ đem lại doanh thu như dự kiến trong năm 2004 này là 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ. Với một lượng khách hàng cũng không phải là nhiều đối với các công ty lớn như VACO, AASC nhưng nó lại là lớn đối với những công ty kiểm toán vừa mới thành lập trong vòng 6 tháng. Những kết quả bước đầu này cũng là sự nỗ lực của tất cả các thành viên của công ty, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị, của giám đốc trẻ anh Lê Thành Công thì chắc chắn công ty sẽ còn đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Công ty luôn đặt ra cho mình một phương châm hoạt động: giữ vững uy tín, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Do vậy, trước khi chấp nhận một khách hàng thì công ty luôn phải cẩn trọng trong việc đánh giá khả năng xảy ra rủi ro kiểm toán, giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu được, có như vậy công ty mới có thể giữ được 40 khách hàng hiện có và tiếp tục nâng cao được số lượng khách hàng lên trong thời gian tới.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát về công ty kiểm toán và tư vấn thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ I- ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty: 1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: C«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ lµ c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng chñ yÕu trªn lÜnh vùc kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ. Tªn giao dÞch cña c«ng ty: C«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ Tªn tiÕng anh : Auditing- Tax consultancy joint stock company Tªn viÕt t¾t : ATC Trô së : TÇng 5, 6 toµ nhµ 65D T« HiÕn Thµnh. §iÖn tho¹i: ( 84.4) 9745548 Fax: (84.4) 9745549 Email: ATC audit@hn.vnn.vn C«ng ty ATC ®­îc thµnh lËp theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0101002678 cÊp ngµy 5/8/2003. C«ng ty cã n¨m s¸ng lËp viªn trong ®ã cã bèn ng­êi lµ c¸c kiÓm to¸n viªn quèc gia, ®· tõng lµm trong c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam vµ quèc tÕ, mét s¸ng lËp viªn lµ c¸n bé thuÕ. C¸c cæ ®«ng kh¸c còng lµm trong lÜnh vùc thuÕ vµ tham gia vµo qu¶n lý c«ng ty th«ng qua héi ®ång qu¶n trÞ, qua ®¹i héi c¸c cæ ®«ng. Tuy míi thµnh lËp, quy m« cßn nhá, sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn Ýt trong ®ã chØ cã ba ng­êi cã chøng chØ kiÓm to¸n viªn quèc gia, nh­ng c¸c nh©n viªn cña c«ng ty lu«n lµm viÖc cÇn mÉn, ®Çy tr¸ch nhiÖm vµ kh«ng ngõng häc hái c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cã uy tÝn lín nh­ VACO, AASC… Theo kÕ ho¹ch, c«ng ty sÏ tiÕp tôc më réng thªm quy m« ho¹t ®éng nªn sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®­îc t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng ty dù kiÕn n¨m 2004 sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng lªn 30 ng­êi th«ng qua h×nh thøc thi tuyÓn nh©n viªn. ViÖc thi tuyÓn nh©n viªn ®èi víi c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, v× c«ng viÖc kiÓm to¸n lµ mét lÜnh vùc rÊt khã vµ cÇn ph¶i cã nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t­¬ng xøng, thËt sù am hiÓu vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh- kÕ to¸n, kiÓm to¸n, luËt, thuÕ th× míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc mét cuéc kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶. Do vËy, c«ng ty ATC ®· ®Æt ra quy ®Þnh rÊt nghiªm ngÆt trong viÖc tuyÓn dông: tæ chøc thi tuyÓn ®èi víi nh÷ng ai ®· qua vßng hai, vßng ba cña VACO, AASC…nh»m tuyÓn chän ®­îc ®éi ngò nh©n viªn kiÓm to¸n thËt sù cã n¨ng lùc. ViÖc tæ chøc tuyÓn dông nµy sÏ gióp cho c«ng ty võa më réng ®­îc quy m« ho¹t ®éng, võa n©ng cao ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi mét sè l­îng ngµy cµng nhiÒu c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c. MÆc dï, c«ng ty võa míi thµnh lËp ®­îc 6 th¸ng nh­ng c«ng ty ®· cã tíi 40 kh¸ch hµng trong vµ ngoµi thµnh phè Hµ Néi, ®Æc biÖt c«ng ty còng ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh lín nh­ dù ¸n x©y s©n vËn ®éng quèc gia Mü §×nh. Víi mét ®éi ngò nh©n viªn kiÓm to¸n trÎ trung ®Çy tiÒm n¨ng, c«ng ty cã thÓ kiÓm to¸n ®­îc ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kÓ c¶ doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp nhµ n­íc hay c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ ph¸ s¶n, s¸t nhËp…Do vËy, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ ATC vÉn cã thÓ t¨ng thªm ®­îc l­îng kh¸ch hµng trong thêi gian tíi vµ sÏ ®em l¹i doanh thu nh­ dù kiÕn trong n¨m 2004 nµy lµ 1,2 tû ®Õn 1,5 tû. Víi mét l­îng kh¸ch hµng còng kh«ng ph¶i lµ nhiÒu ®èi víi c¸c c«ng ty lín nh­ VACO, AASC nh­ng nã l¹i lµ lín ®èi víi nh÷ng c«ng ty kiÓm to¸n võa míi thµnh lËp trong vßng 6 th¸ng. Nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu nµy còng lµ sù nç lùc cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ d­íi sù l·nh ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ, cña gi¸m ®èc trÎ anh Lª Thµnh C«ng th× ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ cßn ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ h¬n n÷a. C«ng ty lu«n ®Æt ra cho m×nh mét ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng: gi÷ v÷ng uy tÝn, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Do vËy, tr­íc khi chÊp nhËn mét kh¸ch hµng th× c«ng ty lu«n ph¶i cÈn träng trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro kiÓm to¸n, gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu ®­îc, cã nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ gi÷ ®­îc 40 kh¸ch hµng hiÖn cã vµ tiÕp tôc n©ng cao ®­îc sè l­îng kh¸ch hµng lªn trong thêi gian tíi. 1.2- §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: MÆc dï, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ võa míi thµnh lËp nh­ng víi mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ n¨ng ®éng, ®· ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u trong lÜnh vùc tµi chÝnh- kÕ to¸n, thuÕ, kiÓm to¸n nªn rÊt am hiÓu vÒ c¸c lÜnh vùc nµy. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp ®­îc rÊt nhiÒu c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng nh­ dÞch vô kiÓm to¸n, t­ vÊn tµi chÝnh, t­ vÊn thuÕ, so¸t xÐt, chuyÓn ®æi, hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh, dÞch vô ®µo t¹o kÕ to¸n, kiÓm to¸n… 1.2.1. DÞch vô kiÓm to¸n: HiÖn nay, ë n­íc ta ®· cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®­îc thµnh lËp d­íi nhiÒu h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hay c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn, xong vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kiÓm to¸n ngµy cµng t¨ng. Thªm vµo ®ã, nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n b¾t buéc ®èi víi mét sè doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t triÓn nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn, ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ ph¸p luËt… Do vËy, ViÖt Nam sÏ lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n nãi chung vµ ®èi víi c«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ nãi riªng. ChÝnh v× vËy, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ ®· cã kÕ ho¹ch cho c¸c nh©n viªn cña c«ng ty tiÕp tôc ®­îc ®µo t¹o, thi lÊy chøng chØ kiÓm to¸n viªn ®Ó t¨ng sè l­îng kiÓm to¸n viªn cã chøng chØ CPA cña c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë con sè n¨m. §iÒu ®ã, sÏ lµ c¬ së cho viÖc më réng quy m« ho¹t ®éng cña ATC. §ång thêi, nã còng gióp c«ng ty n©ng cao ®­îc chÊt l­îng cuéc kiÓm to¸n vµ gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho nh÷ng kiÓm to¸n viªn chÝnh hiÖn nay cña c«ng ty. Trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ còng ®· cung cÊp ®­îc cho kh¸ch hµng rÊt nhiÒu c¸c dÞch vô: - KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh th­êng niªn: C«ng ty cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n nµy cho nh÷ng kh¸ch hµng cã yªu cÇu kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó kh¼ng ®Þnh ®­îc b¸o c¸o tµi chÝnh ®¬n vÞ m×nh lËp cã ®¶m b¶o ®­îc tÝnh trung thùc vµ hîp lý hay kh«ng vµ cã phôc vô cho môc ®Ých vay vèn, c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh, nép thuÕ hay kh«ng… - KiÓm to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp: ATC thùc hiÖn dÞch vô kiÓm to¸n ®èi víi doanh nghiÖp nµo cã nhu cÇu kiÓm to¸n ®Ó ®Þnh gi¸ tµi s¶n cña m×nh tr­íc khi s¸t nhËp, gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n hoÆc v× môc ®Ých kh¸c. - KiÓm to¸n c¸c quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n( kiÓm to¸n quyÕt to¸n vèn x©y dùng c¬ b¶n): H×nh thøc dÞch vô nµy nh»m phôc vô cho nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu kiÓm to¸n xem gi¸ trÞ ®Ých thùc cña nã lµ bao nhiªu. HiÖn nay, ë n­íc ta th­êng kiÓm to¸n ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - KiÓm to¸n vÒ thùc hiÖn tû lÖ néi ®Þa ho¸: H×nh thøc kiÓm to¸n nµy ®­îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, c¬ khÝ… cã phÇn nhËp khÈu vµ cã phÇn s¶n xuÊt, gia c«ng trong n­íc. Trong lÜnh vùc nµy, C«ng ty ATC còng ®· tõng kiÓm to¸n c«ng ty HonDa. Trong khi, n­íc ta cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c thiÕt bÞ nhËp khÈu nªn rÊt cÇn ®­îc kiÓm to¸n ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ nµy nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng khai t¨ng sè l­îng, tû lÖ néi ®Þa ho¸ lªn ®Ó trèn thuÕ, g©y tæn thÊt cho nhµ n­íc nªn ®ã sÏ lµ lÜnh vùc kiÓm to¸n rÊt cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn. - KiÓm to¸n c¸c dù ¸n: C«ng ty thùc hiÖn kiÓm to¸n tu©n thñ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Ó kh¼ng ®Þnh vèn vay, ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp cã ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cña c¸c nhµ qu¶n lý vµ viÖc chi tiªu ng©n s¸ch ®­îc cÊp cã hîp lý, cã phôc vô cho môc ®Ých ®Çu t­ vèn kh«ng. - KiÓm to¸n ho¹t ®éng tu©n thñ kh¸c: Ngoµi c¸c dÞch vô trªn ®¬n vÞ cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô kiÓm to¸n kh¸c: kiÓm to¸n mét kh©u trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xem nã cã hiÖu qu¶ hay kh«ng nh­ thùc hiÖn kiÓm to¸n nghiÖp vô b¸n hµng hay kiÓm to¸n ®Ó xem xÐt tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®ång vèn. 1.2.2. T­ vÊn tµi chÝnh: Kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ më. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn tõ thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ ®Õn thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc. Do vËy, ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp míi ra ®êi v× môc tiªu lîi nhuËn, nh­ng còng cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ do kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tr¶ nî… nªn mét sè doanh nghiÖp t×m ®Õn c«ng ty kiÓm to¸n ®Ó ®­îc t­ vÊn vÒ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh. §èi víi h×nh thøc dÞch vô nµy, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ thùc hiÖn: - LËp dù ¸n hoÆc x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. - T­ vÊn thiÕt lËp hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé phôc vô cho qu¶n lý. - X©y dùng quy chÕ kiÓm so¸t: x©y dùng quy chÕ tµi chÝnh, quy chÕ qu¶n lý doanh thu, qu¶n lý b¸n hµng, qu¶n lý b¸n hµng - T­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ nh­ t­ vÊn vÒ viÖc s¾p xÕp, ®æi míi l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc khi cæ phÇn, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸, t­ vÊn vÒ viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, viÖc s¾p xÕp l¹i nh©n viªn nh­ thÕ nµo cho hîp lý vµ sè l­îng nh©n viªn lµ bao nhiªu. Nã cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tr­íc, trong vµ sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. 1.2.3. T­ vÊn kÕ to¸n: KÕ to¸n ph¶n ¸nh nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n lý. Do vËy, nh÷ng th«ng tin nµy ph¶i trung thùc, hîp lý, hîp ph¸p. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸c ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n kh«ng ®óng víi chÕ ®é tµi chÝnh- kÕ to¸n hiÖn hµnh do tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thÊp, kh«ng cËp nhËp c¸c thay ®æi vÒ chuÈn mùc, quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh nªn h¹ch to¸n vÉn theo nh÷ng chÕ ®é cò… Do vËy, nhiÒu doanh nghiÖp cÇn ®­îc t­ vÊn vÒ kÕ to¸n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ ®· lµm dÞch vô t­ vÊn kÕ to¸n tr­íc lµ ®em l¹i mét kho¶n thu nhËp cho c«ng ty, sau lµ gióp c¸c doanh nghiÖp hoµn thiÖn ®­îc c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh. Trong lÜnh vùc nµy, ATC cung cÊp c¸c dÞch vô: - Lµm thuª kÕ to¸n: C«ng ty cö nh÷ng c¸n bé kiÓm to¸n ®i lµm kÕ to¸n hé c¸c ®¬n vÞ nh­ lËp hé b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo nh­ ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc cã thÓ xö lý nh÷ng v­íng m¾c trong lÜnh vùc kÕ to¸n trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. C«ng ty còng ®· tõng lµm kÕ to¸n cho c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. - T­ vÊn vÒ tuyÓn chän nh©n viªn kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng: nh­ gióp c¸c doanh nghiÖp ra ®Ò thi trong viÖc tuyÓn dông nh©n viªn kÕ to¸n, vµ hiÖn nay, ®©y lµ dÞch vô mµ c«ng ty tiÕn hµnh th­êng xuyªn. - T­ vÊn vÒ x©y dùng phÇn mÒm kÕ to¸n: C«ng ty cã c¸c nh©n viªn am hiÓu vÒ viÖc lùa chän phÇn mÒm ngang víi c¸c chuyªn gia vÒ phÇn mÒm vµ ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ h¬n, phï hîp h¬n khi ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n do ®¬n vÞ t­ vÊn. HiÖn nay, c«ng ty còng ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n riªng do c¸c nh©n viªn cña ®¬n vÞ viÕt. 1.2.4. T­ vÊn thuÕ: Víi c¸c nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o c¶ lÜnh vùc thuÕ nªn c«ng ty ®· t­ vÊn cho nhiÒu kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh ®©y còng lµ mét dÞch vô chÝnh cña c«ng ty. Nã bao gåm: - T­ vÊn lËp c¸c b¸o c¸o thuÕ, kª khai thuÕ cuèi n¨m - T­ vÊn, xö lý nh÷ng v­íng m¾c vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n - Cung cÊp nh÷ng v¨n b¶n, lËp vµ hoµn thiÖn nh÷ng thñ tôc, hå s¬ vÒ lÜnh vùc thuÕ. Nh÷ng dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng hiÓu ®­îc nh÷ng quy ®Þnh vÒ thuÕ ë n­íc ta, tõ ®ã lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn ®óng luËt vµ võa tiÕt kiÖm ®­îc tiÒn thuÕ. 1.2.5. DÞch vô vÒ so¸t xÐt, chuyÓn ®æi, hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh: Nh÷ng c«ng viÖc mµ c¸c nh©n viªn cña c«ng ty thùc hiÖn bao gåm: - So¸t xÐt l¹i b¸o c¸o tµi chÝnh, xem b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã ®­îc lËp ®óng chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh hay kh«ng. - Gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõ VN§ sang ngo¹i tÖ hoÆc ng­îc l¹i tõ ngo¹i tÖ sang VN§ tuú theo kh¸ch hµng ®ang ¸p dông theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hay theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ - Thùc hiÖn viÖc hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh gióp cho c«ng ty mÑ, c¸c tËp ®oµn thùc hiÖn viÖc qu¶n trÞ, tæng hîp tõ c¸c c«ng ty con, c¸c chi nh¸nh ®­îc dÔ dµng. Trong thêi gian qua c«ng ty còng ®· thùc hiÖn viÖc hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh cho Tæng c«ng ty §iÖn Lùc ViÖt Nam. 1.2.6. DÞch vô ®µo t¹o: Víi mét ®éi ngò kiÓm to¸n viªn ®· cã chøng chØ CPA c«ng ty cßn thùc hiÖn thªm dÞch vô ®µo t¹o: - §µo t¹o c¸c líp chuyªn ngµnh vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n, tµi chÝnh, thuÕ. -Tæ chøc nh÷ng líp tËp huÊn cho doanh nghiÖp vÒ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n. 1.2.7. DÞch vô kh¸c: Ngoµi c¸c ho¹t ®éng trªn, c«ng ty cßn cung cÊp thªm dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ thùc hiÖn viÖc cung cÊp c¸c v¨n b¶n thuÕ vµ hµng th¸ng ®­a ng­êi xuèng so¸t xÐt, h­íng dÉn luËt, t­ vÊn vÒ tµi chÝnh… §Ó cã ®­îc nh÷ng hîp ®ång kiÓm to¸n th× nhiÒu khi còng ph¶i tham gia viÖc ®Êu thÇu víi c¸c c«ng ty kh¸c do bé c«ng nghiÖp tæ chøc vµ nÕu tróng thÇu th× míi ®­îc kiÓm to¸n. 1.3. Kh¸ch hµng cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: Trong thêi gian míi thµnh lËp, c«ng ty ATC ®· cã tíi 40 kh¸ch hµng vµ c¸c kh¸ch hµng nµy ®­îc c«ng ty chia ra thµnh c¸c nhãm kh¸ch hµng ®Ó tiÖn cho viÖc l­u tr÷ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, tæng kÕt kÕt qu¶ kiÓm to¸n… Gåm: - Nhãm doanh nghiÖp nhµ n­íc - Nhãm doanh nghiÖp cã ®Çu t­ n­íc ngoµi: chiÕm tû lÖ gÇn 30% kh¸ch hµng cña ATC vµ theo kÕ ho¹ch trong n¨m nay( 2004) kh¸ch hµng thuéc nhãm nµy sÏ chiÕm tû lÖ lªn ®Õn 40%. - Nhãm doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nh­: c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn. - C«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n: ®­îc c«ng ty kiÓm to¸n t­¬ng ®èi nhiÒu nh­ kiÓm to¸n quèc lé 39, nhµ thi ®Êu ViÖt Tr×… - Dù ¸n: KiÓm to¸n dù ¸n x©y s©n vËn ®éng Mü §×nh. 1.4. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vèn liÕng cña c«ng ty ATC: C«ng ty ATC lµ c«ng ty cæ phÇn, nªn vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ do c¸c cæ ®«ng gãp vèn. Trong ®ã vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 1,5 tû vµ ®­îc chia lµm hai lo¹i: - Vèn do s¸ng lËp viªn gãp: cã 1 tû VN§ vµ do 5 s¸ng lËp viªn gãp vèn. - Vèn cæ ®«ng: cã kho¶ng 500 triÖu VN§ Vèn cña c«ng ty ®­îc chia lµm nhiÒu cæ phÇn ®Ó tiÖn cho viÖc chia l·i, lç cho c¸c cæ ®«ng.Tõ viÖc ph©n chia nµy, c«ng ty thµnh lËp nªn héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng. C¸c cæ ®«ng cña c«ng ty ®Òu thèng nhÊt chia l·i, lç theo cæ phÇn. HiÖn nay, do míi thµnh lËp, vèn cña c«ng ty cßn h¹n hÑp nªn c«ng ty ch­a cã ®Þa ®iÓm kinh doanh riªng mµ ph¶i thuª v¨n phßng, vµ m¸y mãc phôc vô cho c«ng viÖc nh­ m¸y tÝnh, m¸y in, ®iÖn tho¹i, bµn ghÕ, tñ tµi liÖu… c«ng ty còng ®· cã nh­ng vÉn cßn thiÕu nhiÒu nh­ ch­a trang bÞ cho mçi nh©n viªn kiÓm to¸n, nh©n viªn lµm trong lÜnh vùc t­ vÊn thuÕ mét m¸y tÝnh s¸ch tay, m¸y tÝnh ®Ó bµn… nªn g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc. Trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ nh»m phôc vô cho c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. Trong n¨m 2003, do míi thµnh lËp nªn c«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo viÖc chuÈn bÞ cho m×nh ®iÒu kiÖn vËt chÊt, t×m kh¸ch hµng cho n¨m 2004. Do vËy, c«ng ty ch­a tæng kÕt ®­îc kÕt qu¶ trong n¨m 2003, kh«ng lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty dù kiÕn, trong n¨m nay, doanh thu cña c«ng ty sÏ ®¹t tõ 1,2 ®Õn 1,5 tû. II- Tæ chøc bé m¸y, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: 2.1. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: Tuy c«ng ty míi thµnh lËp, nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o ®Çy kinh nghiÖm cña c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ vµ cña gi¸m ®èc trÎ ®Çy n¨ng lùc, nªn c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc cho m×nh mét c¬ cÊu tæ chøc kh¸ chÆt chÏ, thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng t­ vÊn Phßng kÕ to¸n Phßng kiÓm to¸n NVI Phßng kiÓm to¸n NVII Phßng kiÓm to¸n XDCB Mçi phßng ban l¹i cã nh÷ng chøc n¨ng riªng: - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm 5 thµnh viªn lµ c¸c s¸ng lËp viªn vµ hÇu hÕt tham gia vµo bé m¸y qu¶n lý cña ATC. C¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ®Òu lµ c¸c c¸c kiÓm to¸n viªn quèc gia, c¸n bé thuÕ. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ lµ anh Lª Thµnh C«ng kiªm gi÷ chøc vô gi¸m ®èc c«ng ty ATC. - Gi¸m ®èc c«ng ty: thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý chung, lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng h»ng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Gi¸m ®èc cña c«ng ty, anh Lª Thµnh C«ng, do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. Theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty th× chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cho c«ng ty ATC. - Phã gi¸m ®èc: §Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý, c«ng ty cã hai phã gi¸m ®èc ë bªn t­ vÊn thuÕ vµ bªn kiÓm to¸n: + Phã gi¸m ®èc bªn t­ vÊn thuÕ: chÞ §oµn ThÞ Thanh Xu©n, còng lµ mét thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ. Tr­íc ®©y, chÞ ®· tõng lµm c¸n bé thuÕ nh­ng giê ®· nghØ h­u vµ hiÖn ®ang lµm qu¶n lý cho ATC. + Phã gi¸m ®èc bªn kiÓm to¸n: anh Bïi ThÕ Dòng lµ phã gi¸m ®èc. Anh ®· cã chøng chØ kiÓm to¸n viªn quèc gia vµ hiÖn do c«ng ty cßn thiÕu nh©n viªn nªn gi÷ thªm chøc vô tr­ëng phßng kiÓm to¸n nghiÖp vô II. Mçi phã gi¸m ®èc ®Òu lµm chøc n¨ng thay mÆt gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, qu¶n lý c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng hµng ngµy thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. - Phßng t­ vÊn: tr­ëng phßng t­ vÊn thuÕ do c« §oµn ThÞ K×a gi÷ chøc vô tr­ëng phßng. Phßng t­ vÊn chuyªn lµm nhiÖm vô cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®ªn viÖc t­ vÊn thuÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n trong ®ã chñ yÕu thùc hiÖn t­ vÊn thuÕ. - Phßng kiÓm to¸n nghiÖp vô I vµ nghiÖp vô II: chuyªn thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng nh­ kiÓm to¸n tµi chÝnh, thùc hiÖn kiÓm to¸n nghiÖp vô, kiÓm to¸n ho¹t ®éng, kiÓm to¸n tu©n thñ. - Phßng kiÓm to¸n XDCB: Do anh L¹i Huy Qu©n lµm tr­ëng phßng. Phßng kiÓm to¸n XDCB chuyªn tr¸ch kiÓm to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. TÊt c¶ c¸c tr­ëng phßng kiÓm to¸n ®Òu ®· cã chøng chØ kiÓm to¸n viªn quèc gia. - Phßng kÕ to¸n: gåm cã mét kÕ to¸n tr­ëng vµ mét kÕ to¸n viªn. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng vµo hÖ thèng sæ s¸ch c¸c kho¶n chi phÝ, thu nhËp… cña c«ng ty. MÆc dï, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ x©y dùng c¸c phßng ban gi÷ nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh trong c«ng ty, nh­ng do c¸c nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu ®­îc trang bÞ ®ñ kiÕn thøc vÒ c¸c lÜnh vùc thuÕ, tµi chÝnh- kÕ to¸n, kiÓm to¸n nªn khi khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu, nh©n viªn l¹i thiÕu, c¸c phßng ban vÉn cã sù phèi hîp linh ho¹t lÉn nhau vµ vÉn hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn cña c«ng ty cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn vµ ®­îc c«ng ty rÊt quan t©m nh­ viÖc thµnh lËp chi bé §¶ng, thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ chi tr¶ l­¬ng. Møc l­¬ng cña c¸c nh©n viªn ATC tõ 2 triÖu ®ång/ th¸ng trë lªn, vµ tuú vµo chøc vô, c«ng viÖc cña tõng ng­êi mµ cã chÝnh s¸ch chi tr¶ l­¬ng cho phï hîp. §ång thêi, c¸c nh©n viªn cña c«ng ty còng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty tõ lóc ®­îc tuyÓn dông, ®Õn khi th«i viÖc. Mçi mét nh©n viªn khi lµm viÖc t¹i c«ng ty ®Òu ph¶i thùc hiÖn mét hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty. Còng nh­ rÊt nhiÒu c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ®Ó chÊp nhËn mét nh©n viªn chÝnh thøc th× ATC thùc hiÖn thêi gian thö viÖc, sau ®ã míi ký hîp ®ång chÝnh thøc. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn ký hîp ®ång chÝnh thøc ®Òu ®­îc ®ãng BHXH. 2.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Tuy ATC cã quy m« kh«ng lín l¾m vµ chØ cã hai nh©n viªn kÕ to¸n nh­ng do cã phÇn mÒm kÕ to¸n riªng vµ ®· trang bÞ cho phßng kÕ to¸n ®ñ m¸y tÝnh nªn c«ng ty ¸p dông kÕ to¸n m¸y theo h×nh thøc nhËt ký chung. Tr×nh tù ghi sæ ®­îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: Tr×nh tù ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Chøng tõ ghi sæ NhËt ký chung Sæ c¸i NhËt ký ®Æc biÖt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n III- Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: 3.1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ: Víi mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc, l¹i trÎ ®Çy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Æc biÖt, c«ng ty l¹i cã c¸c c¸n bé l·nh ®¹o giái, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, thuÕ. §©y lµ nh÷ng ®iÓm m¹nh ®Ó c«ng ty hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®Æt ra nhÊt lµ lÜnh vùc kiÓm to¸n ®ang ®­îc ph¸t triÓn réng ë n­íc ta nãi riªng vµ ë tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi nãi chung. Víi mét c«ng ty kiÓm to¸n míi thµnh lËp mµ cã thÓ cung øng nhiÒu dÞch vô nh­ kiÓm to¸n, thuÕ, kÕ to¸n, tµi chÝnh cho 40 kh¸ch hµng chØ trong vßng ch­a ®Çy 6 th¸ng, th× ®ã lµ mét kÕt qu¶ kh¸ cao mµ Ýt cã c«ng ty míi thµnh lËp nµo cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, nhÊt lµ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®ang ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 3.2. Nh÷ng ®iÓm yÕu cña c«ng ty: C«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ ho¹t ®éng víi quy m« cßn nhá: vèn kinh doanh Ýt, ®éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty cßn thiÕu nhiÒu, m¸y mãc thiÕt bÞ cßn ch­a ®ñ. Do vËy, nã g©y khã kh¨n cho c¸c nh©n viªn: mét ng­êi lµm viÖc qu¸ nhiÒu vµ kiªm nhiÒu chøc vô, m¸y tÝnh x¸ch tay ch­a trang bÞ ®ñ cho c¸c kiÓm to¸n viªn nªn g©y khã kh¨n cho viÖc l­u tr÷, xö lý d÷ liÖu, th«ng tin. Thªm vµo ®ã, ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ATC hÑp nªn kh«ng thÓ t¸ch biÖt ®­îc vÒ mÆt kh«ng gian gi÷a c¸c phßng ban víi nhau, g©y ra sù ¶nh h­ëng lÉn nhau. 3.3. Nh÷ng kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty ATC: §Ó kh¸c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn vµ nh»m ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh, c«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn thuÕ nªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh­ thùc hiÖn vay vèn, thu hót thªm c¸c cæ ®«ng ®Ó t¨ng vèn ho¹t ®éng, th­êng xuyªn cho c¸c nh©n viªn cña ®¬n vÞ tham gia c¸c líp ®µo t¹o, c¸c héi th¶o vÒ lÜnh vùc kiÓm to¸n thuÕ, tuyÓn dông thªm c¸c nh©n viªn trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, thuÕ, trang bÞ thªm m¸y tÝnh cho c¸c nh©n viªn… §ång thêi, trong thêi gian tíi ®Ó cã thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n c«ng ty ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o dÞch vô trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­ b¸o chÝ, m¹ng…, vµ trong thêi gian ®Çu cÇn h¹ phÝ kiÓm to¸n xuèng th× míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhái quát về công ty kiểm toán và tư vấn thuế.doc