Luận văn Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Hà Nội

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3 1.1.1. Ngân hàng thương mại. 3 1.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 4 1.1.3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 5 1.1.4. Một số loại hình tín dụng mà ngân hàng thương mại thực hiện. 7 1.1.5. Vai trò của tín dụng. 9 1.1.6. Rủi ro tín dụng. 11 1.2. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 26 1.2.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng. 26 1.2.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng. 27 1.2.3. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng. 27 1.2.4. Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng. 30 1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI. 39 1.3.1. Quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế giới. 39 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. 43 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI 46 2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI 46 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng Hải Hà Nội 46 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội. 48 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Hàng Hải Hà Nội. 48 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI. 54 2.2.1. Quan điểm của Maritime Bank Ha Noi về quản lý rủi ro tín dụng. 54 2.2.2. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng. 55 2.2.3. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội. 60 2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI. 65 2.3.1. Kết quả đạt được. 65 2.3.2. Hạn chế. 69 2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội. 70 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI 77 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI. 77 3.1.1. Mục tiêu chung. 77 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới. 78 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI. 79 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng. 79 3.2.2. Tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng. 80 3.2.3. Thực hiện triệt để và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng. 82 3.2.4. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 84 3.2.5. Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 85 3.2.6. Hoàn thiện chính sách tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 87 3.2.7. Kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 89 3.2.8. Phát triển các nghiệp vụ phái sinh tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 89 3.2.9. Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 91 3.3. KIẾN NGHỊ. 92 3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước. 92 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước. 94 3.3.3. Kiến nghị với Maritime Bank. 96 KẾT LUẬN 103 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần CSTD&QLTSĐB : Chính sách tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo. HĐQT : Hội đồng quản trị NHTM : Ngân hàng Thương mại NHHNN : Ngân hàng Nhà nước MSB: Maritime Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Ha Noi : MSB HN: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội GSTD&QLN : Giám sát tín dụng và quản lý nợ. QLTD&ĐT : Quẩn lý tín dụng và đầu tư. TCTD : Tổ chức tín dụng RR : Rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo. DANH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Kết quả kinh doanh của Maritime Bank Hà Nội giai đoạn 2007-2009 49 Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động 2007-2009 50 Bảng 2.3 : Dư nợ tín dụng 51 Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 52 Bảng 2.5 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề 52 Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm 53 Bảng 2.7 : Thu dịch vụ ròng giai đoạn 54 Bảng 2.8 : Các chỉ tiêu về nợ quá hạn 69 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Sơ đồ 1.1 : Chu trình kiểm soát tín dụng liên tục 28 Sơ đồ 1.2 : Ngăn ngừa và xử lý rủi ro tín dụng 29 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà nội 48 Sơ đồ 2.2 : Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Maritime Bank 56

doc112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u vùc §«ng Nam ¸. Ho¹t ®éng an toµn, qu¶n lý ®­îc rñi ro trong giíi h¹n hîp lý, ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng, phôc vô tèt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi ®a lÜnh vùc - ®a s¶n phÈm - dÞch vô - tiÖn Ých cã chÊt l­îng vµ ngµy cµng ®­îc ®æi míi, hoµn thiÖn. C¸c môc tiªu ­u tiªn cña ng©n hµng trong giai ®o¹n 2010 –2015 lµ: - TiÕp tôc lµ chi nh¸nh dÈn ®Çu hÖ thèng cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. - §¹t ®­îc mét b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµnh m¹nh; gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò nî xÊu, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n. - T¨ng tr­ëng ng©n hµng trªn c¬ së kh¶ n¨ng sinh lêi vµ bÒn v÷ng. - ¸p dông c¸c th«ng lÖ quèc tÕ tèt nhÊt. - C¶i thiÖn vµ ph¸t triÓn ph¸t triÓn réng h¬n n÷a hÖ thèng c¸c phßng giao dÞch thuéc chi nh¸nh. - Cung cÊp dÞch vô chÊt l­îng cao cho thÞ tr­êng môc tiªu ®· lùa chän; ph¸t triÓn m¹ng l­íi kªnh ph©n phèi s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n giai ®o¹n 2010 - 2015: + Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n: tæng tµi s¶n lµ 20%/n¨m, nguån vèn lµ 21%/n¨m, tÝn dông lµ 17%/n¨m, ®Çu t­ lµ 31%/n¨m. + ChØ sè car tèi thiÓu 10%. + Kh¶ n¨ng sinh lêi: ROA > 1%; ROE > 25%; + Kh«ng cã nî xÊu. 3.1.2. §Þnh h­íng ho¹t ®éng tÝn dông trong thêi gian tíi. §Þnh h­íng ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét bé phËn cña cô thÓ ho¸ môc tiªu ®Þnh h­íng kinh doanh cña ng©n hµng TMCP Hµng H¶i Hµ Néi. C¸c môc tiªu tÝn dông nh»m ®¶m b¶o c¬ cÊu tµi s¶n cã, c¸c c¬ cÊu tÝn dông ®­îc x©y dùng trªn c¬ së thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông hiÖn t¹i, m«i tr­êng kinh tÕ vµ x· héi, thÞ tr­êng tµi chÝnh nh÷ng n¨m tíi trªn nguyªn t¾c n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ sù an toµn æn ®Þnh. c¸c môc tiªu tÝn dông cô thÓ nh­ sau: - Møc t¨ng tr­ëng tÝn dông: ®¶m b¶o môc tiªu t¨ng tr­ëng ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t an toµn, tranh thñ thêi c¬ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ yªu cÇu c¬ cÊu l¹i tµi s¶n cña Maritime Bank Ha Noi, ®Þnh h­íng møc t¨ng tr­ëng tÝn dông b×nh qu©n trong giíi h¹n 80% giai ®o¹n 2010 – 2015. - TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ®¶m b¶o trong giai ®o¹n 2010 –2015 tû lÖ nî xÊu/tæng d­ nî lu«n ë møc d­íi 5% theo tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ, tû lÖ nî qu¸ h¹n/ tæng d­ nî lµ d­íi 0,5% - C¬ cÊu tÝn dông: T¨ng c­êng kiÓm so¸t qui m« tÝn dông trung – dµi h¹n. PhÊn ®Êu giai ®o¹n 2010 - 2015 tû träng tÝn dông trung – dµi h¹n d­íi 35% tæng d­ nî, trong ®ã tÝn dông dµi h¹n < 25% tæng d­ nî. - Gi¶m tû lÖ cho vay kh¸ch hµng c¸ nh©n vµ c¸c kh¸ch hµng nhá lÎ tËp trung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã tæng doanh thu lín h¬n 1.000.000 USD trë lªn - Ng©n hµng x¸c ®Þnh danh môc tÝn dông ­u tiªn ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh n¨ng l­îng, c«ng nghiÖp tµu thñy, chÕ biÕn xuÊt khÈu thñy s¶n, lóa g¹o, c¸c lÜnh vùc thuéc c«ng nghÖ thong tin, thuéc ngµnh vËn t¶i biÓn. song song víi ®ã lµ ph¸t triÓn m« h×nh ng©n hµng b¸n lÎ, cung cÊp trän gãi c¸c s¶n phÈm b¸n lÎ gåm s¶n phÈm b¶o hiÓm vµ ®Çu t­ c¸ nh©n, trong ®ã cã s¶n phÈm tÝn dông c¸ nh©n theo c¸c ch­¬ng tr×nh cña Maritime Bank ph¸t ®éng. 3.2. Gi¶i ph¸P N¢NG CAO CHÊT L¦îNG qu¶n lý rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng TMCP Hµng H¶i Hµ Néi. 3.2.1. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng tÝn dông. §Ó h¹n chÕ tèi ®a rñi ro do viÖc kh«ng t¸ch b¹ch c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông, t¹i chi nh¸nh m« h×nh tæ chøc tÝn dông ph¶i ®­îc x©y dùng theo h­íng: Ph¶i cã sù ®éc lËp gi÷a c¸c chøc n¨ng mµ mét c¸n bé tÝn dông hiÖn nay ®ang thùc hiÖn, ph¶i tiÕn hµnh t¸ch c¸c bé phËn: chøc n¨ng b¸n hµng (tiÕp xóc kh¸ch hµng, tiÕp thÞ...), chøc n¨ng ph©n tÝch, thÈm ®Þnh tÝn dông (ph©n tÝch, thÈm ®Þnh, dù b¸o, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng....) vµ chøc n¨ng t¸c nghiÖp (xö lý hå s¬, theo dâi, gi¸m s¸t kho¶n vay, thu nî, thu l·i...). Víi m« h×nh nµy, bé phËn quan hÖ kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm t×m kiÕm, ph¸t triÓn vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. Bé phËn nµy sÏ t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, h­íng dÉn kh¸ch hµng hoµn thiÖn hå s¬ vay vèn, sau ®ã chuyÓn toµn bé hå s¬ vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng cho bé phËn ph©n tÝch, thÈm ®Þnh tÝn dông. Bé phËn ph©n tÝch tÝn dông kiÓm tra th«ng tin, thu thËp c¸c th«ng tin bæ sung qua c¸c kªnh th«ng tin l­u tr÷ ng©n hµng, hái tin qua CIC, t×m hiÓu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc yªu cÇu bé phËn quan hÖ kh¸ch hµng t×m hiÓu thªm th«ng tin qua viÖc pháng vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng, kiÓm tra thùc tÕ, ®Ò nghÞ kh¸ch hµng bæ sung hå s¬ cÇn thiÕt… trªn c¬ së th«ng tin ®ã, bé phËn ph©n tÝch tÝn dông thùc hiÖn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c néi dung tõ t×nh h×nh chung vÒ kh¸ch hµng, t×nh h×nh tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n/dù ¸n vay vèn ®Õn c¸c néi dung vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay. Bé phËn ph©n tÝch tÝn dông trùc tiÕp b¸o c¸o kÕt qu¶, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng lªn ng­êi phª duyÖt tÝn dông. KÕt qu¶ phª duyÖt tÝn dông sau ®ã sÏ ®­îc chuyÓn cho bé phËn ph©n tÝch tÝn dông ®Ó l­u tr÷ th«ng tin ®ång thêi ®­îc chuyÓn cho bé phËn quan hÖ kh¸ch hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c kh©u tiÕp theo trong quy tr×nh tÝn dông. 3.2.2. Tu©n thñ ®óng quy tr×nh, quy chÕ tÝn dông nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Sù tu©n thñ quy tr×nh, quy chÕ tÝn dông vµ ®Þnh h­íng tÝn dông cña ng©n hµng trong tõng thêi kú lµ yªu cÇu b¾t buéc vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. 3.2.2.1. T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra néi bé nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Ho¹t ®éng kiÓm tra néi bé ph¶i thùc hiÖn ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Ó ph¸t hiÖn c¸c sai sãt vµ c¶nh b¶o c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m. Hµng n¨m ph¶i hÖ thèng kiÓm tra néi bé ph¶i kiÓm tra hÕt toµn bé c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó ph¸t hiÖn vµ cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c vi ph¹m quy tr×nh quy chÕ, tr¸nh ®Ó x¶y ra hËu qu¶ nghiªm träng råi míi xö lý sau, sÏ rÊt tèn kÐm vÒ chi phÝ cho ng©n hµng. ViÖc gi¸m s¸t rñi ro tÝn dông cÇn ®­îc ph©n ra thµnh: Gi¸m s¸t tõng kho¶n vay vµ gi¸m s¸t tæng thÓ danh môc tÝn dông nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. - Gi¸m s¸t tõng kho¶n vay mét c¸ch th­êng xuyªn nh»m ph¸t hiÖn dÊu hiÖu c¶nh b¸o sím ®Ó cã hµnh ®éng kh¾c phôc kÞp thêi. ViÖc x©y dùng hÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông néi bé nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn còng sÏ ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña kh¸ch hµng vay, nã lµ c«ng cô gi¸m s¸t tÝn dông quan träng, hÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông néi bé cÇn theo dâi ®­îc nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy kh¶ n¨ng diÔn biÕn xÊu ®i cña kho¶n tÝn dông, t×nh tr¹ng kh¸ch hµng. ViÖc gi¸m s¸t tõng kho¶n vay còng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua: + Rµ so¸t vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cÇn ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn nh»m ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng vay vèn. + Th¨m thùc ®Þa kh¸ch hµng: §Ó cã mét bøc tranh râ rµng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng th× viÖc ph©n tÝnh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ ch­a ®ñ mµ c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®i thùc ®Þa kh¸ch hµng, tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc sù tån t¹i vµ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tµi s¶n ®¶m b¶o. H¬n n÷a viÖc ®i th¨m thùc ®Þa cßn cã thÓ kiÓm chøng l¹i chÊt l­îng vµ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - Gi¸m s¸t tæng thÓ danh môc tÝn dông – ph©n tÝch tæng thÓ danh môc tÝn dông nh»m ph¸t hiÖn tËp trung tÝn dông, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña danh môc tÝn dông, cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tæng thÓ danh môc tÝn dông mét c¸ch ®Þnh kú, th­êng xuyªn ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi tr¸nh cho ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi trong ho¹t ®éng tÝn dông. - KiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång cña kh¸ch hµng, kiÓm tra dßng tiÒn cña kh¸ch hµng chuyÓn qua tµi kho¶n më t¹i chi nh¸nh ®Ó biÕt ®­îc møc ®é kinh doanh vµ dßng tiÒn cña kh¸ch hµng. 3.2.2.2 X©y dùng m« h×nh kiÓm tra néi bé ®éc lËp nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông. HiÖn t¹i chi nh¸nh ®· cã c¸n bé gi¸m s¸t vµ hæ trî tÝn dông tuy nhiªn bé phËn nµy ®ang chØ thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n vµ tËp hîp hå s¬, thu håi nî cña chi nh¸nh nh­ hiÖn nay ®· lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé phËn nµy, ®ã lµ: - Ho¹t ®éng cña c¸n bé gi¸m s¸t vµ hæ trî tÝn dông chÞu sù chØ ®¹o vµ kiÓm so¸t cña l·nh ®¹o chi nh¸nh nªn nÕu l·nh ®¹o chi nh¸nh kh«ng quan t©m ®Õn viÖc gi¸m s¸t c¸n bé gi¸m s¸t vµ hæ trî tÝn dông sÏ kh«ng tËp trung gi¸m s¸t néi dung nµy mµ sÏ tËp trung vµo c¸c néi dung kh¸c. - Do n»m trong chi nh¸nh, lîi Ých vµ thµnh tÝch cña tõng c¸n bé gi¸m s¸t vµ hæ trî tÝn dông phô thuéc vµo thµnh tÝch cña chi nh¸nh nªn bé phËn nµy cã thÓ bao che nh÷ng sai ph¹m trong vi ph¹m quy tr×nh, quy chÕ ph©n tÝch tÝn dông t¹i chi nh¸nh ®Ó chi nh¸nh ®¹t thµnh tÝch cao. V× vËy, ng©n hµng cÇn tæ chøc l¹i hÖ thèng kiÓm tra néi bé theo m« h×nh hÖ thèng kiÓm tra néi bé trùc thuéc Maritime Bank, ®éc lËp hoµn toµn víi c¸c chi nh¸nh nh»m ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trong kiÓm tra, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t néi bé. §Ó thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng kiÓm tra vµ theo dâi. 3.2.2.3. Cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng tån t¹i do kiÓm to¸n néi bé, thanh tra ng©n hµng Nhµ N­íc ph¸t hiÖn vÒ chÊt l­îng tÝn dông nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Chi nh¸nh cÇn nh×n nhËn c¸c c¶nh b¸o cña bé phËn kiÓm to¸n néi bé, c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra ng©n hµng Nhµ N­íc vÒ sù vi ph¹m quy tr×nh quy chÕ ph©n tÝch tÝn dông mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc sau kiÓm tra, kiÓm to¸n mét c¸ch kÞp thêi. Hµng n¨m, chi nh¸nh lu«n cã c¸c bé phËn kiÓm to¸n néi bé vÒ kiÓm tra, cã c¸c ®ît thanh tra cña ng©n hµng Nhµ N­íc, vÉn thuª kiÓm to¸n ®éc lËp thùc hiÖn kiÓm to¸n toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng, trong ®ã cã ho¹t ®éng tÝn dông. C¬ quan kiÓm to¸n lµ ®¬n vÞ ®éc lËp vµ chuyªn nghiÖp trong ®¸nh gi¸, ph©n tÝch, do vËy ý kiÕn cña kiÓm to¸n th­êng cã ®é tin cËy cao. Trong thêi gian qua, c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp cho chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ®¸nh gi¸ x¸c ®¸ng vÒ mét sè vi ph¹m trong chÊm ®iÓm kh¸ch hµng, ph©n tÝch tµi chÝnh c¶ kh¸ch hµng. Ng©n hµng cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó tr¸nh lÆp l¹i trong c¸c n¨m sau. 3.2.3. Thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ hoµn thiÖn hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé cña ng©n hµng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông. §Ó hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé ¸p dông hiÖu qu¶ ®èi víi tÊt c¸c doanh nghiÖp, ng©n hµng cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé theo c¸c h­íng sau ®©y: - ViÖc x©y dùng hÖ thèng néi bé xÕp h¹ng kh¸ch hµng cÇn ph©n biÖt theo tõng nhãm kh¸ch hµng v× mçi nhãm kh¸ch hµng cã ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn cÇn cã nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kh¸c nhau: + Nhãm kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp lín, bao gåm doanh nghiÖp Nhµ N­íc, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi khi x©y dùng b¶ng ®iÓm cÇn chó ý c¸c chØ tiªu tµi chÝnh; l­u chuyÓn tiÒn tÖ; qu¶n lý: Kinh nghiÖm kinh doanh vµ kinh nghiÖm trong ngµnh, tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n kinh doanh; qu¸ tr×nh tr¶ nî vay t¹i Maritime Bank Ha Noi vµ c¸c ng©n hµng kh¸c, møc ®é giao dÞch ...; c¸c yÕu tè bªn ngoµi: triÓn väng ngµnh, vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. + Nhãm kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá: VÒ c¬ b¶n c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ còng gièng nhãm c¸c doanh nghiÖp Nhµ N­íc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ng tû träng c¸c chØ tiªu th× kh¸c nhau: Trong khi c¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp Nhµ N­íc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi c¸c chØ tiªu tµi chÝnh lµ rÊt quan träng th× c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ «ng chñ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ qu¸ tr×nh quan hÖ víi ng©n hµng l¹i quan träng h¬n v× c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng thùc sù ®¸ng tin cËy, kh«ng ph¶n ¸nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. + Nhãm kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n: CÇn ®­a hÖ thèng xÕp h¹ng ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n ®i vµo ho¹t ®éng. - Chia nhá bé chØ tiªu ®¸nh gi¸ phï hîp víi quy m« doanh nghiÖp, ngµnh kinh doanh. - Víi mçi chØ tiªu ph©n tÝch cña hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé, cÇn x©y dùng khung chuÈn cho tõng nhãm doanh nghiÖp theo quy m«, ngµnh kinh doanh trong tõng thêi kú. - Tham kh¶o hÖ thèng chØ tiªu xÕp h¹ng tÝn nhiÖm doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc uy tÝn nh­ Moody’s, Standard & Poor… ®Ó bæ sung c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cã ý nghÜa vµ tiÕn dÇn tíi chuÈn mùc quèc tÕ. - KiÓm so¸t chÆt chÏ th«ng tin ®Çu vµo cña hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé. th«ng tin ®Çu vµo ph¶i lµ th«ng tin chuÈn, ®¸ng tin cËy th× kÕt qu¶ xÕp h¹ng míi chÝnh x¸c. 3.2.4. N©ng cao tr×nh ®é nguån nh©n lùc nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Ng©n hµng cÇn coi träng c«ng t¸c tÝn dông vµ phÈm chÊt c¸n bé tÝn dông. Cã chÝnh s¸ch tÝn dông chi tiÕt râ rµng, ph©n quyÒn ph¸n quyÕt cô thÓ, quy ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cho tõng bé phËn liªn quan ®Õn viÖc cho vay, thu nî thËm chÝ lµ xö lý nî... ViÖc bæ nhiÖm c¸c chøc danh liªn quan ®Õn c«ng t¸c cho vay ph¶i thùc sù kh¸ch quan, ®óng quy tr×nh, lùa chän ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt thùc sù. ViÖc bè trÝ c¸n bé tÝn dông ph¶i ®­îc chän läc vµ phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ còng nh­ lÜnh vùc c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé: tõ nghiÖp vô chuyªn m«n tíi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi c¸n bé. B¶n th©n c¸n bé liªn quan ®Õn c«ng t¸c cho vay ph¶i lu«n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. HiÖn nay c¸c c¸n bé ng©n hµng giái, c¸n bé chñ chèt hoÆc ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n ®Òu cã xu h­íng sang lµm viÖc t¹i c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, liªn doanh t¹i ViÖt Nam, hoÆc c¸c NHTM cæ phÇn nhá míi thµnh lËp. Lý do ®Ó c¸c c¸n bé nµy kh«ng tiÕp tôc lµm viÖc t¹i Maritime Bank lµ xuÊt ph¸t tõ chÝnh s¸ch thu nhËp vµ ®·i ngé ®èi víi nh©n viªn cßn h¹n chÕ, ch­a t¹o ®éng lùc thu hót vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. §Æc biÖt, víi ®éi ngò chuyªn gia giái, Maritime Bank cÇn cã lé tr×nh th¨ng tiÕn, cã c¬ chÕ ­u ®·i riªng ®Ó cho hä g¾n bã m¸u thÞt víi n¬i c«ng t¸c. Maritime Bank cã c¬ chÕ tuyÓn dông c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ tuyÓn dông ®­îc nhiÒu c¸n bé trÎ cã tµi n¨ng nh­ng ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m ng©n hµng cÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®èi víi c¸n bé nh­ qu¶n lý nh©n viªn theo ®Çu c«ng viÖc, tr¶ l­¬ng tÝnh chÊt c«ng viÖc (ph©n biÖt gi÷a c¬ chÕ l­¬ng cña kÕ to¸n víi c¸n bé tÝn dông, víi nh©n viªn kinh doanh tiÒn tÖ), t¨ng l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, t¹o c¬ héi c¹nh tranh, th¨ng tiÕn b×nh ®¼ng ®èi víi c¸n bé... §iÒu quan t©m tr­íc tiªn ®èi víi Ban l·nh ®¹o Maritime Bank lµ x©y dùng xong ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸ vµ tæ chøc gi¸o dôc ®Õn tõng c¸n bé ®Ó hiÓu ®Çy ®ñ vÒ ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸ ®ã. Ngoµi ra, Maritime Bank nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu ®­îc ®i häc tËp trung dµi h¹n ë trong vµ ngoµi n­íc, nhÊt lµ nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c¸c Ng©n hµng hiÖn ®¹i ®Ó tiÕp thu c¸c kiÕn thøc, c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ øng dông vµo ho¹t ®éng cña Maritime Bank, ®ång thêi g¾n kÕt ng­êi lao ®éng ®èi víi ng©n hµng. §èi víi c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, Maritime Bank nªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi häc tËp vÒ kü n¨ng qu¶n lý, lµm viÖc theo nhãm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n. §Þnh kú hµng quý, hµng n»m Maritime Bank nªn tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn chuyªn ®Ò, tæng kÕt tËp huÊn nghiÖp vô ®Ó c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cã thÓ trao ®æi, th¶o luËn nh÷ng v­íng m¾c xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã rót kinh nghiÖm n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®iÒu hµnh. Bªn c¹nh ®ã, ®èi víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh míi vµ then chèt, Maritime Bank cã thÓ thuª chuyªn gia n­íc ngoµi ®Ó x©y dùng, qu¶n lý, chuyÓn giao vµ ®µo t¹o cho c¸n bé nh©n viªn cña ng©n hµng. C«ng t¸c c¸n bé bao giê còng lµ kh©u quan träng nhÊt gãp phÇn t¹o nªn sù thµnh c«ng cña mét tæ chøc. §èi víi lÜnh vùc ng©n hµng th× yÕu tè con ng­êi cµng cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ hoat ®éng trªn hai ph¹m trï, ®ã lµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®¹o ®øc cña ng­êi c¸n bé ng©n hµng. V× vËy, ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng qu¶n lý tµi s¶n ng©n hµng nãi riªng cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i vµ gi¸o dôc ®«i ngò c¸n bé ng©n hµng trªn hai khÝa c¹nh ®ã. 3.2.5. N©ng cÊp hÖ thèng th«ng tin minh b¹ch chÝnh x¸c nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i rÊt quan träng, môc ®Ých ng¨n ngõa rñi ro vµ gãp phÇn æn ®Þnh hÖ thèng ng©n hµng. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ cho vay víi lßng tin kh¸ch hµng sÏ hoµn tr¶ theo tho¶ thuËn. Muèn cho vay ®¶m b¶o ®­îc an toµn, ng©n hµng ph¶i n¾m ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin kh¸ch hµng ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho vay vµ gi¸m s¸t sau khi vay nh­ th«ng tin hå s¬ ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh tr¹ng nî nÇn, tµi s¶n b¶o ®¶m, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña kh¸ch hµng vay. - Th«ng tin vÒ hå s¬ ph¸p lý nh­ tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh, c¸c chi nh¸nh hoÆc ®¬n vÞ trùc thuéc, hä tªn vµ tr×nh ®é ng­êi l·nh ®¹o, nghÒ nghiÖp kinh doanh, mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh chñ yÕu, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm... - Th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh bao gåm t×nh h×nh vèn, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, l­u chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. - Th«ng tin vÒ t×nh h×nh quan hÖ tÝn dông gåm c¸c kho¶n vay t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc kh¸c, thêi h¹n tr¶ cña c¸c kho¶n vay ®ã, lÞch sö quan hÖ tÝn dông cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ®· cho vay - Th«ng tin vÒ xÕp lo¹i tÝn dông cña kh¸ch hµng tõ c¸c c¬ quan xÕp lo¹i bªn ngoµi vµ kÕt qu¶ xÕp lo¹i néi bé cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. - Th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n xin vay cña kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng tõ viÖc thùc hiÖn dù ¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. - Th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh cã liªn quan ®Õn ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, th«ng tin kinh tÕ, thÞ tr­êng, xu thÕ ph¸t triÓn, tiÒm n¨ng cña ngµnh. §Ó cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin ®ã cho ng©n hµng th­¬ng m¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã nh÷ng c¬ quan chuyªn m«n thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin tÝn dông. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, viÖc cung cÊp th«ng tin nµy cßn h¹n chÕ vµ thiÕu minh b¹ch chÝnh x¸c. MÆc dï ®· cã nhiÒu kªnh cung cÊp th«ng tin, nh­ng vÉn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nh­ t×nh h×nh d­ nî, vay nî cña kh¸ch hµng, t×nh tr¹ng thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n ë nhiÒu n¬i, Do vËy, viÖc n©ng cÊp hÖ thèng th«ng tin minh b¹ch chÝnh x¸c lµ rÊt cÇn thiÕt vµ h÷u Ých, c¸c kªnh cung cÊp th«ng tin cÇn ph¶i cËp nhËt th­êng xuyªn, cÈn thËn, cã kÕ ho¹ch l­u tr÷ th«ng tin hîp lý, hiÖu qu¶. ChÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p, ban hµnh luËt ®Þnh xö lý nghiªm c¸c ®¬n vÞ cè t×nh che giÊu, khai b¸o, cung cÊp sai sù thËt ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. 3.2.6. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. §Ó ®¶m b¶o ®­a ho¹t ®éng tÝn dông Maritime Bank ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng, ®¹t ®­îc môc tiªu an toµn, hiÖu qu¶, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ kiÓm so¸t ®­îc rñi ro còng nh­ tiÕn dÇn ®Õn th«ng lÖ quèc tÕ, chÝnh s¸ch tÝn dông cña Maritime Bank cÇn ph¶i hoµn thiÖn nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau ®©y: - C¬ chÕ ph©n cÊp uû quyÒn: ViÖc ph©n cÊp, uû quyÒn trong phª duyÖt tÝn dông ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: + Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÕ ®é cña Maritime Bank vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. + X¸c ®Þnh quyÒn chñ ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp ®iÒu hµnh trong ho¹t ®éng tÝn dông, tu©n thñ quy tr×nh xÐt duyÖt tÝn dông tõ kh©u xÐt duyÖt tÝn dông ®Õn kh©u kiÓm so¸t. + Phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ ho¹t ®éng, quy m«, ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ ®Æc ®iÓm tõng ®¬n vÞ, phï hîp víi n¨ng lùc cña ng­êi ®­îc ph©n cÊp, uû quyÒn còng nh­ n¨ng lùc kiÓm so¸t rñi ro cña ®¬n vÞ ®­îc ph©n cÊp. - TËp trung vµo c¸c néi dung: a. X©y dùng quy tr×nh cÊp tÝn dông theo tõng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cô thÓ, trong ®ã kªt hîp toµn bé c¸c giai ®o¹n tõ cung øng tÝn dông ®Õn b¶o l·nh, ph¸t hµnh LC.. trong ®ã quy tr×nh ph¶i phï hîp víi tõng lÜnh vùc, g¾n liÒn víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, yªu cÇu vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp, tÝnh ®Æc thï trong kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ. b. TÝn dông vµ dÞch vô lµ hai ho¹t ®éng g¾n kÕt víi nhau, ®Ó khai th¸c toµn diÖn c¸c tiÒm n¨ng hîp t¸c víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp, cÇn x©y dùng c¬ chÕ, quy tr×nh cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô - tÝn dông trän gãi bao gåm cung øng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô b¶o hiÓm, kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ...§ång thêi triÓn khai viÖc ¸p dông l·i suÊt cho vay vµ phÝ dÞch vô linh ho¹t theo nguyªn t¾c gãi s¶n phÇm, dÞch vô thu vÒ. Trªn c¬ së s¶n phÈm, dÞch vô kh¸ch hµng sÏ sö dông cña Maritime Bank nh­ tÝn dông, tiÒn göi, thanh to¸n quèc tÕ, trong n­íc, mua b¸n ngo¹i tÖ...®ång thêi víi viÖc triÓn khai ¸p dông c¸c lo¹i phÝ cam kÕt, phÝ tr¶ nî tr­íc h¹n, phÝ ®Çu mèi, phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n, phÝ cÊp h¹n møc tÝn dông... Maritime Bank cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ tiÒn vay linh ho¹t ®¶m b¶o møc l·i suÊt cho vay c¹nh tranh nhÊt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. c. §èi víi tÝn dông doanh nghiÖp cña Maritime Bank ch­a chó träng ®Õn ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu. §©y lµ lÜnh vùc ngµy cµng ph¸t triÓn khi ViÖt Nam gia nhËp WTO, v× vËy, Maritime Bank nªn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu, x©y dùng chÝnh s¸ch cô thÓ theo tõng nhãm kh¸ch hµng vµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, x©y dùng c¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c chi nh¸nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu. KiÕn nghÞ Maritime Bank x©y dùng tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu theo tõng khu vùc, bao gåm c¶ kh¸ch hµng hiÖn cã vµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. d. §èi víi tÝn dông b¸n lÎ: Maritime Bank x©y dùng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ cho vay mua nhµ ë, cho vay mua « t«, cho thuª tµi chÝnh, tÝn dông tiªu dïng... ViÖc ban hµnh s¶n phÈm ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn, theo ®ã c¸c s¶n phÈm khi ®­a ra ph¶i ®­îc chi nh¸nh triÓn khai vµ ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. §èi víi mçi s¶n phÈm khi ®­a ra cÇn cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu lùa chän ®Þa bµn ®Ó triÓn khai, lùa chän kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. ViÖc më réng c¸c s¶n phÈm ph¶i ®­îc triÓn khai vµ cô thÓ ho¸ tõng b­íc, g¾n liÒn víi kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ tiÖn Ých vµ chÊt l­îng. 3.2.7. KÕt hîp b¶o hiÓm víi tÝn dông nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. B¶o hiÓm cã vÞ trÝ ®Æc biÖt trong hÖ thèng qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng. C¬ së cña b¶o hiÓm ng©n hµng lµ c¸c nghÜa vô chi tr¶ b¶o hiÓm cho c¸c ng©n hµng khi gÆp sù cè rñi ro, ®­îc biÕt ®Õn trªn thÕ giíi nh­ Bankers Blanket Bond (BBB), lÇn ®Çu tiªn ®­îc HiÖp héi c¸c nhµ b¶o l·nh Mü ®­a vµo ¸p dông ®èi víi c¸c ng©n hµng Mü. Sau nµy, b¶o hiÓm ng©n hµng ®­îc m« pháng cã tÝnh ®Õn ph¸p luËt ®Þa ph­¬ng (vµ qu¸ tr×nh nµy ®ang tiÕp tôc diÔn ra) ®Ó sö dông ë nhiÒu n­íc, vµ hiÖn nay, nã ®· trë thµnh phæ biÕn trªn thÕ giíi. Qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông vµ b¶o hiÓm lµ c¸c bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong quan ®iÓm an ninh kinh tÕ vµ æn ®Þnh kinh doanh. B¶o hiÓm ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm chuÈn ®èi víi c¸c ng©n hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 3.2.8. Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô ph¸i sinh tÝn dông nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Mét c«ng cô hiÖu qu¶ trong qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông lµ c¸c ph¸i sinh tÝn dông trong c¸c nghiÖp vô tù phßng vÖ. Ph¸i sinh tÝn dông lµ c¸c c«ng cô ph¸i sinh ®­îc sö dông ®Ó qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông. Chóng cho phÐp t¸ch rñi ro tÝn dông víi c¸c lo¹i h×nh rñi ro kh¸c vèn cã trong mçi c«ng cô cô thÓ vµ chuyÓn rñi ro nµy tõ ng­êi b¸n rñi ro (ng­êi mua sù b¶o vÖ tÝn dông) ®Õn ng­êi mua rñi ro (ng­êi b¸n sù b¶o vÖ tÝn dông). C¸c ph¸i sinh tÝn dông chñ yÕu cã thÓ nªu lªn lµ total return swap, credit default swaps, c¸c giÊy tê ph¸i sinh g¾n víi rñi ro tÝn dông (credit linked notes). Kh¶ n¨ng t¸ch rñi ro tÝn dông khái c¸c tµi s¶n Cã vµ tµi s¶n Nî lµm cho ph¸i sinh tÝn dông trë nªn hÊp dÉn trong sö dông. Nhê c¸c c«ng cô nµy, c¸c tæ chøc tÝn dông cã thÓ tù b¶o vÖ m×nh khái c¸c rñi ro tÝn dông, ®¶m b¶o ®a d¹ng ho¸ c¸c rñi ro nµy. Hîp ®ång trao ®æi tÝn dông (Credit swap) Mét trong nh÷ng h×nh thøc ®iÓn h×nh nhÊt cña c¸c c«ng cô tÝn dông ph¸i sinh lµ hîp ®ång trao ®æi tÝn dông, trong ®ã hai tæ chøc cho vay tho¶ thuËn trao ®æi cho nhau mét phÇn c¸c kho¶n thanh to¸n theo hîp ®ång tÝn dông cña mçi bªn. Ho¹t ®éng nµy sÏ ®­îc th«ng qua mét tæ chøc trung gian, tæ chøc nµy cã thÓ thùc hiÖn b¶o ®¶m cho c¸c bªn vÒ hîp ®ång sÏ ®­îc hoµn tÊt ®Ó nhËn ®­îc nh÷ng kho¶n phÝ bæ sung. ViÖc c¸c bªn tham gia hîp ®ång trao ®æi tÝn dông gióp c¸c ng©n hµng n©ng cao tÝnh ®a d¹ng ho¸ cña danh môc cho vay, ®Æc biÖt nÕu c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng trong nh÷ng thÞ tr­êng kh¸c nhau. Bëi v× mçi ng©n hµng ho¹t ®éng trong mét thÞ tr­êng kh¸c nhau víi c¬ së kh¸ch hµng kh¸c nhau nªn hîp ®ång trao ®æi tÝn dông cho phÐp c¸c ng©n hµng cã thÓ nhËn ®­îc kho¶n thanh to¸n tõ mét hÖ thèng thÞ tr­êng réng h¬n vµ do vËy lµm gi¶m sù phô thuéc cña ng©n hµng vµo mét thÞ tr­êng truyÒn thèng duy nhÊt. Mét d¹ng kh¸c cña hîp ®ång trao ®æi tÝn dông vµ hîp ®ång trao ®æi toµn bé thu nhËp (Total return swap). Hîp ®ång nµy cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh ®øng ra b¶o ®¶m cho c¸c bªn tham gia mét tû lÖ thu nhËp cô thÓ trªn c¸c kho¶n tÝn dông cña hä. Hîp ®ång quyÒn tÝn dông (Credit options) Hîp ®ång quyÒn tÝn dông lµ mét c«ng cô b¶o vÖ ng©n hµng tr­íc nh÷ng tæn thÊt trong trÞ gi¸ tµi s¶n tÝn dông, gióp bï ®¾p møc chi phÝ vay vèn cao h¬n khi chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng gi¶m sót. Hîp ®ång nµy ®¶m b¶o thanh to¸n toµn bé kho¶n cho vay nÕu nh­ kho¶n cho vay nµy gi¶m gi¸ ®¸ng kÓ hoÆc kh«ng thÓ ®­îc thanh to¸n. NÕu nh­ kh¸ch hµng vay vèn tr¶ nî nh­ kÕ ho¹ch, ng©n hµng sÏ thu ®­îc nh÷ng kho¶n thanh to¸n nh­ dù tÝnh vµ hîp ®ång quyÒn sÏ kh«ng ®­îc sö dông. Hîp ®ång quyÒn tÝn dông còng cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó b¶o vÖ ng©n hµng tr­íc rñi ro chi phÝ vay vèn t¨ng do chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng gi¶m. VÝ dô mét ng©n hµng lo ng¹i r»ng møc xÕp h¹ng tÝn dông cña nã sÏ cã thÓ gi¶m tr­íc khi ng©n hµng ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕu dµi h¹n ®Ó huy ®éng thªm vèn, vµ do vËy ng©n hµng buéc ph¶i tr¶ mét møc l·i suÊt huy ®éng vèn cao h¬n. Mét gi¶i ph¸p trong hoµn c¶nh nµy lµ ng©n hµng mua hîp ®ång quyÒn b¸n víi møc chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n cam kÕt trong hîp ®ång ®­îc x¸c ®Þnh lµ møc phæ biÕn trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i ¸p dông ®èi víi møc rñi ro tÝn dông hiÖn t¹i cña ng©n hµng. Hîp ®ång quyÒn sÏ thanh to¸n toµn bé phÇn chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n thùc tÕ v­ît trªn phÇn chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n ®­îc tho¶ thuËn. Ng­îc l¹i, nÕu chªnh lÖch l·i suÊt c¬ b¶n gi¶m, hîp ®ång nµy sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc vµ ng©n hµng sÏ mÊt toµn bé phÇn phÝ mua quyÒn. 3.2.9. Ph©n t¸n rñi ro nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Ph©n t¸n rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ viÖc thùc hiÖn cÊp tÝn dông cho nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m tr¸nh nh÷ng tæn thÊt lín x¶y ra cho ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ph©n t¸n rñi ro lµ mét gi¶i ph¸p chñ yÕu th­êng ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ¸p dông. C¸c h×nh thøc ph©n t¸n rñi ro chñ yÕu bao gåm: - Kh«ng tËp trung cÊp tÝn dông cho mét ngµnh, mét lÜnh vùc hay mét khu vùc: §Ó h¹n chÕ rñi ro kh«ng nªn tËp trung vèn qu¸ nhiÒu vµo mét lo¹i h×nh kinh doanh, mét vïng kinh tÕ. §ã lµ khuyÕn c¸o vµ còng lµ bµi häc hÕt søc cã ý nghÜa mµ c¸c nhµ kinh doanh tr­íc kia rót ra khi hä g¸nh chÞu nh÷ng thiÖt h¹i, ®æ vì do kh«ng tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c nµy. ChÝnh v× vËy mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn coi ®©y nh­ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro. Khi ng©n hµng tËp trung cÊp tÝn dông vµo mét lÜnh vùc kinh tÕ sÏ gièng nh­ Bá trøng vµo mét ræ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ: khi lÜnh vùc kinh tÕ mµ ng©n hµng tËp trung vèn ®Çu t­ gÆp ph¶i nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi th× thiÖt h¹i cña ng©n hµng sÏ lµ v« cïng lín. Nh­ vËy ph©n t¸n rñi ro hay chia nhá lÜnh vùc ®Çu t­, khu vùc ®Çu t­ lµ mét biÖn ph¸p cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong phßng chèng rñi ro. - Kh«ng nªn dån vèn ®Çu t­ vµo mét hoÆc mét sè kh¸ch hµng. Cïng víi môc ®Ých nh­ trªn lµ ph©n t¸n rñi ro, ®©y lµ lêi khuyÕn c¸o quan träng cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cña ng©n hµng. Cho dï mét kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶ hay cã quan hÖ l©u n¨m víi ng©n hµng th× yªu cÇu trªn vÉn cÇn ®­îc tu©n thñ bëi v× nÕu kh¸ch hµng gÆp khã kh¨n rñi ro ®ét xuÊt x¶y ra th× ng©n hµng còng chÞu tæn thÊt lín, h¬n n÷a nh÷ng thay ®æi trong chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ khã tr¸nh khái. - §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm tÝn dông. §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm tÝn dông cã t¸c dông ph©n t¸n rñi ro theo danh môc tµi s¶n, gi¶m thiÖt h¹i x¶y ra khi cã rñi ro ®èi víi mét vµi lo¹i tµi s¶n nhÊt ®Þnh. - Cho vay ®ång tµi trî. Lµ h×nh thøc cho vay cña mét c¸c tæ chøc tÝn dông cho mét dù ¸n ®Çu t­ vµ do mét tæ chøc tÝn dông ®øng ra lµm ®Çu mèi gi÷a c¸c bªn ®Ó thùc hiÖn tµi trî. Môc ®Ých: N©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cho vay, gióp ng©n hµng th­¬ng m¹i ph©n t¸n ®­îc rñi ro mµ vÉn kh«ng bÞ mÊt nguån thu tõ ph­¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi. C¸c tæ chøc tÝn dông tham gia ®ång tµi trî, ph¶i ký kÕt víi nhau mét hîp ®ång mµ ë ®ã ghi râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng thµnh viªn tham gia ®ång tµi trî. Do ®ã khi rñi ro x¶y ra g¸nh nÆng sÏ ®­îc ph©n t¸n cho mçi ®¬n vÞ chÞu mét phÇn rñi ro t­¬ng øng víi møc vèn tham gia cña m×nh. 3.3. KiÕn nghÞ. 3.3.1. KiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc. 3.3.1.1. Sù thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc cÇn ®­îc c«ng bè râ rµng vµ cã thêi gian cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn ®æi. Mäi tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n ®Òu ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng kinh tÕ, x· héi. Khi cã bÊt kú sù thay ®æi nµo vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ, x· héi cña Nhµ N­íc ®Òu t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n vµ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. nÕu sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc kh«ng ®­îc th«ng b¸o tr­íc th× cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng thiÖt h¹i do kh«ng kÞp thay ®æi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp víi chÝnh s¸ch míi, vµ ®iÒu nµy còng n»m ngoµi kh¶ n¨ng dù b¸o cña ng©n hµng, do vËy rñi ro cña kh¸ch hµng dÉn ®Õn hËu qu¶ ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu. Do vËy bÊt kú sù thay ®æi nµo trong chÝnh s¸ch kinh tÕ, x· héi cña Nhµ N­íc cÇn c«ng bè c«ng khai c¸c néi dung dù kiÕn thay ®æi vµ cã mét kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt nhÊt ®Þnh ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc liªn quan chuyÓn ®æi ho¹t ®éng cho phï hîp hoÆc Nhµ N­íc ph¶i cã biÖn ph¸p hç trî cho nh÷ng thiÖt h¹i do sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc. 3.3.1.2. X©y dùng, hiÖn ®¹i h¬n n÷a hÖ thèng th«ng tin quèc gia c«ng khai. HiÖn nay, ë c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Òu cã hÖ thèng th«ng tin quèc gia c«ng khai. HÖ thèng nµy ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, kÕt nèi tõ ®Þa ph­¬ng ®Õn trung ­¬ng, do vËy dÔ dµng cho viÖc tra cøu, t×m hiÓu th«ng tin. Cã nh÷ng lo¹i th«ng tin ®­îc tra cøu tù do, cã nh÷ng lo¹i th«ng tin ph¶i mua hoÆc chØ nh÷ng tæ chøc nhÊt ®Þnh ®­îc khai th¸c. HÖ thèng nµy t¹o ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho ng©n hµng trong viÖc khai th¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, gi¶m ®­îc thêi gian vµ chi phÝ t×m kiÕm. ë ViÖt Nam hiÖn nay, th«ng tin n»m r¶i r¸c ë c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc mµ ch­a cã quy ®Þnh vÒ viÖc phèi hîp cung cÊp th«ng tin gi÷a c¸c c¬ quan. MÆt kh¸c th«ng tin ch­a ®­îc tin häc hãa mµ chñ yÕu l­u tr÷ d­íi d¹ng v¨n b¶n giÊy, viÖc tra cøu th«ng tin rÊt khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian, nh÷ng th«ng tin cò cã khi bÞ thÊt l¹c hoÆc mê, n¸t. do vËy c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng kh«ng cã ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ lÞch sö cña kh¸ch hµng. Ch¼ng h¹n ®Ó t×m hiÓu th«ng tin vÒ mét c¸ nh©n, ng©n hµng ph¶i liªn hÖ víi ®Þa ph­¬ng níi c¸ nh©n c­ tró nh­ng còng chØ thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin s¬ sµi nh­ t×nh tr¹ng h«n nh©n, cã tiÒn ¸n tiÒn sù hay kh«ng, nh÷ng ng­êi cã tªn trong cïng sæ hé khÈu cßn nh÷ng th«ng tin vÒ së h÷u tµi s¶n, c¸c giao dÞch tµi s¶n trong qu¸ khø hay mèi quan hÖ hä hµng cña c¸ nh©n ®ã... th× kh«ng mét c¬ quan nµo l­u gi÷. §Æc biÖt viÖc t×m hiÓu th«ng tin tõ c¸c c¬ quan Nhµ N­íc nh­ thuÕ, c«ng an... rÊt khã kh¨n, chñ yÕu do quan hÖ. V× vËy vÉn x¶y ra tr­êng hîp phæ biÕn lµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp göi c¬ quan thuÕ th× lç, nî ®äng thuÕ nh­ng b¸o c¸o tµi chÝnh göi ng©n hµng th× vÉn cã l·i mµ ng©n hµng kh«ng hÒ biÕt hoÆc kh«ng thÓ biÕt. Do vËy viÖc triÓn khai x©y dùng hÖ thèng th«ng tin Quèc gia lµ v« cïng cÇn thiÕt, tr­íc hÕt lµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ gi¸n tiÕp lµ gióp c¸c ng©n hµng thuËn lîi trong viÖc khai th¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. 3.3.1.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu trung b×nh ngµnh. ViÖc x©y dùng hÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n v× viÖc tiÕp cËn c¸c th«ng tin gióp cho viÖc ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng tÝn dông kh¸ch hµng (c¸c th«ng tin vÒ triÓn väng kinh doanh ngµnh, c¸c chØ sè trung b×nh ngµnh nh­ c¸c tû sè tµi chÝnh, gi¸ thµnh….) hiÖn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, vµ hÇu nh­ lµ kh«ng cã. V× vËy, ChÝnh Phñ cÇn giao cho tæng côc thèng kª phèi hîp víi bé tµi chÝnh x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu trung b×nh cña c¸c ngµnh kinh tÕ. §©y lµ th«ng tin hÕt søc quan träng trong viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng trªn c¬ së so s¸nh víi trung b×nh ngµnh, qua ®ã gióp c¸c tæ chøc tÝn dông cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ N­íc. 3.3.2.1. N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông. Trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC) lµ mét trong nh÷ng kªnh th«ng tin gióp ng©n hµng ®èi phã víi vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tÝn dông. CIC cã nhiÖm vô thu thËp th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, dÞch vô ng©n hµng tõ c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c c¬ quan h÷u quan, c¸c c¬ quan th«ng tin trong vµ ngoµi n­íc, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Trªn c¬ së ®ã, cung cÊp th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Tuy nhiªn, th«ng tin tÝn dông mµ trung t©m cung cÊp trong nh÷ng n¨m qua vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. §©y lµ mét nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph©n tÝch tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay. ChÝnh v× v©y, CIC kh«ng nh÷ng ph¶i më réng quy m« th«ng tin mµ cßn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin cung cÊp. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, NHNN cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, trung t©m th«ng tin cña c¸c c¸n bé, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc vÒ doanh nghiÖp, ®Ó thu thËp thªm c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam (kÓ c¶ doanh nghiÖp ch­a cã quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng). Trªn c¬ së ®ã, CIC sÏ s¾p xÕp, ph©n lo¹i c¸c th«ng tin ®Ó khi cÇn cã thÓ cung cÊp cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nhÊt. - Söa ®æi, bæ sung quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña CIC theo h­íng b¾t buéc c¸c ng©n hµng thµnh viªn cÇn thùc hiÖn ®óng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña m×nh khi tham gia cung cÊp vµ khai th¸c th«ng tin tõ CIC. Cã c¸c biÖn ph¸p xö lý ®èi víi tæ chøc tÝn dông kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ th«ng tin, cung cÊp th«ng tin sai lÖch hoÆc g©y nhiÔu th«ng tin. - Liªn hÖ víi c¸c tæ chøc th«ng tin quèc tÕ, c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi nh»m khai th¸c th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi cã ý ®Þnh ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam, ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa rñi ro khi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi vay vèn. - Nhanh chãng cñng cè ®éi ngò c¸n bé, ¸p dông c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i hãa vµ tù ®éng hãa tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n xö lý nghiÖp vô ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm th«ng tin. §ång thêi ®i s©u ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i rñi ro tÝn dông doanh nghiÖp, kÞp thêi dù b¸o, c¶nh b¸o nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. t¹o kªnh kÕt nèi trùc tuyÕn gi÷a c¸c ng©n hµng víi CIC mµ kh«ng th«ng qua c¸c chi nh¸nh ng©n hµng Nhµ N­íc nh­ hiÖn nay ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh nhÊt. 3.3.2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. C«ng t¸c thanh tra ho¹t ®éng tÝn dông cÇn thùc hiÖn th­êng xuyªn h¬n vµ n©ng cao t×nh ®é ®éi ngò thanh tra viªn ®Ó cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai sãt, xu h­íng lÖch l¹c trong ph©n tÝch tÝn dông…®Ó chØ ®¹o vµ phßng ngõa, chØnh söa vµ kh¾c phôc mét c¸ch triÖt ®Ó. qu¸ tr×nh thanh tra cÇn phßng ngõa xu h­íng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, bu«ng láng c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông dÉn tíi nguy c¬ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cña kh«ng chØ mét ng©n hµng mµ c¶ hÖ thèng. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi Maritime Bank. 3.3.3.1. HiÖn ®¹i hãa h¬n n÷a cã së vËt chÊt, c«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng. CÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a vÒ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin mét mÆt lµ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ch¨m sãc kh¸ch hµng tèt h¬n vµ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tèt h¬n. NÒn t¶ng cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng hiÖn ®¹i lµ dùa trªn c¬ së cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i. §Õn nay, Maritime Bank ®· hoµn thµnh viÖc triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng trªn ph¹m vi toµn hÖ thèng. Tuy nhiªn, b»ng kh¶ n¨ng cña m×nh Maritime Bank cÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, ®­a thªm c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®iÖn tö nh»m t¹o thªm tiÖn Ých cao nhÊt cho kh¸ch hµng trªn c¬ së øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c giao dÞch. §èi víi c¸c phÇn mÒm hiÖn sö dông trong néi bé Maritime Bank, cÇn cã kÕ ho¹ch b¶o tr×, n©ng cÊp hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi sö dông. Ban c«ng nghÖ ®Çu mèi phèi hîp víi trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vµ triÓn khai quyÕt liÖt dù ¸n n©ng cÊp Sibs, n©ng cao tèc ®é xö lý c¸c s¶n phÈm thanh to¸n th«ng qua viÖc n©ng cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh swift, gateway, swist editor. Trung t©m CNTT-Maritime Bank cÇn ®Èy m¹nh nghiªn cøu, ®èi míi c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n nî -cã (qu¶n trÞ rñi ro thanh kho¶n, rñi ro l·i suÊt, rñi ro ngo¹i hèi), huy ®éng vèn. §Æc biÖt cÇn chó ý n©ng cÊp phÇn mÒm thÈm ®Þnh dù ¸n tÝn dông sao cho ®ì phøc t¹p cho c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n. 3.3.3.2. X©y dùng chiÕn l­îc qu¶n lý rñi ro tÝn dông vµ ban hµnh, ¸p dông sæ tay nghiÖp vô qu¶n lý tÝn dông. X©y dùng chiÕn l­îc rñi ro tÝn dông: Maritime Bank ph¶i ®Ò ra chiÕn l­îc kinh doanh tÝn dông trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh hiÖn t¹i, ®¸nh gi¸ rñi ro liªn quan ®Õn viÖc cho vay còng nh­ kh¶ n¨ng chÞu ®ùng rñi ro cña m×nh. ChiÕn l­îc nµy ph¶i ®­îc ban ®iÒu hµnh xem xÐt l¹i hµng n¨m, ph¶i lËp ®­îc kÕ ho¹ch xu h­íng tæng thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông. ChiÕn l­îc nµy còng ph¶i cô thÓ ho¸ b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc phæ biÕn trong néi bé ng©n hµng Ban hµnh, ¸p dông sæ tay nghiÖp vô qu¶n lý tÝn dông. §Ó ®¶m b¶o ®­a ho¹t ®éng tÝn dông Maritime Bank ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng, ®¹t ®­îc môc tiªu an toµn, hiÖu qu¶, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ kiÓm so¸t ®­îc rñi ro còng nh­ tiÕn dÇn ®Õn th«ng lÖ quèc tÕ, chÝnh s¸ch tÝn dông cña Maritime Bank cÇn ph¶i hoµn thiÖn, cÇn ph¶i cã sæ tay nghiÖp vô vÒ qu¶n lý tÝn dông, trong ®ã nªu rá quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông cña c¸c bé phËn ®Õn c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau ®©y: - C¬ chÕ ph©n cÊp uû quyÒn: viÖc ph©n cÊp, uû quyÒn trong phª duyÖt tÝn dông ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: + Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÕ ®é cña ng©n hµng Hµng H¶i ViÖt Nam vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. + X¸c ®Þnh quyÒn chñ ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp ®iÒu hµnh trong ho¹t ®éng tÝn dông, tu©n thñ quy tr×nh xÐt duyÖt tÝn dông tõ kh©u xÐt duyÖt tÝn dông ®Õn kh©u kiÓm so¸t. + Phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ ho¹t ®éng, quy m«, ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ ®Æc ®iÓm tõng ®¬n vÞ, phï hîp víi n¨ng lùc cña ng­êi ®­îc ph©n cÊp, uû quyÒn còng nh­ n¨ng lùc kiÓm so¸t rñi ro cña ®¬n vÞ ®­îc ph©n cÊp. - TËp trung vµo c¸c néi dung: + X©y dùng quy tr×nh cÊp tÝn dông theo tõng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cô thÓ, trong ®ã kªt hîp toµn bé c¸c giai ®o¹n tõ cung øng tÝn dông ®Õn b¶o l·nh, ph¸t hµnh LC.. trong ®ã quy tr×nh ph¶i phï hîp víi tõng lÜnh vùc, g¾n liÒn víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, yªu cÇu vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp, tÝnh ®Æc thï trong kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ. + TÝn dông vµ dÞch vô lµ hai ho¹t ®éng g¾n kÕt víi nhau, ®Ó khai th¸c toµn diÖn c¸c tiÒm n¨ng hîp t¸c víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp, cÇn x©y dùng c¬ chÕ, quy tr×nh cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô - tÝn dông trän gãi bao gåm cung øng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô b¶o hiÓm, kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ...®ång thêi triÓn khai viÖc ¸p dông l·i suÊt cho vay vµ phÝ dÞch vô linh ho¹t theo nguyªn t¾c gãi s¶n phÇm, dÞch vô thu vÒ. Trªn c¬ së s¶n phÈm, dÞch vô kh¸ch hµng sÏ sö dông cña Maritime Bank nh­ tÝn dông, tiÒn göi, thanh to¸n quèc tÕ, trong n­íc, mua b¸n ngo¹i tÖ...®ång thêi víi viÖc triÓn khai ¸p dông c¸c lo¹i phÝ cam kÕt, phÝ tr¶ nî tr­íc h¹n, phÝ ®Çu mèi, phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n, phÝ cÊp h¹n møc tÝn dông...Maritime Bank cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ tiÒn vay linh ho¹t ®¶m b¶o møc l·i suÊt cho vay c¹nh tranh nhÊt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. + §èi víi tÝn dông doanh nghiÖp cña Maritime Bank cÇn chó träng h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu. §©y lµ lÜnh vùc ngµy cµng ph¸t triÓn khi ViÖt Nam gia nhËp wto, v× vËy, Maritime Bank nªn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu, x©y dùng chÝnh s¸ch cô thÓ theo tõng nhãm kh¸ch hµng vµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu. kiÕn nghÞ Maritime Bank x©y dùng tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu theo tõng khu vùc, bao gåm c¶ kh¸ch hµng hiÖn cã vµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. + §èi víi tÝn dông b¸n lÎ: Maritime Bank x©y dùng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ cho vay mua nhµ ë, cho vay mua « t«, cho thuª tµi chÝnh, tÝn dông tiªu dïng... viÖc ban hµnh s¶n phÈm ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn, theo ®ã c¸c s¶n phÈm khi ®­a ra ph¶i ®­îc chi nh¸nh triÓn khai vµ ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. §èi víi mçi s¶n phÈm khi ®­a ra cÇn cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu lùa chän ®Þa bµn ®Ó triÓn khai, lùa chän kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. ViÖc më réng c¸c s¶n phÈm ph¶i ®­îc triÓn khai vµ cô thÓ ho¸ tõng b­íc, g¾n liÒn víi kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ tiÖn Ých vµ chÊt l­îng. 3.3.3.3. Ban hµnh ®Çy ®ñ hÖ thèng sæ tay nghiÖp vô cña c¸c khèi vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc. HiÖn t¹i ng©n hµng ®ang qu¶n lý theo m« h×nh tËp trung vµ c¸c khèi cã chøc n¨ng nhiÖm vô chung tuy nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c khèi ®Òu cã sæ tay nghiÖp vô ®Ó thÓ hiÖn quy trinhg nghiÖp vô ®Æc biÕt lµ Khèi qu¶n lý rñi ro. §©y lµ khèi cã vai trß rÊt quan trong trong viÖc qu¶n lý rñi ro tÝn dông toµn hÖ thèng nãi chung vµ t¹i MSB Hµ Néi nãi riªng. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý rñi ro tÝn dông th× cÇn ph¶i cã sæ tay nghiÖp vô giíi thiÖu quy tr×nh thùc hiÖn cô thÓ Bªn c¹nh viÖc ban hµnh sæ tay nghiÖp vô bao gåm c¸c quy tr×nh nghiÖp vô th× c«ng t¸c ®µo t¹o cña héi së lµ rÊt cÇn thiÕt. cÇn ph¶i cã c¸c líp ®µo t¹o ®Ó giíi thiÖu cho c¸c c¸n bé hiÓu c¸c quy tr×nh n¾m b¾t chuyªn m«n vµ n©ng cao nghiÖp vô ®Ó gi¶m thiÓu c¸c rui ro vÒ tÝn dông. 3.3.3.4. Ph¶i tËp trung h¬n n÷a viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n tÝch ngµnh nghÒ vµ ra c«ng t¸c dù b¸o tèt. Maritime Bank cÇn cã mét bé phËn ®éc lËp nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ nghiªn cøu ngµnh cô thÓ ph¶i nªu ®­îc c¸c rñi ro, c¸c c¬ héi, ®iÓm m¹nh cña c¸c ngµnh vµ phaØo cã sù dù b¸o ®Ó phßng chÝnh s¸ch tÝn dông cã ®­îc c¸c dù b¸o vµ cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi trong tõng thêi kú sÏ nh»m gi¶m thiÓu c¸c rñi ro tÝn dông h¬n cho ng©n hµng. 3.3.3.5. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra néi bé vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông vµ viÖc cÊp tÝn dông theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc phª duyÖt cña Maritime Bank. CÇn ph¶i cã c¸c cuéc kiÓm tra tÝnh tu©n thñ vµ tÝnh kh¾c phôc vÒ viÖc thùc hiÖn cÊp tÝn dông t¹i chi nh¸nh ®Ó kÞp thêi cã nh÷ng ®iÒu chØnh s÷a ®æi phï hîp ®èi víi c¸n bé tÝn dông vµ chi nh¸nh, ®èi víi kh¸ch hµng Bªn c¹nh ®ã viÖc kiÓm tra ®Þnh kú th­êng xuyªn sÎ lµm cho c¸n bé tÝn dông vµ chi nh¸nh ý thùc h¬n trong viÖc tu©n thñ quy tr×nh nghiÖp vô ®· ®Ò ra vµ lµm gi¶m rñi ro tÝn dông h¬n. 3.3.3.6. ¸p dông c¸c m« h×nh vµ ph­¬ng ph¸p kü thuËt ®Ó ®o l­êng rñi ro tÝn dông. §èi víi c¸c kho¶n cho vay th× rñi ro c¬ b¶n lµ rñi ro tÝn dông. ng­êi cho vay biÕt r»ng mét phÇn cña kho¶n vay sÏ kh«ng ®­îc tr¶, nh÷ng tæn thÊt nµy ®«i khi lµ tæn thÊt ®· dù kiÕn. Sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tæn thÊt thùc tÕ vµ tæn thÊt dù kiÕn lµ tæn thÊt ngoµi dù kiÕn. MÆc dï c¸c tæn thÊt ngoµi dù kiÕn cã thÓ b»ng 0 nh­ng ®«i khi con sè nµy cã thÓ rÊt lín. C¸c m« h×nh var liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng ­íc tÝnh giíi h¹n trªn cña c¸c rñi ro tÝn dông. Cã hai m« h×nh c¬ b¶n tÝnh to¸n rñi ro tÝn dông . mét m« h×nh tÝnh x¸c suÊt kh«ng thu håi ®­îc nî. Mét m« h×nh kh¸c kh«ng chØ tÝnh x¸c suÊt vì nî mµ cßn tÝnh x¸c suÊt chÊt l­îng xÕp h¹ng tÝn dông con nî gi¶m. C¸c m« h×nh nµy t­¬ng tù c¸c m« h×nh var liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng giao dÞch kinh doanh, c¸c m« h×nh Var liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng giao dÞch ­íc tÝnh nh÷ng tæn thÊt tiÒm Èn do sù thay ®æi gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng. BÊt kú mét gi¸ trÞ cña mét kho¶n cho vay nµo ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi vay vµ xÕp h¹ng tÝn dông ®Òu dùa trªn kh¶ n¨ng nµy. V× vËy, khi mét ng©n hµng cung cÊp mét kho¶n vay th× kh¶ n¨ng tr¶ nî cña con nî gi¶m cã nghÜa lµ gi¸ trÞ cña kho¶n vay mang l¹i cho ng©n hµng gi¶m. VÒ c¬ b¶n, c¸c m« h×nh rñi ro tÝn dông sö dông c¸c xÕp h¹ng tÝn dông. Nh×n chung c¸c m« h×nh cã thÓ gióp c¸c ng©n hµng cã ®­îc ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n tèt nhÊt vÒ nh÷ng tæn thÊt tiÒm Èn cña ng©n hµng vµ c¸c m« h×nh nµy liªn quan chÆt chÏ víi t¸c ®éng lµm gi¶m rñi ro cØa ph­¬ng ph¸p ph©n bæ cho vay nh»m gi¶m thiÓu rñi ro vµ biÖn ph¸p dù phßng tæn thÊt. C¸c m« h×nh nµy ®o l­êng tû lÖ an toµn vèn cña ng©n hµng. Rñi ro tÝn dông cña mét kho¶n vay trong mét thêi kú bao gåm x¸c suÊt vì nî (PD) vµ phÇn gi¸ trÞ cña kho¶n vay cã thÓ bÞ mÊt nÕu ng­êi vay vì nî (LGD). LGD cña mét kho¶n tÝn dông phô thuéc vµo c¬ cÊu cña kho¶n vay ®ã cßn PD th­êng phô thuéc vµo ng­êi vay vµ c¸c ng©n hµng th­êng gi¶ ®Þnh r»ng mét con nî sÏ kh«ng tr¶ ®­îc tÊt c¶ c¸c kho¶n nî cña m×nh nÕu ng­êi vay nµy kh«ng tr¶ ®­îc mét kho¶n nî nµo ®ã. Møc tæn thÊt dù tÝnh (EL) b»ng tÝch cña PD vµ LGD cña mét kho¶n vay. Nãi chung, hÖ thèng xÕp h¹ng theo hai tiªu chÝ th­êng tèt h¬n so víi hÖ thèng mét tiªu chÝ bëi v× b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ mét c¸ch riªng rÏ PG vµ LGD, hÖ thèng hai tiªu chÝ cã thÓ n©ng cao ®­îc hiÖu qña truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ rñi ro, gi¶m bít xu h­íng xÕp h¹ng chñ yÕu dùa vµo tµi s¶n ®¶m b¶o, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng cô xÕp h¹ng ®Ó hç trî trong qu¸ tr×nh xÕp h¹ng rñi ro, phï hîp h¬n víi c¸c kü thuËt ph©n bæ vèn, dù phßng vèn vµ ®Þnh gi¸ tÝn dông dùa vµo rñi ro sÏ ®­îc ph¸t triÓn sau nµy vµ t¨ng sù t­¬ng thÝch gi÷a møc xÕp h¹ng néi bé vµ møc xÕp h¹ng bªn ngoµi do c¸c c«ng ty xÕp h¹ng ®· cã kinh nghiÖm ®­a ra. Tãm l¹i, hÖ thèng nµy cã thÓ t¨ng tÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh thèng nhÊt trong viÖc xÕp h¹ng th«ng qua viÖc ghi nhËn mét c¸ch riªng biÖt c¸c ®¸nh gi¸ cña c¸c ng©n hµng vÒ PD vµ EL chø kh«ng gép lÉn chóng víi nhau nh­ trong hÖ thèng xÕp h¹ng mét tiªu chÝ. KÕT LUËN CH¦¥NG III Cïng víi môc tiªu cña MSB lµ trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng TMCP hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, MSB HN lu«n ®Þnh h­íng lµ chi nh¸nh dÈn ®Çu toµn hÖ thèng. MSB HN lu«n thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch ®­îc giao vÒ doanh thu, vÒ lîi nhuËn, d­ nî..... Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý vµ h¹n chÕ rñi ro ®­îc MSB HN x¸c ®Þnh lµ rÊt quan träng vµ ®­îc qu¸n triÖt nh­ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. HiÖn t¹i MSB HN ®· thùc hiÖn tèt c¸c quy tr×nh, chÝnh s¸ch vÒ viÖc cÊp tÝn dông vµ qu¶n lý rñi ro cña ng©n hµng NN, cña ban ®iÒu hµnh MSB ®· ®­a l¹i c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc rÊt tù hµo. Tuy nhiªn v× mét sè lý do võa kh¸ch quan, võa chñ quan mµ t¹i Chi nh¸nh cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­ tr×nh bµy ë ch­¬ng II. Hi väng víi c¸c gi¶i ph¸p ®­îc nªu ra sau khi ®· ®­îc nghiªn cøu kü thùc tr¹ng t¹i MSB HN sÏ gióp MSB HN ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n trong viÖc ph¸t triÓn kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông nãi riªng. kÕt luËn Qu¶n lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n héi nhËp, ngµy cµng ph¶i tiÕn gÇn ®Õn víi c¸c th«ng lÖ quèc tÕ nÕu nh­ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trªn c¬ së vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, b¸m s¸t môc tiªu, ph¹m vi nghiªn cøu, luËn v¨n ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô sau: - T×m hiÓu c¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông, qu¶n lý rñi ro tÝn dông. t×m hiÓu kinh nghiÖm qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña 1 sè n­íc trªn thÕ giíi. - LuËn v¨n nghiªn cøu tæng qu¸t vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Maritime Bank Ha Noi, ®i s©u ph©n tÝch, lý gi¶i thùc tr¹ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông t¹i Maritime Bank Ha Noi qua ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña Maritime Bank Ha Noi. - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông t¹i Maritime Bank Ha Noi luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®èi víi Maritime Bank Ha Noi. - LuËn v¨n còng ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi ng©n hµng Nhµ N­íc, víi Nhµ N­íc, víi Maritime Bank. Víi xu thÕ ph¸t triÓn hiÖn nay, qu¶n lý rñi ro nãi chung vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông nãi riªng sÏ ®­îc c¸c ng©n hµng, nh÷ng nhµ khoa häc, ng­êi lµm chuyªn m«n nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nã phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. tµi liÖu tham kh¶o David cox (1997), nghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia. Ts. Hå DiÖu (2001), gi¸o tr×nh tÝn dông ng©n hµng, nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Edward w.reed & Edward k.gill (1993), ng©n hµng th­¬ng m¹i, nhµ xuÊt b¶n thµnh phè Hå ChÝ Minh. Fredric s.mishkin (2001), tiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt. Ths. Lª §×nh H¹c (2004), “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tÝn dông t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam”, t¹p chÝ ng©n hµng, (sè 12), tr. 28 - 30. Pgs.Ts. L­u ThÞ H­¬ng (1998), Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Peter s.rose (2001), qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i, nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh 2001. Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i ViÖt Nam: quy tr×nh cho vay vµ qu¶n lý tÝn dông. Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i Hµ Néi ( 2007, 2008, 2009), B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh. Ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam (2004), Kû yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ng©n hµng. Ts. T« Kim Ngäc (2004), gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ - ng©n hµng, nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Pgs.Ts. NguyÔn B¹ch NguyÖt (2005), gi¸o tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t­, nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Pgs. Mai Siªu, Ts. §µo Minh Phóc vµ NguyÔn Quang TuÊn (1998), CÈm nang qu¶n lý tÝn dông ng©n hµng, nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Pgs.Ts NguyÔn V¨n TiÕn (2005), qu¶n trÞ rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng, nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan b¶n luËn v¨n lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, ®éc lËp cña t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc vµ cã nguån gèc râ rµng. T¸c gi¶ luËn v¨n Phan Lª DuÈn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải hà nội.DOC
Luận văn liên quan