Đề tài Vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I: MỘT SÔ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .3 I. NỘI DUNG VÀ CÁCH PHÂN LOẠI VLĐ 3 1. Khái niệm và đặc điểm VLĐ 3 2. Phân loại VLĐ trong nghiệp 4 2.1 Căn cứ theo vai trò của VLĐ đối với quá trình sản xuất 4 2.2 Căn cứ vào hình thái biểu hiện của vốn .4 2.3 Căn cứ theo nguồn hình thành VLĐ 5 2.4 Phân loại theo thời gian huy động vốn 6 3. Nhu cầu VLĐ và phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong doanh nghiệp 7 3.1 Nhu cầu vốn lưu động 7 3.2 Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 7 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ 8 II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .9 1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ .9 2. Quản lý và bảo toàn VLĐ 9 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 10 3.1 Tốc độ luân chuyển VLĐ 10 3.2 Mức đảm nhiệm VLĐ 11 3.3 Vòng quay hàng tồn kho .11 3.4 Vòng quay các khoản phải thu 11 3.5 Kỳ thu tiền trung bình .12 3.6 Các hệ số khả năng thanh toán .12 4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 13 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI .14 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NÔI 14 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .14 2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 15 3. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 17 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội .18 II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY CỔPHẦN PIN HÀ NỘI .20 1. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty .20 2. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty .21 3. Tình hình sử dụng VLĐ của Công ty .22 4. Hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty .25 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 27 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 27 II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 27

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sö dông mét c¸ch thÝch hîp th× sÏ trë thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn cña toµn doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay vèn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®a sè lµ nh÷ng doanh nghiÖp ch­a cã kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ trong khi ®ã tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕu kÐm, c«ng nghÖ l¹c hËu cho nªn vÊn ®Ò b¶o tån vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn ®­îc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp chó träng n¾m v÷ng vµ ph¸t huy søc m¹nh cña nã. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vèn l­u ®éng v× vËy sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Vèn l­u ®éng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp Ch­¬ng II: T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong bµi luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS – TrÇn Träng Kho¸i cïng toµn thÓ c¸n bé phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· gióp ®ì tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp I. Néi dung vµ c¸ch ph©n lo¹i vèn l­u ®éng Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vèn l­u ®éng §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n: §èi t­îng lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng. Kh¸c víi t­ liÖu lao ®éng, c¸c ®èi t­îng lao ®éng (b¸n thµnh phÈm, nguyªn nhiªn, vËt liÖu…) chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chóng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng hãa. Nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng trªn xÐt vÒ h×nh th¸i hiÖn vËt gäi lµ c¸c tµi s¶n l­u ®éng, cßn xÐt vÒ h×nh th¸i gi¸ trÞ gäi lµ vèn l­u ®éng(VL§) cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo giai ®o¹n s¶n xuÊt ng­êi ta chia tµi s¶n l­u ®éng thµnh hai lo¹i: Tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l­u ®éng l­u th«ng. - Tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Gåm tÊt c¶ nh÷ng vËt t­ dù tr÷ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­: nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang, b¸n thµnh phÈm… - Tµi s¶n l­u ®éng l­u th«ng bao gåm: S¶n phÈm hµng hãa chê tiªu thô, vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n, c¸c kho¶n chi phÝ chê kÕt chuyÓn, chi phÝ tr¶ tr­íc… Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi s¶n l­u ®éng l­u th«ng lu«n vËn ®éng ®an xen vµ chuyÓn ho¸ cho nhau, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. §Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n l­u ®éng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét sè vèn thÝch hîp øng tr­íc ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c tµi s¶n. Sè vèn nµy ®­îc gäi lµ VL§ cña doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña tµi s¶n l­u ®éng, VL§ cña doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng vËn ®éng qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh: dù tr÷, s¶n xuÊt vµ l­u th«ng. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ th­êng xuyªn lÆp l¹i theo chu kú vµ ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn VL§. Qua mçi giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh vèn l­u ®éng l¹i thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn. Sù vËn ®éng tr×nh tù lÇn l­ît tõ h×nh th¸i nµy sang h×nh th¸i kh¸c cho ®Õn khi quay trë vÒ h×nh th¸i ban ®Çu cña VL§ lµ vèn tiÒn tÖ. Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc m« t¶ nh­ sau: TLL§ + §TL§ T – H …SX – H’ – T’ Søc L§ T’ = T + t Sau mçi chu kú s¶n xuÊt, vèn l­u ®éng hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn: - Khëi ®Çu vãng tuÇn hoµn, tiÒn ®­îc dïng ®Ó mua s¾m §TL§ trong kh©u s¶n xuÊt, ë giai ®o¹n nµy vèn ®· thay ®æi h×nh th¸i tõ vèn tiÒn tÖ sang vèn vËt t­ hµng ho¸. - TiÕp theo lµ giai ®o¹n s¶n xuÊt, qua c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c vËt t­ dù tr÷ ®­îc chÕ t¹o thµnh b¸n thµnh phÈm. - KÕt thóc vßng tuÇn hoµn, s¶n phÈm sau khi ®­îc tiªu thô, h×nh th¸i hiÖn vËt l¹i ®­îc chuyÓn sang h×nh th¸i tiÒn tÖ nh­ ®iÓm ban ®Çu. Nh­ vËy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa vèn l­u ®éng nh­ sau: Vèn l­u ®éng øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n l­u ®éng nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, liªn tôc. Vèn l­u ®éng ®­îc chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña chóng vµo l­u th«ng vµ tõ l­u th«ng toµn bé gi¸ trÞ cña chóng ®­îc hoµn l¹i mét lÇn sau mét chu kú kinh doanh. Ph©n lo¹i vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp §Ó qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ ng­êi ta ph¶i ph©n lo¹i VL§. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i, mçi lo¹i cã nh÷ng t¸c dông riªng nh­ng ®Òu gióp cho nhµ qu¶n lý n¾m b¾t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông VL§ tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ tèt VL§. C¨n cø theo vai trß cña VL§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt: bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ… - Vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt: bao gåm c¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc… - Vèn l­u ®éng trong kh©u l­u th«ng: bao gåm c¸c gi¸ trÞ thµnh phÈm, vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n, cho vay ng¾n h¹n… Qua c¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy vai trß vµ sù ph©n bè cña VL§ trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông VL§ hîp lý sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn Vèn vËt t­ hµng ho¸: bao gåm nguyªn vËt liÖu chung, vËt liÖu phô, s¶n phÈm dë dang, phÝ tæn chê ph©n bæ, vèn thµnh phÈm Vèn b»ng tiÒn bao gåm: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n t¹m øng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé… C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho c¸c doanh nghiÖp xem xÐt ®¸nh gi¸ møc tån kho dù tr÷ vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t×m ra biÖn ph¸p ph¸t huy c¸c chøc n¨ng cña c¸c thµnh phÇn VL§, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§. C¨n cø theo nguån h×nh thµnh vèn l­u ®éng Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cÇn ph¶i cã l­îng vèn cÇn thiÕt ®ñ ®Ó duy tr× s¶n xuÊt. Vèn kinh doanh gåm vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh, trong ®ã VL§ ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån sau: ▪ Nguån vèn chñ së h÷u Lµ nguån vèn do chñ doanh nghiÖp bá ra tõ ®Çu khi thµnh lËp doanh nghiÖp. PhÇn vèn nµy doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, chi phèi vµ ®Þnh ®o¹t. Nguån vèn trªn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc do Nhµ n­íc cÊp, cña doanh nghiÖp t­ nh©n do chñ doanh nghiÖp bá ra, C«ng ty Cæ phÇn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp. ▪ C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Lµ c¸c kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c chñ nî. Dùa vµo tÝnh chÊt vµ thêi h¹n thanh to¸n, c¸c kho¶n nî ®­îc chia thµnh : - > Nî ng¾n h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n nî d­íi mét n¨m nh­ lµ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn… - > Nî dµi h¹n: Lµ c¸c kho¶n nî trªn mét n¨m nh­ c¸c kho¶n vay dµi h¹n nî dµi h¹n… - > Nî kh¸c: Lµ c¸c kho¶n tµi s¶n chê xö lý, nhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng thªm vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn gãp vèn liªn doanh… Ph©n lo¹i theo thêi gian huy ®éng vèn - > Nguån VL§ th­êng xuyªn: Doanh nghiÖp muèn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc t­¬ng øng víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp th­êng ph¶i cã mét l­îng tµi s¶n l­u th«ng nhÊt n»m trong c¸c giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh, bao gåm c¸c kho¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm vµ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng tµi s¶n l­u ®éng nµy gäi lµ tµi s¶n l­u ®éng th­êng cuyªn. Nguån VL§ th­êng xuyªn : Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ dµi h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n cè ®Þnh. Nguån VL§ th­êng xuyªn = Tµi s¶n l­u ®éng – Nî ng¾n h¹n HoÆc: Nguån VL§ = Tæng nguån vèn - Gi¸ trÞ cßn l¹i th­êng xuyªn th­êng xuyªn cña TSC§ Trong ®ã: Tæng nguån vèn = Nguån vèn + Nî dµi h¹n th­êng xuyªn chñ së h÷u Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ _ Gi¸ trÞ hao cña TSC§ TSC§ mßn luü kÕ ChÝnh nguån vèn th­êng xuyªn nµy cho phÐp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng cung cÊp vËt t­ kÞp thêi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra liªn tôc. - > Nguån VL§ t¹m thêi: Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n d­íi mét n¾m chñ yÕu ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cã tÝnh chÊt t¹m thêi vÒ VL§ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nguån vèn nµy bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hang vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh¸c. Theo nh­ ph©n tÝch trªn, th× ta cã thÓ x¸c ®Þnh nguån VL§ vµ TSL§ cña doanh nghiÖp nh­ sau: Nguån VL§ = Nguån VL§ th­êng xuyªn - Nguån VL§ t¹m thêi HoÆc: TSL§ = Nguån VL§ th­êng xuyªn – Nguån VL§ t¹m thêi Mèi quan hÖ nµy ®­îc biÓu hiÖn nh­ sau Nî ng¾n h¹n Nî trung vµ dµi h¹n Vèn chñ së h÷u Tµi s¶n l­u ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh Nguån vèn th­êng xuyªn Nguån vèn th­êng xuyªn Nguån vèn l­u ®éng th­êng xuyªn ViÖc ph©n lo¹i nguån vèn nh­ trªn gióp nhµ qu¶n lý xem xÐt huy ®éng nguån vèn mét c¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ trong doanh nghiÖp. §ång thêi gióp nhµ qu¶n lý lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh h×nh thµnh nªn c¸c dù ®Þnh vÒ tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông nguån VL§ trong t­¬ng lai. Nhu cÇu VL§ vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña doanh nghiÖp Nhu cÇu vèn l­u ®éng §èi víi mçi doanh nghiÖp, ngoµi viÖc ph©n lo¹i VL§ ®Ó qu¶n lý, cßn ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vèn. Nhu cÇu = Møc dù tr÷ + Kho¶n ph¶i thu – Kho¶n ph¶i tr¶ VL§ hµng tån kho tõ kh¸ch hµng ng­êi cung cÊp Trong doanh nghiÖp nhu cÇu VL§ th­êng chia lµm 2 lo¹i: - Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn - Nhu cÇu VL§ t¹m thêi Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng *Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp C¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng vèn doanh nghiÖp ph¶i øng ra ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu th­êng xuyªn. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ theo ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh l­îng hµng tån kho cÇn thiÕt - X¸c ®Þnh chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm vµ kho¶n tÝn dông cung cÊp cho kh¸ch hµng - X¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng­êi cung cÊp - Tæng hîp x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp *Ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp Ph­¬ng ph¸p nµy dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn. ë ®©y cã thÓ chia lµm 2 tr­êng hîp: Tr­êng hîp 1: Dùa vµo kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i trong ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cho doanh nghiÖp m×nh. Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tuy nhiªn møc ®é chÝnh x¸c bÞ h¹n chÕ. Nã thÝch hîp víi viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ khi thµnh lËp doanh nghiÖp víi quy m« nhá. Tr­êng hîp 2: Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ sö dông VL§ ë thêi kú võa qua cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu chuÈn vÒ VL§ cho c¸c kú tiÕp theo. Cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n trong n¨m bao gåm: sè hµng tån kho b×nh qu©n, sè ph¶ thu tõ kh¸ch hµng b×nh qu©n, sè nî ph¶i tr¶ b×nh qu©n. - X¸c ®Þnh tû lÖ c¸c kho¶n trªn so víi doanh thu thuÇn trong c¶ n¨m. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tû lÖ nhu cÇu VL§ víi doanh thu. - X¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña thêi kú sau C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn vèn l­u ®éng Mçi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c nhau thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c nhau, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kh¸c nhau dÉn ®Õn sù kh¸c nhau vÒ kÕt cÊu nguån VL§. Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt cÊu VL§. Thø nhÊt, c¸c nh©n tè vÒ mÆt dù tr÷ vËt t­ phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a doanh nghiÖp víi n¬i cung cÊp, kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ tr­êng, kú h¹n giao hµng vµ khèi l­îng vËt t­ ®­îc cung cÊp mçi lÇn giao hµng, chñng lo¹i vËt t­ cung cÊp. Thø hai, c¸c nh©n tè vÒ mÆt s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm s¶n xuÊt chÕ t¹o, chu kú s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý. Thø ba, c¸c nh©n tè vÒ mÆt thanh to¸n nh­: ph­¬ng thøc thanh to¸n, thñ tôc thanh to¸n, viÖc chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp… II. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Vèn lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó gióp c¸c nhµ doanh nghiÖp ®¹t tíi môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông VL§ cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ c¬ së ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Tæ chøc qu¶n lý tèt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹, chÊt l­îng s¶n phÈm cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, t¨ng uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ho¹t ®éng diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc do ®ã viÖc ®¶m b¶o l­îng VL§ th­êng xuyªn lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c C«ng ty b»ng c¸ch lµ ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§. Qu¶n lý vµ b¶o toµn vèn l­u ®éng Qu¶n lý VL§ lµ mét bé phËn träng yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp nªn chó träng ®¶m b¶o sö dông VL§ hîp lý, tiÕt kiÖm ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm vµ thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî kÞp thêi. V× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, VL§ th­êng chÞu nhiÒu t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè khiÕn cho VL§ bÞ gi¶m sót dÇn cho nªn b¶o toµn VL§ lµ mét vÊn ®Ò quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Hµng ho¸ bÞ ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, mÊt phÈm chÊt hoÆc kh«ng phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, kh«ng tiªu thô ®­îc hoÆc tiªu thô víi gi¸ thÊp. - Nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. - Kinh doanh thua lç kÐo dµi, vèn bÞ thiÕu hôt dÇn do doanh nghiÖp thu b¸n hµng kh«ng bï ®¾p VL§. - L¹m ph¸t lµm cho gi¸ c¶ t¨ng nhanh sau mçi vßng lu©n chuyÓn VL§ cña doanh nghiÖp mÊt dÇn do tr­ît gi¸. - Vèn bÞ chiÕm dông lín trong thanh to¸n. ChÝnh c¸c nh©n tè trªn sÏ lµm VL§ gi¶m sót dÇn, v× vËy nÕu doanh nghiÖp sö dông kh«ng tèt VL§, kh«ng ®¶m b¶o ®­îc vèn lµm ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn chËm lu©n chuyÓn, qui m« vèn bÞ thu hÑp l¹i, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp vµ tÊt yÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. NÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi sÏ lµm gi¶m mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét sè c¸c chØ tiªu sau: Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ Lµ chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nhanh hay chËm nãi lªn t×nh h×nh tæ chøc c¸c mÆt cña c«ng t¸c mua s¾m, dù tr÷, tiªu thô cña doanh nghiÖp hîp lý hay kh«ng tèt, c¸c kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cao hay thÊy, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ cã thÓ ®­îc ®o b»ng hai chØ tiªu lµ sè lÇn lu©n chuyÓn vèn(sè vßng quay vèn/n¨m) vµ kú lu©n chuyÓn vèn (sè ngµy cña mét vßng quay vèn). Doanh thu thuÇn Sè vßng quay VL§ = VL§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt nÕu vßng quay t¨ng so víi kú tr­íc th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¨ng vµ ng­îc l¹i. 360 ngµy Kú lu©n chuyÓn VL§ = Sè vßng quay VL§ ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó VL§ quay ®­îc mét vßng. Kú lu©n chyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. Tõ sù ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ vµ kú lu©n chuyÓn VL§ ta cã thÓ xem xÐt ¶nh h­ëng cña chóng tíi møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ VL§ sö dông trong kú kinh doanh. Møc l·ng phÝ (+) Doanh thu thuÇn Kú lu©n Kú lu©n hoÆc tiÕt kiÖm(-) VL§ = x chuyÓn VL§ - chuyÓn VL§ do ¶nh h­ëng cña 360 ngµy kú nµy kú tr­íc tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ 3.2 Møc ®¶m nhiÖm VL§ VL§ b×nh qu©n Møc ®¶m nhiÖm VL§ = Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn th× ph¶i cã bao nhiªu ®ång VL§ bá ra. NÕu ChØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá VL§ ®­îc sö dông tiÕt kiÖm vµ ng­îc l¹i. 3.3 Vßng quay hµng tån kho Doanh thu thuÇn Vßng quay hµng tån kho = Hµng tån kho b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt sè lÇn mµ hµng l­u kho lu©n chuyÓn trong kú. Sè vßng quay hµng tån kho cµng cao th× viÖc kinh doanh cµng ®­îc ®¸nh gi¸ tèt, ng­îc l¹i sè vßng quay hµng tån kho thÊp th× viÖc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, hµng ho¸ tiªu thô chËm. 3.4 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu thuÇn Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Sè d­ b×nh qu©n kho¶n ph¶i thu ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Sè vßng quay cµng lín chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu lµ nhanh vµ doanh nghiÖp Ýt bÞ chiÕm dông vèn. 3.5Kú thu tiÒn trung b×nh Sè d­ b×nh qu©n cña c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh = x 360 Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho biÕt kú thu tiÒn tõ khi b¸n hµng ®Õn khi thu ®­îc tiÒn vÒ hÕt bao nhiªu ngµy. Kú thu tiÒn trung b×nh cµng dµi chøng tá l­îng vèn bÞ chiÕm dông trong thanh to¸n cña doanh nghiÖp cµng lín vµ ng­îc l¹i. 3.6 C¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi HÖ sè kh¶ n¨ng Tæng TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Thanh to¸n = hiÖn thêi Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tµi s¶n thµnh tiÒn ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh HÖ sè kh¶ n¨ng TSL§ - Hµng tån kho Thanh to¸n = nhanh Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ trong thêi gian ng¾n mµ kh«ng cÇn ph¶i tiªu thô vËt t­, hµng ho¸. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi HÖ sè kh¶ n¨ng TiÒn + T­¬ng ®­¬ng tiÒn Thanh to¸n = tøc thêi Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ cña doanh nghiÖp. HÖ sè sinh lêi VL§ Lîi nhuËn thuÇn Møc sinh lêi VL§ = VL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®èng VL§ trong kú t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá doanh nghiÖp sö dông VL§ cµng cã hiÖu qu¶. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Tµi s¶n l­u ®éng chiÕm mét phÇn kh¸ lín trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Do ®ã sö dông hîp lý c¸c lo¹i tµi s¶n l­u ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®èi víi viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña doanh nghiÖp. Vèn l­u ®éng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra liªn tôc tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. HiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Th«ng qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông VL§ gióp nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp rót ra nh÷ng vÊn ®Ò then chèt ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n phï hîp víi doanh nghiÖp cña m×nh. Ch­¬ng II T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi LÞch sö h×nh thµnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn Pin Hµ Néi. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi C«ng ty Pin Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam – Bé C«ng NghiÖp. Tªn giao dÞch : C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Tªn viÕt t¾t : HABACO Trô së chÝnh : §­êng quèc lé 70 – ThÞ trÊn V¨n §iÓn – HuyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi §iÖn tho¹i : (04)8615365, (04)8615364 Fax : (04)8612549 Email : Habaco@fpt.vn C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ( tr­íc ®©y lµ nhµ m¸y Pin V¨n §iÓn ) ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1958 ®Õn th¸ng 1/1/1960 th× chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng ty ®­îc x©y dùng víi diÖn tÝch 3ha t¹i ThÞ trÊn V¨n §iÓn – Thanh Tr× - Hµ Néi. Nhµ m¸y do Trung Quèc thiÕt kÕ x©y dùng vµ viÖn trî thiÕt bÞ toµn bé, s¶n l­îng thiÕt kÕ ban ®Çu lµ 5 triÖu chiÕc Pin/n¨m. S¶n phÈm lµ c¸c lo¹i Pin thuéc thÕ hÖ Mn02/NH4CI/Zn. D©y chuyÒn thiÕt bÞ thñ c«ng, nguyªn vËt liÖu vËt t­ ban ®Çu do Trung Quèc cung cÊp 100%. Tõ khi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch th× toµn bé ®Çu vµo, ®Çu ra ®Òu do nhµ n­íc cung cÊp vµ tiªu thô( chñ yÕu phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ quèc phßng. §Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhµ m¸y tÝch cùc thay thÕ nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i b»ng nguyªn liÖu cã s½n trong n­íc. N¨m 1962 ®­îc nhµ n­íc cho phÐp, nhµ m¸y ®· më má khai th¸c quÆng M¨ng gan thiªn nhiªn t¹i Hµ Tuyªn. N¨m 1983 Tæng côc Ho¸ chÊt ViÖt Nam quyÕt ®Þnh s¸p nhËp nhµ m¸y Pin V¨n §iÓn vµ nhµ m¸y Pin Xu©n Hoµ thµnh nhµ m¸y Pin Hµ Néi. ViÖc s¸p nhËp nµy nh»m môc ®Ých lµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp Pin MiÒn B¾c. Th¸ng 7/1996 nhµ m¸y ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Pin Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· rÊt chó träng vÒ viÖc ®Çu t­ nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n lao ®éng. Th¸ng 10/2002 toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt Pin ho¸ hå ®­îc thay thÕ b»ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt Pin tÈm hå t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ m«i tr­êng cho ng­êi lao ®éng. N¨m 2004 víi h¬n 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¹t trªn 100 triÖu chiÕc/n¨m thay v× nh÷ng n¨m tr­íc ®©y C«ng ty cã tíi 1200 lao ®éng nh­ng s¶n phÈm chØ ®¹t 5 triÖu chiÕc/n¨m. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. N¨m 2002 s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®¹t tiªu chuÈn ISO – 9001. Mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty: Pin R20(pin ®Ìn), Pin R6P(pin tiÓu), Pin R40(pin chuyªn dïng), Pin R14(Pin chuyªn dïng), Pin BTO(Pin chuyªn dïng), Pin PO2 (Pin chuyªn dïng). C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 207/2002/Q§ - BCN ngµy 03/12/2002 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 01/01/2003 víi nhiÖm vô chÝnh lµ: S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i Pin phôc vô s¶n xuÊt. XuÊt nhËp khÈu vËt t­, nguyªn liÖu chuyªn dïng Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô trªn, C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· cã mét c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi vµ nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh. S¬ ®å 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Phã Gi¸m §èc Gi¸m ®èc Héi ®ång qu¶n trÞ Phßng KT - CN Phßng TT - TT Phßng KT - CN Phßng TC - KT Phßng KH - VT Phßng TC - HC C¸c ph©n x­ëng NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng nh­ sau: Gi¸m ®èc Lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt, quyÕt ®Þnh mäi ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh Qu¶n lý vÒ nh©n sù, hå s¬, con ng­êi, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ nghiÖp vô tay nghÒ, an toµn lao ®éng ®ång thêi lµ n¬i tiÕp nhËn giÊy tê, c«ng v¨n, l­u tr÷ tµi liÖu, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô c¸c phßng ban, ph©n x­ëng nh­ bµn ghÕ, v¨n phßng phÈm… Phßng kÕ ho¹ch – vËt t­ Cung cÊp vËt t­, b¸n thµnh phÈm, hµng gia c«ng, b¶o hé lao ®éng… phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt Pin, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm sao cho s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt Pin, t×m tßi c¶i tiÕn m¸y mãc sao cho phôc vô s¶n xuÊt tèt nhÊt. Phßng thÞ tr­êng tiªu thô Cã c¸c nhiÖm vô nh­ marketing tiÕp thÞ s¶n phÈm, t×m thÞ tr­êng tiªu thô, ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i hîp lý… ®Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc nhanh vµ nhiÒu s¶n phÈm nh»m thu håi vèn nhanh kh«ng ®Ó bÞ ø ®äng trong kh©u thµnh phÈm, t¨ng nhanh vßng quay vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh ®óng chÕ ®é, tµi chÝnh cña nhµ n­íc ®Ó ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®­îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng (KÕ to¸n gi¸ thµnh, tiªu thô tæng hîp) KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, kiªm tiÒn l­¬ng KÕ to¸n TSC§, kiªm thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt, kiªm KT ng©n hµng KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc, phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c«ng ty nh­: th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tiÒn mÆt cã nhiÖm vô theo dâi thu chi vÒ tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ë c«ng ty vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, thanh to¸n c«ng nî víi ng©n hµng, chuyÓn sÐc, më LC. KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong kú. Hµng ngµy nhËn tõ kho c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc, ho¸ ®¬n…®Ó tËp hîp vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. §ång thêi thùc hiÖn tÝnh l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo tiÒn l­¬ng cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü Cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp phiÕu thu chi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n cho CBCNV cña c«ng ty, còng nh­ kh¸ch hµng ngoµi C«ng ty ®Õn giao dÞch. Theo dâi toµn bé tµi s¶n, hiÖn vËt thuéc quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông cña C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô Cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé chi phÝ sÏ ph¸t sinh trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, thu nhËn c¸c chøng tõ vÒ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî víi kh¸ch hµng. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Trong nhiÒu n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v­¬n lªn, c«ng ty lu«n lu«n tù ®æi míi vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì. HiÖn nay viÖc kinh doanh cña ®ang cã nh÷ng thuËn lîi, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Òu hoµn thµnh v­ît møc, ®Æc biÖt tõ n¨m 2003 lµ n¨m c«ng ty b¾t ®Çu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kinh doanh: BiÓu sè 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §VT: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tæng doanh thu 89.549 96.891 7.342 8.2 1 Doanh thu thuÇn 89.549 96.891 7.342 8.2 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 82.275 88.183 5.908 7.18 3 Lîi nhuËn gép 7.274 8.708 1.434 19.71 4 Chi phÝ b¸n hµng 2.900 2.895 -5 -0.17 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000 2.961 -39 -1.3 6 Doanh thu ho¹t ®éng TC 512 617 105 20.51 7 Chi phÝ tµi chÝnh 460 504 44 9.57 8 Lîi tøc tõ ho¹t ®éng KD 1.426 2.965 1.539 107.92 9 C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 20 22 2 10 10 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.446 2.987 1.541 106.57 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.446 2.987 1.541 106.57 NhËn xÐt: Qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ta thÊy: Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 lµ 88.183 triÖu ®ång t¨ng 7.18% so víi n¨m 2003 cã tû lÖ t¨ng thÊp h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2004 lµ 8.708 triÖu ®ång t¨ng 19.71 % so víi n¨m 2003. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 617 triÖu ®ång t¨ng 20.51% so víi n¨m 2003. Chi phÝ b¸n hµng n¨m 2004 lµ 2.895 triÖu ®ång gi¶m 0.17 % so víi n¨m 2003. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 lµ 2.961 triÖu gi¶m 1.3%so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 lµ 2.965 triÖu ®ång t¨ng 107.92% so víi n¨m 2003, chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Thu nhËp kh¸c n¨m 2004 lµ 22 triÖu t¨ng 10 % so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ sau thuÕ n¨m 2004 lµ 2.987 triÖu ®ång t¨ng 106.57% so víi n¨m 2003. Theo luËt thuÕ TNDN sau khi cæ phÇn ho¸ th× C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi th× ®­îc miÔn thuÕ TNDN tõ 2 ®Õn 4 n¨m. Do ®ã C«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ TNDN. Doanh thu thuÇn n¨m 2004 ®¹t 96.891 triÖu ®ång t¨ng 8.2% t­¬ng øng víi 7.342 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã, doanh thu hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty n¨m 2004 chiÕm 2% tæng doanh thu t­¬ng øng víi sè tiÒn 1.982 triÖu ®ång, t¨ng 46% so víi n¨m 2003. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi. C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty T×nh h×nh vèn kinh doanh cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn biÓu sè 2 BiÓu sè 2: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % Tæng sè VKD 29.028 100 34.672 100 5.644 19.4 1. Vèn l­u ®éng 18.106 62.4 25.626 73.9 7.52 41.5 2. Vèn cè ®Þnh 10.922 37.6 9.046 26.1 -1.876 -17.2 NhËn xÐt: Qua biÓu sè 2 ta thÊy, vèn kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®ang sö dông vµ qu¶n lý ®Õn cuèi n¨m 2004 lµ 34.672 triÖu ®ång t¨ng 19.4% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 5.644 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã vèn l­u ®éng lµ 25.629 triÖu ®ång t¨ng 41.5% so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao vµ t¨ng tõ 62.4% n¨m 2003 lªn 73.9% n¨m 2004; vèn cè ®Þnh lµ 9.046 triÖu ®ång gi¶m 17.2% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.876 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng tõ 37.6% n¨m 2003 gi¶m xuèng cßn 26.1% n¨m 2004. Tõ ph©n tÝch trªn ta thÊy VL§ lµ thµnh phÇn chñ yÕu vµ chiÕm vÞ trÝ quan träng trong vèn kinh doanh cña C«ng ty. C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty BiÓu sè 3: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % Tæng sè nguån vèn 29.028 100 34.672 100 5.644 19.4 1. Nî ph¶i tr¶ 13.1 45.1 16.9 48.7 3.8 29 - Ng¾n h¹n 8.500 64.9 15.200 89.9 6.700 78.8 - Dµi h¹n 4.600 35.1 1.700 10.1 -2.900 -63 2. Vèn CSH 15.928 54.9 17.772 51.3 1.844 11.6 NhËn xÐt: Qua biÓu sè 3 ta thÊy, nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2004 lµ34.672 triÖu ®ång t¨ng 19.4% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 5.644 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã vèn vay nî n¨m 2004 lµ 16.900 triÖu ®ång t¨ng 29% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 3.8 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng t¨ng tõ 45.1% n¨m 2003 lªn 48.7% n¨m 2004. Trong ®ã, nî ng¾n h¹n n¨m 2004 lµ 15,2 tû ®ång t¨ng 78.8 % øng víi sè tiÒn lµ 6,7 tû ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao vµ t¨ng tõ 64.9% n¨m 2003 lªn 89.9% n¨m 2004,®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty v× l·i suÊt vay vèn ng¾n h¹n cao. Nh­ng bªn c¹nh ®ã ®iÒu thuËn lîi cña C«ng ty lµ cã nguån vèn chñ së h÷u lín h¬n, nguån vèn chñ së h÷u nµy lµ do nhµ n­íc ®ãp gãp 51% vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp 49%. N¨m 2004 vèn chñ së h÷u lµ 17.772 triÖu ®ång t¨ng 11.6% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.844 triÖu ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng lµ 51.3%. Do ®ã: Tæng sè nî ph¶i tr¶ 13.1 HÖ sè nî n¨m 2003 = = = 0.45 Tæng sè vèn 29.028 HÖ sè vèn chñ së h÷u n¨m 2003 = 1- hÖ sè nî = 1 – 0.45 = 0.55 16.9 HÖ sè nî n¨m 2004 = = 0.49 34.672 HÖ sè vèn chñ së h÷u n¨m 2004 = 1 – 0.49 =0.51 KÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho ta thÊy: N¨m 2003 cø mét ®ång vèn sö dông trong kinh doanh cã 0.45 ®ång vèn vay nî vµ 0.55 ®ång vèn chñ së h÷u, sang n¨m 2004 cø mét ®ång vèn kinh doanh cã 0.49 ®ång vèn vay nî t¨ng 0.04 ®ång vµ vèn chñ së h÷u gi¶m xuèng 0.51 ®ång, gi¶m 0.04 ®ång so víi n¨m 2003. HÖ sè nî cña C«ng ty t¨ng lªn nh­ vËy lµ do l­îng vèn cña C«ng ty bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông nhiÒu. Do ®ã C«ng ty ph¶i t×m c¸ch huy ®éng thªm tõ nguån vay ng¾n h¹n, vµ tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ chñ yÕu. Nh­ vËy, VL§ cña C«ng ty chñ yÕu lµ tõ nguån vèn vay, C«ng ty sÏ gÆp ph¶i rñi ro tµi chÝnh khi sö dông vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty BiÓu sè 4: T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % VL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 18.106 100 25.626 100 7.52 41.5 1. Vèn b»ng tiÒn 1.198 6.6 1.008 3.9 -190 -15.9 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 5.546 30.6 5.494 21.4 -52 -0.9 - Ph¶i thu kh¸ch hµng 5.189 93.6 3.789 69.0 -1.4 -27 - Tr¶ tr­íc ng­êi b¸n 64 1.1 727 13.2 663 1035.9 - Ph¶i thu kh¸c 293 5.3 978 17.8 685 233.8 3. Hµng tån kho 11.257 62.2 19.053 74.4 7.796 69.3 - VËt liÖu tån kho 8.321 73.9 15.48 81.2 7.159 86 - CCDC tån kho 34 0.3 93 0.5 59 173.5 - CP SXKD dë dang 742 6.6 1.009 5.3 267 36 - Thµnh phÈm tån kho 2.16 19.2 2.471 13.0 311 14.4 4. TSL§ kh¸c 105 0.6 71 0.3 -34 -32.4 NhËn xÐt: Qua biÓu trªn ta thÊy: Vèn l­u ®éng cña C«ng ty n¨m 2004 lµ 25.626 triÖu ®ång t¨ng 41.5% so víi n¨m 2003. §Ó nghiªn cøu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng ta xem xÐt t×nh h×nh sö dông cña mét sè lo¹i vèn cô thÓ sau: - Vèn b»ng tiÒn Vèn b»ng tiÒn lµ mét lo¹i tµi s¶n kh«ng sinh lêi, dÔ dµng chuyÓn ho¸ thµnh mét lo¹i tµi s¶n kh¸c. N¨m 2004 lµ 1.008 triÖu ®ång chiÕm tû träng nhá vµ gi¶m tõ tõ 6.6% n¨m 2003 xuèng cßn 3.9% n¨m 2004 trong tæng sè vèn l­u ®éng, gi¶m 15.9% so víi n¨m 2003 víi sè tiÒn t­¬ng øng lµ 190 triÖu ®ång. TiÒn mÆt gi¶m trong n¨m 2004 lµ do C«ng ty ®· dïng tiÒn mÆt ®Ó tr¶ cho c¸c kho¶n nî, nh­ thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê cho mét sè c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn C«ng ty vÉn cßn gi÷ mét l­îng tiÒn lín trong tµi kho¶n lµ ®iÒu kh«ng cã lîi, dÔ dµng gÆp rñi ro tµi chÝnh trong khi nî ng¾n h¹n kh«ng gi¶m. - C¸c kho¶n ph¶i thu C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 lµ 5.494 triÖu ®ång gi¶m 0.9% t­¬ng øng víi sè tiÒn 52 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 do c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty ®· thay ®æi râ rÖt, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m nhiÒu c¶ tû lÖ vµ tû träng mÆc dï c¸c kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n vµ ph¶i thu kh¸c t¨ng cao. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®· cã cè g¾ng trong c«ng t¸c thu håi nî. - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n¨m 2004 lµ 3.789 triÖu ®ång, gi¶m 27% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1,4 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng gi¶m tõ 93.6% n¨m 2003 xuèng cßn 69% n¨m 2004. - Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n n¨m 2004 lµ 727 triÖu ®ång t¨ng 663 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 nh­ng tû träng t¨ng tõ 1.1% n¨m 2003 lªn 13.2% n¨m 2004. V× n¨m 2004 C«ng ty ®· tr¶ tr­íc ®Ó mua vµo mét l­îng nguyªn vËt liÖu lín, nh­ng sè hµng nµy ®ang trªn ®­êng vÒ. C«ng ty ®· bÞ chiÕm dông vèn. Do ®ã cÇn ph¶i coi träng c«ng t¸c qu¶n lý kho¶n nî nµy. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 – 2004 vµ biÓu sè 4 ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2003 – 2004 cña C«ng ty nh­ sau: 89.549 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2003 = = 16.1 vßng 5.546 360 Kú thu tiÒn trung b×nh n¨m 2003 = = 22 ngµy 16.1 96.891 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 = = 17.8 vßng 5.454 360 Kú thu tiÒn b×nh qu©n n¨m 2004 = = 20 ngµy 17.8 Hai chØ tiªu trªn cho thÊy n¨m 2003 vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 16.1 vßng/n¨m. Sang ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 17.8 vßng/n¨m. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng ®· gi¶m kú thu tiÒn trung b×nh tõ 22 ngµy n¨m 2003 xuèng 20 ngµy n¨m 2004. - Hµng tån kho N¨m 2004 hµng tån kho lµ 19.053 triÖu ®ång t¨ng 69.3% so víi n¨m 2003, chiÕm tû lín vµ t¨ng tõ 62.2% n¨m 2003 lªn 74.4% n¨m 2004. Trong ®ã: Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho n¨m 2004 15.480 triÖu t¨ng 86% t­¬ng øng víi sè tiÒn 7.159 tû ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao nhÊt trong hµng tån kho vµ t¨ng nhiÒu tõ 73.9% n¨m 2003 lªn 81.2% n¨m 2004.Tuy cã t¸c dông b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt ®­îc b×nh th­êng kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n nh­ng tån kho lín sÏ g©y nªn ø ®äng VL§ ë kh©u dù tr÷. Theo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tuy tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m tõ 30.6% n¨m 2003 xuèng cßn 21.4% n¨m 2004 nh­ng vÉn cßn mét sè C«ng ty nî qu¸ h¹n tõ trªn 2 n¨m, nh­ lµ C«ng ty TNHH Minh Thµnh nî 103 triÖu ®ång, Trung t©m b¸n bu«n Nam §Þnh nî 22 triÖu ®ång, C«ng nghÖ phÈm Vinh – NghÖ An nî 16 triÖu ®ång … §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn, cÇn cã biÖn ph¸p xö lý m¹nh h¬n ®Ó thu håi sè nî qu¸ h¹n trªn, kÎo sÏ bÞ mÊt vèn do kh«ng ®ßi ®­îc nî. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi trong n¨m 2004 ta cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn nhiÒu khÝa c¹nh, thÊy ®­îc thùc tr¹ng cña C«ng ty tõ ®ã rót ra h­íng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, gióp C«ng ty mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ cao. BiÓu sè 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn Tû lÖ % 1 Doanh thu thuÇn Tr.®ång 89.549 96.891 7.342 8.2 2 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.®ång 1.446 2.987 1.541 106.6 3 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr.®ång 17.497 21.866 4.369 25 4 Vßng quay VL§ (1/3) Vßng 5.12 4.43 -0.69 -13.5 5 Hµng tån kho b×nh qu©n Tr.®ång 14.622 15.155 0.533 3.6 6 Vßng quay hµng tån kho(1/5) Vßng 6.12 6.39 0.27 4.4 7 Kú lu©n chuyÓn VL§ (360/4) Ngµy 70.3 81.3 11 15.6 8 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ (3/1) LÇn 0.2 0.23 0.03 15 9 Tû suÊt lîi nhuËn VL§ (2/3) % 0.083 0.137 0.054 65.1 10 Tû suÊt LNDT (2/1) % 0.016 0.031 0.015 93.8 NhËn xÐt: Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy doanh thu thuÇn, lîi nhuËn sau thuÕ, vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng cao. Sè vßng quay vèn l­u ®éng lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty. N¨m 2004 lµ 4.43 vßng gi¶m 13.5% so víi n¨m 2003. §iÒu nµy cho thÊy tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ cña C«ng ty chËm, hiÖu qu¶ sö dông VL§ kh«ng cao do tèc ®é doanh thu t¨ng thÊp 8.2% so víi tèc ®é t¨ng VL§ b×nh qu©n lµ 25%. Do ®ã ®· lµm cho kú lu©n chuyÓn VL§ t¨ng 15.6% tõ 70.3 ngµy n¨m 2003 lªn 81.3 ngµy n¨m 2004. Còng v× nh÷ng nguyªn nh©n trªn mµ C«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc VL§ mµ cßn l·ng phÝ thªm mét l­îng VL§, lµm t¨ng chi phÝ sö dông vèn. Ta cã møc l·ng phÝ VL§ n¨m 2004 lµ: M1 Vtk (+;-) = x (K1 - K0) 360 96.891 V04 = x ( 81.3 – 70.3 ) = 2.960 triÖu 360 Sè VL§ bÞ l·ng phÝ lµ do vßng quay VL§ cña n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003, cho thÊy viÖc sö dông vèn kh«ng cã hiÖu qu¶. HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ lµ chØ tiªu cho thÊy vai trß cña VL§ ®èi víi doanh thu cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cho biÕt trong n¨m 2003 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu th× C«ng ty ph¶i bá ra 0.2 ®ång VL§, cßn n¨m 2004 th× mét ®ång doanh thu thuÇn cÇn 0.23 ®ång VL§, t¨ng 15% so víi n¨m 2003. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc C«ng ty ph¶i chi thªm 0.03 ®ång VL§ ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu. Tû suÊt lîi nhuËn VL§ n¨m 2004 lµ 0.137 cã nghÜa lµ C«ng ty cÇn ph¶i bá ra mét ®ång VL§ ®Ó t¹o ra 0.137 ®ång lîi nhuËn t¨ng 0.054 ®ång so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2004 lµ 2.987 triÖu ®ång t¨ng 106.57% so víi n¨m 2003 cã tû lÖ t¨ng cao h¬n 4 lÇn so víi tû lÖ t¨ng cña VL§ b×nh qu©n (25%). Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu n¨m 2003 lµ mét ®ång doanh thu t¹o ra 0.031 ®ång lîi nhuËn t¨ng 0.015 ®ång t­¬ng øng t¨ng víi 93.8% so víi n¨m 2003, lµ do vßng quay hµng tån kho n¨m 2004 t¨ng 4.4% so víi n¨m 2003 thÊp h¬n tû lÖ t¨ng cña lîi nhuËn. Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· rÊt cè g¾ng trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Æc biÖt lµ VL§. Cïng víi sù cè g¾ng v­¬n lªn ®ã C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu tèt ®Ñp nh­ ngµy h«m nay. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn ®· thùc sù ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch vµ thuËn lîi th× C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh. C«ng ty cÇn cã nh÷ng nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch mäi khÝa c¹nh ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Thø nhÊt: Nî ph¶i thu ®Æc biÖt lµ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu. Thø hai: Hµng tån kho lín g©y tån ®äng vèn, trong ®ã thµnh phÈm tån kho n¨m 2004 t¨ng 173.5% so víi n¨m 2003, ®Æc biÖt lµ nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho ch­a ®­a vµo s¶n xuÊt lín t¨ng 86% so víi n¨m 2003. Thø ba: C¬ cÊu nguån VL§ cña C«ng ty ch­a hîp lý. Tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc ®¶m b¶o b»ng nguån vay ng¾n h¹n víi l·i suÊt cao víi xu h­íng ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nh÷ng tån t¹i nãi trªn C«ng ty cÇn xem xÐt l¹i t×nh h×nh sö dông vèn ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp nhÊt nh»m ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Mét sè kiÕn nghÞ Sau khi xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sö dông VL§ còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy tuy gÆp ph¶i mét sè nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh­ng C«ng ty vÉn kh«ng ngõng ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, thiÕt bÞ m¸y mãc tiªn tiÕn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch kh¸. Nh»m kh¾c phôc mét sè tån t¹i trªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông VL§ em xin kiÕn nghÞ mét sè ý kiÕn sau: Thø nhÊt: X¸c ®Þnh nhu cÇu th­êng xuyªn tèi thiÓu vÒ VL§ Muèn viÖc sö dông VL§ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ mét c¸ch ®óng ®¾n hîp lý nhÊt. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi÷a sè VL§ so víi kÕt qu¶ kinh doanh. X¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ ®óng ®¾n cßn lµ c¬ së ®Ó tæ chøc tèt c¸c nguån vèn hîp lý víi chi phÝ bá ra vµ phï hîp víi h×nh thøc ho¹t ®éng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi ®ång thêi cßn ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh cña C«ng ty. T×nh h×nh sö dông VL§ cña C«ng ty cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn ch­a ®­îc tèt. V× vËy mµ viÖc x¸c ®Þnh vèn lµ rÊt cÇn thiÕt, nã thÓ hiÖn ë chç: - VL§ ph¶i ®ñ ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt liªn tôc vµ trªn c¬ së tiÕt kiÖm, hîp lý. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu vÒ VL§ lµ c¨n cø ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. - NÕu nhu cÇu vÒ VL§ qu¸ thÊp g©y gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång, uy tÝn gi¶m sót. - NÕu nhu cÇu vÒ VL§ x¸c ®Þnh qu¸ cao g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vËt t­, hµng ho¸, l·ng phÝ vèn, VL§ lu©n chuyÓn chËm, ph¸t sinh nhiÒu chi phÝ bÊt hîp lý gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, lîi nhuËn doanh nghiÖp gi¶m. Thø hai: Cã gi¶i ph¸p thu håi nî vµ qu¶n lý nî ph¶i thu VÊn ®Ò qu¶n lý nî ph¶i thu vµ thu håi nî lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty bëi lÏ kho¶n nî ph¶i thu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua rÊt lín ®· ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lµ cÇn ph¶i qu¶n lý nî ph¶i thu mét c¸ch tèt nhÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Theo em C«ng ty cã thÓ sö dông mét sè gi¶i ph¸p sau: - Sö dông chiÕt khÊu thanh to¸n ®Ó h¹n chÕ nî d©y d­a khuyÕn khÝch ng­êi mua tr¶ tiÒn ngay, b»ng c¸ch ¸p dông tû lÖ chiÕt khÊu thanh to¸n trªn doanh thu linh ho¹t vµ hÊp dÉn ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn mµ vÉn cã lîi nhuËn cho C«ng ty. - Qu¶n lý nî ®èi víi tõng kh¸ch hµng, nh¾c kh¸ch hµng tr¶ nî ®Õn h¹n, ®«n ®èc thu håi nî, them chÝ xö ph¹t theo l·i suÊt qu¸ h¹n ®èi kh¸ch hµng tuú ý nî. - Quy ®Þnh râ rµng vÒ thêi h¹n thanh to¸n vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång. - LËp quü dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, t¹o nguån tµi chÝnh bï ®¾p vèn bÞ thiÕu hôt do kh«ng ®ßi ®­îc nî Thø ba: Cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông hµng tån kho N¨m 2004 hµng tån kho t¨ng kh¸ cao do ®ã ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty nªn: - LËp kÕ ho¹ch dù tr÷ nguyªn vËt liÖu theo tõng quý, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t liªn tôc viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu, cã kÕ ho¹ch dù tr÷ hîp lý ®Ó tiÕt kiÖm VL§ ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty. - Më réng thªm ®¹i lý ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty - LËp quÜ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, t¹o nguån tµi chÝnh bï ®¾p vèn bÞ thiÕu hôt do ph¶i gi¶m gi¸ vËt t­ ®Ó tiªu thô nhanh. Thø t­: T¨ng c­êng t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ phßng ngõa rñi ro ThÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu lµ thÞ tr­êng ë trong n­íc ®a sè lµ khu vùc MiÒn B¾c, do ®ã trong thêi gian tíi C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, t¹o dùng uy tÝn cho C«ng ty ®Ó t¨ng l­îng tiªu thô, n©ng cao lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy C«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc tõ ®ã x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, kªnh ph©n phèi sao cho phï hîp víi tõng ®o¹n thÞ tr­êng - TÝch cùc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m trong vµ ngoµi n­íc ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, më réng quan hÖ hîp t¸c. - Më réng qui m« vµ t¨ng c­êng qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm. Trong thêi gian qua C«ng ty kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò nµy nªn ch­a kÝch thÝch ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt Pin ra ®êi c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng, ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× thÕ C«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ vµ chñ ®éng h¬n nh­: gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn c¬ së C«ng ty ph¶i tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh phÈm. Cïng víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò phßng nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. C«ng ty nªn kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn chÊt l­îng hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, ®ång thêi kiÓm tra viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn ë tÊt c¶ c¸c kh©u s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. Thø n¨m: §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÇn ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, t¹o cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc sù thay ®æi thÝch hîp h¬n, võa cã mÉu m· ®Ñp l¹i võa cã chÊt l­îng tèt. §Ó lµm tèt mÆt nµy C«ng ty cÇn ph¶i: - N©ng cao vµ ®µo t¹o tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt cã khen th­ëng, kû luËt thÝch ®¸ng. - Mua s¾m thªm c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc tiªn tiÕn, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh. - KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tõ kh©u s¶n xuÊt, khi hoµn thµnh s¶n phÈm ®Õn khi giao hµng. Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi mµ trong thêi gian thùc tËp em ®· nghiªn cøu vµ ®­a ra. KÕt luËn Cã thÓ nãi trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· phÊn ®Êu kh«ng ngõng vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt nh­ hiÖn nay. Víi sù l·nh ®¹o ®Çy s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®­a C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi s¸nh ngang víi nh÷ng C«ng ty lín cïng ngµnh hµng kinh doanh. Cã ®­îc sù thµnh c«ng nh­ vËy lµ do tµi qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng cña ban l·nh ®¹o C«ng ty. Vèn l­u ®éng lµ nguån vèn cùc kú quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp cô thÓ vèn l­u ®éng cßn lµ mét trong nh÷ng nguån vèn chÝnh gãp phÇn vµo sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ viÖc qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mçi doanh nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng tÝch cùc v­¬n lªn vµ kinh doanh cã l·i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng. Do ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. VL§ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, do vËy nh÷ng gi¶i ph¸p trong bµi viÕt nµy em chØ xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®Ó C«ng ty cã thÓ xem xÐt vµ ¸p dông. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o - TS TrÇn Träng Kho¸i vµ toµn thÓ c¸n bé trong phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp. Sinh viªn Lôc thÞ minh hoa tµI liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh “Tµi chÝnh doanh nghiÖp” - Tr­êng ®¹i häc qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi ChuÈn mùc kÕ to¸n – Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh n¨m 2003 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD (n¨m 2003- 2004) cña C«ng ty cæ phÇn Pin Hµ Néi Mét sè luËn v¨n kho¸ tr­íc Môc lôc Lêi më ®Çu……………………………………………………... …..1 Ch­¬ng I: Mét s« vÊn ®Ò chung vÒ vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp………………………………….3 néi dung vµ c¸ch ph©n lo¹i VL§…………………………………………....3 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm VL§………………………………………………3 Ph©n lo¹i VL§ trong nghiÖp………………………………………………4 C¨n cø theo vai trß cña VL§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt……………………..4 C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn………………………………………...4 C¨n cø theo nguån h×nh thµnh VL§……………………………………………..5 Ph©n lo¹i theo thêi gian huy ®éng vèn……………………………………..6 Nhu cÇu VL§ vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ trong doanh nghiÖp………..7 Nhu cÇu vèn l­u ®éng……………………………………………………………..7 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§……………………………………………7 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn VL§…………………………………………8 sù cÇn thiÕt ph¶I n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp………………………………………………………...9 Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§………………….9 Qu¶n lý vµ b¶o toµn VL§…………………………………………………9 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§…………………………..10 Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§…………………………………………………………10 Møc ®¶m nhiÖm VL§……………………………………………………………..11 Vßng quay hµng tån kho………………………………………………………….11 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu…………………………………………………..11 Kú thu tiÒn trung b×nh…………………………………………………………….12 C¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n………………………………………………….12 ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§……………………..13 Ch­¬ng II: T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin Hµ Néi…………………………………………...14 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ N«i………………………………………………………………………14 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi………….14 2. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi…………………..15 3. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi…………………..17 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi……...18 II. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vl® cña c«ng ty CæphÇn Pin Hµ Néi……………………………………………………………………….20 C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty……………………………...20 C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty……………………...21 T×nh h×nh sö dông VL§ cña C«ng ty…………………………….22 HiÖu qu¶ sö dông VL§ cña C«ng ty……………………………...25 Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin Hµ Néi………………………27 mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i…………………………………………………..27 Mét sè kiÕn nghÞ……………………………………………………………27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan