Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Cường Phương

+ Bên cạnh đó công ty nên tạo mối quan hệ bền vững với các khách hàng: Một đặc điểm nổi bật trong nền kinh tế thị trường hiện nay là tính cạnh tranh rất cao. Vì thế, việc giữ mối quan hệ bền vững lâu dài và tốt đẹp với khách hàng là điều rất cần thiết với doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển. Đây cũng là yếu tố quyết định sự bình ổn doanh thu trong doanh nghiệp, để làm được điều này công ty nên có các chính sách ưu đãi với khách hàng. + Cần tổ chức sắp xếp lại bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp bộ phận kế toán tài chính và bộ phận kế toán quản trị cùng một bộ máy kế toán. Trên cơ sỏ đó bộ phận kế toán quản trị sử dụng các nguồn thông tin đầu vào chủ yếu từ kế toán tài chính để thu nhập, xử lý và lượng hoá thông tin theo chức năng riêng của mình.

pdf101 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/12/2013 | Lượt xem: 1557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Cường Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vé máy bay - Cty TNHH Thiên Bách 111 3,293,000 ……………………………………………… ……………………………….. 19/12/10 TT tiền cước điện thoại di động - Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội 111 1,169,545 19/12/10 TT tiền cước điện thoại di động - Công ty Thông Tin Di Động Khu Vực V 111 1,933,185 ……………………………………………… ……………….. HD43101 1/12/10 CTCP TM Gia Trang- nî tiÒn x¨ng dÇu 331 18,876,911 HD46868 24/12/10 Cty TNHH vËn t¶i Th¸i H¶i- nî tiÒn cíc vËn chuyÓn 331 52,525,000 31/12/10 K/C l¬ng th¸ng 12/2009 vµo chi phÝ 334 53,893,803 31/12/10 K/C 15% BHXH, 2% BHYT cña T12/09 vµo chi phÝ 338 2,217,701 31/12/10 K/C 50% b¶o hiÓm thÊt nghiÖp vµo chi phÝ 338 130,453 31/12/10 K/C chi phÝ khÊu hao th¸ng 12/09 214 46,370,394 31/12/10 Cty TNHH TM vµ DV tin häc HTP-ph©n bæ chi phÝ Tr¶ tiÒn mua m¸y tÝnh 142 986,191 31/12/10 Kho B¹c NN Kim Thµnh - Ph©n bæ tiÒn thuÕ ®Êt trªn H¶i D¬ng n¨m 2009 142 5,687,500 31/12/10 Cty CP VT& TM ViÖt Nam- ph©n bæ tiÒn mua m¸y fax vµo CP 142 1,378,571 31/12/10 K/c TK 642- TK 911 911 188,757,254 Tæng céng Th¸ng 12/10 188,757,254 188,757,254 Luü kÕ 2,105,427,628 2,105,427,628 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 62 BiÓu sè 2. 17: Chøng tõ ghi sæ sè 154 C«ng ty TNHHTM Cường Phương MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Chøng tõ ghi sæ Sè:154 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã A B C 1 D 1. Chi tiÒn ®iÖn tho¹i theo H§ 728007 642 111 1 169 545 2. ThuÕ GTGT ®•îc khÊu trõ theo H§ 728007 133 111 119 955 Céng 1 286 450 KÌm theo... chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 63 BiÓu sè 2.18: Sæ c¸i TK 642 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ QLDN Sè hiÖu: 642 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 12 Sè d• ®Çu th¸ng 31/12 154 31/12 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo H§ 72807 111 1 169 545 … … … … … … … … 31/12 165 31/12 Ch•a thanh to¸n 331 71 401 911 31/12 166 31/12 K/C l•¬ng 334 53 893 803 31/12 167 31/12 K/C BHYT, BHXH, BHTN 338 2 348 154 31/12 168 31/12 KH TSC§ 214 46 370 394 31/12 169 31/12 Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr•íc 142 8 052 262 31/12 149 31/12 K/c chi phÝ QLDN 264 712 590 Céng PS 264 712 590 264 712 590 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 64 2.2.4. KÕ to¸n thu nhËp vµ chi phÝ kh¸c 2.2.4.1: KÕ to¸n thu nhËp kh¸c: * Néi dung: Thu nhËp kh¸c lµ c¸c kho¶n thu nhËp kh«ng ph¶i lµ doanh thu cña Doanh nghiÖp. §©y lµ c¸c kho¶n thu nhËp ®•îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th•êng cña DN, néi dung cô thÓ sau: - Thu nhËp tõ nh•îng b¸n, thanh lý TSC§ - Gi¸ trÞ cßn l¹i hoÆc gi¸ b¸n hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n ®Ó thuª l¹i theo ph•¬ng thøc thuª tµi chÝnh hoÆc thuª ho¹t ®éng - TiÒn thu ®•îc do kh¸ch hµng, ®¬n vÞ kh¸c vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ - Thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ. - C¸c kho¶n tiÒn th•ëng cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn tiªu thô hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng tÝnh trong doanh thu (nÕu cã) - Thu nhËp quµ biÕu, quµ tÆng b»ng tiÒn, hiÖn vËt cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tÆng doanh nghiÖp. - C¸c kho¶n thu nhËp kinh doanh cña n¨m tr•íc bÞ bá sãt hay quªn ghi sæ kÕ to¸n nay ph¸t hiÖn ra. C¸c kho¶n chi phÝ, thu nhËp kh¸c x¶y ra kh«ng mang tÝnh chÊt th•êng xuyªn, khi ph¸t sinh ®Òu ph¶i cã c¸c chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p míi ®•îc ghi sæ kÕ to¸n. NghiÖp vô thu l·i tiÒn göi ng©n hµng ph¸t sinh kh«ng nhiÒu vµ kh«ng th•êng xuyªn nªn doanh nghiÖp h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c Trong n¨m c«ng ty kh«ng ph¸t sinh thªm c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. * Tài khoản sử dụng: TK 711 - Thu nhËp bÊt th•êng TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK liªn quan nh•: 112 Trong năm 2010,công ty TNHH TM Cƣờng Phƣơng không phát sinh nghiệp vụ nào lien quan đến thu nhập khác nên em không đề cập đến trong bài khóa luận này. 2.2.4.2. Chi phÝ kh¸c: * Néi dung: Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 65 - Chi phÝ thanh lý, nh•îng b¸n (b×nh th•êng) - Gi¸ trÞ cßn l¹i hoÆc gi¸ b¸n TSC§ nh•îng b¸n ®Ó thuª l¹i theo ph•¬ng thøc thuª tµi chÝnh hoÆc thuª ho¹t ®éng - C¸c kho¶n tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. - Kho¶n bÞ ph¹t thuÕ, truy nép thuÕ - C¸c kho¶n chi phÝ do ghi nhÇm hoÆc bá sãt khi ghi sæ kÕ to¸n. - C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c C«ng ty Cæ phÇn th•¬ng m¹i dÞch vô vËn t¶i Tr•êng An th× h¹ch to¸n chi phÝ mua sÐc vµo chi phÝ kh¸c * C¸c chøng tõ mµ C«ng ty sö dông: - Sæ tµi kho¶n chi tiÕt TGNH ®•îc më t¹i Ng©n hµng c«ng th•¬ng Lª Ch©n - PhiÕu ®Ò nghÞ b¸n sÐc kiªm phiÕu tr¶ tiÒn - PhiÕu thu dÞch vô kiªm ho¸ ®¬n * Tài khoản sử dụng: TK 811 - Chi phÝ kh¸c TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK liªn quan nh•: 112 VÝ dô: Ngµy 31/07/2010 c«ng ty TNHHTM C•êng Ph•¬ng bÞ nép ph¹t cho c«ng ty TNHH §¨ng Thµnh do vi ph¹m hîp ®ång ®· kÝ kÕt dÕn h¹n giao hµng nh•ng ch•a giao kÞp. Sè tiÒn bi ph¹t lµ 990.000 ®ång. Trong n¨m 2010, c«ng ty TNHHTM C•êng Ph•¬ng chØ phat sinh duy nhÊt mét kho¶n chi phÝ kh¸c nµy. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 66 Biểu 2.19: Chøng tõ ghi sæ sè 171 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:171 Ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. Ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång víi c«ng ty TNHH §¨ng Thµnh 811 111 990 000 Céng 990 000 kÌm theo … chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2010 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 67 Biểu 2.20: Sæ c¸i TK 811 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ kh¸c Sè hiÖu: 811 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 7 Sè d• ®Çu th¸ng 31/7 171 31/7 Nép tiÒn ph¹t 111 990 000 19/7 172 31/7 K/C chi phÝ kh¸c 991 990 000 Céng PS th¸ng 12 990 000 990 000 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 68 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động Tài chính và chi phí hoạt động TC 2.2.5.1.Doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính của công ty bao gồm các khoản nhƣ lãi tiền gửi….. 2.2.5.1.1 Tài khoản sử dụng: Tài khoản để hạch toán doanh thu tài chính của công ty là TK 515 Tài khoản cấp 2 TK 5151 Lãi tiền gửi, lãi cho vay TK 5152 Lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu TK 5153 Cổ tức, lợi tức đƣợc chia TK 5154 Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá hối đoái TK 5155 Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng TK 5156 lãi bán hàng trả chậm Tk 5158 doanh thu hoạt động TC khác 2.2.5.1.2. Phƣơng thức hạch toán Sơ đồ 2.7: Sơ đồ luân chuyển chứng từ Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Chứng từ ghi sổ Sổ cái 515, 112 Sổ phụ thông báo của NH Bảng CĐPS Báo Cáo Tài Chính Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 69 Ví dụ 5: Ngày 31/12 Ngân hàng thƣơng mại Á Châu trả lãi tiền gửi bằng chuyển khoản số tiền là 11.658.216 ®ång Trình tự ghi sổ: Sổ phụ, giấy báo có Chøng tõ ghi sæ Sổ cái 515, 112 Biểu 2.21 Ng©n hµng th•¬ng m¹i ¸ ch©u Asia commercial bank M· GDV: BATCH M· KH: 10366 Sæ phô Sè: 06 Ngµy: 31/12/2010 Tµi kho¶n: 1245412 Cty tnhh tm c•êng ph•¬ng DiÔn gi¶i Ghi nî Ghi cã Sè d• ®Çu ngµy 42 303 153 NhËp l·i tiÒn göi Tæng ph¸t sinh ngµy 0 11 658 216 D• cuèi ngµy 53 961 369 Sæ phô KiÓm so¸t viªn Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 70 Biểu 2.22 Ng©n hµng th•¬ng m¹i ¸ ch©u Asia commercial bank M· GDV: BATCH M· KH: 10366 GiÊy b¸o cã Sè: 09 Ngµy: 31/12/2010 KÝnh göi: C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng H«m nay, chóng t«i xin b¸o ®· ghi Cã tµi kho¶n cña quý kh¸ch hµng víi néi dung sau: Sè tµi kho¶n ghi cã : 1245412 Sè tiÒn b»ng sè : 11 658 216 Sè tiÒn b»ng ch÷ : (+) M•êi mét triÖu s¸u tr¨m n¨m m•¬i t¸m ngh×n hai tr¨m m•êi s¸u VN§ Néi dung : l·I nhËp gèc Giao dÞch viªn KiÓm so¸t viªn Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 71 BiÓu 2.23: Chøng tõ ghi sæ sè 174 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:174 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. NhËn l·i tiÒn göi 112 515 11 658 216 Céng 11 658 216 kÌm theo … chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 72 BiÓu sè 2.24: Sæ c¸i TK 515 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: Doanh thu ho¹t ®éng TC Sè hiÖu: 515 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 12 Sè d• ®Çu th¸ng 31/12 174 31/12 L·i tiÒn göi NH 112 11 658 216 31/12 151 31/12 K/C 515 - 911 911 11 658 216 Céng PS 11 658 216 11 658 216 Sè d• cuèi th¸ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 73 2.2.5. 2 .Kế toán chi phí hoạt động tµi chÝnh Chi phí hoạt động TC của Công ty bao gồm các khoản chi phí nhƣ lãi vay, chi phí đầy tƣ chứng khoán, chiết khấu thanh toán… 2.2.5.2.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản để hạch toán doanh thu tài chính của công ty là TK 635 Tài khoản cấp 2 TK 6351 Chi phí lãi vay TK 6352 Chi phí đầu tƣ chứng khoán TK 6353 Chi phí hoạt động liên doanh, góp vốn cổ phần TK 6354 Lỗ bán ngoại tệ CL tỷ giá TK 6355 Chiết khấu thanh toán TK 6357 Chi phí dự phòng đầu tƣ chứng khoán Tk 6358 Chi phí tài chính khác 2.2.5.2.2. Phƣơng thức hạch toán SƠ ĐỒ 2.8: SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Chøng tõ ghi sæ Sổ cái 635, 112 Sổ phụ thông báo của NH … Bảng CĐPS Báo Cáo Tài Chính Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 74 Ví dụ 6: Ngày 18/12/2010 thanh toán phí chuyển tiền ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP B¶o H•ng qua ngân hàng công thƣơng bằng tiền gửi NH là 197 171đ Trình tự ghi sổ Giấy báo nợ Chøng tõ ghi sæ Sổ cái 112, 635 Biểu 2.25 Ng©n hµng th•¬ng m¹i ¸ ch©u Asia commercial bank M· GDV: BATCH M· KH: 10366 GiÊy b¸o nî Sè: 05 Ngµy: 31/12/2010 KÝnh göi: C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng H«m nay, chóng t«i xin b¸o ®· ghi nî tµi kho¶n cña quý kh¸ch hµng víi néi dung sau: Sè tµi kho¶n ghi nî : 5642541 Sè tiÒn b»ng sè : 197 171 Sè tiÒn b»ng ch÷ : (+) Mét tr¨m chÝn m•¬i b¶y ngh×n mét tr¨m b¶y m•¬i mèt VN§ Néi dung : PhÝ chuyÓn tiÒn thanh to¸n quèc tÕ Giao dÞch viªn KiÓm so¸t viªn Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 75 Biểu 2.26: Chøng tõ ghi sæ sè 177 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:177 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. PhÝ chuyÓn tiÒn theo UNC 635 112 10 000 2. PhÝ b¶o l·nh ph¸t hµnh th• dù thÇu 635 112 160 000 3. PhÝ bæ sung ph¸t hµnh chøng tõ th• dù thÇu 635 112 40 000 4. PhÝ chuyÓn tiÒn thanh to¸n quèc tÕ 635 112 197 171 5. PhÝ kiÓm ®Õm tiÒn 635 112 10 000 … … … … 9. PhÝ th«ng b¸o qua SMS 635 112 1 000 Céng 731 671 KÌm theo...chøng tõ gèc Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 76 BiÓu sè 2.27: Sæ c¸i TK 635 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ ho¹t ®éng TC Sè hiÖu: 635 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 12 Sè d• ®Çu th¸ng 31/12 177 31/12 Chi phÝ ps b»ng TGNH 112 731 671 31/12 149 31/12 k/c 911 - 635 911 731 671 Céng PS 731 671 731 671 Sè d• cuèi th¸ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 77 2.2.2.6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh * Néi dung: KÕt qu¶ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trong doanh nghiÖp chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô.T¹i C«ng ty cæ phÇn th•¬ng m¹i vµ dÞch vô, vËn t¶i Tr•êng An cuèi kú kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®•îc x¸c ®Þnh dùa vµo viÖc so s¸nh gi÷a mét bªn lµ doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô víi mét bªn lµ gi¸ vèn hµng tiªu thô vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ®•îc biÓu hiÖn qua chØ tiªu lîi nhuËn (hoÆc lç) vÒ tiªu thô. Th«ng th•êng, cuèi kú kinh doanh hay sau mçi th•¬ng vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Qua ®ã, cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan tíi lîi nhuËn (hoÆc lç) vÒ tiªu thô cho qu¶n lý * Tài khoản sử dụng: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 421 - Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN * Quy tr×nh h¹ch to¸n S¬ ®å 2.7: Quy tr×nh h¹ch to¸n KÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng Quy tr×nh h¹ch to¸n Thu nhËp kh¸c t¹i C«ng ty ®•îc kÕ to¸n ghi chÐp sæ s¸ch nh• sau: Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tËp hîp l¹i vµ ghi chÐp vµo c¸c chøng tõ ghi sæ Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp l¹i vµo Sæ c¸i TK 911, vµ c¸c TK liªn quan, C¸c chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 911, vµ c¸c TK liªn quan nh•:421, 3334,… B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 78 cuèi cïng vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh VD: C¸c ph¸t sinh trong th¸ng 12, kÕ to¸n ®· ghi chÐp vµo c¸c chøng tõ ghi sæ (biÓu sè 2.2.6.1, biÓu sè 2.2.6.2, biÓu sè 2.2.6.3, biÓu sè 2.2.6.4) Dùa vµo c¸c chøng tõ ghi sæ trªn, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 911, TK 4212 vµ cuèi cïng vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 79 Biểu số 2.28: Chøng tõ ghi sæ sè 149 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:149 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. K/C Gi¸ vèn b¸n hµng 911 632 3 219 437 677 2. K/C chi phÝ QLDN 911 642 264 712 590 3. K/C chi phÝ ho¹t ®éng TC 911 635 731 671 Céng 731 671 KÌm theo ...chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 80 Biểu số 2.29: Chøng tõ ghi sæ sè 151 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:151 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 5111 911 3 472 929 985 2. KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng TC 515 911 11 658 216 Céng 3 484 588 201 KÌm theo ... chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 81 Biểu số 2.30: Chøng tõ ghi sæ sè 152 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02a-DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/QD –BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) CHøNG tõ ghi sæ Sè:152 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã a b c 1 d 1. KÕt chuyÓn lç 421 911 293 736 Céng 293 736 KÌm theo ... chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2010 Biểu số 2.31: Sæ c¸i TK 911 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 82 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Sè hiÖu: 911 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 12 Sè d• ®Çu th¸ng 31/12 149 31/12 K/c Gi¸ vèn b¸n hµng 632 3 219 437 677 31/12 149 31/12 K.c chi phÝ QLDN 642 264 712 590 31/12 149 31/12 K/c chi phÝ H§TC 635 731 671 31/12 151 31/12 K/c doanh thu H§TC 515 11 658 216 31/12 151 31/12 K/c doanh thu b¸n hµng hãa 5111 3 472 929 985 31/12 152 31/12 K/c Lç n¨m nay 421 293 736 Céng PS th¸ng 12 3 484 881 937 3 484 881 937 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 83 Biểu số 2.32: Sæ c¸i TK 421 C«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng MÉu sè S 02c1 – DN (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr•ëng BTC) Sæ C¸I N¨m: 2010 Tªn tµi kho¶n: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Sè hiÖu: 911 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E 1 2 G Th¸ng 12 Sè d• ®Çu th¸ng 173 212 644 31/12 152 31/12 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 293 736 Céng PS 293 736 173 212 644 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 84 2.3.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty 2.3.1 Nh÷ng •u ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty 2.3.1.1 .§èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn hÖ thèng qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty vµ lµ mét bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong kinh doanh. V× vËy, C«ng ty sím nhËn thÊy vai trß cña bé m¸y kÕ to¸n trong viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh: KÕ to¸n th•ßng xuyªn kiÓm tra c¸c chi phÝ ph¸t sinh, ph¸t hiÖn nh÷ng nghiÖp vô bÊt th•êng cÇn ®iÒu chØnh l¹i, ®«n ®èc thu håi c«ng nî vµ cho biÕt nguån tµi chÝnh hiÖn t¹i cña C«ng ty, ph¶n ¸nh lªn sè s¸ch kÕ to¸n vµ lµ n¬i l•u tr÷ th«ng tin tµi chÝnh quan träng. §èi t¸c cña C«ng ty rÊt nhiÒu v× vËy viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ mang mét ý nghÜa rÊt lín. Víi ®éi ngò kÕ to¸n giái, tinh th«ng nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tr•ëng cã tr×nh ®é cao, am hiÓu nhiÒu lÜnh vùc ®· cho ra nh÷ng b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh phï hîp. 2.3.1.2. H×nh thøc, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông H×nh thøc kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông hinh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. ®¶m b¶o râ rµng, dÔ hiÓu dÔ thu nhËn xö lý, tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn kÜ thuËt tÝnh to¸n còng nh• yªu cÇu qu¶n lÝ cña c«ng ty, gióp cho viÖc kiÓm so¸t th«ng tin ®¶m b¶o yªu cÇu dÔ t×m, dÔ thÊy, dÔ lÊy. Chøng tõ kÕ to¸n: Trong công tác hạch toán ban đầu, các chứng từ đƣợc lập có cơ sở đầy đủ, chính xác, phản ánh đƣợc toàn diện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và có đầy đủ chữ kí của các bên liên quan.Việc luân chuyển chứng từ ở các cửa hàng đơn vị trực thuộc và ở công ty nói chung đã đƣợc xây dựng ở một trình tự luân chuyển hợp lí, đƣợc hệ thống hóa theo từng nghiệp vụ kinh tế, theo thời gian phát sinh và đƣợc đóng theo từng quyển có đánh số thứ tự để thuận tiện cho việc tìm kiếm,theo dõi và đối chiếu khi cần thiết. Sổ sách kế toán đƣợc mở khá đầy đủ, đúng kì hạn, phản ánh đúng nội dung kinh tế liên quan. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 85 VÒ hÖ thèng tµi kho¶n sö dông: C«ng ty ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ¸p dông chÕ ®é, chuÈn mùc kÕ to¸n míi thèng nhÊt trªn c¶ n•íc. §ång thêi trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh mét c¸ch chi tiÕt cô thÓ, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm riªng cña ®¬n vÞ. Hệ thống tài khoản đƣợc phân chia khá toàn diện và đầy đủ, đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác hạch toán ban đầu và chi tiết mặc dù chƣa hệ thống hóa một cách hoàn chỉnh. 2.1.4. Nh÷ng h¹n chÕ : Ngoài những điểm mạnh trên công tác hạch toán của đơn vị cũng còn có nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và công tác lế toán tại đơn vị nói riêng. Về việc luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán rất quan trọng đến công tác quản lý tài chính nói chung và công tác tập hợp chi phí nói riêng, việc lập biểu xuất kho ở công ty chƣa kịp thời, nhanh gọn, luân chuyển chứng từ còn chậm, không đảm đúng thời hạn quy đÞnh.Vẫn còn tồn tại một số chứng từ viết tay, chế độ tin cậy chƣa cao,đặc biệt là những chứng từ đƣợc lập trong nội bộ .Hơn nữa việc tập hợp luân chuyển chứng từ do chƣa có quy định cụ thể về thời gian nộp chứng từ của các bộ phận nên tình trạng nộp chứng từ bị chậm trễ trong quá trình đƣa đến phòng tài vụ để xử lý dẫn đến kỳ sau mới xử lý đƣợc nên tình trạng quá tải công việc khi chứng từ cùng vế một lúc. Về hạch toán tổng hợp và chi tiết: C«ng ty ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n trong c¶ n•íc tõ ngµy 1/11/1995. Tuy nhiªn, viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n míi ®Ó h¹ch to¸n t¹i c«ng ty cßn mét sè ®iÓm c•a ®óng, ch•a hîp lý. Thø nhÊt: C«ng ty ®· kh«ng sö dông TK 641 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan mµ l¹i tËp hîp chung vµo chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp. §iÒu nµy tr¸i víi quyÕt ®Þnh sè 15 mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. Thø hai: Trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n, c«ng ty sö dông ph•¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Kh«ng thÓ phñ ®Þnh tÝnh •u viÖt cña viÖc ¸p dông ph•¬ng ph¸p nµy lµ sù t•¬ng xøng gi÷a chi phÝ- thu nhËp vµ lµ ph•¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 86 ph¸p thÝch hîp cho nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh theo ph•¬ng thøc b¸n lÎ, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr•êng c¹ch tranh thuËn mua võa b¸n, gi¸ c¶ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn ®Ó t¹o lªn sù lùa chän cña kh¸ch hµng. Nh•ng thùc tÕ, ph•¬ng ph¸p nµy chØ ph¸t huy t¸c dông cña nã khi ®•îc ®Æt vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ: do tÝnh chÊt t•¬ng xøng gi÷a chi phÝ vµ thu nhËp nªn nã ®ßi hái ph¶i cã sù theo dâi chi tiÕt, th•êng xuyªn hµng ho¸ tõ lóc mua vÒ ®Õn khi ®•îc b¸n ra. §iÒu nµy sÏ thùc sù lµ mét sù l·nh phÝ ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu lo¹i hµng ho¸ víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau vµ viÖc tiªu thô hµng ho¸ diÔn ra th•êng xuyªn nh• c«ng ty. Ph•¬ng ph¸p nµy sÏ phï hîp h¬n nÕu ¸p dông víi hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao, chñng lo¹i kh«ng nhiÒu cÇn theo dâi mét c¸ch chi tiÕt. H¬n n÷a l¹i ch•a sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo h¹ch to¸n th× viÖc qu¶n lý sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, v× c«ng ty sÏ ph¶i ghi chÐp, gi¸ mua cña tõng lo¹i hµng ho¸ qua nhiÒu kú h¹ch to¸n. ViÖc nµy sÏ lµm t¨ng khèi l•îng c«ng viÖc ®Ó qu¶n lý hµng tån kho, vµo sæ chi tiÕt còng nh• lªn tæng hîp xuÊt nhËp tån. Thø ba: C«ng ty kh«ng më sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ nên chƣa theo dõi đầy đủ số liệu, dẫn đến khi vào sổ cái, mất cân đối trong bảng đối chiếu số phát sinh, sót một vài tài khoản khi lập bảng đối chiếu số phát sinh nhƣng vẫn cân đối đƣợc số dƣ, dẫn đến sai sót tổng phát sinh nợ có. Mét sè ý kiÕn kh¸c, lµ mét doanh nghiÖp th•¬ng m¹i c«ng ty cã quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n•íc. §èi víi kh¸ch hµng cña c«ng ty, kh¸ch hµng quen chiÕm mét khãi l•îng kh«ng nhá nh•ng c«ng ty kh«ng thùc hiÖn chiÕt khÊu th•¬ng m¹i vµ b¸n theo ®óng gi¸ niªm yÕt trªn s¶n phÈm, mµ chØ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng nh•: tÆng quµ cho kh¸ch dÕn mua hµng vµo nh÷ng dÞp ®Æc biÖt. §iÒu nµy ch•a thùc sù khuyÕn khÝch kh¸ch hµng quay trë l¹i víi doanh nghiÖp. H¬n n÷a mÆc dï thùc hiÖn b¸n lÎ lµ chñ yÕu, nh•ng c«ng ty còng cã kh«ng Ýt c¸c kho¶n thanh to¸n chËm tr¶ cho c¸c ®èi t¸c mua víi sè l•îng lín hoÆc xuÊt khÈu, c«ng ty ch•a cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n, thu håi vèn cña c«ng ty lµ t•¬ng ®èi hîp lý, nh•ng trªn thùc tÕ ®Ó tÊt c¶ nghiÖp vô kinh tÕ ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých cña hai bªn th× míi cã thÓ duy tr× nh÷ng quan hÖ l©u dµi vµ kÝch thÝch kh¸ch hµng thanh to¸n ®óng kú h¹n, v× kh«ng ngo¹i trõ nh÷ng tr•êng hîp ®èi t¸c Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 87 cè t×nh d©y d•a nî, gia t¨ng kho¶n vèn chiÕm dông. Sổ sách kế toán: Nh×n chung c«ng ty ®· më ®ñ sè l•îng cÇn thiÕt ®Ó theo dâi doanh thu vµ chi phÝ kinh doanh. Nç lùc x©y dùng mét hÖ thèng sæ s¸ch hoµn chØnh, tuy nhiªn vÉn cßn mét sè h¹n chÕ sau: VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt hµng ho¸ nh•ng chØ më cho mét sè tµi kho¶n nªn ch•a ®¸p øng ®•îc yªu cÇu khi ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 88 Chƣơng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHHTM C•êNG PH•¬NG 3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Khi Việt nam chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải quan tâm nhiều hơn về sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Do vậy, các doanh nghiệp rất cần các thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình tiêu thụ lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp sẽ đƣa ra các biện pháp để giải quyết, khắc phục những vấn đề nảy sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Những thông tin này có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau nên phải có sự thu thập và chọn lọc thông tin. Thu thập thông tin từ phòng kế toán là việc mà doanh nghiệp vẫn luôn đƣợc thực hiện do vậy kế toán là một công cụ quản lý rất quan trọng không thể bỏ qua. §ối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng kết thúc quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nên đóng vai trò quan trọng. Thực trạng kế toán nói chung, kế toán doanh thu xác định kết quả nói riêng tại các doanh nghiệp ở Việt nam hầu hết chƣa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Thực tế, công tác kế toán còn thụ động, chỉ dừng ở mức độ ghi chép cung cấp thông tin mà chƣa có sự tác động tích cực. Xác định đúng doanh thu và kết quả hoạt động của công ty sẽ cho biết công ty đó hoạt động ra sao, có hiệu quả hay không. Đồng thời là cơ sở để cho các cán bộ lãnh đạo điều chính hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu hạ chi phí mặt khác xác định đƣợc mục tiêu ra chiến lƣợc phát triển, phƣơng hƣớng hoạt động của công ty trong tƣơng lai. Do vậy hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả có một ý nghĩa rất quan trọng. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 89 3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHHTM Cƣờng Phƣơng Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần đáp ứng những yêu cầu sau:  Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán. Mỗi quốc gia cần phải có một cơ chế tài chính và xây dựng một hệ thống kế toán thống nhất phù hợp với cơ chế tài chính. Việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị kinh tế cụ thể đƣợc phép vận dụng và cải tiến chứ không bắt buộc phải dập khuôn hoàn toàn theo chế độ nhƣng trong khuôn khổ phải tôn trọng chế độ, tôn trọng cơ chế.  Hoàn thiện phải trên cơ sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bắt buộc áp dụng các chuẩn mực kế toán nhƣng đƣợc quyền sửa đổi trong một phạm vi nhất định cho phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp nhằm mang lại hiểu quả cao nhất.  Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng đƣợc các thông tin kịp thời, chính xác phù hợp với yêu cầu quản lý.  Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục đích của doanh nghiệp là kinh doanh có lãi mang lại hiệu quả. Trên cơ sở những yêu cầu của việc hoàn thiện và thực trạng của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm hoàn thiện côg tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty. 3.2.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHHTM CƢỜNG PHƢƠNG Qua quá trình thực tập tại công ty, trên cơ sở tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tế cũng nhƣ những vấn đề lý luận đã đƣợc học, tôi nhận thấy trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn có những hạn chế mà nếu đƣợc khắc phuc thì phần hành kế toán này của công ty Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 90 sẽ đƣợc hoàn thiện hơn. Tôi xin đƣa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty nhƣ sau: 3.2.1. Kiến nghị 1: Về việc luân chuyển chứng từ Thao tác trong quá trình luân chuyển chứng từ tại công ty từ kho lên phòng tài vụ đều xử lý chứng từ chậm trễ gây rất nhiều khó khăn,dồn ứ công việc sang tháng sau làm ảnh hƣởng không tốt cho công tác kế toán và khiến nhân viên phải vất vả trong công việc. Vì vậy, công ty cần có những biện pháp quy định về định ngày luân chuyển chứng từ trong tháng để có thể tập hợp chứng từ đƣợc thực hiện một cách đầy đủ kịp thời. Chẳng hạn có thể quy định đến ngày nhất định, các phòng ban, kho....phải tập hợp và gửi toàn bộ chứng từ phát sinh trong tháng về phòng kế toán để kế toán xử lý các chứng từ đó một cách cập nhật nhất. 3.2.2.Kiến nghị 2: VÒ h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt Thø nhÊt: CÇn sö dông TK 641 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú theo ®óng quy ®Þnh. Thø hai: -Sö dông ph•¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng hãa phï hîp h¬n ®Ó thùc sù cã hiÖu qu¶, kh«ng g©y l·ng phÝ. - Để góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao chất lƣợng công tác quản lý, đồng thời tiết kiệm lao động của nhân viên kế toán, giải phóng cho kế toán chi tiết khối công việc tìm kiếm, kiểm tra số liệu kế toán một cách đơn điệu, nhàm chán, mệt mỏi để họ giành thời gian cho công việc lao động thực sự sáng tạo của quá trình quản lý, bán hàng công ty nên trang bị máy tính có cài các chƣơng trình phần mềm kế toán ứng dụng sao cho phù hợp với điều kiên thực tế tại công ty. Hiện tại phòng kế toán của công ty đã đƣợc trang bị đầy đủ máy vi tính phục vụ cho công tác kế toán, điều đó là điều kiện thuận lợi để ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán, điều đó giúp giảm bớt khó khăn cho kế toán viên trong công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu vì đặc điểm hàng hoá của công ty đa dạng. Phần mềm kế toán ứng dụng sẽ mang lại hiểu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Khi trang bị máy tính có cài phần mềm, đội ngũ kế toán cÇn đƣợc đào tạo, Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 91 bồi dƣỡng để khai thác đƣợc những tính năng ƣu việt của phần mềm. Công ty có thể tự viết phần mềm theo tiêu chuẩn quy định tại thông tƣ ( Thông tƣ 103/2005/TT – BTC của Bộ tài chính ký ngày 24/11/2005 về việc “Hƣớng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán” ) hoặc đi mua fần mềm của các nhà cung ứng phần mềm kế toán chuyên nghiệp nhƣ:  Phần mềm kế toán Fast của công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast.  Phần mềm kế toán Smart Soft của công ty cổ phần Smart Soft  Phần mềm kế toán Misa của công ty cổ phần Misa Trình tự kế toán trên máy vi tính về nghiệp vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhƣ sau: Việc tổ chức ghi chép vào sổ kế toán tài chính, máy tính nhập dữ liệu do kế toán viên nhập từ các chứng từ liên quan vào. Cuối kỳ các bút toán kết chuyển nhập vào máy, tự máy xử lý hạch toán vào sổ kế toán. Căn cứ vào yêu cầu của chủ doanh nghiệp,giám đốc, kế toán trƣởng, ngƣời sử dụng sẽ khai báo vào máy những yêu cầu cần thiết ( sổ cái, báo cáo doanh thu, kết quả kinh doanh...) máy sẽ tự xử lý và đƣa ra những thông tin cần thiết theo yêu cầu. 3.2.3.Kiến nghị 3: Sö dông sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ ViÖc bæ sung sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ lµ rÊt cÇn thiÕt. Phôc vô cho viÖc so s¸nh, ®èi chiÕu gi÷a c¸c sæ. §¶m b¶o c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®•îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c khi khíp sè liÖu gi÷ c¸c sæ. Cô thÓ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo chuÈn mùc kÕ to¸n quy ®Þnh nh• sau: Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 92 Tªn doanh nghiÖp : Cty TNHHTM C•êng Ph•¬ng §Þa chØ : Sè 1-L¹ch Tray-Ng« QuyÒn-HP M· sè thuÕ : 0200449829 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m.... Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Céng th¸ng Céng lòy kÕ -Sæ nµy cã...trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang... -Ngµy më sæ: .... Ngµy...th¸ng...n¨m... Ng•êi ghi sæ KÕ to¸n tr•ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 93 Một số kiến nghị khác Về chính sách ưu đãi khách hàng trong tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm Nhƣ đã trình bày rõ tác dụng của chính sách ƣu đãi trong tiêu thụ hàng hoá thành phẩm. Để thu hút đƣợc khách hàng mới mà vẫn giữ đƣợc khách hàng lớn lâu năm, để tăng đƣợc doanh thu, tăng lợi nhuận. Công ty nên có chính sách khuyến khích ngƣời mua hàng với hình thức chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ cho ngƣời mua do ngƣời mua thanh toán tiền hàng trƣớc thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc trong cam kết. Số tiền chiết khấu này đƣợc hạch toán vào TK 635: chi phí hoạt động tài chính.  Phƣơng pháp kế toán Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán: Nợ 635: Số tiền chiết khấu thanh toán cho hàng bán Có TK 11,112,131: Tổng số tiền trả lại hoặc giảm nợ cho khách hàng Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thanh toán để xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911: Kết chuyển chiết khấu thanh toán Có TK 635: Chiết khấu thanh toán Việc mở thêm các tài khoản này góp phần hoàn thiện đầy đủ, cụ thể hơn nữa hệ thống tài khoản kế toán của công ty, đáp ứng yêu cầu của hạch toán kế toán tiêu thụ. Nâng cao chất lượng tiêu thụ hàng hóa của công ty: - B¶o ®¶m chÊt l•îng hµng ho¸ b¸n ra, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l•îng phôc vô nh»m môc ®Ých thu hót kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp ph¶i ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn vµ c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®éi ngò b¸n hµng. - Lµ mét c«ng ty th•¬ng m¹i dÞch vô nªn c«ng ty cã rÊt nhiÒu mÆt hµng kinh doanh. Do tÝnh chÊt hµng ho¸ còng nh• thÞ tr•êng tiªu thô, mçi hµng ho¸ sÏ cã mét vai trß nhÊt ®Þnh trong viÖc t¹o nªn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Theo ®ã c«ng ty ph¶i tæ chøc ph©n tÝch doanh lîi tõng mÆt hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch ®µu t• thÝch hîp víi tïng lo¹i mÆt hµng. Víi nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu cã kh¶ n¨ng tiªu thô nhanh vµ mang l¹i nhuËn cao ph¶i cã sù ®Çu t• thÝch ®¸ng nh• tang c•êng qu¶ng c¸o, më réng thi tr•êng cßn víi nhòng mÆt hµng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ cÇn h¹n chÕ vµ cã thÓ ®i ®Õn lo¹i bá ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mÆt hµng nµy Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 94 g¸nh lç cho mÆt hµng kia. - Kh«ng ngõng khai th¸c mÆt hµng míi vµ nh÷ng kh¸ch hµng trong t•¬ng lai cã kh¨ n¨ng vµ nhu cÇu mua hµng ho¸ cña c«ng ty t¹o ra sù ®a d¹ng vÒ c¶ chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¬ cÊu kh¸ch hµng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr•êng. Hoµn thiÖn vÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶: VÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶: gi¸ c¶ mang nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau. ®»ng sau nh÷ng tªn gäi ®ã, c¸c hiÖn t•îng gi¸ c¶ lu«n mang mét ý nghÜa kinh tÕ chung ®•îc x¸c ®Þnh bµng tiÒn. Víi ng•êi mua, gi¸ hµng h¸o lu«n ®•îc coi lµ chØ sè ®Çu tiªn ®Ó ho ®¸nh gi¸ phÇn ®•îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó së h÷u vµ tiªu dïng hµng ho¸. V× vËy, nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ lu«n gi÷a vai trß quan träng vµ phøc t¹p nhÊt mµ mét c«ng ty ph¶i ®èi mÆt khi so¹n th¶o chiÕn l•îc marketing cña m×nh.ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ ph¶i thùc sù linh ho¹t vµ mÒm dÎo víi tõng hµng ho¸ b¸n ra: + §Þnh gi¸ ph¶i kÕt hîp víi c¸c yÕu tè thÞ tr•êng, vµ ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng môct tiªu v× gi¸ c¶ lu«n lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l•îng hµng ho¸. + §Þnh gi¸ ph¶i dùa trªn ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm 3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHHTM Cƣờng Phƣơng 3.3.1. Về phía nhà nước: + Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ rõ ràng. Ban hành các quyết định thông tƣ trong chế độ kế toán mang tính chất bắt buộc cao, tính pháp quy chặt chẽ tạo điều kiện cho công ty hoạt động dễ dàng và có hiệu quả. 3.3.2. Về phía công ty: + Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế toán tài chính năm 2010, quản lý và sủ dụng tiền vốn,thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Triệt để cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý tài chính, có biện pháp tích cực thu hồi công nợ, nắm bắt khả năng thanh toán của các đơn vị khách hàng để ngăn ngừa các hiện tƣợng thất thoát vật tƣ, tiền vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. + Phấn đấu tìm kiếm các hợp đồng kinh tế mới để đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho ngƣời lao động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Để tận dụng đƣợc điều này công ty phải tận dụng các mối quan hệ có sẵn để có thể giao Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 95 thiệp tạo các mối quan hệ mới với khách hàng mới và cử nhân viên đi khảo sát thị trƣờng đồng thời tìm kiếm khách hàng. + Bên cạnh đó công ty nên tạo mối quan hệ bền vững với các khách hàng: Một đặc điểm nổi bật trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay là tính cạnh tranh rất cao. Vì thế, việc giữ mối quan hệ bền vững lâu dài và tốt đẹp với khách hàng là điều rất cần thiết với doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển. Đây cũng là yếu tố quyết định sự bình ổn doanh thu trong doanh nghiệp, để làm đƣợc điều này công ty nên có các chính sách ƣu đãi với khách hàng. + Cần tổ chức sắp xếp lại bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hƣớng kết hợp bộ phận kế toán tài chính và bộ phận kế toán quản trị cùng một bộ máy kế toán. Trên cơ sỏ đó bộ phận kế toán quản trị sử dụng các nguồn thông tin đầu vào chủ yếu từ kế toán tài chính để thu nhập, xử lý và lƣợng hoá thông tin theo chức năng riêng của mình. + Về nguồn nhân lực thực hiện kế toán: Có chính sách bồi dƣỡng nâng cao thêm nghiệp vụ chuyên môn về kế toán để đội ngũ các nhân viên kế toán nắm vững các nghiệp vụ kinh tế, luật kế toán, tài chính doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế thi trƣờng. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ kế toán còn phải là ngƣời có trách nhiệm, hết lòng vì công việc, nắm vững nghiệp vụ trong vị thế đƣợc giao, biết cách thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 96 KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHHTM C•êngng Ph•¬ng, vµ sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, em ®· n¾m ®•îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nãi chung vµ thùc tr¹ng h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng. Trong mét c¬ chÕ míi cïng víi sù thay ®æi cña hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh , c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®· ph¸t huy vai trß gi¸m ®èc víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ viÖc ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i doanh nghiÖp. Víi mét tinh thÇn nhiÖt t×nh häc hái vµ mong muèn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n hµng ho¸, b»ng nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®· thu thËp ®•îc kÐt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë tr•êng em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, do thiÕu kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, v× vËy em rÊt mong ®•îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ cña c«ng ty. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi Ts. Giang ThÞ XuyÕn, cïng toµn bé c¸c thÇy c« gi¸o khoa kÕ to¸n còng nhu tËp thÓ c¸n bé c«ng ty TNHHTM C•êng Ph•¬ng, ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ h•íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. H¶i Phßng, ngµy ... th¸ng ... n¨m 2011 Sinh viªn Vò ThÞ Loan Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 1- Bộ tài chính- NXB Tài chính- Hà Nội 2006. 2. Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 2- Bộ tài chính- NXB Tài chính- Hà Nội 2006. 3. Các sổ sách chứng từ của công ty TNHHTM Cƣờng Phƣơng. 4. www.ketoan.com.vn 5. Giáo trình nguyên lý kế toán- PGS. Nghiêm Văn Linh- NXB Tài chính- Hà Nội 2006. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 98 Môc lôc Lêi më ®Çu ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................................................... 2 1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ..................................... 2 1.1.1. Các khái niệm cơ bản .................................................................................. 2 1.1.1.1.Doanh thu .................................................................................................. 2 1.1.1.2. Chi phÝ ...................................................................................................... 6 1.1.1.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: ................................................................. 11 1.1.2. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp ........................................................................... 11 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp ....................................................................................... 12 1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh ..................... 12 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ: ...... 12 1.2.1.1. Chứng từ sử dụng: ................................................................................. 12 1.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng: ................................................................... 13 1.2.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ...................................................... 14 1.2.2.1.KÕ to¸n chiÕt khÊu th•¬ng m¹i................................................................ 14 1.2.2.2. KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ..................................................................... 15 1.2.2.3. KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n ..................................................................... 16 1.2.3. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n .......................................................................... 17 1.2.3.1. Chøng tõ sö dông .................................................................................... 17 1.2.3.2. Quy tr×nh h¹ch to¸n ................................................................................ 18 1.2.4. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: .................................. 20 1.2.4.1. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: ...................................................................... 20 1.2.4.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ...................................................................... 20 1.2.4.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n .................................................................................. 21 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 99 1.2.5. KÕ to¸n chi phÝ tµi chÝnh vµ doanh thu tµi chÝnh ....................................... 23 1.2.5.1 Chøng tõ sö dông: .................................................................................... 23 1.2.5.3. Ph•¬ng ph¸p h¹ch to¸n ........................................................................... 23 1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 25 1.2.6.1. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng................................................. 25 1.2.6.2. Xác định doanh thu hoạt động khác ....................................................... 25 1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 26 1.2.7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ................. 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CƢỜNG PHƢƠNG ...................................................................... 31 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHHTM CƢỜNG PHƢƠNG .... 31 2.1.1 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH TM C•êng Ph•¬ng ......... 31 2.1.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ......................................................... 34 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ........................................................ 35 2.1.3. ThuËn lîi, khã kh¨n, chiÕn l•îc ph¸t triÓn kinh doanh: ............................ 40 2.1.3.1. ThuËn lîi: ............................................................................................... 40 2.1.3.2. Khã kh¨n: ............................................................................................... 40 2.1.3.3. ChiÕn l•îc ph¸t triÓn kinh doanh: .......................................................... 40 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong t¹i c«ng ty TNHHTM C•êng Ph•¬ng ............................................. 41 2.2.1. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i c«ng ty ................... 41 2.2.2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n .......................................................................... 51 2.2.3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ( Tµi kho¶n 642) ....................................... 57 2.2.4. KÕ to¸n thu nhËp vµ chi phÝ kh¸c .............................................................. 64 2.2.4.1: KÕ to¸n thu nhËp kh¸c: ........................................................................... 64 2.2.4.2. Chi phÝ kh¸c: .......................................................................................... 64 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động Tài chính và chi phí hoạt động TC ............ 68 2.2.5.1.Doanh thu hoạt động tài chính ................................................................ 68 2.2.2.6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ..................................................... 77 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr•êng ®hdl h¶i phßng Sinh viªn: Vò ThÞ Loan _ Líp: QT1105K 100 kinh doanh t¹i c«ng ty ......................................................................................... 84 2.3.1 Nh÷ng •u ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ...................................... 84 2.3.1.1 .§èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n ......................................................................... 84 2.3.1.2. H×nh thøc, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông ........................................ 84 2.1.4. Nh÷ng h¹n chÕ : ......................................................................................... 85 Chƣơng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHHTM C•êNG PH•¬NG ............................................ 88 3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ............................ 88 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ........................................................................................................... 88 3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHHTM Cƣờng Phƣơng ............................................. 89 3.2.1. Kiến nghị 1: Về việc luân chuyển chứng từ .............................................. 90 3.2.2.Kiến nghị 2: VÒ h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt .......................................... 90 3.2.3.Kiến nghị 3: Sö dông sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ ....................................... 91 3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHHTM Cƣờng Phƣơng ................ 94 3.3.1. Về phía nhà nƣớc: ..................................................................................... 94 3.3.2. Về phía công ty: ........................................................................................ 94 KÕt luËn ........................................................................................................ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf193_vuthiloan_qt1105k_7081.pdf
Luận văn liên quan