Luận văn Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

o Phương pháp thi công cọc khoan nhồi cho phép PVL xấp xỉ Pđn, từ đó ta có thể tận dụng hết khả năng chịu lực của bê tông. o Cọc khoan nhồi là có thể đạt đến chiều sâu hàng trăm mét (không hạn chế như cọc ép), do đó phát huy được triệt để đường kính cọc và chiều dài cọc. Có khả năng tiếp thu tải trọng lớn. Có khả năng xuyên qua các lớp đất cứng. Đường kính cọc lớn làm tăng độ cứng ngang của công trình. o Cọc nhồi khắc phục được các nhược điểm như tiếng ồn, chấn động ảnh hưởng đến công trình xung quanh; Chịu được tải trọng lớn ít làm rung động nền đất, mặt khác công trình có chiều cao khá lớn (38.0 m) nên nó cũng giúp cho công trình giữ ổn định rất tốt.

pdf299 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hP N tb tt tt o  = 12.9 m2 Troïng löôïng tính toaùn sô boä cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi cuûa moùng M1: Nttsb = n.Fsb.h.tb = 1.112.93.520 = 993.3 kN Soá löôïng coïc sô boä: 52.2425 3.99349.4435 3.1     tt a tt sbtt c Q NN kn = 3 coïc trong ñoù: Ntt – löïc doïc taùc duïng leân maët moùng, Ntt = 4435.49 kN; Qatt – söùc chòu taûi cuûa coïc, Qatt= 2425.52 kN; k – heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa momen, laáy k = 1.3. Choïn thöïc teá nc = 4 coïc ñeå boá trí cho moùng M1. + Moùng M2 taïi c haân coät C2: coù Ntt = 6872.29 kN FsbM2 = 1.15.3201.421 29.6872 .. xnhP N tbtt tt o     = 20 m2 Troïng löôïng tính toaùn sô boä cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi cuûa moùng M1: Nttsb = n.Fsb.h.tb = 1.1203.520 = 1540 kN Soá löôïng coïc sô boä: 52.2425 154029.6872 1.1     tt a tt sbtt c Q NN kn = 3.9 coïc trong ñoù: Ntt – löïc doïc taùc duïng leân maët moùng, Ntt = 6872.29 kN; Qatt – söùc chòu taûi cuûa coïc, Qatt = 2425.52 kN; k – heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa momen, k = 1.1; Choïn thöïc teá nc = 5 coïc ñeå boá trí cho moùng M2. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 173 b) Sô ñoà boá trí coïc trong ñaøi + Moùng M1 Khoaûng caùch giöõa caùc tim coïc  3d = 240 cm, laáy baèng 250 cm; Khoaûng caùch töø tim coïc ñeán meùp ñaøi  0.7d = 56 cm laáy baèng 70 cm; Maët baèng boá trí coïc cho moùng nhö hình veõ 6.17. 3900 100 700 1250 7001250 7 0 0 1 0 0 3 9 00 1 2 5 0 7 0 0 1 00 1 2 50 100 A 2 Hình 6. 17: S ô ñoà boá tr í co ïc tr ong ñaøi moùng M1 + Moùng M2 Khoaûng caùch giöõa caùc tim coïc  3d = 240 cm, laáy baèng 240 cm; Khoaûng caùch töø tim coïc ñeán meùp ñaøi  0.7d = 56 cm laáy baèng 70 cm; Maët baèng boá trí coïc cho moùng nhö hình veõ 6.18. 4800 100 700 1700 7001700 7 0 0 1 0 0 4 8 0 0 1 7 0 0 7 0 0 1 0 0 1 7 0 0 100 B 2 24 04 Hình 6. 18: S ô ñoà boá tr í co ïc tr ong ñaøi moùng M2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 174 6.6.6. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân töøng coïc trong nhoùm a) Kieåm tra vôùi toå hôïp chính + Moùng M1 Töø maët baèng boá trí coïc ta coù dieän tích ñaùy ñaøi thöïc teá laø: Ftt = 3.9  3.9 = 15.21 m2 Troïng löôïng cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi sau khi boá trí coïc: Nttñ = n.Ftt.hñ.tb= 1.1  15.21  3.5  20 = 1171.17 kN (6.10) Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán ñaùy ñaøi: Ntt = Nott + Nttñ = 4435.49 + 1171.17 = 5606.66 kN Vì moùng chòu taûi leäch taâm theo hai phöông (phöông truïc x vaø y), löïc truyeàn xuoáng coïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:   2 max 2 max minmax, .. i tt x i tt y c tttt y yM x xM n N P (6.11) trong ñoù:  nc = 4 laø soá löôïng coïc trong moùng.  Mxtt vaø Mytt: laø moâmen uoán tính toaùn töông öùng quanh truïc x vaø truïc y, ta coù :  Mxtt = MoXtt + QoYtt  hñ = 189.507 + 83.14 1.4 = 305.9 kNm  Mytt = MoYtt + QoXtt  hñ = 199.063 + 418.83  1.4 = 785.43 kNm vôùi: MoXtt, MoYtt laø moâmen uoán tính toaùn ôû ñænh ñaøi quanh truïc X vaø Y  QoXtt, QoYtt laø löïc caét tính toaùn ôû ñænh ñaøi theo truïc X vaø Y  hñ = 1,4m laø chieàu cao ñaøi.  xmax, ymax (m): khoaûng caùch töø tim coïc bieân ñeán truïc Y, X.  xi, yi (m): khoaûng caùch töø truïc coïc thöù i ñeán caùc truïc ñi qua troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi maët phaúng ñaùy ñaøi (xem sô ñoà boá trí coïc). Thay soá vaøo ta coù: 22minmax, 25.14 25.19.305 25.14 25.143.785 4 66.5606      ttP => Pttmax = 1619.94 kN Pttmin = 1183.4 kN Troïng löôïng tính toaùn cuûa coïc: Pc = 27.9  ( x 0.82)/4  25  1.1 = 385.66 kN Kieåm tra löïc truyeàn xuoáng coïc: Pmaxtt + Pc = 1619.94 + 385.66 = 2005.6 kN < Qatt = 2425.52 kN: Thoaû maõn ñieàu kieän löïc truyeàn xuoáng coïc; Cheânh leäch löïc truyeàn xuoáng coïc vaø söùc chòu taûi cuûa coïc khaù nhoû neân choïn coïc coù ñöôøng kính vaø chieàu saâu choân coïc nhö treân laø ñaït yeâu caàu. Maët khaùc Pttmin = 1183.4 kN > 0 neân ta khoâng phaûi tính toaùn kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 175 + Moùng M2 Töø maët baèng boá trí coïc ta coù dieän tích ñaùy ñaøi thöïc teá laø: Ftt = 4.8  4.8 = 23.04 m2 Troïng löôïng cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi sau khi boá trí coïc: Nttñ = n.Ftt.hñ.tb= 1.1  23.04  3.5  20 = 1774.08 kN Löïc doïc tính toaùn xaùc ñònh ñeán ñaùy ñaøi: Ntt = Nott + Nttñ = 6872.29 + 1774.08 = 8646.34 kN Vì moùng chòu taûi leäch taâm theo hai phöông (phöông truïc x vaø y), löïc truyeàn xuoáng coïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:   2 max 2 max minmax, .. i tt x i tt y c tttt y yM x xM n N P trong ñoù:  nc = 5 laø soá löôïng coïc trong moùng.  Mxtt vaø Mytt: laø moâmen uoán tính toaùn töông öùng quanh truïc x vaø truïc y, ta coù :  Mxtt = MoXtt + QoYtt  hñ = 33.149 + 3.68 1.4 = 38.3 kNm  Mytt = MoYtt + QoXtt  hñ = 319.936 + 366.44  1.4 = 832.95 kNm vôùi: MoXtt, MoYtt laø moâmen uoán tính toaùn ôû ñænh ñaøi quanh truïc X vaø Y  QoXtt, QoYtt laø löïc caét tính toaùn ôû ñænh ñaøi theo truïc X vaø Y  hñ = 1,4m laø chieàu cao ñaøi.  xmax, ymax (m): khoaûng caùch töø tim coïc bieân ñeán truïc Y, X.  xi, yi (m): khoaûng caùch töø truïc coïc thöù i ñeán caùc truïc ñi qua troïng taâm dieän tích tieát dieän caùc coïc taïi maët phaúng ñaùy ñaøi (xem sô ñoà boá trí coïc). Thay soá vaøo ta coù: 22minmax, 7.14 7.13.38 7.14 7.195.832 5 37.8646      ttP => Pttmax = 1857.39 kN Pttmin = 1601.15 kN Troïng löôïng tính toaùn cuûa coïc: Pc = 27.9  ( x 0.82)/4  25  1.1 = 385.66 kN Kieåm tra löïc truyeàn xuoáng coïc: Pmaxtt + Pc = 1857.39 + 385.66 = 2243.05 kN < Qatt = 2425.52 kN: Thoaû maõn ñieàu kieän löïc truyeàn xuoáng coïc; Cheânh leäch löïc truyeàn xuoáng coïc vaø söùc chòu taûi cuûa coïc khaù nhoû neân choïn coïc coù ñöôøng kính vaø chieàu saâu choân coïc nhö treân laø ñaït yeâu caàu. Maët khaùc Pttmin = 1601.15 kN > 0 neân ta khoâng phaûi tính toaùn kieåm tra theo ñieàu kieän choáng nhoå. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 176 b) Kieåm tra vôùi hai toå hôïp coøn laïi +Moùng M1 Theo baûng giaù trò kieåm tra sau (baûng 6.23): Baûng 6.23: Taûi troïng tính toaùn ñeå kieåm tra moùng M1 coät D2 khung tr uïc 2 Tröôøng hôïp taûi No z tt (kN) Mox t t (kNm) Mo y tt (kNm) Nt t (kN) Mx t t (kNm) My t t (kNm) Pt tmax (kN) Pt tmin (kN) Pc (kN) Pttmax + Pc (kN) Kieåm tra |MX|max, MYtu, Ntu, QXtu, QYtu 3929,18 (274,37) (133,92) 5100,35 447,48 540,82 1165,4 874,7 385,7 1551,1 Thoûa |MY|max, MXtu, Ntu, QXtu, QYtu 4210,09 (106,42) (223,86) 5381,26 262,63 780,48 1229,7 922,9 385,7 1615,3 Thoûa +Moùng M2 Theo baûng gía trò kieåm tra sau (baûng 6.24): Baûng 6.24: Taûi troïng tính toaùn ñeå kieåm tra moùng M2 c oät C2 khung tr uïc 2 Tröôøng hôïp taûi No z tt (kN) Mox t t (kNm) Mo y tt (kNm) Nt t (kN) Mx t t (kNm) My t t (kNm) Pt tmax (kN) Pt tmin (kN) Pc (kN) Pt tmax + Pc (kN) Ki eåm tra |MX|max, MYtu, Ntu, QXtu, QYtu 5756,57 279,61 (211,19) 7530,65 329,45 556,37 1636,4 1375,9 385,7 2022,1 Thoûa |MY|max, MXtu, Ntu, QXtu, QYtu 6681,22 29,07 (371,44) 8455,3 33,66 859,65 1822,4 1559,7 385,7 2208,1 Thoûa Vaäy ñieàu kieän chòu taûi cuûa moùng coïc ñaõ ñöôïc kieåm tra, thoaû maõn vaø moùng laøm vieäc trong ñieàu kieän an toaøn. 6.6.7. Kieåm tra theo ñieàu kieän bieán daïng a) AÙp löïc tieâu chuaån ñaùy khoái moùng qui öôùc Vôùi quan nieäm nhôø ma saùt giöõa maët xung quanh coïc vaø ñaát bao quanh, taûi troïng cuûa moùng ñöôïc truyeàn treân dieän roäng hôn, xuaát phaùt töø meùp ngoaøi coïc taïi ñaùy ñaøi vaø nghieâng moät goùc  = tb/4 trong ñoù : tb =         1 1 2 2 1 2 .. .. II II IIn n n h h h h h h tb = 2.365.152.3 2.317.19642.295.1593.242.395.8   tb = 23.4o Vaäy  = 23.4o/4 = 5.9o +Moùng M1 Chieàu daøi ñaùy khoái moùng quy öôùc: BM = B’+2Ltg = (2.5+0.8) + 2  27.9  tg5.9 o = 9.07 m. Chieàu roäng ñaùy khoái moùng quy öôùc: LM = L’+2Ltg = (2.5+0.8) + 2  27.9  tg5.9 o = 9.07 m. Chieàu cao khoái moùng quy öôùc (keå töø muõi coïc ñeán coát thieân nhieân) laø: HM = 27.9 + 3.5 = 31.4 m. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 177 +Moùng M2 Chieàu daøi ñaùy khoái moùng quy öôùc: BM = B’ +2Ltg = (3.4+0.8) + 2  27.9  tg5.9 o = 9.97 m. Chieàu roäng ñaùy khoái moùng quy öôùc: LM = L’+2Ltg = (3.4+0.8) + 2  27.9  tg5.9 o = 9.97 m. Chieàu cao khoái moùng quy öôùc (keå töø muõi coïc ñeán coát thieân nhieân) laø: HM = 27.9 + 3.5 = 31.4 m. 1 0 0 0 5 7 00 1 5 50 0 6 0 00 L = 9 0 7 0 M B =9070M A 1 2 3 3 2 0 0 -32.600 1 5 80 0 4 5.9°5.9° MNN - 1.200 - 2.200 - 7.900 - 23.400 - 29.400 -4.700 Hình 6.19: Sô ñoà x aùc ñònh moùng khoái quy öôùc M1 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 178 Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc: +Moùng M1  Taûi troïng ñöùng : N o = N tc + G ñaøi + G ñaát + G coïc (6.12) trong ñoù: N tc – taûi troïng tieâu chuaån taïi cao trình maët ñaøi, N tc = 3856.95 kN; G ñaøi – troïng löôïng ñaøi vaø ñaát phía treân ñaøi G ñaøi = BMLMh tb = 9.07 x 9.079 x 3.5 x 20 = 5758.54 kN; G ñaát – troïng löôïng caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc (coù xeùt ñaåy noåi) G ñaát =  IIiih)L(B MM G ñaát = (9.07x9.07)x(3.2x18.63 + 15.5x9.3 + 6x9.8 + 3.2x10.7) = 23819.54 kN; G coïc – troïng löôïng coïc G coïc = n c A coïc L = 4 x 0.503 x 27.9 x 25 = 1403.37 kN; Vaäy No = 3856.95 + 5758.54 + 23819.54 + 1403.37 = 34838.4 kN.  Moâmen tieâu chuaån töông öùng troïng taâm ñaùy khoái quy öôùc: Moâmen quanh truïc Y: Mytc = MoYtc+Qxtc( L+hñ ) = 173.1 + 364.2  (27.9 + 1.4) = 10844.16 kNm Moâmen quanh truïc X: Mxtc =MoXtc+Qytc(L+ hñ ) = 164.79 + 72.3  (27.9 + 1.4) = 2283.18 kNm  Ñoä leäch taâm: Theo truïc X: eX = z tc Y tc N M = 4.34838 16.10844 = 0.31 m (6.13) Theo truïc Y: eY = z tc x tc N M = 4.34838 18.2283 = 0.07 m (6.14) AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái quy öôùc: max min  tc = 66 1 yo x M M M M eN e L B B L         (6.15) max min tc =            07.9 07.06 07.9 31.06 1 07.907.9 4.34838 (6.16) => tcmax = 529.79 kN/m2 tcmin = 317.19 kN/m2 tctb = 423.49 kN/m2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 179 +Moùng M2  Taûi troïng ñöùng : N o = N tc + G ñaøi + G ñaát + G coïc (6.12) trong ñoù: N tc – taûi troïng tieâu chuaån taïi cao trình maët ñaøi, N tc = 5975.9 kN; G ñaøi – troïng löôïng ñaøi vaø ñaát phía treân ñaøi G ñaøi = BMLMh tb = 9.97 x 9.97 x 3.5 x 20 = 6958.06 kN; G ñaát – troïng löôïng caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi ñeán muõi coïc (coù xeùt ñaåy noåi) G ñaát =   IIiicoc h)L(B FMM G ñaát = (9.97x9.97-0.503x5)x(3.2x18.63+15.5x9.3+6x9.8+3.2x10.7) = 28756.32 kN; G coïc – troïng löôïng coïc G coïc = n c A coïc L = 5 x 0.503 x 27.9 x 25 = 1754.21 kN; Vaäy No = 5975.9 + 6958.06 + 28756.32 + 1754.21 = 43444.49 kN.  Moâmen tieâu chuaån töông öùng troïng taâm ñaùy khoái quy öôùc: Moâmen quanh truïc Y: Mytc = MoYtc+Qxtc( L+hñ ) = 278.21 + 318.64  (27.9+1.4) = 9614.36 kNm Moâmen quanh truïc X: Mxtc =MoXtc+Qytc(L+ hñ ) = 28.83 + 3.2  (27.9 + 1.4) = 122.59 kNm  Ñoä leäch taâm: Theo truïc X: eX = z tc Y tc N M = 49.43444 36.9614 = 0.221 m (6.13) Theo truïc Y: eY = z tc x tc N M = 49.43444 59.122 = 0.003 m (6.14) AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy khoái quy öôùc: max min  tc = 66 1 yo x M M M M eN e L B B L         (6.15) max min tc =            97.9 003.06 97.9 221.06 1 97.997.9 49.43444 (6.16) => tcmax = 496.06 kN/m2 tcmin = 378.06 kN/m2 tctb = 437.06 kN/m2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 180 b) Söùc chòu taûi ñaát neàn ôû ñaùy khoái moùng qui öôùc Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái moùng quy öôùc: RM = 1 2 tc m m K (ABMII + BHM’II + DCII) (6.17) trong ñoù:  m1, m2 – laàn löôït laø caùc heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa neàn vaø heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát, ta ñöôïc m1=1.4; m2=1;  ktc =1 (caùc chæ tieâu cô lyù ñöôïc xaùc ñònh tröïc tieáp töø caùc thí nghieäm);  A, B, D – caùc heä soá phuï thuoäc vaøo goùc II vôùi II = 19.17o, ta ñöôïc : A = 0.48; B = 2.91; D = 5.51;  CII – löïc dính ñôn vò döôùi ñaùy khoái quy öôùc: CII = 47 kN/m2;  HM – chieàu cao khoái moùng qui öôùc, HM = 31.4 m;  BM – caïnh ngaén khoái moùng qui öôùc, BMM1 = 9.07m, BMM2 = 9.97m;  IIγ – trò tính toaùn thöù 2 cuûa troïng löôïng rieâng ñaát döôùi ñaùy khoái moùng quy öôùc, IIγ = 10.7 kN/m3;  ' IIγ – troïng löôïng rieâng ñaát töø ñaùy khoái quy öôùc trôû leân: ' IIγ =    i ii h h (6.18) 4.31 2.37.1068.95.153.97.563.18145.18' II =11.52 kN/m 3. Thay caùc giaù trò treân vaøo coâng thöùc ta ñöôïc: +Moùng M1 )4751.552.114.3191.27.1007.948.0( 1 14.1 1   MR RM1 = 1901.45 kN/m2 Kieåm tra ñieàu kieän : tc max = 529.79 kN/m2 < 1.2x tcR = 1.2 x 1901.45 = 2281.74 kN/m2 tc tb = 423.49 kN/m2 < tcR = 1901.45 kN/m2 min tc = 317.19 kN/m2 > 0 +Moùng M2 )4751.552.114.3191.27.1097.948.0( 1 14.1 2   MR RM2 = 2288.7 kN/m2 Kieåm tra ñieàu kieän : tc max = 553.93 kN/m2 < 1.2x tcR = 1.2 x 2288.7 = 2746.44 kN/m2 tc tb = 421.56 kN/m2 < tcR = 2288.7 kN/m2 min tc = 289.19 kN/m2 > 0 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 181 Vaäy khoái moùng qui öôùc thoûa ñieàu kieän aùp löïc vaø ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñoä luùn cuûa neàn ñaát döôùi khoái moùng qui öôùc theo quan nieäm neàn bieán daïng tuyeán tính. Tröôøng hôïp naøy neàn töø chaân coïc trôû xuoáng coù chieàu daøy töông ñoái lôùn, ñaùy cuûa khoái quy öôùc coù dieän tích beù neân ta duøng moâ hình neàn laø baùn khoâng gian bieán daïng tuyeán tính vaø tính toaùn ñoä luùn cuûa neàn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp. c) Xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài ñaøi ñôn +Moùng M1 ÖÙng suaát do troïng löôïng baûn thaân ñaát neàn: M tb IIiibt Hh   =11.52 x 31.4 = 361.73 kN/m 2 ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc: bt tc tb  gl = 423.49 – 361.73 = 61.76 kN/m2 (6.19) Chia ñaát neàn döôùi ñaùy khoái quy öôùc thaønh caùc lôùp baèng nhau coù chieàu daøy: hi  BM/5 = 9.07/5 = 1.81 m, choïn hi= 1.8 m Töø ñieàu kieän 0.2gl btzi zi  , xaùc ñònh giôùi haïn neàn Ñoä luùn cuûa neàn ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc (theo phuï luïc 3, [7]) 1 n n gli i zi i i i i S S h E       (6.20)  i = 0.8, laáy theo qui phaïm.  h i – chieàu daøy phaân toá thöù i, h i = 1.8 m  glzi – öùng suaát gaây luùn ôû giöõa lôùp phaân toá thöù i. 0 gl zi glK  vôùi heä soá K o tra baûng phuï thuoäc m = 2z/B M ; tra baûng  E i – moñun bieán daïng trung bình cuûa lôùp ñaát chòu neùn döôùi muõi coïc. Ta coù baûng tính toaùn ñoä luùn nhö baûng 6.25 nhö sau. Baûng 6.25: Baûng xaùc ñònh ñoä luùn c uûa khoái moùng qui ö ôùc M1 Ñieåm Z (m) 2Z/BM Ko zi gl (kN/m2) zi bt (kN/m2) zibt (kN/m2) tbgl (kN/m2) Ei (kN/m2) Si (m) 0 0 0 1 61,76 361,73 72,346 60,525 18032,3 0,005 1 1,8 0,4 0,96 59,29 380,99 76,198 Si 0,005 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 182 1 0 0 0 5 7 0 0 1 5 5 0 0 6 0 0 0 A 1 2 3 1 5 8 0 0 4 5.9°5.9° 361.73 kN/m2 59.29 kN/m2 61.76 kN/m20 1 USgl USbt 380.99 kN/m2 1 8 0 0 MNN - 1.200 - 2.200 - 7.900 - 23.400 - 29.400 -4.700 -32.600 Hì nh 6.20: Sô ñoà xaùc ñònh luùn moùng khoái quy öôùc Taïi ñieåm 0 ôû ñoä saâu Z = 0 m coù: glz=0 = 61.76 kN/m2 < 1 5 btz=0 = 1 5 x 361.73 = 72.346 kN/m2.  Chieàu saâu vuøng chòu neùn tính toaùn H = 0 m. Ñoä luùn tuyeät ñoái cuûa moùng: S = 0.5 cm < Sgh = 8 cm. Vaäy moùng M1 ñöôïc thieát keá thoûa maõn yeâu caàu veà ñoä luùn. +Moùng M2: Tính toaùn töông töï nhö moùng M1 ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc: bt tc tb  gl = 421.56 – 284.05 = 137.51 kN/m 2 Ta coù baûng tính toaùn ñoä luùn nhö baûng 6.26 sau: Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 183 Baûng 6.26: Baûng xaùc ñònh ñoä luùn c uûa khoái moùng qui ö ôùc M2 Ñieåm Z (m) 2Z/BM Ko zi gl (kN/m2) zi bt (kN/m2) zibt (kN/m2) tbgl (kN/m2) Ei (kN/m2) Si (m) 0 0 0 1 75,33 361,73 72,346 73,8235 18032,3 0,006 1 1,8 0,4 0,96 72,317 380,99 76,198 Si 0,006 Taïi ñieåm 1 ôû ñoä saâu Z = 1.8 m coù: glz=1 = 72.317 kN/m2 < 1 5 btz=4 = 1 5 x 380.99 = 76.198 kN/m2.  Chieàu saâu vuøng chòu neùn tính toaùn H= 1.8 m. Ñoä luùn tuyeät ñoái cuûa moùng : S = 0.6 cm < Sgh = 8 cm. Vaäy moùng M2 ñöôïc thieát keá thoûa maõn yeâu caàu veà ñoä luùn. 6.6.8. Tính toaùn coïc chòu taûi troïng ngang a) Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân ñaàu moãi coïc Taûi troïng ngang taùc duïng leân ñaàu coïc goàm caùc löïc caét Q vaø M ñaõ xaùc ñònh nhö baûng 6.27 vaø 6.28. +Moùng 1 Baûng 6.27: Taûi tr oïng tieâu c huaån ñeå tính moùng M1 coät D2 khung tr uïc 2 Coät Tröôøng hôïp taûi Toå hôïp No Zt c (kN) MoXtc (kNm) M oYtc (kNm) QoXtc (kN) QoYtc (kN) D2(C40) Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, QYtu TH39 3856.95 (164.79) (173.10) 364.20 (72.30) H oX = 4 2.364  n QtcoX = 91.05 kN; H oY = 4 3.72  n QtcoY = 18.08 kN +Moùng 2 Baûng 6.28: Taûi tr oïng tieâu c huaån ñeå tính moùng M2 coät C2 khung tr uïc 2 Coät Tröôøng h ôïp taûi Toå hôïp NoZ tc (kN) Mo X tc (kNm) MoY tc (kNm) QoX tc (kN) Qo Y t c (kN) C2(C29) Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, QYtu TH11 5975,9 28,83 (278,21) 318,64 3,20 H oX = 5 64.318  n QtcoX = 63.73 kN; H oY = 5 2.3  n QtcoY = 0.64 kN Lieân keát giöõa coïc vaø ñaøi laø lieân keát ngaøm. Chieàu daøi ñoaïn coïc ngaøm trong ñaøi laø 0,75 m. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 184 b) Kieåm tra chuyeån vò ngang vaø goùc xoay cuûa coïc Tính toaùn coïc chòu taûi troïng ngang (theo bieán daïng) nhaèm kieåm tra caùc ñieàu kieän: n ghS  ; ghψ ψ trong ñoù:  nΔ ,ψ - chuyeån vò ngang (m) vaø goùc xoay (rad) cuûa ñaàu coïc, xaùc ñònh theo tính toaùn;  gh ghS ,ψ - giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa chuyeån vò ngang (m) vaø goùc xoay (rad) cuûa ñaàu coïc, ñöôïc qui ñònh trong nhieäm vuï thieát keá nhaø vaø coâng trình Hình 6.21: S ô ñoà taûi tro ïng ñaàu c oïc Sô ñoà ch uyeån vò c uûa coïc tro ng ñaát Tính toaùn chuyeån vò ngang cuûa coïc nΔ (m) vaø goùc xoay ψ (rad) cuûa ñaàu coïc theo caùc coâng thöùc sau: 3 2 o o n o o o b b H.l M.l Δ = y + ψ .l + + 3E .J 2E .J (6.21) 2 o o o b b H.l M.l ψ = ψ + + 2E .J E .J (6.22) trong ñoù :  o o MH o MMψ =H δ +M δ (6.23)  o o HH o HMy =H δ +M δ (6.24)  H, M: giaù trò tính toaùn cuûa löïc caét vaø momen uoán ñaàu coïc  l o : chieàu daøi ñoaïn coïc töø ñaùy ñaøi ñeán maët ñaát, trong daân duïng l o = 0 + H o : giaù trò löïc caét taïi moãi ñaàu coïc, laáy H o = H; + M o : giaù trò momen taïi moãi ñaàu coïc, M o = M ng + H l o + M ng : giaù trò momen ngaøm taïi vò trí coïc vaø ñaøi. 2 o MH o MM b MH ng o o MM MM b l δ +l δ + 2E I δ M = - H = - H l δδ + E I (6.25) Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 185  Caùc chuyeån vò HH , HM , MH , MM do caùc öùng löïc ñôn vò ñaët taïi ñaùy ñaøi: + HH = 3 bd b 1 α E I Ao (6.26) + MH = HM = 2 bd b 1 α E I Bo (6.27) + MM = bd b 1 α E I Co (6.28) HH: chuyeån vò ngang cuûa tieát dieän, m/kN, bôûi löïc Ho = 1 HM: chuyeån vò ngang cuûa tieát dieän, 1/kN, bôûi moâment Mo = 1 MH: goùc xoay cuûa tieát dieän, 1/kN, bôûi löïc Ho = 1 MM: goùc xoay cuûa tieát dieän, 1/kNm, bôûi Mo = 1 Ao, Bo, Co tra baûng G.2 tuøy thuoäc vaøo chieàu saâu tính ñoåi cuûa coïc trong ñaát e bdL =α L  Heä soá bieán daïng: 5 b c bd I*E b*K  , (6.29) + K: heä soá neàn qui öôùc. Tra baûng G1, [8]. Khi tính toaùn coïc chòu löïc ngang, coïc chæ laøm vieäc vôùi ñoaïn coïc coù chieàu daøi l ah tính töø ñaùy ñaøi. + Chieàu saâu aûnh höôûng cuûa neàn ñaát khi coïc chòu löïc ngang ñöôïc laáy nhö sau: L ah = 2(d + 1) = 2(0.8+1) = 3.6 m => K = 4280 kN/m4 (ñaát seùt deûo meàm, coïc ñoùng). + bc: chieàu roäng qui öôùc cuûa coïc. Coïc coù caïnh d = 0.8 m theo [8]: bc = d + 1 m = 0.8 + 1 = 1.8 m + Moment quaùn tính tieát dieän ngang cuûa coïc: I = 43 44 1011.20 64 8.0 64 . m d     + Modul ñaøn hoài cuûa beâ toâng coïc: Eb = 30x106 kN/m2 Ta coù ñoä cöùng tieát dieän ngang cuûa coïc : 2336 106031011.201030 kNmIEb   => 15 3 5 42.0 10603 8.14280 * *     m IE bK b c bd Chieàu daøi tính ñoåi cuûa coïc trong ñaát: Le = bd L = 0.42 x 27.9 = 11.72 m Tra baûng G2, [9] => A0 = 2.441; B0 = 1.621; C0 = 1.751. - kNmA IEbbd HH /1046.5441.2 1060342.0 11 5 3303      - kNmB IEbbd HMMH /1052.1621.1 1060342.0 11 5 3202      - kNmC IEbbd MM /1069.0751.1 1060342.0 11 5 30      Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 186 +Moùng M1 Momen taïi ñaàu coïc : mkNM ngx 83.3908.18 1069.0 1052.1 5 5       mkNM ngy 6.20008.18 1069.0 1052.1 5 5       Chuyeån vò coïc ôû cao trình ñaùy ñaøi:  nX = yoX = HoXHH + MoYHM = 91.05 x 5.46x10-5 + (-200.57) x 1.52x10-5 = 0.00192 m X = oX = HoXMH + MoYMM = 91.05 x 1.52x10-5 + (-200.57) x 0.69x10-5 = 0.000000027 rad  nY = yoY = HoYHH + MoXHM = 18.08 x 5.46x10-5 + (-39.83) x 1.52x10-5 = 0.00038 m Y = oY = HoYMH + MoXMM = 18.08 x 1.52x10-5 + (-39.83) x 0.69x10-5 = - 0.000000011 rad Chuyeån vò ngang vaø goùc xoay taïi cao trình ñaùy ñaøi: 2 2x yψ = ψ +ψ = 0.00000003 rad = 3x10 -8 rad 2 2n nx nyΔ = Δ +Δ = 0.00196 m = 0.196 cm < gh = 1 cm Vaäy coïc thoûa maõn ñieàu kieän chuyeån vò ngang vaø goùc xoay ñaàu coïc. +Moùng M2 Momen taïi ñaàu coïc : mkNM ngx 41.164.0 1069.0 1052.1 5 5       mkNM ngy 4.14073.63 1069.0 1052.1 5 5       Chuyeån vò coïc ôû cao trình ñaùy ñaøi:  nX = yoX = HoXHH + MoYHM = 63.73 x 5.46x10-5 + (-140.39) x 1.52x10-5 = 0.00135 m X = oX = HoXMH + MoYMM = 63.73 x 1.52x10-5 + (-140.39) x 0.69x10-5 = 0.000000005 rad  nY = yoY = HoYHH + MoXHM = 0.64 x 5.46x10-5 + (-1.41) x 1.52x10-5 = 0.00001 m Y = oY = HoYMH + MoXMM = 0.64 x 1.52x10-5 + (-1.41) x 0.69x10-5 = - 0.000000001 rad Chuyeån vò ngang vaø goùc xoay taïi cao trình ñaùy ñaøi: 2 2x yψ = ψ +ψ = 0.00000001 rad = 1x10 -8 rad 2 2n nx nyΔ = Δ +Δ = 0.00135 m = 0.135 cm < gh = 1 cm Vaäy coïc thoûa maõn ñieàu kieän chuyeån vò ngang vaø goùc xoay ñaàu coïc. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 187 6.6.9. Tính toaùn ñaøi coïc a) Kieåm tra choïc thuûng: kieåm tra theo [14] veà hieän töôïng neùn thuûng trong beâtoâng +Moùng M1 Chieàu cao ñaøi choïn laø 1.4 m. Beâ toâng ñaøi söû duïng beâ toâng caáp ñoä beàn B25. c 1 c 2 1906 1 96 4 3900 100 700 1250 7001250 7 0 0 1 00 3 9 0 0 1 25 0 7 0 0 1 0 0 1 2 5 0 100 A 2 C = 68 2 h = 60 0 b =400 C =753 Hình 6. 8: Sô ñoà x aùc ñònh th aùp c hoïc thuûng cho ñaøi coïc ñôn moùng M1 Kieåm tra choïc thuûng theo coâng thöùc sau: 1 tghURFP ombttb  (6.30) trong ñoù: P laø löïc choïc thuûng baèng toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng, xem hình 6.23 xaùc ñònh Pitt gía trò aùp löïc coïc Pitt trong baûng 6.29. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 188 3900 100 700 1250 7001250 70 0 1 0 0 3 9 00 1 2 5 0 7 0 0 1 0 0 1 2 5 0 100 A 2 1 X Y 2 3 4 H ình 6.23: Sô ñoà xaùc ñònh aùp löïc cuûa coïc taùc duïng ñaøi moùng M1 Baûng 6.29: AÙp löïc cuûa co ïc Pi tt Cọc xi (m) yi (m) Ntt (kN) Mxtt (kNm) Mytt (kNm) Pitt (kN) 1 -1,25 -1,25 5606,66 305,9 785,43 1290,14 2 -1,25 1,25 5606,66 305,9 785,43 1303,74 3 1,25 1,25 5606,66 305,9 785,43 1513,19 4 -1,25 1,25 5606,66 305,9 785,43 1303,74 4 1 Pi 5410,8 1 4 1 P iP => P = 5410.81 kN  Fb – khaû naêng choáng neùn thuûng cuûa beâ toâng;  t – heä soá, vôùi beâ toâng naëng t =1;  Rbt – cöôøng ñoä tính toaùn chòu keùo cuûa beâ toâng, Rbt = 10.5 daN/cm2;  Um– giaù trò trung bình cuûa chu vi ñaùy thaùp neùn thuûng => Um = 0.5[2(0.4+0.6)+2(1.906+1.964)]= 4.87 m;  ho – chieàu cao coù ích cuûa ñaøi moùng, ho = 1.25 m;  t o C h tg 1 , Ct = max(C1, C2) = 0.753 m, (C1, C2 – khoaûng caùch treân maët baèng töø meùp coät ñeán meùp ñaùy thaùp choïc thuûng, C1 = 0.682 m, C2 = 0.753 m) => 753.0 25.1 1 tg = 1.66 < 2.5 Suy ra : 1 tghURF ombttb  = 1x1050x4.87x1.25x1.66 = 10610.51 kN Vaäy P = 5410.81 kN < Fb = 10610.51 kN. Do ñoù chieàu cao ñaøi hdai = 1.4 m laø thoûa maõn ñieàu kieän ñeå ñaøi khoâng bò coät choïc thuûng. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 189 +Moùng M2 Chieàu cao ñaøi choïn laø 1.4 m. Beâ toâng ñaøi söû duïng beâ toâng caáp ñoä beàn B25. b =500 C =1157 C = 1 0 7 7 h = 7 0 0 c 1 c 2 2814 2 85 4 4800 100 700 1700 7001700 7 0 0 1 0 0 4 8 00 1 70 0 7 0 0 1 0 0 1 7 00 100 B 2 Hình 6.24: Sô ñoà xaùc ñònh thaùp c hoïc thuûng cho ñaøi coïc ñôn moùng M2 Kieåm tra choïc thuûng theo coâng thöùc sau : 1 tghURFP ombttb  trong ñoù: P laø löïc choïc thuûng baèng toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng, xem hình 6.25 xaùc ñònh Pitt gía trò aùp löïc coïc Pitt trong baûng 6.30. X Y 1 2 3 4 5 4800 100 700 1700 7001700 7 0 0 1 0 0 4 8 0 0 1 7 0 0 7 00 1 0 0 1 7 0 0 100 B 2 H ình 6.25: Sô ñoà xaùc ñònh aùp löïc cuûa coïc taùc duïng ñaøi moùng M2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 190 Baûng 6.30: AÙp löïc cuûa co ïc Pi tt Cọc xi (m) yi (m) Ntt (kN) Mxtt (kNm) Mytt (kNm) Pitt (kN) 1 -1,7 -1,7 8646,37 38,3 832,95 2009,39 2 -1,7 1,7 8646,37 38,3 832,95 2011,71 3 1,7 1,7 8646,37 38,3 832,95 2313,79 4 -1,7 1,7 8646,37 38,3 832,95 2011,71 5 0 0 8646,37 38,3 832,95 2161,59 4 1 Pi 8346,6  4 1 iPP => P = 8570.15 kN  Fb – khaû naêng choáng neùn thuûng cuûa beâ toâng;  t – heä soá, vôùi beâ toâng naëng t =1;  Rbt – cöôøng ñoä tính toaùn chòu keùo cuûa beâ toâng, Rbt = 10.5 daN/cm2;  Um– giaù trò trung bình cuûa chu vi ñaùy thaùp neùn thuûng =>Um = 0.5[2(0.5+0.7)+2(2.814+2.854)] = 6.868 m;  ho – chieàu cao coù ích cuûa ñaøi moùng, ho = 1.25 m;  t o C h tg 1 , Ct = max(C1, C2) = 1.157 m, (C1, C2 – khoaûng caùch treân maët baèng töø meùp coät ñeán meùp ñaùy thaùp choïc thuûng, C1 = 1.077 m, C2 = 1.157 m) => 157.1 25.1 1 tg = 1.08 < 2.5 Suy ra : 1 tghURF ombttb  = 1x1050x6.868x1.25x1.08 = 9735.39 kN Vaäy P= 8346.6 kN < Fb = 9735.39 kN. Do ñoù chieàu cao ñaøi hdai = 1.4 m laø thoûa maõn ñieàu kieän ñeå ñaøi khoâng bò coät choïc thuûng. b) Tính toaùn coát theùp cho ñaøi coïc ñôn Choïn sô ñoà tính laø daàm console coù maët ngaøm taïi tieát dieän meùp coät vaø taûi troïng taùc duïng laø toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi meùp coät, sô ñoà tính treân hình 6.12 vaø 6.13. Chieàu cao ñaøi coïc hdai = 1.4 m Söû duïng coát theùp CII coù Rs = Rs’ = 2800 daN/cm 2 . Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 191 +Moùng M1 3900 100 700 1250 7001250 7 0 0 1 0 0 3 90 0 1 25 0 7 0 0 1 0 0 1 25 0 100 A 2 1 2 3 4 I 1050 P3+P4 MI I IIII 9 5 0 P 2 + P 3 M II Hình 6.26: S ô ñoà tính c oát theùp cho ñaøi coïc ñôn moùng M1 -Moâmen töông öùng vôùi maët ngaøm I-I: MI = r1(P3 + P4), vôùi r1 = 1.05 m. MI = 1.05x(1513.19+1303.74) = 2957.78 kNm. Dieän tích coát theùp trong ñaøi coïc theo phöông caïnh ngaén (phöông truïc A): As = 12528009.0 1078.2957 9.0 4 max    oshR M = 93.9 cm2 (6.31) Chieàu cao laøm vieäc: ho = 140 – 15 = 125 cm. Choïn 2522 coù As = 95.03 cm2 ñeå boá trí cho ñaøi coïc. Chieàu daøi moãi thanh: lth = l –2x50 = 3900 – 100 = 3800 = 3.8 m Khoaûng caùch boá trí caùc thanh theùp: a = (3900-100)/(25-1) = 158.3 mm = 15 cm -Moâmen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r1(P2+P3) vôùi r1 = 0.95 m MII = 0.95x(1303.74+1513.19) = 2676.08 kNm Dieän tích coát theùp trong ñaøi coïc theo phöông caïnh daøi (phöông truïc 2): As = 12528009.0 1008.2676 9.0 4 max    oshR M = 84.95 cm2 Chieàu cao laøm vieäc: ho = 140 – 15 = 125 cm. Choïn 2522 coù As = 95.03 cm2 ñeå boá trí cho ñaøi coïc. Chieàu daøi moãi thanh: lth = l –2x50 = 3900 – 100 = 3800 = 3.8 m Khoaûng caùch boá trí caùc thanh theùp: a= (3900-100)/(25-1) = 158.3 mm = 12 cm Chi tieát boá trí theùp cho coïc vaø ñaøi coïc cuûa moùng M1 ñöôïc theå hieän treân baûn veõ. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 192 +Moùng M2 1450 P3+P4 MI 1 2 3 4 5 4800 100 700 1700 7001700 7 0 0 1 0 0 4 8 0 0 1 70 0 7 0 0 1 0 0 1 7 0 0 100 B 2 1 35 0 P 2 +P 3 M II I I IIII Hình 6.27: Sô ñoà tính coát theùp c ho ñaøi c oïc ñôn moùng M2 -Moâmen töông öùng vôùi maët ngaøm I-I: MI = r1(P3 + P4), vôùi r1 = 1.45 m. MI = 1.45x(2313.79+2011.71) = 6271.98 kNm. Dieän tích coát theùp trong ñaøi coïc theo phöông caïnh ngaén (phöông truïc A): As = 12528009.0 1098.6271 9.0 4 max    oshR M = 199.1 cm2 (6.31) Chieàu cao laøm vieäc: ho = 140 – 15 = 125 cm. Choïn 4125 coù As = 201.3 cm2 ñeå boá trí cho ñaøi coïc. Chieàu daøi moãi thanh: lth = l –2x50 = 4800 – 100 = 4700 = 4.7 m Khoaûng caùch boá trí caùc thanh theùp: a = (4800-100)/(41-1) = 117.5 mm = 11 cm -Moâmen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II: MII = r1(P2+P3) vôùi r1 = 1.35 m MII = 1.35x(2011.71+2313.79) = 5839.43 kNm Dieän tích coát theùp trong ñaøi coïc theo phöông caïnh daøi (phöông truïc 2): As = 12528009.0 1043.5839 9.0 4 max    oshR M = 185.4 cm2 Chieàu cao laøm vieäc: ho = 140 – 15 = 125 cm. Choïn 4125 coù As = 201.3 cm2 ñeå boá trí cho ñaøi coïc. Chieàu daøi moãi thanh: lth = l –2x50 = 4800 – 100 = 4700 = 4.7 m Khoaûng caùch boá trí caùc thanh theùp: a = (4800-100)/(41-1) = 117.5 mm = 11 cm Chi tieát boá trí theùp cho coïc vaø ñaøi coïc cuûa moùng M2 ñöôïc theå hieän treân baûn veõ. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 193 6.6.10. Tính toaùn vaø boá trí coát theùp cho coïc khoan nh oài a) Xaùc ñònh momen uoán, löïc caét trong caùc tieát dieän coïc Moâment Mz (kNm); löïc caét Qz (kN); taïi caùc tieát dieän cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (tính cho moùng M1): Mz = 2bdEbIyoA3 - bd Eb I o B3 + MoC3 + o bd H α D3 (6.34) Qz = bd3EbI yoA4 – bd2 Eb I o B4 + bdMoC4 + HoD4 (6.40) trong ñoù:  Caùc heä soá A1, B1, C1, D1, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4 ñöôïc xaùc ñònh theo baûng G.3 cuûa phuï luïc G trong [8];  ze: Chieàu saâu tính ñoåi: ze = bd.z (m), bd = 0.42 m-1;  EbI = 37,52x103 kNm2. Baûng 6.31: Momen uoán Mz vaø löïc caét Qz taïi caùc tieát dieän theo c hieàu daøi c oïc Z Ze Caùc heä soá Mz Caùc h eä soá Qz A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 0,00 0,0 0,000 0,000 1,000 0,000 39,83 0,000 0,000 0,000 1,000 18,08 0,24 0,1 0,000 0,000 1,000 0,100 44,13 -0,005 0,000 0,000 1,000 17,64 0,48 0,2 -0,001 0,000 1,000 0,200 48,23 -0,020 -0,003 0,000 1,000 16,33 0,71 0,3 -0,005 -0,001 1,000 0,300 51,7 -0,045 -0,009 -0,001 1,000 14,12 0,95 0,4 -0,011 -0,002 1,000 0,400 54,76 -0,080 -0,021 -0,003 1,000 11,02 1,19 0,5 -0,021 -0,005 0,999 0,500 56,94 -0,125 -0,042 -0,008 0,999 6,98 1,43 0,6 -0,036 -0,011 0,998 0,600 58,07 -0,180 -0,072 -0,016 0,997 2,00 1,67 0,7 -0,057 -0,020 0,996 0,699 57,88 -0,245 -0,114 -0,030 0,994 -3,98 1,90 0,8 -0,085 -0,034 0,992 0,799 56,19 -0,320 -0,171 -0,051 0,989 -10,99 2,14 0,9 -0,121 -0,055 0,985 0,897 52,62 -0,404 -0,243 -0,082 0,980 -19,03 2,38 1,0 -0,167 -0,083 0,975 0,994 46,81 -0,499 -0,333 -0,125 0,967 -28,30 2,62 1,1 -0,222 -0,122 0,960 1,090 38,88 -0,603 -0,443 -0,183 0,946 -38,76 2,86 1,2 -0,287 -0,173 0,938 1,183 28,45 -0,716 -0,575 -0,259 0,917 -50,45 3,10 1,3 -0,365 -0,238 0,907 1,273 14,83 -0,838 -0,730 -0,356 0,876 -63,49 3,33 1,4 -0,455 -0,319 0,866 1,358 -1,91 -0,967 -0,910 -0,479 0,821 -77,84 3,57 1,5 -0,559 -0,420 0,881 1,437 -19,59 -1,105 -1,116 -0,630 0,847 -91,98 3,81 1,6 -0,676 -0,543 0,739 1,507 -46,62 -1,248 -1,350 -0,815 0,652 -111,12 4,05 1,7 -0,808 -0,691 0,646 1,566 -75,31 -1,396 -0,643 -1,036 0,529 -130,00 4,29 1,8 -0,956 -0,867 0,530 1,612 -108,8 -1,547 -1,906 -1,299 0,374 -150,42 4,52 1,9 -1,118 -1,074 0,385 1,640 -147,14 -1,699 -2,227 -1,608 0,181 -172,39 4,76 2,0 -1,295 -1,314 0,207 1,646 -190,88 -1,848 -2,578 -1,966 -0,057 -195,73 5,24 2,2 -1,693 -1,906 -0,271 1,575 -295,94 -2,125 -3,360 -2,849 -0,692 -246,23 5,71 2,4 -2,141 -2,663 -0,941 1,352 -425,62 -2,339 -4,228 -3,973 -1,592 -300,04 6,19 2,6 -2,621 -3,600 -1,877 0,917 -581,69 -2,437 -5,140 -5,355 -2,821 -353,96 6,67 2,8 -3,103 -4,718 -3,408 0,197 -774,15 -2,346 -6,023 -6,990 -4,445 -402,70 7,14 3,0 -3,541 -6,000 -4,688 -0,891 -963,27 -1,969 -6,765 -8,840 -6,520 -438,15 8,33 3,5 -3,919 -9,544 -10,340 -5,854 -1480,8 1,074 -6,789 -13,692 -13,826 -384,96 9,52 4,0 -1,614 -11,731 -17,919 -15,076 -1699,1 9,244 -0,358 -15,611 -23,140 129,91 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 194 Nhaän xeùt :ÔÛ ñaây löïc caét vaø moment beù neân theùp trong coïc chaéc chaén ñuû chòu löïc. Vieäc kieåm tra xem theùp trong coïc coù ñuû chòu löïc khoâng ñöôïc thöïc hieän khi tính toaùn vôùi moùng coù löïc caét vaø moment lôùn. Thöïc teá tính toaùn momen, löïc caét vaø aùp löïc taùc duïng leân thaân coïc coøn phuï thuoäc caùc yeáu toá khaùc: ñòa chaát, chieàu saâu ngaøm thöïc teá cuûa coïc vaøo trong ñaøi, söï chuyeån vò thöïc teá cuûa ñaøi, chuyeån vò cuûa caùc coïc coù ñoàng ñeàu nhau khoâng trong 1 ñaøi. Vaø quaù trính tính toaùn treân chæ aùp duïng cho 1 coïc ngaøm trong ñaøi cao thì chính xaùc nhaát. b) Xaùc ñònh coát theùp cho coïc khoan nhoài Do coïc chuû yeáu chòu taûi troïng neùn neân coát theùp trong coïc ñöôc tính theo caáu taïo. Theo [8], tieát dieän coïc A = 0.503 m2 > 0.5 m2 neân haøm löôïng coát theùp trong coïc laáy 0,4%, ñöôøng kính coát theùp doïc coát theùp doïc  ≥ 12 mm. Coát theùp doïc giaû thieát goàm: 1218 coù As = 30.54 cm2, μ = 0.61%. Beâ toâng coïc coù caáp ñoä beàn B25  Kieåm tra co át theùp doïc Qui ñoåi tieát dieän troøn thaønh tieát dieän vuoâng coù chieàu daøi caïnh laø b: Fcoc = b2 => b = cocF 0.503 0.71 71m cm   Mmax = Mz = 58.07 kNm, laáy ho = 61 cm, Rs = Ran = 1866.67 daN/cm2 Dieän tích coát theùp 1 beân: As = 4 max s o M 58.07 10 0.9R h 0.9 1866.67 61     = 5.67 cm2 (6.31) => Toång dieän tích coát theùp: Astt = 2 x 5.67 = 11.34 cm2 < Asgt = 30.54 cm2.  Kieåm tra co át theùp ng ang Löïc caét lôùn nhaát trong coïc taïi ñaàu coïc laø Qmax= 129.91 kN Ta coù: k1Rbtbh0 = 0.6 x 10.5 x 71 x 61 = 27285.3 daN = 272.85 kN => k1Rbtbho=272.85 kN > Qmax = 129.91 kN => Beâtoâng ñuû chòu caét. Coát ñai boá trí ñai xoaén caáu taïo böôùc xoaén 8 khoaûng caùch 200 mm. 6.7. SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PH ÖÔNG AÙN MOÙNG: Do thôøi gian coù haïn cuûa ñoà aùn, giaû thieát boû qua söï aûnh höôûng cuûa thôøi tieát vaø thôøi gian thi coâng, ta chæ so saùnh phöông aùn coïc thoâng qua chæ tieâu khoái löôïng beâ toâng coát theùp söû duïng vaø chæ tieâu ñieàu kieän thi coâng. 6.7.1. Chæ tieâu khoái löôïng beâ toâng, coát theùp Do soá löôïng moùng trong coâng trình töông ñoái nhieàu neân ta chæ so saùnh taïi vò trí moùng khung truïc 2. Ta thoáng keâ ñöôïc khoái löôïng coát theùp vaø beâtoâng cho töøng phöông aùn moùng. Keát quaû so saùnh trình baøy trong baûng 6.32. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 195 Baûng 6.32: S o saùnh vaät lieäu phö ông aùn moùng c oïc eùp v aø moùng c oïc khoan nhoài PHÖÔNG AÙN COÏC EÙP BEÂTOÂNG ÑAØI COÏC B (m) L (m) h (m) V (m3) b (m) l (m) V (m3) Soá coïc M 1 2,8 2,8 1,4 10,98 0,35 21 2,57 9 M 2 2,8 3,9 1,4 15,29 0,35 21 2,57 12 V (m3) 10,98 + 15,29 + 2,57 x 9 + 2,57 x 12 = 80 COÁT THEÙP ÑAØI COÏC S oá th anh  (mm) l (m) TL (kg) Soá th anh  (mm) l (m) TL (kg) M 1 23  2,7 124,08 36  21 1864,3 23 18 2,7 124,08 1620 6 1,3 467,53 M 2 22 25 2,7 228,87 48 20 21 2485,73 25 25 3,8 366,04 2160 6 1,3 623,38 TL (kg) 124,08 + 124,08 + 228,87 + 366,04 + 1864,3 + 467,53 + 2485,73 + 623,38 = 6284 PHÖÔNG AÙN COÏC KHOAN NHOÀI BEÂTOÂNG ÑAØI COÏC B (m) L (m) h (m) V (m3) d (m) l (m) V (m3) Soá coïc M 1 3,9 3,9 1,4 21,29 0,8 28,65 14,4 4 M 2 4,8 4,8 1,4 32,26 0,8 28,65 14,4 5 V (m3) 21,29 + 32,26 + 14,4 x 4 + 14,4 x 5 = 183 COÁT THEÙP ÑAØI COÏC S oá th anh  (mm) l (m) TL (kg) Soá th anh  (mm) l (m) TL (kg) M 1 25  3,8 283,48 48  23,875 2289,71 25 22 3,8 283,48 576 8 3,0 682,56 M 2 41 25 4,7 742,47 60 18 23,875 2862,14 41 25 4,7 742,47 720 8 3,0 853,2 TL (kg) 283,48 + 283,48 + 742,47 + 742,47 + 2289,71 + 682,56 + 2862,14 + 853,2 = 8740 => Sô boä ta thaáy neáu taän duïng heát khaû naêng chòu löïc cuûa vaät lieäu khoái löôïng beâ toâng coïc khoan nhoài lôùn hôn khoái löôïng beâ toâng coïc eùp. Khoái löôïng theùp coïc khoan nhoài söû duïng lôùn hôn so vôùi phöông aùn coïc eùp. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 196 6.7.2. Chæ tieâu ñieàu kieän kyõ thuaät Caû hai phöông aùn moùng ñeàu ñuû khaû naêng chòu taûi troïng do coâng trình truyeàn xuoáng, caùc ñieàu kieän veà ñoä luùn vaø ñieàu kieän oån ñònh cuõng nhö luùn leäch giöõa caùc moùng ñeàu thoaû. 6.7.3. Chæ tieâu ñieàu kieän thi coâng a) Coïc khoan nhoài :  Öu ñieåm: o Phöông phaùp thi coâng coïc khoan nhoài cho pheùp PVL xaáp xæ Pñn, töø ñoù ta coù theå taän duïng heát khaû naêng chòu löïc cuûa beâ toâng. o Coïc khoan nhoài laø coù theå ñaït ñeán chieàu saâu haøng traêm meùt (khoâng haïn cheá nhö coïc eùp), do ñoù phaùt huy ñöôïc trieät ñeå ñöôøng kính coïc vaø chieàu daøi coïc. Coù khaû naêng tieáp thu taûi troïng lôùn. Coù khaû naêng xuyeân qua caùc lôùp ñaát cöùng. Ñöôøng kính coïc lôùn laøm taêng ñoä cöùng ngang cuûa coâng trình. o Coïc nhoài khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm nhö tieáng oàn, chaán ñoäng aûnh höôûng ñeán coâng trình xung quanh; Chòu ñöôïc taûi troïng lôùn ít laøm rung ñoäng neàn ñaát, maët khaùc coâng trình coù chieàu cao khaù lôùn (38.0 m) neân noù cuõng giuùp cho coâng trình giöõ oån ñònh raát toát.  Nhöôïc ñieåm: o Theo toång keát sô boä, ñoái vôùi nhöõng coâng trình laø nhaø cao taàng khoâng lôùn laém (döôùi 12 taàng), kinh phí xaây döïng neàn moùng thuôøng lôùn hôn 2-2.5 khi so saùnh vôùi caùc coïc eùp. o Coâng ngheä thi coâng ñoøi hoûi kyõ thuaät thuaät cao, ñeå traùnh caùc hieän töôïng phaân taàng (coù loå hoång trong beâtoâng) khi thi coâng ñoå beâtoâng döôùi nöôùc coù aùp, caùc doøng thaám lôùn hoaëc ñi qua caùc lôùp ñaát yeáu coù chieàu daøy lôùn (caùc loaïi buøn, caùc loaïi haït caùt nhoû, caùt buïi baõo hoaø thaám nöôùc). o Bieän phaùp kieåm chaát löôïng beâtoâng trong coïc thöôøng phöùc taïp gaây nhieàu toán keùm khi thöïc thi chuû yeáu söû duïng phöông phaùp thöû tónh, vaø sieâu aâm moät soá coïc thöû ñeå kieåm tra chaát löôïng beâtoâng coïc. o Vieäc khoái löôïng beâtoâng thaát thoaùt trong quaù trình thi coâng do thaønh loã khoan khoâng baûo ñaûm vaø deã bò saäp hoá khoan tröôùc khi ñoå beâtoâng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng thi coâng coïc. o Ma saùt beân thaân coïc coù phaàn giaûm ñi ñaùng keå so vôùi cocï ñoùng vaø coïc eùp do coâng ngheä khoan taïo loã. o Khi thi coâng, coâng trình keùm saïch seõ khoâ raùo. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Chöông 6: Soá lieäu ñòa chaát – taûi troïng – caùc phöông aùn moùng Trang 197 b) Coïc beâ toâng coát theùp ñuùc saün  Öu ñieåm: o Giaù thaønh reû, thi coâng ñôn giaûn. o Deã kieåm tra chaát löôïng cuûa töøng ñoaïn coïc ñöôïc thöû döôùi löïc eùp, xaùc ñònh ñöôïc söùc chòu taûi cuûa coïc eùp qua löïc eùp cuoái cuøng.  Nhöôïc ñieåm: o Kích thöôùc vaø söùc chòu taûi cuûa coïc bò haïn cheá do tieát dieän coïc, chieàu daøi coïc. o Coïc eùp thi coâng gaây chaán ñoäng laøm aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình xung quanh vaø thöôøng gaëp caùc söï coá trong quaù trình thi coâng do gaëp phaûi ñaù ngaàm, khoâng theå eùp qua caùc lôùp ñaát cöùng hay ñaát caùt. 6.7.4. Chæ tieâu ñieàu kieän kinh teá Khi xeùt ñeán caùc chæ tieâu veà kinh teá, ta caàn phaûi xeùt ñeán hieäu quaû kinh teá toång hôïp, khoâng chæ xem xeùt khoái löôïng vaät lieäu söû duïng vaø giaù thaønh baûn thaân töøng phöông aùn moùng maø coøn xem xeùt caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tính kinh teá nhö yeâu caàu söû duïng, ñieàu kieän thi coâng,… Tuy nhieân ñaây laø vaán ñeà raát khoù ñònh löôïng chính xaùc, ñaëc bieät laø yeáu toá giaù thaønh vì noù thay ñoåi raát ña daïng cuûa moãi ñôn vò thi coâng, naêng löïc moãi nhaø thaàu. Trong phaïm vi ñoà aùn, do chöa coù ñieàu kieän tieáp xuùc thöïc teá neân veà maët giaù caû thi coâng em chöa theå naém roõ ñöôïc, do vaäy taïm thôøi em xin so saùnh hai phöông aùn naøy thoâng qua vieäc so saùnh sô boä khoái löôïng vaät lieäu cuûa 2 phöông aùn. o Döïa vaøo keát quaû thoáng keâ ta nhaän thaáy phöông aùn moùng coïc eùp coù khoái löôïng theùp vaø beâtoâng nhoû hôn nhieàuvôùi phöông aùn coïc khoan nhoài. o Phöông aùn coïc khoan nhoài coù giaù thaønh thi coâng cao hôn do ñoøi hoûi kyõ thuaät cao, coâng nhaân coù tay ngheà vaø maùy moùc hieän ñaïi. Coøn phöông aùn moùng coïc eùp thì thi coâng ñôn giaûn khoâng ñoøi hoûi kyõ thuaät cao, coâng nhaân laønh ngheà, maùy moùc hieän ñaïi neân giaù thaønh haï. 6.8. KEÁT LUAÄN : Vôùi caùc chæ tieâu so saùnh treân, ta thaáy hai phöông aùn moùng ñeàu coù nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän ñòa chaát cuï theå cuûa coâng trình maø ta tính toaùn, phöông aùn coïc eùp laø phöông aùn toái öu hôn. Vì theá em quyeát ñònh choïn phöông aùn coïc eùp laø phöông aùn moùng chính cuûa coâng trình tính toaùn. Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Traàn Thaïch Linh Ñeà taøi: Vieän kieåm saùt nhaân daân TPHCM SVTH: Toân Nöõ Thanh Chi Taøi lieäu tham khaûo Trang 198 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] TCVN 2737 : 1995, Taûi troïng vaø taùc ñoäng – Tieâu chuaån xaây döïng, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 2002. [2] TCVN 356 : 2005, Keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp – Tieâu chuaån thieát keá, NXB Xaây döïng, 2005. [3] TCXD 195 : 1997, Nhaø cao taàng – Thieát keá coïc khoan nhoài, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 1999. [4] TCVN 198 : 1997, Nhaø cao taàng – Thieát keá caáu taïo beâ toâng coát theùp toaøn khoái, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 1999. [5] TCVN 4538 : 1998, Caáp nöôùc beân trong – Tieâu chuaån thieát keá. [6] TCVN 2622 : 1995, Phoøng chaùy choáng chaùy cho nhaø vaø coâng trình – Yeâu caàu thieát keá [7] TCXD 45 : 1978, Tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 2002. [8] TCXD 205 : 1998, Moùng coïc – Tieâu chuaån thieát keá, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 2002. [9] Voõ Baù Taàm, Keát caáu beâ toâng coát theùp (phaàn keát caáu nhaø cöûa), NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM, 2007. [10] Voõ Baù Taàm, Keát caáu beâ toâng coát theùp (caùc caáu kieän ñaëc bieät), NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM, 2007. [11] Nguyeãn Thò Myõ Thuùy, Tính toaùn keát caáu beâ toâng coát theùp (phaàn caáu kieän cô baûn), NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM, 2002. [12] Ph an Q uang Minh, Ngoâ Theá Ph ong, Nguyeãn Ñì nh Coáng, Keát caáu beâ toâng coát theùp (phaàn caáu kieän cô baûn), NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi, 2006. [13] Ngoâ Theá Phong, Lyù Tr aàn Cöôøng , Trònh K im Ñaïm, Nguyeãn Leâ Ni nh, Keát caáu beâ toâng coát theùp (phaàn keát caáu nhaø cöûa), NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi, 2004. [14] Ng uyễn Đình Cống, Tính toán thực hành cấu kiện BTCT theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005, NXB Xây dựng, 11-2008. [15] Nguyeãn Tieán Chö ông, Baøi giaûng Thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp nhaø cao taàng, Vieän Khoa hoïc coâng ngheä xaây döïng, 2004. [16] Ng uyeãn Baù Keá, Thieát keá moùng nhaø cao taàng – moät soá vaán ñeà cô baûn, Vieän Khoa hoïc coâng ngheä xaây döïng, 2004. [17] Nguyeãn Vaên Q uaûng, Nguyeãn Höõu Kh aùng, Höôùng daãn ñoà aùn Neàn vaø Moùng, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 05-2008. [18] Ng uyeãn Vaên Quaûng, Nguyeãn Höõu Khaùng, Uoâng Ñình Chaát, Neàn vaø Moùng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 2002. [19] Chaâu Ngoïc Ẩn, Neàn moùng, NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM, 2005. [20] Ng uyeãn Vaên Quaûng, Neàn moùngnhaø cao taàng, NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi, 10-2007. [21] Vuõ Coâng Ngöõ, Thieát keá vaø tính toaùn moùng noâng, Tröôøng Ñaïi hoïc Xaây döïng, 1998. [22] Vuõ Maïnh H uøng, Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình, NXB Xaây döïng Haø Noäi, 2006.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf68059_2101.pdf