Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Những mặt mạnh, mặt yếu, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai tổ chức HĐGDNGLL * Mặt mạnh: Cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của HĐGDNGLL đối trường PTDTNT o tổ chức thực hiện HĐGDNGLL ở nhà trường Các trường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, bám sát chủ đề, nội dung chương trình, học sinh nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động. * Mặt yếu: Nội dung, hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở một số trường PTDTNT thiếu tính đa dạng, phong phú. dung, hình thức hoạt động, chưa tích cực tư vấn cho lớp. * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT, từng năm học đều có văn bản hướng dẫn cho các trường về công tác HĐGDNGLL Chương trình sách giáo khoa hướng dẫn về HĐGDNGLL được biên soạn đầy đủ, rõ ràng, cụ thể

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ CÔNG VƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 1: PGS.TS. VÕ NGUYÊN DU Phản biện 2: TS. BÙI VIỆT PHÚ Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo Dục học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 08 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục có vai trò đặc biệt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là phương sách hàng đầu để kiến quốc lâu dài và có hiệu quả. Dạy học không chỉ đơn thuần là cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng môn học ở trên lớp mà theo bản chất của dạy học hiện đại: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để làm người” (UNESCO). Nghị quyết số 29 -NQ/TW nhấn mạnh “ Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. H GDNGLL là con đường quan trọng để phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt GDNGLL ở trường phổ thông hiện nay với hình thức đa dạng, nội dung phong phú là một trong những phương thức để thực hiện nguyên lý giáo dục nói trên. Thực tiễn trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối vớ GDNGLL, nhiều trường có quan tâm triển khai nhưng chưa chú trọng đến nội dung và hình thức tổ chức; một số trường ít quan tâm , chỉ chú trọng đến việc học tập và rèn luyện các môn học cơ ở trên lớp. Do vậy việc GDNGLL ở các trường PTDTNT trong tỉnh nhìn chung chưa được sự thống nhất, chưa đi vào nề nếp, khoa học, công tác quản lý chỉ đạo GDNGLL chưa được xem là một trong những nội dung quản lý của nhà trường, nên hiệu quả của hoạt động này chưa cao. 2 Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:“Biện pháp quản lý hoạt GDNGLL ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum” phổ thông dân tộc nội trú . 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động GDNGLL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh các trường PTDTNT. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL của hiệu trưởng ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4. Giả thuyết khoa học Hoạt động GDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã được triển khai và đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trên một số phương diện, trong đó có công tác quản lý của người hiệu trưởng và các lực lượng hỗ trợ. Nếu xác định rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng hoạt động GDNGLL ở các trường PTDTNT thì có thể đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề HĐGDNGLL ở trường PTDTNT; 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT, công tác quản lý của hiệu trưởng và các lực lượng khác về HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các nguồn tài liệu về lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác quản lý HĐGDNGLL cho học sinh. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát: Quan sát việc tổ chức các HĐGDNGLL ở trường PTDTNT để bổ sung cho vấn đề nghiên cứu. 7.2.2. Phương pháp điều tra: Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến 3 đối tượng GDNGLL HĐGDNGLL 7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu một số mẫu thiết kế các HĐ 4 GDN GDNGLL. 7.2.4. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của cán bộ Sở và một số CBQL t HĐ GDNGLL. 7.2.5. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ: Trực tiếp đến các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, liên hệ bộ phận phụ trách HĐGDNGLL để nghiên cứu các kế hoạch , giáo án và các loại hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức ĐGDNGLL 7.3. Phương pháp thống kê toán học: Nhằm thống kê, phân tích, xử lý số liệu và kết quả nghiên cứu. 8. Đóng góp của đề tài Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý HĐGDNGLL, luận văn nêu ra những ưu điểm và hạn chế trong quản lý của hiệu trưởng các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT. 9. Cấu trúc của luận văn Luận văn gồm 3 phần: * Phần mở đầu: * Phần nội dung 3 chương) Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý HĐGDNGLL ở trường PTDTNT. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum Chương 3: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum * Phần kết luận và k nghị; Tài liệu tham khảo; Phụ lục. 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ N thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ. Hệ thống giáo dục của các quốc gia trên thế giới cải cách theo hướng: Đào tạo học sinh phổ thông trở thành người “năng động, sáng tạo, có sức khỏe và hiểu biết xã hội”, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vấn đề HĐGDNGLL luôn được các nhà nghiên cứu trong nước đề cập ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số tác giả đ GDNGLL như: Đặng Thúy Anh, Nguyễn Dục Quang, Hà Nhật Thăng, Nguyễn Thị Kỷ, Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Thị Quý Nghiên cứu về thực nghiệm cải tiến nội dung, phương pháp tổ chức và cơ sở lý luận GDNGLL, như: Nguyễn Thị Quý “Chỉ đạo hoạt GDNGLL ở trường THPT”; Nguyễn Dục Quang “Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Hoạt GDNGLL”; Phùng Đình Mẫn (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Thiều Thị Hường “Tổ chức hoạt GDNGLL ở trường THPT”. Một số luận văn Thạc sĩ trong những năm gần đây cũng đã nghiên cứu về HĐGDNGLL ở trường THPT. Riêng vấn đề quản lý HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa được tác giả nào nghiên cứu. trên địa bàn , 6 nhân nâng c PTDTNT 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Khái niệm quản lý Quản lý là một trong những hoạt động cơ bản nhất của con người. Dưới góc độ khoa học giáo dục: Theo tác giả Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Những cơ sở khoa học về qu - - Hà Nội 1997 “Hoạt động quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. 1.2.2. Khái niệm về quản lý giáo dục Theo nghĩa tổng quan là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển của xã hội. Theo Trần Kiểm: Quản lý giáo dục là tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức và hướng đích của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau nhằm mục đích đảm bảo sự hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ, trên cơ sở nhận thức và vận dụng những quy luật chung của xã hội cũng như các quy luật của quản lý giáo dục, của sự phát triển tâm lý và thể lực trẻ em. 1.2.3. Các chức năng của quản lý giáo dục Chức năng của quản lý nói chung, gồm có 4 chức năng, đó là: Kế hoạch hóa; Tổ chức thực hiện; Lãnh đạo chỉ đạo; Kiểm tra. Chức 7 năng của quản lý giáo dục cũng dựa trên cơ sở của 4 chức năng nói trên. 1.2.4. Khái niệm quản lý nhà trƣờng Quản lý nhà trường là một dạng quản lý có tính đặc thù, phân biệt với các loại hình quản lý khác được quy định trước hết là lao động sư phạm, đó là bản chất của quá trình dạy học và giáo dục. 1.2.5. Hoạt động giáo dục Hoạt động giáo dục là hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của thầy và trò, là sự tương tác giữa hoạt động của người thầy và hoạt động của học sinh. 1.2.6. Hoạt động GDNGLL trường PTDTNT. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ các môn học ở trên lớp, là sự nối tiếp, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn. 1.3. HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở TRƢỜNG PTDTNT 1.3.1. Trƣờng phổ thông dân tộc nội trú Trường dân tộc nội trú là nơi tập trung học tập của con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhà trường có hai nhiệm vụ song song nhau là vừa tổ chức dạy học và nuôi dưỡng học sinh. 1.3.2. Đặc điểm học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú Học sinh ở các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, các em có đặc điểm nổi bật là nhiệt tình, vô tư, trong sáng , có kỹ năng trong hoạt động sống ở môi trường miền núi. Tuy nhiên, các em còn thiếu một số kỹ năng để hội nhập với xã hội phát triển trong việc ăn, ở, sinh hoạt, giao tiếp .... 1.3.3. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL ở trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 8 * Vị trí: GDNGLL là sự tiếp nối công việc giáo dục trên lớp, mở ra các điều kiện để học sinh rèn luyện các kỹ năng sống, củng cố, bổ sung và mở rộng vốn hiểu biết, vốn sống cho học sinh, góp phần hoàn thiện nhân cách. * Vai trò: GDNGLL có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục ở nhà trường , giúp cho học sinh mở rộng, củng cố bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin, hiểu biết sâu sắc về các thành tựu khoa học, về lịch sử đất nước, thấy được những giá trị truyền thống của dân tộc, văn hóa của nhân loại . 1.3.4. Mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trƣờng thông dân tộc nội trú 1.3.5. Nội dung và hình thức hoạt động GDNGLL ở trƣờng PTDTNT * Nội dung: * Hình thức: Hình thức HĐGDNGLL rất đa dạng và phong phú như thảo luận, báo cáo chuyên đề; Tổ chức hội thi; Tổ chức hoạt động giao lưu; Sinh hoạt câu lạc bộ; sóc bảo vệ môi trường, hoạt động nhân đạo. 1.3.6. Nguyên tắc hoạt động GDNGLL ở trƣờng PTDTNT 9 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch Nguyên tắc thể hiện tính tự nguyện, tự giác, tự quản Nguyên tắc đảm bảo tính tập thể Nguyên tắc đảm bảo tính sư phạm Nguyên tắc đảm bảo tính đa dạng, phong phú và hiệu quả Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 1.4. C GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 1.4.1. Chức năng quản lý của Hiệu trƣởng đối với HĐGDNGLL Kế hoạch hoá hoạt động GDNGLL; Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động GDNGLL; Chỉ đạo thực hiện kế hoạch; Kiểm tra đánh giá 1.4.2. Nội dung quản lý của Hiệu trƣởng đối với hoạt HĐ GDNGLL Quản lý việc xây dựng kế hoạch, việc thực hiện nội dung chương trình, tiến độ triển khai thực hiện , cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phục vụ việc tổ chức HDGDNGLL ; Quản lý mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL; Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. 1.5. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở TỘC NỘI TRÚ 1.5.1. Yếu tố chủ quan Người dạy; Người học; Nội dung chương trình; Phương pháp tổ chức; Năng lực quản lý 1.5.2. Yếu tố khách quan 10 Về cơ chế chính sách; Các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị, sân bãi; Điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, của gia đình học sinh Tiểu kết chƣơng 1 GDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục ở PTDTNT, là sự tiếp nối của hoạt động dạy học trên lớp, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục , hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh DTNT, đáp ứng nguồn nhân lực xây dựng và phát triển đất nước. Quản lý HĐGDNGLL có sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, cần được tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, hệ thống và khoa học bằng nhiều biện pháp giáo dục, trong đó có biện pháp quản lý nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở trường PTDTNT, nhằm chuẩn bị hành trang để cho học sinh DTNT được tiếp tục học vấn cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động ở một môi trường mới được thuận lợi. 11 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM 2.1.1. Về - dân cƣ Kon Tum là một tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, nằm ở cực bắc Tây Nguyên. Địa hình tỉnh Kon Tum phần lớn nằm ở phía tây dãy Trường Sơn, có nhiều đồi núi, cao nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau. Kon Tum có 25 dân tộc cùng chung sống, trong đó tộc thiểu số chiếm trên 53%. 2.1.2. Về kinh tế - xã hội Kon Tum là một tỉnh còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội chưa sánh kịp với các tỉnh khác trong vùng. 2.2. K TỈNH KON TUM Mạng lưới trường lớp phát triển đến tất cả các bản, làng vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn tỉnh. 2.2.1. Tình hình giáo dục trung học ở tỉnh Kon Tum - Mạng lưới trường lớp THPT, PTDTNT Quy mô trường lớp, số học sinh, số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng tăng lên so với năm học trước. - Chất lượng giáo dục THPT, PTDTNT 12 có học lực và hạnh kiểm tăng . 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.3.1. Khái quát quá trình khảo sát Chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của 27 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; 90 ý kiến của cán bộ chuyên trách, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm và 135 học sinh ở tất cả 9 trường phổ tông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 2.3 các lực lƣợng trong nhà trƣờng - GDNGLL Qua kết quả khảo sát hỏi, chúng tôi thu được kết quả đa số CBQL, GV và HS khẳng định sự cần thiết của HĐGDNGLL ở trường PTDTNT. t. - GDNGLL Qua bảng khảo sát HĐ hình thành chuẩn mức đạo đức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hòa nhập xã hội và phát triển thể chất. 2.3 ở các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum Khảo sát ý kiến của CBQL và GV về nội dung , hình thức tổ chức HĐGDNGLL ( bảng 2.8) cho thấy : sự đa dạng hóa nội dung và 13 làm phong phú các hình thức tổ chức sẽ mang lại hiệu quả cao trong HĐGDNGLL. Tuy nhiên các hoạt động thảo luận- báo cáo chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, diễn đàn thanh niên chỉ được tổ chức thỉnh thoảng và mang lại ít hiệu quả. 2.3 giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum Qua khảo sát thực tế kinh phí dành cho việc tổ chức HĐGDNGLL chưa được đầu tư đúng mức, thiết bị phục vụ cho các HĐGDNGLL chưa được khai thác hết chức năng sử dụng nên hiệu quả chưa cao. 2.3 giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum Qua bảng khảo sát 2.9 cho thấy, chất lượng HĐGDNGLL thông qua các nội dung, hình thức hoạt động nói trên được học sinh đánh giá khá cao. Tuy nhiên, còn có một số ý k bình. 2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐGDNGLL CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.4.1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch PTDTNT trên địa bàn Kon Tum đều đượ 14 năm học. 2.4.2. Quản lý việc thực hiện các chế định về HĐGDNGLL Việc thực hiện các chế định về HĐGDNGLL, các cán bộ chuyên trách, giáo viên thực hiện theo khung phân phối chương trình. Việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lý iệu quả cao . còn chưa thường xuyên. 2.4.3. Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đối với việc tổ HĐGDNGLL Trong công tác quản lý của nhà trường, muốn nâng cao hiệu quả công tác của GVCN đối với HĐGDNGLL trước hết cần phải xây dựng đội ngũ GVCN đủ mạnh về công tác chuyên môn, đồng thời cần phải bồi dưỡng năng lực hướng dẫn HĐGDNGLL cho đội ngũ GVCN, mặt khác cần phải tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên chuyên trách giỏi để làm nòng cốt cho HĐGDNGLL. 2.4.4. Quản lý CSVC, phƣơng tiện phục vụ, kinh phí thực hiện HĐ GDNGLL Qua kết quả khảo sát cho thấy, tình hình cơ sở vật chất tài chính phục vụ cho HĐ còn khó khăn 33,2%, thậm chí còn rất khó khăn 12,8% chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các trường. 2.4 GDNGLL 15 S quả cao. Tuy nhiê NGLL 2.4 ng giáo dục ngoài giờ lên lớp trường PTDTNT, cần phải thực hiện thường xuyên và đồng bộ, không chỉ có kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, mà còn phải thực hiện kiểm tra đột xuất và phối hợp các lực lư 2.4.7. Các biện pháp kích thích trong quản lý HĐGDNGLL B xuyên (ĐTB 3,19) nên m pháp thi đua cũng được thực hiện thường xuyên (ĐTB 3,22) nên hiệu quả cao (ĐTB 3,22). Do vậy trong quản lý HĐGDNGLL, hiệu trưởng nhà trường không được xem nhẹ 2 biện pháp này. 2.4.8. Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý HĐGDNGLL Xếp thứ tự mức độ tác động có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả HĐGDNGLL ở trường PTDTNT đó là : (1) phương pháp tổ chức (2) năng lực quản lý ; (3) yếu tố người dạy ; (4) nội dung chương trình ; (5) người học; (6) điều kiện kinh tế xã hội địa phương; ( 7) Nhận thức của phụ huynh và học sinh, của xã hội. 16 2.5. N GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2.5.1. Những mặt mạnh, mặt yếu, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai tổ chức HĐGDNGLL * Mặt mạnh: Cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của HĐGDNGLL đối trường PTDTNT o tổ chức thực hiện HĐGDNGLL ở nhà trường Các trường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, bám sát chủ đề, nội dung chương trình, học sinh nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động. * Mặt yếu: Nội dung, hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở một số trường PTDTNT thiếu tính đa dạng, phong phú. dung, hình thức hoạt động, chưa tích cực tư vấn cho lớp. * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT, từng năm học đều có văn bản hướng dẫn cho các trường về công tác HĐGDNGLL Chương trình sách giáo khoa hướng dẫn về HĐGDNGLL được biên soạn đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. * Khó khăn: trường PTDTNT GDNGLL.Việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ giáo viên về HĐGDNGLL còn hạn chế 2.5 + Nguyên nhân khách quan + Nguyên nhân chủ quan 17 Tiểu kết chƣơng 2 G DTNT trên địa bàn , đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số PTDTNT GDNGL nhà HĐ , đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường PTDTNT. 18 CHƢƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 3.1. ĐỊNH HƢỚNG XÁC LẬP BIỆN PHÁP 3.2. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP BIỆN PHÁP 3.2.1. sinh 3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn 3.2.3. Đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ 3.2.4. Đảm bảo tính hiệu quả 3.3. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 3.3.1. Nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL cho giáo viên, học sinh và các lực lƣợng giáo dục khác a. DTNT. b. học HĐGD HĐGDNGLL 3.3.2. Bồi dƣỡng nâng cao năng lực tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ GV 19 a. Ý nghĩa của biện pháp DTNT. b. và tổ chức tập huấn lại cho đội ngũ trong nhà trường. 3.3.3. Thực hiện kế hoạch hoá hoạt động GDNGLL của nhà trƣờng a. Ý nghĩa của biện pháp N b. Nội dung biện pháp - - . 3.3.4. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý HĐGDNGLL a. Ý nghĩa của biện pháp b. C . X 3.3 các thể chế đối với hoạt động GDNGLL a. Ý nghĩa của biện pháp 20 HĐGDNG , b. ng cho 3.3.6. Tăng cƣờng các điều kiện CSVC hỗ trợ cho HĐGDNGLL a. Ý nghĩa của biện pháp b. . T sự CSVC. 3.3 a. Ý nghĩa của biện pháp N b 21 3.3.8. Tăng cƣờng phối hợp đồng bộ các lực lƣợng trong và ngoài nhà trƣờng a. Ý nghĩa của biện pháp P này nện sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả HĐGDNGLL. b 3.2.9. Cải tiến, đổi mới công tác tạo động lực cho HĐGDNGLL a. Ý nghĩa của biện pháp n b 22 Tiểu kết chƣơng 3 thông dân tộc nội trú trên địa bàn i trú trên địa bàn sinh. 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 1.1. GDNGLL ở các PTDTNT. HĐ dân tộc nội trú GDNGLL ở PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24 bi PTDTNT HĐG PTDTNT 2. Khuyến nghị PTDTNT. PTDTNT. /.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocongvuong_tt_6585_2075646.pdf
Luận văn liên quan