Luận án Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

Trong khuôn khổ của một luận án, do điều kiện về không gian, thời gian và những điều kiện khác, tác giả chưa thể nghiên cứu đầy đủ, toàn bộ BĐĐP của 63 tỉnh thành, cả 03 miền Bắc - Trung - Nam để chỉ ra các biểu hiện đặc thù của từng vùng, miền khác nhau trong vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT. Tuy nhiên, những GTVHTT của dân tộc là cái chung phổ biến góp phần vào sự hình thành nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nên dù chưa nghiên cứu được một cách đầy đủ, toàn bộ các BĐĐP trong cả nước, song, tác giả cũng đã đưa ra được những tiêu chí chung nhằm đánh giá vai trò của BĐĐP, cũng như một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc giữ gìn, phát huy những GTVHTT của báo đảng địa phương. Tác giả luận án xác định vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT của BĐĐP không chỉ giới hạn nghiên cứu ở cấp độ luận án, mà cần mở rộng hơn, đi sâu nghiên cứu chi tiết hơn, tập trung vào đặc trưng của báo đảng địa phương từng vùng, miền, từng GTVHTT đã góp phần xây dựng hệ giá trị chuẩn của văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và HNQT. trong qua trình nghiên cứu sau này. Tác giả mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo để đề tài "Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống" được giải quyết một cách toàn diện, đầy đủ, khoa học và sâu sắc.

doc204 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ện mới, đa dạng để truyền tải thông tin, sản phẩm báo chí đến với công chúng, sự cạnh tranh trong việc cung cấp thông tin, bất cập trong việc kiểm soát, thẩm định thông tin đến "công nghệ" giữ gìn, bảo quản để phát huy những GTVHTT; nhu cầu ngày càng cao của công chúng BĐĐP do trình độ nhận thức của công chúng không ngừng được nâng lên. Những yếu tố trên đòi hỏi BĐĐP phải nắm vững và vận dụng đúng quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam về văn hóa, vai trò nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của văn hóa trong công cuộc CNH, HĐH và HNQT, sử dụng những thành tựu khoa học công nghệ để nghiên cứu, kế thừa, bổ sung, phát triển những GTVHTT trong điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu thông tin, đến công chúng. - Luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của BĐĐP. Các giải pháp đã bám sát những hạn chế trong quá trình khảo sát và phân tích thực tiễn của tác giả nên có tính khả thi. Năm giải pháp được triển khai theo trật tự logic: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN của chính quyền địa phương đối với hoạt động của BĐĐP trong giữ gìn và phát huy những GTVHTT; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng của BĐĐP; nâng cao tính hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của BĐĐP trong đời sống xã hội... Bên cạnh đó, sự rèn luyện và ý thức trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên BĐĐP trong thực thi nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những GTVHTT cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, khi mà công tác đào tạo, cơ chế tuyển dụng, giám sát, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên có năng lực nghiệp vụ, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm được giao đang là yêu cầu cấp thiết. Quá trình khảo sát, nghiên cứu, đối chiếu với những giả thiết nghiên cứu đã đặt ra, tác giả Luận án cho rằng: Một là, toàn cầu hóa, khu vực hóa và sự ra đời của truyền thông mạng xã hội, BĐĐP có nhiều cơ hội và những thách thức lớn khi thông tin giữ gìn và phát huy những GTVHTT. Bước đầu, BĐĐP đã tận dụng được cơ hội vượt qua thách thức để khẳng định ưu thế, vai trò của mình trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong xây dựng, phát triển văn hó, con người ở địa phương nói chung, giữ gìn và phát huy những GTVHTT nói riêng. Có được ưu thế và vai trò quan trọng này là do BĐĐP đã tác động trực tiếp vào tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; bám sát những nét đặc thù riêng của địa phương về bản sắc, phong tục, tập quán... là công cụ tư tưởng, hỗ trợ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, là thiết chế văn hóa hướng các hoạt động văn hóa ở địa phương vào các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở sáng tạo ra các sản phẩm báo chí về bảo quản, giữ gìn, phát huy những GTVHTT. Tuy nhiên, để củng cố và phát triển bền vững ưu thế, vai trò của BĐĐP, cần xác định đúng đối tượng, nhu cầu của công chúng, địa phương, đẩy mạnh năng lực giám sát và phản biện xã hội, tăng cường vai trò “tiếng nói của nhân dân” để tạo sự đồng thuận xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin để phát hiện chủ đề nhằm sáng tạo các tác phẩm có tính khách quan, chân thật, hấp dẫn, tạo được lòng tin đối với công chúng. Hai là, thực tiễn đã chứng minh không phải giai đoạn nào, thời điểm nào, những thành tựu trong văn hóa cũng tương xứng với các thành tựu trong chính trị, kinh tế, xã hội. BĐĐP đóng góp vào những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa nói chung, GTVHTT nói riêng khi và chỉ khi khắc phục được nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ba là, trong Luận án, việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng BĐĐP giữ gìn, phát huy những GTVHTT đã bám sát thực trạng của BĐĐP thời gian qua, dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của BĐĐP nên có tính khả thi. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động là một khoảng cách, một quá trình, từ hành động đến thành công đòi hỏi sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, liên tục, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với BĐĐP. Song yếu tố quyết định vẫn là năng lực tổ chức thực hiện củả tổng biên tập, đội ngũ PV, BTV, cán bộ, viên chức của BĐĐP. Trong khuôn khổ của một luận án, do điều kiện về không gian, thời gian và những điều kiện khác, tác giả chưa thể nghiên cứu đầy đủ, toàn bộ BĐĐP của 63 tỉnh thành, cả 03 miền Bắc - Trung - Nam để chỉ ra các biểu hiện đặc thù của từng vùng, miền khác nhau trong vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT. Tuy nhiên, những GTVHTT của dân tộc là cái chung phổ biến góp phần vào sự hình thành nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nên dù chưa nghiên cứu được một cách đầy đủ, toàn bộ các BĐĐP trong cả nước, song, tác giả cũng đã đưa ra được những tiêu chí chung nhằm đánh giá vai trò của BĐĐP, cũng như một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc giữ gìn, phát huy những GTVHTT của báo đảng địa phương. Tác giả luận án xác định vấn đề giữ gìn và phát huy những GTVHTT của BĐĐP không chỉ giới hạn nghiên cứu ở cấp độ luận án, mà cần mở rộng hơn, đi sâu nghiên cứu chi tiết hơn, tập trung vào đặc trưng của báo đảng địa phương từng vùng, miền, từng GTVHTT đã góp phần xây dựng hệ giá trị chuẩn của văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và HNQT... trong qua trình nghiên cứu sau này. Tác giả mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo để đề tài "Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống" được giải quyết một cách toàn diện, đầy đủ, khoa học và sâu sắc. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Việt Anh (2014), "Báo đảng địa phương giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống", Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, (10), tr.56-60. Nguyễn Việt Anh (2015), ''Vấn đề đặt ra và một số kiến nghị nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của báo đảng địa phương'', Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, (2), tr.73-76. Nguyễn Việt Anh (2016), ''Đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo đảng địa phương với nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống'', Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, (4). Nguyễn Việt Anh (2016), "Nâng cao chất lượng của báo đảng địa phương đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa'', Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, (6). Nguyễn Việt Anh (2016), "Đội ngũ phóng viên, biên tập viên văn hóa của báo đảng địa phương hiện nay", Tạp chí Người làm báo Khánh Hòa. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Tuấn Anh (2015), Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay - Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh giá trị nhân văn và phát triển do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặng Văn Bài (2003), “Vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn hiện nay” (Tham luận tại Hội thảo khoa học: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ban Tuyên giáo Trung ương (2007), Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (Dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin (1997), Kỷ yếu Hội nghị báo chí - xuất bản toàn quốc - tập I, Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo quản lý công tác báo chí, xuất bản. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2000), Lịch sử báo đảng bộ các tỉnh và thành phố (sơ thảo) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2004), Tài liệu nghiên cứu kết luận Hội nghị lần thứ X - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Báo Bắc Ninh, thứ Sáu 12/11/2010. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Ninh: Khơi dậy truyền thống hiếu học vùng đất khoa bảng, ngày 14/2/2014. Báo Nhân Dân ngày 25/5/1987. Nguyễn Duy Bắc (chủ biên) (2008), Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Từ điển Bách khoa và Viện văn hóa. Nguyễn Duy Bắc (2013), “Sự biến đổi các giá trị văn hóa ở nước ta trong quá trình đổi mới, giao lưu và hội nhập quốc tế” (Tham luận tại Hội thảo khoa học: Hệ giá trị Văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Lê Thanh Bình (chủ biên) (2012), Báo chí và thông tin đối ngoại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Lê Thanh Bình (2013), “Xây dựng bộ tiêu chí cơ bản cho hệ giá trị văn hóa Việt Nam ngày nay” (Tham luận tại Hội thảo khoa học: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập). Bộ văn hóa Thông tin và Thể thao (1992), Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa, Hà Nội. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 27,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. C.Mác và Ph. Ăngghen (1996), Toàn tập, tập 28, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. C.Mác và Ph.Ăng ghen (1983), Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội. C.Mác và Ph.Ăng ghen (1983), Tuyển tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội. Chính phủ (2002), Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa. Chỉ thị 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nguyễn Trọng Chuẩn (1998), ''Vấn đề khai thác các giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển'', Tạp chí Triết học, (2). GS,TS,Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS,TS,Nguyễn Văn Huyên chủ biên (2002), Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Viết Chức (chủ biên) (2002), Những giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hoàng Đình Cúc, Nguyễn Đức Dũng (2007), Những vấn đề của báo chí hiện đại, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. Chương trình khoa học cấp nhà nước (1995), Con người Việt Nam - mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, (KX.07), "Nghiên cứu con người, giáo dục, phát triển và thế kỷ XXI", Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế, Hà Nội. Dẫn theo G.Endruweit và G.Trommsdorff (2002), Từ điển xã hội học, Nxb thế giới, Hà Nội. Dẫn theo chương Văn hóa trong giáo trình Nhân học đại cương của Bộ môn Nhân học, Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh. Dẫn theo Trần Ngọc Thêm (2009): “Giá trị và sự chuyển đổi giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam” (Báo cáo tại Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập" ngày 17-18/9/2009 tại Đồng Nai). Dẫn theo Nguyễn Minh Thuyết (2008), ''Báo chí cần chủ động hơn'', Báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 29/11/2008. Dẫn theo Nguyễn Minh Thuyết (2008), ''Báo chí chưa được hợp tác đầy đủ'', Báo Tuổi trẻ, số ra ngày 1/12/2008. Dẫn theo Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004. PGS,TS,Ngô Văn Doanh (2013), “Toàn cầu hóa và việc xây dựng những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay”, Tham luận Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, do tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ VH-TT và DL tổ chức. Phan Đại Doãn (1996), “Chung và Riêng trong truyền thống Việt Nam”, Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-02, Hà Nội. Trần Bá Dung (2012), “Văn hóa phỏng vấn”, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Nguyễn Đức Dũng, ''Nhận diện hệ thống thể loại báo chí'', www.lamthanhkytu.com Đức Dũng (2003), Sáng tạo tác phẩm báo chí, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. Nguyễn Văn Dững, Hoàng Anh (1998), Nhà báo: Bí quyết kỹ năng - nghề nghiệp, Nxb Lao động, Hà Nội. Nguyễn Văn Dững chủ biên (2000 và 2001), Báo chí - Những điểm nhìn từ thực tiễn (Kinh nghiệm nghề nghiệp của báo chí phương Tây), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và Dư luận xã hội, Nxb Lao động. Nguyễn Văn Dững (2011), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lao động. Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng (2012), Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản, Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội. Nguyễn Văn Dững (2013), “Bản chất của toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra cho báo chí truyền thông Việt Nam”, in trong Hội thảo quốc tế: ''Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng'' do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn Kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991-2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Thành ủy Hà Nội: Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nxb Hà Nội, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 củ Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo cáo tổng kết một số vấn đề về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Nxb Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), ''Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng'', Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. Hà Đăng (2004), ''Tính chiến đấu của báo chí cách mạng'', Tạp chí cộng sản. Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên) (2001), Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/1/2011, Nxb Chính trị - Hành chính. Hà Minh Đức (2012), Văn hóa truyền thống và truyền thống văn hóa, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức. Phạm Duy Đức (chủ biên) (2008), Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Duy Đức (chủ biên) (2009), Phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Phạm Duy Đức (chủ biên) (2010), Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay, Nxb Văn hóa thông tin và Viện văn hóa. Ngô Văn Giá (Chủ biên) (2007), Những biến đổi về giá trị văn hóa truyền thống ở các làng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Vũ Minh Giang (1996), Nội dung của truyền thống Việt Nam, Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-02, Hà Nội. Trần Văn Giàu (2011), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Văn Hà (2011), Giáo trình Cơ sở lý luận báo chí, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc kết hợp tinh hoa nhân loại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Trần Như Hải, “Truyền thông toàn cầu và trách nhiệm báo chí địa phương”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng... Vũ Quang Hào (2004), Báo chí và đào tạo báo chí Thụy Điển, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. Chu Thu Hảo (2002), Báo chí với công tác phản ánh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống (khảo sát báo Văn hóa, Hà nội mới, Hà Tây, Bắc Ninh, Phú Thọ từ 1998 đến nay). TS.Đỗ Thị Thu Hằng (2013), “Quản lý hoạt động tiếp nhận báo chí của công chúng - nghiên cứu trường hợp báo Wiener Zeitung (Cộng hòa Áo) và báo Tuổi trẻ (Việt Nam)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng.... Dương Phú Hiệp (2010), “Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Đề tài KX.03.05/06-10 thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 "Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế" Mã số KX.03/06-10. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Văn hóa xã hội chủ nghĩa (2005), Giáo trình văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. Vũ Đình Hòe (chủ biên) (2000), Truyền thông đại chúng trong công tác lãnh đạo, quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Thị Ánh Hồng (2012), “Báo chí và văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Giá trị của nguồn tin và việc sử dụng nguồn tin của báo chí Việt Nam hiện nay” in trong Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông. Đinh Thế Huynh - Phùng Hữu Phú - Lê Hữu Nghĩa - Vũ Văn Hiền - Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên) (2015), 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đặng Thu Hương, “Một số vấn đề về truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, Hội thảo khoa học Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập... Đặng Thị Thu Hương (2013), “Diện mạo của ngành công nghiệp truyền thông cổ điển dưới ảnh hưởng của truyền thông mạng xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng. Đặng Thị Thu Hương (2015), “Nghiên cứu văn hóa truyền thông đại chúng - quan điểm tiếp cận liên ngành, chuyên ngành và đa ngành”, Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 9. Nguyễn Thị Hương (Chủ biên) (2011), Trần Kim Cúc, “Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học đối với Việt Nam” in trong Một số vấn đề về thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Thị Thanh Hương (2013): “Khai thác tư liệu từ báo nước ngoài trong thời hiện đại”, in trong Hội thảo quốc tế: Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng Đinh Hường (2004), “Bàn về thể loại báo chí”, Tạp chí Người làm báo, Tháng 2. Đinh Văn Hường (2015), “Việc thực hiện tôn chỉ mục đích và mô hình tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí” in trong Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông. Đặng Xuân Kháng (1996), “Tính cộng đồng - Đặc trưng nổi bật của con người và xã hội Nhật Bản”, Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-02, Hà Nội. Bùi Đình Khâm (2012), “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng - một hoạt động văn hóa”, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Trương Thị Kiên (2013), “Trách nhiệm của báo chí địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa truyền thông hiện nay”, Hội thảo quốc tế: ''Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng'' do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh tổ chức Vũ Khiêu (Chủ biên) (1974), Đạo đức mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (2015), Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. Ngô Văn Lệ (2004), Tộc người và văn hóa tộc người, Nxb Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Liên (2013), “Phương thức làm báo thời thị trường của Wiener Zeitung (Cộng hòa Áo) và kinh nghiệm cho báo chí Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng... Nguyễn Thụy Loan (2013), “Bản sắc dân tộc trong hệ giá trị văn hóa Việt Nam và một số vấn đề liên quan trong thời kỳ đổi mới hội nhập”, Tham luận Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới và hội nhập... Luật Báo chí, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII thông qua ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 12/6/1999. Thu Lượng (2010),“Vũ khí mềm có sức công phá khủng”-Tuần Vietnamnet. Lê Quốc Lý (Chỉ đạo biên soạn) (2011), Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. TS.Đỗ Quang Minh (2013) “Giá trị văn hóa Việt Nam trong giao lưu quốc tế”, Tham luận Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới và hội nhập... Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, in lần 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí minh (2009), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chính Minh Về đạo đức cách mạng (2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Sơn Minh (2016), Báo điện tử với vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Báo chí học Đỗ Mười (1989), Báo chí, văn nghệ trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội. Mai Quỳnh Nam (2001), Báo chi - Những điểm nhìn từ thực tiễn, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội Mai Quỳnh Nam (2002), “Thông điệp trên báo hình, báo in”, Tạp chí Xã hội học. Mai Quỳnh Nam (2007), “Truyền thông và phát triển”, Tạp chí Người làm báo. PGS,TS,Trương Ngọc Nam (2013), “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng” Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Đại học Viên (Cộng hòa Áo) - Báo Nhân dân - Hội Nhà báo Việt Nam - Đài PTTH Quảng Ninh phối hợp tổ chức. TS.Đỗ Chí Nghĩa (2013), “Báo chí và trách nhiệm ngăn ngừa, hạn chế tác hại của tin đồn”, Tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng... Nguyễn Trí Nhiệm (2013), “Tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa các phương tiện truyền thông đại chúng và giải pháp hạn chế”, in trong Hội thảo quốc tế: ''Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng”... Hữu Ngọc (1993), Chân dung văn hóa đất nước Mặt trời mọc. Nxb Thế giới, Hà Nội. Phan Ngọc (2009), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trần Thế Phiệt (2014), Tác phẩm chính luận báo chí, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. Phùng Hữu Phú - Đinh Xuân Dũng (Đồng chủ biên) (2014): Văn hóa - Sức mạnh nội sinh của phát triển, Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội. GS,TS,Phùng Hữu Phú, GS,TS,Lê Hữu Nghĩa, GS,TS,Vũ Văn Hiền, PGS,TS,Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) (2016), Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Trần Hoài Phương (2011), ''Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của người Việt Nam - một tất yếu khách quan trong sự nghiệp CNH, HDDH'', Tạp chí Phát triển nhân lực. TS.Hà Huy Phượng (2013) “Đổi mới, cải tiến sản phẩm báo chí trong sự phát triển cạnh tranh với các hình thức truyền thông mới”, Báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng... Hồng Thanh Quang (2009), ''Nhà báo Hữu Thọ: Đúng giọng của mình'', An ninh thế giới cuối tháng. Phan Quang (2012), Báo chí và Văn hóa, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức. Trần Hữu Quang (2006) Xã hội học báo chí, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh. Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông (2010), Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Quốc hội (2001), Luật di sản văn hóa, Hà Nội. Quyết định 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trương Hữu Quýnh (1996), “Tìm hiểu một số mặt hạn chế và tiêu cực trong di sản truyền thống của dân tộc” Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-02, Hà Nội. Đinh Ngọc Ruẩn, Lê Văn Phong (2013), “Báo chí với nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập do Hội nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức. Đỗ Tiến Sâm chủ biên (2012), Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Á. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Nguyễn Bá Sinh (2007), Nâng cao tính hấp dẫn của báo đảng địa phương (Khảo sát các báo đảng vùng duyên hải Bắc bộ từ 2005-6/2007), Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng. Nguyễn Bắc Son (2014), "Nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng trong tình hình mới", Tạp chí Cộng sản. Bùi Hoài Sơn (2015) “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu văn hóa truyền thông đại chúng”, Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang (1995): Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. Dương Xuân Sơn (2012), “Văn hóa phản biện trên báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển”, in trong Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập... Phạm Minh Sơn (2013), “Sức mạnh của báo chí trong quan hệ quốc tế thời kỳ toàn cầu hóa”, in trong Hội thảo quốc tế: ''Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng'' do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Trần Ngọc Tăng (1999), Vai trò của truyền thông đại chúng trong việc giáo dục thẩm mỹ cho nhân dân ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội. Tạ Ngọc Tấn (1995), Hồ Chí minh về vấn đề báo chí, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Giáp Văn Tấp (2012), “Thông tin đại chúng và vấn đề giữ gìn, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập... Nguyễn Vũ Tiến (2005), Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Thị Minh Thái (2015), “Truyền thông văn hóa Việt Nam và Văn hóa truyền thông”, in trong Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông. Hồ Bá Thâm (2012), Văn hóa và Bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Văn hóa - Thông tin. Nguyễn Đình Thanh chủ biên (2008), Di sản văn hóa - bảo tồn và phát triển, Nxb Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành (2006), Đồng chí Trường Chinh với báo chí, Nxb Thanh niên. Theo Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia Trần Ngọc Thêm (2012), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục Lê Văn Thiềng (2013), “Phát huy vai trò của báo đảng trong sự nghiệp phát triển của địa phương”, in trong Hội thảo quốc tế: "Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng" do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Nguyễn Thịnh (2012), Di sản văn hóa Việt Nam - Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn, Nxb Xây dựng, Hà Nội. Ngô Đức Thịnh (2003), “Một số quan niệm về giá trị văn hóa Việt Nam”, Tham luận tại Hội thảo khoa học: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngô Đức Thịnh (2009), Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Ngô Đức Thịnh (2010), Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hữu Thọ (1997, 2000), Nghĩ về nghề báo - Bình luận báo chí thời kỳ đổi mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Nguyễn Thị Thoa, Đức Dũng (chủ biên) (2005), Phóng sự báo chí, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. Vũ Duy Thông (2000), Báo chí nhìn từ góc độ văn hóa, Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb Văn hóa. Vũ Duy Thông (2007), ''Xã hội hoá hơn nữa để phát triển'', Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. PGS,TS,Vũ Duy Thông (2012), “Báo chí - truyền bá và sáng tạo văn hóa”, Hội thảo khoa học Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập... Phan Thị Lệ Thu (2004), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí của Hà Nội hiện nay, Luận văn thạc sĩ báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Đỗ Thị Minh Thúy (2013), “Hệ giá trị văn hóa và việc tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới và hội nhập... Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổng thuật chính sách văn hóa của các nước trên thế giới (1993), Nxb Văn hóa - thông tin, Hà Nội. Phú Trang (2007), Viết cho ai, thước đo bản lĩnh của nhà báo, VietNamNet (ngày 10/11/2007). Võ Thị Hồng Trang (2013), Định hướng dư luận xã hội - chức năng quan trọng của báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa, in trong Hội thảo quốc tế: ''Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức và triển vọng'' do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh. Phạm Ngọc Trung (2013), “Hệ giá trị văn hóa Việt Nam: Cấu trúc và xu hướng biến đổi trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới và hội nhập. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (1994), Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Trường Đại học Tuyên giáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1992), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Thông tin tái bản có sửa chữa, bổ sung) Nxb Lý luận chính trị. Trương Minh Tuấn (2015), Nghề báo và đạo đức, in trong Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông. Từ điển chính trị vắn tắt, Nxb Sự thật, H.1988 Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mai Văn Trang (1995), Giá trị - định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị, Nxb Hà Nội. “Văn hóa - Vũ khí kinh tế mới ở châu Âu", Báo Văn hóa, số ra ngày 8/1/2007.  Văn kiện Đảng toàn tập (2002) Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Văn kiện Đảng toàn tập (2000) Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Viện Khoa học xã hội Việt Nam (1993), Trung tâm tâm lý học xã hội: Tâm lý cộng đồng làng xã và di sản, Nxb Khoa học xã hội. Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng. Hoàng Vinh (2006), Những vấn đề văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội. Huỳnh Khái Vinh (Chủ biên) (2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. V.I.Lênin (1987), Bàn về văn hóa dân tộc và văn hóa xã hội chủ nghĩa,Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Matxcơva. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva. Tài liệu nước ngoài, tài liệu dịch Avin Toffler, Cú sốc tương lai, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1992 A.L.Kroeber and A.C.Kluckhonhn (1952), Culture - a crictical review of concept and definitions - Văn hóa, điểm lại bằng cái nhìn phê phán các khái niệm và định nghĩa, New York, Vintage Books, A Division of Random House. Bách khoa Từ điển Xô - viết, Nxb Mátxcơva, 1993 Deborah Potter (2006), Hướng dẫn nghề làm báo độc lập, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. Doris A. Graber (2006), Sức mạnh của truyền thông chính trị (Người dịch: Phạm Minh Sơn, Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Thu Hiền, Ngô Thị Thúy Hiền, Võ Thị Huệ, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Thủy), Khoa Quan hệ Quốc tế- Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. E.B.Tylor, "Văn hóa nguyên thủy", (Huyền Giang dịch từ tiếng Nga), Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội. Federico Mayor (2000), ''Văn hóa nguyên thủy'', Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội. Jeong Nam Song, Một số đặc điểm của nông thôn Hàn Quốc, Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-02, Lê Huy Tiêu (2004), Cảm nhận mới về văn hóa và văn học Trung Quốc, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội. Loic Hervouet (1999), Viết cho độc giả, Lê Hồng Quang dịch, Hội Nhà Báo Việt Nam Lưu Đạt Lâu, Đặc điểm của văn hóa Nhật Bản, ngày 24/1/2006. Michael Schudson (2003), Sức mạnh của tin tức truyền thông- The Power of News (Người dịch: Thế Hùng, Trà My), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Michio Morishima (1991), Tại sao Nhật Bản thành công, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. M. Robin và Jr.Williams, Các giá trị trong xã hội Mỹ, trong sách Xã hội Mỹ: Một giả thuyết xã hội học, Copyright 1951, 1960, 1970 do Alfred Knopf thực hiện. M. Roodentan, P. Iudin (1978), Từ điển triết học, Nxb Ngoại văn, Mátxcơva, 1955. Bản dịch và in lần thứ 3 của Nxb Sự thật, Hà Nội. Philippe Breton, Serge Proulx (1996), Sự bùng nổ truyền thông (Người dịch: Vũ Đình Phòng), Nxb Văn hóa, Hà Nội. Priest S. (2003), Nghiên cứu truyền thông, (Người dịch: Thu Hồng), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Rene Wadlow (2013), “Globalization, the Rapprochement of cultures and national image”, Internatianal Scientific Conference Jounalism in globalization: Chances, Chaleenges and perspectives. Thomas L.Friedman (2013), Thế giới phẳng - tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21, Nxb Trẻ. Tiếp cận văn hóa Hàn Quốc (2002), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội Từ điển Kinh tế chính trị học, tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, M.1980. Từ Hải (1989), Súc ấn bản, Nxb Thượng Hải. Wiliam Ouchi (1981), Lý luận Z - Các xí nghiệp ở Mỹ làm thế nào để đối phó với sự thách thức của Nhật Bản, Xuất bản tại Mỹ. PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 CÂU HỎI PHỎNG VẤN Câu 1: Trong các nội dung thông tin được đăng tải trên báo đảng địa phương, xin đồng chí cho biết nội dung giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống có vai trò, vị trí như thế nào? Câu 2: Xin đồng chí cho biết: trong khoảng 3 năm qua, tờ bảo đảng địa phương đã thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống như thế nào (nếu có thể, xin cho biết rõ về kế hoạch, thời gian, nội dung, hình thức, số liệu cụ thể)? Câu 3: Đồng chí có thể đánh giá về thành công, hạn chế của việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trên báo đảng địa phương mình? Câu 4: Theo đồng chí, hiện đang có những vấn đề gì đặt ra trong công tác giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trên báo đảng địa phương? Câu 5: Từ góc độ cá nhân, đồng chí có đề xuất, kiến nghị gì để nâng cao chất lượng của nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trên báo đảng địa phương. Câu 6: Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, đồng chí còn có thêm ý kiến gì nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trên báo đảng địa phương? PHỤ LỤC 2 BẢNG HỎI DÀNH CHO PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG Thưa anh (chị), chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống”. Để thu thập những quan điểm, cứ liệu làm cơ sở cho nghiên cứu, xin trân trọng đề nghị anh (chị) cho biết ý kiến về một số vấn đề có liên quan và xin phép được sử dụng ý kiến của anh (chị) cho nghiên cứu của chúng tôi. Với mỗi câu hỏi, xin anh (chị) khoanh tròn vào con số đứng trước phương án trả lời phù hợp. Những thông tin mà anh (chị) cung cấp chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và không dùng vào bất cứ mục đích nào khác. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh (chị)! THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin anh (chị) cho biết một số thông tin cá nhân: A1. Giới tính: Nam Nữ A2. Năm sinh (ghi 4 chữ số, theo năm dương lịch): A3. Chuyên môn mà anh (chị) được đào tạo: .. A4. Vị trí công tác của anh (chị) tại cơ quan: Biên tập viên Phóng viên A5. Số năm công tác với vị trí biên tập viên/phóng viên: . năm. A6. Số năm làm việc tại cơ quan: năm. A7. Lĩnh vực mà anh (chị) thường xuyên tác nghiệp: Chính trị Kinh tế Văn hoá Giáo dục Môi trường Thông tin giải trí An ninh, quốc phòng Đối ngoại Lĩnh vực khác (xin ghi rõ) . PHÓNG VIÊN BÁO ĐẢNG VIẾT VỀ NỘI DUNG GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG B1. Anh (chị) có quan tâm đến vấn đề giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống không? Rất quan tâm Quan tâm Bình thường Ít quan tâm Không quan tâm Ý kiến khác (ghi rõ) . B2. Anh (chị) có tham gia viết tin bài về vấn đề giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trên báo mình không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không viết => chuyển đến phần C. Ý kiến khác (xin ghi rõ) .. B3. Anh (chị) quan tâm và hay đề cập đến mục đích nào khi viết về vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống? 1. Có đề cập 2. Không đề cập 3. Không biết/Không trả lời 1. Nâng cao nhận thức về vai trò của việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc cho nhân dân 1 2 3 2. Nâng cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương 1 2 3 3. Nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị giá trị văn hoá truyền thống của doanh nghiệp, những người lao động, sản xuất, cung cấp dịch vụ. 1 2 3 4. Giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu của địa phương, khẳng định lòng tự hào về truyền thống văn hoá của địa phương 1 2 3 5. Giới thiệu những tấm gương điển hình tốt trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống 1 2 3 6. Phê phán những hành vị sai trái, xâm phạm và phá huỷ giá trị văn hoá truyền thống 1 2 3 7. Dự báo về những thuận lợi và thách thức đối với vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong thời gian tới 1 2 3 8.Nội dung khác (ghi rõ) .. .. .. 1 2 3 B4. Anh (chị) thường sử dụng thể loại nào khi viết về vấn đề giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gì? Tin Bài phản ánh Phóng sự Điều tra Bình luận Phỏng vấn Bài báo có tính chất nghiên cứu Thể loại khác (xin ghi rõ) .. B5. Các bài viết đề cập đến vấn đề giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên báo mình thường ở phạm vi nào? Phạm vi rộng trên cả nước Chủ yếu đề cập đến tỉnh/thành phố mình (địa phương mình) Chủ yếu đề cập đến tỉnh/thành phố khác (xin ghi rõ đó là tỉnh/thành phố nào) .. Ý kiến khác (xin ghi rõ) . BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. C1. Theo anh (chị), tần suất xuất hiện các bài viết về giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên báo mình như thế nào? 1. Thường xuyên 2. Thỉnh thoảng 3. Hiếm khi 4. Ý kiến khác (xin ghi rõ) C2. Theo anh (chị), những chủ đề nào sau đây về giá trị văn hoá truyền thống đã và đang được chú trọng phản ánh trên báo mình? Giá trị văn hoá vật thể (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh) Giá trị văn hoá phi vật thể (ngôn ngữ, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo) Giá trị đạo đức truyền thống Giá trị yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, linh hoạt trong ứng xử, giản dị trong lối sống Phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh của các danh nhân văn hoá. Phong tục, tập quán trong gia đình, dòng họ, gia tộc, quê hương Đấu tranh, phê phán tình trạng xem nhẹ các giá trị văn hoá truyền thống 8. Ý kiến khác (xin ghi rõ) C3. Theo anh (chị), nên sử dụng những thể loại nào để thông tin về vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống? Tin Bài phản ánh Phóng sự Điều tra Bình luận Phỏng vấn Bài báo có tính chất nghiên cứu Bài giới thiệu kinh nghiệm quốc tế Ảnh Thể loại khác (xin ghi rõ) C4. Theo anh (chị), đội ngũ phóng viên và biên tập viên của báo mình đã đáp ứng được yêu cầu thông tin vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống như thế nào? Đáp ứng tốt Đáp ứng một phần Chưa đáp ứng Ý kiến khác (xin ghi rõ) .. Không biết/Không trả lời C5. Theo anh (chị), những điểm mạnh của đội ngũ phóng viên báo mình khi viết về vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống là gì? Nhiệt tình Có kiến thức chuyên môn sâu Có trình độ nghiệp vụ tốt Năng động, sáng tạo Bám sát thực tiễn Chịu khó phát hiện đề tài mới Có động lực tinh thần Có động lực kinh tế Có phương tiện kỹ thuật hỗ trợ 10. Ý kiến khác (xin ghi rõ) C6. Theo anh (chị), điểm hạn chế của đội ngũ phóng viên của báo mình khi viết về vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc hiện nay là gì? Thiếu kiến thức chung về lịch sử, văn hoá của dân tộc Thiếu kiến thức tổng hợp về những giá trị văn hoá truyền thống Tâm lý ngại va chạm khi viết những đề tài phản biện Thiếu kỹ năng làm báo Không có động lực kinh tế Không có động lực tinh thần Lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí của địa phương không/chưa tạo điều kiện Đồng nghiệp ít/không hợp tác Điều kiện tác nghiệp còn nhiều hạn chế 10. Ý kiến khác (xin ghi rõ) C7. Theo anh (chị), báo mình đã phát huy được vai trò của mình trong việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cộng đồng để hướng vào giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống hay chưa? Đã phát huy tốt Bình thường Còn yếu kém Chưa quan tâm C8: Theo anh (chị), cần phải làm gì để báo mình nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống? (sau khi lựa chọn các phương án trả lời, xin anh (chị) đánh dấu 3 phương án mà anh (chị) cho là quan trọng nhất, xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3) Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí của địa phương Nâng cao nhận thức về vai trò của báo đảng địa phương đối với vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống Tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của báo đảng địa phương trong đời sống xã hội Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng năng lực giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đổi mới nội dung thông tin về chủ đề này trên báo đảng địa phương Đổi mới hình thức thông tin Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo đảng địa phương với ngành văn hoá, thể thao du lịch Khuyến khích sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên, nhà khoa học về mảng đề tài giá trị văn hoá truyền thống Đổi mới mô hình hoạt động của báo theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại Tăng đãi ngộ đối với phóng viên, biên tập viên Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị cho phóng viên Ý kiến khác (xin ghi rõ) Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh (chị)! PHỤ LỤC 3 BẢNG HỎI DÀNH CHO CÔNG CHÚNG Thưa ông (bà), chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống”. Để thu thập những cứ liệu, quan điểm, ý kiến làm cơ sở cho nghiên cứu, xin trân trọng đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến về một số vấn đề có liên quan và xin phép được sử dụng ý kiến của ông (bà) cho nghiên cứu của chúng tôi. Với mỗi câu hỏi, xin ông (bà) khoanh tròn vào con số đứng trước phương án trả lời phù hợp. Những thông tin ông (bà) cung cấp chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, được ẩn danh và không dùng vào bất cứ mục đích nào khác. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)! THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin ông (bà) cho biết một số thông tin cá nhân: A1. Giới tính: Nam Nữ A2. Năm sinh (ghi 4 chữ số, theo năm dương lịch): A3. Địa chỉ hiện nay ông (bà) đang sống / làm việc ... A3.1.Nơi đó thuộc khu vực: 1. Đô thị 2. Nông thôn A3. Nghề nghiệp của ông (bà): 1. Học sinh 7. Cán bộ, viên chức 2. Sinh viên 8. Nghỉ hưu, nghỉ mất sức 3. Lao động tự do 9. Nội trợ 4. Kinh doanh 10. Nông nghiệp và nghề phụ 5. Nghề thủ công 11.Khác (xin ghi cụ thể) 6. Cán bộ quản lý A4. Trình độ học vấn của ông (bà): 1. Tiểu học 2. Trung học cơ sở 3. Trung học phổ thông 4. Đại học 5. Sau đại học 6. Khác (xin ghi rõ) B. BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG B1. Ông (bà) có thường xuyên đọc báo Đảng bộ tỉnh, thành phố không? 1. Thường xuyên 2. Thỉnh thoảng 3. Hiếm khi 5. Ý kiến khác (xin ghi rõ) .. B2. Ông (bà) thường đọc báo Đảng bộ tỉnh, thành phố ở đâu? Tại nhà Tại thư viện, nhà văn hóa xã/thôn Tại cơ quan Tại nơi khác (ghi rõ) . B3. Ông (bà) đọc báo Đảng bộ tỉnh, thành phố từ nguồn nào? Tự mua Được phát Mượn của người khác/thư viện, nhà văn hoá Nguồn khác (ghi rõ) B4. Khi đọc báo Đảng bộ tỉnh, thành phố, ông (bà) thường quan tâm đến lĩnh vực nào? (trong số những lĩnh vực được ông bà lựa chọn, xin nêu ra 3 lĩnh vực quan tâm nhất, xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3) Chính trị Kinh tế Văn hoá Giáo dục Môi trường Thông tin giải trí An ninh, quốc phòng Đối ngoại Lĩnh vực khác (ghi rõ) . C. BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG C1. Ông (bà) quan tâm đến vấn đề giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống như thế nào? Rất quan tâm Khá quan tâm Bình thường Ít quan tâm Không quan tâm Ý kiến khác (ghi rõ) .. C2. Ông (bà) thấy tần suất xuất hiện các bài viết về nội dung giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên báo Đảng bộ tỉnh, thành phố như thế nào? 1. Thường xuyên 2. Thỉnh thoảng 3. Hiếm khi 4. Không có ý kiến C3. Theo ông (bà), những chủ đề nào sau đây về giá trị văn hoá truyền thống đã được chú trọng phản ánh trên báo Đảng bộ tỉnh, thành phố? Giá trị văn hoá vật thể (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh) Giá trị văn hoá phi vật thể (ngôn ngữ, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo) Giá trị đạo đức truyền thống Giá trị yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, linh hoạt trong ứng xử, giản dị trong lối sống Phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh của các danh nhân văn hoá. Phong tục, tập quán trong gia đình, dòng họ, gia tộc, quê hương Đấu tranh, phê phán tình trạng xem nhẹ các giá trị văn hoá truyền thống Ý kiến khác (xin ghi rõ) C4. Theo ông (bà), các bài viết về nội dung giá trị văn hoá truyền thống trên báo Đảng bộ tỉnh, thành phố thường nhắm đến những mục đích nào sau đây ? 1. Có đề cập 2. Không đề cập 3. Không biết/Không trả lời 1. Nâng cao nhận thức về vai trò của việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc cho nhân dân 1 2 3 2. Nâng cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương 1 2 3 3. Nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị giá trị văn hoá truyền thống cho doanh nghiệp, những người lao động, sản xuất, dịch vụ. 1 2 3 4. Giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu của địa phương, khẳng định lòng tự hào về truyền thống văn hoá của địa phương 1 2 3 5. Giới thiệu những tấm gương điển hình tốt trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc 1 2 3 6. Phê phán những hành vị sai trái, xâm phạm và xem nhẹ giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc 1 2 3 7. Dự báo về những thuận lợi và thách thức đối với vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trong thời gian tới 1 2 3 8Nội dung khác (ghi rõ) .. .. .. .. . 1 2 3 C5. Theo ông (bà), báo Đảng bộ tỉnh, thành phố đã phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cộng đồng để hướng vào giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống chưa? Đã phát huy tốt Bình thường Còn yếu kém Chưa quan tâm C6. Những thông tin về giá trị văn hoá truyền thống ông (bà) đọc được tác động đến ông bà như thế nào? (mỗi dòng lựa chọn một phương án) Rất tích cực Tích cực phần nhiều Bình thường Tiêu cực phần nhiều Rất tiêu cực Không ý kiến 1. Thói quen sinh hoạt hàng ngày 1 2 3 4 5 99 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh 1 2 3 4 5 99 3. Quan hệ gia đình 1 2 3 4 5 99 4. Quan hệ xã hội 1 2 3 4 5 99 5. Phòng chống tệ nạn xã hội 1 2 3 4 5 99 6. An ninh trật tự xã hội 1 2 3 4 5 99 7. Khác 1 2 3 4 5 99 8.Khác 1 2 3 4 5 99 C7. Khi tiếp cận thông tin về giá trị văn hoá truyền thống trên báo Đảng bộ tỉnh, thành phố, ông (bà) thường làm gì? Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ 1. Điều chỉnh nhận thức và hành vi phù hợp với những thông tin tiếp cận được 1 2 3 4 2. Tìm hiểu lại thông tin trên các loại hình báo chí khác 1 2 3 4 3. Trao đổi, thảo luận với những người xung quanh 1 2 3 4 4. Xem xét tính đúng đắn của thông tin với tình hình thực tế 1 2 3 4 5. Liên hệ với nơi phát hành để tìm hiểu thông tin 1 2 3 4 6. Thông tin lại cho những người khác về thông tin mà mình có được 1 2 3 4 7. Tổng hợp thông tin và phân tích cụ thể tình hình 1 2 3 4 8. Không làm gì cả vì không tin tưởng thông tin 1 2 3 4 C8. Để báo Đảng bộ tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, theo ông (bà) cần phải làm gì? Xin trân trọng cảm ơn ông (bà) !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao_dang_dia_phuong_voi_viec_giu_gin_va_phat_huy_nhung_gia_tri_van_hoa_truyen_thong_3542.doc
Luận văn liên quan