Luận văn Thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5

Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm: Do bố trí khoảng cách giữa các cọc là 3d nên ảnh hưởng của hệ số nhóm cọc là không đáng kể nhưng ở đây xin trình bày cách kiểm tra lại ảnh hưởng của cọc làm việc theo nhóm.

pdf181 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :138 MSSV: 106104111 maxmax min 2 2 . tttt tt y nx n i i M xN M y P n y x        (1.40) Trong đó : n - số lượng cọc trong đài. n = 8 cọc max max,n nx y - Khoảng cách tính từ trục của hàng cọc chịu nén lớn nhất đến trục đi qua trọng tâm đài max 0.9nx m , max 0.9ny m xi, yi – Khoảng cách tính từ trục của hàng cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm đài 2 2 24 (0.9) 3.24( )ix x m  2 2 24 (0.9) 3.24( )iy x m  max 3351.38 217.73 0.9 112.17 0.9 761.9( ) 5 3.24 3.24 x x P kN    min 3351.38 217.73 0.9 112.17 0.9 578.6( ) 5 3.24 3.24 x x P kN    > 0 Kiểm tra: . . . 1.1 25 24 0.09 59.4c bt c cP n L F x x x   (kN) max 761.9 59.4 821.3cP P    (kN)< [Qc] = 880.98 (kN) Vậy cọc thoả mãn điều kiện chịu nhổ.  Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm: Do bố trí khoảng cách giữa các cọc là 3d nên ảnh hưởng của hệ số nhóm cọc là không đáng kể nhưng ở đây xin trình bày cách kiểm tra lại ảnh hưởng của cọc làm việc theo nhóm. Hệ số nhóm : 1 2 2 1 1 2 ( 1) ( 1) 1 [ 90. . n n n n n n        Với 1 18.4 3 3 d d arctg arctg arctg s d      Trong đó: n1 : Số hàng cọc trong nhóm cọc n1 = 2 n2 : Số cọc trong một hàng n2 = 2 s : khoảng cách 2 cọc tính từ tâm, thiên về an toàn lấy s = 3d (2 1) 2 (2 1) 2 1 18.4[ ] 0.796 90 2 2 x x x x        Sức chịu tải của nhóm cọc : Qnhom = η.nc.Qc = 0.796 x 5 x 880.98 = 3506.3 kN > Ntt = 3161.3 kN Vậy thỏa điều kiện sức chịu tải của nhóm cọc. d. Kiểm tra ổn định của nền dưới móng khối quy ước và kiểm tra lún Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của khối móng quy ước: Xaùc ñònh kích thöôùc khoái qui öôùc : Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :139 MSSV: 106104111 Goùc môû :  = 4  Trong ñoù  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : 0 0 012.49 1.2 22.59 23.25 22.09 1.2 23.25 i i tb i l x x l          =5.50  tg = tg 5.50= 0.096 (1.42) Chiều dài của đáy móng khối quy ước: Lqư= (L - d) + 2Lctg = (2.4 – 0.3) + 2 x 24 x 0.096 = 6.7 (m) (1.43) Chiều rộng của đáy móng khối quy ước : Bqư= (B - d) + 2Lctg = (2.4 – 0.3) + 2 x24 x 0.096 = 6.7 (m) (1.44) Diện tích đáy móng khối quy ước: Fqư = 6.7 x 6.7 = 44.89 (m2) (1.45) Tải tiêu chuẩn tác dụng lên khối móng quy ước : - Trọng lượng của đất trong khối móng quy ước ( không kể trọng lượng của cọc) Troïng löôïng moùng khoái quy trong phaïm vi caùc lôùp coù tính ñeán ñaåy noåi: 2 tcN = Fqö x Hmqö xdn=44.89x24.75x10.5 = 11665.78(kN) - Troïng löôïng baûn thaân ñaøi : Gñ = 25 x 1.2 x 2.4 x 2.4 = 172.8 (kN) (1.47) - Troïng löôïng baûn thaân coïc Gc = 25 x24 x 0.09 x 5 = 270 (kN) (1.48) => Ntcqu 2478.9 + 11665.78 + 172.8 + 270 = 14587.48(kN)  Mxqutc= 165 + 19.4 x 24 = 630.6 kNm  Myqutc = 28.89 + 69.4 x 24 = 1694.49 kNm - ÖÙng suaát taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc : 14587.48 44.89 tc qutc tb qu N P F    = 324.96(kN/m2) max 14587.48 630.6 1694.49 44.89 50.13 50.13 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          = 371.34 (kN/m2) min 14587.48 630.6 1694.49 44.89 50.13 50.13 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          = 278.58 (kN/m2) Trong ñoù xW . yW – Momen choáng uoán cuûa khoái moùng quy öôùc Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :140 MSSV: 106104111 2 36.7 6.7 50.13( ) 6 x x W m  ; 2 36.7 6.7 50.13( ) 6 y x W m  (1.49) Hình 1.7: Khối móng quy ước e. Áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ước Cường độ tính toán của đất dưới mũi cọc: Công thức : Rm = tcK mm 21. ( A.Bm.II + B.Hm.’II + D.c) (1.50) Trong đó:  ktc : 1.0 – 1.1 (laáy ktc = 1.0, Vì caùc chæ tieâu cô lyù ñöôïc laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát ). Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :141 MSSV: 106104111  Tra baûng 3.1 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa thaày Nguyeãn Vaên Quaûng ñöôïc: m1= 1.4; m2= 1.0 vì coâng trình khoâng thuoäc loaïi tuyeät ñoái cöùng.  Hm = 24.75 m;  Lôùp ñaát coïc tyø vaøo laø lôùp ñaát caùt coù : C = 0.96 (T/m2)  = 1.05(T/m3): dung troïng lôùp ñaát döôùi muõi coïc.  = 22.590. Vôùi  = 22.590 . Tra baûng 3-2 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa NXB Xaây döïng coù caùc heä soá : A =0.66 ; B =3.63 ; D = 6.23  hi : beà daøy lôùp ñaát thöù i  'II Dung troïng cuûa ñaát töø ñaùy khoái quy öôùc trôû leân: ' II (t/m 3) => Rm = 1.4 1 1 x (0.66x6.7x10.5 + 3.63x24.75x10.5 + 6.23x0.96) = 1394.06(kN/m2) Điều kiện để nền ổn định là : { max min 1.2 0 tc tc tb tc tc tc P R P R P    (1.52) Ta thấy 324.96tctbP  (kN/m 2) < Rtc = 1394.06 (kN/m2) max 371.34 tcP  (kN/m2) < 1.2Rtc = 1672.87 (kN/m2) min 278.58 tcP  (kN/m2) > 0 Vậy đất nền dưới đáy khối móng qui ước ổn định. f. Tính lún theo phương pháp phân tầng cộng lún Các giả thuyết: o Đất nền là bán không gian liên tục đẳng hướng và biến dạng tuyến tính o Độ lún của đất nền chỉ do ứng suất thẳng đứng gây ra, trong quá trình nén lún không xảy ra hiện tượng nở hông. o Áp lực gây lún được xác định tại tâm của đáy móng o Khi tính giá trị ứng suất glz, chúng ta bỏ qua sự sai khác trong tính nén lún của từng lớp riêng o Biến dạng lún chỉ xảy ra trong một lớp đất có chiều dày là Hcn và nằm ngay ở đáy móng o Trong quá trình tính lún cho phép dùng  = 0.8 Theo quy phạm Việt Nam, độ lún của móng cọc được tính cho lớp đất dưới mũi cọc ( tức là dưới đáy móng khối quy ước ). Theo [TCXD 45 -78] giới hạn chịu lún ở độ sâu tại đó có: zgl < 0.2bt Dùng phương pháp phân tầng cộng lún từng lớp: Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :142 MSSV: 106104111 S = Si ; Si = tbi i oi h E   (1.53) Trong đó: o Eoi = 17500 (kN/m2) phụ thuộc vào lớp đất được Tra bảng ( 1.2 trang 29 sách nền móng của thầy Châu Ngọc Ẩn) o i = 0.8 : Hệ số không thứ nguyên để hiệu chỉnh cho sơ đồ tính toán đã đơn giản hóa, lấy cho mọi trường hợp. Tính lún dưới đáy móng khối qui ước: Lqu = 6.7 m Bqu = 6.7 m Áp lực bản thân tại mũi cọc: bt = (i.hi) = 234.4 (kN/m2) (1.54) Áp lực gây lún tại tâm diện tích đáy móng khối qui ước: gl = tbtc - bt (1.55) gl = 324.96 – 234.4 = 90.56 kN/m2 Tại giữa mỗi lớp đất, ta xác định các trị số: ( )bti i iz h    : Áp lực bản thân (1.56) igl = ko. 0 gl z  : Áp lực gây lún (1.57) itb = (igl + i+1gl)/2 (1.58) Trị số ko tra bảng ứng với 2Z B và tỷ số : L B (z tính từ đáy móng khối qui ước) Chia nền đất dưới mũi cọc thành các lớp có chiều dày: hi  6.7 4 4 quB  = 1.68 m, lấy hi = 1.7 (m) (1.59) Chia nền thành các lớp dày 1.4 m, lập bảng tính như sau Bảng 1.7: Ứng suất do tải trọng ngoài và trọng lượng bản thân ĐIỂM Z (m) qu qu L B 2 qu Z B Ko gl i kN/m2 bt i kN/m2 bt i gl i   0 0.00 1.00 0 1 90.56 234.4 2.6 1 1.70 1.00 0.5 0.92 83.3 252.25 3.03 2 3.40 1.00 1.04 0.71 59.14 287.95 4.87 3 5.10 1.00 1.52 0.50 29.57 341.5 10.6 Nhận thấy tại điểm 3 (z = 5.1 m) có gli  bt i Vậyphạm vi chịu nén ở dưới đáy móng khối qui ước Hcn = 5.1 m. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :143 MSSV: 106104111 S = 1.7 0.8 17500 ( 90.56 2 +83.3+59.14+ 29.57 2 ) = 0.016m Tổng độ lún : S = Si = 1.6 cm < [S] = 8.0 cm . Thỏa điều kiện về độ lún. (1.60) Hình 1.8: Biểu đồ ứng suất Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :144 MSSV: 106104111 g. Tính đài cọc và bố trí thép cho đài Kiểm tra điều kiện xuyên thủng Nhận thấy các cọc đều trong nằm trong đáy tháp lăng thể chọc thủng nên lực gây chọc thủng lên đài cọc bằng 0. Suy ra không cần kiểm tra điều kiện chọc thủng đài cọc. Vậy chiều cao đài h = 1.2 m ban đầu là thỏa mãn điều kiện để đài không bị chọc thủng. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :145 MSSV: 106104111 h. Tính cốt thép Hình 1.10: Sơ đồ tính móng cọc Phản lực ở mỗi cọc Pi được tính theo công thức: 2 2 . .tt tty itt x i i c i i M xN M y P n x y        (1.61) Xem đài cọc làm việc như công-xôn, mặt ngàm đi qua mép cột, chịu tác dụng của phản lực đầu cọc nằm ngoài mặt ngàm. 1 min 578.6( ) ttP P kN  2 3351.38 217.73 0.9 112.17 0.9 5 3.24 3.24 tt x xP    = 706.3 (kN) 3 3351.38 5 ttP  = 670.3 (kN) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :146 MSSV: 106104111 4 3351.38 217.73 0.9 112.17 0.9 5 3.24 3.24 tt x xP    = 640.9 (kN) 5 max 761.9( ) ttP P kN  Coát theùp theo maët ngaøm I-I: Moment tương ứng vói mặt ngàm I-I: MI = L1 x (P3 + P5) (1.62) = 0.6 x ( 670.3 + 761.9) = 859.32 (KNm) Diện tích cốt thép theo phương cạnh dài : 859.32 100 0.9 0.9 1.05 3650 I I s o s M x A h R x x   = 24.9 (cm2) (1.63) Chiều dài mỗi thanh : lth = l – 2x50 = 2400 – 100 = 2300 (mm) = 2.3 (m) Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 2400– 2 x 50= 2300 (mm) = 2.3 (m) Chọn 13 16  As = 26.13 cm2 Khoảng cách a = 150 mm Coát theùp theo maët ngaøm II-II: Moment tương ứng vói mặt ngàm II-II: MII = L2 x ( P4 + P5) (1.64) = 0.6 x ( 640.9 + 761.9) = 814.68 (KNm) Diện tích cốt thép theo phương cạnh ngắn : 8 5 0 8 5 0 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang :147 MSSV: 106104111 814.68 100 0.9 0.9 1.05 3650 II II s o s M x A h R x x   = 24.4 (cm2) (1.65) Chiều dài mỗi thanh : lth = l – 2x50 = 2400 – 100 = 2300 (mm) = 2.3 (m) Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 2400 – 100 = 2300 (mm) = 2.3 (m) Chọn 13 16  As = 26.13 cm2 Khoảng cách a = 150 mm Bảng 1.8: Bảng tính cốt thép cho đài móng Mặt Ngàm M (kN.m) As (cm2) Thép Chọn As Chọn (cm2) a (mm) Theo phương L : MI 859.32 24.9 13 16 26.13 150 Theo phương B : MII 814.68 24.4 13 16 26.13 150 Thép đỉnh đài bố trí 14 a200 theo mỗi phương. Thép trung gian bố trí 10 a250 theo mỗi phương, bố trí 1 lớp thép trung gian. Chi tiết bố trí thép cho cọc và đài cọc của móng M1 được thể hiện trên bản vẽ NM. i. Kiểm tra cọc theo điều kiện cọc chịu tải trọng ngang Đối với móng cọc ép thì tải trọng do cẩu lắp là rất lớn so với tải trọng do tải trọng ngang gây ra do đó ta không cần kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 148 MSSV: 106104111 CHÖÔNG III TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 2.1. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI Coïc khoan nhoài laø coïc ñöôïc cheá taïo vaø haï xuoáng ngay taïi hieän tröôøng baèng caùch khoan trong ñaát nhöõng loã coïc coù ñoä saâu vaø ñöôøng kính thieát keá, sau ñoù ñaët loàng theùp vaø nhoài beâ toâng vaøo coïc. Trong nhöõng naêm 80, ôû nöôùc ta ñaõ söû duïng loaïi coïc khoan nhoài baèng phöông phaùp taïo loã thuû coâng ñeå taïo neân coïc, cho ñeán nay ñaõ söû duïng caùc thieát bò hieän ñaïi ñeå taïo loã vaø nhoài beâtoâng vaøo loã khoan theo caùc bieän phaùp vaø qui trình thi coâng khaùc nhau. Coïc khoan nhoài ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh caàu ñöôøng, trong caùc coâng trình thuûy lôïi, trong nhöõng coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp. Ñoái vôùi vieäc xaây döïng nhaø cao taàng ôû caùc ñoâ thò lôùn trong ñieàu kieän xaây chen, khaû naêng aùp duïng coïc khoan nhoài ñaõ ñöôïc phaùt trieån vaø coù nhöõng tieán boä ñaùng keå. 2.1.1. Thi coâng Goàm caùc böôùc cô baûn sau: o Taïo hoá khoan: coù ñöôøng kính baèng ñöôøng kính thieát keá daïng troøn hay chöõ nhaät (coïc barrette). o Trong quaù trình taïo hoá khoan, thaønh vaùch ñöôïc giöõ oån ñònh baèng oáng vaùch keát hôïp bôm dung dòch Bentonite vaøo hoá khoan, vöõa Bentonite luoân giöõ cao hôn möïc nöôùc ngaàm töø 1 ñeán 2 m trong hoá khoan. o Veä sinh hoá moùng: thaû moät maùy bôm xuoáng taän ñaùy hoá khoan ñeå huùt buøn khoan cho ñeán khi chieàu daøy lôùp buøn khoan nhoû hôn 2cm. o Haï loàng coát theùp: trong quaù trình haï, caàn chuù yù ñònh vò ñeå loàng coát theùp ñöôïc ñaët giöõa hoá khoan. o Ñoå beâ toâng: laáp loàng hoá khoan theo phöông phaùp vöõa daâng, ñoàng thôøi ñaåy dung dòch Bentonite ra ngoaøi, thu hoài dung dòch Bentonit theo phöông phaùp tuaàn hoaøn nghòch, haïn cheá toái ña söï xaâm nhaäp dung dòch Bentonit vaøo beâtoâng. o Yeâu caàu maùc Beâtoâng phaûi > 300, ñoä suït khoâng nhoû hôn 14cm vaø söû duïng theâm caùc loaïi loaïi phuï gia chaäm ñoâng khaùc. 2.1.2. Öu ñieåm cuûa coïc khoan nhoài o Coù khaû naêng chòu taûi lôùn. Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài vôùi ñöôøng kính lôùn vaø chieàu saâu lôùn coù theå ñaït ñeán haøng ngaøn taán. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 149 MSSV: 106104111 o Khoâng gaây ra aûnh höôûng chaán ñoäng ñoái vôùi caùc coâng trình xung quanh, thích hôïp vôùi vieäc xaây chen ôû caùc ñoâ thò lôùn, khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi coïc ñoùng khi thi coâng trong ñieàu kieän naøy. o Coù khaû naêng môû roäng ñöôøng kính vaø chieàu daøi coïc ñeán möùc toái ña. Hieän nay coù theå söû duïng loaïi ñöôøng kính coïc khoan nhoài töø 60cm ñeán 250cm hoaëc lôùn hôn. Chieàu saâu coïc khoan nhoài coù theå haï ñeán ñoä saâu 100m. Trong ñieàu kieän thi coâng cho pheùp, coù theå môû roäng ñaùy hoaëc môû roäng beân thaân coïc vôùi caùc hình daïng khaùc nhau nhö caùc nöôùc phaùt trieån ñang thöû nghieäm. o Löôïng coát theùp boá trí trong coïc khoan nhoài thöôøng ít hôn so vôùi coïc ñoùng (ñoái vôùi coïc ñaøi thaáp). Vì löôïng theùp trong coïc khoan nhoài chuû yeáu ñeå chòu taûi troïng ngang. o Coù theå thi coâng coïc qua caùc lôùp ñaát cöùng naèm xen keõ hay qua caùc lôùp caùt daøy maø ñoái vôùi coïc ñoùng hoaëc coïc eùp raát khoù thi coâng. 2.1.3. Nhöôïc ñieåm o Giaù thaønh phaàn neàn moùng thöôøng cao hôn khi so saùnh vôùi caùc phöông aùn moùng coïc khaùc nhö coïc eùp vaø coïc ñoùng. o Theo toång keát sô boä, ñoái vôùi caùc coâng trình nhaø cao taàng khoâng lôùn laém (döôùi 12 taàng), kinh phí xaây döïng neàn moùng thöôøng lôùn hôn nhieàu laàn khi so saùnh vôùi coïc BTCT eùp. Tuy nhieân, neáu soá löôïng taàng lôùn hôn, taûi troïng coâng trình ñoøi hoûi lôùn hôn, luùc ñoù giaûi phaùp coïc khoan nhoài laïi trôû thaønh giaûi phaùp hôïp lyù. o Coâng ngheä thi coâng ñoøi hoûi kyõ thuaät cao ñeå traùnh caùc hieän töôïng phaân taàng (coù loã hoång trong beâ toâng) khi thi coâng ñoå beâ toâng döôùi nöôùc coù aùp, coù doøng thaám lôùn hoaëc ñi qua caùc lôùp ñaát yeáu coù chieàu daøy lôùn (caùc loaïi buøn, caùc loaïi caùt nhoû, caùt buïi baõo hoaø thaám nöôùc). o Bieän phaùp kieåm tra chaát löôïng beâ toâng trong coïc thöôøng phöùc taïp gaây nhieàu toán keùm trong quaù trình thöïc thi. Bieän phaùp kieåm tra chaát löôïng beâ toâng coïc khoan nhoài thöôøng duøng laø phöông phaùp sieâu aâm hay thöû tónh coïc o Vieäc khoái löôïng beâ toâng thaát thoaùt trong quaù trình thi coâng do thaønh loã khoan khoâng baûo ñaûm vaø deã bò saäp cuõng nhö vieäc naïo veùt ôû ñaùy loã khoan tröôùc khi ñoå beâ toâng deã gaây ra aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi chaát löôïng thi coâng coïc. o Ma saùt beân thaân coïc coù phaàn giaûm ñi ñaùng keå so vôùi coïc ñoùng vaø coïc eùp do coâng ngheä khoan taïo loã. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 150 MSSV: 106104111 2.2. CHOÏN CHIEÀU SAÂU ÑAËT ÑAØI COÏC Chieàu saâu choân moùng so vôùi maët ñaát thieân nhieân: hm= 2.5 m Ñaøi coïc ñöôïc söû duïng baèng beâtoâng maùc 350, Theùp AII. 2.3. CHOÏN LOAÏI VAÄT LIEÄU VAØ KEÁT CAÁU COÏC 2.3.1. Choïn loaïi vaät lieâu cho coïc khoan nhoài Choïn coïc coù ñöôøng kính 0.8 m, chieàu daøi coïc 33.2m + Beâtoâng maùc 350 : Rb = 145 daN/cm2 Rbt = 10.5 daN/cm2 Ru = Min( R/4.5, 60)  60 daN/cm2 + Theùp AII : Rs = 2800 daN/cm2 Rad = 2200 daN/cm2 Ran = Min(fy/1.5, 2200)  2200 daN/cm2. (Neàn Moùng Chaâu Ngoïc AÅn Trang 171) 2.3.2. Xaùc ñònh coát theùp cho coïc khoan nhoài Ñöôøng kính coïc d =0.8 m coù Ac = 4 2d = 4 802 = 5024 cm2 (2.1) Do coïc chuû yeáu chòu löïc neùn neân coát theùp trong coïc ñöôïc tính theo caáu taïo. Haøm löôïng theùp trong coïc laáy 0.65%, ñöôøng kính theùp doïc # 12mm. Vaäy dieän tích theùp doïc trong coïc laø: As = 0.65% x 5024 = 32.66 cm2. (2.2) Choïn 16 f20 ( As = 50.3 cm2 ) ñeå boá trí. Coát ñai coïc choïn f8, böôùc ñai a = 250 mm. Vôùi phöông aùn moùng ñaõ choïn nhö treân ta ñaët muõi coïc taïi lôùp ñaát 6. Choïn coïc daøi 32.45 m. Muõi coïc ñaët ôû ñoä saâu – 33.2 m keå töø maët ñaát töï nhieân. Sô boä choïn chieàu cao ñaøi coïc laø hñ = 1.6 (m) cho taát caû caùc moùng.Chieàu saâu choân ñaøi so vôùi maët ñaát töï nhieân laø : 2.5 m. Ñoaïn beâtoâng ñaàu coïc laø 600mm (ñaäp vôõ ñaàu coïc) vaø coïc ngaøm saâu vaøo ñaøi 150mm. XAÙC ÑÒNH CHIEÀU SAÂU ÑAËT ÑAÙY ÑAØI VAØ MUÕI COÏC Ñoä saâu toái thieåu ñaët ñaùy ñaøi phaûi thoaû maõn ñieàu kieän caân baèng cuûa taûi troïng ngang vaø aùp löïc bò ñoäng. Ta coù: 0min 2 0.7 (45 ) 2 '. H h tg b     Trong ñoù: H: löïc ngang taùc duïng leân ñaøi, H= 9.19(T) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 151 MSSV: 106104111  : goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát ñaët ñaùy ñaøi, 0 ,24 47  b: beà roäng cuûa ñaøi, giaû thieát b=1.5m; ' :dung troïng cuûa lôùp ñaát ñaët ñaùy ñaøi; )/(05.1 3, mtdn   Doñoù: 0 , 0 min 24 47 2 9.19 0.7 (45 ) 1.26( ) 2 1.05 1.5 x h tg m x    Vaäy choïn chieàu saâu ñaët ñaùy ñaøi hñ=2.5m ( tính töø maët ñaát töï nhieân). 2.4. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC 2.4.1. Söùc chòu taûi cuûa coïc theo chæ tieâu cô lyù ñaát neàn [phuï luïc A – [TCXD 205 - 1998] Tính söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc ñôn theo ñaát neàn, [TCXD 205 - 1998]: cl tc a tc Q Q = k (2.4)  tc R P P f i i iQ = m m q A + u m f l (2.5) Trong ñoù: ktc - Heä soá ñoä tin caäy phuï thuoäc soá löôïng coïc sô boä laáy baèng 1.4; m - Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc laáy m = 1.0 mR - Heä soá laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc mR = 1. mfi - Heä soá laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc, laáy theo baûng A5 [TCXD 205 -1998]; if - Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i ñöôïc chia ( 2il m) ôû maët beân cuûa coïc (kN/m2), giaù trò if tra theo Baûng A.2 Phuï Luïc A [TCXD 205 - 1998]. li - Chieàu daøy cuûa lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi coïc; Ap - Dieän tích tieát dieän muõi coïc (m2); Ap =  . 0.82/4 = 0.5024 (m2); u - Chu vi thaân coïc (m); u =  . 0.8 = 2.512 m; qp - Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát taïi muõi coïc (kN/m2). Ñoái vôùi coïc nhoài khi haï coïc coù laáy ñaát ra khoûi ruoät oáng, sau ñoù ñoå beâtoâng : qp=0.75 (    ' o o1 k 1 kd.A .L.B ) (2.6) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 152 MSSV: 106104111 , , A0k, B0k: Heä soá khoâng thöù nguyeân, tra Baûng A.6 Phuï Luïc A [TCXD 205 - 1998]; '1: Trò tính toaùn cuûa troïng löôïng theå tích ñaát phía döôùi muõi coïc (kN/m3) '1 10.5  (kN/m 3) 1 : Trò tính toaùn trung bình cuûa troïng löôïng theå tích ñaát neàn treân muõi coïc (kN/m3) 1 2.9 13.1 1.7 24.4 24.6 16.8 0.9 19.6 2.5 20 17.18 2.9 1.7 24.6 0.9 2.5 x x x x x            (kN/m3) (2.7) Tra baûng A.6 phuï thuoäc  ta coù : okA = 11.5 ; o kB = 23.6;  = 0.62;  =0.26 qp = 0.75 x 0.26 x ( 10.5x0.8x11.5+ 17.18x0.62x32x23.6 ) = 1587.4 (kN/m2). Hình 2.1: Phaân lôùp ñaát xaùc ñònh ma saùt beân thaân coïc (phuï luïc A) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 153 MSSV: 106104111 Baûng 2.1: Baûng giaù trò chòu taûi do ma saùt hoâng Lôùp ñaát Lôùp ñaát phaân toá li zi fi mfi mfi.fi.li 1 Seùt deûo chaûy 0.84LI  1.0 2.1 0.48 0.6 0.288 2 Seùt pha 0.45LI  1.7 3.45 2.2 0.6 2.244 3 Caùt pha 0.58LI  2.0 5.4 5.7 0.6 6.84 2.0 7.3 6.12 0.6 7.344 2.0 9.3 6.45 0.6 7.74 2.0 11.3 6.8 0.6 8.16 2.0 13.3 7.0 0.6 8.4 2.0 15.3 7.28 0.6 8.736 2.0 17.3 7.55 0.6 9.06 2.0 19.3 7.82 0.6 9.384 2.0 21.3 8.13 0.6 9.756 2.0 23.3 8.5 0.6 10.2 2.0 25.3 8.61 0.6 10.332 2.0 27.3 9.11 0.6 10.932 0.55 28.575 9.2 0.6 3.036 4 Seùt deûo cöùng 0.30LI  0.9 29.3 6.6 0.6 3.56 6 Caùt pha 0.53LI  2.0 30.75 9.38 0.6 11.256 0.5 31 9.4 0.6 2.82 mfi.fi.li 129.8 Söùc chòu taûi giôùi haïn:  tc R P P f i i iQ = m m q A + u m f l Qtc= 1 x (1 x 1587.4 x 0.5024 + 2.512 x 1298)  Qtc = 4058 (kN) Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa coïc laø: 4058 1.4 cl tc a tc Q Q = k = 2898.57 (kN) 2.4.2. Söùc chòu taûi cuûa coïc theo vaät lieäu Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 154 MSSV: 106104111 Theùp boá trí trong coïc 16 20 Qvl = Ru Ab + Ran Aa (2.8) Trong ñoù: Ru – Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa beâ toâng coïc nhoài. Ñoå beâ toâng coïc döôùi möïc nöôùc ngaàm vaø trong dung dòch buøn Bentonite neân laáy 5.4 R Ru  vaø Ru # 60 daN/cm2 (R: maùc thieát keá cuûa beâ toâng coïc, R = 350 daN/cm2). Do ñoù: 350 77.7 4.5 4.5 u R R    > 60 daN/cm2  Vaäy laáy Ru = 60 daN/cm2; (2.9) Ab = 0.5024 - 0.0503 = 0.4521 m2 : Dieän tích tieát dieän ngang cuûa coïc; Ran – Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa coát theùp, ñöôøng kính theùp < 28 neân laáy 1.5 y an f R  vaø Ran # 2200 daN/cm2 (fy: Giôùi haïn chaûy cuûa coát theùp, theùp AII neân Rc = 3000 daN/cm2). Do ñoù: 3000 2000 1.5 1.5 Y an f R    < 2200 daN/cm2  Vaäy laáy Ran = 2000 daN/cm2;(2.10) Aa = 16 x p x 2.02/4 = 50.3 cm2: Dieän tích tieát dieän ngang cuûa coát theùp; Vaäy : Qvl = (60 x 4521+ 2000 x 50.3)/100 = 3718.6 (kN) 2.4.3. Söùc chòu taûi cuûa coïc tính toaùn Qc = Min(Qacl, Qvl) = 2898.57 (kN) (2.11) 2.5. THIEÁT KEÁ MOÙNG KHUNG TRUÏC C 2.5.1. Tính moùng C3: (M-01) Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng thoâng qua heä khung taïi vò trí caùc chaân coät. Taûi troïng tính toaùn ñöôïc söû duïng ñeå tính toaùn neàn moùng theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát. Laáy toå hôïp noäi löïc coù nhöõng noäi löïc nguy hieåm nhaát cho moùng. Baûng 2.2: Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng theo hai phöông X vaø Y Tröôøng hôïp taûi Nott (kN) /Moxtt/ (kNm) /Moytt/ (kNm) Qoxtt (kN) Qoytt (kN) (Nmax, Mxtu, Mytu, Qxtu, Qytu) 5060.8 11.6 -3.6 5.69 14.96 (Mxmax, Mxtu, Ntu, Qxtu, 3716.4 217.82 10.01 7.7 -79.2 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 155 MSSV: 106104111 Qytu) (Mymax, Mxtu, Ntu, Qxtu, Qytu) 3680.7 0.84 262.3 95.2 -1.8 Baûng 2.3: Giaù trò taûi troïng duøng tính moùng M-01 Trò tính toaùn Trò tieâu chuaån No (kN) 5060.8 4400.7 Mxo (kN.m) 11.6 10.08 Myo (kN.m) -3.6 -3.13 Qxo(kN) 5.69 5.18 Qyo(kN) 14.96 13 Tải tác dụng lên móng đã tính được trong Etabs là tải trọng tính toán. Đeå ñôn giaûn quy phaïm cho pheùp duøng heä soá vöôït taûi trung bình n =1.15. Nhö vaäy, taûi troïng tieâu chuaån nhaän ñöôïc baèng caùch laáy toå hôïp caùc taûi troïng tính toaùn chia cho heä soá vöôït taûi trung bình. a. Xaùc ñònh soá löôïng coïc 5060.8 . 1.3 2.2 2898.57 c c N n x Q    coïc (2.12) Choïn nc = 4 coïc . Khoân g xeùt ñeán heä so á nhoùm do khoaûng caùch giöõa caùc coïc : 3d  a  6d AÛnh höôûng laãn nhau giöõa ca ùc coïc coù theå boû qua (Neàn vaø moùng– Nguyeãn Vaê n Quaûng …) b. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc Khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø: 3d = 3 x 0.80 = 2.4 (m) (2.13) ÖÙng suaát trung bình döôùi ñeá ñaøi: 2 2 2898.57 (3. ) 2.4 c tb Q d    = 503.2 (kN/m2) (2.14) Dung troïng trung bình cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: tb = 20 (kN/m2) Dieän tích ñaøi coïc ñuôïc xaùc ñònh sô boä nhö sau: Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 156 MSSV: 106104111 5060.8 . 503.2 20 1.6 d tb tb N F h x      = 10.74 (m2) (2.15) Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn laø: L = 2.4 + 2 x 0.8 = 4.0 (m); B = 2.4 + 2 x 0.8 = 4.0 (m); Fd = 4.0 x 4.0 = 16.0 (m2). Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát phuû leân ñaøi ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Qñ = n . Fñ . tb . hm (2.16) Qñ = 1.1.x16 x 25 x 1.6 = 704 (kN) Khoaûng caùch töø tim coïc ñeán meùp ñaøi  0.7d = 56 cm laáy baèng 100 cm. Maët baèng boá trí coïc cho moùng nhö hình veõ sau: Hình 2.2: Sô ñoà boá trí moùng trong ñaøi coïc c. Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân töøng coïc trong nhoùm    0 max 0 max0 max,min 2 2 . .tt tttt y x c i i M x M yN P n x y        (2.17) Trong ñoù: Nott – Taûi troïng thaúng ñöùng tính toaùn taïi ñaùy ñaøi; N0tt = Ntt + Qñaøi (2.18) = 5060.8 + 704 = 5764.8 kN Moytt – Momen xoay quanh truïc Oy taïi ñaùy ñaøi; 10 0 80 0 12 00 12 00 80 0 1 00 40 00 100 800 1200 1200 800 100 4000 80 0 70 0 700 5 A Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 157 MSSV: 106104111 M0ytt = My + Qx.h (2.19) = 3.6 + 14.96 x 1.6 = 27.5 kNm Moxtt – Momen xoay quanh truïc Ox taïi ñaùy ñaøi; M0xtt = Mx + Qy.h (2.20) = 11.6 + 5.69 x 1.6 = 20.7 kNm xmax – Khoaûng caùch lôùn nhaát töø tim coïc ñeán truïc Oy; ymax – Khoaûng caùch lôùn nhaát töø tim coïc ñeán truïc Ox. => max 2 2 5764.8 27.5 1.2 20.7 1.2 4 4 1.2 4 1.2 tt x xP x x    1451.2(kN) min 2 2 5764.8 27.5 1.2 20.7 1.2 1431.2 4 4 1.2 4 1.2 tt x xP x x     (kN) Pmax = 1451.2 (kN), Pmin = 1431.2 (kN) Kieåm tra: . . . 1.1 25 31.45 0.5024 434.5c bt c cP n L F x x x   (kN) (2.21) Nhaän xeùt: max 1275.2 434.5 1709.7cP P    (kN)  Qc = 2898.57 (kN), Pmin > 0 Vì taûi taùc duïng leân haøng coïc bieân nhoû hôn söùc chòu taûi cuûa coïc, cho neân thieát keá nhö treân laø hôïp lyù. Vaø Pmin > 0 neân khoâng caàn kieåm tra choáng nhoå.  Kieåm tra keát quaû choïn coïc ñoái vôùi caùc caëp noäi löïc khaùc Toå hôïp Mx max My max 0 ttN (kN) 3716.4 3680.7 tt oxM (kNm) 217.82 0.84 tt oyM (kNm) 10.01 262.3 tt oxQ (kN) 7.7 95.2 tt oyQ (kN) -79.2 -1.8 dQ (kN) 704 704 ttN (kN) 4420.4 4384.7 tt xM (kNm) 230.14 153.16 tt yM (kNm) 136.73 265.18 max ttP (kN) 1181.5 1183.3 min ttP (kN) 1028.7 1009 cocP (kN) 434.5 594.09 max tt cocP P (kN) 1616 1617.8 Keát luaän Thoûa Thoûa Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 158 MSSV: 106104111  Kieåm tra coïc laøm vieäc theo nhoùm: Do boá trí khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø 3d neân aûnh höôûng cuûa heä soá nhoùm coïc laø khoâng ñaùng keå nhöng ôû ñaây xin trình baøy caùch kieåm tra laïi aûnh höôûng cuûa coïc laøm vieäc theo nhoùm. Heä soá nhoùm : 1 2 2 1 1 2 ( 1) ( 1) 1 [ 90. . n n n n n n        Vôùi 1 18.4 3 3 d d arctg arctg arctg s d      Trong ñoù: n1 : Soá haøng coïc trong nhoùm coïc n1 = 2 n2 : Soá coïc trong moät haøng n2 = 2 s : khoaûng caùch 2 coïc tính töø taâm, thieân veà an toaøn laáy s = 3d (2 1) 2 (2 1) 2 1 18.4[ ] 0.796 90 2 2 x x x x        Söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc : Qnhom = ç.nc.Qc = 0.796 x 4 x 2898.57 = 9229.5 kN > Ntt = 5060.8 kN Vaäy thoûa ñieàu kieän söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc. d. Kieåm tra oån ñònh cuûa neàn döôùi moùng khoái quy öôùc vaø kieåm tra luùn Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh kích thöôùc khoái qui öôùc : Goùc môû :  = 4  Trong ñoù  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : 0 0 07.4 1.6 24.47 29.95 23.3 1.6 29.95 i i tb i l x x l          =5.80  tg = tg 5.80= 0.1 (1.42) Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lqö= (L - d) + 2Lctg = (4 – 0.8) + 2 x 29.95 x 0.1 = 9.19 (m) (1.43) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc : Bqö= (B - d) + 2Lctg = (4 – 0.8) + 2 x29.95 x 0.1 = 9.19 (m) (1.44) Dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: Fqö = 9.19 x 9.19 = 84.5(m2) (1.45) Taûi tieâu chuaån taùc duïng leân khoái moùng quy öôùc : Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 159 MSSV: 106104111 - Troïng löôïng cuûa ñaát trong khoái moùng quy öôùc ( khoâng keå troïng löôïng cuûa coïc) Tro#ng l#oâ#ng mouøng khoaùi quy trong pha#m vi cauøc loâuøp couø tính #eaùn #a#y no#i: 2 tcN = Fq# x Hmq# x gdn=84.5x31.55x10.5 = 27992.7(kN) Löïc taùc duïng taïi ñaùy hoá moùng quy öôùc Taûi tieâu chuaån taùc duïng leân khoái moùng quy öôùc : - Troïng löôïng cuûa ñaát trong khoái moùng quy öôùc ( khoâng keå troïng löôïng cuûa coïc) Troïng löôïng moùng khoái quy trong phaïm vi caùc lôùp coù tính ñeán ñaåy noåi: 2 tcN = Fq# x Hmq# x gdn=84.5x31.55x10.5 = 27992.7(kN) - Troïng löôïng baûn thaân ñaøi: Gñ = 25 x 1.6 x 4 x 4 = 640 (kN) - Troïng löôïng heä coïc: Gc = 1.1 x 4 x 0.5024 x 31.45 x 25 = 1738.05 (kN) - Taûi troïng tieâu chuaån taïi taâm khoái moùng quy öôùc: => Ntcqu= 4400.7 + 27992.7+ 640 + 1738.5 = 34771.9 (kN) - Moment tieâu chuaån taïi taâm khoái moùng quy öôùc:  Mxqutc = 10.8 + 5.18 x 32.3 = 178.11 (kN)  Myqutc= 3.13+ 13 x 32.3 = 423.03 (kN) - ÖÙng suaát taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc : 34771.9 411.5 84.5 tc qutc tb qu N p F     (kN/m2) max 34771.9 178.11 423.03 84.5 129.35 129.35 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          = 416.15 (kN/m2) min 34771.9 178.11 423.03 84.5 129.35 129.35 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          = 406.85 (kN/m2) Trong ñoù xW , yW – Momen choáng uoán cuûa khoái moùng quy öôùc 2 39.19 9.19 129.35( ) 6 x x W m  , 2 39.19 9.19 129.35( ) 6 y x W m  (2.28) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 160 MSSV: 106104111 Hình 2.3: Khoái moùng quy öôùc e. AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc: Coâng thöùc : Rm = tcK mm 21. (A.Bm. +B.Hm.’ + D.c) (2.29) Trong ñoù: Ktc = 1 (heä soá ñoä tin caäy, tieán haønh khoan khaûo saùt ôû hieän tröôøng); m1, m2 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát); m1 = 1; Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 161 MSSV: 106104111 m2 = 1; Hm = 33.2 m; c = 9.70 kN/m2;  : Dung troïng ñaát beân döôùi muõi coïc, laáy vôùi ñn= 10.5 (kN/m3); ’ : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy moùng khoái qui öôùc trôû leân; ’ =     i ii h h 9.6 (kN/m3) ; (2.30) A, B , D: Heä soá tra baûng phuï thuoäc goùc ma saùt (o) döôùi muõi coïc. Ta coù :  = 24.47o, Suy ra: A = 0.75; B = 3.89; D = 6.48. => Rm = 1 1 1 x (0.75x9.19x10.5 + 3.89x33.2x9.6+ 6.48x9.7) = 1375 (kN/m2) #ieaøu kie#n #e# neaøn o#n #oønh la# : { max min 1.2 0 tc tc tb tc tc tc P R P R P    Ta thaáy 411.5tctbP  (kN/m 2) < Rtc = 1375 (kN/m2) max 416.15 tcP  (kN/m2) < 1.2Rtc = 1650 (kN/m2) min 406.85 tcP  (kN/m2) > 0 Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy khoái moùng qui öôùc oån ñònh. f. Tính luùn theo phöông phaùp phaân taàng coäng luùn Tính töông töï nhö moùng coïc eùp Theo [TCXD 45 -78] giôùi haïn chòu luùn ôû ñoä saâu taïi ñoù coù: zgl < 0.2bt Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: S = Si ; Si = tbi i oi h E   (2.31) Trong ñoù: + Eoi = 17500 (kN/m2) phuï thuoäc vaøo lôùp ñaát ñöôïc (Tra baûng 1.2 trang 29 saùch neàn moùng cuûa thaày Chaâu Ngoïc AÅn) + i=0.8 : Heä soá khoâng thöù nguyeân ñeå hieäu chænh cho sô ñoà tính toaùn ñaõ ñôn giaûn hoùa, laáy cho moïi tröôøng hôïp. Tính luùn döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: Lqu = 9.19 (m) Bqu = 9.19 (m) AÙp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: bt = (i.hi) = 317.9 (kN/m2) (2.32) Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 162 MSSV: 106104111 AÙp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái qui öôùc: gl = tbtc - bt (2.33) gl = 411.5 – 317.9 = 99.6kN/m2 Taïi giöõa moãi lôùp ñaát, ta xaùc ñònh caùc trò soá: ( )bti i iz h    : AÙp löïc baûn thaân (2.34) igl = ko. 0 gl z  : AÙp löïc gaây luùn (2.35) itb = (igl + i+1gl)/2 Trò soá ko tra baûng öùng vôùi 2Z B vaø tyû soá : L B (z tính töø ñaùy moùng khoái qui öôùc) Chia neàn ñaát döôùi muõi coïc thaønh caùc lôùp coù chieàu daøy: hi  4 quB = 2.29 m, laáy hi = 2.0 m (2.36) Chia neàn thaønh caùc lôùp daøy 2.0 m, laäp baûng tính nhö sau: Baûng 2.5: ÖÙng suaát do taûi troïng ngoaøi vaø troïng löôïng baûn thaân ÑIEÅM Z (m) qu qu L B 2 qu Z B Ko gl i kN/m2 bt i kN/m2 bt i gl i   0 0.00 1.00 0 1 99.6 317.9 3.19 1 2.00 1.00 0.44 0.94 93.6 338.9 4.49 2 4.00 1.00 0.87 0.75 70.2 380.9 5.42 Nhaän thaáy taïi ñieåm 2 (z = 4.0 m) coù gl i > 0.2 bt i . Vaäy phaïm vi chòu neùn ôû döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc Hcn = 4 m. S= 2 0.8 17500 ( 99.6 2 + 93.6+ 70.2 2 )= 0.016 m (2.37) Toång ñoä luùn : S = Si = 1.6 cm < [S] = 8.0 cm . Thoûa ñieàu kieän veà ñoä luùn. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 163 MSSV: 106104111 Hình 2.4: Bieåu ñoà öùng suaát Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 164 MSSV: 106104111 g. Tính ñaøi coïc vaø boá trí theùp cho ñaøi Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng Hình 2.5: Sô ñoà tính xuyeân thuûng Thaùp xuyeân thuûng bao truøm heát caùc ñaàu coïc neân khoâng caàn tính xuyeân thuûng. 1 00 80 0 1 20 0 12 0 0 80 0 10 0 40 00 100 800 1200 1200 800 100 4000 8 00 1 6 0 0 1 00 1 5 0 1 4 50 5 A 45° 45° 70 0 700 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 165 MSSV: 106104111 h. Tính coát theùp Hình 2.6: Sô ñoà tính ñaøi moùng Phaûn löïc taùc duïng leân moãi coïc trong moùng ñöôïc tính theo coâng thöùc: 2 2 .. tttttt y itt x i i c i i M xM yN P n y x      (2.38) 1 min ttP P = 1413.2 (kN) 2 2 2 5764.8 20.7 1.2 27.5 1.2 4 4 1.2 4 1.2 tt x xP x x    = 1439.78 (kN) 3 2 2 5764.8 20.7 27.5 1.2 4 4 1.2 4 1.2 tt xP x x    = 1442.6 (kN) 4 max ttP P = 1451.2 (kN) Xem ñaøi coïc laøm vieäc nhö coâng-xoân, maët ngaøm ñi qua meùp coät, chòu taùc duïng cuûa phaûn löïc ñaàu coïc naèm ngoaøi maët ngaøm. Hình 2.7: Sô ñoà tính coát theùp 1 00 8 00 12 00 1 20 0 8 00 10 0 40 00 100 800 1200 1200 800 100 4000 8 00 1 60 0 1 00 1 50 14 50 5 A 70 0 700  tt  tt Q tt 1 2 3 4 II II II 1 6 5 0 8 5 0 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 166 MSSV: 106104111 Moâmen uoán töông öùng do löïc P = Pm gaây ra taïi maët ngaøm I-I vaø II-II xaùc ñònh theo coâng thöùc: MI = Pi Li1 ; MII = Pi Li2 (2.39) Moment töông öùng voùi maët ngaøm I-I: MI = Li1 x (P3 + P4 ) (2.40) = 0.9 x ( 1442.6 + 1451.2 ) = 2604.42 (kN.m) Dieän tích coát theùp theo phöông X : 2604.42 100 0.9 0.9 1.45 2800 I I s o s M x A h R x x   = 71.28 (cm2) (2.41) Chieàu daøi moãi thanh : Lth = L – 2 x 50 = 4000 – 100 = 3900 mm = 3.9 (m) Khoaûng caùch caàn boá trí coát theùp daøi: 4000–2x50= 3900 mm Choïn 23 20  As = 72.22 cm2 Khoaûng caùch a = 160 mm. Moment töông öùng voùi maët ngaøm II-II: MII = Li2 x (P2 + P4 ) (2.42) =0.9 x ( 1439.78 + 1451.2 ) = 2601.9 (kN.m) Dieän tích coát theùp theo phöông Y : 2601.9 100 0.9 0.9 1.45 2800 II II s o s M x A h R x x   = 71.2 (cm2) (2.43) Chieàu daøi moãi thanh : Lth = L – 2 x 50 = 4000 – 100 = 3900 mm = 3.9 (m) Khoaûng caùch caàn boá trí coát theùp daøi: 4000 – 2 x 50= 3900 mm Choïn 23 20  As = 72.22 cm2 Khoaûng caùch a = 160 mm Baûng 2.6: Baûng tính coát theùp cho ñaøi moùng Maët Ngaøm M (kN.m) sA (cm2) Theùp Choïn Aschoïn (cm2) a (mm) Theo phöông L : MI 2604.42 71.28 2320 72.22 160 Theo phöông B : MII 2601.9 71.2 2320 72.22 160 Theùp ñænh ñaøi boá trí f14 a200 theo moãi phöông. Theùp trung gian boá trí f10 a250 theo moãi phöông, boá trí 2 lôùp theùp trung gian. Chi tieát boá trí theùp cho coïc vaø ñaøi coïc cuûa moùng M01 ñöôïc theå hieän treân baûn veõ NM Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 167 MSSV: 106104111 2.5.2. TÍNH MOÙNG C1: (M-02) Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng thoâng qua heä khung taïi vò trí caùc chaân coät. Taûi troïng tính toaùn ñöôïc söû duïng ñeå tính toaùn neàn moùng theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát. Laáy toå hôïp noäi löïc coù nhöõng noäi löïc nguy hieåm nhaát cho moùng. Baûng 2.10: Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng theo hai phöông X vaø Y Tröôøng hôïp taûi Nott (kN) /Moxtt/ (kNm) /Moytt/ (kNm) Qoxtt (kN) Qoytt (kN) (Nmax, Mxtu, Mytu, Qxtu, Qytu) 4138.3 22.04 330.8 30.7 6.9 (Mxmax, Mxtu, Ntu, Qxtu, Qytu) 3303.9 21.55 344.96 44.9 -6.2 (Mymax, Mxtu, Ntu, Qxtu, Qytu) 3062.7 299.74 39.5 30.7 93.4 Baûng 9.13: Giaù trò taûi troïng duøng tính moùng M-02 Trò tính toaùn Trò tieâu chuaån No (kN) 4138.3 3598.5 Mxo (kN.m) 22.04 19.16 Myo (kN.m) 330.8 287.7 Qxo(kN) 30.7 26.7 Qyo(kN) 6.9 6 a. Xaùc ñònh soá löôïng coïc 4138.3 . 1.3 1.8 2898.57 c c N n x Q    coïc Choïn nc = 2 coïc . Khoân g xeùt ñeán heä so á nhoùm do khoaûng caùch giöõa caùc coïc : 3d  a  6d Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 168 MSSV: 106104111 AÛnh höôûng laãn nhau giöõa ca ùc coïc coù theå boû qua (Neàn vaø moùng– Nguyeãn Vaê n Quaûng … ) b. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc Khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø: 3d = 3 x 0.8 = 2.4 (m) Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn laø: L = 2 x 0.8 = 1.6 (m); B = 2.4 + 2 x 0.8 = 4 (m); Fd = 1.6 x 4 = 6.4 (m2). Troïng löôïng ñaøi vaø ñaát phuû leân ñaøi ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Qñ = n . Fñ . tb . hm Qñ = 1.1 x 6.4 x 25 x 1.6 = 218.6 (kN) Khoaûng caùch töø tim coïc ñeán meùp ñaøi  0.7d = 70 cm laáy baèng 80 cm. Maët baèng boá trí coïc cho moùng nhö hình veõ sau: Hình 2.9: Sô ñoà boá trí moùng trong ñaøi coïc c. Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân töøng coïc trong nhoùm Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 169 MSSV: 106104111    0 max 0 max0 max,min 2 2 . .tt tttt y x c i i M x M yN P n x y        Trong ñoù: Pott – Taûi troïng thaúng ñöùng tính toaùn taïi ñaùy ñaøi; N0tt = Ntt + Qñaøi = 4138.3 + 218.6 = 4356.9 (kN) Moytt – Momen xoay quanh truïc Oy taïi ñaùy ñaøi; M0ytt = My + Qx.h = 330.8 + 30.7 x 1.6 = 379.9 (kNm) Moxtt – Momen xoay quanh truïc Ox taïi ñaùy ñaøi; M0xtt = Mx + Qy.h = 22.04 + 6.9 x 1.6 = 33.08 (kNm) xmax – Khoaûng caùch lôùn nhaát töø tim coïc ñeán truïc Oy; ymax – Khoaûng caùch lôùn nhaát töø tim coïc ñeán truïc Ox. => max 2 4356.9 379.9 1.2 0 2336.7 2 2 1.2 tt xP x     (kN) min 2 4356.9 379.9 1.2 0 1988.5 2 2 1.2 tt xP x     (kN) Pmax = 2336.7 (kN), Pmin = 1988.5 (kN) Kieåm tra: . . . 1.1 25 31.45 0.5024 435.5c bt c cP n L F x x x   (kN) Nhaän xeùt: max 2336.7 435.5 2772.2cP P    (kN)  Qc = 2898.57 (kN) Vì taûi taùc duïng leân haøng coïc bieân nhoû hôn söùc chòu taûi cuûa coïc, cho neân thieát keá nhö treân laø hôïp lyù. Vaø Pmin > 0 neân khoâng caàn kieåm tra choáng nhoå.  Kieåm tra keát quaû choïn coïc ñoái vôùi caùc caëp noäi löïc khaùc Toå hôïp Mx max My max 0 ttN (kN) 3303.9 3067.2 tt oxM (kNm) 21.55 299.74 tt oyM (kNm) 344.96 39.5 tt oxQ (kN) 44.9 30.7 tt oyQ (kN) 6.2 93.4 dQ (kN) 218.6 218.6 ttN (kN) 3522.5 3285.6 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 170 MSSV: 106104111 tt xM (kNm) 31.47 449.18 tt yM (kNm) 416.8 88.62 max ttP (kN) 1774.36 1851.05 min ttP (kN) 1748.14 1435.55 cocP (kN) 435.5 435.5 max tt cocP P (kN) 2209.86 2286.55 Keát luaän Thoûa Thoûa d. Kieåm tra oån ñònh cuûa neàn döôùi moùng khoái quy öôùc vaø kieåm tra luùn Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa khoái moùng quy öôùc: Xaùc ñònh kích thöôùc khoái qui öôùc : Goùc môû :  = 4  Trong ñoù  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau 0 0 07.4 1.6 24.47 29.95 23.3 1.6 29.95 i i tb i l x x l          =5.80  tg = tg 5.80= 0.1 (1.42) Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lqö= (L - d) + 2Lctg = (1.6 – 0.8) + 2 x 29.95 x 0.1 = 6.79 (m) (1.43) Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc : Bqö= (B - d) + 2Lctg = (4 – 0.8) + 2 x29.95 x 0.1 = 9.19 (m) (1.44) Dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: Fqö = 6.79 x 9.19 = 62.4(m2) (1.45) Löïc taùc duïng taïi ñaùy hoá moùng quy öôùc Taûi tieâu chuaån taùc duïng leân khoái moùng quy öôùc : - Troïng löôïng cuûa ñaát trong khoái moùng quy öôùc ( khoâng keå troïng löôïng cuûa coïc) Troïng löôïng moùng khoái quy trong phaïm vi caùc lôùp coù tính ñeán ñaåy noåi: 2 tcN = Fq# x Hmq# x gdn=62.4x31.55x10.5 = 20671.56(kN) - Troïng löôïng baûn thaân ñaøi: Gñ = 25 x 1.6 x 1.6 x 4 = 256 (kN) - Troïng löôïng heä coïc: Gc = 1.1 x 5 x 0.5024 x 31.45 x 25 = 2172.57 (kN) - Taûi troïng tieâu chuaån taïi taâm khoái moùng quy öôùc: Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 171 MSSV: 106104111 => Ntcqu= 3598.5 + 20671.56 + 256 + 2172.57 = 26698.63 (kN) - Moment tieâu chuaån taïi taâm khoái moùng quy öôùc:  Mxqutc = 19.16 + 6 x 32.3 = 212.96 (kN)  Myqutc = 287.7 + 26.7 x 32.3 = 1150 (kN) - ÖÙng suaát taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc : 26698.63 427.86 62.4 tc qutc tb qu N p F     (kN/m2) max 26698.63 212.96 1150 62.4 70.62 95.57 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          =442.9(kN/m2) min 26698.63 212.96 1150 62.4 70.62 95.57 tc tc tc qu xqu yqutc qu x y N M M P F W W          = 412.81 (kN/m2) Trong ñoù Wx. Wy – Momen choáng uoán cuûa khoái moùng quy öôùc 2 39.19 6.79 70.62( ) 6 x x W m  , 2 36.79 9.19 95.57( ) 6 y x W m  Hình 2.10: Khoái moùng quy öôùc e. AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 172 MSSV: 106104111 Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc: Coâng thöùc : Rm = tcK mm 21. (A.Bm. +B.Hm.’ + D.c) Trong ñoù: Ktc = 1 (heä soá ñoä tin caäy, tieán haønh khoan khaûo saùt ôû hieän tröôøng); m1, m2 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát); m1 = 1; m2 = 1; Hm = 33.2 m; c = 9.70 kN/m2;  : Dung troïng ñaát beân döôùi muõi coïc, laáy vôùi ñn= 10.2 (kN/m3); ’ : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy moùng khoái qui öôùc trôû leân; ’ =     i ii h h 9.6 (kN/m3) ; (2.81) A, B , D: Heä soá tra baûng phuï thuoäc goùc ma saùt (o) döôùi muõi coïc. Ta coù :  = 24.47o, Suy ra: A = 0.75; B = 3.89; D = 6.48 => Rm = 1 1 1 x (0.75x9.19x10.5 + 3.89x33.2x9.6 + 6.48x9.7) = 1375.05 (kN/m2) Ñieàu kieän ñeå neàn oån ñònh laø : max min 1.2 0 tc tc tb tc tc tc p R p R p       Ta thấy 427.86tctbP  (kN/m 2) < Rtc = 1375.05 (kN/m2) max 442.9 tcP  (kN/m2) < 1.2Rtc = 1650.1 (kN/m2) min 412.81 tcP  (kN/m2) > 0 Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy khoái moùng qui öôùc oån ñònh. f. Tính luùn theo phöông phaùp phaân taàng coäng luùn Tính töông töï nhö moùng coïc eùp Theo [TCXD 45 -78] giôùi haïn chòu luùn ôû ñoä saâu taïi ñoù coù: zgl < 0.2bt Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: S = Si ; Si = tbi i oi h E   Trong ñoù: Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 173 MSSV: 106104111 + Eoi = 17500 (kN/m2) phuï thuoäc vaøo lôùp ñaát ñöôïc (Tra baûng 1.2 trang 29 saùch neàn moùng cuûa thaày Chaâu Ngoïc AÅn) + i=0.8 : Heä soá khoâng thöù nguyeân ñeå hieäu chænh cho sô ñoà tính toaùn ñaõ ñôn giaûn hoùa, laáy cho moïi tröôøng hôïp. Tính luùn döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: Lqu = 10.0 (m) Bqu = 10.0 (m) AÙp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: bt = (i.hi) = 317.9 (kN/m2) AÙp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái qui öôùc: gl = tbtc - bt gl = 427.86 – 317.9 = 109.96 kN/m2 Taïi giöõa moãi lôùp ñaát, ta xaùc ñònh caùc trò soá: ( )bti i iz h    : AÙp löïc baûn thaân (2.34) igl = ko. 0 gl z  : AÙp löïc gaây luùn (2.35) itb = (igl + i+1gl)/2 Trò soá ko tra baûng öùng vôùi 2Z B vaø tyû soá : L B (z tính töø ñaùy moùng khoái qui öôùc) Chia neàn ñaát döôùi muõi coïc thaønh caùc lôùp coù chieàu daøy: hi  4 quB = 2.29 m, laáy hi = 2.0 m (2.36) Chia neàn thaønh caùc lôùp daøy 2.0 m, laäp baûng tính nhö sau: Baûng 2.5: ÖÙng suaát do taûi troïng ngoaøi vaø troïng löôïng baûn thaân ÑIEÅM Z (m) qu qu L B 2 qu Z B Ko gl i kN/m2 bt i kN/m2 bt i gl i   0 0.00 1.00 0 1 109.96 317.9 2.89 1 2.00 1.00 0.44 0.94 100.5 338.9 3.37 2 4.00 1.00 0.87 0.75 75.4 380.9 5.05 Nhaän thaáy taïi ñieåm 2 (z = 4.0 m) coù gli > 0.2 bt i . Vaäy phaïm vi chòu neùn ôû döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc Hcn = 4 m. Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 174 MSSV: 106104111 S= 2 0.8 17500 ( 109.96 2 + 100.5+ 75.4 2 )= 0.018 m (2.37) Toång ñoä luùn : S = Si = 1.8 cm < [S] = 8.0 cm . Thoûa ñieàu kieän veà ñoä luùn. Hình 2.4: Bieåu ñoà öùng suaát g. Tính ñaøi coïc vaø boá trí theùp cho ñaøi Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 175 MSSV: 106104111 Hình 2.11: Sô ñoà tính xuyeân thuûng Vieäc tính toaùn ñaâm thuûng, ngoaøi thaùp ñaâm thuûng coù ñoä doác 450, tuy vaäy trong ñaøi coïc, thaùp ñaâm thuûng coù theå coù goùc nghieâng khaùc 450 neân seõ kieåm tra theo coâng thöùc: xtP £ cxP = aRbtumho ho c Trong ñoù: xtP : Löïc gaây xuyeân thuûng thieân veà an toaøn ta laáy baèng löïc doïc taùc duïng taùc duïng leân ñaøi coïc ; u = 2( hc + bc + 2c ) = 2  (0.6 + 0.6 + 2  0.85) = 5.8 m Vôùi bc, hc : Kích thöôùc tieát dieän coät; h0 : Chieàu cao höõu ích cuûa ñaøi, oh = 1.45 m Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 176 MSSV: 106104111 Rbt : Cöôøng ñoä tính toaùn chòu keùo cuûa beâtoâng;  : heä soá phuï thuoäc loaïi beâ toâng. Vôùi beâ toâng naëng  = 1; c = 0.85m cxP = 110505.81.45 1.45 0.85 = 15063 kN 4138.3( ) 15063( )ttxt cxP N kN P kN    Do ñoù chieàu cao ñaøi ho = 1.45 m laø thoûa maõn ñieàu kieän ñeå ñaøi khoâng bò coät choïc thuûng. Vaäy ñaøi khoâng bò choïc thuûng. h. Tính coát theùp Hình 2.12: Sô ñoà tính ñaøi moùng Phaûn löïc taùc duïng leân moãi coïc trong moùng ñöôïc tính theo coâng thöùc: 2 2 .. tttttt y itt x i i C i i M xM yN P n y x      Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 177 MSSV: 106104111 1 min ttP P = 1988.5 (kN) 2 max ttP P = 2336.7(kN) Xem ñaøi coïc laøm vieäc nhö coâng-xoân, maët ngaøm ñi qua meùp coät, chòu taùc duïng cuûa phaûn löïc ñaàu coïc naèm ngoaøi maët ngaøm. Hình 2.13: Sô ñoà tính coát theùp Moâmen uoán töông öùng do löïc P = Pm gaây ra taïi maët ngaøm I-I vaø II-II xaùc ñònh theo coâng thöùc: MI = Pi Li1 ; MII = Pi Li2 Moment töông öùng voùi maët ngaøm I-I: MI = Li1 x (P2) = 0.6 . 2336.7 = 1402.02 (kN.m) Dieän tích coát theùp theo phöông X : 1402.02 100 0.9 0.9 1.45 2800 I I s o s M x A h R x x   = 38.37 (cm2) Chieàu daøi moãi thanh : Lth = L – 2 x 50 = 4000 – 100 = 3900 mm = 3.9 (m) Khoaûng caùch caàn boá trí coát theùp daøi: 4000 – 2 x 50= 3900 mm Choïn 16 18  As = 40.8 cm2 Khoaûng caùch a = 250 mm Theùp theo phöông caïnh ngaén ñaët theo caáu taïo laáy 18 a = 250mm Baûng 2.12: Baûng tính coát theùp cho ñaøi moùng Maët Ngaøm M (kN.m) sA (cm2) Theùp Choïn sA Choïn a (mm) Theo phöông L : MI 1402.02 38.37 16 18 40.8 100 Theo phöông caïnh ngaén - - 20 16 40.2 200 Theùp ñænh ñaøi boá trí f14 a200 theo moãi phöông. 2 1 5 0 1 2 5 0 Thieát keá truï sôû vaên phoøng cty cp-xd soá 5 GVHD:Pgs.Ts Voõ Phaùn SVTH: Ñoã Vaên Vieãn Trang : 178 MSSV: 106104111 Theùp trung gian boá trí f10 a250 theo moãi phöông, boá trí 2 lôùp theùp trung gian. Chi tieát boá trí theùp cho coïc vaø ñaøi coïc cuûa moùng M02 ñöôïc theå hieän treân baûn veõ NM Boá trí theùp cho coïc khoan nhoài : theå hieän treân baûn veõ NM-02

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf68016_0535.pdf
Luận văn liên quan