Luận văn Khảo sát mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Đây là luận văn khoa học: “Khảo sát mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại Bình Đại, tỉnh Bến Tre” Phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo 1/ MỞ ĐẦU Tôm sú (Penaeus monodon Fabricius 1798) là loài tôm biển, đang được phát triển và nuôi nhiều nơi trên thế giới cả về diện tích và sản lượng, là mặt hàng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đây là động lực làm cho diện tích nuôi tôm tăng nhanh và mô hình nuôi tôm được cải tiến dần từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh. Hiện nay, mô hình nuôi tôm sú công nghiệp được áp dụng ở hầu hết các tỉnh ven biển của nước ta. Riêng ở Bến Tre nghề nuôi tôm công nghiệp đã được áp dụng qua nhiều vụ nuôi và đã đạt được kết quả khả quan với năng suất bình quân 5 – 9 tấn/ha/vụ. Nuôi tôm sú công nghiệp đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của các huyện vùng ven biển. Trong đó Bình Đại là huyện có tiềm năng nuôi tôm sú công nghiệp lớn nhất tỉnh. Nhằm thực hiện chương trình phát triển thủy sản đến năm 2010, trong thời gian qua ngành thủy sản tỉnh đã xây dựng dự án phát triển vùng nuôi tôm công nghiệp 400 ha tại xã Bình Thắng huyện Bình Đại. Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh nhằm đưa ngành kinh tế của tỉnh phát triển. Để tìm hiểu qui trình kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp tại Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thực hiện đề tài “KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE”. 2/ MỤC LỤC GIỚI THIỆU Đặt Vấn Đề Mục Tiêu TỔNG QUAN TÀI LIỆU Đặc Điểm Sinh Học Tôm Sú Phân loại Phân bố 2 Các yến tố môi trường sống tôm sú Đặc điểm sinh trưởng Đặc điểm dinh dưỡng Đặc điểm sinh sản Tính Hình Nuôi Tôm Sú Trên Thế Giới Tình Hình Nuôi Tôm Sú ở Việt Nam Các Mô Hình Nuôi Tôm Sú ở Việt Nam Mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến Mô hìmh muôi tôm bán thâm canh Mô hình nuôi tôm công nghiệp Các Khu Vực Nuôi Tôm ở Việt Nam Khu vực Miền Bắc Khu vực Miền Trung Khu vực Miền Nam Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Nuôi Tôm Sú Thương Phẩm Bệnh do virus Bệnh do vi khuẩn Bệnh do môi trường và dinh dưỡng Giới Thiệu Vùng Nuôi Tôm Công Nghiệp Bình Đại Vị trí Điều kiện tự nhiên VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU Thời Gian và Địa Điểm Vật Liệu và Trang Thiết Bị Phương Pháp Thu Số Liệu Phương pháp theo dõi qui trình kỹ thuật nuôi Phương pháp theo dõi các yếu tố môi trường Theo dõi tăng trưởng Phương Pháp Xử Lý Số Liệu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Cơ Sở Vật Chất và Các Vấn Đề Liên Quan Đến Công Trình Nuôi Tôm Sơ đồ vị trí và điều kiện cơ sở vật chất Đặc điểm kỹ thuật của công trình nuôi tôm Một Số Hoá Chất Sử Dụng Trong Vụ Nuôi Hoá chất cải tạo ao Chế phẩm sinh học và men vi sinh Thuốc diệt khuẩn và phòng trị bệnh Qui Trình Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp Tại Trại Nuôi Công Nghiệp Bình Đại Trực Thuộc Công Ty Thuốc Lá Tỉnh Bến Tre Chuẩn bị ao Con giống Quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm Quản lý thức ăn và tăng trọng của tôm KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết Luận Đề Nghị

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại Bình Đại, tỉnh Bến Tre, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ít nöôùc khuaáy ñeàu, ñeå 2 – 3 giôø vaø sau ñoù taïc ñeàu xuoáng ao. - Lieàu löôïng söû duïng + Tröôùc khi thaû toâm 3 ngaøy duøng 1 kg/ha. + Sau khi thaû toâm duøng ñònh kyø 10 – 15 ngaøy/ laàn. Lieàu löôïng töø 1 – 2 kg/ha tuøy töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa toâm. - Löu yù: Khoâng duøng chung vôùi thuoác dieät khuaån. - Nhaø saûn xuaát: Bio – Genesis Technology Inc – Myõ. - Nhaø phaân phoái: Chi Nhaùnh Coâng Ty TNHH Khuyeán Ngö Trung Öông. MMI - Thaønh phaàn: (trong 1 kg) Nitrosomonas sp 1,2 x1011 Pedrococus sp 1,2 x1011 Bacillus sp 1,2 x1011 Lactobacillus sp 1,2 x1011 Saccharomyces sp 1,2 x1011 Protesase < 5000 mg/kg Amylase < 5000 mg/kg Lipase < 5000 mg/kg - Coâng duïng Phaân huûy thöùc aên thöøa, chaát thaûy, chaát raén, muøn baõ höõu cô, haáp thu vaø phaân huûy khí ñoäc coù trong ao nhö: NH3, H2S, … Laøm saïch ñaùy ao. - Lieàu löôïng söû duïng: 1 – 2 kg/ha. Söû duïng ñònh kyø 10 – 12 ngaøy/laàn. - Nhaø saûn xuaát: Hocpo Feeds Corporation - Nhaø phaân phoái: Coâng ty TNHH TM & DV Chaùnh Phaùt. Thuoác dieät khuaån vaø phoøng trò beänh 4.2.3.1 Mizuphor - Thaønh phaàn: Alkyl Aryl polyoxyethylene Iodine 10% - Coâng duïng + Dieät khuaån, ñaëc trò veà mang (phoøng mang, ñoû mang, ñen mang, naám mang), phaùt saùng, ñöùt raâu, moøn ñuoâi, toån thöông phuï boä. + Baûo veä toâm traùnh söï laây nhieãm thöù caáp, ngaên chaën virus gaây beänh ñoám traéng vaø ñaàu vaøng. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + 2 – 3 lít/ha (ñoä saâu 1 m) + Hoaø tan 1 lít Mizuphor vôùi 20 lít nöôùc, taït ñeàu xuoáng ao. - Nhaø saûn xuaát: Taäp Ñoaøn Wockhardt – AÁn Ñoä - Nhaø phaân phoái: Coâng Ty TNHH Vónh Thònh Bioxide For shrimp - Thaønh phaàn: (trong 1 lít) + Glutaraldehyde :150g + Alkylbenzyldimethylammonium chlorine :100g - Coâng duïng + Laø thuoác khöû truøng coù phoå khaùng khuaån roäng ñoái vôùi vi khuaån, virus, naám vaø caùc nguyeân sinh ñoäng vaät gaây beänh treân toâm. + Ngaên chaën söï phaùt trieån cuûa virus, vi khuaån gaây beänh ñaàu vaøng, ñoám traéng, phaùt saùng, ñoùng rong, moøn phuï boä, … + Thuoác coù taùc duïng caûi taïo moâi tröôøng nöôùc, khöû truøng muøi hoâi, kích thích toâm loät xaùc. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + Phoøng beänh: 1 lít/ 4000m3 nöôùc, duøng ñònh kyø 10 – 15 ngaøy/ laàn + Trò beänh: 2 lít /4000m3 nöôùc, 4 ngaøy/ laàn + Hoaø tan 1 lít thuoác vôùi 15 – 30 lít nöôùc roài taït ñeàu xuoáng ao, ñoàng thôøi môû quaït nöôùc. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Bio Pharmachemie. 4.2.3.3 Virkon – A - Thaønh phaàn Potassium Peroxomonosulphate, Malic acid, Solium Hexameta Phosphat, Sodium Dodecyl Benzen Sulphornate. - Coâng duïng + Saùt truøng vôùi phoå khaùng khuaån roäng, dieät ñöôïc nhieàu loaïi virus, vi khuaån, naám moùc gaây beänh treân toâm. + Phoøng caùc beänh do virus: Beänh ñoám traéng, beänh ñaàu vaøng. Beänh do vi khuaån nhö: Beänh phaùt saùng, ñen mang, ñoû mang, moøn phuï boä. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + Phoøng 0,5 ppm, söû duïng ñònh kyø 10 – 15 ngaøy/laàn. + Trò beänh 1 ppm. + Pha 1 kg Virkon – A trong 10 – 20 lít nöôùc taït ñeàu xuoáng ao, ñoàng thôøi môû quaït nöôùc. - Nhaø phaân phoái: Bayer Agritech Saøi Goøn. Siren - Thaønh phaàn + Muoái kieàm, kieàm thoå cuûa ethylene – dienine tetra aletic + Sodium thiosulphate - Coâng duïng + Tieâu huûy caùc ñoäc toá sinh ra töø phieâu sinh thöïc vaät do bò cheát ñoät ngoät. + Giaûm ñoä nhôùt vaø vaùng boït treân maët ao. + Giuùp toâm giaûm soác do söû duïng thuoác. + Ngaên ngöøa hieän töôïng phaùt saùng do taûo. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + 2 – 5 lít/1000m3 + Pha 2 – 5 lít thuoác trong 10 – 20 lít nöôùc roài taït ñeàu xuoáng ao, söû duïng sau khi duøng hoùa chaát 6 – 8h. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Sitto Group – Thaùi Lan. Caùc chaát boå sung vaøo thöùc aên 4.2.4.1 Nutri C - Thaønh phaàn (trong 1kg) + Vitamin C :200.000 mg + Vitamin E :10.000 mg - Coâng duïng Taêng cöôøng söùc ñeà khaùng, choáng stress cho toâm khi ñieàu kieän moâi tröôøng thay ñoåi, thôøi tieát xaáu, dòch beänh xaûy ra. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + 2 – 4 g/kg thöùc aên + Pha vôùi nöôùc roài toän ñeàu vôùi thöùc aên. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: NutriWay Aqualact - Thaønh phaàn + Vi sinh coù lôïi: Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cervisiae. + Men tieâu hoaù: Amylase, protease, cellulase, Beta – Galactotosidase, lipase, phytase. + Vitamin vaø khoaùng chaát - Coâng duïng + Caûi thieän heä tieâu hoaù, ngaên ngöøa söï phaùt trieån cuûa vi khuaån coù haïi ôû ñöôøng ruoät, giuùp cho quaù trình toång hôïp vaø haáp thu caùc chaát dinh döôõng vaø khoaùng chaát toát hôn. + Giuùp toâm taêng cöôøng söùc ñeàà khaùng vaø choáng soác cho toâm, Aqualact coøn giuùp khaéc phuïc tình traïng meàm voû ôû toâm. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + 10 g/kg thöc aên. + Duøng 2 – 3 laàn/tuaàn, neáu toâm bò beänh duøng lieân tuïc 2 laàn/ngaøy. + Pha vôùi nöôùc, troän ñeàu vôùi thöùc aên sau ñoù aùo baèng daàu gan möïc. - Nhaø saûn xuaát: Taäp Ñoaøn Wockhardt – AÁn Ñoä - Nhaø phaân phoái: Coâng Ty Coå Phaàn Vónh Thònh. OLI – MOS - Thaønh phaàn (trong 1kg) + Crude protein :300g + Crude fat :20g + Crude fiber :130g + Mannanoligo saccharide :300g + Cofota A :10g - Coâng duïng + Gaén keát caùc vi khuaån gaây beänh trong ñöôøng ruoät vaø loaïi thaûi ñoäc toá naám moác trong thöùc aên, haïn cheá söï phaùt trieån beänh ôû ñöôøng ruoät. + Taêng cöôøng söùc ñeà khaùng giuùp toâm coù khaû naêng töï baûo veä choáng laïi söï xaâm nhaäp cuûa virus, vi khuaån coù haïi. + Toái öu hoaù hoaït ñoäng cuûa gan, giuùp toâm phoøng beänh phaân traéng, tieâu hoaù thöùc aên toát hôn, nhanh hôn, ruùt ngaén thôøi gian nuoâi vaø ñaït tyû leä soáng cao. - Lieàu löôïng vaø caùch duøng + Troän 2 – 4 g/kg thöùc aên, duøng lieân tuïc ñeán khi thu hoaïch. + Troän ñeàu thuoác vôùi thöùc aên sau ñoù aùo baèng daàu gan möïc ñeå 15 phuùc tröôùc khi cho aên. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Coâng Ty Bayer Vieät Nam. 4.2.4.4 In Stress - Thaønh phaàn Sodium, Potassium, Vitamin A, B2, B12, D3, E, Pyridoxide, Folic acid, Menadione, Niacine, Biotin, Thiamine, Lysin. - Coâng duïng + Taêng söùc ñeà khaùng cho toâm nuoâi, giuùp toâm mau lôùn, khoûe maïnh, voû boùng chaéc, ruùt ngaén thôøi gian nuoâi. + Choáng stress cho toâm nuoâi khi moâi tröôøng thay ñoåi, phoøng ngöøa hieän töôïng thieáu Vitamin vaø khoaùng chaát cho toâm. - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + Thoâng thöôøng troän 2 – 3 g/kg thöùc aên, khi thôøi tieát thay ñoåi troän 3 – 5 g/kg thöùc aên cho aên lieân tuïc. + Hoøa tan thuoác vôùi nöôùc roài troän ñeàu vôùi thöùc aên, sau ñoù aùo baèng daàu gan möïc ñeå yeân 15 phuùt tröôùc khi cho aên. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Coâng Ty InVet 4.2.4.5 NC - Thaønh phaàn + Ñaïm 30 – 40%. + Men tieâu hoùa vaø caùc acid amin thieát yeáu - Coâng duïng + Taêng tyû leä taêng tröôûng ñoä ñoàng ñeàu cuûa ñaøn toâm. + Caûi thieän heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên. + Naâng cao tyû leä soáng + Taêng söùc ñeà khaùng giuùp toâm choáng stress, beänh taät. + Ñaåy nhanh chöùc naêng gan vaø tieâu hoùa - Lieàu löôïng vaø caùch söû duïng + Troän 5 – 10 gNC/kg thöùc aên cho aên lieân tuïc 2 – 4 laàn/ngaøy ñeán khi thu. + Hoøa tan NC vôùi nöôùc roài troän ñeàu vaøo thöùc aên sau ñoù aùo baèng daàu gan möïc hoaëc licethin. - Nhaø phaân phoái: Coâng Ty TNHH Dòch Vuï Khuyeán Ngö Trung Öông 4.2.4.6 Bio – Hepatic For Shrimp - Thaønh phaàn Sorbitol, L – Lysine HCl, DL – Methionine, Cyanocobalanin, caùc Vitamin nhoùm B. - Coâng duïng + Bio Hepatic For Shrimp laø loaïi thuoác boå ñöôïc baøo cheá nhaèm taêng cöôøng chöùc naêng gan maät taêng khaû naêng tieâu hoùa vaø haáp thu thöùc aên. Ñaëc bieät, thuoác coù muøi vò haáp daãn kích thích toâm baét moài. + Giaûm ñoäc gan, phoøng choáng caùc beänh veà gan nhö vieâm gan, suy gan, haïn cheá caùc tröôøng hôïp ngoä ñoäc do toâm aên phaûi thöùc aên nhieãm ñoäc do naám moác, taêng söùc ñeà khaùng. + Taêng cöôøng quaù trình toång hôïp protein, kích thích toâm baét moài nhôø muøi vò haáp daãn, giuùp toâm mau lôùn, ruùt ngaén thôøi gian nuoâi taêng naêng suaát thu hoaïch, taêng tyû leä soáng, giaûm heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên. - Lieàu löôïng vaø caùch duøng + 3 ml/kg thöùc aên, cho aên lieân tuïc + Pha loaõng thuoác vôùi nöôùc roài troän ñeàu vôùi thöùc aên ñeå 10 – 15 phuùt cho thuoác ngaám vaøo thöùc aên, sau ñoù duøng daàu gan möïc aùo beân ngoaøi. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Bio Pharmachemie. 4.2.4.7 Vimekat - Thaønh phaàn (1 – n – Butylamino – 1 – methyl) Ethylphosphonic axit, Cyanocobalamine, Methyl Hydroxybenzooate B.P. - Coâng duïng + Trò roái loaïn trao ñoåi chaát do thöùc aên vaø chaêm soùc keùm. + Roái loaïn taêng tröôûng vaø dinh döôõng, cung caáp phospho, Vitamine B12 seõ giuùp toâm bieán döôõng toát hôn. + Kích thích toâm baét moài vaø taêng troïng toát. - Nhaø saûn xuaát vaø phaân phoái: Vimedim Quy Trình Kyõ Thuaät Nuoâi Toâm Suù Coâng Nghieäp Taïi Traïi Nuoâi Toâm Coâng Nghieäp Bình Ñaïi Tröïc Thuoäc Coâng Ty Thuoác Laù Tænh Beán Tre 4.3.1 Chuaån bò ao Coâng vieäc chuaån bò ao goàm nhieàu khaâu ñoøi hoûi phaûi thöïc hieän tröôùc moãi vuï nuoâi. Muïc ñích cuûa chuaån bò ao laø taïo cho toâm coù ñöôïc choå ôû saïch, chaát löôïng nöôùc thích hôïp vaø oån ñònh. 4.3.1.1 Doïn taåy ao Sau khi keát thuùc moãi vuï nuoâi chuùng toâi tieán haønh don taåy ao. Phöông phaùp maø chuùng toâi doïn taåy laø phöông phaùp doïn taåy öôùt. Phöông phaùp doïn taåy öôùt laø chuùng toâi duøng caøo gom caùc chaát caën baû laïi vaø duøng maùy bôm bôm ra keânh thoaùt, sau ñoù duøng maùy bôm, bôm nöôùc röûa laïi moät laàn nöõa. Khi doïn taåy ao xong thì tieán haønh phôi ñaùy ao cho ñeán vuï sau. 4.3.1.2 Boùn voâi Khi vuï nuoâi môùi baét ñaàu thì ao ñöôïc laáy nöôùc vaøo vaø thaùo nöôùc ra nhieàu laàn ñeå röûa ao (2 – 4 laàn), sau ñoù thaùo caïn nöôùc phôi khoâ moät laàn nöõa, khi neàn ñaùy ao ñaõ khoâ thì chuùng toâi tieán haønh boùn voâi. Caùch boùn voâi: Voâi ñöôïc boùn ñeàu khaép ñaùy ao, xung quanh bôø ao. Loaïi voâi chuùng toâi söû duïng ñeå caûi taïo ao laø voâi CaO. Lieàu löôïng voâi chuùng toâi söû duïng tuøy thuoäc vaøo neàn ñaùy cuûa moãi ao. Lieàu löôïng voâi söû duïng ñöôïc theå hieän qua baûng 4.5. Baûng 4.5 Lieàu löôïng voâi söû duïng ñeå caûi taïo ao. Ao Lieàu löôïng (kg/1000m2) 1 80 2 80 3 80 4 70 5 70 Qua baûng 4.5, cho thaáy lieàu löôïng voâi söû dung ñeå caûi taïo ao cuûa traïi laø phuø hôïp vôùi ñeà nghò ôû baûng 4.2. Caùc kyõ thuaät vieân ôû traïi cho bieát söû duïng voâi CaO vôùi lieàu löôïng nhö treân laø hoaøn toaøn phuø hôïp. 4.3.1.3 Laáy nöôùc vaøo ao Sau khi boùn voâi ñöôïc 2 ngaøy thì tieán haønh röûa ao 2 – 3 laàn, baèng caùch laáy nöôùc vaø vaø xaû nöôùc ra, röûa xong thì tieán haønh laáy nöôùc. Nöôùc ñöôïc laáy tröïc tieáp töø keânh thoâng qua heä thoáng coáng, qua löôùi loïc 2 lôùp, lôùp ngoaøi coù maét löôùi (2a = 1,8 cm), lôùp trong laø löôùi mòn (100 loå/cm2). Nöôùc caáp töø heä thoáng coáng chæ ñaït ñöôïc 0,6 – 0,7 m, do ñoù caàn caáp theâm nöôùc thoâng qua heä thoáng maùy bôm. 4.3.1.4 Xöû lyù nöôùc Ao sau khi laáy nöôùc ñeå theâm 2 – 3 ngaøy thì tieán haønh xöû lyù nöôùc. Hoùa chaát maø chuùng toâi söû duïng laø chlorine 70% hoaït tính. Lieàu löôïng söû duïng ñöôïc trình baøi qua baûng 4.6. Baûng 4.6 Lieàu löôïng chlorine söû duïmg ñeå xöû lyù nöôùc Ao Lieàu löôïng söû duïng (ppm) 1 35 2 32 3 31 4 32 5 30 Theo Phaïm Vaên Tình (2003) thì lieàu löôïng chlorine xöû lyù nöôùc laø 25 – 30 ppm. Qua baûng treân cho thaáy lieàu löôïng söû duïng chlorine cuûa traïi laø cao hôn ñeà nghò. Nhöng qua thöïc teá vaø kyõ thuaät vieân ôû traïi cho bieát duøng vôùi lieàu löôïng nhö treân môùi coù theå dieät heát taát caû caùc loaøi coù theå gaây haïi cho toâm. 4.3.1.5 Gaây maøu nöôùc Sau khi xöû lyù nöôùc ñöôïc 4 ngaøy thì chuùng toâi tieán haønh gaây maøu nöôùc, caùc chaát duøng ñeå gaây maøu goàm: Caùm, phaân NPK vaø ñöôøng, lieàu löôïng duøng cho 1000 m2 nhö sau: 1 kg caùm + 0,3 kg phaân NPK + 2 kg ñöôøng, duøng lieân tuïc töø 5 – 7 ngaøy, neáu ao naøo coù maøu thì chuùng toâi ngöøng laïi. Qua thöïc teá chuùng toâi theo doõi ôû ao 1, 2, 4 sau saùu ngaøy maøu nöôùc ñaõ ñaït, ao 3, 5 chuùng toâi ngöng gaây maøu ôû sau baûy ngaøy. Khi maøu nöôùc trong ao ñaõ ñaït tröôùc khi thaû toâm 3 ngaøy, chuùng toâi tieán haønh boùn vi sinh, nhaèm muïc ñích taêng cöôøng heä vi sinh coù lôïi trong ao. Lieàu löôïng söû duïng 0,5 kg AbacMax +ø 10 kg ñöôøng cho moãi ao. Con gioáng 4.3.2.1 Choïn con gioáng Con gioáng ñöôïc chuùng toâi mua töø caùc traïi gioáng coù uy tín. Tuy nhieân, chuùng toâi cuõng phaûi kieåm tra qua 2 chæ tieâu laø: Chæ tieâu caûm quan vaø chæ tieâu phoøng thí nghieäm. - Chæ tieâu caûm quan Ñaây laø chæ tieâu ñöôïc ñaùnh giaù tröôùc tieân bao goàm caùc quan saùt + Kích côõ: Ñoàng ñeàu, möùc ñoä phaân ñaøn thaáp, caân ñoái, khoâng bò cong, ñaït ñoä tuoåi thaû nuoâi PL12 – PL15. + Maøu saéc: Toâm phaûi coù maøu saùng, toâm khoeû thöôøng thì coù maøu xaùm xanh saùng hoaëc maøu xaùm naâu saùng, toâm yeáu thöôøng coù maøu ñoû hay xaùm ñen. + Phaûn xaï: Toâm hoaït ñoäng maïnh, bôi loäi nhanh, baùm thaønh beå, phaûn öùng nhanh vôùi kích thích töø beân ngoaøi, khi xoay troøn toâm tuûa ra xung quanh vaø bôi ngöôïc doøng, khoâng tuï laïi ôû giöõa khi doøng nöôùc ngöøng xoay. + Caùc yeáu toá khaùc: Phaàn cô buïng ñoát cuoái cuûa thaân phaûi ñaày khung voû, thöùc aên trong ruoät phaûi ñaày, khoâng bò ñöùt khuùc, phuï boä ñaày ñuû vaø khoâng bò dò daïng, khoâng coù maûnh baùm treân cô theå toâm, khoâng coù hieän töôïng phaùt saùng. - Chæ tieâu phoøng thí nghieäm Qua chæ tieâu phoøng thí nghieäm phaân tích PCR (Polymerase Chain Reaction) taïi trung taâm chuaån ñoaùn y khoa (MEDIC) ñeå kieåm tra chaéc chaén laø toâm khoâng mang virus gaây beänh ñoám traéng vaø beänh MBV (Monodon Baculo Virus) Qua thöïc teá chuùng toâi theo doõi ôû traïi thì toâm gioáng mua laø PL12 vaø PL13, ôû traïi gioáng Vieät – UÙc tænh Bình Thuaän. Khi toâm vaän chuyeån veà traïi, tröôùc khi thaû vaøo ao chuùng toâi coù kieåm tra caùc chæ tieâu beân ngoaøi, chuùng toâi nhaän thaáy, toâm raát khoeû maïnh, tyû leä soáng raát cao. Vaän chuyeån gioáng Toâm ñöôïc vaän chuyeån baèng phöông phaùp vaän chuyeån kín. Toâm gioáng ñöôïc cho vaøo tuùi nylon (2 lôùp), coù bôm oxy, tuùi daøi 50 cm, roäng 15 cm, coù moät lôùp bao nhöïa pp ôû ngoaøi cuøng. Beân trong coù chöùa 1 – 1,5 lít nöôùc coù ñoä maën thích hôïp, moãi tuùi chöùa 1.000 – 1.500 toâm gioáng. Do vaän chuyeån ñöôøng xa neân moãi tuùi coù cho theâm moät ít Artemia ñeå laøm thöùc aên cho toâm traùnh toâm aên laãn nhau. Gioáng ñöôïc vaän chuyeån baèng xe laïnh ôû nhieät ñoä 200C. Maät ñoä vaø phöông phaùp thaû gioáng Maät ñoä thaû bình quaân laø 29,20 con/m2. Cuï theå ñöôïc trình baøi qua baûng 4.7 Baûng 4.7 Dieän tích, tuoåi toâm, soá löôïng vaø maät ñoä thaû Ao Dieän tích (m2) Tuoåi toâm Soá löôïng (con) Maät ñoä thaû (con/m2) 1 4100 PL13 123.000 30.00 2 5600 PL12 153.000 27.32 3 5900 PL12 163.000 27.36 4 4950 PL13 153.000 30.91 5 5950 PL13 183.000 30.76 Toâm ñöôïc vaän chuyeån ñeán ao vaøo luùc 5 giôø 40 phuùt, chuùng toâi cho taát caû xuoáng ao, ñeán 6 giô ø20 phuùt chuùng toâi tieán haønh thaû ñoàng loaït ra ao. Caùch thaû gioáng: Chuùng toâi laøm moät caùi khung trong ao phía treân gioù, sau ñoù cho caùc tuùi toâm gioáng xuoáng khung, ñeå nhieät ñoä trong ao vaø tuùi caân baèng nhau, khoaûng 20 – 30’, thì chuùng toâi tieán haønh thaû toâm, cho 2 – 3 tuùi vaøo moät caùi thao (ñöôøng kính 60 cm), cho theâm 3 – 4 lít nöôùc vaøo xoay troøn roài nghieâng thao cho toâm ra töø töø. Quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi toâm 4.3.3.1 Ñoä trong Ñoä trong cuûa ao nuoâi coù moái lieân heä tröïc tieáp ñeán söï phaùt trieån cuûa taûo vaø söï coù maët cuûa caùc chaát khoâng hoaø tan, caùc chaát keo coù nguoàn goác voâ cô vaø höõu cô. Ñoä trong cuûa ao nuoâi laø chæ tieâu ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng vaø möùc ñoä oâ nhieãm cuûa ao nuoâi. Ñoä trong cao hay thaáp ñeàu coù aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa toâm. Theo Phaïm Vaên Tình (2003), thì ñoä trong thích hôïp ñeå toâm suù phaùt trieån toát nhaát laø 30 – 40 cm. Ñoà thò 4.1 Bieán ñoäng ñoä trong buoåi saùng ôû caùc ao nuoâi Qua ñoà thò 4.1 cho thaáy ñoä trong ôû caùc ao coù xu höôùng giaûm daàn vaøo cuoái vuï nuoâi. Do vaøo cuoái vuï nuoâi löôïng thöùc aên dö thöøa, löôïng phaân toâm thaûi ra, söï phaùt trieån cuûa taûo vaø söï saùo ñoäng caùc vaät chaát lô löõng trong ao laøm ñoä trong giaûm. ÔÛ ao 2 vaøo tuaàn nuoâi thöù 5 ñoä trong taêng ñoät ngoät do taûo taøng neân chuùng toâi coù söû duïng maøu nhaân taïo (Ida Marine Green) ñeå laøm giaûm ñoä trong cho ao. Ñoä trong ôû caùc ao vaøo cuoái vuï nuoâi giaûm maïnh (< 25 cm) vaø möùc ñoä phuù döôõng ôû caùc ao quaù möùc neân chuùng toâi tieán haønh thay nöôùc ñoàng loaït ôû taát caû caùc ao vaøo tuaàn nuoâi thöù 13. pH pH cuûa ao nuoâi coù vai troø raát quan troïng, coù aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán söï phaùt trieån cuûa toâm nuoâi. pH cuõng laø moät trong nhöõng chæ tieâu veà chaát löôïng nöôùc ñeå theo doõi moâi tröôøng ao nuoâi. AÛnh höôûng cuûa pH ñeán ao nuoâi toâm: AÛnh höôûng tröïc tieáp laø neáu pH quaù cao hay quaù thaáp hay söï dao ñoäng cuûa noù quaù cao thì seõ laøm cho toâm bò toån thöông phuï boä, mang, gaây trôû ngaïi cho vieäc loät xaùc vaø laøm toâm bò meàm voû (Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2002). AÛnh höôûng giaùn tieáp, neáu pH quaù cao seõ laøm taêng ñoäc tính cuûa NH3, pH quaù thaáp seõ laøm taêng ñoäc tính cuûa H2S. Theo Phaïm Vaên Tình (2003) thì pH thích hôïp nhaát cho söï phaùt trieån cuûa toâm suù laø 7,5 – 8,5 vaø pH dao ñoäng trong ngaøy khoâng quaù 0,5 ñôn vò. Ñoà thò 4.2.a Bieán ñoäng pH buoåi saùng ôû caùc ao nuoâi Qua ñoà thò 4.2.a cho thaáy pH buoåi saùng ôû taát caû caùc ao töông ñoái oån ñònh, pH dao ñoäng trong khoaûng 7,5 – 8,5. Tuy nhieân, ôû ao 2 vaøo tuaàn nuoâi thöù 1 pH = 7,4, nhöng sau ñoù chuùng toâi tieán haønh boùn voâi cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa taûo laøm cho pH taêng daàn vaø oån ñònh ôû caùc tuaàn sau. Ngoaøi ra ôû ao 4 vaø ao 5 vaøo tuaàn nuoâi thöù 4 pH cuõng giaûm xuoáng coøn 7,4. Nguyeân nhaân do möa ñaõ laøm cho pheøn ôû bôø ao bò keùo xuoáng daãn ñeán pH giaûm. Nhöng sau ñoù chuùng toâi oån ñònh laïi pH baèng caùch boùn voâi. Hình 4.2.b Bieán ñoäng pH buoåi chieàu ôû caùc ao nuoâi Qua ñoà thò 4.2.a vaø ñoà thò 4.2.b, cho thaáy söï dao ñoäng pH trong ngaøy ôû caùc ao töông ñoái thaáp (< 0.5 ñôn vò) Ñeå oån ñònh pH trong ao chuùng toâi söû duïng voâi dolomite ñònh kyø 10 ngaøy/laàn, vôùi lieàu löôïng 10 – 20 kg/1000m2, sau moãi côn möa lôùn thì chuùng toâi söû duïng voâi CaCO3 vôùi lieàu löôïng 10 – 15 kg/1000m2, nhaèm oån ñònh pH vaø giaûm ñoä ñuïc. Ñoä kieàm Ñoä kieàm cuûa nöôùc ao laø soá ño toång coäng cuûa carbonate vaø bicarbonate. Chuùng coù taùc ñoäng quan troïng trong nöôùc thoâng qua khaû naêng laøm giaûm söï bieán ñoäng cuûa pH. Coøn ñoái vôùi toâm nuoâi ñoä kieàm ñaëc bieät quan troïng trong quaù trình laøm cöùng voû. Ñoä kieàm cao hay thaáp cuõng ñeàu coù aûnh höôûng ñeán söï cöùng voû cuûa toâm nuoâi, ñoä kieàm quaù thaáp seõ laøm cho toâm loät xaùc keùm vaø bò meàm voû, ñoä kieàm quaù cao seõ laøm cho toâm trôû neân nhaùm vaø khoù loät xaùc (Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv., 2002). Theo Nguyeãn Vaên Haûo (2002) thì ñoä kieàm toái öu caàn cho söï phaùt trieån cuûa toâm suù 80 – 120 mgCaCO3/L. Ñoà thò 4.3 Bieán ñoäng ñoä kieàm ôû caùc ao nuoâi Qua ñoà thò 4.3 cho thaáy söï dao ñoäng ñoä kieàm trong caùc ao naèm trong khoaûng thích hôïp. Do ñaây laø moâ hình nuoâi toâm coâng nghieäp ít thay nöôùc vaø ñöôïc boùn voâi ñònh kyø neân ñoä kieàm töông ñoái oån ñònh. ÔÛ ao 1 vaøo tuaàn thöù 5,6,7,8 vaø ao 2 vaøo tuaàn 5,6,7,8,9,10,11 ñoä kieàm coù cao hôn möùc cho pheùp nhöng khoâng ñaùng keå. Qua ñoù cho thaáy söï quaûn lyù cuûa traïi veà ñieàu kieän moâi tröôøng laø khaù toát. Ñoä maën Ñoä maën laø moät trong nhöõng yeáu toá caàn cho söï phaùt trieån cuûa toâm suù, Theo Phaïm Vaên Tình (2003) thì ñoä maën thích hôïp cho toâm suù laø töø 10 – 35‰, nhöng ñoä maën toái öu caàn cho söï phaùt trieån cuûa toâm suù laø töø 15 – 25‰, nhöng dao ñoäng trong ngaøy khoâng quaù 5‰. Ñoà thò 4.4 Bieán ñoäng ñoä maën ôû caùc ao Qua ñoà thò 4.4 cho thaáy söï bieán ñoäng ñoä maën ôû caùc ao khoâng lôùn vì taát caû caùc ao ñeàu laáy chung moät nguoàn nöôùc, nhöng ñoä maën ôû taát caû caùc ao ñeàu cao hôn möùc cho pheùp (> 25‰). Ñoä maën taêng daàn töø 29‰ ôû ngaøy thaû gioáng leân 37‰ ôû tuaàn nuoâi thöù 7 do söï boác hôi nöôùc. Vaøo cuoái vuï nuoâi, do möa neân caùc ao ñöôïc cung caáp theâm löôïng nöôùc ngoït laøm cho ñoä maën trong ao giaûm, nhöng cuõng naèm ngoaøi khoaûng thích hôïp cho söï phaùt trieån cuûa toâm nuoâi. ÔÛ tuaàn nuoâi thöù 13 chuùng toâi tieán haønh caáp nöôùc cho ao, do nöôùc trong ao caáp ñaõ ñöôïc laáy töø ñaàu vuï neân ñoä maën giaûm khoâng ñaùng keå, ôû tuaàn nuoâi thöù 17 ñoä maën coù giaûm nhöng vaãn coøn cao (> 25‰). 4.3.3.5 Ñoä saâu möïc nöôùc Theo Vuõ Theá Truï (2003) thì möïc nöôùc thích hôïp cho nuoâi toâm suù coâng nghieäp 1,2 – 2 m. Qua theo doõi tröïc tieáp ôû traïi möïc nöôùc ñöôïc trình baøi qua ñoà thò 4.5. Ñoà thò 4.5 Bieán ñoäng möïc nöôùc ôû caùc ao Qua ñoà thò 4.5 cho thaáy möïc nöôùc ôû traïi töông ñoái thaáp hôn so vôùi ñeà nghò (< 1,2 m). Söï bieán ñoäng möïc nöôùc ôû caùc ao töông ñoái thaáp, möïc nöôùc trung bình dao ñoäng töø 75 – 120 cm. Nguyeân nhaân möïc nöôùc thaáp laø do roø ræ vaø boác hôi. Rieâng ôû ao 4 möïc nöôùc ao thaáp nhaát so vôùi caùc ao. Nguyeân nhaân do keát caáu bôø ao khoâng toát laøm roø ræ nöôùc. Tuy nhieân giai ñoaïn 13 tuaàn nuoâi ñaàu möïc nöôùc ao tuy thaáp nhöng khoâng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán söï sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa toâm. Tuaàn thöù 13 trôû ñi chuùng toâi môùi tieán haønh caáp nöôùc cho toâm. Tuaàn nuoâi thöù 13 trôû ñi möïc nöôùc luoân luoân ñaït töø 1,2 m trôû leân. NH3 NH3 xuaát hieän trong ao nuoâi do söï phaân huûy caùc hôïp chaát höõu cô vaø voâ cô coù trong ao. Khí NH3 toàn taïi quaù möùc cho pheùp trong ao nuoâi seõ gaây ñoäc cho toâm. Ñoäc tính cuûa NH3 phuï thuoäc vaøo pH cuûa ao nuoâi, pH caøng cao thì ñoäc tính cuûa NH3 caøng maïnh. Theo Phaïm Vaên Tình (2003) thì haøm löôïng NH3 thích hôïp cho toâm suù laø < 0,1 mg/L. Qua thöïc teá chuùng toâi theo doõi ôû traïi thì yeáu toá NH3 chuùng toâi khoâng theo doõi ñònh kyø maø chuùng toâi chæ tieán haønh theo doõi NH3 khi thaáy nghi ngôø NH3 vöôït möùc cho pheùp. Caùc yeáu toá chuùng toâi nghi ngôø NH3 vöôït möùc cho pheùp laø: Nöôùc ao bò oâ nhieãm, taûo phaùt trieån quaù möùc, ñoä trong giaûm, khi quaït nöôùc ñöùng phía döôùi gioù coù muøi hoâi. ÔÛ ngaøy nuoâi 83 thì chuùng toâi tieán haønh ño NH3 ôû taát caû caùc ao, thì thaáy chæ coù ao 2 vaø ao 4 laø vöôït möùc cho pheùp, Ao 2 (NH3 = 0,120 mg/L), ao 4 (NH3 = 0,110 mg/L). Coøn taát caû caùc ao coøn laïi NH3 < 0,1 mg/L. Quaûn lyù thöùc aên vaø taêng troïng cuûa toâm Quaûn lyù thöùc aên laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng nhaát ñeå nuoâi toâm thaønh coâng. Vì thöùc aên laø moät trong nhöõng thöù ñaàu tö cao nhaát. Chi phí thöùc aên chieám khoaûng 45 – 50% chi phí saûn xuaát ñoái vôùi heä thoáng nuoâi naêng suaát cao vaø xaáp xæ 40% ñoái vôùi heä thoáng nuoâi naêng suaát thaáp (Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv., 2002). Do ñoù vieäc löïa choïn thöùc aên phuø hôïp vaø vaán ñeà caàn quan taâm nhaèm giaûm söï oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc vaø heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên. Qua thöïc teá theo doõi ôû traïi thì thöùc aên maø traïi söû duïng laø thöùc LaOne cuûa Coâng Ty Uni – President. 4.3.4.1 Quaûn lyù thöùc aên vaø phöông phaùp cho aên Ñaây laø khaâu kyõ thuaät raát quan troïng vì noù lieân quan tröïc tieáp ñeán hieäu quaû kinh teá vaø aûnh höôûng ñeán chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi. Neáu quaûn lyù thöùc aên khoâng toát seõ laøm cho moâi tröôøng ao nuoâi mau bò oâ nhieãm, maët khaùc seõ taêng heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên (FCR), töø ñoù laøm giaûm hieäu quaû kinh teá. Trong quaù trình nuoâi chuùng toâi nhaän thaáy thôøi gian ñaàu trong khoaûng 1 thaùng tuoåi, chuùng toâi söû duïng thöùc aên LaOne loaïi L000 vaø L001, chuùng toâi hoøa vôùi nöôùc vaø taïc ñeàu xung quanh ao. Qua thaùng thöù 2 khi thöùc aên chuyeån sang L002 thì chuùng toâi troän theâm caùc chaát boå xung nhö: Nutri C, Aqualact, Oli – Mos, Hepatic, In Stress, NC, … ñeå cung caáp theâm Vitamine vaø khoaùng chaát, nhaèm taêng söùc ñeà khaùng vaø giuùp toâm tieâu hoùa toát. Moãi ngaøy chuùng toâi cho toâm aên 4 laàn cuï theå ñöôïc trình baøi qua baûng 4.8. Baûng 4.8 Thôøi ñieåm vaø soá laàn cho toâm aên Ngaøy tuoåi Thôøi ñieåm cho aên Soá laàn cho aên 1 – 4 6h, 17h 2 5 – 9 6h, 11h, 17h 3 10 – 85 6h, 11h,17h, 22h 4 86 – 105 6h, 11h, 16h, 21h 4 106 – thu 7h, 11h, 15h, 19h 4 Chuùng toâi quaûn lyù thöùc aên chuû yeáu döïa vaøo saøng aên (hay nhaù), moãi ao coù 4 saøng aên ñaët ôû 4 caàu nhaù. Cuï theå ñöôïc trình baøi qua baûng sau. Baûng 4.9 Löôïng thöùc aên cho vaøo nhaù, thôøi ñieåm ñaët nhaù vaø thôøi gian thaêm nhaù Ngaøy tuoåi Thöùc aên cho vaøo nhaù (% toång troïng löôïng thöùc aên) Thôøi ñieåm ñaët nhaù Thôøi gian thaêm nhaù (giôø) 1 – 25 0 0 0 26 – 30 3 – 4 Sau khi cho aên xong 3 31 – 45 4 – 5 Sau khi cho aên xong 15’ 3 46 – 65 5 – 6 // 2.5 66 – 85 6 – 7 // 2 86 – 105 7 – 8 Sau khi cho aên xong 2 106 – thu 8 – 10 // 1.5 Caùch kieåm tra nhaù: 4 nhaù heát + toâm vaøo ít taêng 10% 4 nhaù heát + toâm vaøo nhieàu taêng 5% 3 nhaù heát + 1 nhaù coøn toâm vaøo ít taêng 5% 3 nhaù heát + 1 nhaù coøn toâm vaøo nhieàu giöõ nguyeân 2 nhaù heát + 2 nhaù coøn toâm vaøo ít giöõ nguyeân 2 nhaù heát + 2 nhaù coøn toâm vaøo nhieàu giaûm 5% 1 nhaù heát + 3 nhaù coøn toâm vaøo ít giaûm 10% 1 nhaù heát + 3 nhaù coøn toâm vaøo nhieàu giaûm 15 – 20% 4 nhaù coøn + toâm vaøo ít giaûm 20 - 25% 4 nhaù coøn + toâm vaøo nhieàu giaûm 25 - 30% Hình 4.8 Thaêm nhaù kieåm tra thöùc aên Phöông phaùp cho aên laø chuùng toâi duøng xuoàng bôi xung quanh ao, raûi thöùc aên caùch chaân bôø 1 m vaø ra ñeán phao cuoái cuøng cuûa guoàng quaït (10 m). 4.3.4.2 Taêng troïng cuûa toâm Kieåm tra toác ñoä taêng troïng cuûa toâm trong ao nuoâi coù moät yù nghóa raát quan troïng, nhaèm ñaùnh giaù sô boä tình hình phaùt trieån cuûa ñaøn toâm trong ao nuoâi vaø hieäu quaû cuûa caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñaõ ñöôïc aùp duïng. Söï taêng troïng cuûa toâm cuï theå ñöôïc trình baøi qua ñoà thò 4.7 Ñoà thò 4.7 Taêng troïng cuûa toâm trong vuï nuoâi Qua theo doõi ôû traïi chuùng toâi baét ñaàu kieåm tra toác ñoä taêng troïng cuûa toâm töø ngaøy thöù 55 trôû ñi. Caùch kieåm tra laø chuùng toâi duøng chaøi ñeå kieåm tra toác ñoä taêng troïng cuûa toâm, moãi ao chuùng toâi chaøi töø 6 – 8 chaøi xung quanh ao caân vaø tính troïng löôïng trung bình. Chuùng toâi tieán haønh kieåm tra toác ñoä taêng troïng cuûa toâm 7 – 10 ngaøy/laàn, tuøy vaøo ñieàu kieän thôøi tieát vaø söùc khoeû cuûa toâm nuoâi. Qua ñoà thò 4.7, cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa toâm nuoâi trong giai ñoaïn ñaàu laø khaù chaäm. Nguyeân nhaân coù theå laø ñoä maën quaù cao laøm cho toác ñoä taêng tröôûng cuûa toâm nuoâi chaäm. ÔÛ ao 1, 2, 4, 5 chuùng toâi baét ñaàu theo doõi söï taêng troïng cuûa toâm töø ngaøy nuoâi thöù 55. Coøn ôû ao 3 qua theo doõi baèng saøng aên chuùng toâi thaáy toâm coøn quaù nhoû neân chuùng toâi chaøi theo doõi toâm khi toâm ñaït 62 ngaøy tuoåi. ÔÛ ao 2 vaøo ngaøy nuoâi thöù 83 toâm bò beänh phaân traéng raát naëng vaø nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm traàm troïng neân chuùng toâi tieán haønh thay nöôùc. Khi caáp nöôùc vaøo thì thaáy coù hieän töôïng toâm cheát chìm xuoáng ñaùy ao neân chuùng toâi tieán haønh thu hoaïch. Vaøo ngaøy nuoâi thöù 84 trong traïi coù ao bò nhieãm virus ñoám traéng neân chuùng toâi ngöng chaøi theo doõi söï taêng tröôûng cuûa toâm, ñeán ngaøy nuoâi 106 chuùng toâi chaøi thu maãu laïi. Do giôùi haïn thôøi gian laøm ñeà taøi neân chuùng toâi chæ theo doõi söï taêng troïng cuûa toâm ñeán ngaøy nuoâi 114. Ngaøy nuoâi 114 troïng löôïng toâm ôû caùc ao nhö sau: Baûng 4.10 Troïng löôïng cuûa toâm ôû ngaøy nuoâi 114 Ao Troïng löôïng (g/con) 1 22,47 2 21,35 3 24,53 4 22,63 Qua baûng treân, cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng toâm nuoâi ôû caùc ao chæ ñaït möùc ñoä trung bình. 4.3.4.3 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên Chuùng toâi ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng thöùc aên döïa treân chæ tieâu, heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên (FCR). Do giôùi haïn thôøi gian laøm ñeà taøi neân chuùng toâi khoâng theå khaûo saùt heát vuï nuoâi vaø khi thu hoaïch caû naêm do ñoù chuùng toâi khoâng theå tính hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa traïi. Chuùng toâi chæ tính heä soá chuyeån ñoåi thöùc aên cuûa ao 2. FCRao2 = 1,53. V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Qua quaù trình khaûo saùt chuùng toâi keát luaän sau: - Ñieàu kieän cô sôû vaät chaát Traïi nuoâi coù heä thoáng coáng caáp vaø coáng thoaùt rieâng bieät phuø hôïp vôùi moâ hình nuoâi toâm coâng nghieäp hieän nay. Traïi coù ao xöû lyù buøn thaûi nhöng vaøo cuoái vuï nuoâi buøn thaûi khoâng bôm vaøo ao xöû lyù maø bôm tröïc tieáp ra keânh thoaùt ñieàu naøy khoâng phuø hôïp vôùi vuøng nuoâi toâm coâng nghieäp. Moät soá ao trong traïi coù neàn ñaùy thaáp hôn coáng thoaùt neân vieäc thaùo nöôùc khoâng ñöôïc hoaøn toaøn, maø phaûi duøng maùy bôm, laøm taêng chi phí saûn xuaát. - Quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi Quaûn lyù veà moâi tröôøng nöôùc ôû traïi laø khaù toát, caùc yeáu toá moâi tröôøng luoân giöõ oån ñònh, ít coù söï bieán ñoäng lôùn. Cuï theå + Ñoä trong: Ñoä trong ôû taát caû caùc ao töông ñoái oån ñònh, vaøo cuoái vuï nuoâi ñoä trong giaûm. Rieâng ôû ao 2 vaøo tuaàn nuoâi thöù 4 ñoä trong taêng ñoät ngoät (55 cm) + pH : pH dao ñoäng trong khoaûng 7,5 – 8,5 vaø pH dao ñoäng trong ngaøy < 0,5 ñôn vò, pH naèng trong khoaûng thích hôïp ñaït yeâu caàu. + Ñoä maën: Khaù cao laøm giaûm toác ñoä phaùt trieån cuûa toâm trong nhöõng thaùng ñaàu, laøm taêng beänh phaùt saùng. + Ñoä kieàm: Ñoä kieàm ôû caùc ao dao ñoäng trong khoaûng 80 – 140 mgCaCO3/L. Nhìn chung ñaït yeâu caàu. - Quaûn lyù taêng troïng cuûa toâm ôû caùc ao nuoâi Toác ñoä taêng troïng cuûa toâm nuoâi giai ñoaïn ñaàu töông ñoái chaäm, toác ñoä taêng troïng cuûa toâm nuoâi taêng nhanh khi veà cuoái vuï nuoâi. Nhìn chung toác ñoä taêng tröôûng cuûa toâm chæ ôû möùc ñoä trung bình, ôû ngaøy nuoâi 114, troïng löôïng toâm ôû caùc ao nhö sau: Ao1: 22,47 g/con, Ao3: 21,35 g/con, Ao4: 24,53 g/con vaø Ao5: 22,63 g/con. Ñeà Nghò Qua quaù trình khaûo saùt chuùng toâi coù nhöõng ñeà nghò sau: Coáng thoaùt caàn haï thaáp hôn ñaùy ao ñeå thoaùt nöôùc thuaän tieän, giaûm chi phí maùy bôm. Khi caáp nöôùc cho ao nuoâi töø ao laéng thì ao laéng caàn phaûi laáy nöôùc môùi vaøo ñeå xöû lyù, nhaèm laøm giaûm ñoä maën. Caàn kieåm tra söùc khoeû toâm thöôøng xuyeân ñeå coù theå ñieàu trò kieäp thôøi ñeå ñaït hieäu quaû trong ñieàu trò. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TRAÀN VAÊN HOAØ, TRAÀN VAÊN ÑÔÛM, ÑAËNG VAÊN KHIEÂM, 2001. Kyõ thuaät nuoâi thaâm canh toâm suù. Nhaø xuaát baûn Treû. NGUYEÃN VAÊN HAÛO, 2002. Moät soá vaán ñeà veà kyõ thuaät nuoâi toâm suù coâng nghieäp. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. NGUYEÃN THANH LAÂM, TRAÀN VAÊN THUAÄN, 2003. Theo doõi moâ hình nuoâi toâm coâng nghieäp taïi Bình Ñaïi tænh Beán Tre. Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. PHAÏM VAÊN TÌNH, 2003. Kyõ thuaät nuoâi toâm suù thaâm canh. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp, TP. Hoà Chí Minh. NGUYEÃN NHÖ TRÍ, 2003. Caùc beänh thöôøng xuaát hieän treân toâm vaø phöông phaùp phoøng trò hieäu quaû. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp TP. Hoà Chí Minh. VUÕ THEÁ TRUÏ, 2003. Thieát laäp vaø ñieàu haønh traïi saûn xuaát toâm suù gioáng ôû Vieät Nam. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. VUÕ THEÁ TRUÏ, 2001. Thieát laäp vaø ñieàu haønh traïi saûn xuaát gioáng ôû Vieät Nam. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp TP. Hoà Chí Minh. NGUYEÃN QUOÁC VIEÄT vaø ctv, 2001. Soå tay thöïc tieãn toát trong quaûn lyù traïi toâm cuûa Asean. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi. Trung Taâm Khuyeán Ngö Trung Öông, 2000. Kyõ thuaät nuoâi toâm suù thöông phaåm. Nhaø xuaát baûn Noâng Ngieäp. Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô, 2002. Quaûn lyù söùc khoeû toâm trong ao nuoâi. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa ao 1 Ngaøy Tuoåi toâm Ñoä trong (cm) pH Ñoä maën (‰) Ñoä kieàm mgCaCO3/L Möïc nöôùc (cm) Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Saùng Saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22/4 1 38 36 7.6 7.8 23/4 2 38 36 7.4 7.7 24/4 3 38 37 7.5 7.8 25/4 4 40 37 7.5 7.8 29 120 112 26/4 5 40 38 7.5 7.8 27/4 6 42 38 7.5 7.9 28/4 7 7.6 7.9 29/4 8 7.7 7.9 30/4 9 38 36 7.7 7.8 1/5 10 38 36 7.5 7.7 2/5 11 40 35 7.7 7.9 30 110 110 3/5 12 42 38 7.6 7.8 4/5 13 40 38 7.5 7.8 5/5 14 40 39 7.6 7.8 6/5 15 40 37 7.5 7.8 7/5 16 41 37 7.5 7.9 8/5 17 42 38 7.5 7.8 9/5 18 38 36 7.7 7.7 31 110 107 10/5 19 38 35 7.7 7.8 11/5 20 38 35 7.5 7.8 12/5 21 40 38 7.7 7.9 13/5 22 37 35 14/5 23 35 34 7.5 7.8 15/5 24 35 33 7.5 7.8 16/5 25 34 33 7.6 7.8 35 120 104 17/5 26 32 32 7.5 7.7 18/5 27 29 27 7.6 7.9 19/5 28 28 25 7.6 7.9 20/5 29 30 29 7.5 7.8 21/5 30 30 28 7.6 7.8 22/5 31 31 27 7.6 7.9 23/5 32 33 31 7.5 7.9 36 130 103 24/5 33 32 31 7.7 7.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25/5 34 32 30 7.7 7.9 26/5 35 31 29 7.7 8.0 27/5 36 35 32 7.7 8.0 28/5 37 36 36 7.6 7.9 29/5 38 38 36 7.7 7.9 30/5 39 35 35 7.6 7.8 36 130 99 31/5 40 36 32 7.7 7.9 1/6 41 36 32 7.8 7.9 2/6 42 35 31 7.6 7.9 3/6 43 37 35 7.7 7.9 4/6 44 37 36 7.7 8.0 5/6 45 37 34 7.7 8.0 6/6 46 36 33 7.6 7.9 37 140 103 7/6 47 35 32 7.6 7.9 8/6 48 35 32 7.8 8.0 9/6 49 37 32 7.8 8.1 10/6 50 37 35 7.8 8.0 11/6 51 34 34 7.8 8.0 12/6 52 35 34 7.8 8.1 13/6 53 36 33 7.7 8.0 36 120 105 14/6 54 35 32 7.5 7.9 15/6 55 35 35 7.6 7.8 16/6 56 34 34 7.5 7.9 17/6 57 35 32 7.6 7.9 18/6 58 36 34 7.6 7.8 19/6 59 34 32 7.5 7.8 20/6 60 34 32 7.5 7.8 35 110 103 21/6 61 32 29 7.5 7.8 22/6 62 31 29 7.6 7.9 23/6 63 31 30 7.6 7.9 24/6 64 29 29 7.6 7.9 25/6 65 28 26 7.5 7.8 26/6 66 27 26 7.5 7.8 27/6 67 25 24 7.7 7.8 35 100 108 28/6 68 25 24 7.6 7.9 29/6 69 24 23 7.7 7.9 30/6 70 26 24 7.7 7.9 1/7 71 27 24 7.7 8.0 2/7 72 29 25 7.7 8.1 3/7 73 28 26 7.7 8.1 4/7 74 30 28 7.8 8.0 33 90 108 5/7 75 29 27 7.8 7.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6/7 76 29 27 7.8 8.1 7/7 77 30 27 7.9 8.1 8/7 78 31 28 7.7 7.9 9/7 79 29 27 7.7 7.8 10/7 80 32 29 7.7 7.9 11/7 81 32 30 7.6 7.8 32 90 108 12/7 82 34 29 7.8 7.9 13/7 83 35 34 7.6 7.9 14/7 84 35 31 7.6 8.0 15/7 85 35 31 7.6 7.9 16/7 86 35 34 7.8 7.9 17/7 87 34 32 7.7 7.8 18/7 88 34 32 7.7 7.9 30 90 105 19/7 89 35 32 7.7 8.0 20/7 90 38 31 7.6 7.9 21/7 91 35 34 7.6 7.9 22/7 92 36 31 7.8 8.1 23/7 93 36 31 7.9 8.1 24/7 94 35 32 7.8 8.1 25/7 95 35 33 7.8 8.0 28 100 120 26/7 96 36 35 7.8 7.9 27/7 97 37 35 7.9 8.1 28/7 98 37 34 7.6 8.1 29/7 99 37 34 7.6 8.1 30/7 100 37 35 7.8 8.1 31/7 101 35 32 7.7 8.0 1/8 102 37 33 7.7 7.9 37 100 121 2/8 103 38 35 7.6 8.0 3/8 104 37 37 7.8 8.1 4/8 105 37 34 7.9 8.1 5/8 106 38 34 7.8 7.8 6/8 107 37 34 7.6 7.8 7/8 108 37 35 7.7 7.9 8/8 109 37 34 7.7 7.9 27 110 128 9/8 110 35 34 7.6 8.0 10/8 111 35 34 7.6 8.1 11/8 112 30 30 7.8 8.2 12/8 113 29 25 7.8 8.2 13/8 114 28 26 7.6 8.0 14/8 115 27 26 7.8 8.0 15/8 116 30 27 7.8 8.1 26 120 125 Phuï luïc 2: Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa ao 2 Ngaøy Tuoåi toâm Ñoä trong (cm) pH Ñoä maën (‰) Ñoä kieàm mgCaCO3/L Möïc nöôùc (cm) Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Saùng Saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22/4 1 34 32 7.4 7.6 23/4 2 34 31 7.5 7.8 24/4 3 35 35 7.4 7.8 25/4 4 35 31 7.4 7.7 29 110 115 26/4 5 34 32 7.5 7.7 27/4 6 36 32 7.5 7.7 28/4 7 7.6 7.8 29/4 8 7.6 7.8 30/4 9 37 35 7.5 7.7 1/5 10 36 34 7.5 7.7 2/5 11 40 36 7.6 7.7 31 110 112 3/5 12 40 36 7.6 7.8 4/5 13 42 35 7.7 7.9 5/5 14 45 45 7.6 7.9 6/5 15 46 45 7.6 7.8 7/5 16 50 49 7.6 7.8 8/5 17 55 56 7.5 7.8 9/5 18 60 62 7.7 7.9 33 110 107 10/5 19 43 42 7.7 7.9 11/5 20 42 40 7.6 7.9 12/5 21 40 40 7.6 7.8 13/5 22 38 35 7.7 7.7 14/5 23 39 37 7.5 7.9 15/5 24 40 37 7.7 7.9 16/5 25 41 38 7.5 7.7 35 120 100 17/5 26 40 37 7.5 7.7 18/5 27 40 37 7.5 7.7 19/5 28 39 37 7.5 7.7 20/5 29 39 35 7.5 7.7 21/5 30 40 38 7.6 7.9 22/5 31 41 39 7.6 7.9 23/5 32 39 38 7.5 7.8 35 120 97 24/5 33 39 37 7.6 7.8 25/5 34 40 37 7.7 7.9 26/5 35 41 35 7.7 7.9 27/5 36 40 38 7.8 8.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28/5 37 41 38 7.8 8.1 29/5 38 39 39 7.8 8.1 30/5 39 37 35 7.7 8.0 37 130 93 31/5 40 36 36 7.6 8.1 1/6 41 36 35 7.6 7.9 2/6 42 35 34 7.5 7.9 3/6 43 36 33 7.5 7.9 4/6 44 35 32 7.5 7.7 5/6 45 35 31 7.6 7.8 6/6 46 35 31 7.6 7.9 36 130 98 7/6 47 35 32 7.5 7.8 8/6 48 33 32 7.5 7.8 9/6 49 32 31 7.5 7.8 10/6 50 32 30 7.6 7.8 11/6 51 31 30 7.6 7.9 12/6 52 31 31 7.7 7.8 13/6 53 34 30 7.7 7.8 36 130 98 14/6 54 34 30 7.6 7.8 15/6 55 33 31 7.6 7.8 16/6 56 31 31 7.6 7.9 17/6 57 38 35 7.7 7.9 18/6 58 37 35 7.7 7.9 19/6 59 34 31 7.7 7.9 20/6 60 35 31 7.6 7.9 35 140 97 21/6 61 34 32 7.6 7.8 22/6 62 33 32 7.7 7.9 23/6 63 32 31 7.8 7.9 24/6 64 29 30 7.8 7.8 25/6 65 29 25 7.8 8.0 26/6 66 27 24 7.6 8.0 27/6 67 28 24 7.6 7.8 33 130 100 28/6 68 27 22 7.6 7.8 29/6 69 27 25 7.5 7.8 30/6 70 25 23 7.5 7.8 1/7 71 25 21 7.7 7.8 2/7 72 23 21 7.7 7.9 3/7 73 24 22 7.7 7.9 4/7 74 24 21 7.8 7.9 32 120 98 5/7 75 24 21 7.8 7.9 6/7 76 22 20 7.8 8.0 7/7 77 23 19 7.7 7.9 8/7 78 23 19 7.8 7.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/7 79 25 20 7.7 8.0 10/7 80 24 20 7.7 7.9 11/7 81 22 20 7.8 8.0 30 120 100 12/7 82 20 18 7.7 8.0 Phuï luïc 3: Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa ao 3 Ngaøy Tuoåi toâm Ñoä trong (cm) pH Ñoä maën (‰) Ñoä kieàm mgCaCO3/L Möïc nöôùc (cm) Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Saùng Saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22/4 1 39 37 7.5 7.7 23/4 2 41 39 7.6 7.7 24/4 3 41 37 7.5 7.8 25/4 4 40 37 7.5 7.8 29 110 120 26/4 5 40 38 7.5 7.8 27/4 6 42 38 7.7 7.9 28/4 7 7.6 7.9 29/4 8 7.7 7.9 30/4 9 38 36 7.6 7.8 1/5 10 38 36 7.5 7.8 2/5 11 40 35 7.7 7.9 31 110 115 3/5 12 42 38 7.6 7.8 4/5 13 41 38 7.5 7.8 5/5 14 42 38 7.6 7.8 6/5 15 49 37 7.5 7.8 7/5 16 42 37 7.5 7.9 8/5 17 39 38 7.6 7.8 9/5 18 39 36 7.5 7.7 35 90 108 10/5 19 38 36 7.7 7.8 11/5 20 38 35 7.5 7.8 12/5 21 40 38 7.7 7.9 13/5 22 38 36 14/5 23 35 34 7.7 7.9 15/5 24 36 33 7.5 7.8 16/5 25 34 33 7.6 7.8 36 80 102 17/5 26 32 32 7.5 7.7 18/5 27 29 27 7.6 7.9 19/5 28 28 25 7.7 7.9 20/5 29 30 29 7.5 7.8 21/5 30 30 28 7.6 7.8 22/5 31 31 27 7.6 7.9 23/5 32 33 31 7.5 7.9 36 90 98 24/5 33 32 31 7.6 7.8 25/5 34 36 32 7.7 7.9 26/5 35 33 29 7.6 8.0 27/5 36 35 32 7.7 8.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28/5 37 36 35 7.6 7.9 29/5 38 38 36 7.7 7.8 30/5 39 37 35 7.6 7.8 37 100 93 31/5 40 36 32 7.6 7.9 1/6 41 36 32 7.8 7.9 2/6 42 35 32 7.6 7.9 3/6 43 38 35 7.7 7.9 4/6 44 37 36 7.6 8.0 5/6 45 38 34 7.7 8.1 6/6 46 36 33 7.6 7.9 37 100 97 7/6 47 35 32 7.6 7.9 8/6 48 35 32 7.8 8.0 9/6 49 37 32 7.8 8.1 10/6 50 37 35 7.8 8.1 11/6 51 34 34 7.7 8.0 12/6 52 35 33 7.8 8.1 13/6 53 37 33 7.7 8.0 36 100 98 14/6 54 35 32 7.5 7.9 15/6 55 35 35 7.6 7.8 16/6 56 34 34 7.6 7.9 17/6 57 35 32 7.6 7.8 18/6 58 36 34 7.6 7.8 19/6 59 35 34 7.5 7.8 20/6 60 34 32 7.5 7.8 35 100 97 21/6 61 32 29 7.5 7.8 22/6 62 31 29 7.6 7.9 23/6 63 31 30 7.5 7.9 24/6 64 29 29 7.6 7.9 25/6 65 28 26 7.5 7.8 26/6 66 27 26 7.5 7.8 27/6 67 25 24 7.7 7.9 35 90 101 28/6 68 28 25 7.6 7.9 29/6 69 29 27 7.6 7.9 30/6 70 30 27 7.7 7.9 1/7 71 32 28 7.7 8.0 2/7 72 35 31 7.7 8.1 3/7 73 31 29 7.7 8.1 4/7 74 34 31 7.8 8.1 34 90 99 5/7 75 29 27 7.8 7.9 6/7 76 29 27 7.8 8.1 7/7 77 30 27 7.8 8.1 8/7 78 31 28 7.7 7.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/7 79 29 27 7.6 7.9 10/7 80 32 29 7.7 7.9 11/7 81 32 30 7.7 7.9 32 80 101 12/7 82 34 29 7.8 7.9 13/7 83 35 34 7.7 7.9 14/7 84 32 31 7.6 7.9 15/7 85 31 28 7.7 7.9 16/7 86 29 27 7.8 7.9 17/7 87 29 27 7.7 7.8 18/7 88 28 25 7.6 7.9 30 80 103 19/7 89 25 24 7.7 8.0 20/7 90 34 31 7.7 7.9 21/7 91 35 34 7.6 7.8 22/7 92 36 31 7.8 8.1 23/7 93 36 31 7.8 8.1 24/7 94 35 32 7.8 8.1 25/7 95 35 33 7.9 8.0 29 90 121 26/7 96 36 35 7.8 8.0 27/7 97 37 35 7.9 8.1 28/7 98 37 34 7.6 8.0 29/7 99 37 34 7.6 8.1 30/7 100 37 35 7.8 8.0 31/7 101 35 32 7.7 8.0 1/8 102 37 33 7.7 7.9 27 90 122 2/8 103 38 35 7.6 8.0 3/8 104 37 37 7.8 8.1 4/8 105 38 35 7.9 8.1 5/8 106 38 34 7.8 7.8 6/8 107 37 35 7.6 7.8 7/8 108 36 35 7.7 7.9 8/8 109 37 34 7.7 7.9 26 100 125 9/8 110 35 33 7.7 8.0 10/8 111 36 34 7.6 8.1 11/8 112 30 30 7.8 8.2 12/8 113 31 27 7.7 8.0 13/8 114 28 26 7.6 8.0 14/8 115 27 26 7.8 8.0 15/8 116 32 28 7.7 8.0 26 110 129 Phuï luïc 4: Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa ao 4 Ngaøy Tuoåi toâm Ñoä trong (cm) pH Ñoä maën (‰) Ñoä kieàm mgCaCO3/L Möïc nöôùc (cm) Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Saùng Saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22/4 1 40 38 7.8 7.9 23/4 2 41 39 7.6 7.8 24/4 3 43 41 7.5 7.8 25/4 4 40 37 7.7 7.9 29 100 110 26/4 5 42 40 7.5 7.8 27/4 6 42 39 7.6 7.9 28/4 7 7.6 7.9 29/4 8 7.7 8.0 30/4 9 38 36 7.7 7.8 1/5 10 38 36 7.6 7.9 2/5 11 40 35 7.7 7.9 31 90 88 3/5 12 42 38 7.6 7.8 4/5 13 40 38 7.5 7.8 5/5 14 41 39 7.6 7.8 6/5 15 40 37 7.6 7.9 7/5 16 40 39 7.5 7.9 8/5 17 42 38 7.5 7.8 9/5 18 38 36 7.7 7.7 32 90 82 10/5 19 38 35 7.7 7.8 11/5 20 39 37 7.5 7.8 12/5 21 40 38 7.7 7.9 13/5 22 38 35 14/5 23 35 33 7.6 7.9 15/5 24 35 33 7.5 7.8 16/5 25 34 33 7.6 7.9 34 90 78 17/5 26 32 32 7.5 7.7 18/5 27 29 27 7.6 7.9 19/5 28 28 25 7.6 7.8 20/5 29 30 29 7.5 7.8 21/5 30 30 28 7.6 7.8 22/5 31 31 27 7.6 7.9 23/5 32 34 31 7.5 7.9 36 100 75 24/5 33 32 30 7.6 7.8 25/5 34 32 30 7.6 7.9 26/5 35 33 29 7.7 8.0 27/5 36 35 33 7.7 8.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28/5 37 36 36 7.7 7.9 29/5 38 39 35 7.7 7.8 30/5 39 35 35 7.6 7.8 37 100 77 31/5 40 34 32 7.7 7.9 1/6 41 36 32 7.8 7.9 2/6 42 36 33 7.7 7.9 3/6 43 37 35 7.7 7.9 4/6 44 37 36 7.7 8.1 5/6 45 37 34 7.7 8.0 6/6 46 36 33 7.7 7.9 37 100 78 7/6 47 35 32 7.6 7.8 8/6 48 35 32 7.8 8.0 9/6 49 37 32 7.8 8.1 10/6 50 37 35 7.8 8.0 11/6 51 34 34 7.7 8.0 12/6 52 35 34 7.8 8.0 13/6 53 36 33 7.7 8.0 36 110 76 14/6 54 35 32 7.5 7.9 15/6 55 35 35 7.6 7.8 16/6 56 30 29 7.5 7.9 17/6 57 32 28 7.6 7.9 18/6 58 29 35 7.6 7.8 19/6 59 27 24 7.5 7.8 20/6 60 28 25 7.7 7.8 36 120 80 21/6 61 27 25 7.5 7.8 22/6 62 26 24 7.6 7.9 23/6 63 26 24 7.6 7.9 24/6 64 26 23 7.6 7.9 25/6 65 27 25 7.6 7.8 26/6 66 25 23 7.5 7.8 27/6 67 25 22 7.7 7.8 35 130 81 28/6 68 25 24 7.6 7.9 29/6 69 24 23 7.7 7.9 30/6 70 26 24 7.6 7.9 1/7 71 24 21 7.7 8.1 2/7 72 23 20 7.6 8.1 3/7 73 22 19 7.7 8.1 4/7 74 24 20 7.8 8.0 35 110 83 5/7 75 29 27 7.9 7.9 6/7 76 29 27 7.8 8.1 7/7 77 30 27 7.9 8.0 8/7 78 31 28 7.8 7.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/7 79 29 27 7.7 7.9 10/7 80 32 29 7.6 7.9 11/7 81 32 30 7.6 7.8 35 100 87 12/7 82 34 29 7.8 7.9 13/7 83 35 34 7.7 7.9 14/7 84 34 32 7.6 7.9 15/7 85 35 31 7.7 7.9 16/7 86 36 33 7.8 7.9 17/7 87 34 32 7.7 7.8 18/7 88 34 32 7.7 7.9 33 100 88 19/7 89 35 32 7.7 8.0 20/7 90 38 31 7.6 7.9 21/7 91 35 34 7.6 7.9 22/7 92 36 31 7.8 8.1 23/7 93 37 33 7.8 8.1 24/7 94 35 31 7.8 8.1 25/7 95 35 33 7.7 8.0 30 110 115 26/7 96 36 35 7.8 7.9 27/7 97 37 35 7.9 8.1 28/7 98 36 34 7.6 8.0 29/7 99 36 34 7.6 8.1 30/7 100 37 35 7.8 8.1 31/7 101 35 32 7.7 8.0 1/8 102 37 33 7.7 7.9 29 100 117 2/8 103 38 36 7.6 8.0 3/8 104 37 34 7.8 8.1 4/8 105 37 34 7.9 8.1 5/8 106 38 35 7.8 7.8 6/8 107 37 34 7.6 7.8 7/8 108 37 35 7.7 7.9 8/8 109 37 34 7.7 8.0 27 110 123 9/8 110 35 34 7.6 8.0 10/8 111 36 34 7.6 8.1 11/8 112 30 30 7.8 8.2 12/8 113 29 25 7.8 8.2 13/8 114 28 26 7.6 8.0 14/8 115 28 26 7.7 8.0 15/8 116 31 27 7.8 8.0 27 110 126 Phuï luïc 5: Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa ao 5 Ngaøy Tuoåi toâm Ñoä trong (cm) pH Ñoä maën (‰) Ñoä kieàm mgCaCO3/L Möïc nöôùc (cm) Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Saùng Saùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22/4 1 39 38 7.8 80 23/4 2 41 39 7.7 7.9 24/4 3 41 37 7.8 7.9 25/4 4 43 40 7.7 8.0 29 90 106 26/4 5 41 39 7.8 7.9 27/4 6 40 38 7.7 8.0 28/4 7 7.7 7.9 29/4 8 7.7 7.9 30/4 9 38 36 7.6 7.8 1/5 10 38 36 7.6 7.8 2/5 11 38 33 7.7 7.9 30 90 104 3/5 12 37 35 7.6 7.8 4/5 13 38 36 7.5 7.8 5/5 14 37 35 7.6 7.8 6/5 15 34 32 7.5 7.8 7/5 16 37 37 7.5 7.9 8/5 17 39 35 7.6 7.8 9/5 18 39 36 7.5 7.7 31 90 102 10/5 19 38 36 7.7 7.8 11/5 20 38 35 7.5 7.8 12/5 21 37 35 7.7 7.9 13/5 22 36 33 14/5 23 35 34 7.4 7.7 15/5 24 36 33 7.4 7.6 16/5 25 34 33 7.5 7.7 33 100 97 17/5 26 32 32 7.5 7.7 18/5 27 34 29 7.4 7.8 19/5 28 32 27 7.5 7.7 20/5 29 30 27 7.5 7.8 21/5 30 32 29 7.6 7.8 22/5 31 31 27 7.6 7.9 23/5 32 33 31 7.5 7.9 34 100 93 24/5 33 32 30 7.6 7.8 25/5 34 36 32 7.7 7.9 26/5 35 33 28 7.6 8.0 27/5 36 33 30 7.7 8.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28/5 37 36 35 7.6 7.9 29/5 38 35 33 7.7 7.8 30/5 39 37 35 7.6 7.8 37 100 88 31/5 40 36 32 7.6 7.9 1/6 41 35 30 7.8 7.9 2/6 42 35 32 7.6 7.9 3/6 43 37 36 7.7 7.9 4/6 44 37 36 7.6 8.0 5/6 45 38 34 7.7 8.1 6/6 46 36 33 7.6 7.9 37 110 90 7/6 47 35 32 7.6 7.9 8/6 48 35 32 7.8 8.0 9/6 49 37 32 7.8 8.1 10/6 50 37 35 7.8 8.1 11/6 51 34 34 7.7 8.0 12/6 52 34 31 7.6 7.9 13/6 53 35 33 7.7 8.0 35 120 93 14/6 54 34 30 7.5 7.9 15/6 55 35 35 7.6 7.9 16/6 56 34 34 7.6 7.9 17/6 57 35 32 7.6 7.8 18/6 58 36 34 7.6 7.8 19/6 59 33 30 7.5 7.7 20/6 60 30 28 7.5 7.8 35 110 92 21/6 61 31 29 7.5 7.7 22/6 62 31 29 7.6 7.9 23/6 63 31 30 7.5 7.9 24/6 64 29 26 7.6 7.9 25/6 65 28 26 7.5 7.8 26/6 66 27 25 7.5 7.8 27/6 67 25 24 7.7 7.9 34 100 95 28/6 68 28 25 7.6 7.9 29/6 69 29 27 7.7 7.9 30/6 70 30 27 7.8 8.0 1/7 71 32 28 7.8 8.0 2/7 72 35 31 7.7 8.1 3/7 73 31 29 7.8 8.1 4/7 74 29 27 7.8 8.1 33 100 97 5/7 75 29 26 7.8 7.9 6/7 76 29 27 7.8 8.1 7/7 77 28 26 7.8 8.1 8/7 78 28 28 7.7 7.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/7 79 29 27 7.6 7.9 10/7 80 32 29 7.7 7.9 11/7 81 32 30 7.7 7.9 32 100 99 12/7 82 34 29 7.8 7.9 13/7 83 35 34 7.7 7.9 14/7 84 32 31 7.6 7.9 15/7 85 31 28 7.7 7.9 16/7 86 29 27 7.8 7.9 17/7 87 29 27 7.7 7.8 18/7 88 28 25 7.6 7.9 30 100 102 19/7 89 25 24 7.7 8.0 20/7 90 30 27 7.7 7.9 21/7 91 31 27 7.6 7.8 22/7 92 34 31 7.8 8.1 23/7 93 34 31 7.8 8.1 24/7 94 33 31 7.8 8.1 25/7 95 35 33 7.9 8.0 28 100 120 26/7 96 34 31 7.8 8.0 27/7 97 32 30 7.9 8.1 28/7 98 34 31 7.6 8.0 29/7 99 34 30 7.8 8.1 30/7 100 31 31 7.9 8.2 31/7 101 31 29 7.8 8.1 1/8 102 30 28 7.9 8.3 28 100 121 2/8 103 29 27 8.0 8.4 3/8 104 29 27 7.9 8.1 4/8 105 30 28 7.9 8.1 5/8 106 30 27 7.8 7.8 6/8 107 29 27 7.6 7.8 7/8 108 26 24 7.7 7.9 8/8 109 24 21 7.8 7.9 27 100 125 9/8 110 24 21 7.7 8.0 10/8 111 15 21 7.9 8.1 11/8 112 31 29 7.8 8.2 12/8 113 31 27 7.7 8.1 13/8 114 28 26 7.6 8.0 14/8 115 27 26 7.8 8.1 15/8 116 31 29 7.7 7.9 26 110 126

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN_THANH_TS27.DOC
  • pdfLVTN_THANH_TS27.pdf