Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi

Đây là luận văn khoa học: “Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi” Phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo 1/ MỞ ĐẦU Với chiều dài bờ biển 3260 km hơn 660.000 ha mặt nước có khả năng nuôi tôm nước lợ (Bộ thủy sản, 1995) và khí hậu thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Để đáp ứng nhu cầu con giống cho việc nuôi tôm nhiều trại sản xuất giống được xây dựng ở khu Miền Trung, nhiều nhất là tỉnh Khánh Hòa. Quảng ngãi là một tỉnh của miền trung có chiều dài bờ biển khoảng 130 km, nguồn nước không bị ô nhiễm, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nghề sản xuất giống tôm sú. Tuy nhiên nghê sản xuất giống tôm sú còn hạn chế so với các vùng khác của cả nước. Nghề sản xuất tôm sú tại Quảng Ngãi đang từng bước phát triển. Năm 2000 số trại sản xuất trong Tỉnh là 12 trại, sản lượng đạt 48 triệu con giống Post15. Đến nay toàn Tỉnh có 30 trại sản xuất giống. Sản lượng đạt 102 triệu con Post15. Nghề sản xuất tôm sú ở quảng ngãi đã tạo việc làm cho nhiều người và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nghề sản xuất giống tôm sú ở đây cần có định hướng để phát triển theo quy hoạch một cách bền vững. Nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển nghề sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi. Việc điều tra để đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất giống là hết sức cần thiết. Với mục đích đó, được sự chấp nhận của Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI” 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý và địa hình 2.1.2 Đặc điểm điều kiện và khí hậu 2.1.3 Tình hình dân số 2.2 Sơ lược tình trạng kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2.3 Sơ lược tình hình phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 2.4 Tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 2.4.1 Nuôi trồng thủy sản nước lợ 2.4.2 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 2.5 Đánh giá tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh quảng ngãi 2.6 Đặc điểm sinh học tôm sú 2.7 Đặc điểm phân loại tôm sú 2.8 Phân bố 2.9 Tập tính sống 2.10 Đặc điểm dinh dưỡng 2.11 Yếu tố môi trường sống 2.12 Đặc điểm sinh trưởng 2.13 Tình hình nuôi tôm trên Thế giới và Việt Nam III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 3.2 Bố trí điều tra 3.3 Phương pháp điều tra và thu thập số liệu 3.4 Phương pháp phân tích 3.4.1 Phân tích các yếu tố kỹ thuật 3.4.2 Phân tích các yếu tố kinh tế 3.4.3 Phân tố số liệu IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Quy trình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi 4.1.1 Kỹ thuật nuôi vỗ tôm sú bố mẹ 4.1.2 Kỹ thuật ương ấu trùng 4.2 Quy mô sản xuất của các trại giống tôm sú tại Quãng Ngãi 4.2.1 Thiết kế trại 4.2.2 Kết cấu và tuổi thọ trại 4.3 Tình hình sản xuất 4.3.1 Trình độ của người quản lý và người điều hành trại 4.3.2 Nguồn nước cung cấp cho trại sản xuất giống 4.3.3 Mùa vụ sản xuất 4.3.4 Mật độ thả ương 4.3.5 Tỷ lệ sống của ấu trùng tôm 4.3.6 Hình thức thay nước của ấu trùng 4.3.7 Số lượng tôm bố mẹ 4.3.8 Số lượng post xuất mỗi đợt 4.3.9 Số đợt sản xuất trong năm 4.4 Tình hình dịch bệnh tôm 4.4.1 Phòng bệnh cho ấu trùng 4.4.2 Trị một số bệnh thường gặp trong SXG tôm sú tại Quảng Ngãi 4.5 Đánh giá hiện trạng trại sản xuất giống dựa trên TCN 4.5.1 Khu vực xây dựng trại 4.5.2 Các hạng mục công trình xây dựng 4.6 Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 4.6.1 Thức ăn cho ấu trùng 4.6.2 Thuốc trị bệnh và trang thiết bị phục vụ sản xuất 4.6.3 Nguồn tôm bố mẹ cung cấp cho sản xuất 4.6.4 Nguồn thức ăn cung cấp cho bố mẹ 4.6.5 Dụng cụ và phương tiện vận chuyển 4.6.6 Thị trường tiêu thụ 4.7 Hiệu quả kinh tế 4.8 Chính sách nhà nước V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Đề nghị

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùc töï nhieân giuùp cho toâm boá meï phaùt trieån toát vaø tröùng nôû ñaït hieäu quaû. Tuy nhieân ñoøi hoûi coù moät nguoàn nöôùc thaät trong saïch. Neáu khoâng noù, taïo ñieàu kieän cho maàm beänh phaùt trieån vaø xaâm nhaäp vaøo aáu truøng toâm suù chôø ñieàu kieän ñeå boïc phaùt. 4.3.2.2 Nöôùc xöû lyù hoaù chaát Sô ñoà nguoàn nöôùc cung caáp cho traïi qua nhöõng böôùc sau: Bieån bôm Loïc thoâ Beå chöùa xöû lyù Loïc tinh Beå öông Sô ñoà 4.2 Heä thoáng caáp nöôùc coù xöû lyù hoaù chaát Cung caáp nöôùc ñaït tieâu chuaån laø moät khaâu quan troïng trong quaù trình saûn xuaát nhaân taïo, tröôùc moãi ñôït saûn xuaát caàn xöû lyù beå laéng baèngChlorin hoaëc Formol noàng ñoä 200 ppm trong 1-2 ngaøy, sau ñoù bôm xaõ röûa saïch, heát muøi hoaù chaát môùi söû duïng. Cuõng gioáng hình thöùc nuoâi nöôùc töï nhieân nhöng quy trình ñöôïc xöû lyù baèng hoaù chaát. Nöôùc ñöôïc xöû lyù baèng Chlorin tröôùc khi ñöa vaøo öông nuoâi. Theo taùc giaû Vuõ Theá Truï (1995) thì noàng ñoä chlorin baèng Orthotolidin 1%0. Neáu xuaát hieän maøu vaøng thì coøn Chlorin, neáu khoâng maøu thì heát, sau ñoù ñöa qua loïc tinh tröôùc khi xöû duïng. Tuyø theo muøa naéng, möa maø söû duïng noàng ñoä Chlorin khaùc nhau, thöôøng vaøo muøa naéng 48 giôø vaø muøa möa 72 giôø coù theå an toaøn ñeå söû duïng nöôùc cho öông nuoâi. Trong nhöõng traïi coù quy trình xöû lyù hoaù chaát hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm trong xöû lyù hoaù chaát. Hoï laø nhöõng ngöôøi laøm laâu naêm ham hoïc hoûi nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaä saûn xuaát gioáng toâm suù. Tuy nhieân noàng ñoä hoaù chaát chöa ñaït yeâu caàu thöôøng khoâng ñuû 10 ppm, do hoï chöa naém ñöôïc hoaït löïc cuûa Chlorin khi söû duïng. 4.3.3 Muøa vuï saûn xuaát Muøa vuï saûn xuaát cuûa ngheà nuoâi toâm suù phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thò tröôøng tieâu thuï. Muøa vuï saûn xuaát töø thaùng 10-5 aâm lòch haøng naêm (naêm sau), taäp trung vaøo thaùng 12 ñeán thaùng 3 aâm lòch (naêm sau). Muøa vuï saûn xuaát gioáng toâm suù ôû Quaûng Ngaõi phuï thuoäc raát nhieàu vaøo muøa vuï nuoâi toâm thòt ôû Quaûng Ngaõi. Thò tröôøng tieâu thuï maïnh thì caùc traïi saûn xuaát gioáng môùi maïnh daïng ñeå hoaït ñoäng. ÔÛ Quaûng Ngaõi coù tyû leä 23% traïi khoâng hoaït ñoäng trong naêm nay, do thò tröôøng tieâu thuï coøn haïn cheá, thò tröôøng chuû yeáu trong tænh vaø ñoâi khi ngoaøi tænh Nam Boä, vaõ laïi do tình hình dòch beänh cuûa ngheà nuoâi toâm thòt bò thaát thu trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do beänh ñoám traéng gaây ra. Nhöõng naêm muøa möa ñeán muoän vaø möa ít thì ngheà nuoâi toâm thòt hoaït ñoäng keùo daøi. Do ñoù ngheà saûn xuaát gioáng cuõng hoaït ñoäng ñeå cung caáp gioáng cho ngöôøi nuoâi. Tuy nhieân muøa vuï nuoâi toâm thòt thöôøng khoâng oån ñònh ñaõ gaây nhieàu khoù khaên cho ngheà saûn xuaát gioáng toâm suù. Vuøng saûn xuaát gioáng thuyû saûn taäp trung ôû Quaûng Ngaõi, phaûi ñaët ôû vuøng coù nöôùc bieån trong saïch, ñoä maën cao vaø oån ñònh, coù ñöôøng giao thoâng töông ñoái thuaän lôïi, moâi tröôùng xung quanh khoâng bò oâ nhieãm bôûi chaát thaûi cuûa khu daân cö, beán caûng, cô sôû taøng tröõ hoaù chaát. Hieän nay vuøng saûn xuaát toâm gioáng cuûa tænh Quaûng Ngaõi taäp trung ôû ven bieån Myõ kheâ, goàm coù 16 traïi gioáng vuøng naøy coù nguoàn nöôùc bieån khaù toát, ñöôøng giao thoâng thuaän lôïi, gaàn nguoàn toâm gioáng boá meï khai thaùc töï nhieân ngoaøi bieån. Thôøi gian tôùi nhu caàu toâm gioáng taêng leân raát lôùn soá traïi gioáng toâm cuõng phaûi taêng leân haøng chuïc laàn so vôøi hieän nay ( döï kieán 2010 khoaûng 200 traïi gioáng) Traïi gioáng taäp trung vaøo caùc huyeän sau: Ven bieån xaõ Bình Chaâu( Bình Sôn): 10 traïi Ven bieån Xaõ Tònh Kheâ – Tònh Kyø (Sôn Tònh): 40 traïi Ven bieån Xaõ Nghóa An (Tö Nghóa): 20 traïi Ven bieån Xaõ Ñöùc Minh – Ñöùc Phong (Moä Ñöùc): 100 traïi Ven bieån Xaõ Phoå Quang – Phoå Vinh (Ñöùc Phoå): 30 traïi 4.3.4 Maät ñoä thaû öông Maät ñoä öông cuûa caùc traïi ôû Quaûng Ngaõi khoâng oån ñònh tuyø theo soá löôïng tröùng nôû moät laàn. Ña soá caùc kyõ thaäut nhìn nhaän baèng kinh nghieäm ñeå öông nuoâi. Maät ñoä Nauplius thöôøng giao ñoäng töø 120 ñeán 200 con/l. Vôùi maät ñoä nhö treân thì taát caû caùc traïi gioáng ñeàu laø nhöõng traïi gioáng theo kieåu thaâm canh. Do ñoù phaûi caàn chuù troïng hôn nöõa trong khaâu öông nuoâi vaø phong beänh cho aáu truøng, nguoàn nöôùc nuoâi neân xöû lyù hoaøn toaøn ñeå haïn cheá dòch beänh aûnh höôûng ñeán hieäu quaû saûn xuaát. Theo kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi saûn xuaát gioáng toâm suù, maät ñoä Nauplius thaû öông töø 140-160 co/l thì ñaït hieäu quaû cao. 4.3.5 Tyû leä soáng cuûa aáu truøng toâm Tyû leä soáng cuûa aáu truøng toâm, phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá, nhö chaát löông nöôùc, yeáu toá khí haäu, quaûn lyù chaêm soùc tình hình dòch beänh,… Trong ñoù yeáu toá nguoàn nöôùc ñoùng vai troø heát söùc quan trong. Neáu chaát löôïng nöôùc toát, ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu cuûa moät soá taùc giaû sau: ( Chin vaø Chen, 1987; Law 1988; Licop,1988. ) Oxy hoaø tan > 5mg/l pH 7,5-8,5 Ñoä maën >28%0 Nhieät ñoä 28-320C NH3 <0,01 mg/l NO2- <0,1 mg/l Kim loaïi naëng <0,01 mg/l Khi chaát löôïng nguoàn nöôùc toát, vieäc xöû lyù nöôùc ñôn giaûn, tyû leä soáng aáu truøng cao.Tæ leä soáng aáu truøng cuûa caùc quy moâ traïi ôû Quaûng Ngaõi nhö sau: Baûng 4.6 Tyû leä soáng cuûa aáu truøng trong saûn xuaát ôû hai hình thöùc söû duïng nöôùc Quy moâ nhoû Quy moâ vöøa Quy moâ lôùn Nöôùc cung caáp Cho traïi Tæ leä soáng TB(%) Tæ leä soáng TB(%) Tæ leä soáng TB(%) Nöôùc xöû lyù hoaù 37,5 36,4 42,5 Chaát Nöôùc khoâng xöû 28,9 31,9 30 lyù hoaù chaát Theo soá lieäu ñieàu tra, tæ leä soáng aáu truøng töø Nauplius ñeán Post caùc quy moâ traïi nhö sau: Tæ leä soáng aáu truøng toâm taïi caùc traïi söû duïng nguoàn nöôùc töï nhieân khoâng qua xöû lyù thì khoâng oån ñònh vaø tyû leä soáng thaáp hôn so vôùi nöôùc qua xöû lyù hoaù chaát, quy moâ nhoû 28,9%, quy moâ vöøa 31,9%, quy moâ lôùn 30%, möùc dao ñoäng khaù cao. Tæ leä soáng aáu truøng toâm taïi caùc traïi söû duïng nguoàn nöôùc qua xöû lyù hoaù chaát, quy moâ nhoû 37,5%, quy moâ vöøa 36,4%, quy moâ lôùn 42,5%. Ñieàu naøy cho thaáy, ñeå ñaït ñöôïc tæ leä soáng aáu truøng cao trong vuøng saûn xuaát tröôùc tieân ta caàn xöû lyù nöôùc. Tæ leä soáng aáu truøng toâm phuï thuoäc vaøo raát nhieàu con nöôùc lôùn vaø nöôùc roøng khaùc nhau, maø bôm vaøo söû duïng. Nhöõng traïi ñaõ qua nguoàn nöôùc xöû lyù Chlorin thì tyû leä soáng cuûa aáu truøng töông ñoái oån ñònh. 4.3.6 Hình thöùc thay nöôùc aáu truøng Theo kinh nghieäm cuûa ngöôøi vaän haønh traïi vaø chaát löôïng nöôùc bôm vaøo maø hình thöùc thay nöôùc khaùc nhau ôû moãi traïi. Theo soá lieäu ñieàu tra thì coù 100% traïi coù quy trình öông nuoâi, söû duïng hình thöùc thay nöôùc, ít hay nhieàu tuyø theo moâi tröôøng nöôùc toát hay xaáu. Neáu chaát löôïng nguoàn nöôùc toát maø nöôùc trong beå xaáu thì caùc ch43 traïi thay nöôùc khoaûng 30% trong beå. Coøn neáu chaát löôïng nguoàn nöôùc xaáu thì caùc chuû traïi khoâng thay nöôùc, maø quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc trong beå khoûi bò oâ nhieåm. Theo ( Vuõ Theá Truï), moãi ngaøy neân thay nöôùc 1/2, 1/3, hoaëc ¼ tuyø tình traïng nöôùc coøn trong hay quaù ñuïc, ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy ta coù theå duøng ñóa Secchi. Ñeå ñaûm baûo moâi tröôøng nöôùc trong beå öông nuoâi aáu truøng ñöôïc thöôøng xuyeân trong saïch caàn haèng ngaøy thay nöôùc 25% ,30%, 50%, 80% hoaëc 100% coù khi hôn nöõa tuyø theo ñieàu kieän veä sinh cuûa beå. Trong khi nöôùc môùi ñöôïc bôm vaøo thì ñoàng thôøi duøng oáng syphon ruùt nöôùc töø ñaùy beå ra ñeå thay nöôùc cuõ vaø ñoàng thôøi chuyeån caùc chaát caën baõ ra ngoaøi. Ñaàu cuûa oáng syphon ñöôïc laép theâm moät maûnh löôùi loïc ngaên chaën aáu truøng bò ruùt ra ngoaøi. Qua soá lieäu ñieàu tra, taát caû caùc chuû traïi ñieàu cho raèng thay nöôùc nhieàu cho aáu truøng laø toát, kích thích aáu truøng loät xaùc vaø phaùt trieån toát. Tuy nhieân trong thôøi gian gaàn ñaây, chaát löôïng nöôùc bieån ñaõ giaûm suùt, maàm beänh trong nöôùc chöa theå kieåm soaùt ñöôïc moät caùch chaët cheû. Do ñoù ña soá caùc chuû traïi, choïn phöông aùn haïn cheá thay nöôùc cho aáu truøng, neáu thay nöôùc thì thay thöû moät beå, khoâng thaáy coù gì xaåy ra thì môùi thay ñoàng loaït. Veà löôïng nöôùc thay cuõng phuï thuoäc chaát löôïng nöôùc ñöôïc bôm vaøo. Nöôùc coù chaát löôïng toát thì phaàn lôùn caùc traïi thay töø 20-20% nöôùc trong giai ñoaïn ñaàu cuûa Post vaø cöù 2-3 ngaøy thay moät laàn. Caùc giai ñoaïn sau cuûa Post luùc gaàn baùn thì löôïng nöôùc thay taêng daàn, toái ña laø 50% ñeå kích thích aáu truøng loät xaùc vaø phaùt trieån toát. Neáu nöôùc coù chaát löôïng xaáu, caùc traïi söû duïng phöông aùn syphon ñaùy moãi ngaøy, chöù khoâng thay nöôùc vaøo beå. Veà maët khaû naêng ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc bôm vaøo, chuû yeáu döïa treân kinh nghieäm cuûa töøng ngöôøi kyõ thuaät. Vaøo muøa ñoâng do bieån ñoäng, chaát löôïng nöôùc xaáu , nhieät ñoä nöôùc xuoáng thaáp khoaûng 20-220C, neân caùc traïi thöôøng giaûm löôïng nöôùc thay vaø khoaûng caùch caùc laàn thay ñöôïc keùo daøi hôn. Theo Vuõ Theá Truï (1995), löôïng nöôùc thay ñoåi haøng ngaøy cuûa caùc giai ñoaïn laø: giai ñoaïn Zoea thay 1/3 ñeán ½ beå. Giai ñoaïn Mysis thay ½ beå. Giai ñoaïn Post thya ¾ beå. Tình hình thay nöôùc ôû Quaûng Ngaõi nhö sau: Bieåu ñoà 4.2 Tình hình thay nöôùc cuûa caùc traïi taïi Quaûng Ngaõi 4.3.7 Soá löôïng toâm boá meï Beå nuoâi toâm meï ñeû khoâng caàn lôùn laém, 2mx3mx1,2m hoaëc to hôn hay nhoû hônn cuõng ñöôïc, coù theå chöùa vaøi chuïc toâm ñöïc cuõng nhö toâm caùi, ñaët ôû trong nhaø ñeå chaêm soùc vaû laïi toâm coøn che kín aùnh saùng vaø yeân tónh. Beå toâm boá meï laøm baèng xi maêng, plastic hoaëc kim loaïi. Beå caàn coù naép ñaäy ñeå toâm meï ñöôïc yeân tónh trong giai ñoaïn naøy. Cuõng caàn phaân phoái oxygen cho toaøn beå. Nhieät ñoä nöôùc trong beå neân giöõ ôû 28-290C. Hoà toâm ñeû caàn ñöôïc che kín, vì aùnh saùng coù aûnh höôûng baát lôïi cho sinh saûn: Dall (1965) ñaõ cho bieát trong hoácc maét coù moät cô quan goïi laø X-Organ. Ñieàu khieån söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc. Vì vaäy vôùi ao hoà toâm ñeû ta caàn che kín cho toâm trong thôøi kì naøy, vieäc giaûm aùnh saùng ôû ñaây khoâng nhöõng laø gia taêng tuyeán sinh duïc maø coøn laøm taêng thôøi kyø thay voû vaø thuùc ñaåy möùc taêng tröôûng sau naøy. Ña soá caùc chuû traïi raát quan taâm ñeán choïn löïa toâm boá meï. Trong töï nhieân toâm caùi thaønh thuïc sinh duïc sau 8 thaùng nuoâi, troïng löôïng caù theå naëng treân 80gam. Hieän nay nguoàn toâm boá meï chuû yeáu thu gom töø bieån vaø cöûa soâng ven bieån, nguoàn toâm nuoâi trong ao ñaàm ít söû duïng Tieâu chuaån löïa choïn toâm boá meï bao goàm: Troïng löôïng caù theå treân 120g (thoâng thöôøng caùc con toâm caùi coù troïng löôïng töø 120-200gr cho saûn löôïng Nauplius cao) Maøu saéc saùng, khoâng dò hình ( nhö ñoû saãm, xaùm ñen) voû boùng moûng. Cô quan sinh duïc caùi coù chöùa tuùi tinh, coù buoàng tröùng, toâm khoeû maïnh. Toâm ñöïc tuoåi thaønh thuïc sinh duïc töø 8 thaùng tuoåi trôû leân, troïng löôïng cô theå beù nhaát quan saùt trong töï nhieân laø 40gr, theo Prymavera 1987. Trong saûn xuaát löïa choïn döïa vaøo caùc tieâu chuaån sau: Maøu saéc saùng bình thöôøng, khoâng dò hình Troïng löôïng caù theå treân 50gr, toâm khoeû maïnh. Khoâng toån thöông, khoâng mang maàm beänh. Ña soá caùc traïi mua toâm boá meï ôû ñòa phöông ñöôïc khai thaùc ngoaøi bieån. Theo kinh nghieäm cuûa ngöôøi saûn xuaát neân söû duïng toâm bieån thì khaû naêng thaønh coâng nhieàu hôn. Tuy giaù toâm boá meï coù phaàn hôi cao, nhöng noù cho chaát löôïng vaø soá löôïng töông ñoái toát. Tuyø theo kích côõ vaø khaû naêng sinh saûn cuûa toâm caùi, maø soá löôïng toâm caùi caàn cuûa caùc traïi cuõng khaùc nhau. Baûng 4.7 Soá löôïng toâm boá meï trung bình caàn trong moät ñôït saûn xuaát toâm gioáng Chæ tieâu Soá löôïng Troïng löôïng Soá löôïng toâm Troïng löôïng toâm caùiTB(con) toâm caùi TB(gr) ñöïc TB(con) toâm ñöïc TB(gr) Quy moâ nhoû 8 110-180 8 60-120 Quy moâ vöøa 11 110-180 11 60-120 Quy moâ lôùn 15 110-180 15 60-120 Tyû leä toâm boá meï 1:1, tuy nhieân coù moät soá traïi coù soá toâm ñöïc ít hôn toâm caùi moät vaøi con. Giaù toâm cuûa moät con toâm caùi vaøo chính vuï cao nhaát ôû Quaûng Ngaõi laø ba trieäu ñoàng ( maøu saéc röïc rôõ, buoàng tröùng ñeïp, khoeû maïnh, khoâng mang maàm beänh). Thaáp nhaát khoaûng 200 ngaøn ñoàng. Theo keát quaû ñieàu tra, caùc chuû traïi cho raèng chaát löôïng aáu truøng töø laàn sinh saûn thöù ba trôû ñi thöôøng giaûm veà soá löôïng, chaát löôïng, öông nuoâi ñaït keát quaû khoâng cao. Treân ñòa baøn tænh Quaûng Ngaõi coù ñeán 60% traïi toâm coù soá laàn sinh saûn trung bình cuûa toâm caùi töø laàn thöù tö trôû leân. Moät soá traïi coù soá laàn sinh saûn trung bình cuûa toâm caùi leân ñeán 6 laàn. Ñieàu naøy laøm cho söï sinh tröôûng cuûa toâm gioáng khoâng toát khi ñöa ra ao nuoâi. Giaù trò toâm caùi khaùc nhau tuyø theo troïng löôïng vaø giai ñoaïn phaùt trieån buoàng tröùng. Tuyø theo voán cuûa moãi traïi maø löïa toâm boá meï khaùc nhau. Ña soá caùc traïi ôû Quaûng Ngaõi ñeàu cho toâm boá meï giao vó töï nhieân khi toâm loät voû. Neáu con toâm meï naøo khoâng giao vó töï nhieân thì ngöôøi kyõ thuaät ñoù môùi duøng caùch caáy tinh nang. Tuyø theo kinh nghieäm cuûa ngöôøi kyõ thuaät maø caùch caáy tinh khaùc nhau. Caùch caáy tinh nhaân taïo: + Ta laáy moät que caùi laøm baèng kim loaïi daøi 15cm, moät ñaàu nhoû ñeå laáy tinh vaø caáy tinh, moät oáng baèng nhöïa khoeùt moät loã ñöôøng kính chöøng 4cm vöøa ñuû ñeå ta caáy tinh vaøo thelycum cuûa toâm caùi. + Ta xeø hai chaân boø soá naêm cuûa toâm ñöïc mang tinh truøng, ta laáy hai cuïc tinh, sau ñoù ta caáy vaøo thelycum cuûa con caùi. Khi caáy tinh ta khoâng caàn gaây meâ. + Toâm ñöïc neân laáy tinh moät laàn thì toát hôn, laàn hai khoâng ñöôïc hieäu quaû. Hình 1: Caùch naëng tinh cuûa toâm ñöïc Hình 2: Boû toâm meï vaøo oáng caáy tinh 4.3.8 Soá löôïng Post xuaát moãi ñôït Tuøy theo quy moâ traïi maø soá löôïng xuaát aáu truøng cuûa caùc traïi gioáng khaùc nhau. Neáu chia heä thoáng traïi saûn xuaát gioáng ôû quaûng ngaõi theo theå tích nöôùc beå öông nhö treân thì soá löôïng aáu truøng xuaát cuûa moãi ñôït saûn xuaát ñöôïc tính qua baûng sau: Baûng 4.8 Soá löôïng Post saûn xuaát öùng vôùi quy moâ traïi khaùc nhau ôû Quaûng Ngaõi Loaïi traïi Toång theå tích beà öông TB (m3) Soá löôïng PL xuaát TB/ñôït (con) Naêng suaát TB (con/m3) Quy moâ nhoû Quy moâ vöøa Quy moâ lôùn 58 84,4 102 1.500.000 2.300.000 3.000.000 2.586,2 2.7251,2 2.9411,8 Qua baûng 4.8 ta thaáy, naêng suaát öông trung bình cuûa caùc quy moâ traïi laø gaàn töông ñöông nhau. Quy moâ traïi nhoû coù naêng suaát öông coù phaàn thaáp hôn, nguyeân nhaân chuû yeáu laø do caùc quy moâ traïi nhoû thueâ möôùn ngöôøi kyõ thuaät chæ qua kinh nghieäm chöù khoâng qua tröôøng lôùp. Hình 3. Aáu truøng toâm (post4) 4.3.9 Soá ñôït saûn xuaát trong naêm Tuøy theo ñieàu kieän vaø thôøi tieát maø thôøi gian moät chu kyø öông aáu truøng toâm suù cuõng khaùc nhau. Vaøo muøa heø, thôøi gian öông aáu truøng toâm suù leân Post15 khoaûng 25 ñeán 30 ngaøy tuøy theo thôøi tieát. Muøa ñoâng thì nhieät ñoä nöôùc thaáp, thôøi gian öông keùo daøi khoaûng 27 – 32 ngaøy. Vaøo muøa naéng thôøi gian öông chöøng 25 ngaøy. Tuøy theo quy moâ traïi vaø thôøi gian hoaït ñoäng trong muøa saûn xuaát maø soá ñôït saûn xuaát trong naêm cuûa moãi traïi khaùc nhau. Baûng 4.9 Thôøi gian moät ñôït saûn xuaát vaø soá ñôït saûn xuaát treân moät naêm cuûa caùc quy moâ traïi Chæ tieâu Quy moâ nhoû Quy moâ vöøa Quy moâ lôùn Thôøi gian moät ñôït saûn xuaát (ngaøy) Soá ñôït saûn xuaát trong naêm (ñôït) 25 – 30 4 25 – 35 3 30 – 40 3 Qua baûng 4.8 ta thaáy thôøi gian saûn xuaát trong ñôït cuûa caùc traïi ña soá ñoàng ñeàu 25 – 35 ngaøy. Do thôøi tieát naêm nay raát oån ñònh vaø moâi tröôøng nuoâi raát toát, raát thuaän lôïi cho caùc traïi saûn xuaát gioáng. Caùc traïi saûn xuaát gioáng thöôøng toång veä sinh traïi sau moät ñôït saûn xuaát gioáng. Do ñoù chuùng toâi caên cöù treân töøng ñôït veä sinh naøy ñeå chia soá ñôït saûn xuaát cho caùc quy moâ traïi. Quy moâ traïi saûn xuaát trung bình vaø lôùn do soá beå quaù nhieàu, löôïng aáu truøng cung caáp khoâng kòp vaø khoâng ñoàng boä laøm cho moät ñôït saûn xuaát keùo daøi, khoâng söû duïng heát coâng suaát thieát keá cuûa traïi. Tình hình dòch beänh toâm Trong ngheà nuoâi thuûy saûn thì bieän phaùp phoøng beänh laø chuû yeáu. Khi toâm ñaõ bò beänh thì vieäc ñieàu trò raát toán keùm vaø ít hieäu quaû. Chính vì theá “phoøng beänh thì toát hôn chöõa beänh”, vì moät khi beänh ñaõ phaùt hieän roài thì moïi vieäc coi nhö ñaõ treã. Tuy vieäc phoøng beänh seõ khoâng khoù khi chuùng ta hieåu roõ ñöôïc nguyeân nhaân beänh töø ñaâu maø tôùi, töø ñoù deã daøng tìm ra phöông aùn phoøng ngöøa. Theo Lionel Mawdesley – Thomas (1972) thì beänh taät xuaát hieän trong hoà nuoâi aáu truøng toâm khoâng phaûi chæ ñôn thuaàn bôûi caùc maàm beänh maø phaûi coù söï phoái hôïp giöõa maàm beänh vôùi moâi tröôøng sinh hoïc xung quanh cuõng nhö khaû naêng khaùng beänh cuûa aáu truøng. Vì neáu moâi tröôøng nuoâi cuûa aáu truøng toâm maø hoaøn haûo thì maàm beänh cuõng khoù töï tung hoaønh ñöôïc. Maët khaùc duø trong hoà nuoâi coù nhöõng khaû naêng khaùng beänh cuûa aáu truøng khaù cao thì vaãn coù nhieâu cô hoäi vöôïc qua ñöôïc beänh. Noùi caùch khaùc, neáu moâi tröôøng nöôùc coù ñieàu kieän nöôùc thích hôïp veà nhieät ñoä, oxygen, ñoä maën, pH, … ñoà aên nuoâi toâm ñaày ñuû chaát dinh döôõng caàn thieát, aáu truøng vaãn khoâng coù beänh taät thì duø trong hoà vì lyù do naøo ñoù xuaát hieän maàm beänh, aáu truøng vaãn aên, vaãn taêng tröôûng vaø laán löôùc ñöôïc beänh. Qua ñieàu tra, dòch beänh cuûa toâm gaây ra bôûi caùc nguoàn: thöùc aên, coâng nhaân, nguoàn nöôùc, … trong ñoù nguoàn nöôùc ñoùng vai troø heát söùc quan troïng. Qua baûng 4.4, ôû nhöõng traïi söû duïng nöôùc nuoâi töï nhieân coù tyû leä soáng trung bình ôû caùc quy moâ traïi nhö sau: quy moâ nhoû laø 28,9%, quy moâ vöøa laø 31,9% vaø quy moâ lôùn laø 30%. Ôû nhöõng traïi coù nöôùc nuoâi qua xöû lyù hoaù chaát thì tyû leä soâng trung bình ôû caùc quy moâ traïi laø: quy moâ nhoû 37,5%, quy moâ vöøa 36,4%, quy moâ lôùn 42,5%. Dòch beänh thöôøng xaûy ra ôû nhöõng thaùng muøa möa vaøo luùc giao muøa töø ñoâng sang heø. Ñoái vôùi toâm boá meï dòch beänh thöôøng xaûy ra vaøo muøa ñoâng töø thaùng 11 qua thaùng 1 naêm sau, phaàn lôùn ño chaát löôïng nöôùc khoâng ñaït yeâu caàu. Trieäu chöùng chính: toâm ñoû mang, ñoû chaân, cheát haøng loaït. Veà öông aáu truøng ña soá caùc traïi bò beänh naám vaø ña soá beänh dính chaân ôû giai ñoaïn Mysis vaø moät soá beänh traéng thaân, phaùt saùng, phuø ñaàu, beänh nhaày, …. Beänh phaùt saùng thöôøng xaåy ra ôû caùc traïi coù nguoàn nöôùc khoâng xöû lyù hoaù chaát, caùc traïi coù nguoàn nöôùc nuoâi qua xöû lyù thì haïn cheá ñaùng keå bò phaùt beänh. Ñieàu naøy cho thaáy nguoàn nöôùc qua xöû lyù hoaù chaát raát phuø hôïp cho ngheà saûn xuaát gioáng toâm suù, dòch beänh vaø ruûi ro phaàn naøo ñöôïc haïn cheá. Phoøng beänh cho aáu truøng toâm Qua kinh nghieäm caùc chuû traïi cho raèng trong hoaït ñoäng saûn xuaát vaán ñeà beänh toâm gaây cho hoï raát nhieàu kho khaên, chæ xeáp sau vaán ñeà tieâu thuï post khoâng oån ñònh. Tuøy theo kinh nghieäm cuûa moät soá ngöôøi kyõ thuaät maø vieäc phoøng vaø trò khaùc nhau. Thöôøng caùc kyõ thuaät phoøng beänh toâm baêng caùch troän tröïc tieáp vaøo thöùc aên vaø cho aên theo cöû aên haèng ngaøy, hoaëc troän nöôùc khoaùy ñeàu taïc khaép beå. Thöôøng caùc traïi phoái hôïp töø 3 ñeán 4 loaïi thuoác khaùc nhau ñeå phoøng beänh trò beänh cho toâm. Noàng ñoä thuoác phoøng beänh thöôøng caùc traïi söû duïng töø 1–3 ppm. Noàng ñoä thuoác trò cho toâm tuøy thuoäc vaøo loaïi beänh, möùc ñoä beänh maø noàng ñoä thuoác khaùc nhau. Thöôøng gaáp 2–3 laàn noàng ñoä thuoác phoøng beänh. Theo caùc chuû traïi toát nhaát neân phoøng beänh cho toâm, taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñeå aáu truøng toâm phaùt trieån. Khi toâm phaùt hieän do chuaån ñoaùn khoâng chính xaùc, vieäc söû duïng thuoác raát tuøy tieän vaø coù tính chaát maây ruûi, hieäu quaû söû duïng thuoác khoâng cao. Toâm ñaõ phaùt beänh thì khaû naêng chöûa trò khoûi beänh raát thaáp. Neáu ta söû duïng lieàu löôïng khaù cao so vôùi quy ñònh ñeå phoøng vaø trò beänh toâm, neáu haïn cheá ñöôïc beänh cuûa toâm taïi traïi thì toâm cuõng phaûi chaäm lôùn, vaø khi ñöa ra ñìa nuoâi thì möùc ñoä khaùng beänh cuûa toâm seõ giaûm. Vieäc phoøng vaø trò beänh cho toâm caàn phaûi hôïp lyù khoâng nhöõng ñaûm baûo toát cho toâm taïi traïi maø khi ñöa ra ao cuõng phaùt trieån toát. Phoøng beänh cho toâm phaûi hieåu theo hai nghóa sau: Quaûn lyù chaát löôïng nöôùuc toát, nuoâi toâm boá meï toát, ñöa tôùi Nauplius khoeû maïnh, dinh döôõng ñaày ñuû, khoâng ñeå xaãy ra hieän töôïng soác trong quaù trình nuoâi, toâm khoûe maïnh phaùt trieån nhanh, laán aùc beänh taät. Phoøng beänh baèng hoaù chaát, chuû yeáu laø phoøng naám vaø Protozoea, coøn virus vaø vi khuaån vieäc phoøng beänh baèng hoaù chaát vaø thuoác trong quaù trình nuoâi ít hieäu quaû. Trong saûn xuaát coù 2 loaïi naám thöôøng hay gaëp, coù theå gaây chheát 100% trong 1–2 ngaøy sau khi nhieãm beänh, ñoù laø naám Laginidium Callinectes vaø Sirolpidium. Ña soá caùc kyõ thuaät duøng Treflan vôùi noàng ñoä 0,01–0,1 ppm ngaøy 2 laàn, ñeå phoøng naám khiu öông aáu truøng. Trò moät soá beänh thöôøng gaëp trong saûn xuaát gioáng toâm suù taïi Quaûng Ngaõi Beänh phaùt saùng Nguyeân nhaân: do vi khuaån vibrio gaây neân. Trò: ruùt nöôùc xuoáng coøn 30-35 %. Duøng formalin 10-20 ppm, Oxytetracyline 3-5 ppm vaø Ciprofloxacine 1ppm. Sau khi duøng thuoác 12-14 giôø tuøy theo söùc khoeû cuûa toâm ta neân thay nöôùc 40-60% sau ñoù cho toâm aên theâm vitamin C vaø men tieâu hoaù. Beänh traéng ñuïc thaân Nguyeân nhaân: neáu 1 phaàn ñuïc treân thaân toâm nhöng toâm vaãn soáng do naám duïc thaân gaây neân, neáu toâm cheát traéng vaø noåi leân lieân tuïc thì hoaøn toaøn khoâng phaûi do naám. Caàn kieåm tra moâi tröôøng, pH, ñoä kieàm, vaø ñaëc bieät laø NH3. Trò lieäu: khi toâm cheát traéng maø moâi tröôøng bính thöôøng thì duøng Cefotaxin 1-1,5 ppm, Oxytetracyline 5 ppm, Mycostatine 0,5 ppm sau ñoù thay nöôùc vaø cho aên vitamin C vaø men tieâu hoaù. Beänh xuø ñaàu Nguyeân nhaân: do truøng loa keøn, naám hoaëc thöùc aên dö thöa baùm vaøo phaàn phuï cuûa toâm. Trò lieäu: caàn phaùt hieän sôùm, duøng formol 4-6 ppm, Olan 0,005-0,01 ppm. Sau ñoù duøng Mistasol Blue 0,5 ppm. Beänh nhaày Nguyeân nhaân: do thöùc aên thöøa, nguyeân sinh ñoäng vaät, vi khuaån. Trò lieäu: duøng löôùi treo ñeå laáy sôïi nhaày, sau ñoù duøng formol 10-20 ppm, Olan 0,005-0,01 ppm, Novamucine 0,5 ppm, Rifamycine 0,5 ppm hoaëc Mycoctatine 1ppm. Ñaùnh giaù hieän traïng traïi saûn xuaát gioáng döïa treân tieâu chuaån ngaønh (TCN) Khu vöïc xaây döïng traïi Vuøng saûn xuaát gioáng thuûy saûn taäp trung laø vuøng ñöôïc quy hoaïch thaønh khu vöïc ñeå xaây döïng heä thoáng nhieàu traïi saûn xuaát gioáng taäp trung. Ña soá caùc traïi gioáng Quaûng Ngaõi coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà nguoàn nöôùc bieån khaù oån ñònh trong maùy naêm gaàn ñaây, ñoä maën thöôøng giao ñoäng khoaûng 2,8-3,4 % trong khu vöïc laày nöôùc vaøo traïi ñeå saûn xuaát. Ña soá khu vöïc bieån maø caùc traïi gioáng ôû Quaûng Ngaõi ñang saûn xuaát gioáng coù neàn ñaùy laø caùt, caùt buøn. Ñeå phaùt trieån traïi gioáng hoaøn chænh treân ñòa baøn tænh Quaûng Ngaõi, caàn thöïc hieän tieán haønh quy hoaïch chi tieát cuï theå khu vöïc saûn xuaát gioáng, ñöôøng giao thoâng trong vuøng, ñieän löôùi cung caáp tôùi töøng khu vöïc, heä thoáng traïi gioáng ñöôïc thieát keá xaây döïng ñoàng boä, öùng duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä ñeå saûn xuaát gioáng toâm suù, coù quy cheá quaûn lyù nghieâm ngaët ñaûm baûo chaát löôïng gioáng vaø moâi tröôøng, coù cô cheá thu huùt ñaàu tö cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá vaøo trong lónh vöïc naøy. Hieän tænh Quaûng Ngaõi taäp trung vaøo caùc vuøng troïng ñieåm ñaùp öùng ñöôïc theo tieâu chuaån ngaønh, ñöôïc phaân boá caùc vuøng nhö sau: Vuøng ven bieån Bình Chaâu (Bình Sôn): (10 traïi). Vuøng ven bieån Tònh Kheâ – Tònh Kyø (Sôn Tònh): (40 traïi). Vuøng ven bieån Nghóa An (Tö Nghóa): (20 traïi). Vuøng ven bieån Ñöùc Minh – Ñöùc Phong (Moä Ñöùc): (100 traïi). Vuøng ven bieån Phoå Quang – Phoå Vinh (Ñöùc Phoå): (30 traïi). Muïc tieâu saûn xuaát gioáng ñeán naêm 2010 cuûa tænh Quaûng Ngaõi Dieän tích nuoâi toâm naêm 2010 laø 3000 ha, trong ñoù 1200 ha nuoâi thaâm canh, 1500 ha + 300 ha nuoâi baùn thaâm canh vaø nuoâi quaûng canh caûi tieán. Nhu caàu con gioáng caàn 1093 trieäu con P115, trong ñoù: Nuoâi thaâm canh: 1200 ha x 2 vuï x 300.000 con/ha = 720 trieäu P115 Nuoâi baùn thaâm canh: 1500 ha x 3/2 dieän tích nuoâi 2 vuï x 80.000 con/ha =337 trieäu con Post15. Nuoâi quaûng canh caûi tieán: 300 ha x 3/2 dieän tích nuoâi 2 vuï x 80.000 con/ha = 36 trieäu con Post15. Neáu tính bình quaân coâng suaát moãi traïi saûn xuaát toâm gioáng 5 trieäu Post15/naêm thì soá löôïng traïi gioáng leân ñeân laø 200 traïi. Caùc haïng muïc coâng trình traïi Beå öông Beå öông ñoùng vai troø heát söùc quan troïng troâng ngheà saûn xuaát toâm suù. Beå öông caàn phaûi coù theå tích vöøa phaûi ñeå oån ñònh moâi tröôøng nöôùc, ñoàng thôøi ñeå chaêm soùc vaø quaûn lyù deã daøng. Theo Tieâu Chuaån Ngaønh (TCN), theå tích beå öông neân ñaït töø 4 – 6 m3. Beå öông caùc traïi taïi Quaûng Ngaõi ñöôïc trình baøy nhö sau: Baûng 4.10 Heä thoáng beå öông cuûa khu vöïc Quaûng Ngaõi so vôùi TCN Tieâu chuaån traïi Theå tích beå öông (m3) Soá traïi (traïi) Tæ leä (%) Ñaït TCN 4 – 6 28 93,3 Khoâng ñaït TCN < 4 2 6,7 > 6 Nhöõng beå öông nhoû thöôøng khoâng hieäu quaû, vì kích côõ toâm boá meï thöôøng khoâng oân ñònh neân soá löôïng tröùng trong moät laàn sinh saûn cuõng dao ñoäng, tyû leï nôû aáu truøng cuõng dao ñoäng, do ñoù beå öông khoâng neân quaù nhoû, khi maät ñoä daày aûnh höôûng ñeán tæ leä soáng cuûa aáu truøng. Beå öông cuõng khoâng neân quaù lôùn aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh teá khi maät ñoä thöa, chaêm soùc quaûn lyù khoù khaên. Chaát löôïng beå öông cuõng aûnh höôûng ñeán ñôït saûn xuaát. Qua ñieàu tra, haàu heát caùc traïi thöôøng toâ laïi lôùp hoà beà maët cuûa beå öông sau 3 – 4 naêm, neáu khoâng coù dòch beänh lôùn. Tuy nhieân theo nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm thì sau moãi naêm neân toâ laïi lôùp hoà beà maët beå öông luoân môùi, hieäu quaû saûn xuaát seõ cao hôn do caùc maàm beänh truù aån treân thaønh beå ñöôïc loaïi tröø. Hình 4: Ñang veä sinh beå öông Beå nuoâi toâm boá meï Beå naøy khoâng caàn lôùn laém 2m x 3m x 1,2m coù theå chöùa vaøi chuïc con toâm ñöïc vaø toâm caùi, neân ñaët beå ôû trong nhaø (Vuõ Theá Truï 1995). Trong ngheà saûn xuaát gioáng toâm suù, coâng ñoaïn nuoâi voã toâm boá meï ñoùng vai troø heát söùc quang troïng. Noù laø yeáu toá quang troïng ñaàu tieân neáu muoán ñôït saûn xuaát thaønh coâng. Beå nuoâi phaûi ñaït yeâu caàu nhaát ñònh ñeå taïo ñieàu kieän toát nhaát cho söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa toâm boá meï vaø aûnh höôûng ñeán con gioáng sau naøy. Baûng 4.11 Heä thoáng beå nuoâi toâm boá meï cuûa khu vöïc Quaûng Ngaõi so vôùi TCN Tieâu chuaån traïi Theå tích beå nuoâi boá meï (m3) Soá traïi (traïi) Tyû leä (%) Ñaït TCN 6 – 8 12 40 Khoâng ñaït TCN < 6 18 60 > 8 Beå ñeû Theo keát quaû dieàu tra, 100% traïi ñeàu söû duïng beå ñeû rieâng so vôùi beå nuoâi aáu truøng, theå tích beå ñeû khoâng aûnh höôûng ñeán tyû leä thuï tinh cuûa chuùng, tuy nhieân trong saûn xuaát beå ñeû phaûi ñaït Tieâu Chuaån Nganh, do ñoù caàn phaûi taän duïng toaøn boä theå tích trong quaù trình saûn xuaát. Theo Tieâu Chuaån Nganh beå ñeû neân töø 1 – 2m3. Haàu heát ôû caùc traïi, söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc toâm boá meï khoâng ñoàng ñeàu, vaø thôøi gian ñeû cuõng khaùc nhau. Do ñoù caùc traïi thöôøng boá trí cho ñeû moãi beå moät toâm meï, ñeå traùnh tình traïng aáu truøng khoâng ñeàu, gaây khoù khaên trong öông nuoâi. Beå chöùa nöôùc Trong quaù trình saûn suaát gioáng nhaân taïo toâm suù, thay nöôùc laø bieän phaùp kyõ thuaät quan troïng khoâng nhöõng öông nuoâi aáu truøng, maø caû sau khi ñem ra ñìa nuoâi toâm thòt. Thay nöôùc kích thích cho toâm loät xaùc, phaùt trieån toát khi ñöa toâm ra ñìa nuoâi. Tuøy theo quy trình cuøa töøng traïi maø theå tích beå chöùa khaùc nhau. Theo Tieâu Chuaån Ngaønh, theå tích beå chöùa nöôùc laù 20-30 m3/beå. Theå tích beå chöùa baèng 2/3, 1/1, 1,5/1 so vôùi toång theå tích beå öông (Vuõ Theá Truï 1995). ÖÙng vôùi 3 hình thöùc nuoâi: thay nöôùc nhieàu, thay nöôùc vöøa vaø thay nöôùc ít. Qua soá lieäu ñieàu tra cho thaáy: tyû soá theå tích beå chöùa treân tgheå tích beå öông cuûa caùc traïi raát khaùc nhau vaø khoâng tuaân theo moät quy taéc naøo. Baûng 4.12 Heä thoáng beå chöùa nöôùc so vôùi Tieâu Chuaân Ngaønh Tieâu chuaån traïi Theå tích beå öông (m3) Soá traïi (traïi) Tæ leä (%) Ñaït TCN 20 – 25 12 40 Khoâng ñaït TCN < 20 18 60 > 25 Ñeå ñaûm baûo aáu truøng phaùt trieån toát khi ñöa ra moâi tröôøng nuoâi thì phaûi thay nöôùc cho aáu truøng ôû möùc nhaát ñònh. Caùc traïi saûn suaát gioáng vôùi theå tích beå chöùa toái thieåu phaûi ñaït 50% toång theå tích beå öông, ñeå ñaûm baûo chaát löôïng thay cho aáu truøng. Caùc traïi ôû Quaûng Ngaõi, ña soá laø xaây döïng khoâng phaûi laø beå töï chaûy, qua tính toaùn caùc chuû traïi beå chöùa ñöôïc xaây döïng theo kieåu töï chaûy thì kinh phí khaù cao, aûnh höôûng ñeán hieäu quaû saûn suaát. Ngoaøi ra theo kinh nghieäm cuûa ngöôøi saûn suaát thì tuoåi thoï cuûa beå töï chaûy thaáp. Do xaây döïng treân cao neân thaønh beå phaûi chòu moät aùp löïc khaù lôùn cuûa nöôùc, thaønh beå thöôøng bò nöùt aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát. Beå chöùa cuûa heä thoáng duøng bôm huùt thöôøng ñöôïc xaây aâm xuoáng thaáp 30 cm. Taïo söï oån ñònh cho beå, ngoaøi ra beå chöùa cuûa heä thoáng naøy coøn duøng laøm beå laéng vaø xöû lyù hoaù chaát. Heä thoáng loïc Chaát löôïng nöôùc xaáu seõ khoâng toát cho vieäc phaùt trieån aáu truøng toâm vaø deã gaây dòch beänh. Do ñoù, heä thoáng loïc nöôùc ñaït tieâu chuaån seõ giuùp cho traïi coù nguoàn nöôùc toát. Qua ñieàu tra, coù ñeán 100% traïi ñeàu coù 2 beå loïc, loïc thoâ vaø loïc tinh. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå loïc: heä thoáng loïc nöôùc cuûa khu vöïc saûn xuaát gioáng toâm suù ôû Quaûng Ngaõi, söû duïng hình thöùc loïc theo doøng chaûy thuaän. Nöôùc ñöôïc bôm vaøo beå loïc vaø thaám qua caùc taàng loïc theo troïng löïc xuoáng beå chöùa ôû phía döôùi. Nöôùc ñöa vaøo beå loïc ñöôïc qua moät oáng nhöïa ñuïc thuûng nhieàu loã ñeå taän duïng heát beà maët vaät lieäu loïc. Trong ñoù lôùp ñaù daøy 30cm, lôùp soûi 25cm, lôùp caùt traéng 20cm, lôùp caùt vaøng 50cm, than hoaït tính 3-4 cm. Caáu taïo beå loïc Sô ñoà: heä thoáng loïc tinh vaø loïc thoâ Hình 5. Heä thoáng loïc Xöû lyù nöôùc thaûi Ñeå haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng töï nhieân, nöôùc thaûi töø traïi saûn xuaát gioáng caàn ñöôïc xöû lyù tröôùc khi xaû boû. Moät trong nhöõng caùch laây lan maàm beänh nhanh nhaát neáu nöôùc thaûi khoâng ñöôïc xöû lyù. Caùch xöû lyù nöôùc thaûi chöa ñöôïc caùc traïi quan taâm ñuùng möùc hoaëc laøm moät caùch töôïng tröng. Theo keát quaû ñieàu tra, chæ coù 15% xöû lí nöôùc thaûi, tuy nhieân caùc traïi chæ cho chlorin vaøo hoá thaûi töø 7-10 ngaøy/laàn. Ñieàu naøy cho thaáy vôùi caùch xöû lyù nhö treân thì sau 2-3 ngaøy thì chlorin bay heát, khoâng coøn taùc duïng trong nhöõng ngaøy trong tuaàn. Caùc traïi coøn laïi hoaøn toaøn khoâng xöû lyù nöôùc thaûi tröôùc khi cho ra hoá ga. Caùc cô quan quaûn lyù caàn phaûi quan taâm hôn nöõa ñeán vieäc xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc traïi tröôùc khi cho ra moâi tröôøng. Ñeå giaûm bôùt tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc nuoâi, taïo thuaän lôïi cho ngheà saûn xuaát gioáng toâm suù. Nguoàn nguyeân lieäu phuïc vuï cho saûn xuaát Thöùc aên cho aáu truøng toâm Thöùc aên cho aáu truøng toâm coù raát nhieàu loaïi, chuû yeáu cuûa Trung Quoác, Ñaøi Loan, Bæ, Myõ, … ñöôïc caùc ñaïi lyù baùn caùc loaïi treân thò tröôøng nhö sau: BK505, ABS, AP0, Lansy, Frippak, taûo khoâ, ASP0, Sharpo, N0, N1, Plake, Boät daàu, Shar Miu Pao, Artemia, …. Tuyø theo caùc giai ñoaïn aáu truøng toâm maø caùc chuû traïi coù löïa choïnt höùc aên cho phuø hôïp Giai ñoaïn Zoea: Giai ñoaïn Mysis Giai ñoaïn Post Tuøy theo kinh nghieäm cuûa moãi ngöôøi vaän haønh traïi maø coù söï löïa choïn vaø phoái troän thöùc aên cho aáu truøng toâm khaùc nhau, ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát, thöôøng töø 4 loaïi trôû leân. Ña soá caùc loaïi thöùc aên coù ñaïm treân 40%. Raát phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieån cuûa aáu truøng. Giaù caùc loaïi thöùc aên thöôøng oån ñònh nhöng ôû möùc khaù cao. Quan troïng nhaát trong chaêm soùc giai ñoaïn öông aáu truøng laø thöùc aên vaø caùch cho aên. Thöùc aên goàm 2 loaïi: taûo vaø thöùc aên toång hôïp. Khi aáu truøng toâm ñaït Nauplius, ta loïc taûo qua löôùi thöïc vaät moãi soá 100µm roài cho aáu truøng aên, baèng caùch syphon beå taûo ra. Hieän taïi caùc traïi taïi Quaûng Ngaõi khoâng duøng taûo töôi nöõa, maø chæ duøng taûo khoâ, vì taûo khoâ ít toán keùm hôn, nhöng laïi ít dinh döôõng hôn taûo töôi. Hình 6: Caùc loaïi thöùc aên cuûa aáu truøng toâm suù Hình 7: Thuøng aáp tröùng Artemia Hình 8: Duïng cuï loïc thöùc aên aáu truøng 4.4.1 Thuoác phoøng trò beänh vaø trang thieát bò phuïc vuï saûn xuaát Caùc cô sôû cung caáp thöùc aên cuõng laø nôi cung caáp thuoác vaø hoùa chaát ñeå phoøng vaø chöõa beänh cho toâm. Ña soá caùc loaøi thuoác naøy coù nguoàn goác töø Trung Quoác, Ñaøi Loan,… thöôøng ôû daïng boät vaø ñöôïc baùn theo Kg. Caùc loaïi thuoác thöôøng ñöôïc baùn: Frythomycine, Stretomycine, KmnO4, Formol, Vitamin, Oxytetracyline, Fuaolidol 20%, Develop,… Taát caû caùc loaïi thuoác vaø hoùa chaát naøy ñeàu coù höôùng daãn söû duïng. Caùc trang thieát bò phuïc vuï cho saûn xuaát cuõng ñöôïc cô sôû thöùc aên cung caáp nhö: vôït, bao ñoùng toâm, ñeøn pin… Haàu heát caùc cô sôû cung caáp thöùc aên, thuoác phoøng tröø beänh, trang thieät bò phuïc vuï cho saûn xuaát gioáng toâm Suù ñeàu cho ngöôøi saûn xuaát nôï ñeán heát ñôït saûn xuaát môùi thanh toaùn. Ñeàu naøy phaàn naøo giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cuûa caùc traïi veà nguoàn voán löu ñoäng trong saûn xuaát. Tuy nhieân, vieäc naøy ñaõ daãn ñeán raát nhieàu khoù khaên cho cô sôû kinh doanh thöùc aên cho aáu truøng toâm trong thu hoài voán. Ñoù laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân ñeå daãn ñeán khoâng ñuû tieàn ñeå thanh toaùn cho caùc cô sôû ñeå cung caáp nguyeân vaät lieäu phuïc vuï cho saûn xuaát. Do ñoù trong thôøi gian saép tôùi caùc cô sôû dòch vuï naøy seõ thu nhoû quy moâ kinh doanh. Chæ baùn cho nhöõng traïi tin töôûng, phöông thöùc thanh toaùn baèng tieàn maët ñeå haïn cheá nôï. 4.6.3 Nguoàn toâm boá meï cung caáp cho hoaït ñoäng saûn xuaát Theo soá lieäu ñieàu tra, 100% soá traïi ñeàu söû duïng toâm boá meï ñöôïc khai thaùc ngoaøi töï nhieân chuû yeáu ôû vuøng Quaûng Ngaõi. Trong thôøi gian ñaàu ngheà saûn xuaát gioáng toâm môùi phaùt trieån taïi Quaûng Ngaõi toâm boá meï ñöôïc caùc chuû taøu thuyeàn khai thaùc, baèng ngö cuï laø löôùi leâ 3 lôùp. Vaøo thôøi ñieåm naøy giaù toâm ñöïc khaù reû töø 50 – 200 ngaøy ñoàng/con. Nguoàn toâm boá meï cuõng khaù nhieàu nhöng vaán ñeà döôõng toâm chöa ñöôïc chuù troïng neân toâm bò toån thöông, chaát löôïng khoâng toát. Toâm meï giaù moät con töø 100.000 – 3.000.000 ñoàng. Giaù toâm boá meï cao coøn do saûn löôïng khai thaùc toâm boá meï ngoaøi töï nhieân ngaøy coøn ít ñi vaø toâm boá meï ñöôïc xuaát ñi caùc khu vöïc saûn xuaát gioáng khaùc nhö Nha trang, ninh thuaän… do ñoù ñeå ñaùp öùng ñöôïc nguoàn toâm boá meï cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát trong thôøi gian tôùi, caàn phaûi coù keá hoaïch söû duïng nguoàn toâm boá meï töø nuoâi troàng ñeå phaàn naøo ñeå haï giaù chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh Post. Hình 9: Beå nuoâi voã toâm boá meï Hình 10: Toâm meï 4.6.4 Nguoàn thöùc aên cung caáp cho boá meï Caùc loaïi thöùc aên cho toâm boá meï maø traïi saûn xuaát gioáng toâm thöôøng söû duïng laø möïc, ngheâu, toâm, cua kí cö… theo soá lieäu ñieàu tra 100% soá traïi chuû yeáu söû duïng cua kí cö vaø cho raèng ñaây laø loaïi thöùc aên toát nhaát trong nhöõng loaïi thöùc aên thöôøng söû duïng cho toâm boá meï, vì giuùp toâm boá meï mau thaønh thuïc. Maët khaùc cua kí cö ñöôïc laøm thöùc aên khi coøn soáng neân khoâng laøm xaáu moâi tröôøng nöôùc nuoâi nhö caùc loaïi thöùc aên khaùc. Tuy nhieân cua kí cö cuõng laø moät trong nhöõng vaät trung gian mang maàm beänh gaây nhieãm cho toâm. Do ñoù khi söû duïng cua kí cö laøm thöùc aên cho toâm boá meï caàn phaûi veä sinh caån thaän ñeå haïn cheá bôùt maàm beänh gaây nhieãm cho toâm. Ngoaøi ra ngöôøi ta cuõng ñònh kyø thay ñoåi loaïi thöùc aên cho toâm boá meï ñeå kích thích aên vaø cung caáp ñaày ñuû chaát dinh döôõng giuùp toâm phaùt trieån toát. Hình 11: Thöùc aên toâm boá meï (cua kí cö coøn voû) Hình 12: Thöùc aên toâm boá meï (cua kí cö khoâng coøn voû) Duïng cuï vaø phöông tieän vaän chuyeån Tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, khoaûng caùch vaän chuyeån vaø phöông tieän vaän chuyeån maø soá löôïng toâm ñöôïc ñoùng khaùc nhau. Theo keát quaû ñieàu tra töø nhöõng cô sôû cung caáp bao bì vaän chuyeån toâm gioáng vaø töø caùc traïi saûn xuaát gioáng thì coù hai loaïi bao bì duøng ñeå vaän chuyeån toâm. Thuøng ñoùng 2 tuùi (40 x 76cm), moãi tuùi ñoùng töø 7000-10000 Post15/tuùi duøng ñeå vaän chuyeån Post15 ñeán caùc khu vöïc gaàn: Hueá, Quaûng Nam, …, coù thôøi gian vaän chuyeån ngaén. Thuøng ñoùng 5 tuùi (26 x 60cm) thöôøng ñoùng 3000 Post15/tuøi ñöôïc duøng ñeå vaän chuyeån Post15 vaøo mieàn Nam. Tuùi 26 x 76cm ñöôïc ñoùng 3500 Post15/tuùi ñeå vaän chuyeån Post15/tuùi ñeå vaän chuyeån PL ra mieàn Baéc do khoaûng caùch gaàn hôn. Tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø traïi seõ haï ñoä maën cuû Post15 ôû möùc phuø hôïp. Ñoä maën nöôùc nuoâi Post15 thöôøng ñöôïc yeâu caàu haï xuoáng 15-250/00 tuøy theo khu vöïc nuoâi. Thò tröôøng tieâu thuï Muøa vuï saûn xuaát gioáng toâm suù ôû Quaûng Ngaõi ñöôïc quyeát ñònh bôûi thò tröôøng tieâu thuï. Thò tröôøng tieâu thuï chính laø noäi ñòa, ñoâi khi cuõng tieâu thuï ôû mieàn Nam, mieàn Baéc vaø khu vöïc laân caän nhöng soá löôïng ít. Muøa vuï nuoâi chính töø sau 23/10 (AÂL) ñeán thaùng 8 naêm sau, thöôøng nuoâi ñöôïc hai vuï trong naêm. Hieäu Quaû Kinh Teá Caùc chæ tieâu kinh teá cuûa caùc qui moâ traïi saûn xuaát gioáng toâm suù taïi Quaûng Ngaõi (ñöôïc tính trong thôøi gian moät ñôït saûn xuaát) Chæ Tieâu Kinh Teá Traïi Nhoû Traïi Trung Bình Traïi Lôùn Chi phí xaây döïng vaø trang thieát bò 90.910.000 150.700.000 180.000.000 CHI PHÍ SAÛN XUAÁT Chi phí coá ñònh Khaáu hao traïi 2.960.000 4.700.000 6.000.000 Tu boå traïi 1.757.000 2.111.000 3.083.000 Thueá 600.000 700.000 800.000 Löôïng ngöôøi quaûn lyù 600.000 600.000 600.000 Toång coäng 5.917.000 8.111.000 10.483.000 Chi phí löu ñoäng Toâm boá meï 9.200.000 12.650.000 17.250.000 Thöùc aên toâm boá meï 302.000 490.000 487.500 Thöùc aên toâm aáu truøng 1.336.000 1.973.000 2.825.000 Thuoác vaø hoùa chaát 1.299.000 1.873.000 2.250.000 Ñieän + ñieän thoaïi 700.000 1.000.000 1.500.000 Nhaân coâng 1.200.000 1.800.000 1.800.000 Kyõ thuaät 1.200.000 1.500.000 1.500.000 Hi phí khaùc 1.000.000 1.200.000 1.500.000 Toång coäng 16.237.700 22.386.000 29.112.500 TOÅNG CHI PHÍ SAÛN XUAÁT 22.154.700 30.497.000 39.595.500 DOANH THU Post 30.000.000 46.000.000 60.000.000 LÔÏI NHUAÄN Laõi roøng 7.7.845.300 15.503.000 20.404.500 Laõi roøng/toång chi 35,4% 50,8% 51,1% Chính Saùch Nhaø Nöôùc Ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö keát caáu haï taàng khu saûn xuaát gioáng thuûy saûn taäp trung coù quy moâ dieän tích 10ha hoaëc coù 20 traïi saûn xuaát gioáng trôû leân phuø hôïp vôùi quy hoaïch, ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï ñaàu tö töø 25-30% treân toång möùc ñaàu tö döï aùn ñeå ñeàn buø giaûi toûa vaø xaây döïng ñöôïc keát caáu haï taàng chuû yeáu goàm: truïc ñieän chính 15KW, 22KW, traïm caáp nöôùc bieån heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chung, giao thoâng noäi vuøng, töôøng raøo bao quanh, thieát bò kieåm dòch thuûy saûn. Caùc chuû ñaàu tö xaây döïng traïi gioáng thuûy saûn trong vuøng quy hoaïch nuoâi troàng thuûy saûn, ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï moät phaàn kinh phí khoâng thu hoài ñeå laøm voán löu ñoäng, thoâng qua chöông trình khuyeán ngö ñeå mua gioáng boá meï vaø thöùc aên trong vuï saûn xuaát ñaàu tieân, möùc öu ñaõi ñaàu tö cuï theå nhö sau: Ñoái vôùi traïi saûn xuaát gioáng toâm coù coâng suaát töø 10 trieäu ñeán döôùi 15 trieäu Post, ñöôïc hoã trôï 20 trieäu ñoàng treân 1 traïi. Ñoái vôùi traïi saûn xuaát gioáng toâm coù coâng xuaát töø 15 trieäu ñeán döôùi 20 trieäu Post, ñöôïc hoã trôï 25 trieäu ñoàng treân 1 traïi Ñoái vôùi traïi saûn xuaát gioáng toâm coù coâng suaát töø 20 trieäu Post trôû leân, ñöôïc hoã trôï 30 trieäu ñoàng treân 1 traïi. V. KEÁT LUAÄN ÑEÀ NGHÒ Keát luaän Ñeán nay toaøn tænh coù 30 traïi gioáng toâm suù. Saûn löôïng ñaït 102 trieäu Post15, taäp trung ôû caùc vuøng nhö sau: Tònh Kheâ (16 traïi), Bình Chaâu (2 traïi), Ñöùc Phong (4 traïi), Nghóa An (4 traïi), Phoå Quang (4 traïi). Trong soá ñoù coù 26,6% traïi coù quy moâ lôùn. Trong ñoù coù 63,3% traïi hoaït ñoäng toát, 36,7% traïi hoaït ñoäng trung bình. Vôùi tình traïng traïi nhö hieän nay coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu saûn xuaát gioáng toâm suù. Muøa vuï saûn xuaát toâm suù ôû Quaûng Ngaõi vaøo thaùng 10-5 (naêm sau) aâm lòch haøng naêm, taäp trung vaøo thaùng 12-3 (naêm sau) aâm lòch. Thò tröôøng tieâu thuï Post ña soá laø ñòa phöông, ñoâi khi xuaát ra mieàn Baéc, vaøo mieàn Nam nh7ng vôùi soá löôïng ít. Ña soá ngöôøi vaän haønh traïi coù trình ñoä hoïc vaán caáp II, III, chæ coù 26,7% ngöôøi vaän haønh traïi laø Kyõ Sö thuûy saûn. Ñieàu naøy quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa traïi. Coù 63,3% traïi söû duïng nöôùc töï nhieân khoâng xöû lyù hoùa chaát; 36,7% traïi xöû lyù nöôùc baèng hoùa chaát. Tæ leä soáng cuûa aáu truøng töø nauplius ñeán post cuõng töông ñoái töø 20-40%. Caùc traïi chöa thaät söï quan taâm ñeán xöû lyù nöôùc thaûi, chæ coù 15% traïi xöû lyù nöôùc thaûi moät caùch töôïng tröng, coøn 85% traïi khoâng xöû lyù nöôùc thaûi. Taát caû caùc traïi söû duïng toâm boá meï ñöôïc khai thaùc töï nhieân. Saûn löôïng trung bình cuûa caùc quy moâ traïi veà soá löôïng xuaát post treân moät ñôït, traïi qui moâ nhoû 1.500.000, traïi qui moâ vöøa 2.300.000, traïi qui moâ lôùn 3.000.000. Caùc cô quan quaûn lyù chöa coù söï quan taâm ñuùng möùc veà vaánd 9eà quy hoaïch traïi saûn xuaát gioáng. Vieäc quaûn lyù chaát löôïng con gioáng chöa ñöôïc chaët cheõ, phöông phaùp kieåm dòch chöa hieäu quaû, ít coù ñôït kieåm tra. Ñeà nghò Tænh caàn coù chính saùch öu ñaõi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngaønh saûn xuaát gioáng toâm suù phaùt trieån. Caùc cô quan taêng cöôøng kieåm dòch hoân nöõa ñeå taïo con gioáng coù chaát löôïng toát cho ngöôøi nuoâi. Caàn coù moät chính saùch hoã trôï giaù cho caùc chuû traïi, khi giaù post xuoáng giaù thaáp. Caàn ñaåy maïnh coâng taùc khuyeán ngö, caùc quy trình coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát gioáng phaûi ñöôïc phoå bieán ñeán ngöôøi saûn xuaát vaø coù bieän phaùp toát ñeå hoï hieåu vaø thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. Neân xaây döïng taäp trung traïi trong moät vuøng quy hoaïch nhaát ñònh. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO SÔÛ THUÛY SAÛN TÆNH QUAÛNG NGAÕI, 2003. Thuyeát minh khu quy hoaïch chi tieát saûn xuaát gioáng thuûy saûn Ñöùc Phong – Moä Ñöùc. SÔÛ THUÛY SAÛN TÆNH QUAÛNG NGAÕI, 2004. ñaùnh giaù tình hình nuoâi troàng thuûy saûn töø naêm 2000 ñeán 2004 ñònh höôùng keá hoaïch naêm 2005 – 2010. VUÕ THEÁ TRUÏ, 1993. Caûi tieán kyõ thuaät nuoâi toâm taïi Vieät Nam. VUÕ THEÁ TRUÏ, 1995. Thieát laäp vaø ñieàu haønh traïi saûn xuaát gioáng toâm suù taïi Vieät Nam. PHAÏMVAÊN TÌNH, 2004. Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm suù chaát löôïng cao. SÔÛ THUÛY SAÛN TÆNH QUAÛNG NGAÕI, 2002. Quy hoaïch toång theå nuoâi troàng thuûy saûn tænh quaûng ngaõi ñeán naêm 2010. TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN – ÑAÏI HOÏC THUÛY SAÛN NHA TRANG, 2002. Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm suù. SÔÛ THUÛY SAÛN TÆNH QUAÛNG NGAÕI, 2003. Quy trình saûn xuaát gioáng toâm suù söû duïng cheá phaåm sinh hoïc taïi Quaûng Ngaõi. Phuï luïc Nguoàn goác toâm boá meï Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Ñòa phöông Troïng löôïng tb toâm caùi (gr) 120 Chi phí/1laàn sx (trieäu) Tyû leä soáng töø N-P(%) Soá pl xuaát moät ñôït (trieäu) Chi phí cô baûn (trieäu) Khaáu hao(%) 20 30 2 100 8 130 35 30 2,5 150 8 120 25 40 2 80 6 120 20 40 2 80 7 130 25 40 2,5 120 10 130 25 25 2,5 100 5 140 24 30 2 120 6 140 30 30 3 100 8 120 25 30 2,5 200 10 130 20 30 3 100 9 130 25 35 2,5 160 10 130 25 30 3 200 10 130 26 45 3 120 10 130 20 35 2,5 80 8 140 25 30 2 80 8 140 35 35 3,5 250 8 140 35 45 2,5 250 8 140 20 30 2,5 250 8 120 20 25 2,5 100 10 120 35 35 2,5 80 10 120 35 40 2,5 250 10 130 30 20 2,5 250 7 130 30 30 2 80 7 130 30 35 3 180 7 140 25 40 3 150 7 130 20 35 2 100 7 120 25 30 2,5 250 7 140 30 40 3 80 5 140 30 35 3,5 90 10 120 25 30 2,5 180 10 130 25 40 2,5 180 8 Beå loïc tinh Theå tích (m3) Beå loïc thoâ Theå tích (m3) k/c laáy nöôùc so vôùi bôø k/c laáy nöôùc töø bôø ñeán traïi Soá ñôït/vuï Soá vuï/naêm Moâ hình sx taïi traïi 2 1 1 1 150 400 3 1 Thay nöôùc 2 1,5 1 1,5 200 200 4 1 Thay nöôùc 2 1,2 1 1,2 300 300 3 1 Thay nöôùc 2 1,4 1 1,4 200 500 3 1 Thay nöôùc 2 1 1 1 500 100 4 1 Thay nöôùc 2 1 1 1 200 500 3 1 Thay nöôùc 2 1,5 1 1,5 300 600 4 1 Thay nöôùc 2 1,5 1 1,5 300 700 3 1 Thay nöôùc 2 1,2 1 1,2 250 600 3 1 Thay nöôùc 2 1,2 1 1,2 400 400 3 1 Thay nöôùc 2 1,4 1 1 400 400 3 1 Thay nöôùc 2 1,5 1 1 200 200 3 1 Thay nöôùc 2 1 1 2 100 800 4 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 200 500 4 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 300 400 4 1 Thay nöôùc 2 1 1 1 200 300 3 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 400 700 3 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 200 400 4 1 Thay nöôùc 2 2 1 1 200 400 4 1 Thay nöôùc 2 1,5 1 1,5 200 500 3 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 300 200 4 1 Thay nöôùc 2 3 1 3 300 200 3 1 Thay nöôùc 2 2 1 2 150 100 4 1 Thay nöôùc 2 2 1 1 200 100 3 1 Thay nöôùc 2 2 1 1 300 200 4 1 Thay nöôùc 1,5 1 1 300 100 3 1 Thay nöôùc Nguoàn voán Dieän tích (m2) Soá beå öông (caùi) Theå tích beå öông (m3) Beå laéng Theå tích beå laéng (m3) Soá toâm caùi (con) Soá toâm ñöïc (con) Chaát löôïng toâm boá meï Soâ laàn ñeû tb toâm caùi Beå nuoâi boá meï Theå tích nuoâi boá meï (m3) Töï coù 700 14 5 3 18 9 9 Toát 4 2 4 Vay 1000 18 5 3 20 14 7 Toát 4 2 4 Töï coù 800 12 6 3 15 9 10 Tb 3 2 6 Vay 800 14 5 4 16 7 10 Toát 3 2 4 Töï coù 800 14 5 3 20 10 14 Toát 4 2 5 Vay 900 16 4,5 3 15 10 11 Tb 3 2 5 Töï coù 900 18 5 3 16 14 12 Tb 3 2 5 Vay 1500 18 5 4 25 11 8 Toát 3 2 6 Töï coù 1200 14 55 3 22 12 12 Toát 4 2 6 Vay 900 20 4 3 28 8 12 Tb 4 2 4 Töï coù 1000 20 5 3 15 15 12 Toát 3 2 4 Vay 800 16 5 4 22 7 8 Tb 4 2 6 Töï coù 900 12 5 3 18 12 12 Toát 3 2 4 Vay 1000 16 6 3 18 12 12 Toát 3 2 5 Vay 1000 16 6 3 18 12 9 Tb 4 2 5 Töï coù 700 16 5 4 18 8 10 Toát 3 2 5 Töï coù 800 16 5 4 16 12 15 Toát 3 2 6 Nhaø nöôùc caáp 900 16 5 3 16 12 12 Tb 3 2 6 Nhaø nöôùc caáp 1000 14 5 3 20 9 12 Toát 4 2 4 Töï coù 700 14 5 3 20 10 8 Tb 4 2 4 Vay 700 18 5 4 16 15 12 Toát 3 2 4 Töï coù 800 18 5 4 18 12 12 Toát 4 2 5 Nhaø nöôùc caáp 1000 14 5 4 18 14 9 Tb 3 2 5 Nhaø nöôùc caáp 800 20 5 3 18 6 10 Toát 3 2 5 Töï coù 800 14 4 3 16 9 15 Toát 3 2 6 Vay 700 16 5 3 20 12 12 Tb 4 2 6 Vay 900 16 5 4 20 12 6 Toát 4 2 4 Nhaø nöôùc caáp 1000 16 5 3 2 14 9 Tb 3 2 4 Nhaø nöôùc caáp 1000 14 5 3 20 15 12 Toát 4 2 5 Chi phí tu boå haøng naêm (tr) Thò tröôøng tieâu thuï post Soá löôïng kyõ thuaät Nguoàn nöôùc cung caáp cho traïi CP thuoác vaø hoùa chaát /ñôït (trieäu) CP thöùc aên cho aáu truøng/ñôït (trieäu) CP thöùc aên cho boá meï/ ñôït 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,2 1,5 300000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,2 2 450000 7 Noäi ñòa 1 xöû lyù 2 21,5 250000 7 Noäi ñòa 1 xöû lyù 1,2 1,4 350000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,4 1,7 250000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 1,6 400000 6 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 2,5 450000 6 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 2,2 2 500000 5 Noäi ñòa 1 xöû lyù 2 1,7 400000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,7 3 500000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,7 2,8 300000 7 Noäi ñòa 1 xöû lyù 3 1,5 450000 5 Noäi ñòa 1 xöû lyù 2,5 1,5 250000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 1,8 350000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 2 2 250000 5 Noäi ñòa 1 xöû lyù 2 1,2 400000 10 Noäi ñòa 1 xöû lyù 1,5 1,4 450000 10 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 2 1,8 500000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 1,3 400000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 1,2 500000 5 Noäi ñòa 1 xöû lyù 2 2,7 350000 5 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,5 2 300000 8 Noäi ñòa 1 Khoâng xöû lyù 1,2 1,4 450000 8 Noäi ñòa 1 xöû lyù 3 2,2 280000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN_TUAN_TS27.doc
  • pdfLVTN_TUAN_TS27.pdf
Luận văn liên quan