Luận văn Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay

Từ các phân tích trên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay cho ta thấy một điều: giai cấp công nhân ngày nay là môt giai cấp tiên tiến, có vai trò to lớn trong lịch sử phát triển xã hội, là một lực lượng tiên phong trong công cuộc cải tạo khoa học công nghệ vào sản xuất của xã xã hội. Tìm hiểu về giai cấp công nhân, đặc biệt là hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay là một vấn đề hết sức quan trọng trong nhận thức của mỗi chúng ta, giúp ta có những nhận thức đúng đắn đối với các giai cấp trong xã hội nói chung và giai cấp công nhân nói riêng. Mỗi cá nhân trong xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm về giai cấp ,về nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hoá của mình, giúp cho giai cấp công nhân luôn là giai cấp nòng cốt cho sự phát triển của xã hội. Mặt khác, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay là một nội dung quan trọng đối với giai cấp công nhân nên nó rất cần được xã hội và nhất là Đảng cộng sản chú trọng, tạo điều kiện hoàn thành một cách tốt nhất.

doc16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 3102 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay MỞ ĐẦU 1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay đứng trước tình hình phát triển mới của đất nước và thế giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân ngày nay ở các nước, nhất là các nước đang phát triển, là một trong những lực lượng xã hội quan trọng nhất, đang tham gia tích cực vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Từ tình hình trên, tác giả tiểu luận nhận thấy việc nghiên cứu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay là hết sức bức giúp cho việc tìm hiểu thêm về giai cấp công nhân ngày nay từ đó đưa ra các mục tiên và giải pháp cho sự phát triển của giai cấp công nhân và cũng là sự phát triển của đất nước. Chính vì những lý do đó, đề tài: “ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay” đã được chọn làm đề tài nghiên cứu. 2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu của đề tài - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay. 4. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và đóng góp mới của đề tài 4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu + Nhiệm vụ - Làm rõ cơ sở lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay. - Phân tích được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế giới và Việt Nam trong thời đại ngày nay. + Mục tiêu Đề xuất một số mục tiêu và các nhóm giải pháp cơ bản cho sự phát triển của đội ngũ công nhân này nay. 5. Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận: Phương pháp nghiên cứu của đề tài dựa trên các nguyên lý, phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, đánh giá vấn đề. * Phương pháp chung: Phương pháp lôgic - lịch sử, quy nạp, diễn dịch, phân tích tổng hợp... * Phương pháp cụ thể: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu, phân tích, sắp xếp,... để làm sáng tỏ vấn đề. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn tiến hành trao đổi, thảo luận với đồng môn, tranh thủ sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa để bổ sung cho tiểu luận. 6.      Kết cấu nội dung Tiểu luận gồm 3 phần chính: Phần mở đầu, nội dung và kết luận Trong đó phần nội dung gồm có 3 chương. PHẦN NỘI DUNG Chương 1 Cơ Sở Lý Luận Về Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Ngày Nay. 1.1. Quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.1.1. Về giai cấp công nhân Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực lượng sản xuấ cơ bản và tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử và phương pháp tư duy biện chứng, C. Mác và Ph. Ăngghen đã nghiên cứu thực trạng xã hội tư bản phát triển những năm đầu thế kỷ XVIII và đưa ra quan niệm khoa học chung nhất về một giai cấp mới xuất hiện trong xã hội lúc đó _ giai cấp công nhân “con đẻ của nền đại công nghiệp”; gồm những người lao động không có tư liệu bán sức lao động cho giai cấp tư sản và theo đó phải chịu áp bức, bóc lột giá trị thặng sản xuất. Họ không có con đường nào khác để kiếm sống ngoài việc tự do dư để làm giàu cho giai cấp tư sản; Họ là lực lượng lao động trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất trong nền công nghiệp hiện đại _ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến. Nhưng họ là giai cấp cách mạng nhất, có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết với nhau trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù giai cấp chung là giai cấp tư sản. Trên cơ sở những quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen về giai cấp công nhân, V. I. Lênin đã phát triển khái niệm giai cấp công nhân trong thời đại mới _ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó, làm hoàn chỉnh và phong phú thêm lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện: đã giành được chính quyền và lãnh đạo chính quyền xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hiện thực. Theo quan niệm của V. I. Lênin, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền phải tỏ ra có “khả năng tổ chức thực tiễn” với việc thông qua Đảng tiền phong của mình lãnh đạo toàn xã hội cải tạo xã hội cũ, tổ chức xây dựng xã hội mới, tổ chức xây dựng đất nước, tiến hành kiểm kê, kiểm soát, sử dụng chuyên gia tư sản, đẩy mạnh sản xuất và tổ chức thi đua; họ đã là người làm chủ nhà nước, làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất do nhà nước sở hữu quản lý, là giai cấp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, giai cấp thống trị về chính trị. 1.1.2. Về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân Ngoài việc đưa ra những quan niệm đúng đắn về giai cấp công nhân, công lao to lớn nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là đã phát hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân lực lượng xã hội có vai trò giải phóng thế giới khỏi tình trạng “đen tối” dưới chủ nghĩa tư bản. Tóm lại, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân gồm hai bước cơ bản. Một là biến thành giai cấp thống trị, giành lấy dân chủ. Hai là, sau đó, dùng sự thống trị chính trị của mình từng bước đoạt lấy tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào tay nhà nước _ giai cấp vô sản đã được tổ chức thành giai cấp thống trị, để tăng nhanh số lượng những lực lượng sản xuất, mang lại cuộc sống tự do, hạnh phúc, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” cho con người _ sáng tạo ra một xã hội mới. “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại”. Và, sứ mệnh lịch sử đó của giai cấp công nhân chỉ có thể hoàn thành khi xây dựng và giương cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác trong điều kiện mới, V. I. Lênin đã tiếp tục bổ sung và làm giàu thêm lý luận về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là giai cấp thống trị về chính trị, giai cấp lãnh đạo toàn xã hội trong cuộc đấu tranh lật đổ ách tư bản, trong sự nghiệp sáng tạo ra xã hội mới, trong toàn bộ cuộc đấu tranh để thủ tiêu hoàn toàn các giai cấp. Những lý luận này đã được vận dụng trực tiếp vào quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện thực. Những quan điểm, tư tưởng của các nhà kinh điển Mác – Lênin nêu trên không những đã cung cấp một nền tảng lý luận mà còn mang lại phương pháp nghiên cứu khoa học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu giai cấp công nhân trong thời đại mới 1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 1.2.1. Về giai cấp công nhân Ở Việt Nam, cùng với con đường ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo lý luận về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó từ chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh một nước thuộc địa nửa phong kiến muốn vươn tới độc lập, tự do và phát triển đất nước. Theo Người, tất cả những người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động mà sống là công nhân mà chủ chốt của giai cấp ấy là những công nhân ở các xí nghiệp như: nhà máy, hầm mỏ, xe lửa… Nhưng chỉ công nhân công nghệ là hoàn toàn đại biểu cho cái đặc tính của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam cũng mang những thuộc tính và đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân thế giới bên cạnh những đặc điểm riêng biệt Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới đất nước, công nhân được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “không chỉ là những người lao động sản xuất và dịch vụ công nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã, mà còn bao gồm những công nhân thuộc khu vực tư nhân, cá thể, hợp tác liên doanh với nước ngoài”. Có thể khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân Việt Nam trên một số khía cạnh sau: Thứ nhất, là lực lượng lao động đã và đang trực tiếp vận hành những phương tiện sản xuất hiện đại của xã hội, đại diện cho phương thức sản xuất mới. Họ hoạt động lao động sản xuất chủ yếu trong các ngành công nghiệp và dịch vụ công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Thứ hai, là lực lượng nòng cốt, liên minh chặt chẽ với nông dân và trí thức _ nguồn động lực chủ yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ ba, đang phát triển mạnh mẽ theo hướng trí thức hóa, tiếp thu thêm đông đảo những người thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ của mình trong điều kiện khoa học và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Quan niệm trên của Đảng, về cơ bản, là phù hợp với lý luận về giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời phản ánh thực tiễn giai cấp công nhân nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là cơ sở cho tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 1.2.2. Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta đã viết “Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam.” Trong thời kỳ lịch sử mới, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Những quan điểm, đường lối của Đảng được đưa ra chính là cơ sở chung cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng là xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Với điều kiện đặc thù ở Việt Nam là quá độ lên Chủ nghĩa xã hội khi chưa trải qua hình thái kinh tế - xã hội Tư bản chủ nghĩa, hay chưa có được một lực lượng sản xuất phát triển dưới Chủ nghĩa tư bản, thì giai cấp công nhân Việt Nam được xác định có sứ mệnh lịch sử, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất về kinh tế là tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo một cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc cho Chủ nghĩa xã hội ra đời. Quá trình này cần có những tác động tích cực, tự giác, sáng tạo từ mọi phía: Đảng, bản thân công nhân, nhân dân lao động… nhằm xây dựng được một giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chương 2 Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Ngày Nay I. Sứ Mệnh Lịch Sử Nói Chung Của Giai Cấp Công Nhân Ngày Nay. Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đã làm cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội có những biến đổi mới làm cho “giai cấp công nhân hiện đại” khác với “giai cấp công nhân cổ điển” ở thời kỳ thế kỷ XIX, thời kỳ Mác còn sống, trên một số điểm như: Tỉ lệ số người làm dịch vụ so với số người sản xuất trực tiếp tăng lên; trình độ văn hóa chung và tay nghề chuyên môn cao hơn; mức thu nhập khá hơn trước, làm cho một bộ phận người lao động trở thành “trung lưu hóa”. Một bộ phận trong giai cấp công nhân đã mua cổ phần và được chia lợi nhuận với giai cấp tư sản. Tầng lớp quản lý ngày càng có vai trò quan trọng và kiêm nhiều chức năng phụ của giới chủ. Những biểu hiện trên đây chứng tỏ giai cấp công nhân ngày càng phát triển, chứ không phải "teo đi" như một số người quan niệm. Thế kỷ XIX giai cấp công nhân chủ yếu là lao động chân tay, điều kiện sản xuất lúc đó còn hạn chế. Ngày nay trong điều kiện mới, khi lực lượng sản xuất đang trên đà phát triển mạnh, giai cấp công nhân không chỉ bao gồm những người lao động chân tay mà còn cả lao động trí óc thông qua các máy điện toán với những thành tựu của tin học. Giai cấp công nhân có sự phát triển về chất lượng để đảm đương được nhiệm vụ của mình trong điều kiện mới, hay nói cách khác “công nhân hóa trí thức” và “trí thức hóa công nhân” là xu thế tất yếu của nền đại công nghiệp, của quá trình tự động hóa, tin học hóa. Giai cấp công nhân đang lớn lên với đội ngũ trí thức của mình và giai cấp công nhân luôn luôn là người trực tiếp sản xuất, tham gia vào quá trình tạo ra những giá trị vật chất, những của cải to lớn cho xã hội. Giai cấp công nhân bao gồm những người lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ công nghiệp; những nhà nghiên cứu, sáng chế, áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; những kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật thực hiện chức năng của công nhân lành nghề trong sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất. Giai cấp công nhân có mặt trong các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, trong đó công nhân công xưởng, nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại, tiên tiến là bộ phận nòng cốt, tiêu biểu cùng với quá trình phát triển của giai cấp công nhân, bộ phận trí thức gắn trực tiếp với lao động công nghiệp, với quy trình sản xuất công nghiệp tạo ra của cải vật chất cho xã hội cũng nằm trong nội dung khái niệm giai cấp công nhân. Ngày nay, cơ cấu của giai cấp công nhân hiện đại rất đa dạng, có nhiều trình độ khác nhau và không ngừng biến đổi theo hướng không thuần nhất: Công nhân kỹ thuật ngày càng tăng công nhân ngày càng được nâng cao về trình độ, đóng vai trò chính trong quá trình phát triển, công nhân truyền thống giảm dần. Mặc dù mức sống công nhân có cao hơn trước, công nhân có được tham gia quản lý thông qua đại biểu trong hội đồng xí nghiệp theo “chế độ tham dự” và “chế độ ủy nhiệm”' nhưng họ vẫn là người làm thuê bán sức lao động, ý chí của chủ nghĩa tư bản vẫn là quyền lực chi phối, tầng lớp “nhà quản lý” vẫn chỉ là kẻ phụ thuộc vào giới chủ. Giai cấp công nhân vẫn luôn là lực lượng sản xuất cơ bản và trực tiếp, vẫn là giai cấp tiên phong trong xã hội. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không thể chuyển vào tay một giai cấp hay tầng lớp xã hội nào khác: Những chỉ dẫn cơ bản về đặc trưng bản chất của giai cấp công nhân của Mác - Ăng Ghen - Lênin đưa ra vẫn là cơ sở phương pháp luận để xem xét, phân tích giai cấp công nhân hiện đại trong các quốc gia tư bản chủ nghĩa phát triển hay trong những nước đang tiếp tục con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, các nước thế giới thứ ba và toàn thế giới nói chung, trước đây cũng như hiện nay. Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động ra của cải vật chất trong lĩnh vực công nghiệp với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại. Sản phẩm thặng dư do họ làm ra là nguồn gốc chủ yếu cho sự giàu có và sự phát triển của xã hội. Giai cấp công nhân vừa là người lãnh đạo, đồng thời cùng với nông dân, trí thức và các giai cấp, tầng lớp lao động khác họp thành lực lượng tổng hợp của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử đó. Giai cấp công nhân Việt Nam đã và đang là lực lượng xã hội đi đầu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong điều kiện hiện nay chúng ta phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập với bên ngoài nhằm phát huy tốt nhất bản chất và những đặc điểm của giai cấp công nhân. II. Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Ngày Nay. Hình thành và phát triển từ một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân Việt Nam phải chịu ba tầng áp bức bóc lột .Vì thế ,họ sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột giải phóng giai cấp công nhân ,xây dựng chế độ mới . Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân cùng với các giai cấp, tầng lớp lao động khác ở nước ta đã thực hiện đoàn kết dân tộc hoàn thành cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân đưa nước ta vào giai đoạn độc lập, tự do và xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa . Nước ta đang trong thời kỳ xây dựng đất nước trở thành một nước phát triển, điều đó không có nghĩa là giai cấp công nhân đã hết sứ mệnh lịch sử, trái lại sứ mệnh lịch sử ấy lại càng quan trọng hơn . Ngày nay trước những biến động phức tạp của bối cảnh trong nước và quốc tế .Các thế lực thù địch luôn tìm cách tấn công nhằm phá hoại chủ nghĩa xã hộ ở nước ta .Chúng ra sức tuyên truyền về sự bất lực của giai cấp công nhân và Đảng cộng sản trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới , phủ nhận những thành tựu của Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Từ đó phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công Thực tế lịch sử đã chứng minh, chúng ta đã đạt đựơc những thành quả bước đầu của công cuộc đổi mới và khẳng định rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn trong các kỳ đại hội VII,VIII, IX, thể hiện rõ quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng, nhà nước và nhân dân ta .Có như vậy mới thực sự đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xoá bỏ được mọi sự bất công trong xã hội . Nếu trước đây không có giai cấp nào ngoài giai cấp công nhân là lực lượng có vai trò lãnh đạo cách mạng thì ngày nay càng khẳng định không có một lực lưong xã hội nào khác có thể lãnh đạo được nhân dân ta vượt qua những khó khăn thử thách đó . Nước ta đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển. Vì thế sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phải đi đầu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Hay nói khác đi giai cấp công nhân cùng với Đảng và nhà nước phải : “Thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng một nước nghèo , kém phát triển ,thực hiện công bằng xã hội,chống áp bức bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh hạnh phúc .” Cùng với sự phát triển của của nền kinh tế tri thức đòi hỏi giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử là vừa phải tiếp tục làm quen với nền công nghiệp truyền thống vừa phải nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các hoạt động sản xuất ở trình độ cao trước áp lực của nền kinh tế tri thức Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa điều đó yêu cầu chúng ta phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhưng do sự tồn tại , phát triển của nhiều thành phần kinh tế đã gây nên những khuynh hướng phát triển kinh tế khác nhau .Một là: sự phát triển được thực hiện tự giác, Hai là : khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa - một đặc tính vốn có của nền sản xuất nhỏ. Như vậy cuộc đấu tranh cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là chống khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa. Đương nhiên trong giai đoạn này khi còn thành phần kinh tế tư bản tư nhân thì vẫn còn mâu thuẫn giữa lao động và tư bản nhưng tính chất đã khác trước do những chính sách mềm dẻo của Đảng và nhà nước ta. Ngày nay giai cấp công nhân dù lao động ở thành phần kinh tế nào cũng có quyền làm chủ đất nước, mâu thuẫn giữa tư bản và công nhân được giải quyết dần dần bằng sự quản lý của nhà nước của nhân dân nhưng đấu tranh giai cấp vẫn còn đó là đấu tranh chống khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa ;đấu tranh bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo…Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cùng với sự thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nước, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam hiện nay là : mâu thuẫn giữa những lực lượng và nhân tố thúc đẩy quá trình phát triển đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu theo định hướng xã hội chủ nghĩa với những lực lượng và nhân tố kìm hãm quá trình đó Chương 3 Mục Tiêu Và Giải Pháp Chủ Yếu Để Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Ngày Nay. 3.1. Mục tiêu Xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam vừa có sức vừa có tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam gắn với thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế theo hướng công nghiệp và hiện đại, tạo ra một cơ cấu công nhân đông đảo, trẻ hóa, có tri thức ngày càng sâu rộng, hăng say trong lao động. Nâng cao sự giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, nhất là công nhân trẻ, cho đội ngũ công nhân tỉnh nói chung. Chú ý phát triển lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước, sao cho họ trở thành lực lượng nòng cốt trong giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng và sự giác ngộ chính trị. Giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý thức và vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập với khu vực và thế giới. Điều quan trọng là vừa kế thừa được tinh hoa của nhân loại nhưng phải giữ gìn phát huy được bản sắc tốt đẹp của dân tộc, phát huy được nội lực, sức mạnh Việt Nam trong quá trình phát triển 3.2. Một số nhóm giải pháp chủ yếu 3.2.1. Cần tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ công nhân Việt Nam 3.2.2. Tăng cường công tác giáo dục đào tạo nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa công nhân; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa cho đội ngũ công nhân. 3.2.3. Nâng cao, vai trò năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài 3.2.4. Đổi mới hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp tới đội ngũ công nhân. KẾT LUẬN Từ các phân tích trên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay cho ta thấy một điều: giai cấp công nhân ngày nay là môt giai cấp tiên tiến, có vai trò to lớn trong lịch sử phát triển xã hội, là một lực lượng tiên phong trong công cuộc cải tạo khoa học công nghệ vào sản xuất của xã xã hội. Tìm hiểu về giai cấp công nhân, đặc biệt là hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay là một vấn đề hết sức quan trọng trong nhận thức của mỗi chúng ta, giúp ta có những nhận thức đúng đắn đối với các giai cấp trong xã hội nói chung và giai cấp công nhân nói riêng. Mỗi cá nhân trong xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm về giai cấp ,về nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hoá của mình, giúp cho giai cấp công nhân luôn là giai cấp nòng cốt cho sự phát triển của xã hội. Mặt khác, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày nay là một nội dung quan trọng đối với giai cấp công nhân nên nó rất cần được xã hội và nhất là Đảng cộng sản chú trọng, tạo điều kiện hoàn thành một cách tốt nhất.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmo_dau_7451.doc
Luận văn liên quan