Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2005

Đây là luận văn khoa học: “Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2005” Phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo 1/ MỞ ĐẦU Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của phía nam. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đa dạng hoá trong sản xuất nông nghiệp phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh luôn nằm trong ba vị trí đầu của khu vực Đông Nam Bộ. Nhiều khu công nghiệp được xây dựng đã thu hút một lực lượng lớn lao động và các nhà đầu tư. Song song với việc phát triển các khu công nghiệp thì ngành nông nghiệp cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp đã được qui hoạch thành những vùng sản xuất tập trung. Đặc biệt là trong ngành thuỷ sản, tỉnh đã có sơ đồ qui hoạch tổng thể khu vực nuôi trồng thuỷ sản, nhằm sớm đưa ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Qua thực tế, những năm gần đây sản xuất thuỷ sản đã đóng góp rất lớn trong nền kinh tế của tỉnh. Các sản phẩm thuỷ sản không ngừng gia tăng và được xuất khẩu qua nhiều quốc gia. Hàng năm, ngành thuỷ sản tỉnh cung cấp 10-13 nghìn tấn hải sản xuất khẩu, đạt kim ngạch 35 - 45,4 triệu USD. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thuỷ sản tỉnh đã kéo theo sự phát triển của sản xuất thuỷ sản ở địa phương. Ơ huyện Tân Thành với sự tập trung nhiều khu công nghiệp như: Mỹ Xuân, Phú Mỹ và Cái Mép đã làm cho nền kinh tế huyện phát triển mạnh theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên, với lợi thế có diện tích mặt nước lớn, điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi đã đưa ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện từng bước phát triển. Huyện Tân Thành đã thử nghiệm nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản trong nhiều vùng khác nhau nhưng việc nuôi thủy sản trong huyện cũng chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn. Xuất phát từ thực tế trên, được sự phân công của khoa thủy sản trường Đại Học Nông Lâm, chúng tôi thực hiện đề tài: “Hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vị trí địa lí 2.2 Khí Hậu và Nguồn Nước 2.3 Điều Kiện Đất Đai 2.4 Khí Tượng Thủy Văn 2.5 Điều Kiện Kinh Tế – Xã Hội III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 3.2 Chọn Vùng Điều Tra 3.3 Phương Pháp Thu Thập Thông Tin Số Liệu 3.4 Phương Pháp Xử Lí Số Liệu IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Tiềm Năng Phát Triển Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 4.2 Hiện trạng nuôi thủy sản tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 4.3 Hiện Trạng Nuôi Thủy Sản Ơ Huyện Tân Thành 4.4 Hoạt Động Nuôi Thủy Sản Tại Huyện Tân Thành 4.5 Nuôi cá nước ngọt 4.6 Nuôi Tôm Quảng Canh Cải Tiến V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Đề Nghị

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
daân vaãn nuoâi theo hình thöùc quaûng canh caûi tieán. Ñieàu naøy coù theå laø do trong vuøng coù nhieàu khu coâng nghieäp, moät löôïng lôùn chaát thaûi ñoå ra soâng laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc. 4.6.2.2 Nguoàn thoâng tin kó thuaät Baûng 4.30 Nguoàn thoâng tin kó thuaät Thoâng tin kó thuaät Soá hoä Tæ leä % Haøng xoùm 56 93,33 Trung taâm khuyeán ngö 21 35,00 Truyeàn thanh 18 30,00 Truyeàn hình 13 21,67 Saùch baùo 6 10,00 Caùc hoä nuoâi toâm thöôøng hoïc hoûi kó thuaät nuoâi thoâng qua kinh nghieäm nuoâi cuûa nhöõng ngöôøi nuoâi tröôùc. Nhöõng kinh nghieäm naøy ñöôïc tích luõy qua nhieàu theá heä neân hình thöùc nuoâi mang nhieàu tính chaát töï phaùt, mang nhieàu tính chuû quan cuûa ngöôøi nuoâi. Ñaàu tö thaû con gioáng nhaân taïo ít, chuû yeáu döïa vaøo con gioáng töï nhieân, thöùc aên phuï thuoäc nhieàu vaøo nguoàn thöùc aên töø töï nhieân. Hoaït ñoäng khuyeán ngö ñaõ ñem nhöõng kó thuaät nuoâi môùi ñeán nhöõng hoä nuoâi. Töø nhöõng moâ hình thí ñieåm thaønh coâng ñaõ thu huùt ñoâng ñaûo caùc hoä daân tham gia vaøo caùc lôùp taäp huaán. Chöông trình khuyeán ngö ñaõ thu huùt 35% hoä nuoâi, töø ñoù giuùp ngöôøi nuoâi hieåu theâm veà phöông thöùc caûi taïo ao, chaêm soùc toâm, theo doõi tình hình dòch beänh. Khuyeán caùo ngöôøi daân khoâng neân xaû nöôùc thaûi tröïc tieáp ra soâng khi ao nuoâi bò beänh. Töø nhöõng kó thuaät naém baét ñöôïc, ngöôøi daân ñaõ chuû ñoäng ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng nuoâi, thaû gioáng nhieàu hôn vaø coù bieän phaùp quaûn lí phuø hôïp. Ngoaøi ra, ngöôøi daân coøn tìm hieåu kó thuaät nuoâi thoâng qua caùc chöông trình truyeàn thanh, truyeàn hình, saùch baùo. Trong ñoù, phöông tieän truyeàn thanh laø ñöôïc söû duïng vaø theo doõi nhieàu nhaát vì noù phuø hôïp vôùi coâng vieäc haøng ngaøy cuûa noâng hoä (vöøa laøm vöøa nghe caùc chöông trình truyeàn thanh). Do ñoù, truyeàn thanh cuõng laø phöông tieän khuyeán ngö raát höõu hieäu. Ngöôøi nuoâi ít coù ñieàu kieän tieáp xuùc vôùi vì nhöõng taøi lieäu veà thuûy saûn khoâng nhieàu vaø ngöôøi daân cuõng ít khi ñoïc saùch baùo neân tæ leä hoä hoïc hoûi töø phöông tieän naøy raát thaáp chæ 5%. Caùc noâng hoä tieáp nhaän nguoàn kó thuaät chuû yeáu töø haøng xoùm roài ñeán trung taâm khuyeán ngö. Ngöôøi daân chöa coù ñieàu kieän hoïc hoûi nhieàu töø saùch baùo, truyeàn thanh, truyeàn hình. Ñieàu naøy coù theå do kinh nghieäm nuoâi laâu naêm cuûa nhieàu hoä nuoâi trong huyeän. Hoï khoâng muoán thay ñoåi hình thöùc nuoâi môùi vì sôï gaëp ruûi ro, do hoï thaáy ñöôïc nhöõng thaát baïi cuûa caùc ao nuoâi coâng nghieäp gaàn ñoù. 4.6.3 Muïc ñích nuoâi toâm Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngheà nuoâi toâm ñaõ ñem laïi nguoàn thu nhaäp ñaùng keå cho ngöôøi daân. Hôn nöõa, noù ñaõ giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm cho phaàn lôùn lao ñoäng trong vuøng. Vì vaäy, nhieàu hoä daân ñaõ chuyeån töø ngaønh ngheà khaùc sang nuoâi toâm. Hieän nay nguoàn nöôùc nuoâi ñang bò oâ nhieãm, con gioáng töï nhieân khoâng coøn nhieàu nhö tröôùc neân ngöôøi daân phaûi thaû theâm con gioáng nhaân taïo. Ngöôøi nuoâi phaûi boû theâm nguoàn chi phí cho con gioáng, do ñoù lôïi nhuaän töø toâm khoâng baèng nhöõng naêm tröôùc. Tuy nhieân, ngöôøi daân vaãn muoán duy trì ngheà nuoâi toâm vì hoï ñaõ quen vôùi coâng vieäc naøy, khi chuyeån qua ngaønh ngheà khaùc seõ gaëp nhieàu khoù khaên. Taát caû caùc hoä daân ñeàu nuoâi toâm vôùi muïc ñích taêng thu nhaäp. Phaàn lôùn lao ñoäng taäp trung cho nuoâi toâm. Ngöôøi daân muoán nuoâi theo hình thöùc quaûng canh caûi tieán vì khoâng ñuû voán, kó thuaät ñeå nuoâi baùn thaâm canh hoaëc thaâm canh. 4.6.4 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi Baûng 4.31 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi Thôøi gian nuoâi Soá hoä Tæ leä % Quanh naêm 47 78,33 8-10 thaùng 13 21,67 Trong moät naêm ngöôøi daân thöôøng thaû gioáng nhieàu ñôït maø khoâng phaân chia ra caùc vuï nuoâi. Coù theå laø do ngöôøi daân khoâng ñuû voán, do ao quaù lôùn, do yù nghó cho raèng thaû nhieàu ñôït ñeå neáu ñôït naøy cheát thì coøn ñôït khaùc hay cho raèng ñeå coù toâm thu hoaïch lieân tuïc vaøo moãi con nöôùc. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng toát vì caøng laøm taêng nguy cô thaát baïi. Tröôùc heát, neáu thaû toâm nhieàu ñôït thì ñaøn toâm seõ raát khaùc bieät veà kích côõ, toâm loät voû khoâng ñoàng loaït gaây ra hieän töôïng toâm lôùn seõ aên toâm nhoû, toâm voû cöùng aên toâm voû meàm. Do kích côõ toâm khoâng ñeàu neân thöôøng xaûy ra hieän töôïng toâm nhoû bò toâm lôùn caïnh tranh thöùc aên. Hôn nöõa, nguy cô laây beänh töø ñôït naøy sang ñôït khaùc laø raát lôùn, laøm aûnh höôûng toaøn boä ao nuoâi. Ngoaøi ra, do khoâng coù thôøi gian nghæ giöõa caùc vuï nuoâi neân khoâng theå seân veùt, caûi taïo vaø xöû lí ao neân caøng taêng nguy cô boäc phaùt vaø laây lan dòch beänh. Ña soá caùc hoä daân ñeàu nuoâi toâm quanh naêm chieám 76,19% toång soá hoä nuoâi. Chæ khi naøo toâm nuoâi bò beänh ngöôøi nuoâi môùi xaû heát nöôùc ra ngoaøi soâng vaø caûi taïo ao ñeå chuaån bò nuoâi tieáp. Coù 21,67% hoä nuoâi toâm trong thôøi gian 8-10 thaùng vì vaøo muøa naéng ñoä maën moät soá nôi taêng cao neân khoâng nuoâi toâm nöõa. Muøa möa naêm sau hoï môùi nuoâi trôû laïi. Nguoàn nöôùc nuoâi ñöôïc laáy tröïc tieáp töø soâng qua caùc coáng caáp nhôø söï leân xuoáng cuûa thuûy trieàu. Khi nöôùc lôùn vaø chaát löôïng toát thì môû coáng ñeå laáy nöôùc vaøo ao. ÔÛ thôøi ñieåm ñaàu con nöôùc thì chaát löôïng toát hôn trong nhöõng ngaøy cuoái con nöôùc. 4.6.5 Nguoàn gioáng cung caáp - Laáy gioáng töï nhieân: Ña soá caùc hoä laáy gioáng töï nhieân taäp trung vaøo hai con nöôùc cöôøng trong thaùng. Vì thôøi ñieåm naøy con gioáng taäp trung nhieàu vaø chaát löôïng nöôùc toát. Ngoaøi vieäc laáy con gioáng, ao nuoâi coøn ñöôïc cung caáp moät löôïng nöôùc môùi ñem theo nhieàu thöùc aên vaø chaát dinh döôõng. Moãi laàn laáy gioáng, ngöôøi daân laáy nöôùc lieân tuïc vaøo caùc ngaøy khoâng traêng vaø traêng troøn vaøo caùc thaùng 3, 4, 9, 10 trong naêm. Laáy gioáng vaøo ban ñeâm khi trieàu cöôøng, ñieàu naøy raát hôïp lí do taäp tính di nhaäp cuûa con gioáng. Tröôùc khi laáy gioáng vaøo, ngöôøi daân thöôøng thaùo löôïng nöôùc trong ñaàm ñi khoaûng 2/3 vaøo luùc trieàu ruùt ñeå khi con nöôùc lôùn tieáp theo vaøo ao seõ laáy ñöôïc nhieàu con gioáng hôn. Vì löôïng nöôùc vaøo caøng nhieàu thì con gioáng vaøo caøng nhieàu. Moät soá hoä laáy gioáng vaøo ao khi söï cheânh leäch möïc nöôùc qua coáng quaù yeáu, con gioáng laáy vaøo ñöôïc ít. Theo Traàn Minh Anh (1989) thì möïc nöôùc beân ngoaøi cao hôn möïc nöôùc trong ao 10cm thì baét ñaàu cho nöôùc vaøo ao laø thích hôïp nhaát. Moät soá hoä daân do thieáu kinh nghieäm laïi laáy gioáng quaù laâu hay vieäc troâng coi vieäc laáy gioáng coøn lô laø ñaõ laøm thaát thoaùt gioáng. Vì cuõng theo Traàn Minh Anh (1989) sau khi nöôùc soâng ñaït ñænh trieàu hôn hai giôø neân ñoùng coáng laïi vì möïc nöôùc luùc naøy chaûy vaøo ao yeáu seõ kích thích toâm di chuyeån ngöôïc doøng thoaùt ra ngoaøi ao. Moät soá hoä söû duïng thòt caù ñuoái hoaëc thaép ñeøn tröôùc coáng laáy nöôùc ñeå nhöû toâm gioáng vaøo beân trong ao. Ñaây laø moät kinh nghieäm hay cuûa ngöôøi daân. Tuy nhieân, con gioáng laáy vaøo bò haïn cheá do soá löôïng coáng coøn ít vaø vò trí ñaët coáng chöa hôïp lí. Gioáng thu ñöôïc ôû ao nuoâi laø toâm theû, toâm chì, raát ít toâm suù. Baûng 4.32 Nguoàn gioáng cung caáp Nguoàn gioáng Soá hoä Tæ leä % Vuõng Vuõng Taøu 17 28,33 Long Haûi 37 61,67 Khaùc 6 10,00 - Con gioáng nhaân taïo: Ña soá caùc hoä nuoâi toâm ñeàu mua gioáng töø caùc traïi gioáng Haûi Ñaêng (Vuõng Taøu) vaø Long Haûi do quaõng ñöôøng vaän chuyeån ngaén vaø ñoä maën khoâng maáy khaùc bieät so vôùi vuøng nuoâi. Theo ñieàu tra thì ngöôøi daân thích mua con gioáng ôû Long Haûi nhieàu hôn vì chaát löôïng toát hôn ôû Vuõng Taøu. Ñieàu naøy coù theå laø do nguoàn nöôùc gaàn caùc traïi saûn xuaát gioáng ôû Vuõng Taøu bò oâ nhieãm nhieàu laøm giaûm chaát löôïng con gioáng. Chæ coù 10% hoä mua con gioáng töø caùc traïi gioáng trong huyeän vaø nhöõng vuøng khaùc nhö: Hoà Traøm, Xuyeân Moäc. Qua ñoù, cho chuùng ta thaáy hoaït ñoäng saûn xuaát gioáng trong huyeän coøn raát ít chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cung caáp gioáng ñoái vôùi ngöôøi nuoâi trong vuøng. 4.6.6 Nguoàn thöùc aên cung caáp Baûng 4.33 Nguoàn thöùc aên cung caáp chính Nguoàn thöùc aên Soá hoä Tæ leä % Caù taïp 43 71,67 Ruoác 23 38,33 Thöùc aên coâng nghieäp 48 80,00 Ña soá caùc hoä nuoâi söû duïng thöùc aên coâng nghieäp chieám 80%. Nhöõng hoä khaùc söû duïng cua coøng, ngeâu, ruoác, caù taïp laøm thöùc aên cho toâm. Tuy nhieân, vieäc cho aên chæ khoaûng 20-30 ngaøy ñaàu môùi thaû. Sau khi toâm öông ñöôïc bung ra ao lôùn thì toâm söû duïng thöùc aên töï nhieân laø chuû yeáu. Moät soá hoä coù ngheà ñaùnh löôùi, ñaùnh xeäch taän duïng ñöôïc moät soá ruoác, caù taïp cho toâm aên. Nguoàn thöùc aên boå sung phuï thuoäc vaøo löôïng thuûy saûn khai thaùc ñöôïc. Vì vaäy söï kieåm tra veà möùc ñoä tieâu thuï thöùc aên cuûa toâm trong ao caøng ít ñöôïc quan taâm. 4.6.7 Ñoái töôïng nuoâi Baûng 4.34 Ñoái töôïng nuoâi Loaøi nuoâi Soá hoä Tæ leä % Toâm suù 37 61,67 Toâm theû chaân traéng 14 23,33 Toâm suù+Toâm theû 9 15,00 Toâm laø ñoái töôïng chính trong caùc ao nuoâi cuûa noâng hoä. Theo ñieàu tra thì coù 61,67% hoä thaû gioáng toâm suù, 23,33% hoä thaû gioáng toâm theû chaân traéng vaø 15% hoä thaû keát hôïp toâm suù vaø toâm theû. Khoâng chæ nuoâi toâm, moät soá hoä coøn thaû theâm cua, toâm tích. Gioáng cua, toâm tích ñöôïc mua töø caùc hoä laøm ngheà caøo ñaùy, löôùi hoaëc töø caùc ñaïi lí trong vuøng ñeå mua laïi. Tuøy theo kích côõ cua gioáng maø thôøi gian nuoâi daøi hay ngaén. Cua thöôøng ñöôïc nuoâi töø cua con leân cua thòt. Khi ñeán thôøi ñieåm thu hoaïch, ngöôøi nuoâi duøng caâu hoaëc raäp ñeå baét. Con naøo chöa ñaït tieâu chuaån baùn thì ñöôïc thaû laïi xuoáng ao ñeå nuoâi tieáp. Ñoái vôùi toâm tích, ñöôïc thu hoaïch vaøo cuoái vuï nuoâi. Khi ao nuoâi ñöôïc thaùo caïn, ngöôøi daân ñi tìm caùc hang toâm tích, duøng giaày ñeå giaän baét. Toâm côõ 170 gam trôû leân baùn raát ñöôïc giaù khoaûng 220.000 ñoàng/kg. Ngoaøi ra, caùc loaøi thuûy saûn khaùc nhö: toâm, caù khi vaøo ao ñeàu ñöôïc giöõ laïi nuoâi. Caùc ñoái töôïng naøy cuõng ñem laïi nguoàn thu nhaäp ñaùng keå cho caùc noâng hoä. 4.6.8 Kó thuaät nuoâi 4.6.8.1 Chuaån bò ao Vieäc xöû lí vaø caûi taïo ao nuoâi nhaèm loaïi boû nhöõng chaát ñoäc haïi, taùc nhaân gaây beänh, ñoàng thôøi taïo moâi tröôøng toát cho toâm phaùt trieån. Thöïc teá cho thaáy vieäc caûi taïo ao cuûa noâng daân coøn sô saøi. Tuy ngöôøi daân ñaõ naém ñöôïc moät soá kó thaät trong vieäc caûi taïo ao nhöng nhìn chung chöa ñuû, söû duïng lieàu löôïng chöa ñuùng, thöôøng chæ phoûng ñoaùn nhaém chöøng. Haàu heát caùc hoä khoâng boùn phaân cho ao, coù boùn voâi nhöng lieàu löôïng chöa hôïp lí, thöôøng quaù ít. Vì vaäy maø chaát löôïng ao chöa toát, toâm deã nhieãm beänh. Baûng 4.35 Chuaån bò ao Chuaån bò ao Soá hoä Tæ leä % Thaùo caïn 56 93,33 Dieät caù döõ 58 96,67 Veùt buøn 5 8,33 Boùn voâi 60 100,00 Phôi ao 55 91,67 Ñaøo saâu theâm 11 18,33 Naâng cao bôø 53 88,33 Do ñang aùp duïng hình thöùc nuoâi quaûng canh caûi tieán neân vieäc chuaån bò ao cuûa caùc hoä nuoâi raát ñôn giaûn. Sau moãi vuï nuoâi ao ñöôïc thaùo caïn nöôùc, veùt buøn ñaùy, phôi khoâ cho ñeán khi thaáy ñaùy ao khoâ nöùt thì baét ñaàu cho nöôùc vaøo vaø tieáp tuïc nuoâi vuï môùi. Hình 4.3 Coáng caáp thoaùt nöôùc Caùc ao nuoâi trong huyeän ñeàu thaùo caïn raát toát chieám 93,33% do ñoù raát thuaän lôïi trong vieäc caûi taïo ao. Tuy nhieân, ngöôøi daân chæ thöïc hieän bieän phaùp boùn voâi vaø phôi ao. Caùc kó thuaät coøn laïi nhö: veùt buøn, dieät caù döõ chieám tæ leä raát thaáp töø 8,33-11,67%. Ñaây laïi laø hai yeáu toá quan troïng trong thaønh coâng cuûa nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán. Vì buøn ñaùy trong ao nhieàu seõ mang theo nhieàu maàm beänh, caù döõ toàn taïi trong ao seõ gieát haïi toâm nuoâi. Ñoä saâu trung bình cuûa ao laø 1,44m laø phuø hôïp cho caùc ao nuoâi. Do ñoù chæ coù 18,33% hoä ñaøo ao saâu theâm vì trong ao coøn coù nhieàu moâ ñaát lôùn. Ngöôøi daân ñaøo laáy ñaát ñeå ñaép bôø ñoàng thôøi caûi taïo ñaùy ao baèng phaúng hôn. Vieäc laøm bôø ñoøi hoûi maát nhieàu thôøi gian vaø laø coâng vieäc chính cuûa noâng hoä. Ngay luùc chuaån bò ao caàn ñaép bôø vöõng chaéc vì khi muøa gioù chöôùng ñeán (töø thaùng 7-thaùng 2 aâm lòch) soùng raát lôùn deã gaây saït lôû bôø ao. Ñaây laø thôøi ñieåm ñaùng quan taâm nhaát ñoái vôùi caùc hoä nuoâi toâm. 4.6.8.2 Maät ñoä nuoâi Baûng 4.36 Maät ñoä thaû boå sung gioáng nhaân taïo Chæ tieâu Maät ñoä (con/m2) Toâm suù 2,51 Toâm theû 3,75 Suù + Theû 2,98 Ngoaøi vieäc laáy con gioáng töø töï nhieân, caùc hoä nuoâi coøn thaû theâm con gioáng nhaân taïo vôùi maät ñoä nhö sau: toâm suù 2,51 con/m2, toâm theû 3,75 con/m2, ao vöøa thaû toâm theû vaø toâm suù laø 2,98 con/m2. Nhöõng naêm gaàn ñaây do nguoàn nöôùc oâ nhieãm nhieàu neân con gioáng töï nhieân cuõng bò caïn kieät. Ngöôøi daân phaûi taêng löôïng thaû con gioáng nhaân taïo vaøo ao. Tuy nhieân, toâm gioáng bò hao huït raát nhieàu. Ñieàu naøy coù theå laø do khi öông nuoâi aáu truøng, ngöôøi ta ñaõ söû duïng raát nhieàu thuoác khaùng sinh maïnh ñeå phoøng vaø trò beänh toâm laøm cho toâm trôû neân “lôøn thuoác”. Vì vaäy, khi ñem nuoâi ngoaøi ao toâm raát deã bò soác vaø cheát haøng loaït hay khi bò beänh thì raát khoù trò. Ngoaøi ra, quaù trình vaän chuyeån vaø thaû toâm khoâng ñuùng kó thuaät cuõng laø nguyeân nhaân gaây toâm cheát haøng loaït. Ñoàng thôøi phaûi coù bieän phaùp chaêm soùc toát con gioáng tröôùc khi cho con gioáng vaøo ao lôùn. Theo Buøi Theá Höng (1995) maät ñoä thaû gioáng toâm suù thích hôïp laø 3-5 con/m2, toâm theû 5-12 con/m2. Moät soá hoä tuy thaû vaøo thôøi gian hôïp lí laø vaøo buoåi saùng sôùm vaø chieàu toái nhöng toâm vaãn bò cheát. Theo chuùng toâi coù theå toâm bò soác do söï cheânh leäch ñoä maën trong tuùi chöùa gioáng vaø trong ao hay coù theå bò soác nhieät. Theo Buøi Theá Höng (1995) thì noàng ñoä muoái cheânh leäch khoâng quaù 20/00 vaø khi môùi vaän chuyeån gioáng veà neân thaû toâm gioáng vaøo khoaûng 30 phuùt ñeå nhieät ñoä trong tuùi vaø ao caân baèng. Do kó thuaät nuoâi cuûa ngöôøi daân coøn thaáp neân naêng xuaát nuoâi khoâng taêng theo söï gia taêng cuûa maät ñoä nuoâi. Ñieàu naøy coù theå lí giaûi laø vì ngöôøi daân khoâng chuù troïng ñeán caùc bieän phaùp ngaên ngöøa ñòch haïi, quaûn lí chaát löôïng nöôùc, caûi taïo ao nuoâi… neân xaûy ra tình traïng toâm beänh, hao huït nhieàu laøm cho naêng suaát nuoâi thaáp. 4.6.8.3 Coâng taùc chaêm soùc, quaûn lí Ngöôøi daân khoâng chuù yù maáy ñeán vaán ñeà quaûn lí chaát löôïng nöôùc cuõng nhö caùc chæ tieâu thuûy lí hoùa cuûa moâi tröôøng. Caùc bieän phaùp phoøng ngöøa ñòch haïi nhö söû duïng thuoác dieät taïp, söû duïng löôùi chaén, ao laéng khoâng ñöôïc söû duïng nhieàu. Ñieàu naøy cuõng aûnh höôûng phaàn naøo ñeán naêng xuaát nuoâi. Con gioáng môùi ñem veà thì ñöôïc öông laïi trong ao ñaát nhoû khoaûng 20-30 ngaøy. Thôøi gian naøy cho toâm aên roác, caù taïp baêm nhoû, thöùc aên coâng nghieäp. Tuøy theo khaû naêng kinh teá cuûa töøng hoä daân maø löôïng thöùc aên cho toâm laø khaùc nhau. Nhöõng hoä nuoâi coù theâm ngheà caøo, löôùi thì coù ñieàu kieän cho toâm aên theâm trong quaù trình nuoâi. Coøn nhöõng hoï khaùc laø toâm nuoâi hoaøn toaøn döïa vaøo nguoàn thöùc aên töï nhieân. Khi môùi thaû gioáng 5-7 ngaøy ngöôøi daân khoâng thay nöôùc maø chæ caáp nöôùc theâm cho ao buø ñaép löôïng nöôùc thaåm thaáu vaø boác hôi. Sau moät tuaàn nuoâi môùi baét ñaàu thay nöôùc, löôïng nöôùc ñöôïc thay taêng daàn theo thôøi gian nuoâi. Haøng ngaøy ngöôøi nuoâi ñi tham quan caùc bôø ao, coáng, löôùi chaén trong khu vöïc nuoâi ñeå bieát ñöôøng xöû lí kòp thôøi nhöõng tröôøng hôïp baát thöôøng nhö: vôõ bôø, nöôùc chaûy nhieàu qua caùc loã moïi laøm thaát thoaùt nöôùc ao vaø toâm. Vieäc ngöøa vaø trò beänh cuûa ngöôøi daân cuõng khoâng ñöôïc chuù troïng. Khi dòch beänh xaûy ra thì hoï raát ít khi söû duïng thuoác hoaëc neáu coù thì lieàu löôïng cuõng khoâng ñaùng keå vì dieän tích ao nuoâi quaù lôùn. Hôn nöõa, moät soá hoä daân khoâng bieát duøng thuoác naøo cho töøng loaïi beänh laøm giaûm ñeán khaû naêng söû duïng thuoác. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc giaûi thích laø do ngöôøi nuoâi coøn coù nhieàu haïn cheá veà kó thuaät nuoâi, vieäc caûi taïo ao chöa trieät ñeå, cho toâm aên coøn tuøy tieän. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc khoâng ñöôïc quy hoaïch vaø ñaàu tö ñuùng möùc. Moâi tröôøng ao nuoâi coù nhieàu baát lôïi vaø bieán ñoäng lôùn. Toâm mang saün maàm beänh, chaát löôïng con gioáng keùm, toâm bò suy yeáu laøm cho maàm beänh phaùt trieån vaø taán coâng. 4.6.9 Keát quaû nuoâi Baûng 4.37 Keát quaû nuoâi Chæ tieâu Toâm suù Toâm theû Thôøi gian nuoâi (thaùng) > 2,5 > 2 Naêng suaát (kg/ha) 635,77 428,57 Giaù baùn (ñ/kg) 73,87 56,32 Khi nuoâi toâm ñöôïc 2,5-3 thaùng thì baét ñaàu thu hoaïch. Thôøi gian thu hoaïch tieán haønh theo con nöôùc, thöôøng vaøo nhöõng ngaøy raèm, ba möôi thì duøng keâ ñeå höùng. Taát caû nhöõng loaøi thuûy saûn vaøo keâ ñeàu ñöôïc phaân loaïi vaø ñem baùn. ÔÛ nhöõng hoä nuoâi toâm theû chaân traéng thì thôøi gian thu hoaïch sôùm vaø giaù baùn thaáp hôn toâm suù. Tuy nhieân, theo ngöôøi daân thì con toâm theû chaân traéng coù söùc ñeà khaùng maïnh, thôøi gian nuoâi ngaén neân nuoâi ñöôïc nhieàu vuï vaø ít ruûi ro hôn toâm suù. Khi thu hoaïch do kích côõ toâm khoâng ñeàu nhau laøm cho giaù baùn toâm khoâng cao. Nguoàn toâm ngoaøi töï nhieân vaøo nhieàu hay ít seõ quyeát ñònh moät phaàn ñeán thaønh coâng cuûa vuï nuoâi. Naêng suaát toâm thu ñöôïc khoâng cao chæ khoaûng 500-700kg/ha/naêm. Tuy nhieân, vieäc nuoâi toâm ñaõ giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vieäc laøm, caûi thieän daàn cuoäc soáng cho ngöôøi daân. 4.6.10 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên 4.6.10.1 Thuaän lôïi - Ngöôøi daân coù dieän tích ñaát sôû höõu lôùn. - Caùc ñieàu kieän töï nhieân nhö: khí haäu, nhieät ñoä, ñoä maën phuø hôïp vôùi vieäc nuoâi toâm. - Nguoàn lao ñoäng trong vuøng raát lôùn, thích hôïp cho vieäc môû roäng hoaït ñoäng nuoâi. - Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi. - Vuøng nuoâi ôû gaàn soâng, thuaän lôïi cho vieäc thu con gioáng töï nhieân. - Haøng naêm Trung Taâm Khuyeán Ngö coù toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà kó thuaät nuoâi. Qua ñoù giuùp ngöôøi daân naém baét ñöôïc tình hình nuoâi toâm trong vuøng cuõng nhö coù bieän phaùp phoøng choáng dòch beänh. 4.6.10.2 Nhöõng khoù khaên trôû ngaïi Baûng 4.38 Nhöõng khoù khaên trôû ngaïi Nhöõng khoù khaên Soá hoä Tæ leä % Toâm nuoâi khoâng lôùn 4 6,67 Hao huït nhieàu 43 71,67 Nöôùc oâ nhieãm 58 96,67 Bò pheøn 56 93,33 Caù döõ 14 23,33 Tieâu thuï khoù 7 11,67 Giaù baùn thaáp 13 21,67 Bò maát troäm 9 15,00 Thieáu voán 47 78,33 Thieáu lao ñoäng 6 10,00 - Nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm: Nguyeân nhaân do caùc nhaø maùy coâng nghieäp cho nöôùc thaûi tröïc tieáp xuoáng soâng maø khoâng qua xöû lí laøm cho moâi tröôøng nöôùc söû duïng ñeå nuoâi toâm ngaøy caøng bò oâ nhieãm. Vì vaäy, toâm nuoâi bò beänh cheát nhieàu vaø hao huït nhieàu. Nguoàn caù, toâm, cua ngoaøi töï nhieân bò caïn kieät laøm cho nguoàn thu phuï töø caùc ñoái töôïng naøy bò giaûm ñaùng keå. - Nhieàu ao nuoâi bò pheøn cuõng laø nguyeân nhaân laøm cho naêng suaát toâm nuoâi khoâng cao. Nhieàu hoä daân ñaøo ao xong maø khoâng theå nuoâi ñöôïc vì löôïng pheøn quaù nhieàu. Ao nuoâi phaûi ñeå khoâng moät thôøi gian, sau ñoù môùi coù theå tieán haønh nuoâi. - Toâm nuoâi thöôøng bò moät soá beänh nhö: ñoû thaân, cuït raâu, cuït phuï boä, moøn ñuoâi. Do ñoù toâm bò hao huït raát lôùn trong quaù trình nuoâi. - Thieáu voán: Maáy naêm gaàn ñaây haàu nhö nhaø nöôùc khoâng hoã trôï voán cho caùc hoä nuoâi toâm noùi rieâng vaø nuoâi thuûy saûn noùi chung. Vì theá baø con ñaõ gaëp raát nhieàu khoù khaên ñeå tìm ra nguoàn voán ñaàu tö vaøo vieäc nuoâi toâm. V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän - Hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn trong huyeän coøn mang tính chaát töï phaùt. Ngöôøi nuoâi thuûy saûn chuû yeáu döïa vaøo kinh nghieäm nuoâi vaø chöa coù keá hoaïch nuoâi cuï theå. Vuøng nuoâi coøn phaân boá raûi raùc trong toaøn huyeän. Coù raát nhieàu loaïi hình nuoâi ñöôïc ngöôøi daân thöû nghieäm nhö: nuoâi cua, caù Roâ phi, caù Cheûm, caù Muù, ba ba, nuoâi caù hoà chöùa, nuoâi haøu treân soâng. Tuy nhieân, moâ hình nuoâi thuûy saûn chính trong huyeän vaãn laø nuoâi caù nöôùc ngoït vaø nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán. - Ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi cuûa ngöôøi daân coøn gaëp nhieàu khoù khaên do tình traïng ñoâng con, lao ñoäng khoâng coù chuyeân moân. Trình ñoä hoïc vaán coøn thaáp neân khoù tieáp thu nhöõng kó thuaät môùi vaøo saûn xuaát. Ngöôøi nuoâi chuû yeáu döïa vaøo kinh nghieäm, nhöõng kó thuaät coù ñöôïc laø töø baø con, haøng xoùm. - Ngöôøi daân thöôøng gaëp khoù khaên do thieáu voán, nguoàn nöôùc nuoâi bò oâ nhieãm, ao nuoâi bò pheøn. Khi caùc ñoái töôïng nuoâi bò beänh thì hoï khoâng bieát caùch xöû lí daãn ñeán dòch beänh lan roäng trong ao laøm aûnh höôûng raát lôùn ñeán naêng suaát nuoâi. - Caùc nguoàn thoâng tin veà kó thuaät nuoâi tuy nhieàu nhö: Trung taâm Khuyeán Ngö, truyeàn thanh, truyeàn hình, saùch baùo nhöng chæ coù moät soá ít hoä aùp duïng ñöôïc theo nhöõng kó thuaät ñaõ ñöôïc höôùng daãn. Ñoái vôùi nhöõng hoä nuoâi caù nöôùc ngoït thì coâng vieäc chính cuûa hoï khoâng phaûi laø nuoâi caù maø laø troàng troït vaø chaên nuoâi gia suùc. Do ñoù, con caù nuoâi coøn ít ñöôïc quan taâm, thöùc aên cho caù töø caùc nguoàn kieám ñöôïc gaàn nhaø nhö: rau, cuû, quaû dö thöøa, phaân gia suùc, gia caàm. Vì vaäy, naêng suaát nuoâi khoâng cao, chæ coù caùc hoä nuoâi caù keát hôïp vôùi heo cho thu nhaäp khaù, naêng suaát ñaït 6.598kg/ha/naêm. - Ñoái vôùi nhöõng hoä nuoâi toâm thì con toâm vaãn laø ñoái töôïng chính trong hoaït ñoäng nuoâi cuûa noâng hoä. Ngöôøi nuoâi laáy con gioáng töø töï nhieân keát hôïp vôùi thaû gioáng nhaân taïo. Toâm chæ ñöôïc cho aên khi öông trong voøng 20-30 ngaøy. Sau ñoù, nguoàn thöùc aên boå sung cho toâm tuyø thuoäc vaøo löôïng thuyû saûn ngöôøi daân ñaùnh baét ñöôïc. Nguoàn lao ñoäng chính laø caùc thaønh vieân trong gia ñình neân raát thöaän lôïi trong quaûn lí vaø chaêm soùc. Ngoaøi toâm nuoâi thì caùc ñoái töôïng nuoâi gheùp khaùc nhö: toâm tích, cua cuõng ñem laïi nguoàn thu nhaäp ñaùng keå cho ngöôøi daân. Ñeà Nghò Qua ñieàu tra thöïc teá 120 hoä nuoâi caù, toâm chuùng toâi xin coù moät soá kieán nghò nhaèm giuùp cho ngöôøi nuoâi troàng thuûy saûn trong huyeän ñaït hieäu quaû cao hôn. - Trung taâm khuyeán ngö cuõng nhö caùc ban ngaønh coù lieân quan caàn taêng cöôøng môû caùc lôùp taäp huaán cuõng nhö caùc moâ hình trình dieãn ñeå nhöõng hoä nuoâi thuûy saûn trong huyeän coù nhieàu ñieàu kieän hoïc hoûi theâm veà kó thuaät nuoâi. - Taïo thuaän lôïi cho ngöôøi ngheøo tieáp caän vôùi caùc nguoàn tín duïng (khoâng phaûi theá chaáp), hoaït ñoäng khuyeán ngö vaø thò tröôøng. Cung caáp cho hoï thoâng tin veà thò tröôøng tieâu thuï, ñaûm baûo cho caùc noâng hoä coù theå baùn saûn phaåm vaøo thôøi ñieåm coù lôïi nhaát vôùi giaù caû hôïp lí, traùnh bò eùp giaù ñoái vôùi saûn phaåm nuoâi. - Caàn khaéc phuïc ngay vaán ñeà nguoàn nöôùc oâ nhieãm do caùc nhaø maùy trong vuøng thaûi ra. Ñaûm baûo cho moâi tröôøng nöôùc nuoâi saïch seõ ñeå ngöôøi daân yeân taâm saûn xuaát. - Thaønh laäp caùc hoäi nuoâi troàng thuûy saûn ôû ñòa phöông ñeå toå chöùc giuùp ñôõ laãn nhau, ñaëc bieät trong vieäc khaéc phuïc haäu quaû ruûi ro do dòch beänh giuùp cho ngöôøi daân nhanh choùng trôû laïi cuoäc soáng saûn xuaát bình thöôøng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Nguyeãn Thanh Coâng, 2005. Tìm hieåu hieän traïng nuoâi toâm suù (Penaeus monodon) theo moâ hình quaûng canh caûi tieán ôû huyeän Giaù Rai tænh Baïc Lieâu. Luaän Vaên Toát Nghieäp khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh. Voõ Ngoïc Thanh Giang, Nguyeãn Voõ Thò Hoaøng Minh, Löông Thò Sao Thöông, 2005. Khaûo saùt moät soá moâ hình nuoâi thuûy saûn nöôùc ngoït taïi moät soá quaän ven ñoâ thaønh phoá Hoà Chí Minh. Nguyeãn Thò Ngoïc Haân, 2005. Khaûo saùt hieän traïng nuoâi toâm suù ôû xaõ Taân Chaùnh, huyeän Caàn Ñöôùc tænh Long An. Luaän Vaên Toát Nghieäp khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh. Hoà Kì Phöông Thaûo, 2005. Ñieàu tra tình hình nuoâi caù taïi hai huyeän Thuaän An vaø Dó An tænh Bình Döông. Luaän Vaên Toát Nghieäp khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh. Nguyeãn Minh Tuøng, 2000. Tìm hieåu coâng taùc khuyeán ngö taïi tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. Luaän Vaên Toát Nghieäp khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ủy ban nhaân daân huyeän Taân Thaønh, nieân giaùm thoáng keâ naêm 2004. Sôû thuûy saûn tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, nieân giaùm thoáng keâ naêm 2004. Qui hoaïch toång theå nuoâi troàng thuûy saûn tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2010. Phuï luïc 1: Phieáu ñieàu tra veà caùc moâ hình nuoâi toâm, caù I. Thoâng Tin Cô Baûn Veà Noâng Hoä 1. Teân chuû hoä Tuoåi Nam ¨ Nö õ¨ 2. Ñòa chæ: Xaõ Huyeän Tænh 3. Trình ñoä vaên hoùa: Caáp I ¨ Caáp II ¨ Caáp III ¨ Ñaïi hoïc ¨ 4. Nhaân khaåu: ngöôøi Soá lao ñoäng chính tham gia trong coâng vieäc noâng hoä nam, nöõ 5. Thu nhaäp cuûa gia ñình töø caùc nguoàn Nguoàn thu nhaäp Soá tieàn thu trong naêm (1000ñ) Nguoàn thu nhaäp Soá tieàn thu trong naêm (1000ñ) Troàng troït Laøm möôùn Chaên nuoâi Laøm nhaø nöôùc Nuoâi toâm Kinh doanh, buoân baùn Ñaùnh baét caù, toâm Töø nguoàn khaùc II. Thoâng Tin Toång Quaùt veà Nuoâi Toâm (Caù) Ôû Noâng Hoä 1. Ñaõ nuoâi toâm (caù) bao nhieâu naêm: naêm 3. Dieän tích ha 4. Ngheà nghieäp tröôùc ñaây 5. Taïi sao chuyeån sang nuoâi toâm (caù) 6. Ñaõ tham döï caùc lôùp taäp huaán kó thuaät nuoâi toâm: Coù ¨ù Khoâng ¨ Neáu coù thì keát quaû ra sao III. Thoâng Tin Veà Kó Thuaät Nuoâi 1. Chuaån bò ao, caûi taïo ao Phöông phaùp ñaøo ao Soá vuï nuoâi trong naêm: vuï. Möïc nöôùc trong ao nuoâi m Soá ngaøy phôi ao ngaøy Boùn voâi (kg/ha) : Ca(OH)2 CaCO3 CaO Dolomite Boùn phaân: Coù ¨ Khoâng ¨ Neáu coù: Loaïi Lieàu löôïng söû duïng Gaây maøu nöôùc tröôùc khi thaû gioáng: Coù ¨ Khoâng ¨ 2. Choïn vaø thaû gioáng Soá vuï thaû trong naêm thôøi gian Nguoàn gioáng: Traïi gioáng ¨ Thöông laùi ¨ Ngaøy thaùng thaû gioáng Maät ñoä thaû gioáng (con/m2) Gioáng sau khi ñöôïc mua veà coù tieáp tuïc öông laïi khoâng: Coù ¨ Khoâng ¨ Neáu tieáp tuïc öông thì hình thöùc öông ra sao Trong giai ¨ Thôøi gian öông ngaøy Trong ao ñaát ¨ Thôøi gian öông ngaøy 3. Bieän phaùp quaûn lí Thường xuyên kiểm tra sức khỏe tôm (caù) Có ¨ Không ¨ Nếu có kiểm tra thì kiểm tra bằng cách nào Vó ¨ Dùng chài ¨ Cách khác Nhöõng beänh thöôøng gaëp ôû toâm (caù) 4. Thu hoaïch Thu moät laàn ¨ Thu tæa ¨ Lí do thu hoaïch: Ñuùng thôøi vuï ñeå thaû ñôït tieáp theo ¨ Toâm (caù) bò beänh ¨ Khoaûng caùch caùc laàn thu ngaøy. Saûn löôïng thu/laàn kg. Thôøi gian baét ñaàu nuoâi ñeán khi thu hoaïch ngaøy. Sản lượng thu hoạch vụ này so với sản lượng thu hoạch đượcở vụ trước: Cao hơn ¨ Thấp hơn ¨ Tại sao IV. Caùc Vaán Ñeà Khoù Khaên Cuûa Ngöôøi Daân 1. Con gioáng Giaù cao ¨ Chaát löôïng xaáu ¨ Tæ leä soáng thaáp ¨ 2. Caùc khoù khaên trôû ngaïi khaùc An ninh ¨ Thieáu voán ¨ Kó thuaät ¨ Beänh ¨ Giaù baùn thaáp ¨ Kích thöôùc thöông phaåm nhoû ¨ Khaùc V. YÙ Kieán Cuûa Ngöôøi Daân Nuoâi toâm (caù) coù nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên gì Thuaän lôïi Khoù khaên Gia ñình coù muoán phaùt trieån ngheà nuoâi toâm (caù) khoâng: Coù ¨ Khoâng ¨ Neáu coù thì caàn nhöõng gì Neáu khoâng thì cho bieát lí do Phuï luïc 2: Thoâng tin chung veà noâng hoä nuoâi toâm Stt Hoï vaø teân Tuoåi Dieän tích (ha) Lao ñoäng chính Lao ñoäng phuï Nhaân khaåu Hoïc vaán Ngheà chính Ngheà phuï Ñòa chæ 1 Tröông Vaên Quaùn 48 16,7 4 1 9 1 Nuoâi toâm 0 Taân Haûi 2 Huyønh Vaên Muoân 62 3 2 1 6 1 # 0 # 3 Traàn Vaên Aùi 57 4 2 1 5 1 # buoân baùn # 4 Phaïm Vaên Meânh 53 28 6 2 11 1 # buoân baùn # 5 Hoaøng Vaên Cô 34 8,5 2 1 4 1 # 0 # 6 Leâ Vaên Giaøu 48 4 2 1 5 2 # 0 # 7 Phaïm Vaên Leï 45 4 2 1 6 1 # 0 # 8 Nguyeãn Vaên Truï 37 0,2 2 1 7 1 # buoân baùn # 9 Vuõ Ñöùc Haïnh 46 10 3 1 10 1 # 0 # 10 Nguyeãn Vaên Tö 60 6,5 2 1 5 3 # löôùi # 11 Hoà Minh Quang 49 1,2 2 1 6 2 # 0 # 12 Nguyeãn Long 68 7,5 4 1 8 2 # ñoùng ñaùy # 13 Ñoaøn Vaên Haøm 57 6 3 1 8 3 # 0 # 14 Phaïm Thò Giaøu 42 3 2 1 5 1 # 0 # 15 Mai Anh Tuaán 61 8 2 1 6 1 # löôùi # 16 Leâ Vaên Thieän 39 11 3 1 7 1 # 0 # 17 Nguyeãn Hoaøng 44 3 3 1 6 1 # chaên nuoâi # 18 Leâ Vaên Saùng 47 4 3 1 5 2 # xeäch # 19 Traàn Thò Nga 48 14 3 1 7 2 # 0 # 20 Nguyeãn Kim Höôøng 52 6,5 4 1 7 1 # 0 Taân Hoøa 21 Nguyeãn Thò Em 68 0,5 6 1 9 3 # troàng troït # 22 Nguyeãn Thaùi Bình 34 0,2 2 1 4 2 # löôùi # 23 Nguyeãn Thò Hoa 57 4 3 1 5 1 # 0 # 24 Nguyeãn Thò Vieân 68 2 2 1 5 2 # 0 # 25 Nguyeãn Ngoïc 38 3 2 1 7 1 # 0 # 26 Nguyeãn Vaên Ba 33 2,5 2 1 6 1 # löôùi # 27 Phaïm Thò Daàu 46 2,5 2 1 8 1 # 0 # 28 Ñinh Vaên Nhôù 54 6 3 1 6 3 # 0 # 29 Nguyeãn Phuù Laâm 29 3 4 2 9 3 # xeäch # 30 Leâ Vaên Haûi 60 4 3 1 5 1 # 0 # 31 Nguyeãn Thò Chen 48 7 2 1 5 3 # chaên nuoâi # 32 Nguyeãn Thò Dieân 64 5 3 1 7 1 # 0 # 33 Tröông Kim Töôùng 37 1 2 1 6 2 # 0 Phöôùc Hoøa 34 Traàn Quang Phong 62 2 2 1 7 1 # 0 # 35 Nguyeãn Vaên Hieàn 51 4 2 1 5 2 # caøo ñaùy # 36 Nguyeãn Minh Löu 45 1,5 2 1 6 1 # 0 # 37 Nguyeãn Vaên Troïng 36 0,7 1 1 4 1 # troàng troït # 38 Traàn Thò Thieän 47 3,9 3 1 9 3 # 0 # 39 Mai Thanh Vuõ 45 3,5 2 1 5 1 # buoân baùn # 40 Ñaëng Ngoïc Lan 43 13,4 5 2 10 2 # löôùi # 41 Nguyeãn Thò Yeán 55 4 2 1 6 2 # 0 # 42 Traàn Nhaät Quang 45 3 2 1 5 1 # caøo ñaùy # 43 Leâ Hoaøng Moäng 61 8 3 1 7 1 # 0 # 44 Nguyeãn Vaên Lao 42 0,3 2 1 5 1 # troàng troït Myõ Xuaân 45 Phan Vaên Ngôøi 73 21 6 2 14 2 # löôùi # 46 Nguyeãn Vaên Öng 67 15 2 1 8 1 # löôùi # 47 Phaïm Hoàng Quaûng 46 1,5 1 1 5 1 # buoân baùn # 48 Nguyeãn Vaên Hai 27 0,7 2 1 6 1 # 0 # 49 Leâ Thaém 46 3,5 2 1 5 2 # 0 # 50 Nguyeãn Vaên Tòch 37 4,5 3 1 7 2 # löôùi # 51 Ñoaøn Vaên Thuûy 35 6 2 1 5 3 # 0 # 52 Nguyeãn Taán Höng 48 6 2 1 7 2 # chaên nuoâi # 53 Ngoâ Vaên Bai 46 8 4 1 9 1 # 0 # 54 Nguyeãn Thò Oanh 35 30 7 2 12 1 # buoân baùn Taân Phöôùc 55 Tröông Coâng Ñeä 67 20 4 2 9 1 # buoân baùn # 56 Ñinh Vaên Röông 64 3,5 2 1 5 2 # 0 # 57 Tröông Thanh 40 12 4 1 11 1 # troàng troït # 58 Nguyeãn Thò Tuyeán 56 2,5 2 1 5 2 # troàng troït # 59 Buøi Só Huyønh 47 6,5 3 1 8 1 # 0 # 60 Nguyeãn Vaên Chí 39 6 2 1 5 1 # caøo ñaùy # (Hoïc vaán 1=caáp1; 2=caáp2; 3=caáp3) Phuï luïc 3: Thoâng tin chung veà noâng hoä nuoâi caù Stt Hoï vaø teân Dieän tích ao (ha) Lao ñoäng chính Lao ñoäng phuï Nhaân khaåu Ngheà chính Hoïc vaán thoâng tin, kó thuaät Ñòa chæ 1 Nguyeãn Troïng Thi 0,6 2 1 6 Troàng troït 1 1 Taân Phöôùc 2 Nguyeãn Vaên Long 0,5 2 1 9 Chaên nuoâi 1 2 # 3 Phi Quang Tuoát 0,6 3 2 6 Chaên nuoâi 1 1 # 4 Traàn Theá Vinh 0,15 2 2 5 Khaùc 1 2 # 5 Trònh Thò Haèng 1 5 1 8 Chaên nuoâi 2 1 # 6 Mai Vaên Thoaùi 0,4 3 1 6 Chaên nuoâi 1 3 # 7 Huyønh Ngoïc Thoaïi 1,5 3 1 5 Chaên nuoâi 1 1 # 8 Leâ Thò Töûu 0,8 4 2 7 Troàng troït 1 1 # 9 Nguyeãn Quaûng 0,2 2 1 6 Chaên nuoâi 2 2 # 10 Nguyeãn Vaên Quaûng 0,6 3 1 7 Chaên nuoâi 3 1 # 11 Leâ Böûu Hoaøng 0,05 2 1 6 Troàng troït 1 1 Haéc Dòch 12 Voõ Coâng Löông 0,3 3 1 7 Troàng troït 1 2 # 13 Phaïm Ñình Phuù 0,2 2 1 5 Troàng troït 1 3 # 14 Leâ Vaên Thaønh 0,05 4 2 8 Troàng troït 1 4 # 15 Phaïm Vaên Linh 0,05 2 1 6 Chaên nuoâi 2 5 # 16 Phaïm Vaên Toaùn 0,07 3 1 5 Chaên nuoâi 2 2 # 17 Ñaøo Höõu Chí 0,15 2 2 7 Troàng troït 1 1 # 18 Ñaøo Duy Chuû 0,35 3 2 7 Khaùc 3 1 Chaâu Pha 19 Phaïm Minh Cöôøm 0,2 2 1 5 Troàng troït 1 4 # 20 Phaïm Coâng Keát 0,3 3 1 6 Chaên nuoâi 1 5 # 21 Nguyeãn Xuaân Baûng 0,3 2 1 7 Troàng troït 1 2 # 22 Nguyeãn Baù Nghóa 0,5 3 1 6 Troàng troït 2 1 # 23 Nguyeãn Ngoïc An 0,1 3 1 6 Chaên nuoâi 1 1 # 24 Taï Vaên Vò 0,2 2 1 6 Troàng troït 2 3 # 25 Nguyeãn Vaên Ngaïch 0,2 4 1 7 Troàng troït 1 1 # 26 Ñinh Nam Toan 0,1 3 1 6 Chaên nuoâi 3 2 # 27 Leâ Vaên Minh 0,15 3 1 7 Khaùc 1 2 # 28 Döông Thaønh Sôn 0,15 4 1 8 Chaên nuoâi 1 2 # 29 Nguyeãn Vaên Haït 0,15 2 1 6 Troàng troït 2 1 # 30 Leâ Vieát Quyeàn 0,04 3 1 7 Troàng troït 1 3 # 31 Nguyeãn Vaên Kính 0,6 3 1 8 Troàng troït 1 1 # 32 Traàn Vaên Phöông 0,1 2 1 6 Chaên nuoâi 2 5 # 33 Ñoã Cao Khaûi 0,1 2 1 7 Khaùc 1 4 # 34 Ñaëng Theá Ñònh 0,7 4 2 7 Troàng troït 1 1 # 35 Hoaøng Vaên Haø 0,1 1 1 5 Troàng troït 2 2 # 36 Nguyeãn Taán Aân 0,1 4 1 7 Troàng troït 1 3 # 37 Tröông Vaên Loäc 0,07 3 1 6 Troàng troït 1 2 # 38 Leâ Quang Taán 0,03 2 1 6 Troàng troït 1 1 Toùc Tieân 39 Leâ Thieän Chí 0,05 3 1 7 Chaên nuoâi 2 1 # 40 Lang Thò Söûu 0,03 3 1 6 Chaên nuoâi 2 2 # 41 Nguyeãn Vaên Giao 0,3 5 1 7 Chaên nuoâi 1 2 # 42 Traàn Vaên Kyù 0,1 1 1 6 Troàng troït 1 1 # 43 Nguyeãn Vaên Taùnh 0,5 3 2 7 Khaùc 3 1 # 44 Phan Nhaät Haøi 0,2 2 1 5 Troàng troït 2 2 # 45 Mo Vaên Tröôøng 0,08 5 1 6 Troàng troït 2 3 # 46 Nguyeãn Ngoïc Pha 0,2 3 1 7 Troàng troït 1 4 # 47 Nguyeãn Ngoïc Thanh 0,15 3 1 7 Chaên nuoâi 1 3 # 48 Hoaøng Thò Ngoan 0,1 2 1 6 Chaên nuoâi 1 1 # 49 Nguyeãn Vaên Khoâi 0,2 4 1 7 Troàng troït 1 1 # 50 Phan Maäu Xang 0,07 4 1 8 Chaên nuoâi 2 1 # 51 Vöông Khaùnh Coáng 0,12 3 1 7 Troàng troït 2 5 Soâng Xoaøi 52 Nguyeãn Vaên Khaûi 0,05 2 1 7 Troàng troït 1 1 # 53 Döông Vaên Nhôï 2,5 4 2 8 Khaùc 1 4 # 54 Leâ Vaên Thaûo 0,5 3 1 6 Troàng troït 1 1 # 55 Hoà Vaên Toáp 0,2 2 1 8 Troàng troït 1 2 # 56 Döông Thò Baïc 0,4 3 1 7 Chaên nuoâi 2 3 # 57 Nguyeãn Vaên Tieâu 0,05 2 1 6 Troàng troït 1 1 # 58 Haø Chaâu Deánh 0,06 3 1 8 Troàng troït 2 1 # 59 Leâ Vaên Boán 0,15 3 1 6 Chaên nuoâi 1 2 # 60 Phaïm Vaên Leân 0,05 2 1 7 Troàng troït 1 1 # Hoïc vaán (1=caáp 1; 2=caáp 2; 3=caáp 3) Thoâng tin, kó thuaät (1=haøng xoùm;2=TTKN;3=truyeàn thanh;4=truyeàn hình;5=saùch baùo) Phuï luïc 4: Thoâng tin kó thuaät nuoâi toâm Stt Dieän tích ao (ha) Maät ñoä (con/m2) Naêng suaát toâm (kg/ha) Soá naêm nuoâi (naêm) Caûi taïo ao (1=coù;2=khoâng) Dieät taïp (1=coù;2=khoâng) Ñoái töôïng nuoâi chính Beänh thöôøng gaëp 1 16,7 2.3 205 13 1 1 Toâm+cua Ñoû thaân 2 3 1.8 628 6 1 1 Toâm Maát phuï boä 3 4 3.0 937 4 1 1 Toâm Ñoû thaân 4 28 2.8 428 13 1 1 Toâm+cua Maát phuï boä 5 8,5 3.7 635 12 0 0 Toâm Ñoû thaân 6 4 3.0 521 6 1 1 Toâm Ñoû thaân 7 4 2.3 856 8 1 1 Toâm Ñoû thaân 8 0,2 1.5 657 12 1 1 Toâm+ toâm tích Ít gaëp 9 10 2.5 485 11 0 1 Toâm Ñoû thaân 10 6,5 1.6 373 4 1 1 Toâm+cua Maát phuï boä 11 1,2 2.7 687 11 1 1 Toâm Maát phuï boä 12 7,5 2.0 465 8 1 1 Toâm Ít gaëp 13 6 1.5 965 7 1 1 Toâm Maát phuï boä 14 3 2.3 568 9 1 1 Toâm Maát phuï boä 15 8 2.5 871 14 1 1 Toâm Ñoû thaân 16 11 3.2 425 12 0 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 17 3 3.0 418 4 1 1 Toâm Ñoû thaân 18 4 3.2 783 8 0 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 19 14 1.5 625 15 1 1 Toâm Ít gaëp 20 6,5 2.5 691 14 1 1 Toâm Ít gaëp 21 0,5 2.0 315 8 0 1 Toâm Ít gaëp 22 0,2 1.7 768 7 0 1 Toâm+ toâm tích Ít gaëp 23 4 1.4 497 13 1 1 Toâm Maát phuï boä 24 2 2.4 574 3 1 1 Toâm Maát phuï boä 25 3 3.4 456 14 1 1 Toâm Maát phuï boä 26 2,5 2.1 764 8 1 1 Toâm Ít gaëp 27 2,5 2.5 562 7 0 1 Toâm+cua Maát phuï boä 28 6 1.6 256 14 1 1 Toâm+cua Maát phuï boä 29 3 3.4 645 6 0 1 Toâm+cua Ñoû thaân 30 4 1.5 657 7 1 1 Toâm Maát phuï boä 31 7 1.8 578 4 1 1 Toâm+cua Ít gaëp 32 5 2.1 457 12 1 1 Toâm Ít gaëp 33 1 2.5 834 11 0 1 Toâm+cua Ít gaëp 34 2 1.7 365 7 1 1 Toâm+cua Ít gaëp 35 4 3.4 456 14 0 0 Toâm Ít gaëp 36 1,5 2.7 574 13 1 1 Toâm Maát phuï boä 37 0,7 1.6 965 8 1 1 Toâm Ít gaëp 38 3,9 2.6 358 3 1 1 Toâm+ toâm tích Ít gaëp 39 3,5 2.4 546 10 1 1 Toâm Ít gaëp 40 13,4 2.0 467 23 1 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 41 4 2.3 765 17 1 1 Toâm Ñoû thaân 42 3 3.1 574 7 1 1 Toâm Ñoû thaân 43 8 2.4 625 4 0 1 Toâm Maát phuï boä 44 0,3 2.6 956 12 1 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 45 21 2.7 387 13 1 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 46 15 3.1 541 5 1 1 Toâm Ñoû thaân 47 1,5 1.5 810 18 0 1 Toâm Maát phuï boä 48 0,7 2.5 1347 7 1 1 Toâm+cua Ñoû thaân 49 3,5 2.3 876 16 1 1 Toâm Maát phuï boä 50 4,5 3.1 574 3 1 0 Toâm Maát phuï boä 51 6 2.0 741 5 0 1 Toâm Maát phuï boä 52 6 1.8 673 14 1 1 Toâm Ñoû thaân 53 8 2.4 694 6 1 1 Toâm Ít gaëp 54 30 2.5 253 21 1 1 Toâm+ toâm tích Ñoû thaân 55 20 2.1 547 4 1 1 Toâm+ toâm tích Ít gaëp 56 3,5 1.9 782 5 0 1 Toâm Ít gaëp 57 12 2.5 368 17 1 1 Toâm Ñoû thaân 58 2,5 2.0 532 7 1 1 Toâm Ñoû thaân 59 6,5 2.3 647 17 1 1 Toâm Ñoû thaân 60 6 1.7 745 11 1 1 Toâm+cua Ít gaëp Phuï luïc 5: Thoâng tin veà kó thuaät nuoâi caù Stt Dieän tích ao (ha) Maät ñoä (con/m2) Naêng suaát (kg/ha) Soá naêm nuoâi (naêm) Caûi taïo ao (1=coù;2=khoâng) Dieät taïp (1=coù;2=khoâng) Ñoái töôïng nuoâi chính Beänh thöôøng gaëp 1 0,6 2.3 4.576 12 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 2 0,5 2.5 5.621 6 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 3 0,6 2.1 5.367 7 1 0 Nuoâi gheùp Gheû 4 0,15 1.7 6.325 14 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 5 1 1.4 8.211 8 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 6 0,4 2.6 5.678 6 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 7 1,5 3 7.213 2 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 8 0,8 3.7 3.421 4 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 9 0,2 2.8 4.121 7 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 10 0,6 4.1 3.672 13 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 11 0,05 1.5 1.257 3 0 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 12 0,3 1.4 2.354 2 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 13 0,2 2.3 2.312 4 1 0 Nuoâi gheùp Gheû 14 0,05 2.4 1.567 5 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 15 0,05 1.5 958 3 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 16 0,07 1.8 1.234 6 0 1 Nuoâi gheùp Gheû 17 0,15 1.2 1.356 8 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 18 0,35 2.5 1.475 3 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 19 0,2 2.8 876 4 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 20 0,3 3.1 1.368 2 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 21 0,3 2.1 756 15 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 22 0,5 2.4 864 2 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 23 0,1 2 1.256 4 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 24 0,2 2.4 1.324 3 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 25 0,2 4.1 1.254 6 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 26 0,1 2.5 3.214 5 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 27 0,15 2.1 3.541 4 0 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 28 0,15 1.4 2.541 8 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 29 0,15 1.7 3.687 7 1 0 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 30 0,04 5.1 5.142 5 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 31 0,6 1.4 4.257 2 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 32 0,1 2.6 1.323 6 1 1 Nuoâi gheùp Khoâng lôùn 33 0,1 2.3 1.257 3 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 34 0,7 3.5 4.352 4 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 35 0,1 2.1 2.112 3 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 36 0,1 2.4 1.354 4 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 37 0,07 1.5 1.563 1 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 38 0,03 1.6 1.984 5 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 39 0,05 2.6 1.876 3 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 40 0,03 2.1 2.034 4 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 41 0,3 2.3 3.124 2 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 42 0,1 2 1.364 2 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 43 0,5 1.4 2.564 4 0 1 Nuoâi gheùp Gheû 44 0,2 1.5 2.314 13 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 45 0,08 1.7 2.351 3 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 46 0,2 1.5 961 4 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 47 0,15 2 1.351 2 1 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 48 0,1 2.4 4.211 4 1 0 Nuoâi gheùp Gheû 49 0,2 3.1 3.512 3 1 1 Nuoâi gheùp Khoâng lôùn 50 0,07 2.5 1.235 8 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 51 0,12 2.1 3.451 3 0 0 Nuoâi gheùp Gheû 52 0,05 2.4 4.127 2 1 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 53 2,5 2.7 3.123 4 1 1 Nuoâi gheùp Khoâng lôùn 54 0,5 1.5 2.354 3 1 1 Nuoâi gheùp Gheû 55 0,2 1.4 1.876 8 0 0 Nuoâi gheùp Ít gaëp 56 0,4 1.2 1.328 7 1 0 Nuoâi gheùp Gheû 57 0,05 3.2 1.694 6 1 1 Nuoâi gheùp Ñoám ñoû 58 0,06 3.4 3.211 14 0 1 Nuoâi gheùp Ít gaëp 59 0,15 1.6 2.364 4 1 1 Nuoâi gheùp Khoâng lôùn 60 0,05 1.4 1.542 2 1 0 Nuoâi gheùp Gheû Thöùc aên töï coù nuoâi caù Chuaån bò ao caù Stt Phaân chuoàng Beøo taám Laù mì Coû Thaùo caïn Dieät caù Veùt buøn Boùn voâi Phôi ao Boùn phaân Ñaøo saâu Naâng bôø 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 13 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 19 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 20 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 21 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 22 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 Thöùc aên töï coù nuoâi caù Chuaån bò ao caù Stt Phaân chuoàng Beøo taám Laù mì Coû Thaùo caïn Dieät caù Veùt buøn Boùn voâi Phôi ao Boùn phaân Ñaøo saâu Naâng bôø 26 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 27 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 28 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 29 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 31 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 36 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 38 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 39 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 41 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 42 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 43 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 44 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 45 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 46 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 48 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 49 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 50 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 51 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 52 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 53 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 54 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 55 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 56 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 57 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 58 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 59 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Toång 10 5 16 13 31 28 16 24 27 23 13 15 Nuoâi toâm Stt Trình ñoä Tuoåi Thu nhaäp TTKT Dieän tích Pheøn Kinh nghieäm Thôøi gian Thöùc aên Loaøi nuoâi Nguoàn gioáng 1 1 3 4 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 2 6 2 3 1 1 1 2 3 3 4 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 5 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 1 6 1 4 4 5 1 1 3 1 4 2 2 7 3 3 6 2 2 2 3 1 3 1 2 8 1 4 2 4 3 3 2 2 3 1 3 9 2 3 6 1 2 1 3 2 1 3 3 10 1 1 4 2 1 1 3 1 2 1 2 11 1 3 1 2 2 3 1 1 1 3 2 12 3 3 4 1 3 3 3 1 3 1 1 13 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 14 2 3 6 1 3 3 2 1 3 1 2 15 1 2 3 3 2 1 3 1 3 1 1 16 1 4 4 1 2 2 3 1 3 1 2 17 1 3 4 1 3 1 3 1 3 2 1 18 1 4 6 2 3 3 3 1 3 1 1 19 1 3 5 1 2 1 2 1 3 1 2 20 1 3 3 4 2 1 1 2 1 1 2 21 1 2 6 1 1 3 3 1 2 3 3 22 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 23 1 3 6 3 3 1 2 1 3 3 2 24 3 4 1 1 3 1 3 1 3 1 2 25 1 3 6 2 2 2 1 1 3 2 1 26 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 27 2 3 5 5 3 3 3 1 1 2 1 28 1 4 4 1 2 3 3 1 3 1 1 29 3 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 30 1 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 31 1 4 3 2 1 1 3 1 2 1 2 32 2 2 6 3 2 1 3 1 3 2 1 33 1 3 4 2 3 3 2 1 3 1 2 34 1 4 6 1 2 1 3 1 3 1 2 35 1 4 6 1 2 1 3 1 4 1 2 36 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 1 37 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 38 1 3 6 1 3 2 1 1 3 2 2 39 1 4 5 1 2 1 2 2 3 3 2 40 2 1 6 1 2 3 2 1 3 1 2 41 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 42 1 4 2 4 1 3 3 1 2 1 3 Nuoâi toâm Stt Trình ñoä Tuoåi Thu nhaäp TTKT Dieän tích Pheøn Kinh nghieäm Thôøi gian Thöùc aên Loaøi nuoâi Nguoàn gioáng 43 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 44 1 3 6 2 2 1 3 2 4 1 1 45 2 3 1 3 3 2 1 1 4 3 1 46 1 4 6 1 3 3 3 1 3 1 2 47 1 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 48 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 1 49 1 4 4 2 3 1 2 1 1 1 2 50 1 4 5 5 3 1 3 1 3 2 2 51 1 3 6 1 2 2 3 1 3 1 2 52 2 3 4 2 2 1 3 1 3 1 2 53 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 54 1 4 3 1 3 3 3 2 3 2 2 55 1 3 6 1 2 1 2 1 3 2 2 56 1 3 5 2 3 2 3 1 4 1 1 57 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 2 58 1 3 3 1 2 3 3 1 3 2 1 59 1 4 6 4 2 3 3 1 3 1 2 60 1 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 37 2 5 26 10 32 9 46 9 36 18 15 13 4 21 30 10 18 14 7 15 36 18 28 15 6 20 18 33 39 9 6 17 13 4 5 3 18 Ñoä tuoåi noâng hoä < 30 =1 30-40 =2 40-50 =3 > 50 =4 Thu nhaäp Troàng troït =1 Chaên nuoâi =2 Nuoâi caù, cua =3 Löôùi, caøo, ñaùy =4 Khaùc =5 Khoâng coù =6 Thoâng tin kó thuaät Haøng xoùm =1 Trung taâm khuyeán ngö=2 Truyeàn thanh =3 Truyeàn hình =4 Saùch baùo =5 Dieän tích < 1ha =1 1-5ha =2 > 5ha =3 Möùc ñoä nhieãm pheøn Pheøn trung bình =1 Pheøn nheï =2 Pheøn naëng =3 Phuï luïc 6: Khoù khaên nuoâi toâm Stt Khoâng lôùn Beänh Hao huït OÂ nhieãm Pheøn Caù döõ Tieâu thuï khoù Baùn thaáp Maát troäm Thieáu voán Thieáu lao ñoäng 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 10 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 14 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 15 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 18 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 19 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 20 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 23 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 24 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 26 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 27 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 28 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 29 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 30 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 31 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 32 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 33 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 34 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 35 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 36 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 37 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 38 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Khoù khaên nuoâi toâm Stt Khoâng lôùn Beänh Hao huït OÂ nhieãm Pheøn Caù döõ Tieâu thuï khoù Baùn thaáp Maát troäm Thieáu voán Thieáu lao ñoäng 39 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 41 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 42 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 43 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 44 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 45 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 46 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 47 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 48 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 49 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 51 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 52 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 53 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 54 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 55 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 56 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 57 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 59 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 60 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Toång 4 38 43 58 56 14 7 13 9 47 6 Khoâng lôùn Beänh Hao huït OÂ nhieãm Pheøn Caù döõ TT khoù Baùn thaáp Maát troäm Thieáu voán Thieáu lao ñoäng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van tot nghiep Minh Cong.doc
  • pdfLuan van tot nghiep Minh Cong.pdf