Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động tại xí nghiệp

Sau giai đoạn học lý thuyết ở trường em đã tham gia thực tập tại doanh nghiệp để so sánh thực tế và lý thuyết thực tế và lý thuyết. Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn và các cô chú trong phòng tổ chức lao động hành chính và các phòng ban khác của Công ty. Em đã mạnh dạn đi sâu khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động.

pdf93 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 1599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động tại xí nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hịch, không được tiếp khách trong phân xưởng. - Điều 5: khi vận hành máy phải thực hiện đúng quy trình công nghệ, khi sản xuất phải thường xuyên kiểm tra chất lượng chi tiết từ phôi ra. Thao tác dứt khoát, tác phong nhanh, chính xác, an toàn. - Điều 6: thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật sử dụng máy móc thiết bị. - Điều 7: sản phẩm làm ra đúng quy cách, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nếu không đạt phải bồi thường bằng hiện vật theo giá trị hiện hành, - Điều 8: hết ca sản xuất phải dọn vệ sinh phân xưởng, thiết bị sạch sẽ, gọn gàng, chuyển phế liệu để đúng nơi quy định. -Điều 9: ca trưởng ,tổ trưởng, kỹ thuật,KCS, thống kê làm thủ tục giao nhận ca và làm công tác chuẩn bị cho ca sau mới được về. Giám đốc yêu cầu công nhân viên phân xưởng chấp hành nghiêm túc những quy định trên. Nếu ai vi phạm tùy theo mức độ xử lý. Ai chấp hành tôt sẽ được khen thưởng. 8. Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty: 8.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động . 8.1.1. Phân tích tình hình tăng giảm số công nhân sản xuất: Công nhân sản xuất là người trực tiếp làm ra sản phẩm, trực tiếp phục vụ sản xuất, sự biến động cuả lực lượng lao động này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất cuả Công ty. Bảng II.5 : Quy mô lao động của Công ty qua các năm ĐVT: người Chỉ tiêu 2002 2003 2004 01 / 00. 02 / 01 SL % SL % SL % CL % CL % Tổng lao động 393 100 674 100 762 100 281 71.5 88 13.05 -Lao động trực tiếp 366 93.12 587 87.1 690 90.55 221 60.38 103 17.5 - Lao động gián tiếp 27 6.88 87 12.9 72 9.45 60 222.2 -15 -17.25 Nhận xét: Trang 57 Qua bảng trên, ta thấy tổng số lao động của Công ty đều tăng qua các năm,cụ thê: Năm 2002 tổng số lao động chỉ có 393 người , trọng đó lao động trực tiếp là 366 người chiếm 93,12%, lao đọng gián tiếp là 27 người 6,88%. Đến năm 2003 số lao động tăng len rất nhiều: tổng số lao động là 674 người, trong đó lao động trực tiếp là 584 ngưòi chiếm 87,1%, lao đọng gián tiếp là 87 người chiếm 12,9%. Năm 2004 tổng số lao động la 762 người chiếm, trong đó lao động trực tiếp la 690 người chiê,s 90,55%, lao động gián tiếp là 72 người chiếm 9,45% Ta thấy, năm 2003số lao động tăng lên rất nhiều so với năm 2004 như: Tổng số lao động tăng len 281 người tức là tăng 71,5% trong đó, lao động trực tiếp tăng 221 người ( 60,38%), lao động gián tiếp tăng 60 người (222,2 %).Đó là vì: năm 2003 với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, để có thể tồn tại và phát triển được, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công Ty, C«ng ty đã sát nhập với Công ty gỗ Nhơn Phú nên tổng số lao động của C«ng ty vào năm 2001 là tổng lao động của C«ng ty đã sát nhập. Tổng lao động năm 2004 tăng hơn năm 2003 là 88 người (13,05%), trong đó lao động trực tiếp tăng 103 người (17,5%), nhưng số lao động gián tiếp là 15 người (-17,24%). Phân tích trên, chỉ nêu lên số lượng lao động tăng, giảm bao nhiêu, không nói lên được việc sử dụng lao động là tiét kiệm hay lãng phí .Vì vậy ta tiến hành phân tích có xét đến giá trị sản xuất đạt được do sử dụng nguồn lao động này. Bảng II.6: doanh thu tiêu thụ qua các năm Chỉ tiêu 2002 2003 2004 03/02 04/03 Giá trị tổng sản lượng 24.634.216.506 25.881.484.294 52.039.135.089 1.274.267.788 26.157.650.795 Mức biến động tương đối về số lượng lao động: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch đầu sử = x100% Q QxT T k 1 k 1 dụng số lượng lao động (T) Trang 58 Trong đó: Q1,Qk:giá trị sản lượng sản xuất kỳ thuật phân tích và kỳ gốc. T1,Tk: số lượng lao động kỳ phân tích và kỳ gốc. Ý nghĩa : cho phép ta kết luận tình hình quản lý và sử dụng công nhân của doanh nghiệp là tốt hay xấu, nó là chỉ tiêu phản ánh hiêu suất sử dụng lao động. Mức biến động tưyệt đối về số lượng lao động T = k 1 k1 Q Q.TT  Ý nghĩa: cho phép ta đánh giá về tình hình tuyển dụng và đào tạo công nhân, chỉ tiêu này phản ánh về quy mô khối lượng. Mức biến động tương đối: 56,23%x100% .29425.881.484 .08952.039.135x676 762T2002  Giảm 43,77% 163,24%x100% .50624.634.216 .29425.881.48493x3 674T2001  Tăng 63,24% Mức biến động tuyệt đối:  539 .29425.811.484 .08952.039.135x674762T2002  (người)  261 .50624.634.216 .29425.811.484x393674T2001  (người) Năm 2003 Công ty đã hoàn thành sản lượng sản phẩm bằng 105%, thì Công ty đã lãng phí số lao động là 261 người tương ứng là 63,24%. Như vậy trong năm 2004 Công ty đã hoàn thành sản lượng sản phẩm bằng 201%, thì Công ty đã tiết kiệm được số lao động là 593 người tương ứng giảm 43,77%. Trang 59 Nguyên nhân: năm 2001 Công ty sát nhập hai Công ty lên tình hình sản xuât chưa ổn định, chưa nắm bắt được số lao động, đông thời trên thế giới có nhiều sự biến động, nên làm cho số lượng đơn đặt hàng giảm xuống. Năm 2002 tăng là do Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, quy mô Công ty được mở rộng, số lượng hợp đồng đặt hàng tăng, sử dụng lao động hợp lý hơn. 8.1.2. Phân tích tình hình biến động của các loại lao động khác. Đó là so sánh sự biến động của các bộ phận phục vụ, phụ trợ so với các bộ phận sản xuất chính, tổng số nhân viên so với công nhân sản xuất chính để thấy được sự tăng giảm của bộ phận này, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng những bộ phận lao động này. Ta có các chỉ tiêu sau: Tỷ lệ giữa bộ phận phục vụ so với công nhân sản xuất chính = Nhân viên phục vụ phụ trợ x 100% Số công nhân sản xuất chính Tỷ lệ giữa tổng số nhân viên quản lý so với công nhân sản xuất chính = Tổng số nhân viên quản lý x 100% Số công nhân sản xuất chính Bảng II.7: Biến động các loại lao động khác qua các năm ĐVT: người Chỉ tiêu 2002 2003 2004 03/02 04/03 SL SL SL CL % CL % I. Tổng số lao động 393 674 762 281 71,5 88 13,05 1. CNSX chính 318 544 617 226 0,71 73 0,13 2. Nhân viên phục vụ phụ trợ 47 85 95 38 0,81 10 0,12 3. Số nhân viên quản lý 19 35 36 16 0,84 1 0,03 II. Tỷ lệ nhân viên phục vụ phụ trợ so với CNSX chính 14,78 15,63 15,40 0,85 0,06 -0,23 0,01 III. Tỷ lệ nhân viên quản lý so với CNSX chính 8,97 6,43 5,83 0,46 0,08 -0,6 0,09 Trang 60 Nhận xét:qua bảng trên ta thấy: - Năm 2003 so với năm 2002 thì số công nhân sản xuất tăng 226 người tương ứng là 0,71%, số nhân viên phục vụ, phụ trợ tăng 38 người tương ứng là 0,61%, số nhân viên quản lý tăng 18 người tưong ứng là 0,84%. Ta thấy tốc độ tăng của công nhân sản xuất chính (0,71%), thấp hơn so với tốc độ tăng của công nhân phục vụ, phụ trợ (0,81%) và nhân viên quản lý (0,84%). Điều này cho thấy vào năm 2001 số công nhân viên và nhân viên phục vụ và phụ trợ là tăng quá nhiều so vơi công nhân sản xuất chính, nên có thể kết luận năm 2001 trình độ quản lý của công nhân viên thấp kếm và dư thừa so vói năm 2000, Vào năm 2000, tỷ lệ nhân viên phục vu phụ trợ so với công nhân sản xuất chính là 14,78%, tỷ lệ nhân viên quản lý so với công nhân sản xuất chính là 5,97%. Vào năm 2001 tỷ lệ nhân viên phục vụ phụ trợ so với công nhân sản xuất chính là 15,63%, tỷ lệ nhân viên quản lý so với công nhân sản xuất chính là 6,43%. - Năm 2002 so với năm 2001 thì số công nhân sản xuất tăng 73 người tương ứng là 0,13%, số nhân viên phục vụ phụ trợ tăng 10 người tương ứng là 0,12%, số nhân viên quản lý tăng 1 người tương ứng là 0,03%. Ta thấy tốc độ tăng của công nhân sản xuất (0,13%) không cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của số nhân viên phục vụ phụ trợ, còn tốc độ tăng của số nhân viên quản lý (0,03%), điều đó cho thấy trình độ quản lý của công nhân viên cao. Vào năm 2002 tỷ lệ nhân viên phục vụ, phụ trợ so với công nhân sản xuất chính là 15,40%, tỷ lệ nhân viên quản lý so với công nhân sản xuất là 0,46%. 8.1.3.Phân tích cơ cấu lao động theo nhóm tuổi và giới tính: Nhận xét: do tính chất ngành nghề kinh doanh của Công ty là chế biến các loại sản phẩm từ gỗ, nên đòi hỏi lao động nam phải chiếm tỷ trọng cao hơn nữ trong tổng số lao động. Nên ta thấy tổng số lao động nam đều tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2000, số lao động nam có 275 người (chiếm 69,97%), thì năm 2001 số lao động nam tăng lên 426 người (chiếm 63,21%), đến năm 2002 số lao động nam có 477 người (chiếm 62,6%), tuy nhiên tỷ lệ nam trong tổng số lao động qua các năm có giảm, nhưng không đáng kể. Điều này là hợp lý vì nam phù hợp với những công việc nặng như: vận chuyển gỗ, bốc xếp,… còn tỷ lệ nữ chiếm thấp hơn nam trong tổng số lao động trong Công ty, nữ phù hợp với những công việc như: chà nhám, trám trít, lắp ráp sản phẩm. Trang 61 Về độ tuổi nhìn chung Công ty có lực lượng lao động tương đối trẻ. Điều này nói lên Công ty rất coi trọng vấn đề trẻ hoá đội ngũ cán bộ công nhân viên, bởi vì các nhà quản lý hiểu rằng họ chính là lực lượng lao động nòng cốt trong tương lai, hơn nữa công việc của Công ty đòi hỏi những người có sức khoẻ tốt, chỉ có thanh niên và những người trung niên là đáp ứng tốt yêu cầu này. 8.1.4.Cơ cấu lao động theo chuyên môn: Bảng II.9: Cơ cấu lao động theo chuyên môn qua các năm ĐVT: người. Chỉ tiêu 2002 2003 2004 03/02 04/03 SL % SL % SL % CL % CL % 1. Tổng số lao động 393 100 674 100 762 100 281 71,5 88 13,06 2. Đại học 19 4,83 28 4,15 38 4,99 9 43,37 10 35,71 3. Cao đẳng, trung cấp 40 10,18 48 7,12 52 6,82 8 20 4 8,33 4. Bậc thợ công nhân Bậc 6 23 5,85 35 5,19 47 6,17 12 52,17 12 34,29 Bậc 5 13 3,31 20 2,97 35 4,59 7 53,85 15 75 Bậc 4 10 2,54 48 7,12 63 8,27 38 380 15 31,25 Bậc 3 52 13,23 270 40,06 392 51,44 218 419,2 122 45,16 Bậc 2 236 60,5 225 33,38 135 17,72 -11 -4,66 -90 -40 Bậc thợ bình quân 2,61 2,95 3,12 0,34 10,3 0,26 8,81 Cách tính: bậc thợ bình quân: Ta có bậc thợ bình quân của công nhân được xác định như sau: Hệ số bậc thợ bình quân (H) =     n 1i i n 1i ii T xhT Trong đó: Trang 62 iT :Số lượng lao động bậc thợ bình quân. ih : Bậc thợ loại i (i=1,n) n : Các loại bậc thợ. 16,2 23652101323 236x252x310x413x5x623H2000    95,2 225270482035 225x2270x348x420x5x635H2001    95,2 135392633547 135x2392x363x435x5x647H2002    Nhận xét: qua bảng trên ta thấy số lao động tăng lên qua các năm, kể cả lao động có trình độ tăng, cụ thể: Năm 2003 số người có trình độ đại học tăng hơn năm 2002 là 9 người (đạt 43,37%), nhưng về tỷ trọng tính trong tổng số lao động giảm xuống (từ 4,83% năm 2002 xuống còn 4,15% năm 2003), số người có trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2003 tăng hơn năm 2002 là 8 người tương ứng 20%, nhưng về tỷ trọng trong tổng số lao động lại giảm xuống (từ 10,18% năm 2002 xuống còn 7,12% năm 2003). Điều đó cho thấy, năm 2003 Công ty đã sử dụng một cách không hợp lý về số lượng lao động, đặc biệt là về số nhân viên quản lý. Năm 2004 số người có trình độ đại học tăng hơn năm 2003 là 10 người tương ứng 35,71%, số người có trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2004 tăng hơn năm 2003 là 4 người tương ứng 8,33%, nhưng về tỷ trọng trong tổng số lao động lại giảm xuống (từ 7,12% năm 2003 xuống còn 6,82% năm 2004). Điều đó cho thấy năm 2004, trình độ quản lý trong Công ty đã được nâng cao và sử dụng nhân viên quản lý có hiệu quả hơn. Bậc thợ của công nhân: Đối với công nhân bậc 6 năm 2003 tăng hơn năm 2002 là 12 người đạt 52,17%, nhưng về tỷ trọng trong tổng số lao động lại giảm xuống từ 5,85% năm 2002 xuống còn 5,19% năm 2003. Năm 2003 công nhân bậc 5 tăng hơn năm 2002 là 7 người (tăng 53,85%), nhưng về tỷ trọng trong tổng số lao động lại giảm xuống (từ 3,31% năm 2002 xuống còn 2,97% năm Trang 63 2003). Năm 2003 công nhân bậc 4 tăng hơn năm 2002 là 38 người (tăng 380%) và tỷ trọng trong tổng số lao động đều tăng. Năm 2003 công nhân bậc 3 tăng hơn năm 2002 là 218 người tương ứng là 419,23%. Công nhân bậc 2 năm 2003 giảm hơn năm 2002 là 11 người, tức là giảm 4,66%. Năm 2004 so với năm 2003: công nhân bậc 6 tăng 12 người tương ứng tăng 34,29%, công nhân bậc 5 tăng 15 người, tương ứng là 75%, công nhân bậc 4 tăng 15 người tương ứng 31,25%, công nhân bậc 3 tăng 122 người tương ứng 45,16%. Nhưng công nhân bậc 2 lại giảm 90 người tức là giảm 40%. Việc tăng bậc thợ này là do Công ty đã tăng cương công tác đào tạo và thi nâng bậc cho công nhân, đồng thời công nhân xin vào làm việc có trình độ tay nghề hơn. Đây là điều thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ những phân tích trên cho thấy bậc thợ bình quân của công nhân trong Công ty ngày càng tăng, cụ thể năm 2002 bậc thợ bình quân là 2,61; năm 2003 là 2,95 đến năm 2004 bậc thợ bình quân là 3,21. 9.Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động: 9.1. Phân tích tình hình sử dụng ngày công: Phân tích tình hình sử dụng ngày công để xem Công ty đã sử dụng tốt ngày công lao động chưa, ta có bảng sau: Cách tính: số ngày làm việc của một công nhân bình quân trong năm như sau: Số ngày làm việc = Số ngày làm việc theo chế độ - Số ngày công thiệt hại + Số ngày công làm thêm Trong đó: số ngày công thiệt hại bao gồm ngày vắng mặt có lý do và số ngày nghỉ không có lý do. Trang 64 Bảng II.10: cân đối thời gian lao động của một công nhân viên bình quân/năm ĐVT: người Chỉ tiêu 2002 2003 2004 03/02 04/03 1.Tổng số ngày theo dương lịch 365 365 365 2. Số ngày nghỉ lễ, tết 8 8 8 3.Số ngày nghỉ chủ nhật 52 52 52 4.Tổng số ngày theo chế độ 305 305 305 5. Tổng số ngày vắng mặt với lý do: 41,78 46,16 43,39 4,38 -2,77 - Phép năm 8,62 9 11 0,38 2 - Nhỉ ốm 9,94 10,09 8,29 0,15 -1,8 - Thai sản 1,22 1,07 1,1 -0,15 -0,03 - Họp công tác 2 2 2 - Thiếu hàng, sửa chữa lớn 20 24 21 4 -3 6. Nghỉ không có lý do 8,23 9,75 9 1,52 -0,75 7.Tổng số ngày công thiệt hại 50,01 55,91 52,39 5,91 -3,25 8. Số ngày công làm thêm 9 5 12 -4 7 9.Tổng số ngày có mặt làm việc 263,99 254,09 264,61 -9,9 10,52 Nhận xét: Nhìn chung, ta thấy số ngày làm việc của công nhân trong năm không cao. Trong đó, số ngày vắng mặt không có lý do của một công nhân bình quân trong năm là cao, đó là do vấn đề kỷ luật của Công ty không được nghiêm. Số ngày thiếu hàng, sửa chữa lớn cũng cao, đây là một vấn đề mà Công ty nên hạn chế, để công nhân an tâm làm việc và đời sống của công nhân được ổn định hơn. Số ngày nghỉ ốm của công nhân cũng cao, mặc dù Công ty có cải thiện làm việc. Cụ thể: Năm 2003 tổng số ngày công thiệt hại tăng hơn năm 2002 là 5,91 ngày, trong đó: ngày nghỉ vắng mặt có lý do tăng 4,38 ngày, bao gồm: ngày nghỉ phép tăng 0,38 ngày, nghỉ ốm tăng 0,15 ngày, thiếu hàng ngày tăng 4 ngày, ngày nghỉ không có lý do tăng 1,52 ngày. Nhưng năm 2003 có số ngày công làm thêm giảm 4 ngày so với năm 2002, nhưng số ngày nghỉ không có lý do tăng 1,52 ngày. Do đó, số ngày công có mặt làm việc của năm 2003 giảm 9,9 ngày so với năm 2002. Trang 65 Năm 2004 tổng số ngày công thiệt hại giảm 3,52 ngày, trong đó: ngày nghỉ vắng mặt có lý do giảm 2,77 ngày, số ngày nghỉ ốm giảm 1,8 ngày, số ngày nghỉ thai sản giảm 0,03 ngày, số ngày thiếu hàng ngày giảm 3 ngày, nhưng năm 2004 có số ngày công làm thêm của công nhân tăng 7 ngày so với năm 2003. Số ngày nghỉ không có lý do giảm 0,75 ngày. Số nghỉ phép tăng 2 ngày. Số ngày nghỉ thai sản và họp công tác là thấp, đó là do Công ty đã thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình và lao động của Công ty chủ yếu là nam giới. 10.Tình hình tổ chức quản lý sử dụng lao động tại Công ty: Việc quản lý sử dụng lao động kết hợp với sự phân công lao động hợp lý sẽ làm cho năng suất lao động của công nhân tăng lên, làm cho lợi nhuận của Công ty tăng lên. Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, quản lý lao động sản xuất thông qua bảng chấm công. Hàng tháng, phòng lao động hành chính giao cho các tổ trưởng bảng chấm công. Các tổ trưởng có nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở công nhân làm việc và chấm công cho họ xem họ có đi làm đầy đủ không. Cuối tháng tổ trưởng sẽ tổng kết, cộng sổ rồi giao cho phòng tổ chức lao động hành chính tính lương. Bảng II.11: chấm công của Công ty Họ và tên 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 CN Số ngày nghỉ Ngày công Tăng ca Phụ cấp 1.Nguyễn Văn An 0 Ro 2.Nguyễn Thanh Bình ô 3.Trần Thanh Hùng P Tổng cộng Trong đó: Ro: Ngày nghỉ P: Nghỉ phép. Ô: Nhỉ ốm O: Nghỉ không lý do. 11.Phân tích năng suất lao động: Lao động là yếu tố cơ bản nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động bao giờ cũng mang lại hiệu quả, người lao động luôn Trang 66 mong muốn hiệu quả lao động của mình ngày một cao, nghĩa là năng suất lao động không ngừng tăng lên. Do đó, khi phân tích năng suất lao động thì mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là làm sao tăng được năng suất lao động lên. Ta có bảng năng suất lao động sau: Cách tính xNxGS GW CNSX TSL g/CNSX xNS GW CNSX TSL ngay/CNSX CNSXCNSX TSL nam/CNV bq SS GW   Trong đó: TSLG : Giá trị sản lượng g/CNSXW : Năng xuất lao động bình quân giờ của một công nhân sản xuất. ngay/CNSXW : Năng xuất lao động bình quân ngày của một công nhân sản xuất. nam/CNSX bqW : Năng xuất lao động bình quân năm của một công nhân sản xuất. CNSXS : Số công nhân sản xuất. N : Số ngày làm bình quân. g : Số giờ làm bình quân. 22,547.33 6x263,99x7,366 506.216.634.24W 2000 g/CNSX  d 91,958.254 x263,99366 506.216.634.24W 2000 ngay/CNSX  d Trang 67 48,602.306.67 366 506.216.634.24W 2000 nam/CNSX  d 48,602.306.67 27366 506.216.634.24W 2000 nam/CNSX bq   d 79,535.22 7x254,09x7,587 294.484.881.25W 2001 g  d 58,525.173 x254,09587 294.484.881.25W 2001 N  d 64,114.091.44 587 294.484.881.25W 2001 nam  d 88,823.399.38 87587 294.484.881.25W 2001 CNV nam   d 58,502.37 x7,6690x264,61 089.135.039.52W 2002 g  d 60,019.285 690x264,61 089.135.039.52W 2002 N  d 36,036.419.75 690 089.135.039.52W 2002 Nam  d 20,828.292.68 72690 089.135.039.52W 2002 CNV Nam   d Nhận xét: tài liệu phân tích trên cho thấy kết quả so sánh năng suất lao động năm nay so với năm trước của mỗi loại không giống nhau, có loại tăng, giảm cụ thể: - Năm 2003 năng suất lao động bình quân giờ của một công nhân sản xuất so với năm 2002 giảm 32,82% tương ứng giảm 11.011,43 đồng. Năng suất lao động này năm 2003 so với năm 2002 giảm 31,94% tương ứng giảm 81.433,33 đồng, ta thấy tốc độ giảm của năng suất lao động ngày nhanh hơn so với tốc độ giảm của năng suất lao động giờ. Trang 68 - Năng suất lao động năm 2003 so với năm 2002 giảm 34,49% tương ứng giảm 23.215.487,84 đồng, ở đây ta thấy tốc độ giảm của năng suất lao động năm nhanh hơn tốc độ giảm của năng suất lao động ngày (34,49% > 32,44%). - Năm 2004 so với năm 2003, cụ thể: + Năng suất lao động giờ năm 2004 so với năm 2003 tăng 66,41% tương ứng 14.966,79 đồng. + Năng suất lao động ngày so với năm 2003 tăng 64,25% tương ứng 111.494,02 đồng, ở đây ta thấy tốc độ tăng năng suất lao động ngày chậm hơn tốc độ tăng nắng suất lao động giờ (64,25% < 64,41%). + Năng suất lao động năm của năm 2004 tăng so với năm 2003 là 71,05% tương ứng tăng 31.327.921,72 đồng. Ta thấy tốc độ tăng năng suất lao động năm tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động ngày (71,05% > 64,25%). Điều này chứng tỏ số ngày sử dụng của công nhân sản xuất cao hơn so với năm 2003 (264,61 > 254,09). *Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động năm 2004: Đối tượng phân tích là giá trị sản lượng năm 2004 so với năm 2003 G = 52.39.135.089 – 25.881.484.294 = 26.157.650.795d Trong đó: G = gCNCNSX x WgxNx S Trong đó các nhân tố:  o CN gooo1(s) x Wgx xN)SS(G  = (690-587)x249,1x7,7x22.987,23 = 4.541.384.973,34d  o CN goo11(N) x Wg)x -Nx(NSG  = 690x(252,61-249,1)x7,7x22.987,23 = 428.680.346,99d  o CN go111(g) )x Wg -x(gxNSG  = 690x 252,61 x (7,6 - 7,7)x22.987,23 = - 400.669.487,75d  )W(W x gx xNSG gCNo1 CN g111gCN)(W  = 690x 252,61 x 7,6 x (39.284,10-22.987,23) = 21.588.249.222,1d Trang 69 Cộng các nhân tố ảnh hưởng: Nhân tố làm tăng kết quả sản xuất Nhân tố làm giảm kết quả sản xuất + Số ngày làm việc: + 428.680.346,99d +Số giờ làm việc: -400.669.487,75d +Số CNSX : + 4.541.384.973,34d + NXLĐ giờ : + 21.588.249.222,1d Cộng : 26.558.314.542,4d +26157.645.054,7d Như vậy: Giá trị sản lượng năm 2004 so với năm 2003 tăng 26.157.645.045,7 đồng là do số công nhân tăng lên, số ngày lao động tăng lên, tuy nhiên nếu số giờ bình quân đạt như năm trước thì kết quả giá trị sản lượng sẽ tăng thêm là 400.669.487,75 đồng, đây là vấn đề mà Công ty cần quan tâm khai thác. 12. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động: Cách tính L LNR n L d Q LNH  Trong đó: nR : sức sinh lợi của lao động. LN : lợi nhuận trước thuế của Công ty. L : tổng số lao động. LQ : Tiền lương thực chi của Công ty. dH : Sức sinh lợi của tiền lương. Trang 70 Bảng II.13: đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ĐVT: đồng Chỉ tiêu 2003 2004 04/03 Chênh lệch % Lợi nhuận 800.905.891 1.473.018.547 672.112.656 83,92 Tổng số lao động 674 762 88 13,06 Tiền lương thực hiện 4.319.497.000 5.701.813.122 1.382.316.122 0,32 Sức sinh lợi của lao động 1.188.287,67 1.933.095,21 744.807,54 62,68 Sức sinh lợi của tiền lương 0,185 0,258 0,073 39,46 Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy năm 2004 Công ty sử dụng lao động có hiệu quả hơn năm 2003, cụ thể: Sức sinh lợi của lao động năm 2004 tăng hơn năm 2003 là 744.807,54 đồng tức là tăng 62,68%. Sức sinh lợi của tiền lương năm 2004 cũng cao hơn năm 2003 là 0,073 tức là tăng 39,46%. 13.Tình hình kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động tại Công ty: Công ty đã động viên, khuyến khích công nhân viên của Công ty bằng nhiều hình thức, cụ thể như sau: 13.1.Khuyến khích động viên người lao động qua chính sách trả công lao động: Nhóm chức năng này nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc được giao. 13.1.1.Các hình thức trả lương của Công ty: Công ty có 2 hình thức trả lương : *Đối với công nhân sản xuất trực tiếp thì Công ty trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán sản phẩm. - Đối với lao động làm khoán và làm lương sản phẩm các nhân trực tiếp T = xQVDG Trang 71 Trong đó: T: tiền lương mỗi người . DGV : đơn giá tiền lương/ sản phẩm . Q: số lượng sản phẩm hoặc công việc khoán hoàn thành. Ví dụ :Anh Nguyễn Văn Thành làm trong tổ lắp ráp, mỗi ngày anh vô thùng + kít kiện được 64 chiếc nghế, giá mỗi công đoạn vô thùng + kít kiện là 400 đồng, vì vậy số tiền anh nhận được môix ngày là 25.600 đồng. - Đối với người lao động làm theo lương sản phẩm tập thể thì việc trả lương được tính theo công thức sau: iin 1i ii SP i CN xLx t xLt L T tt     Trong đó: iT : tiền lương người thứ i nhận ttSPL : Tiền lương sản phẩm tập thể. it : Số ngày (giờ) công trong kỳ của công nhân thứ i nhận iL : tiền lương ngày (giờ) của công nhân thứ i Tính lương cấp bậc: CBminCB xHLL  Trong đó: CBH : Là hệ số cấp bậc của công nhân thứ i Tiền lương ngày của một công nhân được tính như sau: Tiền lương ngày = CBL Ngày công - Ví dụ: Công ty giao cho tổ sấy đơn giá tiền lương sản phẩm vào tháng 4 năm 2002là: 4.976.875 đồng, có tên công nhân, bậc thợ, hệ số, ngày côngđược cho trong bảng và ta tính được lương cấp bậc, ngày lương, lương giờ của công nhân như sau: Trang 72 Bảng II.14: Tiền lương công nhân tháng 4/2002 ( Tổ sấy – phân xưởng I) TT Tên công nhân Bậc thợ Hệ số Ngày công CBL ngayL nhan congL 1 Lê xuân Vinh 4 2,04 24 428.400 17.850 690.581 2 Trần Xuân Hùng 4 2,04 24 428.400 17.850 690.581 3 Lê Thanh 3 1,78 22 373.800 16.991 602569 4 Lê Ví Dụ 5 2,36 24 495.600 20.650 798.907 5 Nguyễn Văn Dũng 2 1,62 24 340.200 14.175 548.402 6 Đỗ Công Luận 2 1,62 23 340.200 14.719 545.722 7 Ngyuễn Trung Nam 2 1,62 22 340.200 15.464 548.415 8 Nguyễn Bá Cường 2 1,62 24 340.200 14.175 548.402 - Nhận xét: ta thấy cách tính lương sản phẩm tập thểcủa Công ty chưa được công bằng đối với các công nhân trong tổ, vì cách tính lương như trên chưa xét đến thái độ đống góp của các thành viên trong tổ. *Đối với các cán bộ công nhân viên Công ty trả lương theo thời gian. Vì họ làmnhững công việc không xác định được mức sản phẩm cho cán bộ công nhân viên nghỉ phép áp dụng công thức sau: Mức lương cơ bản = mức lương tối thiểu x hệ số lương Lương thời gian được = Mức lương cơ bản x Số ngày học tập, tính trong tháng Số ngày công chế độ Nghỉ phép Phụ cấp chức vụ ở Công ty được áp dụng theo chức danh công việc nhà nước. Ngoài ra Công ty còn có chế độ phụ cấp ca 3 cho những công nhân trực tiếp sản xuất và bảo vệ cơ quan từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, được hưởng 5000 đồng/ca. Phụ cấp độc hại : Đối với công nhân ở tổ lò sấy được trả:2000đ/m3 Đối với công nhân ở tổ vận chuyển, bốc xếp được trả 32.000 đ/lò (một lần bốc gỗ ra lò ). Trang 73 13.1.2. Chế độ thưởng phạt ở Công ty: Nằm trong một phần cơ cấu thu nhập của người lao động, tiền thưởng là một loại thù lao động được bổ sung làm tăng thêm thu nhập và khuyến khích người lao động nỗ lực thường xuyên trong công việc. Đây là một hình thức khuyến khích, động viên người lao động bằng vật chất trong việc duy trì và nâng cao năng suất lao động. Công ty giấy Hoàng Văn Thụ là một Công ty trực thuộc tổng công ty, việc khen thưởng cho người lao động dựa trên các chỉ tiêu xếp loại A,B,C. Tiêu chuẩn bình xét khen thưởng như sau: -Loại A: chấp hành tốt các nội quy, quy định của Công ty, có tinh thần đoàn kết tương trợ lấn nhau trong sản xuất và trong đời sống. Làm việc có năng suất có chất lượng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trau rồi học hỏi nâng cao tay nghề, Số ngày công lao động sản xuất, làm việc đạt bình quân 18 công trên tháng, trong kỳ xét không để xảy ra tai nạn lao động . - Loại B: chấp hành tốt các nội quy, quy định của Công ty, có tinh thần đoàn kết tốt, nhưng trình độc tay nghề cồn hạn chế, năng suất chất lượng chưa cao, ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éngnhÑ mét lÇn.Sè ngµy c«ng b×nh qu©n trong th¸ng ®¹t tõ 14 ®Õn 18 ngµy c«ng/th¸ng. -Lo¹i C: vi ph¹m néi quy,quy ®Þnh cña Công ty, cã tinh thÇn lµm việc th¸i ®é yÕu, n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao, bÞ xö lý c¸c h×nh thøc tõ phª b×nh ®Õn khiÓn tr¸ch cña Công ty. Sè ngµy c«ng b×nh qu©n 18 c«ng/ th¸ng trë xuèng d­íi 14 c«ng/ th¸ng. Sau khi cÕp lo¹i, Công ty sÏ khen th­ëng b»ng tiÒn. N¨m 2002 xÝ nghiÖp cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh khen th­ëng nh­ sau: Lo¹i A.539 ng­êi Lo¹i B:109 ng­êi Lo¹i C:43 ng­êi Lo¹i khuyÕn khÝch:62 ng­êi Trang 74 Kh«ng xÐt: 9 ng­êi lµ nh÷ng c«ng nh©n tù ý nghØ viÖc, c«ng nh©n vi ph¹m kû luËt. Hµng n¨m, Công ty ®Òu ®ãng b¶o hiÓm ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n ®· vµo biªn chÕ, theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ nguån nh©n lùc vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña Công ty GiÊy Hoµng V¨n Thô, ta thÊy vÒ c¬ b¶n c«ng ty ®· thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh. NÕu nh÷ng h¹n chÕ nµy ®­îc kh¾c phôc th× c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån nh©n lùc vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n cho xÝ nghiÖp, tõ ®ã sÏ t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. Trang 75 PHÇN III MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M HOµN THIÖN C¤NG T¸C QU¶N Lý Vµ Sö DôNG LAO §éNG T¹I C«ng ty 1. Mét sè ®¸nh gi¸ chungvÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng: Nh­ vËy,qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu , ph©n tÝch c¸c néi dung cña qu¶n lý nh©n lùc vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty, ta th¸y vÒ c¬ b¶n c«ng ty ®· lµm ®­îc nh÷ng mÆt sau: *Nguån nh©n lùc cña c«ng ty : nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi trÎ. *T×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty: - Hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, thi n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ®· vµo biªn chÕ. - C«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch khen th­¬ng vµ khuyÕn khÝch cho ng­êi lao ®éng. - Ng­êi lao ®éng ®Òu ®­îc lµm viÖc trong nhµ, cã m¸i hiªn che, cã nhµ vÖ sinh , nhµ ¨n tËp thÓ ®Ö phôc vô cho ng­êi lao ®éng. - §èi víi ng­êi lao ®éng ®· vµo biªn chÕ vµ hîp ®ång dµi h¹n , hµng n¨m xÝ nghiÖp ®Òu trÝch tiÒn ®ãng b¶o hiÓm y tÕ, vµ b¶o hiÓm x· héi theo ®óng quy ®Þnh nhµ n­íc. - §èi víi nh©n viªn ë kh©u gi¸n tiÕp : vµo ngµy lÔ nh­: ngµy 8-3 , ngµy 10-10,... xÝ nghiÖp tæ chøc ®i tham quan, du lÞch. - Qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch râ rµng, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc bè trÝ mét c¸ch hîp lý, xu«I theo dßng n­íc ch¶y. - VÒ mÆt c¬ cÊu lao ®éng vµ vÒ ®é tuæi lao ®éng cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý. Trang 76 - Trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, c«ng ty ®· cã chÕ ®é kû luËt, khen th­ëng mét c¸ch râ rµng, ®ång thêi tæ chøc thi ®ua lao ®éng gi÷a c¸c tæ víi nhau , nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc cña hä. - C«ng t¸c ®Þnh møc cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc. - Cuèi n¨m c«ng ty ®Òu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn qua viÖc b×nh xÐt thi ®ua khen th­ëng * Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ : - HÖ thèng nh©n sù ë c«ng ty kh«ng ®­îc ban gi¸m ®èc coi träng . ViÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng kÕt hîp víi phãng tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh. - VÒ chÝnh s¸ch ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ chØ dùa trªn sè l­îng ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. - ViÖc tuyÓn dông cña c«ng ty chØ ®­îc thùc hiÖn khi thiÕu ng­êi chø kh«ng cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ nµo hÕt. - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hµng n¨m vÉn ®­îc lËp , nh­ng kh«ng chó träng l¾m tíi kÕ ho¹ch nh©n lùc. Trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chó träng tíi kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô, cßn kÕ ho¹ch nh©n lùc chØ ®­a ra chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, chø kh«ng ®­a ra nhu cÇu lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m. Do lµ ®¨c ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, s¶n xuÊt theo mïa vô. Do ®ã, khi cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng, th× c«ng nh©n sÏ lµm lu«n vµo ngµy lÔ, chñ nhËt, t¨ng ca hoÆc c«ng ty thuª thªm lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n. Sè lao ®éng nµy sau khi lµm hÕt hîp ®ång th× hä nghØ Trang 77 viÖc. Cßn vµo nh÷ng th¸ng Ýt hµng th× c«ng nh©n cã bËc thî thÊp ®i lªn råi l¹i ®i vÒ v× kh«ng ®ñ hµng ®Ó lµm. - Trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ ph©n x­ëng m¸y, ph«i c«ng nh©n lµm viÖc trong m«i tr­êng rÊt bôi vµ ån, mét phÇn lµ do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt, mét phÇn do nhµ m¸y hót bôi cña nhµ m¸y lµm viÖc kh«ng cã hiÖu qu¶. HiÖn nay c«ng ty ®ang x©y dùng l¹i nhµ m¸y hót bôi. - C¸c tæ tr­ëng, tæ phã trong tæ ®­îc bÇu lµ do hä lµm l©u n¨m cã kinh nghÞªm, cã tay nghÒ cao chø kh«ng qua mét tr­êng líp ®µo t¹o nµo c¶. - BËc thî cña c«ng nh©n vÉn cßn thÊp h¬n so víi cÊp bËc c«ng viÖc mµ hä ®¶m nhËn. - Phßng tæ chøc lao ®éng cña xÝ nghiÖp chØ cã nhiÖm vô hoµn tÊt thñ tôc hå s¬, ®Þnh møc lao ®éng, tÝnh l­¬ng vµ tr¶ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng vµ ®ãng c¸c kho¶n b¶o hiÓm, quyÕt ®Þnh tuyÓn chän lao ®éng trùc tiÕp, kh«ng cã quyÒn thuyªn chuyÓn hay sa th¶i ®èi víi c¸n bé gi¸n tiÕp. §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp do tæng c«ng ty cïng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Nãi chung phßng tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh ch­a thÓ hiÖn hÕt quyÒn h¹n cña m×nh Sè ngµy nghØ kh«ng cã lý do cña c«ng nh©n trong n¨m t­¬ng ®èi cao,®Æc biÖt lµ sè lao ®éng ë tæ m¸y, tæ ph«i, ®ã lµ do h×nh thøc kû luËt ë c«ng ty kh«ng nghiªm. - Sè ngµy nghØ v× lý do thiÕu hµng vµ söa ch÷â línlµ cao, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp kh«ng liªn tôc 2. Mét sè ph­¬ng h­íng ph¸t trتn nguån nh©n lùc vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c sö dông lao ®éng. - Ban gi¸m ®èc c«ng ty cÇn ph¶i kÕt hîp viÖc lËp chiÕn l­îc kÕ ho¹ch kinh doanh cña xÝ nghiÖp Trang 78 víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ sö dông nguån nh©n lùc - V× qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ mét viÖc lµm mang tÝnh chÊt l©u dµi nªn xÝ nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®Ó ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc cho c«ng ty trong mét thêi gian dµi theo xu h­íng ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong t­¬ng lai chø kh«ng ®¬n thuÇn sö dông dùa trªn sè l­îng ®¬n ®Æt hµng hµng n¨m hay hµng th¸ng cña xÝ nghiÖp. - XÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông nguån nh©n lùc cho xÝ nghiÖp theo ho¹ch ®Þnh ®· ®Ò ra chø kh«ng chØ khi nµo thiÕu ng­êi míi quan t©m ®Õn viÖc tuyÓn dông. - Ph¶i ®µo t¹o c¸n bé nßng cèt, c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt nßng cèt ®Ó cã thÓ ®¶m nhËn nh÷ng chiÕn l­îc kinh tÕ quan träng - VÊn ®Ò ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn cÇn ph¶i quan t©m c¶ chiÒu s©u vÒ kü n¨ng vµ tri thøc, nghÜa lµ c«ng ty nªn kÕt hîp víi c¸c tr­êng d¹y nghÒ ®Ó cïng phèi hîp cho c«ng nh©n ®i häc vµ thi n©ng cao tay nghÒ. Cã nh­ vËy chÊt l­îng vÒ thi n©ng bËc cho c«ng nh©n sÏ ®¹t hiÒu qu¶ cao h¬n, tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm h¬n - C«ng ty nªn ®¸nh gi¸ viÖc khen th­ëng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n, ®Ó kÞp thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch hä ®Ó hä tÝch cùc h¬n khi lµm viÖc vµ g¾n bã vãi c«ng ty h¬n. - C«ng ty kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn viÖc lËp kÕ häach gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch nh©n lùc, ®ã lµ cÇn ph¶i ®­a ra lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m mét c¸ch cô thÓ vµ râ rµng. ®ång thêi trong qua tr×nh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th× t­¬ng øng v¬Ý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®ã th× cÇn bao nhiªu lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. Cã nh­ vËy Trang 79 míi tiÕt kiÖm ®ùoc sè c«ng nh©n s¶n xuÊt, tõ ®ã gi¶m tiÒn l­íng,lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ thÊp h¬n, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ cña C«ng ty. - C«ng ty cÇn ph¶i thu hót nhiÒu kh¸ch hµng h¬n n÷a, ®ång thêi ph¶i tù m×nh thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó b¸n ra thÞ tr­êng, gi¶m bít tÝnh thêi vô cña s¶n xuÊt, ®Ó c«ng nh©n lµm viÖc æn ®Þnhh¬n vµ tõ ®ã tiÒn l­¬ng cña hä n©ng cao h¬n. - C«ng ty ®ang x©y dùng l¹i nhµ m¸y hót bôi ®¹t hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m bít bôi vµ tõ ®ã ®iªï kiÖn lµm cña c«ng nh©n sÏ tèt h¬n, dÉn ®Õn sè ngµy cña c«ng nh©n gi¶m xuèng, lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng cña c«ng nh©n ®Én ®Õn lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn - CÇn ph¶i sö dông gi¶i ph¸p ph¹t ®èi víi nh÷ng ng­êi nghØ kh«ng cã lý do, ph¶I cã chÝnh s¸ch qu¶n lý lao ®éng nghiªm h¬n nh­ khiÎn tr¸ch, gi¶m bít tiÒn l­ong, ®uæi viÖc.. ®Ó gi¶m bít sè ngµy nghØ nµy, tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty - Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn th­êng xuyªn viÖc ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l­äng lao ®éng vµ thµnh phÇn lao ®éng cña C«ng ty b»ng c¸ch lËp ra nh÷ng b¶n c©u hái hay tæ chøc cuéc thi mang tÝnh chÊt t×m hiÓu vÒ chÊt l­îng lao ®éng hiÖn thêi cña C«ng ty. Nh»m môc ®Ých lµ n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ: + Møc ®é ®éng viªn khuyÕn khÝch cña C«ng ty ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ møc ®é nµo. + Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc ®ang lµm ra sao + C«ng nh©n cã tháa m·n víi c«ng viÖc m×nh ®ang lµm hay kh«ng Trang 80 + X©y dùng b¶ng m« t¶ vµ ph©n tÝch qu¶n lý c«ng viÖc hiÖu qu¶ s¸t víi thùc tÕ. Tõ ®ã, C«ng ty sÏ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ nhu cÇu c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña töng ng­êi lao ®éng ®Ó cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông hoÆc bè trÝ lao ®éng cho thÝch hîp h¬n, ®ång thêi viÖc lµm nµy sÏ ph¸t hiÖn nh÷ng tµi n¨ng lao ®éng cña C«ng ty. 3. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ: 3.1. BiÖn ph¸p1: gi¶m thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng a,TÝnh kh¶ thi khi thùc hiÖn biÖn ph¸p: *Ta cã c«ng thøc Sè ngµy lµm = Sè ngµy lµm viÖc - Sè ngµy c«ng + sè ngµy c«ng viÖc thùc tÕ theo chÕ ®é thiÖt h¹i lµm thªm HoÆc sè l­îng s¶n phÈm = n¨ng suÊt lao ®éng x thêi gian lao ®éng - Thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng n¨m trong sè ngµy c«ng thiÖt h¹i. V× thÕ nÕu gi¶m thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng sÏ t¨ng sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ, tõ ®ã sÏ lµm t¨ng sè l­îng s¶n phÈm lµm ra trong kú, ®ång thêi c«ng nh©n sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng cao h¬n, tõ ®ã cuéc sèng cña hä sÏ ®­îc c¶i thiÖn vµ cã cuéc sèng tèt h¬n. - NÕu gi¶m ®­îc l­îng thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng, th× sÏ t¹o c¶m gi¸c an t©m cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc, hä sÏ kh«ng lo lµ kh«ng cã viÖc ®Ó lµm, v× thÕ hä sÏ chó t©m vµo c«ng viÖc ®ang lµm, hä sÏ cè g¾ng hÕt søc ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, c«ng viÖc cña hä h¬n n÷a tõ ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña hä. Trang 81 - Gi¶m thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng: sÏ lµm cho doanh thu cña C«ng ty t¨ng h¬n v× khi thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng gi¶m, chøng tá C«ng ty ®· thu hót nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh tiªu thô, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng. b.§Ó thùc gi¶i ph¸p nµy C«ng ty cÇn ph¶i: - XÝ nghiÖp cÇn ph¶i thu hót nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng h¬n n÷a. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty kh«ng nªn chØ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng kh«ng mµ cßn ph¶i tù m×nh nghiªn cøu mÉu m·, tù t×m kiÕm thÞ tr­êng trong n­íc. Ngoµi viÖc thö giíi thiÖu s¶n phÈm th× gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ: + Gi¶m ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn (thuª dµi h¹n). + T¨ng hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n. Tõ ®ã sÏ lµm gi¶m thêi gian lao ®éng thùc tÕ trªn mét ng­êi, ®ång thêi sÏ lµm gi¶m chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, c«ng ®oµn kh¸c. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy th× C«ng ty cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc sau: + §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viªc ®¬n gi¶n nh­: v« thïng, kÝt kiÖn, lau chïi, chµ nh¸m … kh«ng cÇn thî bËc cao khi cÇn cã thÓ thuª ngay ®­îc th× xÝ nghiÖp nªn thuª hîp ®ång ng¾n h¹n. Cßn ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n nh­ ë tæ m¸y tæ ph«i… ®ßi hái c«ng nh©n lµnh nghÒ, th× C«ng ty kh«ng nªn thuª hîp ®ång ng¾n h¹n v× nÕu khi cÇn th× l¹i kh«ng cã. + Khi thuª hîp ®ång ng¾n h¹n th× C«ng ty nªn tr¶ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cao h¬n ®èi víi lao ®éng thuª dµi h¹n. Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng, ®ång thêi khi ®ã lµ vµo mïa vô th× Trang 82 c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng cÇn ®Õn lao ®éng. Nh­ ®Ó lµm bµn giÊy lÒ, th× xÝ nghiÖp tr¶ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn cho c«ng ®o¹n v« thïng + kÝt kiÖn lµ 580 ®ång / kg; cßn ®èi víi lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n th× xÝ nghiÖp tr¶ cho c«ng ®o¹n v« thïng + kÝt kiÖn lµ 620 ®ång / kg. + §èi víi lao ®éng lµm l­¬ng ¨n theo s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp ®­îc ¸p dông c«ng thøc: T = V§G x Q Trong ®ã : T : tiÒn l­¬ng mét ng­êi. V§G : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng / s¶n phÈm. Q : sè l­îng s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc kho¸n mét ng­êi c«ng nh©n hoµn thµnh. VÝ dô : - TÝnh l­¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n NguyÔn V¨n An lµ hîp ®ång thuª dµi h¹n, mét ngµy anh v« thïng + kÝt kiÖn lµ 50 chiÕc, mét th¸ng anh lµm 24 c«ng, th×: tiÒn l­¬ng mét th¸ng cña anh nhËn lµ: 50 x 580 x 24 = 696.000 ®ång / th¸ng. - TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n NguyÔn ThÞ DiÔm lµ lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n, mét ngµy chÞ v« thïng + kÝt kiÖn lµ 50 chiÕc, mét th¸ng chÞ lµm 24 c«ng, th×: TiÒn l­¬ng mét th¸ng cña chÞ nhËn lµ: 50 x 620 x 24 = 744.000 ®ång / th¸ng. c.Chi phÝ khi thùc hiÖn biªn ph¸p nµy lµ : Trang 83 Ta cã: Mét lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n lµm viÖc trong 6 th¸ng / n¨m. Mét lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n lµm viÖc trong 12 th¸ng / n¨m. VËy khi thuª 2 lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n b»ng khi thuª 1 ng­êi lao ®éng dµi h¹n trong 1 n¨m. Qua vÝ dô trªn ta thÊy: - Chi phÝ cho c«ng nh©n t¨ng thªm khi thuª lao ®ång ng¾n h¹n trong 1 th¸ng lµ : 744.000 – 696.000 = 48.000 ®ång / ng­êi / n¨m - Chi phÝ t¨ng thªm trong mét n¨m lµ : 48.000 x 12 = 576.000 ®ång / ng­êi / n¨m. VËy nÕu trong 1 n¨m t¹i tæ l¾p r¸p ë c«ng ®o¹n v« thïng + kÝt kiÖn nÕu C«ng ty gi¶m 10 lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n th× C«ng ty ph¶i thuª thªm 20 lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n, th× chi phÝ sÏ t¨ng lµ: 576.000 x 20 = 11.520.000 ®ång / n¨m d.Lîi Ých nhËn d­îc khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p: Ta biÕt khi xÝ nghiÖp thuª hîp ®ång dµi h¹n, hµng n¨m hä lµm viÖc trong 12 th¸ng th× C«ng ty ph¶i trÝch 17% trong tæng quü l­¬ng ®Ó tr¶ tiÒn b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm x· héi, trÝch 2% ®Ó nép vµo kinh phÝ c«ng ®oµn. MÆc dï cã nh÷ng th¸ng kh«ng ph¶i vµo mïa lµm Ýt hµng th× C«ng ty vÉn Trang 84 ph¶i ®ãng c¸c kho¶n b¶o hiÓm vµ kinh phÝ c«ng ®oµn, ®ång thêi lo l¾ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc hä khi cã nh÷ng th¸ng Ýt hµng ®Ó lµm. B¶ng III.1: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 cña C«ng ty ChØ tiªu §VT KÕ ho¹ch n¨m 2003 1. Doanh thu Ng­êi 49.251.713.132 2. Lîi nhuËn ng­êi 1.448.579.798 3.Sè lao ®«ng b×nh qu©n ng­êi 766 - Lao ®éng gi¸n tiÕp ng­êi 74 - Lao ®éng trùc tiÕp ng­êi 692 4. Chi phÝ nh©n c«ng ®ång 6.671.028.850 5. BHYT + BHXH ®ång 1.142.534.105 6. Kinh phÝ c«ng ®oµn ®ång 134.415.777 Qua b¶ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn, ta thÊy hµng n¨m C«ng ty ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty tiÒn BHYT vµ BHXH lµ : 1.142.534.105 ®ång. Nh­ vËy b×nh qu©n mét n¨m mét ng­êi C«ng ty ph¶i tr¶ lµ : 1.142.534.105 / 766 = 1.491.559® Kinh phÝ c«ng ®oµn C«ng ty chi cho mét ng­êi / n¨m lµ : Trang 85 134.415.777 / 766 = 175.477® Nh­ vËy: - trong 1 n¨m C«ng ty ph¶i chi cho chi phÝ BHYT + BHXH cho 10 ng­êi lµ: 1.491.559 x 10 = 14.915.990 ®ång / n¨m - trong 1 n¨m xÝ nghiÖp ph¶i chi cho chi phÝ c«ng ®oµn cho 10 ng­êi lµ: 175.477 x 10 = 1.754.770 ®ång / n¨m * Nh­ vËy, khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p gi¶m lao ®«ng thuª th­êng xuyªn t¨ng lao ®éng thuª hîp ®ång ng¾n h¶n tæng 1 n¨m, cô thÓ lµ gi¶m 10 lao ®éng hîp ®ång thuª th­êng xuyªn vµ t¨ng 20 lao ®éng thuª hîp ®ång ng¾n h¹n ë c«ng ®o¹n v« thïng kÝt kiÖn t¹i tæ l¾p r¸p, th× C«ng ty gi¶m mét kho¶n chi phÝ nh­ sau: C¸c nh©n tè t¨ng chi phÝ C¸c nh©n tè gi¶m chi phÝ 1. sè l­îng c«ng nh©n hîp ®ång ng¾n h¹n t¨ng lµ: + 20 ng­êi 1. sè l­îng c«ng nh©n hîp ®ång dµi h¹n gi¶m lµ: -10 ng­êi 2. chi phÝ tr¶ thªm cho c«ng nh©n t¨ng lµ: +11.520.000 ®ång 2. gi¶m BHYT + BHXH lµ: - 14.991.240 ®ång 3. gi¶m kinh phÝ c«ng ®oµn lµ: -1754.770 ®ång +11.520.000 ®ång - 16.746.101 ®ång - 5.226.010 Trang 86 Trang 87 e. So s¸nh hiÖu qu¶ nhËn ®­îc khi thùc hiªn gi¶i ph¸p: B¶ng III.2 : So s¸nh hiÖu qu¶ khi thùc hiªn gi¶i ph¸p ChØ tiªu §VT KÕ ho¹ch 2003 Thùc hiÖn gi¶i ph¸p So s¸nh 1. Doanh thu ®ång 49.251.713 .132 2. Lîi nhuËn ®ång 1.448.579. 798 3.Sè lao ®éng b×nh qu©n ng­ê i 766 766 10 - Lao ®éng gi¸n tiÕp ng­ê i 74 74 0 - Lao ®éng trùc tiÕp ng­ê i 692 702 10 - Lao ®éng th­êng xuyªn ng­ê i 692 682 -10 + Lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n ng­ê i 20 20 4. Chi phÝ nh©n c«ng ®ång 6.671.028. 850 6.682.548 .850 +11.520. 000 5. BHYT + BHXH ®ång 1.142.534. 105 1.127.542 .856 - 14.991.2 40 6. Kinh phÝ c«ng ®oµn ®ång 134.415.77 7 132.661.0 07 1.754.77 0 Tæng chi phÝ tr¶ CBCNV ®ång 7.947.978. 732 7.942.752 .722 - 5.226.01 0 Nh­ vËy: nÕu C«ng ty thùc hiÖn gi¶m thêi gian lao ®éng do thiÕu hµng b»ng biÖn ph¸p gi¶m sè Trang 88 l­îng c«ng nh©n s¶n xuÊt thuª hîp ®ång th­êng xuyªn vµ t¨ng c«ng nh©n thuª hîp ®ång ng¾n h¹n th× C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ cho c«ng nh©n viªn lµ : 5.226.101 ®ång / n¨m. Tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn. 3.2 BiÖn ph¸p 2: gi¶m thêi gian nghØ kh«ng lý do: a. Ta cã c«ng thøc: Sè ngµy lµm = Sè ngµy lµm viÖc - Sè ngµy c«ng + Sè ngµy c«ng viÖc thùc tÕ theo chÕ ®é thiÖt h¹i lµm thªm Trong ®ã: sè ngµy c«ng thiÖt h¹i bao gåm sè ngµy v¾ng mÆt cã lý do vµ sè ngµy v¾ng mÆt kh«ng lý do HoÆc sè l­îng s¶n phÈm = N¨ng suÊt lao ®éng x thêi gian lao ®éng Cã sè ngµy nghØ kh«ng cã lý do n»m trong sè ngµy c«ng thiÖt h¹i, v× vËy nÕu sè ngµy nghØ kh«ng cã lý do t¨ng cao th× lµm cho sè ngµy c«ng lµm thªm cña mét c«ng nh©n t¨ng lªn. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng nh­ èm ®au v× lµm viÖc qu¸ søc, bªn c¹nh ®ã lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty gi¶m xuèng. §ång thêi lµm cho chÊt l­îng cña s¶n phÈm gi¶m xuèng vµ lµm l·ng phÝ chi phÝ cè ®Þnh cña C«ng ty. *Nguyªn nh©n cã sè ngµy nghØ kh«ng cã lý do cao lµ v×: - Nh÷ng ngµy nghØ kh«ng cã lý do chñ yÕu lµ do c«ng nh©n ë tæ m¸y, tæ ph«i mµ c«ng nh©n ë hai tæ nµy lµ nh÷ng ng­êi thî bËc cao, cã kinh nghiÖm Trang 89 b.TÝnh kh¶ thi khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p: Sè ngµy c«ng lµm thªm trong n¨m cña mét c«ng nh©n gi¶m xuèng, dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn lµm C«ng ty cã thÒ gi¶m viÖc cho nh©n c«ng s¶n xuÊt xuèng,lµm gi¶m chi phÝ nh©n c«ng, dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ cña C«ng ty Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc h¬n vµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng, c¸c tæ tr­ëng kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ l¹i lao ®éng lµm thÕ c«ng viÖc cho c¸c c«ng nh©n v¾ng mÆt kh«ng cãlý do, tõ ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty. - Khi thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy th× viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ thêi gian s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ t¨ng h¬n. T¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng cho C«ng ty. - HÖ thèng qu¶n lý, sö dông lao ®éng cña C«ng ty sÏ ®­îc c¶i thiÖn tèt h¬n ®Ó phôc vô tèt h¬n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. c. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy thi C«ng ty cÇn ph¶i lµm: - CÇn ph¶i cã h×nh thøc kØ luËt nghiªm h¬n nh­: + Trong mét th¸ng nÕu c«ng nh©n v¾ng mÆt kh«ng cã lÝ do qu¸ bèn ngµy th× ®uæi viÖc. + Khi v¾ng mÆt kh«ng cã lý do, nÕu lµm chËm chÔ ®Õn thêi gian giao hµng cho kh¸ch hµng th× ph¶i båi th­êng b»ng tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn thiÖt h¹i mµ C«ng ty ph¶i chÞu C¸c tæ tr­ëng khi chÊm c«ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt th× còng xÐt ®Õn th¸i ®é lµm viÖc cña hä, ®Ó khi tÝnh l­¬ng sÏ xÐt ®Õn th¸i ®é lµm viÖc cña hä tõ ®ã viÖc tr¶ l­¬ng c«ng nh©n sÏ c«ng b»ng h¬n. Trang 90 - C«ng ty nªn tæ chøc ®¸nh gi¸ khen th­ëng cho c«ng nh©n viªn th­êng xuyªn h¬n chø kh«ng ph¶i mét n¨m cã mét lÇn. Nh­ lµ C«ng ty nªn thùc hiÖn viÖc khen th­ëng cho c«ng nh©n mét n¨m 3 lÇn, cã nh­ vËy míi duy tr× nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty tèt h¬n. d. Lîi Ých nhËn ®­îc khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p ngµy nghØ kh«ng cã lý do cña c«ng nh©n b½ng h×nh thøc kû luËt nghiªm h¬n lµ: Sè ngµy v¾ng mÆt kh«ng cã lý do cña mét c«ng nh©n gi¶m xuèng 5 ngµy/ng­êi/ n¨m, dÉn ®Õn sè ngµy c«ng lµm thªm cña c«ng nh©n xu«ng 5 ngµy / ng­êi/ n¨m. Do vËy sÏ tèt cho søc khoÎ cña c«ng nh©n viªn, tõ ®ã nang cao n¨ng suÊt chÊt l­îng cña C«ng ty, chÊt l­îng cña C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao h¬n, ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ cè ®Þnh cho C«ng ty. Do hiÖn,nay C«ng ty ch­a cã b¶ng c©n ®èi thêi gian lao ®éng b×nh qu©n cña mét c«ng nh©n n¨m2003, nªn em lÊy b¶ng c©n ®èi thêi gian lao ®éng b×nh qu©n cña mét lap ®éng trong n¨m 2002. B¶ng III.3: So s¸nh khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p §VT: ngµy STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch 2004 Khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p CL 1 Tæng sè ngµy theo d­¬ng lÞch 365 365 0 2 Sè ngµy nghØ lÔ, tÕt, chñ nhËt 60 60 0 3 Tæng sè ngµy theo chÕ ®é 305 305 0 4 Tæng sè ngµy v¾ng mÆt cã lý do 43.39 43.39 0 - PhÐp n¨m 11 11 0 Trang 91 - NghØ èm 8.29 8.29 0 - Thai s¶n 1.1 1.1 0 - Häp c«ng t¸c 2 2 0 - ThiÕu hµng, söa ch÷a lín 21 21 0 5 NghØ kh«ng cã lý do 9 4 -5 6 Sè ngµy c«ng thiÖt h¹i 52.39 47.39 -5 7 Sè ngµy c«ng lµm thªm 12 7 -5 8 Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ 264.61 364.61 0 NhËn xÐt: Nh­ vËy khi C«ng ty sö dông h×nh thøc kû luËt nghiªm h¬n ®èi víi c«ng nh©n, th× sè ngµy v¾ng mÆt cã lý do cña mét c«ng nh©n gi¶m xuèng 5 ngµy/ ng­êi / n¨m, lµm cho sè ngµy c«ng lµm thªm gi¶m xuèng 5 ngµy / ng­êi / n¨m. V× vËy khi thùc hiªn gi¶ ph¸p nµy th× qu¸ tr×nh qu¶n lý c«ng nh©n s¶n xuÊt nghiªm h¬n, c«ng nh©n lµm viÖc cã ý thøc kû luËt nghiªm h¬n. Trang 92 KẾT LUẬN Sau giai đoạn học lý thuyết ở trường em đã tham gia thực tập tại doanh nghiệp để so sánh thực tế và lý thuyết thực tế và lý thuyết. Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn và các cô chú trong phòng tổ chức lao động hành chính và các phòng ban khác của Công ty. Em đã mạnh dạn đi sâu khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động. Qua nghiên cứu và phân tích thực trạng quản trị và sử dụng lao động, cho thấy vai trò của công tác này đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp là rất quan trọng. Nguồn nhân lực của một tổ chức được coi là quan trọng nhất trong tất cả ncác nguồn lực khác. Chiến lược quản trị và sử dụng lao động là bộ phận then chốt trong chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ đã có nhiều cố gắng để quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho người lao động và Công ty. Những gì Công ty đã làm được thì nay ngày càng phát huy hơn, những gì chưa làm được hoặc làm không tôts thì cần phải hoàn thiện hơn nữa. Để phát huy hơn nữa vai trò của người lao động trong việc phát triển của Công ty, em xin đề xuất một số biện pháp. Song do trình độ nhận thức và thời gian nghiên cứu hạn chế, nên những ý kiến của em không tránh khỏi những thiếu xót nhất định. Em rất mong sự đóng góp của cô giáo và Công ty để đồ án hoàn thiện hơn và có thể giúp Công ty giải quyết những tồn tại trong việc quản lý và sử dụng lao động. Trang 93 Tài liệu tham khảo 1. Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Thịnh - Trường ĐHBKHN –2001 Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. 2. Brian E. Becker Mar KVA. Huselid Nhân Văn (Biên dịch) Giáo trình quản lý nhân sự. Nhà xuất bản TPHCM 3. Huỳnh Đức Lộng - Giảng viên trường ĐHKT TPHCM Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. 4. Trường ĐHKT quốc dân Khoa kế toán - kiểm toán Bộ môn kế toán quản trị hoạt động kinh doanh Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Nhà xuất bản thống kê Hà Nội –2001 5. PGS –PTS: Nguyễn Đức Khương - Trường ĐHTC kế toán TPHCM Bộ môn: Quản trị kinh doanh Giáo trình quản trị doanh nghiệp 6. Bộ luật lao động của nước CNXHCNVN Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP.pdf
Luận văn liên quan