Khóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trị

Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là công tác phát triển nguồn lực thông tin ở Học viện Chính trị. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Thư viện Học viện Chính trị Thời gian: Các vấn đề liên quan đến đề tài từ 2003 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình triển khai nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp cụ thế sau: - Nghiên cứu qua các số liệu. - Điều tra, khảo sát thực tế bằng phương pháp quan sát, trao đổi trực tiếp. - Phân tích, tổng hợp, thống kê số liệu

pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN ....o0o NGUYỄN THỊ MINH HUỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn : Th.s Nguyễn Hữu Nghĩa Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Minh Huệ Lớp : TV – TT 40B Hà Nội - 2012 2 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa người trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bài luận văn này. Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Thông tin - thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Nhân đây tôi xin cảm ơn chân thành đến ban giám đốc Học viện chính trị và tất cả cán bộ nhân viên thư viện đã nhiệt tình cung cấp những số liệu và đồng thời cho phép tôi tìm hiểu hoạt động của thư viện để luận văn đạt kết quả nhất định. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Huệ 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................1 CHƯƠNG I: NGUỒN LỰC THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ...............................................................4 1.1 Khái quát về Thư viện Học viện Chính trị ....................................................4 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Thư viện Học viện Chính trị ..........4 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ.................................................................................6 1.2 Vai trò của nguồn lực thông tin trong hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị .............................................................................................................8 1.3 Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin ở Học viện Chính trị ......................10 1.3.1 Đặc điểm người dùng tin ...........................................................................10 1.3.2 Nhu cầu tin ở Học viện Chính trị ...............................................................14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ....................18 2.1 Cơ cấu nguồn lực thông tin...........................................................................18 2.1.1 Cơ cấu nguồn lực thông tin theo thời gian .................................................18 2.1.2 Cơ cấu nguồn lực thông tin theo hình thức ................................................20 2.1.3 Cơ cấu nguồn lực thông tin theo nội dung .................................................28 2.2 Công tác phát triển nguồn lực thông tin ........................................................30 2.2.1 Chính sách phát triển .................................................................................30 2.2.2 Công tác bổ sung .......................................................................................33 2.2.3 Nguồn nhân lực .........................................................................................37 2.2.4 Sản phẩm và dịch vụ thông tin...................................................................39 2.3 Đánh giá chung ............................................................................................48 2.3.1 Điểm mạnh ................................................................................................48 2.3.2 Điểm yếu ...................................................................................................50 4 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ....................53 3.1 Xây dựng nguồn lực thông tin ......................................................................53 3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức nguồn lực thông tin ................54 3.3 Chia sẻ nguồn lực thông tin ..........................................................................56 3.4 Nâng cao trình độ cán bộ thông tin - thư viện ...............................................58 3.5 Đào tạo người dùng tin .................................................................................60 3.6 Quảng bá các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện ...............................61 KẾT LUẬN.......................................................................................................64 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................66 PHỤ LỤC 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin - thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sự phát triển giao lưu văn hóa, thông tin, khoa học kỹ thuật và nhất là việc khai thác hiệu quả thông tin đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của bất kì một quốc gia nào. Hiện tượng bùng nổ thông tin dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng khối lượng tri thức khoa học. Bên cạnh những tài liệu văn bản in trên giấy, còn có thêm những tài liệu không phải ở dạng giấy như: các cơ sở dữ liệu, băng từ, đĩa quang Đồng thời sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông đã tác động, làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong đó sự xuất hiện của mạng thông tin toàn cầu Internet đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm, khai thác và phát triển thông tin ở mức độ cao hơn của người sử dụng. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của thông tin – thư viện trên thế giới cũng như tại Việt Nam, giúp các thư viện nâng cao khả năng thu thập, khai thác thông tin và phục vụ có hiệu quả hơn nhu cầu thông tin ngày càng gia tăng của người sử dụng thư viện. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ngày càng khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của thông tin. Một xã hội càng được thông tin hóa cao càng có điều kiện phát triển mạnh. Hệ thống thư viện của nước ta đang trong quá trình tiếp tục đổi mới,lấy việc nâng cao chất lượng làm định hướng hoạt động. Để thực hiện định hướng đó việc xây dựng và phát triểu nguồn lực thông tin nhằm nâng cao hiệu quả 6 phục vụ người dùng tin, góp phần đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những vấn đề mang tính cấp thiết. Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn hàng đầu của quân đội và của quốc gia; góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thư viện Học viện Chính trị với nguồn lực thông tin của mình trong nhiều năm qua là một công cụ cực kỳ quan trọng để truyền bá tư tưởng, đường lối cũng như khoa học quân sự trong đông đảo cán bộ chiến sỹ. Thư viện Học viện Chính trị đang ngày càng phát triển và tự khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng là giảng viên, học viên, cán bộ nghiên cứu... Công tác thông tin - thư viện luôn gắn bó chặt chẽ và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị . Để thực hiện được nhiệm vụ đó đòi hỏi cán bộ, nhân viên của phòng ngày càng phải nâng cao trình độ chuyên môn, có phương pháp làm việc khoa học và phải có một chiến lược phát triển lâu dài để quản lý hoạt động, trong đó việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của người sử dụng thư viện là mục tiêu chính của Học viện. Do đó việc nghiên cứu, phân tích hiện trạng nguồn lực thông tin, tìm ra những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của nguồn lực thông tin đáp ứng như cầu bạn đọc ở Học viện Chính trị là một nhiệm vụ có tính cấp thiết cao. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Phát triển Nguồn lực thông tin tại Thư viện Học viện Chính trị” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 7 2. Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực trạng xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin và đưa ra một hệ thống giải các giải pháp hợp lý để tăng cường và phát huy nguồn lực thông tin ở Học viện Chính trị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là công tác phát triển nguồn lực thông tin ở Học viện Chính trị. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Thư viện Học viện Chính trị Thời gian: Các vấn đề liên quan đến đề tài từ 2003 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình triển khai nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp cụ thế sau: - Nghiên cứu qua các số liệu. - Điều tra, khảo sát thực tế bằng phương pháp quan sát, trao đổi trực tiếp. - Phân tích, tổng hợp, thống kê số liệu. 5. Bố cục của khóa luận Ngoài mục lục, lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần nội dung của bài được chia làm 3 chương: Chương 1: Nguồn lực thông tin trong hoạt động Thư viện tại Học viện Chính trị Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Học viện Chính trị Chương 3: Những giải pháp nhằm phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện Học viện chính trị 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Quốc phòng. Điều lệ Công tác thông tin khoa học – công nghệ - môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam. – H.: Quân đội nhân dân,2003. 2. Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 159/2004/ NĐ – CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, H, công báo, số 7 ( 06/9/2004). 3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị Quyết số 51 – NQ/TƯ của Bộ Chính trị, ngày 20/7/2005. 4. Đảng ủy Quân sự Trung ương. Nghị Quyết 99, ngày 24/10/1992. 5. Đặng Xuân Lập. Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Phòng thông tin tư liệu - thư viện, Học viện Chính trị Quân sự : Khóa luận tốt nghiệp. –H.: Đại học Văn hóa,2004. 6. Học viện Chính trị Quân sự 40 năm xây dựng và trưởng thành. –H.:Học viện Chính trị Quân sự, 1991. 7. Học viện Chính trị Quân sự. Kế hoạch xây dựng phát triển nguồn lực thông tin khoa học xã hội nhân văn quân sự .- H.: Học viện Chính trị Quân sự, 2004. 8. Học viện Chính trị Quân sự. Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác và bảo đảm kỹ thuật mạng máy tính nội bộ Học viện Chính trị Quân sự, 2003. 9. Lịch sử Học viện Chính trị Quân sự 1951 – 2001, H.: Quân đội nhân dân, 2001. 10. Nguyễn Hữu Hùng. Thông tin từ lý luận tới thực tiễn. –H., Văn hóa thông tin, 2005. 11. Nguyễn Hữu Hùng. Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin trong bối cảnh công nghệ thông tin mới // Tạp chí Thông tin và Tư liệu. – 1995 .- Số 2. Tr.11 – 14. 72 12. Doãn Quyết Trung. Tăng cường hoạt động thông tin ở Học viện Chính trị Quân sự: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành thông tin-thư viện.-H 13. Nguyễn Quang Trung. Thư viện điện tử - một ứng dụng công nghệ mới trong nghiệp vụ thông tin thư viện. –H., Tạp chí Khoa học Quân sự, Số 3,2002. 14. Vũ Văn Sơn. Đổi mới đào tạo thư viện học và thông tin học nhằm đáp ứng nhu cầu thời kỳ quá độ sang xã hội thông tin // Thông tin và Tư liệu .-1997.- số 2. 15. Vũ Văn Sơn. Đảm bảo nguồn thông tin trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa // Kỷ yếu Hội nghị ngành thông tin – Tư liệu khoa học và công nghệ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_minh_hue_tom_tat_4212_2065886.pdf
Luận văn liên quan