Lập phương án quy hoạch dải đỗ xe phố Thái Hà

Mục lục Lời mở đầu .1 Chương 1: Tổng quan về quy hoạch giao thông tĩnh đô thị .4 1.1. Các khái niệm cơ bản về giao thông vận tải và quy hoạch giao thông vận tải .4 1.2. Quy trình quy hoạch giao thông vận tải .6 1.3. Quy hoạch giao thông tĩnh .12 1.4. Tổ chức giao thông trong thành phố .25 1.5. Tổng quan về tổ chức dải đỗ xe trên đường và hè phố .27 Chương 2: Hiện trạng GTĐT Hà Nội, tình hình sử dụng đất và hoạt động đỗ xe trên phố Thái Hà 2.1. Hiện trạng chung về giao thông vận tải Hà Nội .34 2.1.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Hà Nội .34 2.1.2. Hiện trạng về mạng lưới giao thông .37 2.2. Đánh giá hiện trạng giao thông khu vực nghiên cứu .51 2.2.1. Mạng lưới giao thông 2.2.2. Nút giao thông 2.2.3. Hệ thống tuyến buýt 2.3. Xác định nhu cầu đỗ xe hiện tại ở khu vực nghiên cứu .57 2.3.1. Xác định nhu cầu đỗ xe .58 2.3.2. Dự báo nhu cầu đỗ xe .62 Chương 3: Lập và lựa chọn phương án quy hoạch dải đỗ xe trên phố Thái hà .67 3.1. Định hương phát triên giao thông vận tải Hà nội đến năm 2020 .67 3.2. Các nhân tỗ ảnh hưởng đên giải pháp quy hoạch .67 3.2.1. Chức năng và quy trình công nghệ .74 3.2.2. Địa điểm xây dựng .75 3.2.3. Phương pháp bảo quản .76 3.2.4. Tổ chức giao thông nội bộ .76 3.2.5. Khả năng phát triển trong tương lai .76 3.2.6. kết cấu và khả năng ap dụng các thiết kế mẫu .76 3.3. Đề xuất các phương án quy hoạch dải đỗ xe trên tuyến Thái hà 3.4. Đánh giá và lựa chọn phương án 3.4.1. Lựa chọn địa điểm, hình thức bố trí đỗ và công suất thiết kế .78 3.4.2. Quản lý và khai thác điểm đỗ xe .83 3.4.3. Tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư .85 Kết luận và kiến nghị .92

pdf100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập phương án quy hoạch dải đỗ xe phố Thái Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 c chia làm 3 khu vc nh sau: - Không gian khu vc h n ch phát trin. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 68 - Không gian khu vc m" r ng th ô Hà N i phía H%u ng n sông Hng. - Không gian phát trin xây dng mi: B!c sông Hng. * Qui hoch phát tri n không gian khu v c hn ch phát tri n Gi h n ch yu t ng vành ai 2 ng La Thành - ng Láng – Tr ng Chinh - i La – Minh Khai và d$c theo h%u ng n sông Hng tr" vào trung tâm bao gm các ô ph thu c khu ph c, ph c*, i b phn n-m trong 5 qun Ba ình, ng a, Hoàn Kim, Hai Bà Tr ng và 3 ph ng thu c qun Tây H. B,ng 3.1. Qui ho%ch các khu v9c h%n ch phát tri1n ca Hà N4i. Hi+n tr%ng Qui ho%ch 2020 TT Các khu v9c Dân s" (1000 ng#3i) t ai (ha) Dân s" (1000 ng#3i) t ai (ha) Khu vc h n ch phát trin (thu c 4 qun n i thành c*) 939,7 3458,7 800 3558,7 1 Qun Hoàn Kim 183,2 453,3 130 456,3 2 Qun Ba ình 182 919,2 170 919,2 3 Qun Hai Bà Tr ng (B!c ng Minh Khai) 232,5 768 195 768 4 Qun ng a 290,4 1008,5 255 1008,5 5 Ba ph ng thu c qun Tây H 51,6 309,7 50 309,7 (Ngun : Quy ho ch chung th ô Hà N i n nm 2020) 3.1.2. nh h ng phát tri n giao thông Hà ni n nm 2020 N i dung ch yu ca Qui ho ch phát trin GTVT th ô Hà N i n nm 2020 là qui ho ch phân b dân c và s0 dng t phát trin ô th, qui ho ch phát trin không gian Th ô Hà N i, qui ho ch phát trin h tng m ng l i giao thông ca Th ô ( ng b , ng s!t, ng thu&, ng hàng không), qui ho ch qu t và qui ho ch xây dng t u ti nm 2010. Trên c s" qui ho ch này, Hà N i ã xây dng m t qui ho ch giao thông theo l trình dài (20 nm), vi các b c i cho tng giai o n nh sau: - C s" h tng giao thông phi c u tiên phát trin ng b vi các công trình k' thut h tng khác hình thành c cu qui ho ch Thành ph hoàn chnh nh-m phc v m t cách hiu qu cho các ho t ng kinh t xã h i ca Thành ph . - t xây dng c s" h tng giao thông bao gm c h th ng giao thông ng và h th ng giao thông tnh, phi t t l bình quân 23%-25% t ô th. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 69 - Vic phát trin hành khách giao thông vn ti ca Th ô phi ly phát trin VTHKCC làm khâu trung tâm, m bo t l VTHKCC n nm 2010 s+ là 30% và n nm 2020 là 50% s l ng hành khách. a. Mc tiêu Hà N i là h th ng giao thông quan tr$ng nht mi n B!c Vit Nam, qui t y các ph ng thc giao thông: ng b , ng s!t, ng sông, ng hàng không là ni h i t các tuyn giao thông trong n c và qu c t. Qui ho ch phát trin m ng l i ng phi c nghiên cu t o thành m t m ng l i hoàn chnh, thun l i v t chc giao thông và có s ph i h p hài hoà gi%a các ph ng thc vn ti. M/t khác vic qui ho ch m ng l i ng c*ng phi nh-m t c mc tiêu gim s l ng ph ng tin c gii trong ph m vi n i thành (gii h n t vành ai 2 tr" vào) và phát trin m ng l i giao thông ngo i thành trên c s" phát trin không gian ca thành ph . b. Quan im 1. H th ng giao thông là yu t c bn nht t o nên kt cu h tng ca Thành ph , vì vy cn c phát trin i tr c m t b c. 2. Cn có qui ho ch c th các lo i hình vn chuyn trên các ng trc, ng vành ai và i u tit h p lý các ph ng tin giao thông. H n ch ph ng tin giao thông thô s và xe máy trong n i thành. 3. Trin khai xây dng ng h th ng giao thông ô th liên thông, ph i h p ng b và r ng kh!p. 4. Kt h p ci t o, xây dng phát trin các công trình giao thông vn ti vi hin i hoá c s" h tng và kin trúc ô th. 5. Tp trung phát trin nhanh vn ti hành khách công c ng, tr c m!t tp trung phát trin m ng l i vn chuyn hành khách công c ng b-ng xe buýt. Nghiên cu và trin khai h th ng ng s!t ô th. Quan tâm u t phát trin h th ng giao thông tnh. 6. Gii quyt t t m i quan h vn ti ô tô liên tnh vi vn ti ô tô công c ng ca Thành ph t o nên s chuyn tip liên tc gi%a ngo i thành vi n i thành. c. Các d án ã c phê duy t hoc xut phát trin mng li giao thông vn ti Hà Ni n n!m 2020 - Quy ho ch chung Th ô Hà N i ã c Th t ng Chính ph phê duyt n nm 2020. - Quy ho ch phát trin Giao thông vn ti th ô Hà N i n nm 2020 do (TDSI và TEDI) thc hin. - D án nghiên cu tng quan GTVT ô th n 2015 (UTMP) – JICA tài tr . Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 70 - Quy ho ch xây dng vùng th ô Hà N i – B Xây dng. - Ch ng trình phát trin tng th th ô Hà N i (HAIDEP). - D án c s" h tng GTVT " Hà N i (SAPROF) – JBIC tài tr . - D án nghiên cu qun lý GTVT ô th Vit Nam (VNUTMS) – WB tài tr . - D án kim soát phát trin và quy ho ch Hà N i – AIDAB ca úc tài tr . - án nh h ng phát trin và các gii pháp cp bách gii quyt ùn t!c giao thông ô th Th ô Hà N i và TP. - Quy ho ch tng th phát trin KT-XH Thành ph Hà N i n nm 2010. - Quy ho ch s0 dng t ai ca Thành ph Hà N i n nm 2010. - Quy ho ch chi tit 12 qun, huyn ca thành ph Hà N i ã c UBND thành ph Hà N i phê duyt. - Và m t s d án khác ang c nghiên cu và trin khai c*ng nh hoàn thin. d. D kin qu t s( dng cho công trình giao thông n n!m 2020 Theo quy ho ch, n nm 2020 trong khu vc th ô Hà N i s+ có m t m ng l i giao thông t ng i hoàn chnh vi các công trình c s" h tng ch yu: V ng b có 210 km ng h ng tâm (trong ó có 75 km ng qu c l và 135 km ng cao t c); 231 km ng vành ai trong ó có 41 km ng vành ai ô th (vành ai 2); 65 km ng vành ai ô th và cao t c (vành ai 3); 125 km vành ai ngoài (vành ai 4); 125 km ng trc chính ô th có m/t c!t ngang r ng 50-80m và 464 km ng ph . Tng c ng các lo i ng b là khong 1100 km và các ng cp huyn, xã và các ngõ ngách c chng 1676 km. V ng s!t, s+ có 5 tuyn ng s!t ôi Qu c gia h ng tâm vi chi u dài 44 km; 24,6 km ng s!t xuyên tâm; 81,5 km ng ôi vành ai và 8 tuyn chính ng s!t ô th vi chi u dài 167,09 km, trong ó d tính có khong 80-100 km ng metro. Trong m t s khu vc dân c mt cao s+ hình thành các trc nhánh ng s!t ô th vi tng chi u dai d kin khong 150 km. V ng sông, hình thành 2 tuyn vn ti chính trên sông Hng và sông u ng vi tng s 9 bn và cng, chim din tích khong 109 ha. e. Quy hoch bãi xe công cng ca thành ph Hà Ni n n!m 2020 ( * ). Ch$ tiêu xác nh qu t mng li im xe Theo quyt nh s 165/2003/Q – UB ca UBND thành ph Hà N i v vic phê duyt quy ho ch m ng l i các im xe và bãi xe công c ng trên a bàn thành ph n nm 2020 thì ch tiêu xác nh q*y t m ng l i im xe nh sau: Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 71 B,ng 3.2. Ch/ tiêu xác *nh qu@ t m%ng l#0i i1m : xe STT Khu v9c áp d'ng T= l+ theo t xây d9ng ô th* (%) Ch/ tiêu theo dân s" (m2/ng#3i) 1 Khu vc h n ch phát trin 2.0 – 2.5 1.5 – 2.5 2 Khu vc m" r ng phát trin 2.5 – 3.0 2.5 – 3.0 3 Khu vc phát trin xây dng mi 3.0 – 3.5 ( * ) 4.0 – 5.0 4 Khu chung c cao tng ( * * ) 4.0 – 5.0 ( * * ) 4.0 – 5.0 (Ngun: U& ban nhân dân thành ph Hà N i, 02/12/2003) Ghi chú: ( * ) S0 dng ch tiêu cao h tr cho khu h n ch và m" r ng phát trin ( * * ) Vi chung c trên 15 tng áp dng ch tiêu ln là 5% hay 5m2/ng i. ( *). Bãi và im xe c xác nh trong các án quy hoch ã duy t Bãi và im xe theo quy ho ch chung ã c Th t ng Chính ph phê duyt nm 1998 • Theo iu chnh Quy hoch chung Th ô Hà Ni N i dung quy ho ch bãi xe và im xe n i th ca Th ô Hà N i trong phn quy ho ch giao thông ca “ án i u chnh quy ho ch chung Th ô Hà N i n nm 2020” bao gm 7 im ln vi quy mô din tích 4,27 ha. • Theo quy hoch chi tit các Qun - Huyn ã UBND Thành ph Hà Ni phê duyt - Qun Hoàn Kim: 2,27 ha, chim 0,42% so vi t xây dng ô th. - Qun Ba ình: Không có s liu c th - Qun ng a: 5,5 ha, chim 0,54% so vi t xây dng ô th. - Qun Cu Giy: 15,4ha, chim 1,27% so vi t xây dng ô th. - Qun Thanh Xuân: 7,6 ha, chim 0,83% so vi t xây dng ô th. - Qun Tây H: 7,34 ha, chim 0,3% so vi t xây dng ô th. - Qun Hai Bà Tr ng: 12,71 ha, chim 0.86% so vi t xây dng ô th. - T i khu vc xây dng ô th mi: Xây dng các bn bãi xe và im xe m bo t ch tiêu xây dng 2-3% t xây dng ô th. ( * ). Các bãi xe công cng kin ngh Trên a bàn thành ph Hà N i n nm 2020 có các bãi xe chính sau: Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 72 B,ng 3.3: Bãi : xe công c4ng trên *a bàn Hà N4i n n<m 2020 Quy mô TT Tên bãi : xe S" ch: DT(ha) V* trí Ghi chú I Bãi : xe ph'c v' các khu công nghi+p l0n 1.1 Sóc Sn (2 im) 600 4,2 KCN Sóc Sn Phc v xe ti 1.2 B!c Thng Long 200 1,5 KCN Thng Long Phc v xe ti 1.3 ông Anh 400 2,8 KCN ông Anh Phc v xe ti 1.4 Sài ng 400 2,8 KCN Sài ng Phc v xe ti 1.5 c Giang 150 1,5 KCN c Giang Phc v xe ti 1.6 Trâu Qu= 200 1,5 KCN Trâu Qu= Phc v xe ti 1.7 Nam Thng Long 200 1,5 KCN Nam TLong Phc v xe ti 1.8 Cu Di?n 100 1,0 KCN Cu Di?n Phc v xe ti 1.9 Tr ng nh 150 1,0 KCN Tr ng nh Phc v xe ti 1.10 Vnh Tuy 200 1,5 KCN Vnh Tuy Phc v xe ti 1.11 Cu B u 100 1,0 KCN Cu B u Phc v xe ti 1.12 Giáp Bát 100 1,0 KCN Giáp Bát Phc v xe ti 1.13 Vn in 100 1,0 KCN Vn in Phc v xe ti C4ng I 22,5 II Bãi : xe ph'c v' các khu TDTT – Vui ch(i gi,i trí l0n 2.1 Trung tâm TDTT Qu c gia 2500 10,0 Trung tâm TDTT Qu c gia Phc v xe khách 2.2 Khu vui chi gii trí M? Trì 1000 4,0 Khu vui chi gii trí M? Trì Phc v xe khách 2.3 Công viên Linh àm 1000 4,0 Khu công viên Linh àm Phc v xe khách 2.4 Công viên Yên S" 1000 4,0 Khu công viên Yên S" Phc v xe khách 2.5 Công Viên ng D 1200 4,8 Khu công Viên ng D Phc v xe khách 2.6 Công viên Lê Nin 300 1,2 Khu công viên Lê Nin Phc v xe khách 2.7 Công viên Tui TrB 300 1,2 Khu công viên Tui TrB Phc v xe khách 2.8 Công viên Th L 500 2,0 Khu công viên Th L Phc v xe khách 2.9 Khu du lch vn hóa th thao H Tây 1000 4,0 Khu du lch vn hóa th thao H Tây Phc v xe khách 2.10 C Loa 1500 6,0 Khu di tích C Loa Phc v xe khách 2.11 m Vân Trì I 1000 4,0 Khu Nam m Vân Trì Phc v xe khách 2.12 m Vân Trì II 500 2,0 Khu B!c m Vân Phc v xe khách Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 73 Trì C4ng II 47,2 III Bãi : xe g5n theo các công trình công c4ng khác 3.1 Nhà trin lãm 500 2,0 Trin lãm Ging Võ Phc v tng h p 3.2 Trung tâm h i ch trin lãm Qu c gia 500 2,0 Khu ô th mi B!c Thng Long - Vân Trì Phc v tng h p C4ng III 4,0 IV Bãi : xe khác 4.1 Ch ô tô phía ông B!c 2500 10,0 D$c QL5 Ni buôn bán ô tô 4.2 Ch ô tô phía Nam 2500 10,0 Trên ng vành ai IV Ni buôn bán ô tô C4ng IV 20,0 C4ng I+II+III+IV 93,7 (Ngun : Quy ho ch chung th ô Hà N i n nm 2020) f. xut v trí xây dng các im xe nâng cp và quy hoch li trong khu hn ch phát trin. Theo tài “Nghiên cu xác nh v trí và la ch$n lo i hình xe ca th ô Hà N i” tin hành nm 2005 thì nhóm nghiên cu ã xut v trí xây dng các im xe nâng cp và quy ho ch l i trong khu h n ch phát trin n nm 2010 nh sau: B,ng 3.4. ! xut v* trí xây d9ng các i1m : xe nâng cp và quy ho%ch l%i trong khu h%n ch phát tri1n. TT Tên i1m Di+n tích (m2) V* trí Ph#3ng A Qu)n Hoàn Kim 1 Trn Quang Khi 2 700,0 i din t s nhà 198 TQK Tràng Ti n 2 Phùng H ng 3 525,0 Ngã Phùng H ng-Nguy?n Q.Bích C0a ông 3 Phùng H ng 4 572,0 T ph Nguy?n Quang Bích C0a ông 4 Trn H ng o 108 - 2 585,0 cng BV 108 Trn H ng o P.C.Trinh 5 Phùng H ng 1 585,0 Phùng H ng Hàng Mã 6 Phùng H ng 2 2250,0 Phùng H ng C0a ông B Qu)n Hai Bà Tr#ng 7 Trn Khánh D 1 859,5 i din BV Vit Xô B.-ng 8 Trn Khánh D 2 972,0 Phía B!c d c V n Kip B.-ng 9 Trn Khánh D 3 900,0 Phía Nam d c Bác C B.-ng 10 Nguy?n ình Chiu 1314,0 Nguy?n ình Chiu c nh CV Lê Nin Ng.Du 11 Trn Nhân Tông 560,0 Tr c c0a r p xic ph T.N.Tông Ng.Du 12 Kim Ng u 1400,0 Gn cu Mai ng ph Kim Ng u Ng. Du Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 74 13 Hoà Mã 250,0 Tr c CT CTGT 2 ph Hoà Mã N.T.Nhm 14 Nhà ch Kim Ng u 4000,0 D i cu Mai ng ng Tr ng Chinh ông M. ng 15 Trn Khát Chân 1,2,3,4,5 1734,0 Th.Nhàn 16 Kim Ng u 4800,0 Cách cu L 20m H.V.Th C Qu)n Ba ình và qu)n "ng a 17 Bãi Nhân 580 Thanh Niên Q.Thánh 18 Hu=nh Thúc Kháng 967,5 Hu=nh Thúc Kháng c nh CLB Láng H Th.Công 19 Ng$c Hà 1560 D c Ng$c Hà cách t ng rào Bách Tho 3m Ng$c Hà 20 B H Ging Võ 500 C nh h Ging Võ Ging Võ 21 Thái Hà 1440 Thái Hà i din công ty công ngh mi Trung Lit 22 Ph ng Mai 963 Sát t ng rào BV Qu c t ph ng Ph ng Mai Ph.Mai 23 Phan K Bính 530 Phan K Bính N.Khánh 24 ào Tn 2000 o n t ph Nguy?n Vn Ng$c Ng.Khánh D Qun Tây H 25 Nht Tân 1000 ê sông Hng sát kè á ê con Tr ch Nht Tân (Ngun: Vin Chin L c & phát trin giao thông vn ti, 2005) Nh vy theo quy ho ch chung th ô Hà N i n nm 2020 thì khu vc nghiên cu ca tài n-m trong khu vc h n ch phát trin ca thành ph , nhìn chung thì vic quy ho ch chi tit các qun trong khu vc không có nh%ng thay i ln, ch yu là tp trung i vào nâng cp và ci t o im, bn, bãi xe ã có s1n. Do vy vic m" r ng qu' t dành cho giao thông tnh là rt h n ch. 3.2. Các nhân t" ,nh h#7ng n gi,i pháp quy ho%ch Quy ho ch c s" sn xut vn ti là giai o n phc t p nht và rt quan tr$ng trong toàn b quá trình quy ho ch. Quá trình quy ho ch cn gii quyt các n i dung ch yu sau: Xác nh c a im xây dng, quy mô ca a im xây dng và công sut ca di ; T chc giao thông cho dòng xe ra vào và các vn khác có liên quan. Có rt nhi u nhân t nh h "ng trc tip n vic la ch$n gii pháp quy ho ch: Chc nng, quy mô, kh nng phát trin m" r ng, kiu và /c tính ca ph ng tin vn ti, ch ng trình sn xut và t chc quá trình sn xut, i u kin khai thác, /c im khu t và ph ng pháp thi công xây dng, kt cu và vt liu xây dng c áp dng, các nh mc trong xây dng c bn. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 75 3.2.1. Chc nng và quy trình công ngh Doanh nghip sn xut vn ti có th có các chc nng khác nhau: chc nng bo d @ng, chc nng vn ti… Chc nng c th hin c th b-ng quy trình công ngh. Chc nng và quy trình công ngh là nh%ng cn c quan tr$ng nht quy ho ch thit k doanh nghip sn xut vn ti. 3.2.2. a i m xây d ng Vic la ch$n a im xây dng có ý ngha quan tr$ng trong vic m bo tính kinh t trong xây dng và thun tin trong khai thác. Khi la ch$n a im xây dng cn xem xét trên nh%ng góc sau: - Nhu cu xe trong khu vc. - /c im giao thông. - Kh nng tn dng c s" h tng ca ô th. - a cht, a hình khu t, cp thoát n c. Các yêu cu c bn i vi ph ng án a im gm: Kh nng v din tích, thun tin v giao thông, a hình n gin, a cht thu& vn t t, có kh nng cung cp nhit, in nng, có kh nng cp thoát n c (n c sn xut và n c t nhiên), không phi phá b, di di quá nhi u công trình. 3.2.3. Ph ng pháp b o qu n Ph ng pháp bo qun nh h "ng rt ln n din tích khu t và ph ng án quy ho ch. Khi bo qun l thiên, công trình chim din tích nhi u nht là các sân bãi bo qun. Trong thit k nên áp dng t chc giao thông m t chi u. Trên sân bãi l thiên, nên bo qun xe theo nhóm vi s l ng ô tô t i a 200 xe/nhóm. Khong cách gi%a các ô tô c*ng nh gi%a các ô tô vi các công trình kin trúc phi m bo yêu cu v công ngh và tuân th theo quy nh ca các tiêu chun và quy chun xây dng v phòng ch ng cháy. 3.2.4. T chc giao thông ni b Di xe trên ng và hè ph là công trình n-m ngay trên ng và va hè, là ni trc tip chu nh h "ng ca dòng giao thông i l i trên ng và va hè nên khi thit k vn t chc giao thông phi c ht sc chú ý m bo không nh h "ng n dòng giao thông i l i trên ng, m bo an toàn cho ng i i b . Chi u r ng m/t ng xe ch y trong n i b bãi xe t i thiu là 6m (khi ch y hai chi u) và 3m (khi ch y m t chi u). Khi góc quay ca ng 900 bán kính quay t i thiu là 10m (theo trc ng) ng thi cn thit k siêu cao và m" r ng ng mi bên 1m. Nu trên ng có hai làn xe thì m" r ng gp ôi. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 76 Phi t chc rt trit làn tách nhp xe ra vào bãi , b trí khong cách h p lý gi%a các im b trí di . 3.2.5. Kh nng phát tri n trong t ng lai Xu h ng phát trin, các giai o n và trình t xây dng u có nh h "ng n gii pháp quy ho ch. Khi b trí các b phn cn tính n kh nng m" r ng, d kin ph ng án b trí sao cho khi tng kích th c ca bt c b phn nào c*ng không gây tr" ng i cho ho t ng bình th ng ca bãi và tuân th nh%ng nh mc trong xây dng. Nói cách khác ph ng án quy ho ch ban u phi m bo s ho t ng bình th ng ca bãi khi m" r ng, trong quá trình m" r ng và sau khi m" r ng. 3.2.6. Kt c#u và kh nng áp dng các thit k m$u Trong thit k nên ng dng t i a nh%ng kt cu ã c chun hoá. Mc ích c bn ca vic tiêu chun hoá xây dng là áp dng các kt cu và các chi tit c ch t o s1n, Vic ng dng các kt cu c chun hóa có th t kt qu ln nht trong i u kin gii h n s l ng kt cu chun. n gin hoá công vic thit k cn chuyn các thông s ca nh%ng kiu xe ô tô nht nh sang thông s ca xe tiêu chun (quy i cn c vào công dng, tr$ng ti, kích th c ph ng tin vn ti). 3.3. ! xut các ph#(ng án quy ho%ch d,i : xe cho tuyn #3ng Thái Hà. Nh ã xác nh " phn trên (mc 2.3), hin t i nhu cu xe trong khu vc là rt ln và h th ng c s" h tng giao thông tnh ang có ch a áp ng c nhu xe hin t i c*ng nh d báo cho t ng lai. m bo áp ng nhu cu này thì ph ng án thit k và t chc các gii xe trên tuyn là không th áp ng c nhu cu mà phi tin hành ng b các gii pháp khác nhu nh xây dng các bãi xe ngm, các ga ra xe nhi u tng, các bin pháp qun lý nh-m qun lý nhu cu xe…Các di xe thit k trên tuyn s+ nh-m mc ích áp ng hoàn toàn nhu cu xe cho i t ng ch c0a hàng và khách mua s!m, m t phn áp ng nhu cu cho dân c xung quanh tuyn ph , áp ng t i thiu nhu cu xe ca nhóm khác (ng i i làm, i h$c, khách tham quan…). Nh chúng ta ã bit khu vc nghiên cu n-m trong khu vc h n ch phát trin ca thành ph . Theo quy ho ch t chc giao thông trong khu vc này thì tuyn này c ch$n làm tuyn giao thông thí im b!t u t 4/2/2007. Hin nay, trên tuyn này i vi ôtô vn ti hành khách ch cho phép ôtô d i 16 ch ngi ho t ng và m t s xe trên 16 ch (s xe này a s ch yu là xe buýt), riêng các xe trên 16 ch ngi hin nay t i khu vc này ch c phép dng l i ón tr khách trong m t thi gian ng!n và trong m t s gi quy nh. i vi xe ti ch cho phép xe ti d i 1,5T ho t ng và các xe ti ln hn ch c phép ho t ng sau 21 gi, xe p là lo i hình ph ng tin vn ti cá nhân nh, g$n, c ng, d? bo qun, chim din tích ít, hin nay l ng xe p ca thành ph hu nh không tng, hn n%a nhu cu Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 77 xe trong thi gian dài ca lo i này là hu nh không có. Do ó trong ph m vi án không nghiên cu các i t ng này mà ch tp trung i vào nghiên cu phc v cho nhu cu ca xe máy, xe ôtô con (F 16 ch ngi) và ôtô ti nhA d i 1,5 tn. Cn c vào nh h ng v quy ho ch xe trong khu vc nghiên cu th hin qua quy ho ch chung th ô Hà N i n nm 2020 Theo quyt nh s 108/1998/Q - TTg ã c Chính ph phê duyt, cn c vào quyt nh phê duyt quy ho ch m ng l i các im xe và bãi xe công c ng trên a bàn thành ph n nm 2020 ca u& ban nhân dân thành ph Hà N i và cn c vào tình hình thc t hin tr ng xe c*ng nh nhu cu xe trong khu vc nghiên cu, ta có th có các gii pháp thit k các gii xe trên tuyn ph nh sau: Ph#(ng án 1: Thit k các di xe ngay trên lòng ng d$c tuyn Ph ng án này có u im là d? t chc dòng giao thông ra vào cho xe vào di , ít t n kém vì tn dng ngay c nh%ng i u kin c s" h tng s1n có ca tuyn ng, không gây nh h "ng n ng i i b trên va hè. Nh ng h n ch ln nht ca ph ng án này ó là vic xe trên ng nh vy s+ gây nh h "ng n dòng giao thông i l i trên ng, khó t chc xe, nht là vi nh%ng tuyn ng hAp và có l u l ng giao thông ln. Ph#(ng án 2: Thit k các di xe ngay trên va hè Ph ng án này c*ng có u im là tn dng ngay c nh%ng i u kin c s" h tng s1n có có tuyn ng, không gây nh h "ng n dòng giao thông i l i trên ng, nh ng l i gây nh h "ng n ng i i b trên va hè, nht là khi mà tuyn ph có l u l ng ng i i bô ln. Khó t chc dòng xe ra vào di , ch thun tin và phù h p vi nh%ng ni có va hè t ng i r ng. Ph#(ng án 3: Xén va hè t o nh%ng vnh ngay bên lòng ng ây là ph ng án kh!c phc c nh c im ca c hai ph ng pháp trên và tn dng c u im ca c 2 ph ng pháp. Nh ng c*ng ch áp dng trong m t s tr ng h p nht nh nh va hè phi r ng sau khi xén v#n còn phn va hè m bo an toàn cho ng i i b trên tuyn. Nu trên m t tuyn mà khoét vi mt quá dày s+ không m bo an toàn cho ph ng tin t i các vnh m' quan ca tuyn ng. Ph#(ng án 4: Ci t o l i im trông gi% xe ô tô trên tuyn nh-m nâng cao công sut phc v. /c im ca tuyn Thái Hà là có 1 o n ch y d$c theo con kênh thoát n c thu& l i vi chi u dài 320m (vi din tích khong 3200m2), n-m sát ngay vi im trông gi% ô tô hin ang khai thác tr c cng công ty Công ngh mi. Theo ch ng trình quy ho ch ca thành ph thì con kênh này s+ c c ng hoá, sau khi c ng hoá ta s+ dùng nó vào vic t chc xe. Cu im ln ca ph ng án này là tn dng c t i a din tích t có th nh-m phc v nhu cu xe (theo ph ng án này có th tn dung c khong 3200m2 t b kênh phc v cho nhu cu xe. Ngoài ra theo ph ng án này s+ t chc c xe tp trung, h n ch t i a s nh h "ng n dòng giao thông trên tuyn ng. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 78 Nh c im ca nó là khách hàng có nhu cu xe khó chp nhn khi h$ bu c phi i b vi c ly khá xa n c ni h$ cn n (các c0a hàng, hay v nhà…). 3.4. ánh giá và l9a chBn ph#(ng án 3.4.1. L a ch%n a i m, hình thc b trí và công su#t thit k Theo nh phân tích " ch ng II thì tuyn ng Thái Hà là m t tuyn ng có b r ng không ln (15m cho c 2 chi u), l u l ng tham gia giao thông l i rt ln, nh vy áp dng ph ng án 1 là hoàn toàn không h p lý. M/t khác nu thit k các gii xe ngay trên va hè theo ph ng án 2 thì nh c im ca nó là s+ nh h "ng n không gian cho ng i i b , nht là vào gi cao im khi mà nhu cu xe tng v$t thì s+ có hin t ng xe tràn lan, ln chim c không gian cho ng i i b , rt khó qun lý (thc t ã chng minh i u này). Nu tin hành xén va hè t chc xe thì u im ca nó nh ã nói " trên là d? qun lý, h n ch nh h "ng n giao thông ca ng i i b . Nh ng nh c im ca ph ng án này ch áp dng trong m t s tr ng h p nht nh nh va hè phi r ng sau khi xén v#n còn phn va hè m bo an toàn cho ng i i b trên tuyn. Nu trên m t tuyn mà khoét quá nhi u s+ gây nh h "ng n m' quan ca tuyn ng. Vi nh%ng i u kin thc t nh vy thì " ây chúng ta s+ áp dng kt h p c 3 ph ng án là ph ng án 2, ph ng án 3 và ph ng án 4. C th: - Sau khi o n kênh thu c tuyn c c ng hoá theo quy ho ch ca thành ph ta s+ s0 dng nó t chc xe. Khi ó im xe tr c công ty Công ngh mi có din tích t 1440m2 s+ thành 4640m2. Ta s0 dng thêm phn din tích c c ng hoá này kt h p vi phn din tích c* ang khai thác b trí ô tô tp trung phc v cho nhu cu ca khách hàng mua s!m và dân c s ng trong khu vc, không cho phép ô tô d$c theo tuyn ph . - Tin hành xén va hè " nh%ng im cn thit t chc b trí cho xe máy, theo ó ta se tin hành xén xén 1 phn va hè tách bit gi%a ng i i b và ni xe máy. Nh%ng khách hàng có nhu cu n mua s!m trên tuyn b-ng ô tô con thì b!t bu c h$ phi " im tp trung ri i b ho/c s0 dng ph ng tin vn ti hành khách công c ng. . nh%ng v trí có b r ng va hè hAp không tiêu chun xén va hè, ho/c nh%ng o n va hè có chi u dài ng!n (do giao c!t vi các ngõ), thì ta có th b trí cho xe trên va hè vi kích th c ca di theo quy nh ca s" giao thông công chính (tc là có b r ng ca di là 2m). ( a). B trí xe ti im trông gi% xe ô tô c ci to li: Sau khi c ng hoá tng din tích t có th s0 dng cho xe s+ là 4640m2 vi chi u dài 320m và chi u r ng khong 14.5m. Theo kt qu tính toán ca “V* Th Vinh. Quy ho ch m ng l i giao thông ô th” và kt qu tính toán trong “S tay quy ho ch giao thông ô th. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 79 Nhà xut bn xây dng – 2002” ta thy các thông s v chi u r ng ca mi dãy và chi u r ng ng tip cn nh sau: - Nu xiên góc 450, thì chi u r ng cho 1 ô (chi u r ng ca 1 dãy b-ng 4.5m, nh vy vi 2 dãy s+ chim chi u r ng ca l i vào gi%a 2 dãy là 9m và khong cách gi%a 2 dãy là 3.5m. Nh vy chi u dài cho c 2 dãy và l i vào dành cho xe s+ cn 12.5m - Nu b trí xiên góc 600, thì din tích 1 dãy 6.5m và chi u r ng ca l i vào ng tip cn gi%a 2 dãy là 6m. Nh vy b r ng ca bãi s+ cn 19m. - Nu b trí xiên góc 5.5 m, chi u r ng ng tip cn gi%a 2 dãy là 3m. Khi ó chi u r ng cho c 2 dãy và ng tip cn s+ là 14m. - Nu b trí th)ng góc thì chi u r ng mi làn s+ là 5.85m, chi u r ng ca ng tip cn gi%a 2 dãy là 5.5 ÷ 6m. Do o chi u r ng ca bãi s+ vào khong 17 ÷ 18m. - Nu b trí song song thì chi u r ng ca mi dãy (ô) s+ là 2.1m và chi u r ng ng tip cn là 3.2 ÷ 3.7m (tu= xe to hay xe nh,). T nh%ng phân tích trên ta s+ la ch$n hình thc b trí cho v trí này thành 2 dãy xiên góc 450, ho/c 300, vi làn ng xe ch y " gi%a phân cách 2 dãy, b trí c th c th hin qua s nh sau: Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 80 Hình 3.1. S( - b" trí : xe 7 i1m trông gi6 xe sau khi #$c c,i t%o T i v trí này ta s+ b trí sau khi ã tr i phn din tích xây dng các công trình ph tr phc v bãi (2 nhà cho nhân viên bo v và khu v sinh) thì phn con l i c tính s+ có sc cha c 160 xe ô tô con tiêu chun (PCU). Cách thc t chc giao thông trong im  c b trí nh hình v+ 3.1 " trên. ( b) B trí xe ti các v trí xén v$a hè: * Xác nh a im di và công sut di : R p chiu phim Qu c gia . Láng H . Hu=nh Thúc Kháng . Thái Hà W C B V B V Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 81 Các di xe s+ c b trí su t d$c tuyn ng c hai bên va hè t i nh%ng ni mà chi u r ng va hè r ng b trí di nh vy mi áp ng nhu cu xe trên tuyn. Do /c im ca tuyn ph là mt cây c i khá dày /c (khong 5 ÷ 10m có 1 cây), mà cây xanh l i mang l i nhi u l i ích nh ly bóng mát, làm Ap cnh quan ca tuyn ph , làm trong lành môi tr ng… nên ng trên quan im quy ho ch di xe g!n vi môi tr ng và cnh quan ng ph nên khi tin hành khoét ta gi% nguyên cây xanh và gi% nguyên phn va hè có cây xanh s0 dng làm l i i l i cho ng i i b . Trên tuyn ph có 1 cm  c cp phép ca s" giao thông công chính t i v trí 163 Thái Hà vi kích th c 7 × 2m, tuy nhiên v trí này c*ng ã s!p ht h n s0 dng (n 10/2007). Qua kho sát thc t trên tuyn ta s+ b trí 10 cm nh sau: - im 1:T 160 – 174 Thái Hà, vi chi u dài 70m. - im 2: T 178 – 198 Thái Hà chi u dài 60m - im 3: T 72 – 98 Thái Hà vi chi dài 150m - im 4: T s 2F2 n s 9F2 vi chi u dài 100m - im 5: T 16B -16I Thái Hà 100m - im 6:T 135 - 159 Thái Hà vi chi u dài 110m - im 7: T 89 -117 Thái Hà vi chi u dài 50m - im 8: T 43 - 63 Thái Hà vi chi u dài 50 - im 9: T 9 -41 Thái Hà vi chi u dài 100m - im 10: T 2 -6 Thái Hà vi chi u dài 60m Nh vy tng chi u dài các im s+ là 850m và t i các cm ta s+ b trí các xe vuông góc c nh nhau, ng vi mi khong cách 20m ta s+ b m t ng i trông. * Xác nh cách thc b trí và công sut các di xe máy: Nh ã cp " trên vì lòng ng ca tuyn t ng i hAp và giao thông trên tuyn là lung giao thông 2 chi u nên không th b xe cho ô tô d$c theo tuyn ph mà chúng ta ch t chc xe cho xe máy, mà không cho phép ô tô vì ô tô s+ không áp ng c an toàn cho giao thông trên ng ho/c giao thông cho ng i i b (ô tô s+ c b trí õ tp trung nh " trên). Do ó tính toán din tích cho 1 v trí ta s+ tính theo thông s hình h$c ca xe máy. M/t khác nu t chc xe song song vi ng thì u im ca nó là chim chi u r ng va hè ít nht, nh ng dài d$c ng và s l ng xe  c ít nht, ít hn so vi các d ng kia khong 1,5 ln. Nh vy nu nh áp dng hình thc xe này cho tuyn Thái Hà thì kh nng áp ng nhu cu xe trên tuyn là rt h n ch. Do ó ta ch t chc xiên góc ho/c vuông góc. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 82 Theo nh ã phân tích " ch ng I và áp dng tiêu chun thit k hình h$c ca m t ô xe ca TS Khut Vit Hùng (Quy ho ch c s" h tng ng b ô th- 2007) thì din tích i vi 1 v trí xe máy là 3 m2 (Hình v+) Hình 3.2. Kích th#0c ca m4t ví trí : xe máy theo ki1u vuông góc Phn va hè sau khi khoét làm v trí cho xe máy (có chi u r ng 2m), chi u r ng hàng cây 1m và chi u r ng ng dành cho xe máy tip cn vào v trí (Ly 1.5m) s+ còn l i 4m phn va hè dành cho ng i i b . ng Thái Hà là tuyn ng giao thông chính ca khu vc, nên theo “Bùi Xuân Cy. ng thành ph và quy ho ch – 2005” thì chi u r ng va hè m bo cho l u thông và an toàn ca ng i i b có chi u r ng t 3 – 5m. Do ó theo tiêu chun này thì sau khi khoét va hè v#n m bo tiêu chun phc v cho ng i i b . Hình 3.2. T. ch&c khoét v/a hè phân cách gi6a ng#3i i b4 và : xe 2m 0,75m 0,75m 0,75m 1,5m Dòng xe ch y trên ng PHHN DÀNH CHO NGCII I BJ Các c0a hàng Phn va hè có cây xanh (r ng 1m) 3m Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 83 Kích th c và công sut các di  c th hin qua bng 3.5 nh sau: B,ng 3.5. Kích th#0c và công sut các c'm i1m : TT V* trí c'm : Chi!u dài (m) Chi!u r4ng (m) Di+n tích c'm : (m2) S" ch: : xe máy 1 Cm th 1 70 2 140 94 2 Cm th 2 60 2 120 80 3 Cm th 3 150 2 300 200 4 Cm th 4 100 2 200 134 5 Cm th 5 100 2 200 134 6 Cm th 6 110 2 220 147 7 Cm th 7 50 2 100 67 8 Cm õ th 8 50 2 100 67 9 Cm th 9 100 2 200 134 10 Cm th 10 60 2 120 80 Nh vy công sut thit k ca di nu tính theo n v 2h/l t thì khong 600060 l t/nm, nu tính cho l t 20 phút ca khách hàng thì công sut là 3600360 l t/ngày và có th õ ng thi 1137 xe. 3.4.2. Qu n lý và khai thác các i m xe Qun lý xe tác ng trc tip n nhu cu và hiu qu s0 dng din tích xe công c ng. Vic qun lý nhu cu xe gi% vai trò quan tr$ng trong vic kim soát s l ng xe ra vào các khu vc có áp lc giao thông cao. Các gii pháp này /c bit có ý ngha i vi các khu vc trung tâm thành ph khi có hàng chc nghìn ph ng tin ra vào trong gi cao im. Các bin pháp áp dng nh phí xe khác nhau, các quy nh gây tr" ng i cho các lái xe mô tô cá nhân khi h$ i vào khu vc th ng xuyên t!c ngh+n, tng phí xe, áp dng thu xe, gii h n thi gian xe , gii h n s l ng xe ho/c cm xe " m t s khu vc…M t gii pháp thit k c coi là t t thì phi i kèm vi nh%ng bin pháp qun lý mang tính hiu qu. C th ca các gii pháp nh sau: ( a ) Xác nh nhu c u và phân b hp lý Vic xác nh nhu cu chính xác s+ giúp tính toán c - Tng nhu cu xe cn thit - Phân b nhu cu theo không gian Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 84 - Xác nh i t ng phc v ( b ) Quy nh thi gian Các di xe trên ng và hè ph dành cho xe máy th ng mang tính cht phc v trong thi gian ng!n, nên i vi các di trên tuyn chúng ta s+ quy nh thi gian cho tng lo i ph ng tin. i vi xe máy thì thi gian h n ch t 8h n 22h30 hàng ngày. Còn i vi ô tô thì " ây i t ng có nhu cu xe ô tô ch yu là dân c do vy có th t chc theo tháng nên thi gian trông gi% xe là c ngày êm. ( c ) Thu phí xe Thu phí xe nh-m bù vào chi phí xây dng và qun lý công trình xe ng thi tng hiu qu s0 dng din tích và nng sut. Có hai hình thc thu phí là thu phí theo không gian và thu phí theo thi gian. i vi các im trên tuyn dành cho xe máy do tính cht phc v chúng ta s+ t chc thu phí theo l t. Mi l t i vi xe máy là 2000/l t. Còn i vi ô tô s+ có mc thu phí khác nhau tùy theo thi gian s0 dng, kích th c ca xe áp dng các mc phí khác nhau. Mc phí trông gi% xe c t chc thc hin theo Quyt nh 45/2004/Q-UB ngày 15/3/2004 ca UBND Thành ph v vic thu phí trông gi% xe p, xe máy, ôtô trên a bàn Thành ph Hà N i • Thu phí trông gi% xe ô tô theo lt: - Xe có 6 gh ngi tr" xu ng: 5000 ng/ xe/ l t ( 1l t < 120 phút ) - Xe có 7 gh ngi tr" lên : 7000 ng/xe/l t ( 1l t < 120 phút ) • Thu phí trông gi% xe ô tô theo hp ng theo hp ng tháng: Nh bng2.6 Các trng hp khác: - Xe g0i h p ng có mái che: Mc phí b-ng mc phí nêu trên nhân h s 2. - Xe có giá tr t 150 triu ng tr" lên: Mc thu b-ng mc phí nêu trên nhân h s 1,3. - Xe có giá tr < 50 triu ng: Mc thu b-ng mc phí nêu trên nhân h s 0,8. • Th t'c ký h$p -ng trông gi6 xe ôtô: Các t chc, cá nhân có nhu cu g0i xe ôtô t 10 ngày tr" lên làm th tc ký h p ng trông gi% xe gi%a ch ph ng tin và các Xí nghip khai thác im xe nh sau: - Ng i ký h p ng là i din h p pháp ho/c ng i ng tên ng ký kinh doanh ( có th u& quy n b-ng vn bn cho ng i thay mình ký h p ng ). - Xut trình giy ng ký ph ng tin. ( d ) )u tiên theo i tng s( dng Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 85 - Ch cho ng i tàn tt - Ch cho taxi - xe cho dân c - Phí /c bit cho ng i xe lâu - H n ch thi gian ca khách mua s!m (e) Tín hiu, bin báo i vi mi cm im xe trên tuyn u phi có bin báo cho phép xe vi y các n i dung: - n v hay các cp qun lý im ; - Din tích xe; - Kích th c im ; - Thi h n xe; - Lo i ph ng tin c phép - Thi gian xe trong ngày. ( f ) Công tác kim soát Công trình xe có th qun lý b-ng cách • Kim soát bt th ng • Có ng i kim soát - Ng i trông gi% xe - Th ng xuyên có ng i kim tra bin quy nh xe, ng h xe và máy thu ti n t ng - Tr m trông xe có ng i th ng trc • Kim soát t ng Trong quá trình khai thác các im xe trên tuyn, m bo tính hiu qu tn dng c nng sut, áp ng c nhu cu xe trên tuyn chúng ta nên s0 dng kt h p ng b các gii pháp qun lý trên. 3.4.3. Tính toán tng mc u t và hiu qu u t a) Tng m c u t ca d án • Cn c tính toán tng mc u t : - Thông t 07/2006/TT-BXD ban hành ngày 10/11/2006 v i u chnh d toán. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 86 - Quyt nh s 11/2005/Q-BXD ngày 15/04/2004 nh mc chi phí lp d án và thit k xây dng. - Ngh nh 52/1999/N-CP ngày 8/7/1999 ca Chính ph V/v ban hành Quy ch qun lý u t và xây dng. - Ngh nh s 12/2000/N-CP ngày 5/5/2000 ca Chính ph V/v s0a i, b sung m t s i u trong Quy ch qun lý u t và xây dng ban hành kèm ngh nh 52/1999/N-CP. - Quyt nh s 15/2001/Q-BXD ngày 20/7/2001 ca B xây dng v vic ban hành nh mc chi phí t vn u t và xây dng. - M t s vn bn khác có liên quan. • Chi tit các h ng mc u t nh sau: B,ng 3.6. T.ng m&c 8u t# ca d9 án STT h ng mc n v kh i l ng n giá thành ti n 1 I- Xây l!p 2 phá d@ n n g ch m2 1275 4059 5175225 3 Hàng rào xây g ch m 350 600000 210000000 4 Làm l i n n cho phn xén m2 1275 64762 82571550 5 nhà bo v cái 2 40000000 80000000 6 H th ng chiu sáng ht 2 50000000 100000000 7 Nhà v sinh công c ng cho bãi ô tô cái 1 39000000 39000000 8 Bãi ô tô m2 4640 400000 1856000000 C4ng I 2372746775 II- Thit b 1 gh ngi cái 50 100000 5000000 2 ô che cái 50 200000 10000000 3 b t che m2 5500 35000 192500000 4 Thit b cu ho b 2 23000000 46000000 5 Bàn gh cho nhà bo v b 2 10000000 20000000 6 làm bin ch d#n cái 22 500000 11000000 C4ng II 284500000 III- Chi phí khác 1 Kho sát thu thp s T m tính Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 87 liu 2 Lp BCNCKH d án 0.446%*CPXL*1.1 11640695.68 3 Thm nh BCNCKT 0.025%*CPXL*1.1 652505.3631 4 Thit k và lp d án 2.15%*(CPXL+CPTB)*1.1 62843886.23 5 Lp h s mi thu và phân tích h s mi thu 0.237%*CPXL*1.1 6185750.842 6 Qun lý d án Tính trên xây l!p 2.145%*CPXL*1.1 55984960.16 Tính trên thit b 0.505%*CPTB*1.1 1580397.5 C4ng III 138888195.8 IV-D9 phòng 15%( XL+ TB+CPK) 419420245.6 V- T.ng m&c 8u t# 3215555216 b) Hi u qu u t: Phí trông gi& xe Theo quy nh s 45/2004/Q-UB ca UBND thành ph Hà N i ra ngày 15/3/2004 thì phí trông gi% xe ô tô nh sau: - Trông theo l t (1 l t = 120 phút): + xe F 6 gh và xe ti F 1 tn: 5000 VND/l t; + xe K 7 gh và xe ti K 1 tn: 7000 VND/l t; - Trông qua êm: + xe F 6 gh và xe ti F 1 tn: 15000 VND/l t; + xe K 7 gh và xe ti K 1 tn: 21000 VND/l t; - Trông xe theo h p ng: c quy nh nh bng 2.6 Theo d báo phí trông xe s!p ti s+ tng lên, nht là khu vc trung tâm do nhu cu v bãi xe ngày càng cao. Do ó, mc phí trông gi% xe ô tô d kin ca bãi nh sau: - Trông theo l t: 10.000 VND/l t (1 l t = 120 phút); - Trông theo ngày: 25.000 VND/ngày; - Trông theo tháng: 700.000 VND/tháng; i vi xe máy, hu ht ch có nhu cu g0i theo l t ho/c theo ngày, không cn trông gi% qua êm. Mc phí trông gi% xe máy d kin nh sau: - Trông theo l t: 2.000 VND/l t (1 l t = 120 phút); Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 88 - Trông theo ngày: 5.000 VND/l t; Do không có s liu kho sát v nhu cu tình hình thc t nhu cu xe ca dân c trong khu vc và thc t thì công sut thit k ca bãi trông gi% ô tô và các im trông gi% xe máy không th áp ng nhu cu xe ca khu vc. Do ó phc c cho vic lp d toán, cn c vào công sut thit k ca bãi g0i ô tô có th phc v ng thi 160 xe hay khong 1920 l t/ngày. Ta gi s0 nhu cu ô tô theo tháng chim 60% công sut bãi ô tô, nhu cu g0i xe theo ngày chim 30% công sut bãi ô tô và nhu cu g0i theo l t chim 10% công suât bãi ô tô. Vi các im trông gi% xe máy, ta gi thit nó s+ áp ng t i a nhu cu xe theo ngày cho nhóm ch c0 hàng, phn công sut còn l i áp ng nhu cu xe cho ch khách hàng hàng và ng i dân trong khu vc nghiên cu. Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 89 Kt qu, tính bình quân hàng n<m STT Danh m'c M&c Phí Nm 1 Nm 2 Nm 3 Nm 4 Nm 5 I Ph8n thu 1 Phí trông xe máy Theo l t 2.000 13.286.000.000 3.390.120.000 3.390.120.000 3.390.120.000 3.390.120.000 Theo ngày 5.000 1.368.750.000 1.368.750.000 1.368.750.000 1.368.750.000 1.368.750.000 2 Phí trông ô tô Theo tháng 300.000 10.512.000.000 10.512.000.000 10.512.000.000 10.512.000.000 10.512.000.000 Theo ngày 15.000 262.800.000 262.800.000 262.800.000 262.800.000 262.800.000 Theo l t 5.000 350.400.000 350.400.000 350.400.000 350.400.000 350.400.000 L :ng thu 25779950000 15884070000 15884070000 15884070000 15884070000 II Ph8n chi 1 L ng + BH CNV 2000000*100 2400000000 2400000000 2400000000 2400000000 2400000000 2 Chi phí hành chính 5% doanh thu 1288997500 794203500 794203500 794203500 794203500 3 Chi phí mua s!m vt t 25%doanh thu 6444987500 3971017500 3971017500 3971017500 3971017500 4 Chi phí khu hao CTXD Tính khu hao cho 10 nm 474549355 474549355 474549355 474549355 474549355 5 Chi phí khu hao thit tính khu hao 56900000 56900000 56900000 56900000 56900000 B,ng 3.7. B,ng t.ng h$p ch/ tiêu kinh t - tài chính hi+u qu, v"n 8u t# xây d9ng Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 90 b cho 5 nm 6 Chi phí in n c, in tho i 5000000/tháng 60000000 60000000 60000000 60000000 60000000 7 Chi phí khu hao khác tính cho 5 nm 27777639.15 27777639.15 27777639.15 27777639.15 27777639.15 T.ng chi 10753211994 7784447994 7784447994 7784447994 7784447994 L i nhun tr c thu 15026738006 8099622006 8099622006 8099622006 8099622006 Thu TNDN( Thu sut 28%) 28%* l i nhun tr c thu 0 2267894162 2267894162 2267894162 2267894162 L i nhun sau thu L i nhun Tr c- Thu TNDN 15026738006 5831727844 5831727844 5831727844 5831727844 Ch ng III: Lp và la ch$n các ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 91 N<m LNST Khu hao Giá tr* thanh lý T.ng dòng ti!n ca d9 án V"n 8u t# còn ph,i thu h-i Ghi Chú 0 0 0 0 -2.796.134.971 -2.796.134.971 Không k chi phí d phòng 1 7636610506 559226994.2 0 8.195.837.500 5.399.702.529 2 7062420244 559226994.2 0 7.621.647.238 3 7062420244 559226994.2 0 7.621.647.238 4 7062420244 559226994.2 0 7.621.647.238 5 7062420244 559226994.2 2.372.746.775 7.621.647.238 Kt lun: Sau 4 tháng 3 ngày v n c thu hi. Tng s ti n tu c sau 5 nm khai thác là: 38.682.426.453 ng. B,ng 3.8(. T.ng h$p l$i ích tài chính ca d9 án Quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 92 KT LUN VÀ KIN NGH 1. Kt lu)n Quá trình ô th hoá, gia tng dân s , mc s ng ngày càng c nâng cao là nh%ng nhân t làm gia tng nhu cu i l i và vn ti trong ô th c*ng nh ho t ng i ngo i, òi h,i m t kh nng áp ng ln và cht l ng phc v t t i vi h th ng giao thông. M t h th ng các im và bãi xe hiu qu là rt quan tr$ng, /c bit i vi h th ng giao thông ca Hà N i hin nay nói chung và khu vc nghiên cu nói riêng ang b quá ti nghiêm tr$ng v nhu cu giao thông và quá ti b"i rt nhi u công nng không chính thc khác: là ni xe, tp kt vt liu, kinh doanh buôn bán, vui chi gii trí… Hin t i " khu vc nghiên cu nói riêng c*ng nh thành ph Hà N i nói chung thì qu' t dành cho giao thông quá ít, h th ng giao thông tnh nói chung và h th ng bãi xe nói riêng thiu ht nghiêm tr$ng, kh nng m" r ng ca các bãi xe rt h n ch. Tuyn ph Thái Hà l i là m t tuyn ph th ng m i, do ó hàng ngày " ây tp trung rt ln m t l ng ph ng tin rt ln có nhu cu xe ca ch các c0a hàng, khách mua s!m c*ng nh ng i dân s ng trong khu vc. Nh ng do qu' t cho xe không áp ng nhu cu nên ã d#n n tình tr ng xe m t cách ba bãi trên va hè và lòng ng, gây nh h "ng n l u thông ca dòng ph ng tin c*ng nh m' quan trên tuyn ph . Do ó vic tin hành quy ho ch di xe trên tuyn là ht sc cn thit. c s phân công ca nhà tr ng và b môn Quy ho ch và qun lý giao thông vn ti. Sau hn 2 tháng nhn và thit k tài, vi s giúp @ trc tip ca thy giáo Khut Vit Hùng và thy Phan M nh Hà, cùng các thy cô giáo trong b môn, nay em ã hoàn thành c án ca mình. án này ã gii quyt c nh%ng vn sau: Ch ng I: Nêu ra c các khái niêm v h th ng giao thông vn ti ô th, quy ho ch giao thông vn ti ô th, quy ho ch giao thông tnh; Quy trình quy ho ch giao thông vn ti ô th; Tng quan v quy ho ch giao thông tnh; t chc giao thông trong thành ph và tng quan v di xe trên ng và hè ph . Ch ng II: Nêu lên c v hin tr ng giao thông ô th Hà N i và tình hình s0 dng t; Ho t ng xe trên ph Thái Hà; Xác nh c nhu cu xe trong khu vc nghiên cu, c*ng nh d báo c nhu cu xe ca khu vc trong vòng 5 nm ti. Ch ng III: Lp và la ch$n c ph ng án quy ho ch di xe trên ph Thái Hà. Do thi gian h n ch, ngun lc có h n và kinh nghim thc t ch a có nên tài ch a xác nh c chính xác nhu cu xe trên tuyn ph và ch!c ch!n còn nhi u thiu sót khác, em rt mong nhn c s óng góp ý kin b sung ca thy cô giáo và b n bè  tài c hoàn thin hn. Quy ho ch di xe trên ph Thái Hà Trn ình Mng – K44 93 Em xin chân thành cm n thy giáo Khut Vit Hùng và thy Phan M nh Hà ã nhit tình trc tip h ng d#n, ch bo cùng các thy cô giáo trong b môn em hoàn thành c án t t nghip ca mình. 2. Kin ngh* gii quyt t t nhu cu xe trong khu vc nghiên cu nói chung và trên tuyn ph Thái Hà nói riêng cn thc hin ng thi các gii pháp sau: - Cn phi có nh%ng chính sách u t và qu' t xây dng m ng l i các bãi, im xe phc v nhu cu tr c m!t và lâu dài cho khu vc. - Tn dng t i a các qu' t có th s0 dng c phc v cho nhu cu xe nh qu' t t vic c ng hoá kênh m ng, t ca các c quan, t chc…c th sau ki kênh hoá con m ng c!t ngang ng Thái Hà có th s0 dng vào vic t chc xe - Tt c qu' t giao thông không c chuyn i s0 dng vào mc ích khác. - Yêu cu b!t bu c các công s", các trung tâm th ng m i, dch v, công c ng phi t gii quyt nhu cu cho bn thân mình và khuyn khích có dch v công c ng. i vi các v trí xây dng trên lô t ln trên 1000 m2 bu c phi b trí tng ngm làm im xe. - Cn có nh%ng chính sách v giá vé không ch theo tính cht mà còn có giá vé theo các khu vc. Giá vé s+ cao và thi gian xe ng!n t các khu vc trung tâm ô th ra các khu vc bên ngoài. Trn ình Mng – K44 94 Tài li+u tham kh,o. 1. Bùi Xuân Cy (07/2005), ng thành ph và quy ho ch giao thông ô th, i h$c giao thông vn ti, Hà N i. 2. Nghiêm Vn Dnh (2003), Qun lý nhà n c v giao thông vn ti ô th, Nhà xut bn giao thông vn ti, Hà N i. 3. Khut Vit Hùng (2007), Quy ho ch s s" h tng ng b ô th, i h$c giao thông vn ti, Hà N i. 4. Nguy?n Khi (2004), ng và giao thông ô th, Nhà xut bn giao thông vn ti, Hà N i. 5. Lê Phc Qu c (2002), S tay quy ho ch giao thông ô th, Nhà xut bn xây dng, Hà N i. 6. T S' Sùa (2005), Khai thác c s" vt cht k' thut giao thông vn ti ô th, Nhà xut bn giao thông vn ti, Hà N i. 7 Nguy?n Xuân Trc (2005), Quy ho ch giao thông vn ti và thit k công trình ô th, Nhà xut bn giáo dc. 8. V* Hng Tr ng (2001), Bài ging quy ho ch giao thông vn ti ô th, i h$c giao thông vn ti Hà N i. 9. V* Th Vinh (2001), Quy ho ch m ng l i giao thông ô th, Nhà xut bn xây dng, Hà N i. 10. Hip h i nghiên cu khoa h$c giao thông ng b C ng hoà liên bang c (FGSV). 11. S" giao thông công chính Hà N i (01/2007), Phát trin c s h t ng giao thông ti Hà Ni. 12. Tng công ty t vn thit k giao thông vn ti (06/2004), Quy hoch phát trin vn ti hành khách công cng thành ph Hà Ni n n!m 2010 và 2020, Hà Nôi. 13. Vin Chin L c và phát trin giao thông vn ti (2005), Nghiên c u xác nh v trí và la chn loi hình xe ca th ô Hà Ni. 14. M t s tài liu khác có liên quan. PH LC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfLập phương án quy hoạch dải đỗ xe phố Thái Hà.pdf