Luận văn Nghiên cứu cố định urease trên bề mặt chất rắn

Luận văn tốt nghiệp v Luận văn tốt nghiệp iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang bìa . .i Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn .ii Mục lục . . iii Danh sách hình vẽ . . vi Danh sách bảng biểu . .viii Giới thiệu. ix CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1 1.1. Tổng quan về enzyme urease 1 1.1.1 Giới thiệu chung về enzyme urease .1 1.1.2 Cấu tạo .2 1.1.3 Cơ chế xúc tác .3 1.1.4 Cơ chất của enzyme urease .5 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme urease .5 1.1.6 Nguồn thu nhận enzyme urease .8 1.1.7 Ứng dụng của enzyme urease 9 1.2. Sơ lược về enzyme cố định 10 1.2.1 Giới thiệu 10 1.2.2. Các phương pháp cố định enzyme .12 1.3. Tổng quan về enzyme urease cố định 15 1.3.1 Giới thiệu 15 1.3.2. Các phương pháp cố định enzyme urease 15 1.3.3 Tính chất của enzyme urease cố định .19 CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1. Nguyên liệu 28 2.1.1 Enzyme urease 28 2.1.2 Vật liệu cố định .28 2.1.3 Hóa chất .30 2.2. Phương pháp nghiên cứu .31 2.2.1 Mục đích và nội dung nghiên cứu 31 2.2.2 Khảo sát xác định phương pháp cố định enzyme urease .32 2.2.3 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cố định enzyme urease lên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 36 2.2.4. Xác định hiệu suất cố định enzyme urease cố định lên chất mang chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 39 2.2.5 Khảo sát tính chất của enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 40 2.2.6 Các phương pháp phân tích 43 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN . 47 3.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cố định enzyme urease lên chất mang chitosan bằng liên kết cộng hóa trị . 47 3.1.1 Khảo sát xác định phương pháp cố định enzyme urease lên ống thủy tinh 47 3.1.2 Anh hưởng của độ dày màng chitosan .49 3.1.3 Anh hưởng của nồng độ glutaraldehyde 50 3.1.4 Ảnh hưởng của thời gian ngâm màng trong dung dịch glutaraldehyde 51 3.1.5 Ảnh hưởng của pH của dung dịch enzyme urease 52 3.1.6 Anh hưởng của thời gian ngâm .54 3.2 Xác định hiệu suất cố định enzyme urease trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị .55 3.3 Khảo sát tính chất của enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị . 56 3.3.1 Khảo sát tính chất động học của enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 56 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị .59 3.3.3 Khảo sát độ bền nhiệt của enzyme urease cố định trên màng chitosan 61 3.3.4 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 63 3.3.5 Khảo sát khả năng tái sử dụng của đến enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 65 3.3.6 Khảo sát độ bền bảo quản đến enzyme urease cố định trên màng chitosan bằng liên kết cộng hóa trị 66 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 4.1. Kết luận 69 4.2. Kiến nghị 69 Tài liệu tham khảo .71 Phụ lục . .81

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu cố định urease trên bề mặt chất rắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PAGE  ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA KYÕ THUAÄT HOAÙ HOÏC LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC NGHIEÂN CÖÙU TINH SAÏCH PECTINASE TÖØ NAÁM SÔÏI ASPERGILLUS AWAMORI VAØ XAÙC ÑÒNH TÍNH CHAÁT CUÛA CHEÁ PHAÅM SVTH : NGOÂ LAÂM TUAÁN ANH CBHD : PGS. TS. LEÂ VAÊN VIEÄT MAÃN TP Hoà Chí Minh, 01/2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBia Luan Van.doc
  • docLVTN - Nguyen.doc
  • docLVTN-ket luan.doc
  • xlsSố liệu-nguyen.xls
  • docsua.doc
  • doctailieuthamkhao.doc