Khai thác hệ thống dẫn động phanh kamaz 5332

Khi coù tín hieäu ñieàu khieån töø van phaân phoái khí neøn 2 doøng .Ap1 suaát treân A taêng daàn , eùp maøng cao su 17 ñaåy loø xo 4 neùn laïi laøm cho con ñaïi roãng9 di chuyeån leân phía treân loø xo giaõn ra ñaåy phaàn döôùi cuûa van 1 chieàu 11 leân phiaù treân ñoùng ñöôøng cung caáp khí neùn töø B sang C. Con ñoäi roãng 9tieáp tuïc ñi leân môû khe hôû giöõa phaàn treân van cuûa thaân van moät chieàu 11 vaø ñeá xaû 19 .Khí neùn töø C qua ñeá van 19 ,phaàn roãng cuûa con ñoäi 9, loã thoâng vôùi khí trôøi ñi ra ngoaøi .Daãn tôùi aùp suaát treân khoang C giaûm thöïc hieän quaù trình phanh roâmooc Vít 15 duøng ñeå ñieàu chænh söùc caêng loø xo 14 nhaèm ñieàu chænh tính tuyø ñoäng cuûa van 12 trong vieäc töï ñoäng kieåm soaùt aùp suaát trong khoang C. Söùc caêng cuûa loø xo 14 ñöôïc ñieàu chænh ñeå khi aùp suaát trong khoang C >0.55 MPa thì döôùi taùc duïng cuûa khí neùn piston 12 ñi xuoáng loø xo 10 seõ neùn van 11 ñoùng cuûa thoâng giöõa B vaø C

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khai thác hệ thống dẫn động phanh kamaz 5332, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIEÁT KEÁ MOÂN HOÏC Ñeà taøi: KHAI THAÙC HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG PHANH KAMAZ 5332 Muïc luïc: Chöông I : giôùi thieäu 2 Chöông II : caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng 3 Chöông III : caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa moät soá chi tieát trong heä thoáng 1 - Maùy neùn khí 6 2 - Boä ñieàu chænh aùp suaát 7 3 - Van ñieàu chænh 2 ngaû 10 4 - Van ñieàu chænh 3 ngaû 11 5 - Toång phanh 13 6 - Van phanh tay 16 7 - Baàu phanh keùp 17 8 - Van laäp lôø 19 9 - Van haïn cheá aùp suaát 20 10 - Van taêng toác 22 12 - Van xaû caáp toác 23 13 - Van ñieàu khieån phanh romooc 1 doøng 24 14 - Boä ñieàu hoøa löïc phanh 26 15 - Van phaân phoái khí neùn 2 doøng 27  CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG KHAI THAÙC Heä thoáng phanh treân xe KAMAZ laø moät trong nhöõng heä thoâng ñieån hình ñöôïc söû duïng treân xe vaän taûi côõ lôùn vaø xe ñaàu keùo. Cô caáu phanh chính söû duïng cô caâu guoác ma saùt trong, beân caïnh phanh chính coøn söû duïng caû phanh tay vaø heä thoâng phanh baèng ñoäng cô Daãn ñoäng phanh duøng treân xe KAMAZ laø daãn ñoäng phanh khí neùn . Phanh khí suû duïng naêng löôïng khí neùn ñeå tieán haønh phanh ngöôøi laùi khoâng caàn nhieàu löïc ñeå ñieàu khieån phanh maø chæ caàn thaéng löïc caûn loø xo ôû van phaân phoái vaø ñieàu khieån vieäc cung caáp khí neùn hoaëc laøm thoaùt khí ôû caùc boä phaän laøm vieäc, nhôø vaäy maø phanh khí laøm vieäc nheï nhaøng hôn. Heä thoáng phanh khí coù öu ñieåm laø löùc taùc duïng beù, vì vaäy noù ñöôïc trang bò treân oâtoâ vaânh taûi lôùn coù khaû naêng ñieàu khieån heä thoáng phanh rômoùoc baèng caùch noái heä thoáng phanh rômoùoc vôùi heä thoáng phanh oâtoâ keùo . Daãn ñoäng phanh khí neùn ñaûm baûo cheá ñoä phanh rômoùoc khaùc vôùi cheá ñoä phanh ñaàu keùo, do vaäy khi phanh ñoaøn xe ñöôïc oån ñinh hôn, khi rômoùoc bò taùch khôûi oâtoâ thì rômoùoc seõ bò phanh moät caùch töï ñoäng. Ngoaøi ra daãn ñoäng phanh baèng khí neùn coù khaú naêng cô khí hoùa quaù trình ñieàu khieån phanh vaø coù theå söû duïng khoâng khí neùn cho caùc boä phaän laøm vieäc khaùc nhö heä thoáng treo baèng khí . . . Sô ñoà heä thoáng phanh xe KAMAZ ñöôïc theå hieän treân hình beân. Qua sô ñoø ta thaáy soá Soá löôïng caùc chi tieát thieát bò raát nhieàu kích thöôùc cuûa chuùng khaù lôùn, do vaäy haønh trình töï do cuûa caû heä thoáng laø raát lôùn nghóa laø thôøi gian chaäm taùc duïng phanh taêng leân Sau ñaây chuùng ta ñi tìm hieåu caáu taïo vaø nguyeân lí hoaït ñoäng cuûaheä thoáng vaø moät soá chi tieát thieát bò trong heä thoáng CHÖÔNG II: CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HEÄ THOÁNG Caáu taïo Heä thoáng phanh xe KAMAZ ñöôïc theå hieän treân hình veõ. Caáu taïo goàm coù ba phaàn: -Phaàn nguoàn: maùy neùn khí 1, caùc boä ñieàu aùp2, caùc van baûo veä hai ngaû 4 vaø ba ngaû5 caùc bình chöùa 11,12,13,14 -Phaàn ñieàu khieån: Toång phanh 16, van taêng toác 24, van haïn cheá aùp suaát 18, van phanh tay 9, van xaû phanh caáp toác 10 - Phaàn chaáp haønh goàm caùc baàu phanh baùnh xe caàu tröôùc 19, caùc baàu phanh keùp caàu sau21, caùc baàu phanh baùnh xe rômoùoc.  nguyeân lyù laøm vieäc Khi ñoäng cô laøm vieäc maùy neùn khí seõ cung caáp khí neùn qua van ñieàu hoøa aùp suaát, boä choáng ñoùng baêng, van baûo veä 2, 3 ngaû, ñeå naïp vaøo caùc bình chöùa cuûa caùc dòng chuû ñoäng Khi chöa phanh Khí neùn töø buoàng chöùa 13 ñi qua van taêng toác 24 vaø van laäp lôø 23 vaøo caùc bình tích naêng ñeå nhaû phanh ôû caùc cô caáu phanh sau vaø giöõa. - phanh oto vaø romooc baèng heä thoáng phanh chaân. Khi ñaïp phanh thì van toång phanh 16 laøm vieäc khí neùn töø bình chöùa 14 ñöôïc daãn qua khoang döôùi toång phanh, van haïn cheá aùp suaát 18 tôùi caùc baàu phanh tröôùc ñeû phanh oâ toâ ôû caùc baùnh xe tröôùc. Khí neùn töø bình chöùa 12 ñöôïc daãn qua khoang treân cuûa toång phanh 16, boä ñieàu hoøa löïc phanh 25 tôùi caùc baàu phanh sau, giöõa ñeå phanh caùc baùnh sau vaø giöõa. Ñoàng thôøi khí neùn töø khoang treân cuûa toång phanh 16 tôùi van ñieàu khieån phanh romooc 26 ñeå ñieàu khieån phanh romooc. Khi nhaû phanh thì caùc chi tieá cua toång phanh trôû laøi vò trí ban ñaàu, phaàn khí neùn ñieàu khieån caùc van haïn cheá aùp suaát, boä ñieàu hoøa löïc phanh, van ñieàu khieån phanh romooc ñöôïc noái thoâng voùi khí trôøi qua toång phanh, khí neùn töø baàu phanh tröôùc ñöôïc xaû ra khí trôøi qua van haïn cheá aùp suaát, khí neùn ôû baàu phanh giöõa vaø sau ñöôïc xaû qua boä ñieàu hoøa löïc phanh. Do ñoù oto ñöôïc nhaû phanh. Ñoàng thôøi van ñieâu khieån phanh romooc 2 doøng 26 laøm vieäc ñieàu khieån nhaû phanh romooc. Phanh oto vaø romooc baøng heä thoáng phanh döï phoøng vaø phanh tay. Phanh döï phoøng söû duïng khi heä thoáng phanh tay bi hoûng. Khi phanh ngöôøi laùi xoay caàn phanh tay 9 phaàn khí neùn ñieàu khieån cuûa van taêng toác 24 ñöôïc xaû ra ngoaøi qua phanh tay. Do ñoù khí neùn trong caùc baàu phanh keùp ñöôïc xaû ra ngoaøi qua van taêng toác do ñoù oâ toâ ñöôïc phanh ôû caùc baùnh xe caàu giöõa vaø sau. Ñoàng thôøi khí neùn ñieàu khieån cuûa van phanh romooc daãn ñoäng 2 doøng cuõng ñöôïc xaû ra ngoaøi qua van phanh tay, van laøm vieäc ñeå ñieàu khieån vieäc phanh romooc. Vì löôïng khí neùn trong caùc baàu phanh keùp xaû ra ngoaøi phu thuoäc vaøo goùc xoay cuûa caàn phanh tay, neân löïc phanh cuûa caùc baùnh xe sau va giöõa seõ phuï thuoäc vaøo goùc xoay cuûa caàn phanh tay. Khi nhaû phanh ngöôøi laùi thoâi taùc duïng vaøo caàn phanh tay, caùc van phanh tay trôû veà vò trí ban ñaàu. Khí neùn töø buoàng chöùa 13 ñi qua van taêng toác 24 vaø van laäp lôø 23 vaøo caùc bình tích naêng ñeå nhaû phanh ôû caùc cô caáu phanh sau vaø giöõa. Ñoàng thôøi van ñieàu khieån romooc ñieàu khieån nhaû phanh romooc. Phanh tay ñöôïc söû duïng khi döøng, ñoã oâ toâ. Khi phanh ngöôøi laùi xoay caàn phanh tay goùc lôn nhaát. Ôû vò trí ñoù caàn phanh ñöôïc giöõ coá ñònh baèng cô caáu ñònh vò, khí neùn trong baàu phanh ñöôïc xaû heát ra ngoaøi. Phanh oâ toâ vaø romooc baèng heä thoáng phanh boå trôï Phanh boå trôï (phanh baèng ñoäng cô) ñöôïc söû duïng khi oâ toâ xuoáng doác daøi. Nhaèm traùnh hieän töôïng qua nhieât giöõa maù phanh vaø tang phanh. Khi phanh ngöôøi laùi ñaïp vaøo nuùt cuûa van ñieàu khieån 8. Khí neùn töø binh chöùa 11 ñöôïc daãn tôùi caùc xylanh 7. Hai xylanh naøy coù nhieäm vuï daãn ñoäng cô caáu caét nhieân lieäu vaø ñoùng ñöôøng xaû. Ñoäng cô ngöøng laøm vieäc. Söùc caûn khoâng khí trong ñoäng cô taêng seõ laøm giaûm toác ñoä cuûa oâ toâ. Ñoàng thôøi caûm bieán ñieän hôi treân ñöôøng oáng daãn khí neùn tôùi caùc xylanh 7 ñoùng. Kheùp kín maïch ñieän ñieäu khieån van ñieän töø cuûa khoùa ñieàu khieån phanh romooc. Nhaû phanh khi coù söï coá Tröôøng hoïp khoâng coù khí neùn cung caáp cho baàu phanh keùp 21 thì oâ toâ vaãn bò phanh ôû caùc baùnh xe caàu giöõa vaø sau. Ñeå nhaû phanh thì ngöôøi laùi caàn aán vaøo nuùt 10. Khí neùn töø caùc binh chöùa 12, 14 ñöôïc daãn qua van baûo veä 3 ngaû 5, van khí ñieàu khieån 10, thoâng vôùi van laäp lôø 23 vaøo caùc baàu phanh ñeå nhaû phanh. Tröôøng hôïp caùc bình khí neùn ñeàu khoâng coù khí hoaëc bình tích naêng khoâng ñaûm baûo ñoä kín khít, ñeå nhaû phanh ta phaûi vaën bulong nhaû phanh ôû caùc baàu phanh. CHÖÔNG III: CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MOÄT SOÁ CHI TIEÁT THIEÁT BÒ TRONG HEÄ THOÁNG 1.MAÙY NEÙN KHÍ a) Coâng duïng: Taïo ra nguoàn khí neùn coù aùp suaát cao cung caáp cho caùc bình khí ñeå thöïc hieän quaù trình ñieàu khieån vaø quaù trình phanh b) Caáu taïo: nhö hình veõ c)Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Maùy neùn khí duøng trongheä thoáng phanh daãn ñoäng khí neùn haàu heát laøloaïi maùy pít toâng caáu taïo maùy neùn khí gaàn gioáng vôùi caáu taïo chung cuûa ñoäng cô ñoát trong. Chuùng cuõng goàm moät truïc khuyûu, ñöôïc goái treân truïc maùy baèng caùc oå ñôû. Treân truïc khuyûu coù thanh truyeàn noái vôùi pittoâng baèng caùc choát cuûa pittoâng ñeå laøm kín caùc phaàn ñænh cuûa pittoâng cuõng ñaët moät soá xeùcmaêng. Phaàn naép maùy coù ñaët caùc van naïp vaø van xaû daïng caùc van moät chieàu .Deå daãn ñoäng maùy nen khí laøm vieäc treân truïc khuyûu coù gaén noät puli, puli ñöôïc daãn ñoäng töù truïc khuyûu ñoäng cô baèng daây ñai .Ñeå boâi trôn maùy neùn khí,moät ñöôbng2 daàu trích töø ñöôøng daàu boâi trôn chính cuûa ñoäng cô ñöa ñeán naép sau cuûa maùy neùn khí vaø ñöôïc daãn vaøo truïc khuyûu ñeå boâi trôn caùc truïc khuyûu vôøiñaàu to thanh truyeàn sau ñoù ñöôøng daàu theo loã chaân thanh truyeàn leân boâi trôn choát pittoâng. Moät loã nhoû beân caïnh thanh truyeàn seõ phun daàu ñeå boâi trôn beàmaët laøm vieäc cuûa pittoâng vôùi xi lanh. Trong quaù trình laøm vieäc maùy neùn khí bò noùng ñeû laøm maùt maùy neùn kh1 m6t5ñöôøng nöôùc tö øheä thoáng laøm maùt cuûa ñoäng cô ñöôïc daãn tôùi khoang roãng treân loác xi lanh cuûa maùy neùn khí . Khi truïc khuyûu ñöôïc daãn ñoäng quay caùc pittoâng seõ tònh tieán leân xuoáng trong xi lanh ñeå thöïc hieân quaù trình huùt, neùn vaø naïp khí tôùi bình chöùa khí qua caùc van naïp vaø xaû ÔÛ maùy neùn khí coøn boá trí hai loaïi van: moät van ñieàu ø aùp vaø van an toaøn 2.BOÄ ÑIEÀU CHÆNH AÙP SUAÁT a) Coâng duïng: Van ñieàu aùp coù taùc duïng duy trì aùp suaát cuûa khí neùn ôû moät giaù trò xaùc ñònh. Khi aùp suaát trong heä thoáng vöôït quaù giôùi haïn naøy van ñieàu aùp seõ hoaït ñoäng vaø coù taùc duïng phaûn hoài ñeå luùc ñoù maùy neùn khí laøm vieäc ôû cheá ñoä khoâng taûi Van ñieàu aùp coù theå ñöôïc cheá taïo theo kieåu hoøn bi hoaëc theo kieåu oáng aùp suaát hoaëc cuõng coù theå ñöôïc cheá taïo theo kieåu maøng b) Caáu taïo: nhö hình veõ 1. Van giaûm aùp 2. Phin loïc 3. Nuùt raõnh thoaùt khí 4. Van xaû 5. Loø xo caân baèng 6. Vít ñieàu chænh 7. Naép baûo veä 8. Piston tuøy ñoäng 13. Van naïp 14. Piston giaûm taûi 15. Mieäng piston giaûm taûi 16. Nuùt trích coâng suaát 12, 10, 9. Raõnh thoat ra Treân xe KAMAZ söû duïng van oån ñònh aùp suaát kieåu bi sô ñoà nguyeân lí ,caáu taïo nhö hình veõ c)Nguyeân lyù hoaït ñoäng khoâng khí töø ñöôøng oáng IV qua phin loïc soá 2 ñi vaøo khoâng gian beân trong oáng 12 ñi vaøo chi tieát soá 10 ñaåy van 11 môû ra khoâng khí ñöôïc noái thoâng vôùi ñöôøng oáng soá II vaø ñi vaøo bình chöùa khí neùn, ñoàng thôøi trong quaù trính naøy khoâng khí cuõng ñöôïc ñi qua raõnh 9 laèm döôùi piston soá 8 maø piston soá 8 ñöôïc neùn bôûi loø xo caân baèng soá 5 luùc naøy van xaû soá 4 ñöôïc noái thoâng vôùi khoang B laèm treân piston soá 14 noái thoâng khoang A vôùi khí trôøi qua cöûa soá I coøn van naïp soá 13 thì ñoùng laïi döôùi taùc duïng cuûa loø xo döôùi taùc duïng cuûa caùc loø xo vaø ñóa loø xo 15 ñaåy ñoùng van 1. Ô taïng thaùi naøy khí neùn ñöôïc naïp vaøo trong bình khí. Khi aùp suaát trong khoang F taêng ñaït giaù trò töø 7 tôùi 7,5 kG/cm2 thì piston 8 ñöôïc naâng neân nhôø aùp suaát khí thaéng löïc loø xo van 4 ñöôïc ñoùng laïi van 13 ñöôc môû ra khí neùn töø khoang F naïp vao khoang A döôùi taùc duïng cuûa khí neùn piston 14 bò ñaûy xuoáng van 1 môû ra khí neùn töø bình qua tôùi III vaø ñi qua khí trôøi cuøg vôùi caùc caën baån Khi aùp suaát trong khoang A vaø trong raõnh 9 giaûm tôùi 6,2 tôùi 6,5 kG/cm2 thì van soá 4 ñong laïi van 13 môû ra khoang A noái vôùi khí trôøi thoâng quua cöûa soá I ñoàng thôøi trong quaù trình naøy döôùi aùp suaát cao cuûa khí neùn töø bình tôùi ñaåy thaéng löïc ñaåy cuûa loø xo môû van moät chieàu soá 11 khí neùn tieáp tuïc ñöôïc naïp vaøo bình chöùa. Quaù trình laøm vieäc ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhö vaäy Cöûa I ñöôïc noái vôùi bình khí neùn. Khi aùp suaát chöa vöôït quaù giôùi haïn. Khí ñi töø I tôùi III. Khi aùp suaát khí trong heä thoáng vöôït quaù giôùi haïn aùp suaát ñaåy cuûa khoâng khí thaéng ñöôïc löïc ñaày cuûa loø xo caân baèng ,khi ñoù van bi ñöôïc môû ra. Khí neùn seõ ñi qua 2 van bi ñi qua hai cöûa II vaø IV. Khi aùp suaát trong heä thoáng oån ñònh trôû laïi löïc ñaåy cuûa loø xo thaéng löïc ñaåy khí neùn, bôûi vaäy caùc van bi ñöôïc ñoùng laïi khoâng khí laïi ñöôïc ñi töø I tôùi III 3.VAN BAÛO VEÄ HAI NGAÛ Coâng duïng cuûa van baûo veä hai ngaû : duøng bòt kín khí neùn ra nhaùnh bò hoûng vaø cung caáp khí neùn cho nhaùnh coøn toát trong khi heä thoáng phanh laøm vieäc coù moät nhaùnh bò hoûng ñoät ngoät b) Caáu taïo: 2. Ñeäm laøm kín 8. Ñeäm ñieàu chænh söùc caêng loø xo 15. Naép 10. Piston lôùn 1,3,8,13. Loø xo 12. Van moät chieàu 4. Ñeá loø xo 14. Piston nhoû 5,6 Ñeäm laøm kín A. ñöôøng töø bình tôùi B,b ñöôøng tôùi caùc nhaùnh laøm vieäc c) Nguyeân lyù laøm vieäc: Nguyeân lí laøm vieäc cuûa phanh nhö sau: bình thöôøng khi caû hai nhaùnh daãn ñoäng phanh cuøng laøm vieäc toát thì piston 10 döôùi taùc duïng cuûa loø xo 3 laèm ôû vò trí chính giöõa. Caùc van soá 12 do loø xo 13 eùp vaøo caùc ñeá van. Caùc piston nhoû 14 döôùi taùc duïng cuûa loø xo 1 tì vaøo gôø cuûa naép 7 khi ñoäng cô laøm vieäc khí neùn töø maùy neùn khí ñöôïc ñöa tôùi cöûa A qua loã piston 10 ñaåy vaøo van moät chieàu 12 taùch noù ra khoûi ñeá van eùp loø xo 13 laïi. Khí neùn ñi qua caùc ñöôøng oáng b vaø B ñeå ñi tôùi caùc bình chöùa cuûa hai nhaùnh daãn ñoäng phanh Khi ñang laøm vieäc bình thöôøng ñoät ngoät coù moät nhaùnh bò hoûng ( giaû söû nhaùnh b ) thì laäp töùc aùp suaát trong ñöôøng oáng b bò tuït nhanh choùng. Khi ñoù aùp suaát khí neùn trong ñöôøng oáng B seõ ñoùng van moät chieàu 12 tì vaøo ñeá van 10 vaø do söï cheânh leäch aùp suaát giöõa hai beân ñöôøng oáng B vaø b cuûa van piston 10 seõ bò ñaåy leäch sang beân phía nhaùnh bò hoûng eùp van 12 tì vaøo ñaàu piston nhoû beân nhaùnh bò hoûng. Luùc naøy khí neùn vaãn tieáp tuïc vaøo ñöôøng A van moät chieàu beân nhaùnh b bò ñoùng leân seõ môû van moät chieàu beân nhaùnh B baèng caùch neùn loø xo 13 laïi khí neùn chæ cung caáp cho nhaùnh coøn laøm vieäc 4.VAN BAÛO VEÄ BA NGAÛ a)Coâng duïng: Cung caáp vaø ngaên caùch khí neùn töø bình chöùa tôùi hai maïch chính vaø moät maïch phuï töï ñoäng ñoùng kín maïch bò hoûng ñaûm baûo cung caáp khí neùn cho caùc maïch coøn toát vaø giöõ khí neùn trong caùc bình cuûa nhaùnh bò hö. Ñoàng thôøi van ba ngaû sung ñaûm baûo cung caáp khí neùn cho maïch phuï töø hai maïch chính cho tôùi khi naøo aùp suaát giaûm xuoáng moät giaù trò p naøo ñoù döôùi möùc qui ñònh thì ngöøng laïi b) Caáu taïo: Tìm hieåu caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng chuùng ta nghieân cöùu hình 3,12,15. Van 5,11,16. Maøng 4,10,17. Loø xo neùn keùo 6,9,18 Caùc loø xo 7. Nuùt bòt kín 8. Vít ñieàu chænh 13,14 Van moät chieàu 19. Ñóa loø xo 20 Thieát bò daãn höôùng 21. Loø xo van moät chieàu 22.Caùc loø xo van moät chieàu 33. Loø xo cuûa caùc van Coâng duïng van baûo veä ba ngaû: Van baûo veä ba ngaû coù taùc duïng c) Hoaït ñoäng Khí neùn ñöôïc naïp vaøo ñöôøng I ñaåy caùc van naïp 12 vaø 3 naâng leân vaø khí naïp töø maùy neùn khí tôùi caùc bình chöùa cuûa caùc maïch thöù tsj naïp cuûa caùc maùch chính ñöôïc ñieàiu chænh bôûi vít ñiwuf chænh 8 ñeå ñieàu chænh söùc caêng loø xo 6 vaø loø xo 9 khi aùp suaát trong caùc maïch chính ñaõ ñaït tôùi möùc qui ñònh thì döôùi aùp suaát khí neùn cao môû caùc van moät chieàu ñeå naïp khí cho maïch phuï Khi moät trong caùc maïch bò hoûng aùp suaát trong maïch ñoù giaûm maïnh keùo theo, aùp suaát khí trong maïch chính töø maùy neùn cuõng giaûm theo khi ñoù aùp suaát khí khoâng coøn thaéng löïc loø xo 6 hoaëc 9 nöõa khi ñoù döôùi taùc duïng cuûa loø xo maïch hö bò ñoùng laïi. Hoaøn toaøn töông töï cho caùc maïch khaùc caàn chuù yù raèng khi coù moät maïch bò hö thì aùp suaát khí lam vieäc trong toaøn heä thoáng chæ vöøa baêng söùc ñaåy cuûa loø xo cuûa nhaùnh bò hö 5.VAN PHAÂN PHOÁI (TOÅNG PHANH) Van phaân phoái dung trong daãn ñoäng phanh khí tuøy thuoäc vaøo daãn ñoäng phanh moät doïng, haidoøng, coù rômoùoc hay khoâng maø coù keá caáu khaùc nhau Sau ñaây chuùng ta nghieân cöùu loaïi van phaân phoái hai doøng duøng trong daãn ñoäng phanh xe KAMAZ a)Coâng duïng Van naøy coù taùc duïng taêng tính an toaøn cho heä thoáng daãn ñoäng. Khi söû duïng van phaân phoái naøy coù hai doøng khí neùn ñoäc laäp töø bình chöùa qua van vaø ñi tôi caùc baùnh xe. Trong tröôøng hôïp ñoù ngöôøi ta söû duïng van phaân phoá keùp. Caáu taïo van phaân phoái keùp ñöôïc moâ taû nhö treân hình beân b)Caáu taïo chung vaø teân goïi caùc chi tieát nhö sau: 1. Ñoøn môû 2. Vít ñieàu chænh 3. Chuïp cao su 4. Choát 5. Con laên 6. Coác eùp 7. Naép 8.Ñai oác 9.Bích chaën 10,16,19,27,Phôùt laøm kín 11. Bu loâng ñieàu chænh 12 Loø xo piston tuøy ñoäng 13,24 Loø xo van 14,20 Taám baïc loùt 15. Piston nhoû 17 . Van döôùi 18. Ty ñaåy piston nhoû 21. Cöûa xaû 22. Voøng haõm 23. Voû van xaû 25. Voû ngaên döôùi 26. Loø xo piston nhoû 28. Piston lôùn 29 Oáng van 30. Piston tuøy ñoäng 31. Phaàn töû ñaøn hoài 32. Voû ngaên treân 33. Maët bích I,II. Cöûa vaøo bình chöùa khí tôùi IV,III. Cöûa ratôùi caùc baàu phanh Caáu taïo van coù hai ngaên goïi laø ngaên döôùi vaø ngaên treân. Trong moãi van ñeàu coù caùc van naïp van xaû vaø caùc piston ñieàu khieån. c)Nguyeân lyù laøm vieäc: Khi chöa phanh loø xo 13 vaø 24 giöõ cho van ngaên treân vaø van cuûa ngaên döôùi ñoùng cöûa naïp khí neùn töø bình tôùi caùc cöûa I, II bò chaën laïi vaø thöôøng tröïc taïi ñoù. Khi phanh ñoøn môû 1 quay quanh choát coá ñònh eùp con laên 5 tyø leân coác eùp 6 laøm coác eùp 6 ñi xuoáng. Khi ñaõ khaéc phuïc xong khe hôû töï do giöõa coác eùp vaø bích chaën 9 thì bích chaên eùp phaàn töû ñaøn hoài 31 tyø vaøo piston tuøy ñoäng 30 laøm piston ñi xuoáng. Khi ñeá van xaû ( naèm treân piston tuøy ñoäng)ñi heát khe hôû giöõa noù vaø naép van thì van xaû ñoùng laïi vaø van naïp treân baét ñaàu môû ra Khi naøy ôû ngaên treân khí neùn töø cöûa II qua van naïp ngaên treân thoâng vôùi cöûa III ñeå daãn tôùi caùc baàu phanh baùnh xe. Ñoàng thôøi quaù trình naøy do ôû caùc cöûa III coù moät loã A thoâng vôùi khoang B ( phía treân cuûa piston lôùn 28 ) leân moät dong khí naïp coù aùp suaát seõ taùc duïng leân maët treân cuûa piston lôùn 28 laøm noù ñaåy piston nhoû ñi xuoáng. Khi khe hôû giöõa ñeá van xaû vaø naép van ñöôïc khaéc phuïc thì van naïp döôùi baét ñaàu ñöôïc môû ra. Khí neùn töø cöûa I qua van naïp ngaên döôùi thoâng sang cöûa IV ñeå daãn tôùi caùc baàu phanh baùnh xe. Nhö vaäy cô caáu cô khí tröïc tieáp ñieàu khieån van naïp cuûa ngaên treân coøn van naïp ngaên döôùi laø do khí neùn ñieàu khieån sau khi van naêp ngaên treân ñaõ môû. Nhö vaäy coù nghóa laø doøng noái vôùi ngaên treân coù taùc duïng tröôc so vôùi doøng noái vôùi ngaên döôùi. Vì vaäy doøng noái vôùi ngaên treân thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc baàu phanh baùnh sau nhaèm muïc ñích giöõ oån ñònh cho oâ toâ khi phanh. Khi thoâi khoâng phanh döôùi taùc duïng cuûa loø xo hoài vò coác 6,bích chaën 9, piston tuøy ñoäng 30 seõ ñi leân. Van naïp treân ñöôïc ñoáng laïi vaø van xaû treân ñöôïc môû ra. Khí neùn töø bình chöùa ngöøng cung caáp coøn khí neùn töø baàu phanh seõ töø cöûa III qua cöûa xaû theo döôøng thoaùt xaû ra ngoaøi. Coøn ngaên döôùi do khoang B maát aùp suaát neân piston lôùn 28 vaø piston nhoû 15 bò loø xo hoài vò 26 ñaày veà vò trí treân. Van naïp ngaên döôùi ñöôïc ñoùng laïi van xaû ngaên döôùi ñöôïc môû ra ngaét khí neùn ñi töø bình chöùa vaø thoaùt khí neùn töø baàu phanh theo ñöôøng thoaùt ra ngoaøi 6.VAN PHANH TAY. a) Coâng duïng: Laø loaïi phanh thöù 2 treân oâ toâ khi muoán döøng xe, hay ñaäu xe treân ñöôøng doác b)Caáutaïo: 1. Oáng tröôït 10. Caàn phanh tay 2. Loø xo hoái vì (2,5,6,12) 11. Taám chaën lôùn truïbu loâng 3. Thaùnh van phanh tay 12. Ñai oác 4. Voøng chaën 13. Baïc loùt 5. Oáng loùt 14. Mieáng tì 6. Ttaám ñeâm 15. Truï lôùn 7. Voøng chaën 16. Oáng tröôït 8. Thaønh tröôït 17. Thaønh trong 9. Choát chaïn truï 18. Voøng chaën nh c)Nguyeân lyù laøm vieäc: Khi ta chöa söû duïng phanh tay thì seõ coø 1 luoàng khí töø van phaân phoái caáp cho phanh tay ñeán baàu phanh duï phoøng p=pkhí bình luùc naøy loø xo bò neùn ñeå ñaåy khoái tröôït xuoáng chaïm vaøo thaønh vaø döû nguyeân vò trí ñoù trong khoái tröôït coù 1 loã thoâng vôùi cöûa 1( cöûa vaøo töø bình khí neùn)vì th61 khí ñi vaøo bình khoái tröôït bao quanh truï nhoû vaø ñi leân treân nhôø khe hôû giöõa khoái tröôt vaø oáng truï lôùn vaø khí ñöôïc thoâng vôùi cöûa 3 (cöûa ñua khi ñeán baàu phanh döï phoøng ).Vì loø xo neùn neân truï lôùn ñöôïc caàn thaéng tay ñoâvaêng ñaõ aùp saùt vaøo mieäng cuûa oáng truï cöûa 2 (cöûa chöùa khoâng khí) vì theá khoâng khí ñöùng chôø taïi ñoù Khi ta phanh tay caàn tay ñöôïc gaït xuoáng, loø xo giaõn daàn , mieäng oáng truï cöûa 2 cuõng ñöôïc mo83 daàn, ñoàng thôøi loã cuûa khoái tröôït ñi leân vaø bò bòt kín bôûi thaønh phanh tat y, löông khí neùn töø trng ra ngoaøi theo cöa 2, aùp suaát cuûa cöûa, giaûm laøm cho phanh döï phoøng cöûa baàu phanh keùp hoaït ñoäng phanh cöùng xe baàu phanh keùp 7.BAÀU PHANH KEÙP a)Coâng duïng: Giuùp taïo ra löïc phanh ñeå maù phanh vaø troáng phanh taùc duïng vôùi nhau toát hôn , noù coù öu ñi6m3 hôn baàu phanh ñôn, ngoaøi phanh chaén thì phanh tay cuûng ñöôc65 söû duïng ôû loaïi naøy, ñöôïc duøng chuû yeáu caàu xe chuû ñoäng b) Caáu taïo : 1. Voû baàu phanh 2. Maøng ngaên cao su 3. Oáng thanh ñaåy 4. piston 5.Loø xo hoài vò 6. Ñai oác haõm 7.Baïc loùt 8.Oáng daãn khí trôøi 9. Voøng chaën 10, Thanh ñaày baàu phanh 11. Mieáng chuïp 12. Taám ñeäm chaën 13.Thanh ñaûy 14. Loø xo hình thang II. Cöûa khí vaøo töø phanh tay I. Cöûa vaøo töø toång phanh Baàu phanh keùp coù 2 baàu phanh ñöôïc gheùp noái tieáp nhau ,moät baàu phanh chính vaø moät baàu phanh döï phoøng (keát hôïp cuøng phanh tay). Baàu phanh chính naèm phía döôùi Baâu2 phanh döï phoøng daïng xi lanh piston khí cuõng ñöôïc pistonchia 2 khoang ,khoang beân treân cuøng vôùi loøxo hoài vò 5 chöùa khoâng khí ,thoâng vôùi ñöôøng oáng 8 vaø laáy khoâng khí töø ñöôøng khoâng khí(khoang A) cuûa baàu phanh chính noái vôùi loã khoâng khí beân ngoaøi Khi ta söû duïng thaéng chaén maø baàu phanh döï phoøng khoâng hoaït ñoäng ngiaõ laø piston (4) khoâng eùp xuoáng maøng cao 1 U (2)vaø taám ñeäâm (12) vì theá löôïng khí töø cöûa 2 ñöôïc thoâng vôùi van phaân phoái döï phoøng (van phanh tay)piston(4)vaø phanh ñaåy tì leân maøng ngaên vaø taaù©m chaén (12)vuûa baàu phanhchính ñaåy thanh cam eùp thöïc hieânphanh baèng naêng löôïng loøxo bò maát khí neùn Baàu phanhchínhñöôc65 maøng 92) chia 2 khoang ,khoang beân treân coù cöûa 1 daãn khíneùn töø toång phanh ñeán ,coøn phnh beân phaûi thoâng vôùi khí trôøi qua loã khoâng khí. Maët döôùi c taám cha7n1 (12) noáilieàn thanh ñaåy (13) loø xo hoài vò 14 coù taùc duïng ñaåy maøg ngaên veà vò trí ban ñaàu. Sau thanh ñaåy laø ñoøn quay gaén lieàn vôùi truïc cam eùp ñeå ñoùng môû cô caáu phanh Khi van phaân phoái (toång phanh)hoaït ñoäng khí neùn coù aùp suaát ca ñöôïc daãn tôùi khoang beân treân vuûa baàu phanh,aùp löïc khí neùn tqaùc duïng leân maøng ngaên eùp(2)leân taám chaën12ñaåy thanh ñaåy 13 quay truïc cam eùp thöïc hieän phanh xp .Khi thoâi phanh chaùn khí neùn ôû khoang beân treân theo ñöôøng oáng xaõ trong van phaân phoái thoaùt ra ngoaøi, khôïp loø xo hoài vò 3 ,keát thuùc quaù tình phanh 8.VAN LAÄP LÔØ a) Coâng duïng : Ñieàu phoái hai doøng khí töø van taêng toác luùc bình thöôøng vaø doøng khí töø van xaû caáp toác b)Nguyeân lí caáu taïo: Taám phi kim Oáng vaøo töø van xaû caáp toác 1 Oáng vaøo töø van taêng toác 2 khoang 3 thoâng tôùi baàu phanh keùp Voøng chaën c) Hoaït ñoäng: Luùc xe chaïy bình thöôøng, neán phanh tay chöa hoaït ñoäng löôïng khí ñöôïc thoâng töø bình chöùa khí neùn ñeán khoang 3,vôùi aùp suaát lôùn vaø beà ma9t5 tieáp xuùc khí ít neân taám phi kim bò ñaåy veà beân phaûi laøm cho khoang 1 bò kín,vaø doøng khí ñi tieáp tuïc beân khoang 3 vaøo khoang döï phoøng baàu phanh keùp giöõ coác loø xo bò neùn Khi xe bò boù cöùng maù phanh voøtroángphanh muoán xaûthaéngphanh ta cung caáp 1 löôïng khí aùp suaát cao(xem ôû baàu phanh keùp )baèng caùch taùc duïng laømcho van xaû caáp toác mo83 löôïng khí töø van 3 ngaû chaïy tha7ng3 tôùi khoang 1 luùc naøy coù söï cheânh leäch aùp suaát giöûa 2 ñöôøng oáng beân traùi coù pcao ñaåytaám phi kim leäch sang beân phaûi che kín ñöôøng khí 2 vì theá phanh ñöôïc phaû ra 9.VAN HAÏN CHEÁ AÙP SUAÁT a)Coâng duïng : Coù taùc duïng duy trì aùp suaát cuûa khí neùn ôû moät giaù trò nhaát ñònh khi aùp suaát trong heä thoâng 1 vöôït quaù giaù trò b) Caáu taïo: 1,17.Loø xo hoài vò piston lôùn 10.Loøxo hoài vò piston nhoû 2. Pistoân lôùn 11,15.Phôùt laøm kín beân trong 3.Ñeäm cha7n5 12.Phôùt laøm kín beân ngoaøi 4,6.Phaân töû ñaøn h6ì 14.Taám chaën 5Khoái tyø 16.Thaønh van treân 7.Taám ñeäm 18.Phôùt laøm kín piston lôùn 8.Thaønh van 9. c) Nguyeân lyù laøm vieäc: Trong quaù trình ñaïp phanh ,luùc nhanh luùc chaäm do ngöôøi ñieàu khieån vaø söùccaûn cuûa ñöôøng, ñeå ñaûm baûo aùp suaát ôû khoang 2 luoân duy trì aùp suaát phanh oån ñònh ngöôøi ta ñaõ boá trí 2 pis tontröôït treân nhau nhaèm thay ñoåi dieän tích tieáp xuùc cuûa khí Khi ta ñaïp phanh bình thöôøng, löôïng khí töø toång phanh vaøo khoang 2 vôùi p=0,4=0,45mpa, khí neùn ñaåy piston nhoû tröôït xuoángkhoaùnhra baàu phnh ñeå phanh xe,khoái tyø coøn coù nhieäm vuï che kín mieämg hôûcuûa cöûa 3 laøm khoâng khí bò chaën laïi khi ta ñaïp phanh Khio ta ñaïp phanh maïnh, löôïng khí ñi vaøo toác ñoänhanh hôn,toác ñooï« ñieàn ñaày khoang 2lôùn hôn,daãn ñeán khoâng chæ piston nhoû bò tröôït maø coøn coù theâm piston lôùn tröôït ñeø leân piston nhoû laøm cho kheû hôû lôùn nhöng aùp suaát coù giaûm (do taêng dieïn tích)sao cho fuø hôïp aùp suaát nhanh ,traùnh tröôøng hôïp phanh bò boù cöùng Khi nhaû phanh,aùp suaát cöûa khoang 1 coù giaûm do ,khoái tyø bò ñaåy leân do 1 faàn aùp suaát bò giaûm thaáp so aùp suaát phanh ,löïc hoàivò loø xo 1,10.vì vaäykhoâng khí ñöôïc ñi vaøo khoaøng laøm cho baàu phanh coù aùp suaát thaáp phanh ñöôïc nhaû ra 10.VAN TAÊNG TOÁC a) Coâng duïng: Van taêng toác giuùp ñieàu phoái löôïng aùp suaát giaûm töø van thaéng tay ñeå baàu phanh keùp thaéng xe nhanh hôn khi xe xuoáng doác hoaëc bò tröôït b) Caáu taïo: Ñeäm chaën Ñöôøng vaøo töø phanh tay Mieáng nhöïa Voøng haõm Loø xo truï ñaøn hoài Thaønh tröôït oáng van c) Hoaït ñoäng: Ban ñaàu khi löôïng khíñi töø phanh tay vaø laáy töø van baûo veä 2 doøng vì theá löôïng khí ñeán ôû khoang a vôùi aùp suaát (p=bình khí neùn ) luùc naøy taám nhöïa chaén ñeø xuoáng mieäng 6ng1 van ,laøm kín khí khoâng cho löôïng khoâng khí töø khoang 2 thoâng khoang 1 ñoàng thôøi khi6ng1 van ñi xuoáng döôùi taùc duïng pcao laøm cho loø xo (5)neùn vaø khe hôû giöûa khoang 3 (laáy khí töø bình khí neùn )ñeán khoang 1 baét ñaàu ñöôïc môû ra,khe hôû caøng lôùn thì löôïng khí ñi qua khoang 1 (ñöa khí vaøo van laäp lo82 ñeán baàu phanh keùp )caøng nhieàu daån ñeán aùp suaát khí ñeå neùn coác loø xo khoang döï phoøng baàu phanh keùp ñaûm baûo hôn Khi ta boùp thaéng tay thì löôïng khí ñeán khoang a coù aùp suaát giaûm daàn (xem phaàn van thang1 tay )laäp töùc taám nhöïa chaén ñöôïc 6ng1 van vaø loø xo hoài vò(5)ñaåy daàn leân ñeán khi taám nhöïa chaïm vaøo thaønh van döøng laïi, ñoàng thôøi 6ng1 van cuõng bò döøng laïi bôûi voøng haõm (4)luùc naøykhe hôû mieäng 6ng1 van hôû ra, luoàng khí töø khoang 2 ñi qua oáng van chaïy tôùi khoang 12 qua vanlaäp lôø ñeå phanh baùnhxe 11.VAN XAÛ CAÁP CAÁP TOÁC: a) Coâng duïng: Duøng xaû thaéng tay trong moät soá tröôøng hôïp caàn thieát b) Caáu taïo: 1,11,12.Baïc chaén khí neùn 16.Loø xo 2.Thaân van 17.Thaân van 3Maøng loïc 15.Van 4.Beä ñôû loø xo 13.Loø xo 5,10.14. Baïc chaén khí neùn trong 8.Nuùt aán 6.Voøng chaén troøn 7.Maøng cao su 7.Maøng cao su Naáy bình khí neùn Loã thoâng khí trôøi Ñeán caùc thanh raêng ñieàu khieån c)Nguyeân taéc hoaït ñoäng : Khi coù löïc taùc duïng leân nuùt 8 thì döôùi taùc duïng cuûa löïc naøy nuùt 8 seõ ñaåy thanh 9ñi xuoáng phía döôùi (loø x 13 bò eùp laïi )thoâng qua ñeå töïa loø xo 4 )tì leân maët baùn caàu roång baèng cao su cuûa van 15 , ñoùng ñöôøng thoâng khí trôøi cuûa keânh 3 vaø thanh 9 tieáp tuïc ñi xuoáng eùp van 15 (loø xo 16 bò neùn laïi)laøm môû ñöôøng thoâng khí neùn töø keânh 1 ñeán keânh 3 cung caáp khí neùn ñoùng thanh rang cuûa bôm cao aùp vaø ñoùng coå xaõ Khi thoâi taùc duïng löïc vaøo nuùt 8 thì loø xo 13 thoâng qua maët töïa 4 ñaåy thanh 9 ñi leân phía treân ,loø xo 16 ñaåy van 15 ñi leân tì vaøo thaân 2 cuûa van ñieàu khieån ñoùng ñöôøng th6ng khí neùn töø keânh 1 ñeán keânh 3. Thanh 9 tieáp tuïc ñi leân laøm môû khe hôû cuûa thanh roång 9 vaø van 15 laøm ñöôøngnoái keånh vôùikeành thoâng ra khí trôøi 12.VAN ÑIEØU KHIEÅN PHANH RÔMOOC 1 DOØNG a) Coâng duïng : Duøng ñeå ñieàu khieån quaù trình phanh treân rômooc b) Caáu taïo 1.Caàn ñieàu khieån phanh tay 10. Loø xo 2.Choát quay 11. Cchaân van moät chieàu 3. naép 12.Ñeá van naïp 4. Lloø xo 14.Loø xo ñieàu khieån chaân van 5. Lloõ thaân van 6.Vaùch ngaên 15.Vvít ñieàu chænh söùc caêng loø xo 17. Maøng cao su (piston ) 7. Ppiston baäc 18.Gôø con ñoäi 9.Ccon ñoäi 19.Ñeá van xaû 20.Lloã thoâng khí trôøi A. ñöôøng töø khoaù phanh tôùi a. Khoang ñieàu khieån phanh B. Ñöôøng töø bình khí neùn tôùi b,c Khoang ñieàu khieån tuyø ñoäng C.Ñöôøng tôùi phanh rômooc c) Nguyeân taéc hoaït ñoäng : Khi khong co ton1 hieäu ñieàu khieån aùp suaát treân khoang 4 baèng aùp suaát khí trôøi (pa)loø xo (4) eùp con ñoài roång 9ñixuoáng phí a döôùi eùp ñeá van 19 tì leân ñaàu phía treân cuûa thaân van 11 ñoùng ñöôøng thoâng noái khoang c vôùi khí trôøi .Loø xo 4 tieáp tuïc ñaåy con ñaïi roãng 9 ñi xuoáng laøm môû phaàn duôùi cuûa thaân van moät chieàu 11 , noái thoâng khoang Bvaø khoang c thöïc hieän quaù trình cung caáp khí neùn cho romooc (bình chöùa khí neùn treân rômooc ) Khi coù tín hieäu ñieàu khieån töø van phaân phoái khí neøn 2 doøng .Ap1 suaát treân A taêng daàn , eùp maøng cao su 17 ñaåy loø xo 4 neùn laïi laøm cho con ñaïi roãng9 di chuyeån leân phía treân loø xo giaõn ra ñaåy phaàn döôùi cuûa van 1 chieàu 11 leân phiaù treân ñoùng ñöôøng cung caáp khí neùn töø B sang C. Con ñoäi roãng 9tieáp tuïc ñi leân môû khe hôû giöõa phaàn treân van cuûa thaân van moät chieàu 11 vaø ñeá xaû 19 .Khí neùn töø C qua ñeá van 19 ,phaàn roãng cuûa con ñoäi 9, loã thoâng vôùi khí trôøi ñi ra ngoaøi .Daãn tôùi aùp suaát treân khoang C giaûm thöïc hieän quaù trình phanh roâmooc Vít 15 duøng ñeå ñieàu chænh söùc caêng loø xo 14 nhaèm ñieàu chænh tính tuyø ñoäng cuûa van 12 trong vieäc töï ñoäng kieåm soaùt aùp suaát trong khoang C. Söùc caêng cuûa loø xo 14 ñöôïc ñieàu chænh ñeå khi aùp suaát trong khoang C >0.55 MPa thì döôùi taùc duïng cuûa khí neùn piston 12 ñi xuoáng loø xo 10 seõ neùn van 11 ñoùng cuûa thoâng giöõa B vaø C 13. BOÄ ÑIEÀU HOAØ LÖÏC PHANH a) Coâng duïng: Phaân boá moâmen phanh treân baùnh xe tuaân theo heä soá söû duïng toaøn taûi troïng baùm khi phanh vôùi baát kì cöôøng ñoä naøo. Nhö chung ta ñaõ bieát khi phanh taûi troïng phaân leân caàu tröôùc vaø caàu sau seõ thay ñoåi bôûi vaäy caàn tôùi boä ñieàu hoøa löùc phanh cho phuø hôïp vôùi taûi troïng baùm b) Caáu taïo: 1. oáng daãn khí neùn 2.Baïc chaén khí neùn 3. Voû döôùi boä ÑC aùp suaát 4.Maøng cao su 5. Truï ñôõ 6. Baïc ñôõ 7. Baïc chaén khí neùn 8. Voøng chaën 9.Maøng 10. Oáng 11. Laù chaén 12. Baïc chaén khí 13. Beä ñôõ loø xo 14. Voû treân boä ÑC aùp suaát 15. Taám chaën 16. Loø xo 17. Khoái chöõ nhaät 18 Oáng piston ngoaøi 19. Oáng phi kim 20.Choát ñieàu chænh 21. Taám chaén 22. Oáng loàng 23. Maët caàu 24. Piston 25. Oáng noái c)Nguyeân taéc hoaït ñoäng : Khi phanh khoâng khí neùn töø keânh II ñi leân qua phaàn roãng cuûa oáng 19 ra khí trôøi qua maøng cao su 4 Khi phanh khí neùn vaøo keânh I vaøo oáng 1 ñeán khoang phía döôùi cuûa piston 24 eùp piston 24 tì vaøo maët caàu 23 ,maët caàu 23 ñöôïc noái vôùi tay ñoøn 20 .Tay ñoøn 20 ñööï« daãn ñoäng bôûi caàu xe Khí neùn vaøo khoang I eùp toaøn boä cuïm piston 18 xuoáng phía döôùi laøm cho khoái chöõ nhaät 17 tì vaøo mieäng oáng 19 ñoùng ñöôøng thoâng keânh II vôùi keânh III ra khí trôøi piston 18 tieáp tuïc ñi xuoáng thì oáng 19 ñaåy khoái chöõ nhaät 17 ñi theo chieàu ngöôïc laïi laøm môû thoâng ñöôøng noái khoang I vaø khoang II thöïc hieän quaù trình phanh. Trong luùc phanh thì ñoä nghieâng cuûa caàu 20 thay ñoåi laøm dòch chuyeån oáng 19 laøm cho caùc caùnh 11 ñoùng laïi hoaëc môû ra thöïc hieän quaù trình ñieàu tieát khí töø I tôùi II 14.VAN PHAÂN PHOÁI KHÍ NEÙN HAI DOØNG a) Coâng duïng: Ñieàu khieån vaø phanh caùc baùnh xe cuûa rômoùoc khi coù tín hieäu ñieàu khieån töø caùc nhaùnh ñieàu khieån b) Caáu taïo : 1. Maøng ñaøn hoài 2,9,11. Loø xo 3. Van truyeàn taûi 4.Van naïp 5. Voû treân 6 . Piston 7. Beä ñôõ loø xo 8. Vít ñieàu chænh 10 Piston loàng 12. Voû piston 13. Piston roãng döôùi 14. Thaân van döôùi 15. Maøng cao su 16. Oác khoaù 17. Ñeäm 18. Voû ñôõ maøng ñaøn hoài I,III ñöôøng töø toång phanh tôùi II. Ñöôøng töø phanh tay tôùi IV ñöôøng ra baàu phanh rômooc V. Ñöôøng töø bình khí neùn VI. Loã thoâng vôùi khí trôøi c)Nguyeân taùc hoaït ñoäng: Khi khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån töø keânh I vaø keânh III thì loø xo 11 seõ giöõ toaøn boä cuïm piston 6 nhö hình veõ. Khí neùn laèm ôû phaån bieân cuûa maøng ñaøn hoài 1 seõ eùp maøng ñi xuoáng phía döôùi loø xo 2 seõ naâng van 4 vaø van 3 tì neân voû piston 12 khoaù ñöôøng thoâng IV vôùi keânh cung caáp khí neùn V. ÔÛ vò trí naøy coù moät khe hôû giöõa phaâng döùôi piston loàng 10 vaø phaàn ñænh cuûa van 3 khí neùn töø keânh IV ñeán khoang VI ra khí trôøi baèng khe naøy Khi aùp suaùt trong khoang II giaûm döôùi söùc caêng cuûa maøng 1 seõ naâng cuïm van 3 vaø piston 13 ñi leân tì vaøo beä cuûa piston 10 ñoùng ñöôøng thoâng khí trôøi cuûa IV vaø VI.Sau ñoù van 4 vaø 3 seõ bò dònh chuyeån theo chieàu ngöôïc laïi (loø xo 2 bò neùn ) khe hôû giöõa van 4 vaø piston 12 môû ra noái thoâng keânh V vaø IV Löu yù ôû ñieàu kieän bình thöôøng luoân coù khí neùn trong khoang II nhoû hôn vôùi aùp suaát trong khoang II luoân nhoû hôn trong khoang I vaø trong khoang III Khi coù tín hieäu ñieàu khieån töø III ( khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån töø I vaø II) thì döôùi taùc duïng cuûa khí neùn cuïm piston 6 di chuyeån xuoáng phía döôùi (loø xo 11 bò neùn ) tì piston long 10 vaøovan 3 ñöôøng thoâng vôùi khí trôøi giöõa keânh IV vaø keânh VI bò ñoùng laïi ,piston 6 tieáp tuïc di chuyeån xuoáng eùp van 4 vaø van 3 ( loø xo 2 bò neùn )ñi xuoáng môû khe hôû thoâng keânh V vaø IV khí neùn ñi töø V tôùi IV Khi khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån töø III thì loø xo 11 seõ giaõn ra naâng toaøn boä cuïm van 6 leân ñoùng ñöôøng thoâng khí neùn giöõa V vaø IV môû ñöôøng thoâng khí trôøi IV vaø VI Khi coù tín hieäu ñieàu khieàn töø I ( khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån töø II vaø III ) Döôùi taùc duïng cuûa khí neùn maøng 1 ñöôïc naâng leân keùo cum piston 13 cung naâng leân ñaåy van 3 tì vaøo piston loàng 10 ñoùng ñöôøng thoâng khí trôøi cuûa keânh IV .Piston 13 tieáp tuïc ñi leân laøm eùp van 4 vaø van 3 ñi xuoáng ( loø xo 2 bò neùn ) môû khe hôû giöõa van 4 va piston 12 noái thoâng khoang V vaø IV Khi khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån maøng 1 keùo piston 13 ñi xuoáng ñoàng thôøi loø xo 2 giaõn ra eùp van 4 tì vaøo piston 12 ñoùng ñöôøng thoâng giöõa keânh V vaø IV ñoàng thôøi ñaåy piston 13 veà vò trí ban ñaàu Khi I vaø III cuøng coù tín hieäu ñieàu khieån ( khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån töø II) döôùi taùc duïng cuûa khí neùn thi piston 13 ñöôïc maøng 1 naâng leân ñoàng thôøi vieäc cuïm piston 6 ñi xuoáng eùp piston 10 vaøo van 3 ñoùng ñöôøng thoâng khí trôøi cuûa keânh IV vaø keânh VI .Piston 13 tieáp tuïc ñi leân piston 6 ñi xuoáng eùp van 4 vaø van 3 ñi theo chieàu ngöôïc vôùi piston 13 .Khe hôû giöõa van 4 vaø piston 12 ñöôïc môû ra noái thoâng keânh V vaø keânh IV Khi khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån loø xo 11 seõ ñaåy piston 6 leân phía treân ñoàng thôøi maøng 1 keùopiston 13 xuoáng döôùi .Loø xo 2 eùp van 4 tì leân piston 12 ñoùng ñöôøng thoâng giöõa V vaø IV piston 6 tieáp tuïc ñi leân vaø piston 13 ñi xuoáng môû khe hôû giöõa van 3 vôùi piston 10 noái thoâng khoang IV vôùi khoang VI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET TRINH.doc
  • docBIA.doc
  • bakphanh.bak
  • dwgphanh.dwg