Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường Khu Công Nghiệp ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường KCN ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ?1. Đặt vấn đề Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, người thành công là người biết nắm bắt và xử lý thông tin nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất. Việc ra đời và phát triển nhanh chóng của khoa học bản đồ mà đỉnh cao là hệ thống thông tin địa lý GIS đã giúp cập nhật, phân tích, tổng hợp, quản lý, truy xuất thông tin dễ dàng, nhanh chóng. Khoa học thông tin địa lý là sự kết hợp của các ngành bản đồ, địa lý và công nghệ thông tin. Trong quản lý môi trường, GIS đóng vai trò vô cùng quan trọng. GIS giúp nhà quản trị phân tích những yếu tố môi trường dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu để hoạch định và triển khai những quyết định môi trường và các chiến lược bảo vệ môi trường. 2. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại, đặc biệt là ở những thành phố có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển. Các hoạt động sản xuất công nghiệp một mặt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác lại làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường. Trên thế giới ngày càng sử dụng nhiều GIS và viễn thám phục vụ cho công việc quan trắc và quản lý chất lượng môi trường cụ thể là quản lý môi trường khu công nghiệp. Để góp phần quản lý và bảo vệ môi trường cho khu vực ven sông Thị Vải nói riêng và khu vực Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung thì cần phải nghiên cứu ô nhiễm môi trường do hoạt động của các khu công nghiệp ven sông Thị Vải tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó đề xuất những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Do vậy, đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường KCN ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” là cần thiết và cấp bách nhằm khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng - xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một tỉnh xanh, sạch, và phát triển bền vững cả về kinh tế lẫn môi trường. 3. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu cụ thể đề tài là Ứng dụng GIS trong việc cung cấp cho nhà quản trị khu công nghiệp một công cụ hỗ trợ quản lý môi trường khu công nghiệp. Đây là phương pháp mới trong việc phân tích, cập nhật, lưu trữ dữ liệu và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường thông qua hệ thống GIS. Với mục tiêu đặt ra, đề tài lần lượt tiến hành các nội dung sau: - Tìm hiểu cách tiếp cận và ứng dụng hệ thống thông tin môi trường trong công tác quản lý môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải thuộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho hệ thống quản lý môi trường khu công nghiệp. - Đưa ra các công cụ hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải. 4. Nội dung nghiên cứu Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, một số nội dung chính sẽ được thực hiện như sau: a. Thu thập bản đồ nền về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong vùng nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng các lớp thuộc tính không gian và phi không gian đối với các thông số chất lượng môi trường trong khu công nghiệp ven sông Thị Vải. b. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho vùng nghiên cứu để làm cơ sở cho quản lý môi trường khu công nghiệp. c. Ứng dụng cụ thể trong việc quản lý cơ sở dữ liệu môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải. 5. Phương thức tiến hành Tìm hiểu hệ thống GIS Quản lý môi trường khu công nghiệp Xác định mục tiêu Thiết kế cơ sở dữ liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường khu công nghiệp Đưa ra các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu môi trường KCN 6. Phương thức nghiên cứu Đề tài sử dụng những phương pháp phân tích, phương pháp luận, phương pháp thực tế, Ngoài những phương pháp trên, đề tài còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu chuyên ngành GIS như: - Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình GIS. - Thu thập và xử lí thông tin thuộc tính - không gian ngoài thực địa. - Nhập dữ liệu không gian và những dữ liệu thuộc tính đi kèm. - Sử dụng công cụ GIS để quản lý, phân tích, và hiển thị dữ liệu về các đối tượng chuyên đề cùng các dữ liệu khác có liên quan. 7. Giới hạn - phạm vi đề tài Để thực hiện đề tài đảm bảo thời gian và trình độ, đề tài được giới hạn ở một số vấn đề như sau: - Phần tổng quan về quản lý môi trường khu công nghiệp và GIS chỉ được trình bày ở mức kiến thức tổng quan nhằm cho chúng ta một số hiểu biết căn bản trước khi đi vào phần ứng dụng. - Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS được tiến hành ở các khu công nghiệp ven sông Thị Vải tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 8. Kết quả đạt được ? Hiện trạng môi trường của các khu công nghiệp ven sông Thị Vải. ? Cơ sở dữ liệu GIS về quản lý môi trường các khu công nghiệp ven sông Thị Vải ? Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu GIS

pdf113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường Khu Công Nghiệp ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 1 1. Ñaët vaán ñeà Trong thôøi ñaïi buøng noå thoâng tin nhö hieän nay, ngöôøi thaønh coâng laø ngöôøi bieát naém baét vaø xöû lyù thoâng tin nhanh nhaát, sôùm nhaát vaø chính xaùc nhaát. Vieäc ra ñôøi vaø phaùt trieån nhanh choùng cuûa khoa hoïc baûn ñoà maø ñænh cao laø heä thoáng thoâng tin ñòa lyù GIS ñaõ giuùp caäp nhaät, phaân tích, toång hôïp, quaûn lyù, truy xuaát thoâng tin deã daøng, nhanh choùng. Khoa hoïc thoâng tin ñòa lyù laø söï keát hôïp cuûa caùc ngaønh baûn ñoà, ñòa lyù vaø coâng ngheä thoâng tin. Trong quaûn lyù moâi tröôøng, GIS ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng. GIS giuùp nhaø quaûn trò phaân tích nhöõng yeáu toá moâi tröôøng döïa treân heä thoáng cô sôû döõ lieäu ñeå hoaïch ñònh vaø trieån khai nhöõng quyeát ñònh moâi tröôøng vaø caùc chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng. 2. Lí do choïn ñeà taøi Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng trôû thaønh moái quan taâm lôùn cuûa nhaân loaïi, ñaëc bieät laø ôû nhöõng thaønh phoá coù hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp phaùt trieån. Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp moät maët thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá nhöng maët khaùc laïi laøm gia taêng caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng. Treân theá giôùi ngaøy caøng söû duïng nhieàu GIS vaø vieãn thaùm phuïc vuï cho coâng vieäc quan traéc vaø quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng cuï theå laø quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp. Ñeå goùp phaàn quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng cho khu vöïc ven soâng Thò Vaûi noùi rieâng vaø khu vöïc Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu noùi chung thì caàn phaûi nghieân cöùu oâ nhieãm moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa caùc khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi taïi Tænh Baø Ròa Vuõng Taøu, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. Do vaäy, ñeà taøi “ÖÙng duïng GIS xaây döïng cô sôû döõ lieäu quaûn lyù moâi tröôøng KCN ven soâng Thò Vaûi, Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu” laø caàn thieát vaø caáp baùch nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng vaø baûo veä söùc khoeû cuûa coäng ñoàng – Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 2 xaây döïng tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu trôû thaønh moät tænh xanh, saïch, vaø phaùt trieån beàn vöõng caû veà kinh teá laãn moâi tröôøng. 3. Muïc ñích nghieân cöùu Muïc tieâu cuï theå ñeà taøi laø ÖÙng duïng GIS trong vieäc cung caáp cho nhaø quaûn trò khu coâng nghieäp moät coâng cuï hoã trôï quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp. Ñaây laø phöông phaùp môùi trong vieäc phaân tích, caäp nhaät, löu tröõ döõ lieäu vaø trieån khai caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng thoâng qua heä thoáng GIS. Vôùi muïc tieâu ñaët ra, ñeà taøi laàn löôït tieán haønh caùc noäi dung sau: - Tìm hieåu caùch tieáp caän vaø öùng duïng heä thoáng thoâng tin moâi tröôøng trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi thuoäc Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. - Xaây döïng cô sôû döõ lieäu GIS cho heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp. - Ñöa ra caùc coâng cuï hoã trôï quaûn lyù cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi. 4. Noäi dung nghieân cöùu Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu nghieân cöùu ñeà ra, moät soá noäi dung chính seõ ñöôïc thöïc hieän nhö sau: a. Thu thaäp baûn ñoà neàn veà ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá - xaõ hoäi trong vuøng nghieân cöùu laøm cô sôû cho vieäc xaây döïng caùc lôùp thuoäc tính khoâng gian vaø phi khoâng gian ñoái vôùi caùc thoâng soá chaát löôïng moâi tröôøng trong khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi. b. Thieát laäp cô sôû döõ lieäu cho vuøng nghieân cöùu ñeå laøm cô sôû cho quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 3 c. ÖÙng duïng cuï theå trong vieäc quaûn lyù cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi. 5. Phöông thöùc tieán haønh 6. Phöông thöùc nghieân cöùu Ñeà taøi söû duïng nhöõng phöông phaùp phaân tích, phöông phaùp luaän, phöông phaùp thöïc teá, … Ngoaøi nhöõng phöông phaùp treân, ñeà taøi coøn söû duïng nhöõng phöông phaùp nghieân cöùu chuyeân ngaønh GIS nhö: Tìm hieåu heä thoáng GIS Quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp Xaùc ñònh muïc tieâu Thieát keá cô sôû döõ lieäu Xaây döïng cô sôû döõ lieäu veà quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp Ñöa ra caùc coâng cuï quaûn lyù cô sôû döõ lieäu moâi tröôøng KCN Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 4 - Phaân tích thieát keá cô sôû döõ lieäu theo moâ hình GIS. - Thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin thuoäc tính – khoâng gian ngoaøi thöïc ñòa. - Nhaäp döõ lieäu khoâng gian vaø nhöõng döõ lieäu thuoäc tính ñi keøm. - Söû duïng coâng cuï GIS ñeå quaûn lyù, phaân tích, vaø hieån thò döõ lieäu veà caùc ñoái töôïng chuyeân ñeà cuøng caùc döõ lieäu khaùc coù lieân quan. 7. Giôùi haïn – phaïm vi ñeà taøi Ñeå thöïc hieän ñeà taøi ñaûm baûo thôøi gian vaø trình ñoä, ñeà taøi ñöôïc giôùi haïn ôû moät soá vaán ñeà nhö sau: - Phaàn toång quan veà quaûn lyù moâi tröôøng khu coâng nghieäp vaø GIS chæ ñöôïc trình baøy ôû möùc kieán thöùc toång quan nhaèm cho chuùng ta moät soá hieåu bieát caên baûn tröôùc khi ñi vaøo phaàn öùng duïng. - Vieäc xaây döïng heä thoáng cô sôû döõ lieäu GIS ñöôïc tieán haønh ôû caùc khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi taïi tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. 8. Keát quaû ñaït ñöôïc ™ Hieän traïng moâi tröôøng cuûa caùc khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi. ™ Cô sôû döõ lieäu GIS veà quaûn lyù moâi tröôøng caùc khu coâng nghieäp ven soâng Thò Vaûi ™ Chöông trình quaûn lyù cô sôû döõ lieäu GIS Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 5 1.1 TOÅNG QUAN VEÀ HUYEÄN TAÂN THAØNH Hình 1: Baûn ñoà haønh chaùnh huyeän Taân Thaønh 1.1.1 Ñieàu kieän veà ñòa lyù Huyeän Taân Thaønh naèm ôû phía Taây Baéc tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, laø moät ñôn vò haønh chính môùi thuoäc tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ñöôïc thaønh laäp theo nghò ñònh 45/CP ngaøy 02/06/1994 cuûa thuû töôùng chính phuû. Huyeän naèm treân truïc loä quan troïng nhö quoác loä 51, ñöôøng Myõ Xuaân – Ngaõi Giao, caùch thò xaõ Baø Ròa 20km, caùch thaønh phoá Vuõng Taøu ñöôøng boä khoaûng 45 km, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng 80 km. Caùc tuyeán giao thoâng naøy cho pheùp huyeän Taân Thaønh tieáp caän caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam thaønh phoá Hoà Chí Minh, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, tieáp caän huyeän Long Khaùnh tænh Ñoàng Nai, tænh Bình Döông, thaønh phoá Ñaø Laït vaø caùc tænh mieàn Trung. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 6 1.1.2 Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuyû vaên 1.1.2.1 Khí töôïng a) Ñaëc ñieåm khí haäu Khu vöïc nghieân cöùu thuoäc ñòa baøn huyeän Taân Thaønh neân khí haäu chòu aûnh höôûng chung cuûa khu vöïc: khí haäu nhieät ñôùi caän xích ñaïo. ÔÛ ñaây chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, moãi naêm coù hai muøa roõ reät, muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 10, muøa naéng töø thaùng 12 ñeán thaùng 3 naêm sau. Thaùng 4 vaø thaùng 11 trong naêm laø 2 thaùng giao muøa. b) Cheá ñoä gioù Töø nhieàu naêm nay treân ñòa baøn khoâng coù gioù baõo lôùn. Gioù maïnh nhaát ghi nhaän ñöôïc toái ña laø tôùi caáp 9. Muøa möa thònh haønh gioù Taây Nam, muøa khoâ thònh haønh gioù Ñoâng Baéc. c) Soá giôø naéng Soá giôø naéng Baø Ròa – Vuõng Taøu laø tænh coù soá giôø naéng thuoäc loaïi cao trong caû nöôùc. Soá giôø naéng trung bình taêng leân trong caùc thaùng ôû muøa khoâ töø 245 giôø ñeán 301 giôø (thaùng 11 ñeán thaùng 3) vaø vaøo muøa möa soá giôø naéng trung bình giaûm töø 245 (thaùng 5) xuoáng 194 giôø (thaùng 10). Trung bình haøng naêm coù khoaûng 2300 – 2800 giôø naéng. Thaùng 3 laø thaùng coù soá giôø naéng cao nhaát trong naêm: khoaûng 300 giôø (trung bình khoaûng 10 giôø naéng / ngaøy). Thaùng 9 laø thaùng coù soá giôø naéng ít nhaát trong naêm: khoaûng 160 – 170 giôø (trung bình khoaûng 5 – 5,5 giôø naéng/ ngaøy). d) Cheá ñoä nhieät Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu coù neàn nhieät cao, oån ñònh, noùng aåm quanh naêm. Nhieät ñoä trung bình dao ñoäng trong khoaûng 26,80C – 27,50C. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 7 Thaùng 5 laø thaùng noùng nhaát trong naêm, nhieät ñoä trung bình khoaûng 28oC – 29oC Thaùng 12 laø thaùng laïnh nhaát trong naêm, nhieät ñoä trung bình khoaûng 25oC – 26oC e) Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình naêm laø 28,1 mb. Trong caùc thaùng muøa khoâ (töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 naêm sau) ñoä aåm tuyeät ñoái trung bình coù giaù trò thaáp: töø 24,3mb ñeán 30,7 mb. Ñoä aåm trung bình thay ñoåi töø 75% (thaùng 4) ñeán 84% (thaùng 9, thaùng 10); ñoä aåm töông ñoái trung bình naêm laø 79%. f) Cheá ñoä möa Keát quaû khaûo saùt veà löôïng möa taïi tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu trong nhieàu naêm nhö sau: - Löôïng möa trung bình naêm: 1.508mm - Löôïng möa cao nhaát naêm: 3.955mm - Löôïng möa nhoû nhaát naêm: 344mm Trong naêm löôïng möa trong muøa möa laø chuû yeáu, chieám khoaûng 90% löôïng möa haøng naêm vaø taäp trung töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 vôùi löôïng möa trung bình laø 200 – 250mm/ thaùng. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 8 1.1.2.2 Thuyû vaên Hình 2: Heä thoáng soâng ôû Baø Ròa – Vuõng Taøu Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu coù 3 heä thoáng soâng chính laø soâng Thò Vaûi, soâng Dinh vaø soâng Ray. Soâng Thò Vaûi daøi 32 km (phaàn chaïy qua tænh daøi 25km) roäng trung bình 600 – 800m, saâu töø 10-40m höôùng chaûy cuûa soâng gaàn nhö song song vôùi quoác loä 51 raát thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng heä thoáng caûng nöôùc saâu ñoùn taøu töø 30 – 80 nghìn taán. Soâng Ray daøi 120 km, phaàn qua tænh daøi 40 km ñaõ vaø ñang xaây döïng ñöôïc nhieàu hoà vaø ñaäp daâng, ñaùng keå nhaát laø hoà Soâng Ray vôùi dung tích 100 -140 trieäu m3 nöôùc laø nguoàn cung caáp nöôùc quan troïng cho nhaø maùy caáp nöôùc sinh hoaït vaø coâng nghieäp cuûa tænh trong töông lai vôùi coâng suaát thieát keá töø 400.000 – 450.000 m3/ngaøy ñeâm. Soâng Dinh daøi 35 km, phuï löu goàm caùc suoái Chaâu Pha, Ñaù Ñen, Suoái Non, Suoái Ngheä, Suoái Caàu … cho toång löôïng doøng chaûy bình quaân naêm laø 238 trieäu m3. heä thoáng soâng Dinh laø nguoàn cung caáp nöôùc cho caùc nhaø maùy saûn xuaát nöôùc sinh hoaït coù toång coâng suaát thieát keá 95.000 m3/ngaøy ñeâm hoaït ñoäng baûo ñaûm cung caáp nöôùc saïch cho caùc KCN ôû huyeän Taân Thaønh vaø khu ñoâ thò môùi Phuù Myõ. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 9 1.1.3 Ñieàu kieän veà kinh teá xaõ hoäi Söï hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa khu vöïc nghieân cöùu seõ naèm trong toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi chung cuûa huyeän Taân Thaønh vaø coù nhöõng taùc ñoäng nhaát ñònh ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän. Treân cô sôû ñoù, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc nghieân cöùu ñöôïc ñaët trong toång theå kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän Taân Thaønh. Huyeän Taân Thaønh bao goàm 9 xaõ vaø 1 thò traán (Phuù Myõ) vôùi toång dieän tích ñaát töï nhieân cuûa toaøn huyeän laø 33.794,04 ha (chieám 17,02% dieän tích ñaát töï nhieân toaøn tænh). Daân soá cuûa toaøn huyeän laø 103.176 ngöôøi, trong ñoù thaønh thò laø 12.970 ngöôøi (12,5%), noâng thoân laø 90,269 ngöôøi (87,5%). Tyû leä gia taêng daân soá hieän nay laø 1,135%. Huyeän Taân Thaønh phía Ñoâng giaùp huyeän Chaâu Ñöùc, phía Taây giaùp huyeän Caàn Giôø (TP.Hoà Chí Minh) vaø Thaønh phoá Vuõng Taøu, phía Nam giaùp thò xaõ Baø Ròa, phía Baéc giaùp tænh Ñoàng Nai, laø moät huyeän cöûa ngoõ cuûa heä thoáng vuøng kinh tế mở, naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, laø nôi taäp trung nhieàu nhaát caùc KCN taäp trung nhö KCN Myõ Xuaân A1, B1, Phuù Myõ 1, Caùi Meùp … Nhôø söï quan taâm cuûa caùc caáp chính quyeàn, trong nhöõng naêm gaàn ñaây neàn kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän phaùt trieån maïnh meõ treân ñòa baøn huyeän, keùo theo söï phaùt trieån toaøn dieän treân taát caû caùc lónh vöïc y teá, giaùo duïc, noâng nghieäp, coâng nghieäp … 1.1.3.1 Veà kinh teá Veà toång theå, huyeän Taân Thaønh naèm trong vaønh ñai coâng nghieäp noái Baø Ròa – Vuõng Taøu vôùi Ñoàng Nai vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. ÔÛ Taân Thaønh hieän coù caùc KCN taäp trung nhö: KCN Myõ Xuaân, Phuù Myõ, Caùi Meùp … Nhieàu coâng trình lôùn ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng nhö: Nhaø maùy theùp Vinakyoei xuaát xöôûng moãi naêm gaàn 240.000 taán theùp; nhaø maùy nhieät ñieän Phuù Myõ II ñaõ hoaø vaøo löôùi ñieän quoác gia vôùi saûn löôïng ñieän thöông phaåm treân 1.080 trieäu kwh, nhaø maùy gaïch men Myõ Ñöùc moãi Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 10 naêm xuaát xöôûng treân 24 trieäu vieân gaïch, caûng Baø Ròa Serece coù saûn löôïng boác dôõ qua caûng moãi naêm ñaït treân 500.000 taán haøng hoaù. Hoaït ñoäng coâng nghieäp treân ñòa baøn ñaõ taïo ra moät dieän maïo môùi veà kinh teá – xaõ hoäi vaø töø ñoù, huyeän Taân Thaønh cuõng ñaõ xaùc ñònh cô caáu phaùt trieån kinh teá laø: Coâng Nghieäp – thöông maïi , dòch vuï – noâng nghieäp. Rieâng xaõ Toùc Tieân, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, caùc soá lieäu cho thaáy söï phaùt trieån vöôït baäc, söï thay ñoåi cô caáu kinh teá maïnh meõ, taïo neân lôïi theá tieàm naêng cho ñaàu tö phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp ôû xaõ. a) Coâng nghieäp – Tieåu thuû coâng nghieäp Maïng löôùi thöông maïi – dòch vuï cuûa huyeän Taân Thaønh Phaùt trieån roäng khaép töø thò traán ñeán caùc xaõ. Toaøn huyeän coù gaàn 3.153 cô sôû kinh doanh thöông maïi dòch vuï. Haøng hoaù ngaøy caøng phong phuù vaø ña daïng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu phuïc vuï saûn xuaát vaø tieâu duøng cuûa nhaân daân. Cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá, lónh vöïc vaên hoaù – xaõ hoäi vaø an ninh quoác phoøng treân ñòa baøn cuõng coù böôùc tieán boä. Trong nhöõng naêm qua, huyeän Taân Thaønh ñaõ quan taâm ñaàu tö vaø xaây döïng cô sôû haï taàng, ñöôøng saù, tröôøng hoïc, traïm xaù, löôùi ñieän, caùc trung taâm vaên hoaù … neân ñaõ goùp phaàn ñoåi môùi boä maët noâng thoân vaø naâng cao ñôøi soáng vaät chaát laãn tinh thaàn cho ngöôøi daân. b) Noâng nghieäp • Coâng taùc troàng troït Coâng taùc troàng troït coù nhöõng böôùc tieán boä vöôït baäc trong hai quyù ñaàu naêm 2007, cuï theå: - Dieän tích gieo troàng vuï Ñoâng Xuaân: 211/211 ha, ñaït 100% so vôùi keá hoaïch. - Dieän tích gieo troàng vuï Heø thu laø 408/402 ha, ñaït 101% so vôùi keá hoaïch. - Dieän tích ñaát gieo troàng coû: 38 ha Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 11 - Coâng taùc chuyeån ñoåi caây troàng: chuyeån töø ñaát maøu sang troàng Ñieàu cao saûn laø 3 ha. • Coâng taùc chaên nuoâi - Toång ñaøn boø hieän nay: 1532 con, giaûm 46 con so vôùi cuøng kyø. - Toång ñaøn heo hieän nay: 2760 con, taêng 780 con so vôùi cuøng kyø. - Gia caàm: 31.052 con (trong ñoù gaø coâng nghieäp 21.000 con). - Deâ: 794 con, giaûm 247 con so vôùi cuøng kyø. • Coâng taùc tieâm phoøng gia suùc gia caàm Tieâm lôû moàm long moùng: - Traâu boø: 1432 con chieám 92,47% treân toång ñaøn. - Deâ: 722 con chieám 90,93% treân toång ñaøn. - Heo: 2.556 con chieám 92,61% treân toång ñaøn. Tieâm phoøng dòch cuùm gia caàm 2 ñôït coù 374 hoä vôùi toång ñaøn 10.168 con gaø vaø 1.436 con vòt (rieâng 2 traïi chaên nuoâi gaø ôû aáp 4 vaø aáp 2 do coâng ty chaên nuoâi ñaàu tö tröïc tieáp tieâm). • Coâng taùc khuyeán noâng - Taäp huaán 5 lôùp (3 lôùp troàng troït, 2 lôùp chaên nuoâi) - Toång soá ngöôøi tham döï: 182 ngöôøi. • Giao thoâng thuûy lôïi - Vaän ñoäng nhaân daân môû môùi ñöôøng toå 1 aáp 1 daøi 500m baèng vôùi nguoàn voán vaän ñoäng. - Thaåm ñònh hoà sô baùo caùo kyõ thuaät 2,65 km ñöôøng thaám nhöïa (aáp 3, aáp 4, aáp 5) ñaõ ñöa vaøo söû duïng. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 12 - Ñang laäp hoà sô khaûo saùt keùo ñieän trung theá 3 pha tuyeán ñöôøng toå 3 aáp 4 daøi 0,9 km (nguoàn voán do Coâng ty khai thaùc ñaù ñaàu tö) c) Thöông maïi – dòch vuï Toaøn xaõ coù 93 cô sôû saûn xuaát kinh doanh Thöông maïi vaø Dòch vuï, trong ñoù coù moät coâng ty TNHH. Doanh thu 6 thaùng ñaàu naêm 2007 laø 3.826.000.000 ñ. Trong ñoù: • Thöông maïi: 2.606.000.000ñ • Dòch vuï: 1.220.000.000ñ So vôùi keá hoïaïch ñaït 51% so vôùi cuøng kyø taêng 17,3%. 1.1.3.2 Veà vaên hoaù – xaõ hoäi a) Vaên hoaù thoâng tin – theå duïc theå thao Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2007, lónh vöïc vaên hoaù thoâng tin coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc - Phaùt thanh taïi choã : 540 giôø, taêng 20% so vôùi cuøng kyø. - Phaùt thanh löu ñoäng: 240 giôø, taêng 10% so vôùi cuøng kyø. - Caét daùn 700m baêng roân: keû, veõ 12 m2 pano, taêng 60% so vôùi cuøng kyø b) Neáp soáng vaên minh, gia ñình vaên hoaù - Toå chöùc hoäi nghò sô keát 5 naêm thöïc hieän Neáp soáng vaên minh – Gia ñình vaên hoaù, coù 60 hoä tieâu bieåu veà döï hoäi nghò sô keát caáp xaõ, 10 hoä tieâu bieåu döï hoäi nghò caáp huyeän. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 13 c) Y teá Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2007, coâng taùc y teá ñaõ ñaït ñöôïc laø - Khaùm vaø chöõa beänh: 1.287/2418 ñaït 51% - Quaûn lyù ñieàu trò beänh lao: 37 tröôøng hôïp - Thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöông trình y teá chuaån quoác gia 1.2 GIÔÙI THIEÄU CAÙC KHU COÂNG NGHIEÄP VEN SOÂNG THÒ VAÛI THUOÄC TÆNH BAØ RÒA – VUÕNG TAØU KCN MYÕ XUAÂN A KCN MYÕ XUAÂN A2 KCN PHUÙ MYÕ I KCN CAÙI MEÙP SOÂNG THÒ VAÛI Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 14 1.2.1 Khu coâng nghieäp Myõ Xuaân A Chuû ñaàu tö: Coâng ty ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp Ñòa ñieåm: xaõ Myõ Xuaân, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Naèm caïnh quoác loä 51, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh 65 km, caùch caûng Phuù Myõ 6 km. Toång dieän tích khu coâng nghieäp: 269,2 ha, trong ñoù dieän tích ñaát coâng nghieäp 171ha. Chöùc naêng KCN: coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, coâng nghieäp nheï, cô khí, cheá taïo thieát bò ñieän, vieãn thoâng vaø ñieän töû. Heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä: - Ñöôøng truïc chính (loä giôùi 35m): toång chieàu daøi 3.600m - Ñöôøng nhaùnh (loä giôùi 28 & 24 m): toång chieàu daøi 2.364m Heä thoáng caáp ñieän: - Nguoàn ñieän chính: nhaø maùy ñieän Phuù Myõ - Truyeàn taûi baèng ñöôøng daây 110KV vôùi toång coâng suaát 33.400KVA. Heä thoáng caáp nöôùc: cho ñeán naêm 2000 nguoàn nöôùc chính cung caáp cho KCN laø 6 gieáng khoan, vôùi coâng suaát 5.000m3/ngaøy. Giai ñoaïn keá tieáp seõ söû duïng nöôùc maët töø hoà Chaâu Pha – Ñaù ñen vôùi coâng suaát 10.000m3/ngaøy. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi: nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä ngay taïi nhaø maùy sau ñoù ñöôïc daãn ñeán traïm xöû lyù taäp trung vaø cho thoaùt ra soâng Thò Vaûi. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: coù traïm phoøng chaùy chöõa chaát chung cho toaøn KCN. Moãi nhaø maùy trong KCN phaûi xaây döïng laép ñaët heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy chuyeân ngaønh rieâng. Heä thoáng xöû lyù raùc: raùc ñöôïc phaân loaïi vaø xöû lyù sô boä, sau ñoù ñöôïc chôû tôùi nhaø maùy xöû lyù chaát thaûi KCN Myõ Xuaân A. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 15 Caùc döï aùn khuyeán khích ñaàu tö: coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, cô khí, coâng nghieäp naëng, coâng nghieäp khaùc … Giaù cho thueâ ñaát: • Traû töøng naêm: 1,20 USD/m2/naêm • Traû 5 naêm 1 laàn: 1,05 USD/m2/naêm • Traû 10 naêm 1 laàn: 0,90 USD/m2/naêm • Traû 20 naêm 1 laàn: 0,70 USD/m2/naêm • Traû 30 naêm 1 laàn: 0,60 USD/m2/naêm • Traû 40 naêm 1 laàn: 0.50 USD/m2/naêm • Traû 50 naêm 1 laàn: 0,40 USD/m2/naêm Giaù ñieän: theo quy ñònh cuûa Ban vaät giaù Chính Phuû. Giaù nöôùc: 3.200 ñ/m3 (chöa coù VAT) Tình hình ñaàu tö cô sôû haï taàng: hoaøn chænh 70%. 1.2.2 Khu coâng nghieäp Myõ Xuaân A2 Vị trí địa lí: • KCN Myõ Xuaân A2 naèm treân ñòa baøn xaõ Myõ Xuaân, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, phía Baéc giaùp KCN Myõ Xuaân , phía Ñoâng Nam giaùp Quoác loä 51, phía Taây Nam tuyeán ñieän cao theá, caûng Myõ Xuaân vaø soâng Thò Vaûi. • KCN Myõ Xuaân A2 naèm ôû vò trí trung taâm ñoái vôùi caùc thaønh phoá lôùn cuûa Vuøng Kinh Teá troïng ñieåm phía Nam (VKTTÑPN), caùch trung taâm Thaønh phoá Bieân Hoaø khoaûng 45 km theo Quoác loä 51, caùch Thaønh phoá Vuõng Taøu 51 km theo Quoác loä 51 vaø caùch Thaønh phoá Hoà Chí Minh (TP.HCm) 65 km. Dieän tích: 312,8ha, trong ñoù dieän tích ñaát cho thueâ laø 222,9ha Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 16 Chuû ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng: Coâng ty Lieân doanh CPK Bentham (Lieân doanh giöõa Coâng ty xaây döïng – thöông maïi – dòch vuï Chaâu Phuïng vaø Coâng ty Bentham International Co.Ltñ. (Ñaøi Loan). Caùc döï aùn khuyeán khích ñaàu tö: • Lieân doanh goùp voán xaây döïng cô sôû haï taàng kyõ thuaät • Coâng nghieäp cô khí • Cheá taïo thieát bò ñieän, ñieän töû, vieãn thoâng • Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng • Coâng nghieäp gaén vôùi caûng • Coâng nghieäp khaùc Giaù thueâ ñaát vaø phí söû duïng haï taàng: döï kieán laø 1,2 USD/m2/naêm. Neáu traû moät laàn cho nhieàu naêm thì seõ ñöôïc giaûm giaù laø 1,5%/ naêm nhöng toái ña khoâng giaûm giaù quaù 30%. 1.2.3 Khu coâng nghieäp Phuù Myõ 1 Chuû ñaàu tö: Coâng ty ñaàu tö vaø khai thaùc haï taàng KCN Ñoâng Xuyeân vaø Phuù Myõ 1 tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ( IZICO) Ñòa ñieåm: thò traán Phuù Myõ, huîeân Taân Thaønh, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. Naèm doïc theo quoác loä 51, caùch TPHCM 75 km, caùch TP.Vuõng Taøu 40km. Toång dieän tích KCN: 954,4 ha, trong ñoù dieän tích ñaát coâng nghieäp 651 ha. Chöùc naêng KCN: coâng nghieäp naëng nhö: vaät lieäu xaây döïng, ñieän, phaân boùn, theùp, hoaù chaát, kho taøng, beán baõi. Toång voán ñaàu tö: 879,44tyû VND Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 17 Heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä: • Ñöôøng trung taâm (loä giôùi 46 m): toång chieàu daøi 1.500m • Ñöôøng truïc chính: Loaïi maët caét 2-2(loä giôùi 50m): toång chieàu daøi 4.191m Loaïi maët caét 4-4(loä giôùi 31m): toång chieàu daøi 13.943m • Ñöôøng nhaùnh (loä giôùi 23m): toång chieàu daøi 5.180m Heä thoáng caáp ñieän: • Nguoàn cung caáp: nhaø maùy nhieät ñieän Phuù Myõ • Xaây döïng ñöôøng daây 110 KV loä keùp töø traïm phaân phoái 110KV cuûa nhaø maùy nhieät ñieän Phuù Myõ ñeán 2 traïm bieán aùp 110/22V ñaët taïi KCN vôùi coâng suaát laø 2x40 MVA vaø 2x63 MVA. Heä thoáng caáp nöôùc: • Söû duïng nguoàn nöôùc ngaàm Myõ Xuaân, nguoàn nöôùc maët Toùc Tieân vaø Phuù Myõ vôùi coâng suaát laø 40.000m3/ngaøy ñeâm. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi: • Taäp trung nöôùc thaûi coâng nghieäp ñeå xöû lyù 2 laàn theo tieâu chuaån moâi tröôøng nöôùc thaûi coâng nghieäp TCVN 5945 – 1995. Sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc laøm saïch trong ñieàu kieän töï nhieân baèng hoà ñieàu tieát. • Hai traïm laøm saïch nöôùc thaûi vôùi coâng suaát trung bình 18.000m3/ngaøy Heä thoáng thoaùt luõ: heä thoáng thoaùt nöôùc möa thieát keá theo nguyeân taéc baùm theo ñòa hình sao cho thoaùt nhanh nhaát. Chia laøm 3 khu vöïc thoaùt nöôùc: soâng Thò Vaûi, suoái Dao, hoà ñieàu tieát. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 18 Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: coù traïm phoøng chaùy chöõa chaùy chung cho toaøn KCN. Moãi nhaø maùy trong KCN phaûi xaây döïng laép ñaët heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy chuyeân ngaønh rieâng. Heä thoáng xöû lyù raùc: khu chöùa raùc taäp trung roäng 7 ha, ñöôïc phaân loaïi vaø chuyeån ñeán nhaø maùy xöû lyù pheá thaûi. Caùc döï aùn khuyeán khích ñaàu tö: • Lieân doanh goùp voán xaây döïng cô sôû haï taàng, coâng nghieäp naëng gaén lieàn vôùi caûng nöôùc saâu Thò Vaûi, coâng nghieäp ñieän, hoaù chaát, phaân boùn, saûn xuaát theùp, vaät lieäu xaây döïng, coâng nghieäp söû duïng khí ñoát, coâng nghieäp coù quy moâ lôùn, kho taøng beán baõi. Giaù cho thueâ ñaát vaø phí söû duïng haï taàng: + Traû töøng naêm: 1.33 USD/m2/naêm + Traû 5 naêm 1 laàn: giaûm 10%. + Traû 10 naêm 1 laàn: giaûm 20%. + Traû 20 naêm 1 laàn: giaûm 40%. + Traû 1 laàn cho toaøn boä thôøi gian hoaït ñoäng döï aùn: giaûm 50% Giaù ñieän: theo quy ñònh cuûa Ban vaät giaù chính phuû. Giaù nöôùc: 3.200 ñ/m3(chöa coù VAT) Ghi chuù: Giaù cho thueâ laïi ñaát ñaõ coù haï taàng vaø giaù nöôùc neâu treân chöa bao goàm thueá GTGT. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 19 1.2.4 Khu coâng nghieäp Caùi Meùp Ñòa ñieåm: taïi xaõ Phöôùc Hoaø, huyeän Taân Thaønh, giaùp soâng Thò Vaûi vaø quoác loä 51. Dieän tích: 670 ha, dieän tích ñaát coâng nghieäp 449ha. Toång voán ñaàu tö: 849,5 tyû ñoàng Chuû ñaàu tö: Toång coâng ty xaây döïng Saøi Goøn Muïc tieâu döï aùn: xaây döïng haï taàng kyõ thuaät KCN: heä thoáng ñöôøng giao thoâng; caáp ñieän; caáp vaø thoaùt nöôùc; xuû lyù chaát thaûi; thoâng tin lieân laïc vaø kinh doanh haï taàng kyõ thuaät ñaõ ñöôïc taïo ra Caùc döï aùn khuyeán khích ñaàu tö: • Cheá bieán caùc saûn phaåm sau loïc daàu; • Saûn xuaát theùp, kho chöùa, boàn chöa; • Söû chöõa taøu bieån; • Caùc döï aùn saûn xuaát coâng nghieäp coù gaén vôùi caûng nöôùc saâu Caùi Meùp . Giaù ñaát cho thueâ vaø phí söû duïng haï taàng döï kieán: + Traû töøng naêm: 1,4 USD/m2/naêm + Traû 5 naêm 1 laàn: 1,21 USD/m2/naêm + Traû 10 naêm 1 laàn: 1,05 USD/m2/naêm + Traû 15 naêm 1 laàn: 0,9 USD/m2/naêm + Traû 20 naêm 1 laàn: 0,8 USD/m2/naêm Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 20 1.3 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI KHU VÖÏC NGHIEÂN CÖÙU 1.3.1 Chaát löôïng khoâng khí Ñoái vôùi caùc nhaø maùy ñang ñi vaøo hoaït ñoäng hieän nay vaãn chöa kieåm soaùt ñöôïc möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng trong khí thaûi thoaùt ra töø caùc oáng khoùi cuûa caùc nhaø maùy hoaït ñoäng trong caùc KCN. Trong naêm 2005, trung taâm quan traéc vaø phaân tích chaát löôïng moâi tröôøng cuûa tænh ñaõ tieán haønh quan traéc moâi tröôøng khoâng khí taïi: hai KCN laø KCN Phuù Myõ 1 vaø KCN Myõ Xuaân A; khu vöïc nhaø maùy nhieät ñieän Baø Ròa; khu vöïc gaàn haøng raøo nhaø maùy xöû lyù khí Dinh Coá I vaø Dinh Coá II. Keát quaû phaân tích vaø ñaùnh giaù veà chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí taïi KCN vaø khu vöïc gaàn caùc nhaø maùy ñöôïc theå hieän ôû baûng 1 vaø baûng 2. Baûng 1: Keát quaû phaân tích moâi tröôøng khoâng khí trong KCN Phuù Myõ Keát quaû phaân tích Chæ tieâu Ñôn vò Ñôït I Ñôït II Ñôït III Ñôït IV TCVN 5937:1995 trung bình 1h TCVN 5949:1995 (töø 6h – 18h) Ñoä oàn Db 82.5 80.5 80.8 80.5 - 75 Buïi lô löûng Mg/m3 - - 0.36 0.47 0.3 - CO Mg/m3 <5 <5 <5 <5 40 - NO2 Mg/m3 - <0.01 <0.01 <0.01 0.4 - SO2 Mg/m3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 - (Nguoàn: Ban quaûn lyù caùc KCN Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu) Baûng 2: Keát quaû phaân tích moâi tröôøng khoâng khí trong KCN Myõ Xuaân Keát quaû phaân tích Chæ tieâu Ñôn vò Ñôït I Ñôït II Ñôït III Ñôït IV TCVN 5937:1995 trung bình 1h TCVN 5949:1995 (töø 6h – 18h) Ñoä oàn dB 82.5 80.5 80.8 80.5 - 75 Buïi lô löûng Mg/m3 - - 0.36 0.47 0.3 - CO Mg/m3 <5 <5 <5 <5 40 - NO2 Mg/m3 - <0.01 <0.01 <0.01 0.4 - Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 21 SO2 Mg/m3 <0.01 <0.01 <0.31 <0.01 0.5 - (Nguoàn: Ban quaûn lyù caùc KCN Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ) Theo keát quaû phaân tích chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí ñaõ ñöôïc trình baøy ôû treân cho thaáy: • Ñoä oàn ño ñöôïc dao ñoäng töø 80.5 dB ñeán 82.5 dB ñeàu vöôït giôùi haïn tieâu chuaån TCVN 5949:1995 (töø 6h – 18h) cho pheùp. • Coøn caùc chæ tieâu ño khaùc nhö : Buïi lô löûng, noàng ñoä caùc khí CO, NO2, SO2 coøn naèm trong giôùi haïn cho pheùp cuûa TCVN 5937:1995 trung bình 1h. + Keát luaän: Theo keát quaû quan traéc moâi tröôøng khoâng khí taïi caùc KCN trong naêm 2005, cho thaáy: • Moâi tröôøng taïi caùc KCN vaãn chöa bò oâ nhieãm bôûi caùc loaïi khí gaây oâ nhieãm nhö CO, NO2, SO2. Haàu heát naèm trong tieâu chuaån cho pheùp TCVN 5937:1995 trung bình 1h. Vì haàu heát caùc döï aùn ñaàu tö vaøo caùc KCN naøy coøn raát haïn cheá vaø chöa coù caùc nhaø maùy thuoäc loaïi hình coâng nghieäp naëng. • Tieáng oàn ño ñöôïc xung quanh caùc nhaø maùy thuoäc caùc KCN Phuù Myõ I vaø Myõ Xuaân A ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp TCVN 5949:1995 (töø 6h – 18h). Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi löu thoâng töø trong caùc KCN gaây ra. • Haøm löôïng buïi lô löûng ño ñöôïc taïi moät soá KCN ñieån hình ñaõ vöôït tieâu chuaån cho pheùp TCVN 5937:1995 trung bình 1h. Nguyeân nhaân laø do cô sôû haï taàng trong caùc KCN naøy chöa hoaøn thaønh vaø soá löôïng phöông tieän giao thoâng töông ñoái lôùn. • Xung quanh caùc khu vöïc ngoïn löûa nhaø maùy ñieän Baø Ròa, khu vöïc gaàn haøng raøo nhaø maùy xöû lyù khí Dinh Coá I vaø Dinh Coá II cho thaáy: Vaãn chöa bò oâ nhieãm caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí nhö : SO2, CO, NO2 vaø buïi lô löûng. Tuy nhieân theo keát Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 22 quaû quan traéc ñôït I naêm 2003 (vaøo muøa khoâ) cho thaáy ñaõ bò oâ nhieãm naëng haøm löôïng khí H2S taïi khu vöïc nhaø maùy Dinh Coá I vaø Dinh Coá II. Ngoaøi ra vaøo moät soá thôøi ñieåm quan traéc tieáng oàn ñaõ vöôït qua tieâu chuaån cho pheùp ôû caû 3 khu vöïc naøy. Caên cöù vaøo loaïi hình saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy trong caùc KCN, nguoàn phaùt sinh caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí nhö sau: • Khoùi thaûi töø nguoàn ñoát nhieân lieäu Raát nhieàu caùc ngaønh coâng nghieäp hoaït ñoäng taïi caùc KCN ñeàu söû duïng caùc loaïi nhieân lieäu khaùc nhau laøm chaát ñoát nhaèm cung caáp naêng löôïng cho caùc quaù trình coâng ngheä khaùc nhau. Cuï theå nhö: - Caùc nhaø maùy cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm söû duïng nhieân lieäu caáp nhieät cho caùc coâng ñoaïn naáu, haáp, saáy, … - Caùc nhaø maùy giaáy, cô khí, nhöïa, cao su, … söû duïng nhieân lieäu laøm chaát ñoát cho loø hôi. - Nhieân lieäu cho caùc maùy phaùt ñieän döï phoøng. - Nhieân lieäu cho nhaø maùy ñieän tuabin khí. • Caùc loaïi khí thaûi töø caùc daây chuyeàn coâng ngheä Tuyø theo caùc loaïi hình coâng ngheä seõ coù caùc loaïi khí thaûi chöùa buïi hoaëc hôi khí ñoäc töông öùng. Sô boä chuùng ta coù theå nhaän dieän ñöôïc caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí töông öùng vôùi loaïi ngaønh ngheà nhö sau: ¾ Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí daïng haït. Thuoäc loaïi naøy laø caùc chaát oâ nhieãm lô löûng trong khoâng khí bao goàm: - Buïi: sinh ra trong caùc quaù trình saûn xuaát, coù kích thöôùc töø vaøi µm ñeán haøng ngaøn µm. - Buïi söông: laø caùc haït chaát loûng ngöng tuï coù kích thöôùc töø 20-500µm. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 23 - Khoùi nhaït: laø caùc phaàn raén do theå hôi ngöng tuï laïi. Trong caùc ngaønh ngheà ñang hoaït ñoäng trong KCN thì caùc ngaønh löông thöïc, thöïc phaåm, caùc ngaønh saûn xuaát caùc saûn phaåm kim loaïi, caùc ngaønh cô khí, caùc ngaønh nhöïa, caùc ngaønh cheá bieán goã, ngaønh sôïi, deät, … laø nhöõng ngaønh coù khaû naêng sinh buïi nhieàu, gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Caùc chaát oâ nhieãm daïng khí: thuoäc loaïi naøy coù raát nhieàu, raát ña daïng tuyø thuoäc vaøo loaïi hình coâng nghieäp. Caên cöù vaøo caùc ngaønh ngheà ñöôïc ñaàu tö trong caùc KCN naøy chuùng ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc loaïi oâ nhieãm khoâng khí daïng khí bao goàm: - Caùc hôïp chaát löu huyønh: bao goàm caùc acid Sulfua (SO2, SO3) vaø Sunfit Hydro (H2S). Nhöõng loaïi khí naøy saûn sinh ra töø caùc caùc ngaønh coâng nghieäp nhö cao su, saûn xuaát kim loaïi … - Caùc hôïp chaát Nitô: Nhö caùc khí NO, NO2 sinh ra töø caùc ngaønh saûn xuaát kim loaïi, ñoà nhöïa, haøng kim khí, … - Caùc hôïp chaát Clo nhö Clo vaø Clorua Hydro sinh ra töø caùc quaù trình maï kim loaïi, chaát deûo, … - Caùc hôïp chaát Flo nhö Florua Hydro phaùt sinh töø caùc ngaønh coâng ngheä goám söù, coâng nghieäp hoaù hoïc, … - Caùc hôïp chaát Carbon nhö CO, CO2. - Caùc chaát khí höõu cô nhö Hydrocarbon vaø daãn xuaát cuûa Hydrocarbon. • Khí thaûi töø hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi. Ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng trong caùc KCN, moät löôïng lôùn phöông tieän vaän taûi chuyeân chôû haøng hoaù, nguyeân lieäu löu thoâng treân caùc tuyeán ñöôøng trong khu vöïc KCN. Vaø caùc phöông tieän vaän taûi vôùi nguyeân lieäu tieâu thuï chuû yeáu laø xaêng vaø daàu diezel seõ thaûi ra moâi tröôøng moät löôïng khoùi thaûi khaù lôùn chöùa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí nhö NO2, CxHy, CO, CO2, … Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 24 • Khí thaûi töø khu xöû lyù raùc Trong KCN coù khu xöû lyù raùc thaûi coâng nghieäp, toàn tröõ raùc thaûi tröôùc khi Coâng ty veä sinh vaän chuyeån ñeán baõi raùc. Vieäc toàn tröõ caùc loaïi raùc thaûi naøy coù theå phaùt sinh ra muøi hôi do quaù trình phaân huyû caùc chaát höõu cô coù trong raùc thaûi. • Khí thaûi töø hoaït ñoäng sinh hoaït khaùc cuûa con ngöôøi. Nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi nhö saûn phaåm chaïy do ñoát nhieân lieäu phuïc vuï böõa aên, buïi vaø khoùi thaûi do hoaït ñoäng vaän chuyeån, khoùi thuoác do huùt thuoác laù, … cuõng saûn sinh ra nhieàu chaát thaûi gaây oâ nhieãm khoâng khí. 1.3.2 Chaát löôïng nöôùc maët vaø nöôùc thaûi Söï oâ nhieãm nöôùc thaûi taïi caùc KCN treân ñòa baøn Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ñang laø moät vaán ñeà nan giaûi ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù moâi tröôøng vaø caùc ban, ngaønh coù lieân quan. Haàu nhö taát caû caùc KCN ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn tænh ñeàu chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung, chuû yeáu nöôùc daãn töø caùc nhaø maùy, xí nghieäp hoaït ñoäng trong caùc KCN haàu nhö chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc baån vaø caùc nhaø maùy xí nghieäp hoaït ñoäng trong caùc KCN haàu nhö chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Ña soá nöôùc thaûi töø caùc nhaø maùy ñeàu ñöôïc thoaùt chung vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø ñöôïc daãn vaøo heä thoáng coâng coäng chung cuûa KCN roài chaûy vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc maët nhö nöôùc soâng, nöôùc bieån,… laøm oâ nhieãm chaát löôïng nguoàn nöôùc maët naøy. Nguyeân nhaân vaán ñeà xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc nhaø maùy xí nghieäp trong KCN noùi rieâng vaø treân ñòa baøn thaønh phoá noùi chung vaãn chöa ñöôïc caùc doanh nghieäp, chuû ñaàu tö quan taâm, xöû lyù chuû yeáu laø nguoàn kinh phí ñaàu tö cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi töông ñoái cao vaø caùc bieän phaùp cheá taøi coøn nhieàu haïn cheá. Hieän nay tænh ñang coù chöông trình hoã trôï veà voán cho doanh nghieäp trong vieäc xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån vaø nhöõng bieän phaùp cheá taøi trong vaán ñeà quaûn lyù moâi tröôøng seõ ñöôïc trieån khai trong töông lai, hy voïng vaán ñeà nöôùc thaûi seõ daàn daàn ñöôïc caûi thieän. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 25 Trong 09 KCN ñöôïc thaønh laäp coù 06 KCN coù döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Ñoâng Xuyeân, Caùi Meùp, Phuù Myõ I, Myõ Xuaân A2, Myõ Xuaân B1, Myõ Xuaân A); 03 KCN ñang thöïc hieän boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng vaø ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng ( Phuù Myõ II, Myõ Xuaân B1 –Ñaïi Döông, Myõ Xuaân B1 – Tieán Huøng). Hieän chæ coù KCN Myõ Xuaân A2 ñaõ coù heä thoán xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung taïm thôøi coâng suaát 2.500m3/ngaøy ñeâm, caùc KCN coøn laïi ñeàu chöa xaây döïng. Keát quaû thöïc hieän ñeán thôøi ñieåm hieän nay cuï theå nhö sau: - KCN Phuù Myõ I: Chuû ñaàu tö laø coâng ty IZICO. Ñaây laø döï aùn söû duïng voán vay tín duïng hoãn hôïp cuûa Ñan Maïch, ñaõ ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät theo quyeát ñònh soá 4623/QÑ.UB ngaøy 02/07/2004 vôùi quy moâ giai ñoaïn 1 coâng suaát 2.500m3/ ngaøy ñeâm, toång möùc ñaàu tö laø 36,531 tyû ñoàng (trong ñoù voán ODA: 26,642 tyû ñoàng, voán ñoái öùng 9.889 tyû ñoàng). Do thôøi gian thöïc hieän thuû tuïc vay voán keùo daøi neân caàn phaûi caäp nhaät laïi giaù caû theo ñuùng thôøi ñieåm hieän taïi. Sau khi caäp nhaät toång möùc ñaàu tö cho giai ñoaïn 1 cuûa döï aùn laø 53,172 tyû ñoàng. Taïi thôøi ñieåm khaûo saùt naêm 2000, phía Boä Ngoaïi Giao Ñan Maïch ñeà nghò chæ cho vay vôùi möùc döôùi 2,5 trieäu USD ñeå ñaàu tö cho giai ñoaïn 1 cuûa döï aùn. Ñeå traùnh phaûi xin ñieàu chænh laïi voán vay, phía Ñan Maïch ñeà xuaát phía Vieät Nam töï taøi trôï xaây döïng cô baûn vaø phaàn moùng coïc vôùi soá tieàn laø 20,535 tyû ñoàng. Hieän coâng ty IZICO ñang chôø Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö trình UBND tænh xin yù kieán ñoàng yù vôùi ñeà nghò cuûa phía Ñan Maïch ñoàng thôøi coù cam keát boá trí voán cho döï aùn. - KCN Ñoâng Xuyeân: Döï aùn nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi cuûa KCN Ñoâng Xuyeân coâng suaát 3000 m3/ngaøy ñeâm söû duïng voán ngaân saùch ñaõ ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät taïi quyeát ñònh soá 2226/QÑ-UBND ngaøy 28/06/2007 vôùi toån möùc ñaàu tö 24.588 trieäu ñoàng, thôøi gian thöïc hieän döï aùn laø 12 thaùng (09/2007 – 9/2008) - KCN Myõ Xuaân A: Toàng coâng ty IDICO ñang thieát keá taäp trung vôùi coâng suaát giai ñoaïn 1 laø 4000 m3/ngaøy ñeâm vaø cam keát seõ hoaøn thaønh vaøo cuoái thaùng Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 26 03/2008. tuy nhieân, khu vöïc döï kieán xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chöa thöïc hieän xong boài thöôøng. - KCN Myõ Xuaân A2: Coâng ty phaùt trieån Quoác teá Formosa – FIDC ñang vaän haønh heä thoáng taïm thôøi coâng suaát 2.500 m3/ngaøy ñeâm. Hieän nay, nhu caàu xöû lyù nöôùc thaûi cuûa KCN ñang taêng leân do coù moät soá döï aùn ñaàu tö saép ñi vaøo hoaït ñoäng. Trong khi ñoù, khu ñaát xaây taïm xöû lyù xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung theo quy hoaïch chöa thöïc hieän xong vieäc boài thöôøng – GPMB do choàng laán ranh röøng phoøng hoä. Vì vaäy, Coâng ty ñaõ ñieàu chænh vò trí xaây döïng nhaø maùy vaøo khu vöïc gaàn keà ñaõ giaûi toaø vaø ñang tieán haønh thi coâng giai ñoaïn 1 coâng suaát 10.000 m3/ngaøy ñeâm, döï kieán ñeán cuoái naêm 2007 hoaøn thaønh. Sau ñoù, toaøn boä nöôùc thaûi töø hoà xöû lyù taïm seõ chuyeån veà xöû lyù taïi nhaø maùy. - KCN Myõ Xuaân B1: Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng Ñaàu khí IDICO (IDICO – CONAC) ñang tieán haønh vöøa boài thöôøng – GPMB vöøa ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, vôùi dieän tích giaûi toaû ñöôïc laø 91 ha/226,15 ha. KCN Myõ Xuaân B1 chæ môùi thu huùt ñöôïc 04 döï aùn trong ñoù coù 03 döï aùn ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, 01 döï aùn ñang trieån khai xaây döïng. Löôïng nöôùc thaûi phaùt sinh töø KCN khoaûng 50 m3/ngaøy ñeâm, chuû yeáu laø nöôùc thaûi sinh hoaït. Keá hoaïch trieån khai xaây döïng vaøo naêm 2010 sau khi vò trí xaây döïng nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc giaûi toaû. - KCN Caùi Meùp: dieän tích 670 ha(449 ha ñaát coâng nghieäp) ñeán nay ñaõ coù 07 döï aùn ñaàu tö vôùi toång dieän tích thueâ ñaát laø 158,2 ha chieám 35,23% trong ñoù coù 04 döï aùn ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, 03 döï aùn chöa hoaït ñoäng. Caùc döï aùn hieän höõu ñang hoaït ñoäng ñaõ töï ñaàu tö heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Toång coâng ty Xaây döïng Saøi Goøn ñang tieán haønh laäp hoà sô môøi thaàu goùi thaàu EPC cho tieåu döï aùn xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN Caùi Meùp. Thôøi gian döï kieán hoaøn thaønh vaøo cuoái naêm 2008. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 27 Baûng 3: Thoáng keâ tình hình xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung trong caùc KCN Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ( tính ñeán 15/06/2007) S T T Teân KCN Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi ñaõ vaän haønh hoaëc ñang xaây döïng Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi döï kieán Löu löôïng nöôùc thaûi (m3/ngaøy ñeâm) Naêm khôûi coâng Naêm hoaøn thaønh Coâng xuaát xöû lyù m3/ngaøy ñeâm) Toång voán ñaàu tö (tyû ñoàng) Hình thöùc/ nguoàn voán ñaàu tö Tieâu chuaån nöôùc thaûi sau xöû lyù Döï kieán Coâng xuaát xöû lyù (m3/ngaøy ñeâm) Toång voán ñaàu tö (tyû ñoàng) Hình thöùc/ nguoàn voán ñaàu tö Tieâu chuaån nöôùc thaûi sau xöû lyù Naêm döï kieán xaây döïng Hieän taïi Döï kieán I. Caùc KCN hieän ñaõ xaây döïng vaø ñi vaøo vaän haønh xong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung 1 KCN Myõ Xuaân A2 – XLNT taïm 2.500 5,018 Voán cuûa chuû ñaàu tö TCVN 5945- 1995 (loaïi B) 2.500 15.0 00 II. Caùc KCN ñang xaây döïng vaø ñi vaøo vaän haønh xong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung 2 KCN Ñoâng Xuyeân 3.000 24,588 Voán ngaân saùch tænh TCVN 5945- 2005 9/2007- 9/2008 2.500 3.00 0 III. Caùc KCN chöa xaây döïng coâng trình heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung 3 KCN Phuù Myõ I – GÑ1 2.500 53,172 Voán ODA Ñan Maïch: 32,637 voán ñoái öùng vôùi 20,535 TCVN 5945- 2005 2009 3.000 10.0 00 4 KCN Myõ Xuaân A 4.000 3.000 4.00 0 5 Myõ Xuaân B1 5.000 27,583 Voán cuûa chuû ñaàu tö, voán tín duïng, voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö KCN TCVN 5945- 2005 2010 50 5.00 0 6 Caùi Meùp 16.000 37,6 Voán vay vaø voán cuûa chuû ñaàu tö TCVN 5945- 2005 2008 1.000 16.0 00 7 Phuù Myõ II 13.000 53 Vay thöông maïi TCVN 5945- 2005 2009 0 13.0 00 8 Myõ Xuaân B1 – Ñaïi Döông 5.000 Voán cuûa chuû ñaàu tö TCVN 5945- 2005 0 5.00 0 9 Myõ Xuaân B1 – Tieán Huøng 6.000 Voán cuûa chuû ñaàu tö TCVN 5945- 2005 0 6.00 0 Toång coäng 2.500 5,018 54.500 195,94 3 12.05 0 77.0 00 (Nguoàn: Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ) Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 28 Ghi chuù: - Nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi: + 05 KCN xaû nöôùc thaûi ra soâng Thò Vaûi goàm : Myõ Xuaân A, Myõ Xuaân A2 (raïch Taéc Chuûng), Phuù Myõ I, Phuù Myõ II, Caùi Meùp trong ñoù hieän Phuù Myõ II chöa phaùt sinh nöôùc thaûi, KCN Caùi Meùp coù nöôùc thaûi phaùt sinh do caùc döï aùn hieän höõu tröôùc khi hình thaønh KCN . + 03 KCN xaû ra suoái Nhung tröôùc khi chaûy ra soâng Thò Vaûi, chieàu daøi suoái khoaûng 3 km laø Myõ Xuaân B1, Myõ Xuaân B1-Ñaïi Döông, Myõ Xuaân B1-Tieán Huøng trong ñoù chæ coù KCN Myõ Xuaân B1 ñaõ hoaït ñoäng phaùt sinh nöôùc thaûi sinh hoaït 50 m3/ngaøy ñeâm. + 01 KCN xaû nöôùc thaûi ra haï löu soâng Dinh: KCN Ñoâng Xuyeân. - Löôïng nöôùc thaûi döï kieán xöû lyù laø 54.500 m3/ngaøy ñeâm tính ñeán naêm 2010 Ñeå coù theå ñaùnh giaù sô boä veà chaát löôïng nöôùc thaûi taïi caùc KCN. Trong naêm 2004 Trung Taâm Quan Traéc vaø Phaân Tích Chaát Löôïng Moâi Tröôøng ñaõ tieán haønh quan traéc chaát löôïng nöôùc thaûi taïi 2 KCN Myõ Xuaân A vaø KCN Ñoâng Xuyeân, keát quaû phaân tích nhö sau: Baûng 4: Keát quaû phaân tích nöôùc thaûi KCN Myõ Xuaân A Keát quaû phaân tích Chæ tieâu Ñôn vò Ñôït I Ñôït II Ñôït III Ñôït IV TCVN 6984:2001 TCVN 5945:199 5 loaïi B pH 7.01 5.59 6.09 6.91 6 – 8.5 5 – 9 SS mg/l 27.5 5.0 4.0 51.0 100 200 BOD5 mg/l 92 10.5 8 56 50 100 COD mg/l 114 23 12 115 100 400 T-Daàu mg/l - - 4.43 5.0 10 10 N-NH4 mg/l 1.10 1.3 3.36 0.56 - 1 T-N mg/l 11.50 14.3 5.57 1.82 - 60 T-P mg/l 1.00 0.13 0.77 1.53 10 6 Cl- mg/l - - 3.55 8700 1000 T-Fe mg/l 3.16 1.56 1.73 0.93 5 5 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 29 Toång Coliform MPN/100 ml 14000 1500 15000 2000 5000 10.000 (Nguoàn: Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ) Ghi chuù: Nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN Myõ Xuaân A thaûi ra soâng Thò Vaûi vôùi caùc ñaëc ñieåm sau: löu löôïng nöôùc thaûi cuûa toaøn KCN Myõ Xuaân A naèm trong khoaûng töø 50 m3/ngaøy ñeâm – 500m3/ngaøy ñeâm vaø löu löông trung bình cuûa soâng Thò Vaûi > 200 m3/s. Do ñoù nöôùc thaûi KCN Myõ Xuaân A seõ ñöôïc ñaùnh giaù theo TCVN 6984 – 2001 öùng vôùi muïc Q > 200 m3/s, F1 vaø TCVN 5945:1995 (loaïi B). Theo keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc thaûi KCN Myõ Xuaân A ñöôïc trình baøy ôû baûng treân cho thaáy: • Giaù trò pH ño ñöôïc trong caùc ñôït giaùm saùt ña soá ñeàu naèm trong giôùi haïn TCVN 9684:2001 cho pheùp, rieâng trong laàn giaùm saùt ñôït II coù giaù trò thaáp hôn giôùi haïn tieâu chuaån cho pheùp. • Haøm löôïng chaát höõu cô (BOD5, COD), haøm löôïng chaát dinh döôõng (N-NH4) vaø haøm löôïng Clorua (Cl-) vaø vi sinh vaät ñeàu vöôït giaù trò giôùi haïn TCVN 6984:2001 vaø TCVN 5945:1995 (loaïi B) cho pheùp vaø möùc ñoä oâ nhieãm tuyø thuoäc vaøo töøng thôøi ñieåm trong naêm. • Caùc thoâng soá phaân tích khaùc nhö: Chaát raén lô löûng (SS), daàu môõ, T – N, T-P, vaø T-Fe coøn naèm trong giôùi haïn TCVN 6984:2001 vaø TCVN 5945:1995 (loaïi B) cho pheùp. Nöôùc thaûi cuûa caùc KCN bao goàm caùc nguoàn sau: • Nöôùc thaûi laø nöôùc möa. • Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa toaøn boä caùn boä coâng nhaân vieân trong KCN. • Nöôùc thaûi coâng nghieäp taïo ra töø caùc quaù trình saûn xuaát khaùc nhau cuûa caùc nhaø maùy, xí nghieäp trong KCN. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 30 1.3.2.1 Nöôùc möa Loaïi nöôùc thaûi laø nöôùc möa ñöôïc taäp trung toaøn boä dieän tích khu vöïc, trong quaù trình chaûy treân beà maët coù theå loâi keùo theo moät soá caùc chaát baån, buïi, vaø veà nguyeân taéc thì nöôùc möa laø loaïi nöôùc cuûa caùc KCN vaø thoaùt ra caùc möông raïch nhoû vaø ra soâng Thò Vaûi . 1.3.2.2 Nöôùc thaûi • Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc beáp aên, nhaø aên, caên tin töø khu sinh hoaït chung, toilet trong khu vöïc nhaø maùy coâng nghieäp coù theå chöùa caùc vi truøng. Loaïi nöôùc thaûi naøy caàn thieát phaûi tieán haønh xöû lyù ñeå ñaït tieâu chuaån qui ñònh tröôùc khi xaû vaøo coáng thoaùt nöôùc taäp trung cuûa KCN. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc nhaø maùy ñöôïc xöû lyù baèng beå töï hoaïi ñöôïc xaây döïng taïi ngay nhaø maùy tröôùc khi thaûi vaøo caùc coáng thoaùt nöôùc chung. Beå töï hoaïi laø moät coâng trình ñoàng thôøi laøm hai chöùc naêng: laéng vaø phaân huyû caën laéng. Caën laéng trong beå töø 6 – 8 thaùng döôùi aûnh höôûng cuûa caùc vi sinh vaät kò khí caùc chaát höõu cô bò phaân huyû. Moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát höõu cô bò phaân huyû. Moät phaàn taïo thaønh caùc chaát khí vaø moät phaàn taïo thaønh caùc chaát höõu cô hoaø tan. Beå töï hoaïi ñöôïc xaây döïng theo töøng cuïm khaùc nhau trong thieát keá chi tieát caùc nhaø maùy trong KCN. Tuy nhieân, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm sinh hoaït sau khi qua beå laéng töï hoaïi vaãn khoâng ñaït, cao hôn tieâu chuaån cho pheùp, caùc nhaø maùy caàn xöû lyù laàn hai hoaëc coù theå daãn ñeán nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cho toaøn KCN. Neáu tieán haønh xöû lyù keát hôïp nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc thaûi saûn xuaát thì quaù trình xöû lyù oån ñònh vaø an toaøn hôn do nöôùc thaûi sinh hoaït coù caùc chöùc naêng gen sinh hoïc vaø ñoàng thôøi nöôùc thaûi saûn xuaát ñöôïc pha loaõng. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 31 • Nöôùc thaûi saûn xuaát Phaùt sinh töø caùc coâng ñoaïn saûn xuaát ôû moät loaïi hình coâng nghieäp. Vì tính chaát phöùc taïp thaønh phaàn vaø löu löôïng neân noù ñöôïc quan taâm nhaát trong soá caùc nguoàn thaûi cuûa KCN. Moãi loaïi hình coâng nghieäp ñeàu coù ñaëc tröng veà thaønh phaàn , taûi löôïng chaát oâ nhieãm, möùc ñoä ñoäc haïi vôùi moâi tröôøng neân vieäc xöû lyù phaûi ñaàu tö nhieàu kinh phí hôn so vôùi caùc loaïi hình coâng nghieäp khaùc. Treân thöïc teá, vaán ñeà oâ nhieãm töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát nhaø maùy laø moät vaán ñeà heát söùc nan giaûi, caùc nguoàn nöôùc thaûi ñuû moïi thaønh phaàn oâ nhieãm töø veä sinh thieát bò nhaø xöôûng ñeán nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát ñeàu thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung khoâng qua xöû lyù hoaëc xöû lyù khoâng ñaït laøm oâ nhieãm naëng ñeán nguoàn nöôùc maët trong khu vöïc, ñaëc bieät laø aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán chaát löôïng nöôùc Thò Vaûi, moät trong nhöõng con soâng ñöôïc ñeà caäp raát nhieàu trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Caùc loaïi hình hoaït saûn xuaát ñang toàn taïi trong caùc KCN vaø khaû naêng oâ nhieãm cuûa chuùng nhö sau: - Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm Thaûi ra chuû yeáu laø caùc chaát höõu cô vôùi nguoàn goác ñoäng vaät, thöïc vaät hoaëc laø caùc saûn phaåm töø quaù trình leân men. Chaát thaûi coù nguoàn goác thöïc vaät coù thaønh phaàn chuû yeáu laø cacbonhydrate vaø caùc vitamine, chaát beùo vaø protein chieám tæ leä raát lôùn. Vôùi thaønh phaàn höõu cô nhö vaäy deã bò phaân huyû bôûi caùc vi sinh vaät khi thaûi caùc chaát thaûi naøy vaøo nguoàn nöôùc, gaây oâ nhieãm cho nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi. Chaát thaûi coù nguoàn goác ñoäng vaät coù thaønh phaàn chuû yeáu laø protein vaø chaát beùo. Trong hai thaønh phaàn naøy thì chaát beùo laø chaát khoù bò phaân huyû bôûi vi sinh vaät. Chaát thaûi coù nguoàn goác töø caùc saûn phaåm cuûa quaù trình leân men (bia, nöôùc traùi caây leân men, baùnh söõa …) coù thaønh phaàn töông ñoái khoù bò phaân huyû bôûi vi sinh Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: ThS. Leâ Thanh Hoaø SVTH: Ñaøo Thò Thanh Thaûo 32 vaät, thaønh phaàn töông ñoái khoù bò phaân huyû laøm cho nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm höõu cô, nöôùc seõ coù maøy, boác muøi khoù chòu. Hieän nay, taïi KCN ñaõ coù moät soá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoidung.pdf
  • pdf2. Nhan xet of GV....pdf
  • pdfBIA.pdf
  • pdfphu luc bao cao moi truong.pdf
  • pdftailieu tham khao.pdf
  • pdfTRANG_PHU.pdf
Luận văn liên quan