Kỹ thuật thi công đào đất và thi công cốp - Pha

PHẦN I: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 1. Chọn phương án đào: - Hố đào có kích thước lớn hơn kích thước móng theo mỗi phương là 0,5 m để lấy không gian cho công nhân thi công và đặt côppha, cây chống. - Hố đào có độ sâu theo thiết kế là: -1.7 m - Vì mặt bằng xung quanh công trình thoáng rộng nên có thể chọn phương án đào đất có taluy mái dốc, mở rộng taluy ra 4 hướng. PHẦN II: THI CÔNG CỐP-PHA Dùng cốp-pha gỗ, ván ngang, sườn đứng: - Cường độ chịu uốn của gỗ u = 9,8 Mpa = 9.800 kN/m2 - Cường độ chịu nén của gỗ n ¬ = 12 Mpa = 12.000 kN/m2 - Mô-đun đàn hồi E = 1,2.104 MPa = 1,2.107 kN/m2 Cột chống thép: - Cường độ chịu uốn và nén  = 210 Mpa = 2,1.105 kN/m2 - Mô-đun đàn hồi E = 2,1.105 MPa = 2,1.108 kN/m2

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 7267 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật thi công đào đất và thi công cốp - Pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÀ AÙN KYÕ THUAÄT THI COÂNG PHAÀN I: THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT Choïn phöông aùn ñaøo: - Hoá ñaøo coù kích thöôùc lôùn hôn kích thöôùc moùng theo moãi phöông laø 0,5 m ñeå laáy khoâng gian cho coâng nhaân thi coâng vaø ñaët coâppha, caây choáng. - Hoá ñaøo coù ñoä saâu theo thieát keá laø: -1.7 m - Vì maët baèng xung quanh coâng trình thoaùng roäng neân coù theå choïn phöông aùn ñaøo ñaát coù taluy maùi doác, môû roäng taluy ra 4 höôùng. Tính khoái löôïng ñaát hoá ñaøo: - Heä soá maùi doác: Maët caét ngang vaø maët caét doïc hoá ñaøo - Khoái löôïng ñaát ñaøo: Choïn maùy ñaøo : - Ñaát caáp I, hoá ñaøo noâng, ñaøo töø treân xuoáng neân ta choïn maùy xuùc gaàu nghòch - Khoái löôïng ñaát ñaøo trong 1 thaùng : ca maùy ñaøo ñöôïc 200 m 1 thaùng (26 ca maùy) ñaøo ñöôïc: m < 20000 m - Choïn maùy xuùc thuûy löïc maõ hieäu EO-3322B1 coù dung tích gaàu q = Maõ hieäu Caùc thoâng soá kó thuaät EO-3322B1 q (m3) R (m) h (m) H (m) Troïng löôïng maùy (T) tck (s) a (m) b (m) c (m) 0,5 7,5 4,8 4,2 14,5 17 2,81 2,7 3,84 trong ñoù Xe ben ñöùng caùch meùp hoá 1,5 m Beà roäng hoá ñaøo: B = 8,22 m C – beà roäng xe ; C = 2 m Choïn - Xeùt ñieàu kieän : thoûa - Khoaûng luøi cuûa maùy : Tính thôøi gian ñaøo ñaát : Coâng suaát maùy xuùc: m3/h trong ñoù: q : dung tích gaàu ; q = 0,5 m3  Kd : heä soá ñaày gaàu, phuï thuoäc loaïi gaàu vaø caáp ñoä aåm cuûa ñaát ; Kd = 1,3 Kt : heä soá tôi cuûa ñaát (1,1 – 1,4) ; Kt = 1,2 Ktg : heä soá söû duïng thôøi gian (0,7 – 0,8). Choïn Ktg = 0,8 nck : soá chu kyø xuùc trong 1h (3600s) ; vôùi Tck = tck.Kvt.Kquay = 17.1,1.1 = 18,7 (s) tck : thôøi gian cuûa 1 chu kì laø 20s vôùi goùc quay laø Kvt : phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñoå ñaát cuûa maùy (ñoå leân thuøng xe) Kquay : phuï thuoäc vaøo cuûa caàn vôùi ; Kquay = 1 (m3/h) - Khoái löôïng ñaát ñaøo trong 1 ca 8 h : - Soá ca maùy caàn thieát: PHAÀN II: THI COÂNG COÁP-PHA Duøng coáp-pha goã, vaùn ngang, söôøn ñöùng: - Cöôøng ñoä chòu uoán cuûa goã su = 9,8 Mpa = 9.800 kN/m2 - Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa goã sn  = 12 Mpa = 12.000 kN/m2 - Moâ-ñun ñaøn hoài E = 1,2.104 MPa = 1,2.107 kN/m2 Coät choáng theùp: - Cöôøng ñoä chòu uoán vaø neùn s = 210 Mpa = 2,1.105 kN/m2 - Moâ-ñun ñaøn hoài E = 2,1.105 MPa = 2,1.108 kN/m2 COÁP-PHA MOÙNG: Tính toaùn vaùn ngang: Taûi troïng ngang: - AÙp löïc ngang cuûa beâ-toâng: vôùi h laø chieàu cao beâ-toâng sinh ra aùp löïc ngang ; h = 0,55 m < R = 0,7 m - Taûi troïng do chaán ñoäng: p1 = 2 kN/m2 Toång taûi troïng ngang: Duøng vaùn goã coù beà roäng b = 150 mm ; beà daøy δ = 20 mm Vaäy löïc phaân boá ñeàu treân 1 m daøi vaùn laø: Boá trí caùc söôøn ñöùng doïc theo chieàu daøi taám vaùn coù khoaûng caùch L = 0,5 m Coi coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu vaø coù nhòp laø L = 0,5 m (khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñöùng) Khaû naêng chòu löïc cuûa vaùn: ; Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Tính toaùn söôøn ñöùng: Taûi troïng: - Toång taûi troïng ngang: Rtc = 0,788 kN Rtt = 1,024 kN Duøng thanh goã daøi 200 mm ; coù tieát dieän 30x40 mm. Xem söôøn ñöùng nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu . Nhòp tính toaùn L = 0,2 m – coù goái töïa laø thanh choáng ngang vaø thanh choáng xieân. Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñöùng: ; Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Tính toaùn thanh choáng: Taûi troïng: Thanh choáng ngang vaø thanh choáng xieân nhaän taûi troïng taäp trung töø 2 goái töïa cuûa söôøn ñöùng. Ntc = Rtc = 0,788 kN Ntt = Rtt = 1,024 kN Thanh choáng ngang duøng thanh goã coù chieàu daøi Lcn = 300 mm ; tieát dieän 20x20 mm. Thanh choáng xieân duøng thanh goã coù chieàu daøi Lcx = 400 mm ; tieát dieän 20x20 mm. Khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng ngang: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: vôùi => tra baûng ñöôïc thoûa Khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng xieân: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: vôùi => tra baûng ñöôïc thoûa Tính toaùn coáp-pha beân hoâng moùng: Söû duïng vaùn ngang coù tieát dieän vaø nhòp ñaõ tính toaùn nhö phaàn (1) Tính toaùn söôøn ñöùng: Duøng thanh goã daøi 600 mm ; coù tieát dieän 60x80 mm. Xem söôøn ñöùng nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu . Nhòp tính toaùn L = 0,6 m – coù goái töïa laø caùc thanh choáng ngang. Rtc = 2,363 kN Rtt = 3,071 kN Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñöùng: ; Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Tính toaùn thanh choáng ngang: Taûi troïng: Thanh choáng ngang nhaän taûi troïng taäp trung töø caùc goái töïa cuûa söôøn ñöùng. Ntc = Rtc = 2,363 kN Ntt = Rtt = 3,071 kN Duøng thanh goã coù chieàu daøi L = 550 mm ; tieát dieän 25x25 mm. Khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng ngang: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: vôùi tra baûng ñöôïc thoûa Tính toaùn thanh choáng xieân: Taûi troïng: Thanh choáng xieân nhaän taûi troïng taäp trung töø caùc goái töïa cuûa söôøn ñöùng. Ntc = Rtc = 2,363 kN Ntt = Rtt = 3,071 kN Duøng thanh goã coù chieàu daøi L = 800 mm ; tieát dieän 30x30 mm. Khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng xieân: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: vôùi tra baûng ñöôïc thoûa COÁP-PHA COÄT: Coät coù tieát dieän bxh = 250x250 mm. Chieàu cao h = 3,6 m Taûi troïng: - AÙp löïc ngang cuûa beâ-toâng: vôùi h laø chieàu cao beâ-toâng sinh ra aùp löïc ngang ; h = 3,6 m > R = 0,7 m - Taûi troïng do chaán ñoäng: p1 = 2 kN/m2 Toång taûi troïng ngang: Duøng vaùn goã coù beà roäng b = 275 mm ; beà daøy δ = 25 mm Vaäy löïc phaân boá ñeàu treân beà roäng vaùn laø: Coi coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu vaø coù nhòp tính toaùn laø beà roäng vaùn L = 0,275 m Khaû naêng chòu löïc cuûa coáp-pha coät: ; Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi HEÄ COÁP-PHA DAÀM Daàm coù tieát dieän bxh = 200x350 mm. Daøi 4,5 m Taûi troïng: - Khoái löôïng theå tích beâ-toâng vaø coát theùp: vôùi h = 350 mm laø chieàu cao tieát dieän daàm ; h = 0,35 m < R = 0,7 m - Taûi troïng do ngöôøi vaø duïng cuï: p1 = 2,5 kN/m2 - Taûi troïng do ñaàm rung: p2 = 2 kN/m2 Toång taûi troïng ñöùng: - AÙp löïc ngang cuûa beâ-toâng: vôùi h laø chieàu cao beâ-toâng sinh ra aùp löïc ngang ; h = 0,35 m > R = 0,7 m - Taûi troïng do chaán ñoäng: p3 = 2 kN/m2 Toång taûi troïng ngang: Coáp-pha thaønh daàm: Tính toaùn coáp-pha vaùn thaønh daàm: Duøng vaùn goã coù beà roäng b = 350 mm ; beà daøy δ = 20 mm Vaäy löïc phaân boá ñeàu treân 1 m daøi vaùn laø: Boá trí caùc söôøn ñöùng doïc theo chieàu daøi taám vaùn coù khoaûng caùch L = 0,4 m Coi coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu vaø coù nhòp laø L = 0,4 m (khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñöùng) ; Khaû naêng chòu löïc cuûa vaùn: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Tính toaùn söôøn ñöùng: Löïc phaân boá ñeàu treân chieàu daøi söôøn: Duøng thanh goã daøi 400 mm ; coù tieát dieän 30x50 mm. Xem söôøn ñöùng nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu . Nhòp tính toaùn L = 0,4 m – coù goái töïa laø thanh goã chaën vaø thanh choáng xieân. Rtc = 0,86 kN Rtt = 1,118 kN ; Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñöùng: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Tính toaùn thanh choáng xieân: Thanh choáng xieân nhaän taûi troïng taäp trung töø goái töïa cuûa söôøn ñöùng. Thanh choáng xieân duøng thanh goã coù chieàu daøi L = 600 mm ; tieát dieän 20x20 mm. Khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng xieân: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: vôùi tra baûng ñöôïc thoûa Coáp-pha ñaùy daàm: Tính toaùn coáp-pha vaùn ñaùy daàm: Duøng vaùn goã coù beà roäng b = 200 mm ; beà daøy δ = 20 mm Vaäy löïc phaân boá ñeàu treân 1 m daøi vaùn laø: Boá trí söôøn ñôõ coáp-pha daàm doïc theo chieàu daøi taám vaùn coù khoaûng caùch L = 0,4 m Coi coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu vaø coù nhòp laø L = 0,4 m (khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñôõ) ; Khaû naêng chòu löïc cuûa vaùn: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: thoûa vôùi Söôøn ñôõ coáp-pha daàm: Hai ñaàu söôøn nhaän taûi troïng taäp trung töø hai thanh choáng xieân Taûi phaân boá ñeàu: qtt = 3,51 kN/m2 (vôùi xaùc ñònh trong phaàn IV. HEÄ COÁP-PHA SAØN) Söôøn ñôõ coáp-pha daàm duøng thanh goã coù chieàu daøi L = 3 m ; tieát dieän 60x120 mm. Rtc = 4,63 kN Rtt = 4,63 kN (duøng SAP2000) Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñôõ coáp-pha daàm: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Tính toaùn coät choáng: Taûi troïng taùc duïng leân coät choáng laø phaûn löïc taïi goái töïa cuûa söôøn ñôõ coáp-pha daàm. Ntc = Rtc + TLBT söôøn = Rtc + g1.h.2.(L/2) = 4,63 + 9,1.0,2.2.(0,4/2) = 5,36 kN Ntt = Rtt + TLBT söôøn = Rtt + 1,2.g1.h.2.(L/2) = 4,63 + 1,2.9,1.0,2.2.(0,4/2) Ntt = 5,50 kN Coät choáng duøng theùp oáng coù ñöôøng kính trong d = 40 mm, chieàu daøy δ = 1,5 mm, chieàu cao h = 3,6 m. Boá trí caùch nhau 0,4 m Dieän tích tieát dieän ngang: A = 2 cm2 Monment quaùn tính: J = 4,208 cm4 Khaû naêng chòu löïc cuûa coät choáng: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: => tra baûng ñöôïc thoûa HEÄ COÁP-PHA SAØN Taûi troïng: saøn daøy hf = 90 mm - Khoái löôïng beâ-toâng, coát theùp vaø vaùn: vôùi hf = 90 mm laø beà daøy saøn ; hf = 0,09 m < R = 0,7 m δ = 20 mm laø beà daøy coáp-pha saøn ; δ = 0,02 m < R = 0,7 m - Taûi troïng do ngöôøi vaø duïng cuï: p1 = 2,5 kN/m2 - Taûi troïng do ñaàm rung: p2 = 2 kN/m2 Toång taûi troïng ñöùng: Tính toaùn coáp-pha saøn: Duøng vaùn goã coù beà roäng b = 200 mm ; beà daøy δ = 20 mm Vaäy löïc phaân boá ñeàu treân 1 m daøi vaùn laø: Boá trí caùc söôøn ñöùng doïc theo chieàu daøi taám vaùn coù khoaûng caùch L = 0,6 m Coi coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu vaø coù nhòp laø L = 0,6 m (khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñôõ coáp-pha saøn) ; Khaû naêng chòu löïc cuûa vaùn: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: vôùi thoûa Tính toaùn söôøn ñôõ coáp-pha saøn: Duøng thanh goã coù tieát dieän 40x80 mm. Löïc phaân boá ñeàu treân 1m daøi söôøn: bao goàm TLBT söôøn Boá trí caùc daàm ñôõ söôøn coù khoaûng caùch L = 0,7 m. Xem söôøn ñôõ coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu . Nhòp tính toaùn L = 0,7 m – coù goái töïa laø caùc daàm ñôõ söôøn. ; Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñöùng: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: vôùi thoûa Tính toaùn daàm ñôõ söôøn: Duøng thanh goã coù tieát dieän 40x100 mm. Taûi troïng taùc duïng leân daàm ñôõ söôøn laø löïc taäp trung töø söôøn ñôõ coáp-pha. Boá trí caùc coät choáng theùp coù khoaûng caùch L = 1,2 m. Xem söôøn ñôõ coáp-pha nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu löïc taäp trung Rtt = 1,87 kN. Nhòp tính toaùn L = 1,2 m – coù goái töïa laø caùc coät choáng baèng theùp. ; Khaû naêng chòu löïc cuûa söôøn ñöùng: Kieåm tra ñoä beàn: thoûa Kieåm tra ñoä voõng: vôùi thoûa Tính toaùn coät choáng: Taûi troïng taùc duïng leân coät choáng laø phaûn löïc taïi goái töïa cuûa söôøn ñôõ coáp-pha daàm. Coät choáng duøng theùp oáng coù ñöôøng kính trong d = 40 mm, chieàu daøy δ = 1,5 mm, chieàu cao h = 3,6 m. Boá trí caùch nhau 1,2 m Dieän tích tieát dieän ngang: A = 2 cm2 Monment quaùn tính: J = 4,208 cm4 Khaû naêng chòu löïc cuûa coät choáng: Kieåm tra beàn: thoûa Kieåm tra ñoä oån ñònh: => tra baûng ñöôïc thoûa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDoAn KTTC.doc
  • bakDoAn KTTC.bak
  • dwgDoAn KTTC.dwg