Thiết kế thi công chung cư C3 - Khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

MỤC LỤC PHẦN KIẾN TRÚC Chương I: Giới thiệu công trình . 1 1. Tên công trình . 1 2. Địa điểm xây dựng 1 3. Quy mô công trình 1 4. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của công trình . 1 Chương II: Giải pháp kiến trúc công trình 2 1. Giải pháp mặt bằng 2 2. Giải pháp cấu tạo và mặt cắt 2 3. Giải pháp mặt đứng, hình khối không gian của công trình . 3 4. Giải pháp vật liệu kiến trúc . 4 5. Các giải pháp kỹ thuật của công trình 4 5.1. Giải pháp thông gió chiếu sang 4 5.2. Giải pháp bố trí giao thông 5 5.3. Giải pháp cấp điện, nước và thông tin . 5 5.4. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy 6 5.5. Vấn đề thoát người của công trình khi có sự cố . 6 5.6. Giải pháp thiết kế chống sét . 7 5.7. Giải pháp kĩ thuật môi trường . 7 PHẦN KẾT CẤU Chương I: Lựa chọn giải pháp kết cấu 10 1. Đặc điểm thiết kế kết cấu nhà cao tầng . 10 1.1. Tải trọng ngang 10 1.2. Giảm trọng lượng bản thân 10 2. Lựa chọn giải pháp kết cấu khung 10 2.1. Các giải pháp kết cấu khung 10 2.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình . 11 3. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn . 12 4. Lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện 13 4.1. Vật liệu 13 4.2. Chọn chiều dày sàn 13 4.3. Chọn kích thước dầm . 13 4.4. Chọn kích thước cột . 14 4.5. Kích thước vách, lõi . 15 Chương II: Xác định tải trọng tính toán 15 1. Tĩnh tải . 16 2. Hoạt tải . 19 3. Tải trọng gió . 20 3.1. Thành phần gió tĩnh . 20 3.2. Thành phần gió động . 21 4. Xác định tải trọng động đất . 27 4.1. Thành phần tải trọng động đất theo phương Ox . 28 4.2. Thành phần tải trọng động đất theo phương Oy 32 5. Phân tích kết cấu bằng ETABS . 36 Chương III: Xác định nội lực và tổ hợp nội lực khung . 45 1. Xác định nội lực khung . 45 2. Thống kê nội lực và tổ hợp nội lực 45 Chương IV: Thiết kế các cấu kiện chính của khung 47 A. Tính cốt thép cột trục B-B . 47 1. Lý thuyết tính toán . 47 2. một số yêu cầu về cấu tạo cột kháng chấn chính . 51 3. Tính cốt thép cột 52 3.1. Tính cốt thép cột C – 1 52 3.2. Tính cốt thép các cột còn lại 55 B. Tính cốt thép dầm trục B-B 56 1. Lý thuyết tính toán . 56 2. Tính cốt thép dầm 59 2.1. Tính cốt thép dầm D – 4 59 2.2. Tính cốt thép các dầm còn lại 62 C. Thiết kế sàn tầng điển hình (tầng 2 - tầng 17) 65 1. Sàn căn hộ 65 2. Sàn hành lang . 70 3. Sàn ban công . 72 D. Thiết kế cầu thang bộ . 73 1. Cấu tạo thang bộ . 73 2. Tính toán bản đan thang . 73 3. Tính toán bản chiếu nghỉ . 75 4. Tính toán cốn thang . 77 5. Tính toán dầm chiếu nghỉ 79 Chương V: Thiết kế kết cấu móng trục B – B 82 1. Số liệu địa chất 82 2. Thiết kế móng m1 . 85 3. Thết kế móng m2 96 4. Thiết kế giằng móng 102 PHẦN THI CÔNG Chương I: Công tác thi công cọc 105 1. Giới thiệu chung 105 2. Lựa chọn biện pháp thi công cọc khoan nhồi 105 2.1. Một số phương pháp khoan cọc nhồi hay được sử dụng hiện nay . 105 2.2. Lựa chọn biện pháp thi công 106 3. Các bước tiến hành thi công cọc khoan nhồi 106 3.1. Công tác chuẩn bị 107 3.2. Định vị tim cọc . 107 3.3. Hạ ống vách . 107 3.4. Công tác khoan tạo lỗ 108 3.5. Công tác nạo vét đáy hố khoan 110 3.6. Đặt cốt thép . 112 3.7. Công tác thổi rửa đáy hố khoan . 112 3.8. Công tác đổ bê tông . 113 3.9. Rút ống vách 114 3.10. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi . 114 4. Xác định các thông số thi công cọc khoan nhồi . 115 5. Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ường . 123 5.1. Biện pháp an toàn lao động . 123 5.2. Công tác vệ sinh môi tr­ường 123 Chương II: Thi công đào đất hố móng 124 1. Lựa chọn biện pháp thi công . 124 2 Tính toán khối lượng đất đào . 124 3.2. Chọn máy đào 127 3.3. Một số biện pháp an toàn khi thi công đất 128 Chương III: Thi công đài, giằng . 129 Chương IV: Thi công phần thân 138 Chương V: lập tổng tiến độ thi công . 154 Chương VI: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 155 Chương VII: Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường . 160

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công chung cư C3 - Khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g. C«ng t¸c kiÓm tra cã trong c¶ 2 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n ®ang thi c«ng . + Giai ®o¹n ®· thi c«ng xong. a. KiÓm tra trong giai ®o¹n thi c«ng C«ng t¸c kiÓm tra nµy ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi khi mçi mét giai ®o¹n thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh, vµ ®· ®­îc nãi trªn s¬ ®å quy tr×nh thi c«ng ë phÇn trªn. Sau ®©y cã thÓ kÓ chi tiÕt ë mét sè giai ®o¹n nh­ sau: - §Þnh vÞ hè khoan: KiÓm tra vÞ trÝ cäc c¨n cø vµo trôc t¹o ®é gèc hay hÖ trôc c«ng tr×nh. KiÓm tra cao tr×nh mÆt hè khoan. KiÓm tra ®­êng kÝnh, ®é th¼ng ®øng, chiÒu s©u hè khoan. - §Þa chÊt c«ng tr×nh: KiÓm tra, m« t¶ lo¹i ®Êt gÆp ph¶i trong mçi 2m khoan vµ t¹i ®¸y hè khoan, cÇn cã sù so s¸nh víi sè liÖu kh¶o s¸t ®­îc cung cÊp. - Dung dÞch khoan Bentonite: KiÓm tra c¸c chØ tiªu cña Bentonite nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn: "C«ng t¸c khoan t¹o lç". - Cèt thÐp: KiÓm tra chñng lo¹i cèt thÐp. KiÓm tra kÝch th­íc lång thÐp, sè l­îng thÐp, chiÒu dµi nèi chång, sè l­îng c¸c mèi nèi. KiÓm tra vÖ sinh thÐp : gØ, ®Êt c¸t b¸m... KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Æt s½n: thÐp gÊp b¶o vÖ, mãc, khung thÐp chèng ®Èy næi, .. - §¸y hè khoan : §©y lµ c«ng viÖc quan träng v× nã cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®é lón nghiªm träng cho c«ng tr×nh . KiÓm tra líp mïn d­íi ®¸y lç khoan tr­íc vµ sau khi ®Æt lång thÐp. §o chiÒu s©u hè khoan sau khi vÐt ®¸y. - Bª t«ng: KiÓm tra ®é sôt . KiÓm tra cèt liÖu lín. b. KiÓm tra chÊt l­îng cäc sau khi ®· thi c«ng xong. C«ng t¸c nµy nh»m ®¸nh gi¸ cäc, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt ®· x¶y ra. Sö dông ph­¬ng ph¸p siªu ©m: §©y lµ mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông réng r·i nhÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¸nh gi¸ chÊt l­îng bª t«ng vµ khuyÕt tËt cña cäc th«ng qua quan hÖ tèc ®é truyÒn sãng vµ c­êng ®é bª t«ng. Nguyªn t¾c lµ ®o tèc ®é vµ c­êng ®é truyÒn sãng siªu ©m qua m«i tr­êng bª t«ng ®Ó t×m khuyÕt tËt cña cäc theo chiÒu s©u. KiÓm tra víi 50% sè cäc: 44 cäc. 4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè thi c«ng cäc khoan nhåi : 4.1. TÝnh thêi gian thi c«ng 1 cäc: - §Þnh vÞ tim cäc: 20 phót - L¾p mòi khoan, di chuyÓn vµ c¨n chØnh m¸y: 30 phót. - Thêi gian khoan måi vµ h¹ èng v¸ch: 30 phót. - Sau khi h¹ èng v¸ch, ta tiÕp tôc khoan s©u xuèng 42,5 m , n¨ng suÊt trung b×nh 5 phót/ 1m Þ thêi gian khoan kho¶ng 200 (phót). - Thêi gian n¹o vÐt ®¸y hè khoan lÇn 1: 30 phót. - KiÓm tra hè khoan: 20 phót - Thêi gian h¹ 1 lång thÐp : Dïng mãc phô cña cÇn khoan hoÆc dïng cÇn cÈu h¹ lång thÐp xuèng ®iÒu chØnh vµ cè ®Þnh : 15 phót. - Thêi gian hµn nèi lång thÐp : 20 phót => Thêi gian hoµn thµnh h¹ lång thÐp :15x4+20x3=120 (phót) - Thêi gian thæi röa lÇn 2 : 30 phót. - Thêi gian ®æ bª t«ng: lÊy tèc ®é ®æ bª t«ng lµ 0.6 m3/phót ThÓ tÝch bª t«ng mét cäc: V = HcxpxD2/4 Trong ®ã: Hc : ChiÒu dµi cäc ®æ bª t«ng, Hc = 43,5 m. D = 0,8 m : §­êng kÝnh cäc, ÞV = 43,5x3,14x0,82/4 = 21,9 (m3). Ph¶i kÓ ®Õn thÓ tÝch bª t«ng t¨ng thªm cho tr­êng hîp thi c«ng do ®­êng kÝnh lç khoan lín h¬n ®­êng kÝnh cäc thiÕt kÕ ( bªt«ng cho phÐp ®­îc t¨ng thªm kh«ng qu¸ 20%). Þ V=1,2x21,9 = 26,3(m3). Thêi gian ®æ bª t«ng cäc lµ : phót Trong ®ã trong mçi lÇn thay xe mÊt kho¶ng 5 phót , dù kiÕn mçi xe 6 m3 khi ®ã ta cã thêi gian gi¸n ®o¹n gi÷a c¸c xe : t = 5x26,3/6 =22 (phót ). -Thêi gian rót èng v¸ch : 20 phót. - Thêi gian san lÊp: 20 phót VËy thêi gian ®Ó thi c«ng mét cäc lµ: T = 20 + 30 +30 + 200 + 30 + 20 + 120 +30 + 44 + 22+ 20+ 20 =586 phót » 9,8 (giê) Sö dông 1 m¸y khoan 1 ngµy thi c«ng ®­îc 1 cäc. Ta dïng 2 m¸y khoan, thêi gian thi c«ng cäc khoan nhåi lµ: 88/2= 44 (ngµy). 4.2. TÝnh to¸n dung dÞch Bentonite: Trong qu¸ tr×nh khoan, dung dÞch lu«n ®Çy hè khoan. ThÓ tÝch hè khoan: Do ®ã l­îng Bentonite cÇn dïng trong 1 ngµy lµ: 28.3x2 = 56.6 (m3). Dïng bÓ chøa 60 (m3) vµ 2 bÓ thu håi 30 (m3). 4.3. C«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc: Cäc khoan nhåi sau khi ®æ bª t«ng, trªn ®Çu cäc cã lÉn t¹p chÊt vµ bïn, nªn ph¶i ®æ cao qu¸ lªn 80cm vµ ®Ëp vì cho lé cèt thÐp ®Ó ngµm vµo ®µi nh­ thiÕt kÕ. Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c söa ®Êt thñ c«ng, tiÕn hµnh c«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc. CÇn ph¶i ®o l¹i chÝnh x¸c cao ®é ®Çu cäc, ®¶m b¶o chiÒu dµi ®o¹n cäc ngµm vµo trong ®µi 15 (cm). Tr­íc khi dïng m¸y nÐn khÝ vµ sóng chuyªn dông ®Ó ph¸ bª t«ng, dïng m¸y c¾t bª t«ng c¾t vßng quanh ch©n cäc t¹i vÞ trÝ cèt ®Çu cäc cÇn ph¸. Lµm nh­ vËy ®Ó c¸c ®Çu cäc sau khi ®Ëp sÏ b»ng ph¼ng vµ phÇn bª t«ng phÝa d­íi kh«ng bÞ ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh ph¸. Cèt thÐp lé ra sÏ bÞ bÎ ngang vµ ngµm vµo ®µi mãng, ®o¹n thõa ra ph¶i ®¶m b¶o chiÒu dµi neo theo yªu cÇu thiÕt kÕ b»ng 80cm . Khèi l­îng bªt«ng cÇn ®ôc bá cña 1 cäc: VËy, tæng khèi l­îng bªt«ng cäc cÇn ®ôc bá: 4.4. Chän m¸y, thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng: v M¸y khoan: Cäc thiÕt kÕ cã ®­êng kÝnh 800, chiÒu s©u khoan 47 m, chän m¸y khoan ED-5500 (h·ng NIPPON SHARYO ) cã c¸c th«ng sè kü thuËt: ChiÒu dµi gi¸ khoan(m) 23 §­êng kÝnh lç khoan (mm) 600¸1700 ChiÒu s©u khoan lín nhÊt(m) 58 Tèc ®é quay(vßng/phót) 15¸30 M« men quay(KNm) 60 Träng l­îng(T) 57,4 ¸p lùc lªn ®Êt(MPa) 0,08 v M¸y trén Bentonite: Theo tÝnh to¸n, khèi l­îng dung dÞch Bentonite cÇn dïng trong 1 ngµy lµ 56.6 (m3), do ®ã ph¶i chän m¸y cã n¨ng suÊt phï hîp. Chän m¸y trén ho¹t ®éng theo nguyªn lý khuÊy b»ng ¸p lùc n­íc do b¬m ly t©m: Lo¹i m¸y BE-15A Dung tÝch thïng trén (m3) 1,5 N¨ng suÊt (m3/h) 15¸18 L­u l­îng (l/phót) 2500 ¸p suÊt dßng ch¶y (KN/m2) 1,5 v M¸y b¬m cÊp (thu håi) Bentonite: Lo¹i m¸y BSA 1002SV N¨ng suÊt (m3/h) 20 §­êng kÝnh èng (mm) 150 ¸p lùc b¬m (Kg/cm2) 76 v M¸y nÐn khÝ: Lo¹i m¸y HWO - 5 C«ng suÊt (KW) 3.7 ¸p suÊt (Kg/cm2) 12 L­u l­îng khÝ nÐn pitt«ng (l/phót) 560 Träng l­îng (Kg) 55 v CÇn cÈu: CÇn cÈu phôc vô c«ng t¸c l¾p cèt thÐp, l¾p èng ®æ bª t«ng,... + Khèi l­îng cÇn ph¶i cÈu lín nhÊt lµ èng ®æ bª t«ng: Q=9T + ChiÒu cao cÈu l¾p: Hyc= h1+h2+h3+h4+h5 h1=0,5m (ChiÒu cao khung ®Þnh vÞ) h2=0,5m (Kho¶ng c¸ch an toµn) h3=11m (ChiÒu dµi lång thÐp) h4=1,5m (ChiÒu dµi thiÕt bÞ treo buéc ) h5=1,5m ( ChiÒu dµi ®o¹n puli ®Çu cÇn) Hyc= 0,5+0,5+11+1,5+1,5 =15m + ChiÒu dµi tay cÇn yªu cÇu: + TÇm víi yªu cÇu: Chän cÇn cÈu b¸nh xÝch RDK-25 (L=17,5m) cã c¸c ®Æc tr­ng kü thuËt: ChiÒu dµi tay cÇn: L=17,5m ChiÒu cao mãc cÈu: Hmc= 16,1m Søc n©ng: Q= 10T TÇm víi: R= 7m Rmin= 4m v ¤t« vËn chuyÓn bªt«ng: Chän xe vËn chuyÓn bª t«ng SB - 92B cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + Dung tÝch thïng trén : q = 6 m3. + ¤ t« c¬ së : KAMAZ - 5511. + Dung tÝch thïng n­íc : 0,75 m3. + C«ng suÊt ®éng c¬ : 40 KW. + Tèc ®é quay thïng trén : ( 9 - 14,5) vßng/phót. + §é cao ®æ vËt liÖu vµo : 3,5 m. + Thêi gian ®æ bª t«ng ra : t = 10 phót. + Träng l­îng xe ( cã bª t«ng ) : 21,85 T. + VËn tèc trung b×nh : v = 30 km/h. v ¤t« vËn chuyÓn ®Êt: Khèi l­îng ®Êt cña 1 hè khoan Thêi gian khoan 1 hè theo tÝnh to¸n ko¶ng 200 (phót), ®Êt khoan lªn ®­îc ®æ sang bªn c¹nh vµ dïng xe vËn chuyÓn ®i n¬i kh¸c. Chän xe vËn chuyÓn HUYNDAI lo¹i tù ®æ, cã dung tÝch thïng lµ 10 (m3). L­îng ®Êt chë thùc tÕ lµ: 0,8x10= 8 ( m3). VÞ trÝ ®æ ®Êt c¸ch c«ng tr­êng 10 (km), vËn tèc ch¹y xe lÊy gÇn ®óng b»ng 30 (km/h). Thêi gian vËn chuyÓn 1 chuyÕn xe : t = tb + t®i + t®æ + tvÒ tb :Thêi gian ®æ ®Êt lªn xe, lÊy tb= 5 (phót) tdi :Thêi gian vËn chuyÓn ®Êt ®Õn n¬i ®æ, qu·ng ®­êng 10km, gÇn ®óng coi V®i = 30 (km/h). t®i = 10x60/30 = 20(phót) t®æ :Thêi gian ®æ, quay xe, t®æ = 5 (phót) tvÒ :Thêi gian vÒ b»ng thêi gian ®i. VËy : t =5+20+5+20=50 (phót) Trong thêi gian 200 (phót), 1 xe cã thÓ vËn chuyÓn ®­îc khèi l­îng ®Êt lµ: Do ®ã chØ cÇn 1 xe phôc vô cho khoan mçi cäc. v M¸y xóc: Chän m¸y xóc mét gÇu dÉn ®éng thñy lùc m· hiÖu EO-262A cã th«ng sè kü thuËt: Träng l­îng (T) 5.6 N¨ng suÊt b×nh qu©n (m3/h) 16 Dung tÝch gÇu (m3) 0.25 ChiÒu cao ®æ lín nhÊt (m) 3.3 B¸n kÝnh ®æ lín nhÊt (m) 3 v ThiÕt bÞ phôc vô ph¸ bªt«ng ®Çu cäc: - Mét sè thiÕt bÞ dïng cho c«ng t¸c ph¸ bª t«ng ®Çu cäc : + Bóa ph¸ bª t«ng TCB - 200. + M¸y c¾t bª t«ng HS - 350T. + Ngoµi ra cÇn dïng kÕt hîp víi mét sè thiÕt bÞ thñ c«ng nh­ bóa tay, choßng, ®ôc. - B¶ng th«ng sè kÜ thuËt cña bóa ph¸ bª t«ng : Th«ng sè kÜ thuËt Bóa TCB - 200 §­êng kÝnh Piston (mm) 40 Hµnh tr×nh Piston (mm) 165 TÇn sè ®Ëp (lÇn/phót) 1100 ChiÒu dµi (mm) 556 L­îng tiªu hao khÝ (m3/phót) 1,4 §­êng kÝnh d©y dÉn h¬i (mm) 19 Träng l­îng (kg) 21 - B¶ng th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y c¾t bª t«ng : Th«ng sè kÜ thuËt M¸y HS - 350T §­êng kÝnh l­ìi c¾t (mm) 350 §é c¾t s©u lín nhÊt (mm) 125 Träng l­îng m¸y (kg) 13 §éng c¬ x¨ng (cc) 98 KÝch th­íc ®Õ (mm) 485´440 4.5. X¸c ®Þnh nh©n c«ng phôc vô thi c«ng 1 cäc: + §iÒu khiÓn m¸y khoan ED-5500: 1 ng­êi + §iÒu khiÓn cÇn cÈu RDK-25: 1 ng­êi + §iÒu khiÓn m¸y xóc: 1 ng­êi + L¸i xe chë ®Êt: 1 ng­êi + Sö dông m¸y kinh vÜ c©n chØnh: 2 ng­êi + Gia c«ng thÐp: 4 ng­êi + §æ bªt«ng: 6 ng­êi + Thî ®iÖn: 1 ng­êi + Thî n­íc: 1 ng­êi + Trén vµ cung cÊp Bentonite: 2 ng­êi + Phôc vô tr¶i t«n, h¹ èng v¸ch: 4 ng­êi à Tæng sè nh©n c«ng trong 1 ca: 24 ng­êi/cäc 5. BiÖn ph¸p an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng: 5.1.BiÖn ph¸p an toµn lao ®éng. - Phæ biÕn kiÕn thøc vÒ an toµn lao ®éng, néi qui c«ng tr×nh thi c«ng cho mäi ng­êi lµm viÖc trªn c«ng tr­êng . - KiÓm tra an toµn cña m¸y mãc thiÕt bÞ tr­íc khi sö ®ông. - KiÓm tra an toµn vÒ ®iÖn, b¶ng ®iÖn, d©y dÉn ( viÖc kiÓm tra nµy thùc hiÖn hµng ngµy tr­íc khi ®­a d©y chuyÒn vµo sö dông ). - ChØ ®­îc ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ khi ®· kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn lµm viÖc. - Cã hµng rµo, biÓn cÊm, biÓn chØ dÉn ë nh÷ng khu vùc ®ang thi c«ng. - Lu«n kiÓm tra thiÕt bÞ an toµn lao ®éng, dông cô b¶o hé lao ®éng ®Ó tr¸nh nh÷ng sù cè kh«ng may x¶y ra. 5.2. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng. Qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi th­êng cã nhiÒu phÕ th¶i : ®Êt thõa khi khoan lç, dung dÞch gi÷ thµnh ®· bÞ biÕn chÊt kh«ng thÓ sö dông l¹i, hoÆc thõa ra sau khi thi c«ng.TÊt c¶ nh÷ng thø nµy ®Òu cã thÓ lµm nhiÔm bÈn xung quanh, cho nªn khi xö lÝ phÕ th¶i ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng ®­îc ®æ bõa b·i ra xung quanh theo ý riªng cña m×nh. - Dïng xe hót bïn, xe ben cã ®Æt thªm thïng chøa bïn lªn xe ®Ó lµm ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn bïn. - Xung quanh khu vùc ®æ bïn th¶i cã biÖn ph¸p xö lÝ thÝch hîp. - Xe vËn chuyÓn ®Êt tr­íc khi ra khái c«ng tr­êng ph¶i ®­îc phun n­íc lµm s¹ch. - §Ó h¹n chÕ tiÕng ån do thiÕt bÞ, xe m¸y thi c«ng g©y ra, xung quanh khu vùc thi c«ng bè trÝ hµng rµo b»ng t«n cao 2m. ch­¬ng ii Thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng 1. lùa chän biÖn ph¸p thi c«ng: - Dùa vµo mÆt b»ng kÕt cÊu mãng, ®¸y ®µi ®Æt ë ®é s©u lµ -5.8(m), líp bªt«ng lãt dµy 0.1 (m) à ph¶i ®µo hè mãng ®Õn ®é s©u -5.9 (m). Cèt mÆt ®Êt tù nhiªn lµ -1.25 (m) à chiÒu s©u hè ®µo lµ: 5.9 – 1.25 = 4.65 (m). - Riªng ®¸y ®µi ë d­íi thang m¸y ®Æt ë ®é s©u lµ -7.3 (m) à ph¶i ®µo hè mãng ®Õn ®é s©u -7.4 (m) à chiÒu s©u hè ®µo lµ: 7.4 – 1.25= 6.15 (m). - §¸y ®µi ®Æt vµo líp ®Êt 2 lµ líp sÐt bÐo, ®é dèc v¸ch hè ®µo t¹m thêi cho phÐp lµ m = 2. §Ó ®¶m b¶o kho¶ng kh«ng gian thi c«ng, ph¶i më réng vÒ hai phÝa cña hè ®µo mçi bªn kho¶ng 1 (m). Tõ ®ã x¸c ®Þnh kÝch th­íc c¸c hè ®µo cã m¸i dèc t¹m thêi nh­ sau: Theo mÆt c¾t 1-1: Theo mÆt c¾t 2-2: Tõ ®ã chän biÖn ph¸p ®µo thµnh ao mãng, sö dông v¸n cõ ®Ó chèng v¸ch ®Êt. 2. tÝnh to¸n v¸n cõ: TÝnh t­êng cõ theo ph­¬ng ph¸p ®Ønh kh«ng neo. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p: Gi¶ thiÕt t­êng chØ chuyÓn vÞ vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi xoay khi quay quanh ®iÓm C ë ®é s©u z= 0,8t kÓ tõ mÆt ®Êt. ThiÕt lËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m«men t¹i ®iÓm C víi c¸c ngo¹i lùc lµ ¸p lùc ®Êt chñ ®éng vµ ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng. Gi¶i ph­¬ng tr×nh nµy ta sÏ t×m ®­îc ®é s©u ch«n t­êng cõ. 2.1. TÝnh to¸n t­êng cõ: Gi¶ thiÕt t¶i träng hiÖu dông t¸c ®éng bªn ngoµi hè ®µo, q =1 (T/m2). Ta tÝmh to¸n cho 1m chiÒu dµi t­êng. - Líp ®Êt 1: lµ líp ®Êt lÊp, ®Ó ®¬n gi¶n cho tÝnh to¸n, quy ®æi thµnh líp ®Êt 2 cã chiÒu cao t­¬ng ®­¬ng: - Líp ®Êt 2: HÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: HÖ sè ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng: Ta cã: ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: Ec2 c¸ch ®iÓm M mét kho¶ng: ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng: Eb2 c¸ch ®iÓm M mét kho¶ng: - Líp ®Êt 3: HÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: HÖ sè ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng: Ta cã: ¸p lùc ®Êt chñ ®éng: Ec3 c¸ch ®iÓm C mét kho¶ng: ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng: Eb3 c¸ch ®iÓm C mét kho¶ng: E’b3 c¸ch ®iÓm D mét kho¶ng: §iÒu kiÖn c©n b»ng m«men t¹i ®iÓm C: (*) M«men uèn cã trÞ sè lín nhÊt x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn: Víi t = 3.284 (m), thay vµo (*) ta ®­îc: V¸n cõ chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Trong ®ã: +W lµ m«men chèng uèn cña v¸n cõ + R: C­êng ®é cña vËt liÖu cÊu t¹o v¸n cõ, R= 2300 (Kg/cm2) Chän cõ Larssen – IV cã c¸c th«ng sè: B (mm) H(mm) d(mm) P (Kg/m2) W(cm3/m) J(cm4/m) 400 125 13 150 2200 16800 ChiÒu dµi t­êng cõ: 4.55 + 6.4 = 10.95 (m). Chän Lcõ = 11 (m). 2.2.X¸c ®Þnh sè l­îng v¸n cõ: - Chu vi hè ®µo: L = 176,3 (m) - Sè l­îng v¸n cõ: (c¸i). Tæng chiÒu dµi cõ: 441x11 = 4851 (m). 2.3. Chän m¸y thi c«ng: v Chän cÇn cÈu: + Khèi l­îng v¸n cõ : Q= 0.15x11x0.4= 0.66 (T) + ChiÒu cao cÈu l¾p: Hyc= h1+h2+h3+h4+h5 h1=11m (ChiÒu cao v¸n cõ) h2=0,5m (Kho¶ng c¸ch an toµn) h3=1,5m (ChiÒu dµi thiÕt bÞ treo buéc) h4=1,5m (ChiÒu dµi ®o¹n puli ®Çu cÇn ) Hyc= 11+0,5+1,5+1,5 =13,5m + ChiÒu dµi tay cÇn yªu cÇu: +TÇm víi yªu cÇu: Chän cÇn trôc tù hµnh « t« KC-3575: v Chän m¸y Ðp cõ: Chän m¸y Ðp thuû lùc KGK-130N: - Lùc Ðp lín nhÊt: 130 (T) - Tèc ®é Ðp: 1.5-3.2 (m/ph) - Träng l­îng: 7.8 (T) 3. lËp biÖn ph¸p thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng: - §µo m¸y kÕt hîp víi söa hè ®µo b»ng thñ c«ng . - BiÖn ph¸p thi c«ng nh­ sau: + Sau khi lËp xong l­íi ®Þnh vÞ, ta tiÕn hµnh c¾m mèc ®µo cho c¸c vÞ trÝ. + Thi c«ng t­êng cõ: ®Ó gi¶m bít ¸p lùc, t¹o thuËn lîi cho thi c«ng t­êng cõ, tr­íc khi Ðp cõ dïng m¸y ®µo mét r·nh gi¶m ¸p réng 1(m), s©u 1(m) xung quanh mÆt b»ng thi c«ng cõ. R·nh gi¶m ¸p cßn cã t¸c dông chèng n­íc ch¶y vµo hè ®µo. + §µo ®Êt hè mãng ®Õn cèt -5.80 (m), m¸y ®µo di chuyÓn nh­ tÝnh to¸n. + Söa ®Êt b»ng thñ c«ng. 3.1. TÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®µo: - Tæng khèi l­îng ®Êt ®µo: - PhÇn khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng m¸y chiÕm 95% : - PhÇn khèi l­îng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng chiÕm 5% : 3.2. Chän m¸y ®µo: Chän m¸y ®µo gÇu nghÞch dÉn ®éng thuû lùc m· hiÖu EO-4321A cã c¸c th«ng sè: + Dung tÝch gÇu : q = 0.8 (m3) + B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt: Rmax= 9.2 (m) + ChiÒu s©u ®µo lín nhÊt : Hmax= 6 (m) + ChiÒu cao ®æ ®Êt lín nhÊt : hmax= 5.5 (m) + Chu kú lµm viÖc : t= 17 (s) + Khèi l­îng m¸y : 19.5 (T) v TÝnh n¨ng suÊt cña m¸y ®µo: N¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y ®µo mét gÇu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: q : Dung tÝch gÇu: q = 0.8 m3. Kd : HÖ sè ®Çy gÇu. Víi ®Êt lo¹i sÐt ta cã: Kd = 1.2 Ktg : HÖ sè sö dông thêi gian: Ktg = 0.8 Kt : HÖ sè t¬i cña ®Êt: Kt = 1.2 Tck : Thêi gian cña mét chu kú lµm viÖc. Tck = tck.kvt.kquay. tck : Thêi gian 1 chu kú khi gãc quay lµ 900, tck= 17 (s) kvt : HÖ sè ®iÒu kiÖn ®æ ®Êt cña m¸y ®µo. Khi ®æ lªn xe kvt = 1.1 kquay: HÖ sè phô thuéc gãc quay j cña m¸y ®µo. Víi j = 900 th× kquay= 1 Þ Tck = 17x1.1x1 = 18.7 (s). N¨ng suÊt cña m¸y ®µo lµ : Khèi l­îng ®Êt ®µo trong 1 ca lµ: 8x123.2 = 985.6 (m3). VËy sè ca m¸y cÇn thiÕt lµ : LÊy trßn 7 ca m¸y. v TÝnh sè nh©n c«ng ®µo thñ c«ng: Khèi l­äng ®Êt (m3) §Þnh møc (c«ng/m3) Sè c«ng 375.5 0.5 188 - Cho 27 c«ng nh©n thi c«ng trong thêi gian 7 ca. v Chän xe vËn chuyÓn ®Êt: - Khèi l­îng ®Êt cÇn vËn chuyÓn trong 1 ngµy lµ: 985.6 (m3) - Sö dông «t« tù ®æ, b¸nh lèp. Chän xe t¶i HUYNDAI cã dung tÝch thïng V= 10 (m3). Tæng sè chuyÕn xe trong 1 ngµy lµ: , lÊy trßn 124(chuyÕn) Thêi gian vËn chuyÓn 1 chuyÕn xe : t = tb + tdi + tđổ + tvề tb :Thêi gian ®æ ®Êt lªn xe, b»ng thêi gian m¸y ®µo ®æ ®Çy thïng xe. Tdi :Thêi gian vËn chuyÓn ®Õn noi ®æ, gÇn ®óng coi v©n tèc cña xe kho¶ng 30 (km/h). VÞ trÝ ®æ ®Êt c¸ch c«ng tr­êng 10 (km). Do ®ã: tđổ :Thêi gian ®æ ®Êt vµ quay xe, lÊy tđổ = 5 (phót) tvề :Thêi gian vÒ, b»ng thêi gian ®i. Vậy : t =3+20+5+20=48 (phót) Mét ca mçi xe ch¹y ®­îc: (Tca x 0.85)/t = (8 x 60 x 0.85)/48 = 8.5 lấy trßn 8 chuyến. ( 0.85: hÖ sè sö dông thêi gian ) Sè xe cÇn dïng = 124/8 = 15.5 xe. Chän16 xe HUYNDAI cã V = 10m3 3.3. Mét sè biÖn ph¸p an toµn khi thi c«ng ®Êt: - Trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô, thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - Lµm bËc, cÇu lªn xuèng hè ®µo ch¾c ch¾n. - Lµm hµng rµo b¶o vÖ xung quanh hè ®µo, biÓn b¸o khu vùc ®ang thi c«ng. - Khi ®ang ®µo ®Êt, kh«ng ®­îc lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c gÇn khoang ®µo. - Xe vËn chuyÓn ®Êt kh«ng ®­îc ®øng trong ph¹m vi ¶nh h­ëng cña mÆt tr­ît. ch­¬ngiii Thi c«ng ®µi, gi»ng 1. thiÕt kÕ v¸n khu«n: 1.1. Lùa chän lo¹i v¸n khu«n sö dông: HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu lo¹i v¸n khu«n: v¸n khu«n gç, v¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp, v¸n khu«n thÐp…§èi víi c«ng tr×nh nµy ®Ò xuÊt sö dông v¸n khu«n nhùa FUVI. V¸n khu«n FUVI cã nhiÒu ­u ®iÓm, nh­ng næi bËt ë mét sè ®Æc ®iÓm sau: Lµ s¶n phÈm lµm b»ng Plastic nªn rÊt nhÑ (11Kg/m2), di chuyÓn dÔ dµng vµ an toµn trong thi c«ng. Kh«ng thÊm n­íc nªn gi÷ ®­îc n­íc cho khèi bªt«ng. §Æc biÖt do bÒ mÆt tÊm v¸n khu«n rÊt ph¼ng, kh«ng liªn kÕt víi bªt«ng nªn kh«ng cÇn ph¶i sö dông dÇu chèng dÝnh, t¹o ®­îc bÒ mÆt khèi bªt«ng hoµn h¶o. KÝch th­íc ®a d¹ng, ®¸p øng mäi kÝch th­íc yªu cÇu. L¾p r¸p dÔ dµng, chÝnh x¸c, th¸o dì nhanh. Víi hiÖu suÊt sö dông ®Õn 100 lÇn, b¶o tr× ®¬n gi¶n nªn v¸n khu«n FUVI ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n nhiÒu so víi c¸c lo¹i v¸n khu«n truyÒn thèng. 1.2. TÝnh to¸n hÖ s­ên ®ì v¸n khu«n: a. TÝnh to¸n s­ên ®øng: S¬ ®å tÝnh: Coi s­ên ®øng lµ c¸c gèi tùa, v¸n khu«n thµnh mãng lµm viÖc nh­ dÇm liªn tôc, chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu. T¶i träng tÝnh to¸n: - ¸p lùc ngang do v÷a bªt«ng: Trong ®ã: R = 0.7 (m) lµ b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi trong tr­êng hîp ®Çm trong. - T¶i träng do b¬m bªt«ng g©y ra: Tæng t¶i träng t¸c dông: Dùa vµo biÓu ®å ®é vâng chuÈn do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp, chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng Ls® = 350 (mm) ®¶m b¶o yªu cÇu. HÖ s­ên ®øng sö dông thÐp hép 100x50x6(mm). b. TÝnh to¸n s­ên ngang: S­ên ngang dïng thÐp hép 100x50x6 (mm). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang chän theo ®iÒu kiÖn bÒn cña s­ên ®øng, coi s­ên ®øng lµm viÖc nh­ dÇm liªn tôc, gèi tùa lµ c¸c s­ên ngang. T¶i träng t¸c dông: M«men lín nhÊt trªn nhÞp: KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cña s­ên ®øng: Trong ®ã: R: C­êng ®é cña thÐp, R = 2300 (Kg/cm2). W: M«men chèng uèn cña s­ên ®øng, W= 51.33 (cm3) Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang Lsn = 600 (mm) ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng chÞu lùc cho v¸n thµnh. 1.3. Tæ hîp v¸n khu«n cho c¸c ®µi mãng: (Xem b¶n vÏ TC – 02) 2. l¾p dùng v¸n khu«n ®µi, gi»ng: Liªn kÕt c¸c tÊm v¸n khu«n víi nhau b»ng chèt ch÷ I, chèt ch÷ L. L¾p dùng c¸c tÊm v¸n khu«n theo h×nh d¹ng ®µi, gi»ng. T¹i nh÷ng vÞ trÝ gãc, dïng c¸c tÊm nèi gãc ngoµi vµ gãc trong thÝch hîp. L¾p ®Æt hÖ s­ên ngang vµ s­ên ®øng víi kho¶ng c¸ch nh­ thiÕt kÕ, sö dông mãc ch÷ U ®Ó liªn kÕt s­ên víi v¸n khu«n. V¸n khu«n ®µi ®­îc l¾p dùng thµnh tõng m¶ng tr­íc ë bªn ngoµi hè mãng, sau ®ã dïng cÇn cÈu kÕt hîp víi thñ c«ng ®­a tíi vÞ trÝ cña tõng ®µi . Chó ý khi vËn chuyÓn c¸c m¶ng v¸n khu«n ph¶I nhÑ nhµng, cÈn thËn, dïng thÐp hép hoÆc gç nÑp ®Ó t¨ng c­êng ®é cøng khi vËn chuyÓn. Chèng ®ì vµ æn ®Þnh v¸n khu«n ®µi mãng b»ng hÖ d©y neo, c©y chèng nh­ thiÕt kÕ. Sau khi l¾p dùng xong v¸n khu«n, dïng m¸y kinh vÜ, th­íc, d©y däi ®Ó kiÓm tra l¹i kÝch th­íc, ®é th¼ng ®øng cña ®µi. §Ó phôc vô thi c«ng, yªu cÇu ph¶I l¾p dùng sµn thao t¸c ch¾c ch¾n. Sö dông gi¸o Pal chèng ®ì sµn thao t¸c. Gi¸o Pal cã chiÒu cao 1.2 m, réng 1.2 m, cã kÝch ch©n ®iÒu chØnh ®­îc chiÒu cao. §µi mãng cao 2.1 m, do ®ã chØ cÇn bè trÝ 1 tÇng gi¸o. 3. lËp biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt: C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc, mÆt b»ng thi c«ng, thêi gian thi c«ng, kh¶ n¨ng huy ®éng nh©n lùc vµ vËt t­…chia mÆt b»ng thi c«ng thµnh 6 ph©n khu (xem b¶n vÏ TC-02). v Thèng kª khèi l­îng vËt liÖu cho mçi ph©n khu: v Thèng kª khèi l­îng nh©n c«ng, ca m¸y: ( Xem Phô lôc “Thèng kª khèi l­îng nh©n c«ng vµ ca m¸y”) Sau khi ph¸ bªt«ng ®Çu cäc, tiÕn hµnh thi c«ng bªt«ng ®µi gi»ng, gåm c¸c c«ng t¸c sau: §æ bªt«ng lãt mãng: Bªt«ng lãt m¸c 100#, trén b»ng m¸y, ®æ b»ng cÇn cÈu kÕt hîp thñ c«ng. GCLD cèt thÐp, v¸n khu«n ®µi mãng. §æ bªt«ng mãng: Víi khèi l­îng bªt«ng mçi ph©n khu nh­ tÝnh to¸n, lùa chän biÖn ph¸p ®æ bªt«ng b»ng xe b¬m bªt«ng cã n¨ng suÊt phï hîp, sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm. 4. Chän m¸y phôc vô thi c«ng: 4.1. Chän xe vËn chuyÓn bªt«ng: Chän xe SB-92B, dung tÝch thïng q= 6 (m3) 4.2. Chän m¸y b¬m bªt«ng: Sö dông xe b¬m bªt«ng M16 n¨ng suÊt 40 (m3/h). Gi¶ thiÕt cø 10 phót ®æ hÕt 1 xe bªt«ng 6 (m3), nh­ vËy trong 1 giê cã thÓ ®æ nhiÒu nhÊt: 6x6 = 36 (m3) < 40. Trong 1 ca cã thÓ ®æ nhiÒu nhÊt: 36x8 = 288 (m3) bªt«ng, ®ñ ®¸p øng cho c¸c ph©n khu. 4.3. Chän m¸y trén bªt«ng: M¸y trén phôc vô ®æ bªt«ng lãt vµ trén v÷a tr¸t cho thi c«ng phÇn th©n sau nµy. Chän m¸y trén SB – 91A cã th«ng sè kü thuËt nh­ sau; Lo¹i m¸y SB – 91A V thïng trén (lÝt) 750 V s¶n xuÊt (lÝt) 500 §­êng kÝnh cèt liÖu lín nhÊt (mm) 70 N quay thïng (v/ph) 18.6 Thêi gian trén (s) 70 TÝnh n¨ng suÊt m¸y trén: Trong ®ã: + Vsx = 500 (lÝt) = 0.5 (m3) + KXL: hÖ sè xuÊt liÖu, b»ng 0.65 khi trén bªt«ng + NCK: Sè mÎ trén trong 1 giê t®æ vµo = 20 (s), ttrén = 70 (s), t®æ ra = 20 (s) à TCK = 110 (s). + Ktg: HÖ sè sö dông thêi gian, lÊy b»ng 0.8 Trong 1 ca, m¸y cã thÓ trén ®­îc: 8.5x8 = 68 (m3). Nh­ vËy ®Ó trén bªt«ng lãt chØ cÇn dïng 1 m¸y. 4.4. Chän cÇn cÈu phôc vô thi c«ng: Dïng cÇn cÈu RDK – 25 nh­ ®· chän trong phÇn “ C«ng t¸c thi c«ng cäc:. ch­¬ng iv thi c«ng phÇn th©n 1. thiÕt kÕ v¸n khu«n c¸c cÊu kiÖn chÝnh Nh­ ®· ph©n tÝch trong phÇn “ Thi c«ng ®µi, gi»ng”, lùa chän sö dông v¸n khu«n nhùa FUVI . 1.1. V¸n khu«n sµn: T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn: - T¶i träng do bªt«ng cèt thÐp sµn: - T¶i träng b¶n th©n v¸n khu«n: - Ho¹t t¶i do ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn di chuyÓn trªn mÆt sµn: - T¶i träng sinh ra do ®æ vµ ®Çm bªt«ng: Tæng t¶i träng t¸c dông: C¨n cø vµo biÓu ®å ®é vâng chuÈn do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp, chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®µ ®ì líp trªn L = 400 (mm). §µ ®ì líp trªn b»ng thÐp hép 100x50x6 (mm), ®µ ®ì líp d­íi b»ng xµ gå gç nhãm IV cã tiÕt diÖn 100x100 (mm2) ([R]gç = 115 Kg/cm2), chèng b»ng gi¸o PAL, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®µ ®ì líp duíi lµ 1200 (mm). v KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®µ ®ì líp d­íi: §µ ®ì líp d­íi lµm viÖc nh­ dÇm liªn tôc chÞu t¶i träng tËp trung t¹i vÞ trÝ c¸c ®µ líp trªn, gèi tùa t¹i vÞ trÝ ®Ønh gi¸o. Lùc tËp trung: M«men uèn lín nhÊt: KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn: Nh­ vËy ®µ ®ì líp d­íi ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc. 1.2. V¸n khu«n dÇm: v ThiÕt kÕ hÖ s­ên chèng ®ì v¸n ®¸y: ( TÝnh cho dÇm 350x750 mm) T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y: - T¶i träng do bªt«ng cèt thÐp: - T¶i träng do ®æ vµ ®Çm bªt«ng: Tæng t¶i träng: §µ ®ì líp trªn b»ng thÐp hép 100x50x6 (mm), kho¶ng c¸ch 400 (mm).§µ ®ì líp d­íi b»ng gç cã [R] = 115 (Kg/cm2), tiÕt diÖn 100x100 (mm2), chèng b»ng gi¸o PAL. v ThiÕt kÕ hÖ s­ên chèng ®ì v¸n thµnh: HÖ s­ên ®øng vµ s­ên ngang sö dông thÐp hép 100x50x10 (mm). T¶i träng t¸c dông vµo v¸n thµnh: - ¸p lùc ngang do v÷a bªt«ng: - T¶I träng sinh ra do ®Çm vµ ®æ bªt«ng: Tæng t¶i träng: Dùa vµo biÓu ®å do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp, chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng b»ng 400 (mm). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang chän tõ ®iÒu kiÖn bÒn cña s­ên ®øng, chän 600 (mm) ( ®· tÝnh to¸n trong phÇn thiÕt kÕ v¸n khu«n ®µi, gi»ng). 1.3. V¸n khu«n cét: TÝnh cho cét cã kÝch th­íc lín nhÊt (cét C-1 tÇng 1): tiÕt diÖn ngang 1100x1100 (mm), chiÒu cao 3,25 (m). T¶I träng t¸c dông vµo v¸n khu«n cét: - ¸p lùc ngang do v÷a bªt«ng: - T¶i träng sinh ra do ®Çm vµ ®æ bªt«ng: Tæng t¶i träng: Sö dông thÐp hép 100x50x6 (mm) lµm s­ên ®øng cho v¸n khu«n cét, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng b»ng 300 (mm). v ThiÕt kÕ g«ng cét: G«ng cét ®­îc tÝnh to¸n tõ ®iÒu kiÖn bÒn cña s­ên ®øng, s­ên ®øng lµm viÖc nh­ dÇm liªn tôc, gèi tùa lµ c¸c g«ng. T¶i träng t¸c dông: M«men lín nhÊt ë gi÷a nhÞp: §iÒu kiÖn bÒn cña s­ên ®øng: Trong ®ã: + W lµ m«men chèng uèn cña s­ên ®øng, W=51.33 (cm3) + [R] = 2300 (Kg/cm2) lµ c­êng ®é cña thÐp lµm s­ên ®øng. Thiªn vÒ an toµn, chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng b»ng 800 (mm). G«ng cét lµm viÖc nh­ dÇm ®¬n gi¶n, gèi tùa lµ vÞ trÝ 2 ®Çu g«ng, chÞu t¶i träng tËp trung t¹i vÞ trÝ c¸c s­ên ®øng. T¶i träng tËp trung cã gi¸ trÞ: M«men lín nhÊt: G«ng ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn: G«ng dïng thÐp hép 100x50x6 (mm), liªn kÕt víi s­ên ®øng b»ng mãc ch÷ U vµ nªm gç. 1.4. V¸n khu«n v¸ch, lâi: T¶I träng t¸c dông vµo v¸n khu«n: - ¸p lùc ngang do v÷a bªt«ng: - T¶i träng sinh ra do ®Çm vµ ®æ bªt«ng: Tæng t¶i träng: Sö dông thÐp hép 100x50x6 (mm) lµm s­ên ®øng , kho¶ng c¸ch 300 (mm). HÖ s­ên ngang bè trÝ kho¶ng c¸ch 550 (mm) S­ên ngang b»ng thÐp hép 100x50x6 (mm). 2. biÖn ph¸p thi c«ng phÇn th©n: 2.1. Thi c«ng cét, v¸ch, lâi, dÇm sµn: - Tr×nh tù thi c«ng: + L¾p dùng v¸n khu«n, cèt thÐp cét, v¸ch lâi. + §æ bªt«ng cét, v¸ch lâi. + Th¸o v¸n khu«n cét, v¸ch lâi, l¾p v¸n khu«n dÇm sµn. + L¾p cèt thÐp dÇm sµn. + §æ bªt«ng dÇm sµn. + Th¸o v¸n khu«n dÇm sµn. - C¬ giíi hãa tèi ®a ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. - C¨n cø vµo mÆt b»ng thi c«ng, khèi l­îng c«ng viÖc, kh¶ n¨ng huy ®éng nh©n c«ng, m¸y mãc vµ vËt t­ , chia mÆt b»ng thi c«ng phÇn th©n thµnh 2 ph©n khu. TiÕn hµnh thi c«ng xen kÏ gi÷a 2 ph©n khu. - Do khèi l­îng bªt«ng cét, v¸ch, lâi kh«ng nhiÒu nªn chän biÖn ph¸p ®æ bªt«ng b»ng cÇn trôc th¸p. §æ bªt«ng dÇm sµn b»ng m¸y b¬m bªt«ng cè ®Þnh. Sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm m¸c 400. Mét sè chó ý khi thi c«ng: v C«ng t¸c cèt thÐp: Cèt thÐp sö dông ph¶I ®óng sè hiÖu, ®­êng kÝnh, chñng lo¹i, sè l­îng vµ kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ. Cèt thÐp ph¶I s¹ch, kh«ng han gØ. Khi gia c«ng cèt thÐp ph¶I theo ®óng quy ®Þnh ®Ó kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp. Sö dông thiÕt bÞ gia c«ng phï hîp, tu©n thñ c¸c quy t¾c an toµn lao ®éng. Nèi buéc cèt thÐp ph¶I ch¾c ch¾n, theo ®óng thiÕt kÕ. ViÖc l¾p dung cèt thÐp ph¶I ®¶m b¶o bé phËn l¾p dùng tr­íc kh«ng g©y c¶n trë ®Õn bé phËn l¾p dùng sau. Cã biÖ ph¸p gi÷ æn ®Þnh cho cèt thÐp, ®¶m b¶o kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. v C«ng t¸c v¸n khu«n: §¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng, kÝch th­íc cÊu kiÖn theo thiÕt kÕ §¶m b¶o ®é æn ®Þnh, ch¾c ch¾n trong qu¸ tr×nh thi c«ng §¶m b¶o ®é kÝn khÝt, tr¸nh lµm mÊt n­íc xi m¨ng ¶nh h­ëng ®Õn c­êng ®é bªt«ng. L¾p r¸p vµ th¸o dì nhanh chãng, dÔ dµng Tæ hîp v¸n khu«n tr­íc d­íi mÆt ®Êt, sau ®ã dïng cÇn trôc th¸p vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p ghÐp. ChØ ®­îc th¸o dì v¸n khu«n khi bªt«ng ®· ®¹t c­êng ®é theo thiÕt kÕ. v C«ng t¸c bªt«ng: Tr­íc khi ®æ bªt«ng ph¶I kiÓm tra l¹i v¸n khu«n, cèt thÐp, ®¶m b¶o yªu cÇu vµ vÖ sinh s¹ch sÏ. T­íi n­íc xi m¨ng ë ch©n cét, v¸ch lâi ®Ó t¹o ®é b¸m dÝnh tèt. §æ bªt«ng cét, v¸ch lâi b»ng cÇn trôc th¸p, sö dông ben ®æ bªt«ng vµ èng cao su mÒm. Sö dông Ýt nhÊt 2 ben chøa bªt«ng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cña cÇn trôc th¸p. Kh«ng ®­îc ®æ bªt«ng cao qu¸ 2.5 (m) tr¸nh lµm ph©n tÇng bªt«ng. Sö dông ®Çm bµn cho bªt«ng sµn, ®Çm dïi víi bªt«ng cét, dÇm, v¸ch lâi. Kh«ng ®­îc ®Ó ®Çm va ch¹m vµo cèt thÐp. ChiÒu cao mçi líp ®æ bªt«ng kho¶ng 30 - 40 (cm). Sau khi ®æ xong mçi líp ph¶I ®Çm ngay. §æ bªt«ng theo nguyªn t¾c tõ xa ®Õn gÇn, kh«ng ®I l¹i ë khu vùc ®· ®æ bªt«ng xong. Trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng ph¶I lu«n gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi nÕu cã sù cè x¶y ra. Do sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm nªn tr­íc khi ®æ ph¶I kiÓm tra ®é sôt cña bªt«ng. Sau khi ®æ bªt«ng xong ph¶I tiÕn hµnh b¶o d­ìng theo quy ®Þnh. 2.2. Thi c«ng phÇn m¸i: Sau khi thi c«ng dÇm sµn tÇng m¸I, tiÕn hµnh x©y t­êng m¸I vµ bê m¸I, t­êng thu håi m¸I theo thiÕt kÕ cao 1.5 (m). Sau ®ã ®æ bªt«ng xØ t¹o dèc, bªt«ng xØ ®­îc t¹o dèc vÒ phÝa thu n­íc víi ®é dèc thiÕt kÕ 1.5%. C¸c c«ng t¸c tiÕp theo lµ l¸t g¹ch chèng nãng ( sö dông g¹ch th«ng t©m), ®æ bªt«ng chèng thÊm, cuèi cïng lµ l¸t 2 líp g¹ch l¸ nem. 2.3. C«ng t¸c hoµn thiÖn: Gåm c¸c c«ng t¸c: x©y t­êng; l¾p khu«n cöa; l¾p hÖ thèng ®­êng ®iÖn, n­íc; tr¸t trong, tr¸t trÇn, tr¸t ngoµi; l¸t sµn; quÐt v«i. v C«ng t¸c x©y t­êng: T­êng ®­îc x©y thµnh tõng ®ît, mçi ®ît x©y cao kho¶ng 1.5 (m), nÕu x©y cao h¬n 1.5m th× ph¶I bè trÝ gi¸o thao t¸c. Tr­íc khi x©y ph¶I t­íi n­íc cho g¹ch thËt kü ®Ó ®¶m b¶o kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng g¹ch hót n­íc tõ v÷a x©y. Khèi x©y ph¶i ®­îc ®¶m b¶o yªu cÇu ngang b»ng, ®øng th¼ng mÆt ph¼ng, gãc vu«ng, kh«ng trïng m¹ch, khèi x©y ®Æc ch¾c. v C«ng t¸c tr¸t: ChØ tiÕn hµnh tr¸t khi t­êng ®· kh« ( sau 7 ngµy ), v× v÷a tr¸t mau ®«ng cøng h¬n nªn nÕu t­êng ­ít th× v÷a tr¸t sÏ kh«ng b¸m dÝnh ®­îc, lµm bë hÕt líp v÷a tr¸t. Tr×nh tù tr¸t nh­ sau: tr¸t tõ tÇng trªn xuèng ®èi víi c«ng t¸c tr¸t ngoµi, vµ tr¸t tõ tÇng d­íi lªn ®èi víi tr¸t trong. Khi tr¸t ph¶I kiÓm tra ®é nh½n ph¼ng cña t­êng b»ng th­íc, d©y däi, hoÆc niv«. v C«ng t¸c l¸t sµn: §Æt ­ím thö c¸c viªn g¹ch theo 2 chiÒu cña « sµn, nÕu thõa th× ph¶i ®iÒu chØnh dån vÒ 1 phÝa hay 2 phÝa sao cho ®Ñp .Sau khi ®· lµm xong c¸c b­íc kiÓm tra gãc vu«ng vµ ­ím thö ta ®Æt cè ®Þnh 4 viªn g¹ch ë 4 gãc, c¨ng d©y theo 2 chiÒu ®Ó c¨n chØnh c¸c viªn cßn l¹i. L¸t c¸c hµng g¹ch theo chu vi « sµn ®Ó lÊy mèc chuÈn cho c¸c viªn g¹ch phÝa trong, kiÓm tra b»ng ph¼ng cña sµn b»ng niv«. TiÕn hµnh b¾t m¹ch b»ng v÷a xi m¨ng tr¾ng hoµ thµnh n­íc sao cho xi m¨ng lÊp ®Çy m¹ch .Sau ®ã lau s¹ch xi m¨ng b¸m trªn bÒ mÆt g¹ch. G¹ch ®­îc l¸t tõ trong ra ngoµi ®Ó tr¸nh dÉm lªn g¹ch khi v÷a míi l¸t xong. L¸t xong mçi « sµn nÒn, tr¸nh ®i l¹i ngay ®Ó cho v÷a l¸t ®«ng cøng .Khi cÇn ®i l¹i th× ph¶i b¾c v¸n. v C«ng t¸c quÐt v«i: Sau khi mÆt tr¸t kh« hoµn toµn th× míi tiÕn hµnh quÐt v«i (sau 7 ngµy). ViÖc quÐt s¬n trong nhµ ®­îc thùc hiÖn tõ tÇng 1 ®Õn tÇng m¸i cßn quÐt s¬n ngoµi nhµ ®­îc thùc hiÖn tõ tÇng m¸i xuèng tÇng 1. 3. chän m¸y phôc vô thi c«ng: 3.1. Chän cÇn trôc th¸p: - ChiÒu cao yªu cÇu : Hyc ³ ho + h1 + h2 + h3 Trong ®ã: + ho = 60.8+1.25=62.05 m – ChiÒu cao c«ng tr×nh. + h1 = 2.1 m – ChiÒu cao ben chøa bªt«ng. + h2 = 1.5 m – ChiÒu cao mãc cÈu vµ dông cô treo buéc + h3 = 1 m – Kho¶ng c¸ch an toµn. à Hyc ³ 62.05 + 2.1 + 1.5 + 1 = 66.65 (m) - TÇm víi yªu cÇu : Ryc ≥ Trong ®ã : S – Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ t©m quay cÇn trôc ®Õn mÐp c«ng tr×nh hoÆc ch­íng ng¹i vËt. S ³ 2.5 (m) L – Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ an toµn ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt cÊu kiÖn xa nhÊt, . B – ChiÒu réng c«ng tr×nh, B = 51.6 (m). - Søc n©ng yªu cÇu : Søc n©ng yªu cÇu tÝnh to¸n víi vËt n©ng cã träng l­îng lín nhÊt lµ thïng chøa bªt«ng (1 m3) cã Q = 2.5 (T) * Do ®ã, chän cÇn trôc th¸p QTZ6021 cã c¸c th«ng sè kü thuËt : - ChiÒu cao lín nhÊt : Hmax = 61.5 (m ) - Søc trôc : Qmax = 10 T , Qmin = 3.6 (T) - TÇm víi : R = 40 (m) - Tèc ®é n©ng vËt : vn = 60 (m/phót) - Tèc ®é h¹ vËt: vh = 60 (m/phót) - Tèc ®é di chuyÓn xe con : vc = 40 (m/phót) - Tèc ®é quay : v q = 0.43 vßng/phót v TÝnh n¨ng suÊt cña cÇn trôc: Trong ®ã: Q - Søc n©ng cña cÇn trôc ë tÇm víi R cho tr­íc, ta tÝnh víi Q = 4 (T). K1 = 0.8 – HÖ sè sö dông thêi gian. K2 = 0.6 – HÖ sè sö dông t¶i träng cña cÇn trôc th¸p. nck = : Sè chu kú thùc hiÖn trong 1 giê. Tck = E( t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6) E = 0.8 – HÖ sè kÕt hîp ®ång thêi c¸c ®éng t¸c. t1 = 60 (s) – Thêi gian mãc ben vµo cÇn. t2 = (s) – Thêi gian n©ng ben. t3 = = 78 (s) – Thêi gian hµnh tr×nh cña xe con. t4 = = 143 (s) – Thêi gian xoay cÇn. t5 = (s) – Thêi gian h¹ ben. t6 = 60 (s) – Thêi gian th¸o ben khái cÇn. --> Tck =0.8x( 60 + 57 + 78 +143 +57 + 60) = 364 (s) --> nck = Do ®ã, N = 4x9.9x0.8x0.6 = 19 (T/h) = 152 (T/ca). Trong 1 ca, khèi l­îng bªt«ng cét, v¸ch lâi ph¶I ®æ lµ 54.8 (m3) = 137 (T). Nh­ vËy cÇn trôc th¸p ®ñ ®¶m b¶o. 3.2. Chän m¸y b¬m bªt«ng: Khèi l­îng bªt«ng dÇm sµn lín nhÊt ph¶I ®æ trong 1 ca lµ 128 (m3). Chän m¸y b¬m bªt«ng cè ®Þnh BSA 1005D cã th«ng sè kü thuËt: Lo¹i m¸y BSA 1005D N¨ng suÊt (m3/h) 47 ¸p lùc b¬m (Kg/cm2) 71 Hµnh tr×nh pitt«ng (mm) 1000 §­êng kÝnh xi lanh (mm) 150 Dung tÝch phÔu chøa (lÝt) 300 3.3. Chän vËn th¨ng: C«ng tr×nh thi c«ng hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶I cã 2 vËn th¨ng: - VËn th¨ng chë ng­êi - VËn th¨ng chë vËt liÖu v VËn th¨ng chë vËt liÖu: Chñ yÕu sö dông ®Ó vËn chuyÓn g¹ch x©y t­êng, g¹ch l¸t, v÷a tr¸t… Chän 2 vËn th¨ng TP-5 cã th«ng sè kü thuËt: §é cao n©ng (m) Søc n©ng (T) TÇm víi R (m) VËn tèc n©ng (m/s) C«ng suÊt ®éng c¬ (KW) 50 0.5 3.5 7 3.5 v VËn th¨ng chë ng­êi: Chän vËn th¨ng PGX 800 – 16. Th«ng sè kü thuËt: §é cao n©ng (m) Søc n©ng (T) TÇm víi R (m) VËn tèc n©ng (m/s) C«ng suÊt ®éng c¬ (KW) 50 0.8 1.3 16 3.1 3.4. Chän ®Çm bªt«ng: - §Çm dïi: Chän ®Çm dïi U21-75 cã th«ng sè kü thuËt: + Thêi gian ®Çm: 30 (s) + B¸n kÝnh t¸c dông: 25 – 35 (cm) + ChiÒu s©u líp ®Çm: 20 – 40 (cm) + N¨ng suÊt ®Çm: 6m3/h - §Çm bµn: m· hiÖu U - 7 + Thêi gian ®Çm: 50 (s) + B¸n kÝnh t¸c dông: 25 – 35 (cm) + ChiÒu s©u líp ®Çm: 10 – 30 (cm) + N¨ng suÊt ®Çm: 5m3/h 4. khèi l­îng nh©n c«ng vµ ca m¸y: ( Xem Phô lôc “Thèng kª khèi l­îng nh©n c«ng vµ ca m¸y”) ch­¬ng v thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng 1. thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng: ViÖc thi c«ng c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶I ®­îc tæ chøc, qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng, kinh tÕ vµ thêi gian thi c«ng. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu trªn, c«ng tr×nh Chung c­ C3 – Mü §×nh ®· ®­îc c¬ giíi hãa tèi ®a. C¸c tæ ®éi c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr­êng ®­îc s¾p xÕp nh­ sau: v C«ng t¸c cèt thÐp: - 1 tæ ®éi chuyªn thi c«ng trªn c«ng tr­êng - 1 tæ ®éi chuyªn gia c«ng thÐp v C«ng t¸c v¸n khu«n: - 1 tæ ®éi chuyªn thi c«ng trªn c«ng tr­êng - 1 tæ ®éi chuyªn gia c«ng v¸n khu«n v C«ng t¸c bªt«ng: - 1 tæ ®éi chuyªn thi c«ng trªn c«ng tr­êng - 1 tæ ®éi chuyªn vËn hµnh m¸y b¬m, m¸y trén v÷a v C«ng t¸c hoµn thiÖn: - 1 tæ ®éi phô t¸ch c«ng t¸c x©y - 1 tæ ®éi phô tr¸ch c«ng t¸c tr¸t - 1 tæ ®éi phô tr¸c c«ng t¸c quÐt s¬n, quÐt v«i - 1 tæ ®éi phô tr¸ch c«ng t¸c l¸t sµn, nÒn. Ngoµi ra bè trÝ 1 tæ ®éi phô tr¸ch ®iÖn, 1 tæ ®éi phô tr¸ch cung cÊp n­íc , 1 tæ ®éi phô tr¸ch vËn chuyÓn vËt liÖu vµ phôc vô thi c«ng. ViÖc bè trÝ mÆt b»ng, ph©n khu thi c«ng, quy tr×nh thi c«ng ®· ®­îc tÝnh to¸n trong c¸c phÇn t­¬ng øng. 2. lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng: ( Xem b¶n vÏ TC-04) ch­¬ng vi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng 1. thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng c«ng tr­êng: HÖ thèng giao th«ng c«ng tr­êng gåm ®­êng ngoµi c«ng tr­êng vµ ®­êng néi bé trong c«ng tr­êng. §­êng ngoµi c«ng tr­êng lµ ®­êng ®« thÞ cã s½n, do ®ã ë ®©y chØ cÇn thiÕt kÕ ®­êng giao th«ng néi bé c«ng tr­êng. §Æc ®iÓm cña ®­êng c«ng tr­êng lµ thêi gian sö dông ng¾n, c­êng ®é xe ch¹y kh«ng lín, do ®ã yªu cÇu kü thuËt kh«ng cao, nªn tËn dông nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ thêi gian x©y dung. Tuy nhiªn ®­êng c«ng tr­êng ph¶I ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ thi c«ng, ®¶m b¶o an toµn cho xe, m¸y vµ c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, vµ c¨n cø vµo mÆt b»ng c«ng tr×nh chän ®­êng néi bé c«ng tr­êng lµ ®­êng 2 lµn xe cã bÒ réng 6m. MÆt ®­êng ®Çm chÆt r¶I c¸t sái, g¹ch vôn..®¸nh dèc 2% vÒ phÝa r·nh thu n­íc . MÆt c¾t ngang ®­êng c«ng tr­êng §Ó ®¶m b¶o an toµn cho xe ch¹y, ë nh÷ng khóc quanh lÊy b¸n kÝnh cong cña ®­êng R = 15 (m). LÒ ®­êng c¸ch mÐp ngoµi c«ng tr×nh mét ®o¹n b»ng 4 (m), vµ c¸ch nhµ t¹m, kho b·I c«ng tr­êng 1.5 (m). §­êng ®iÖn trªn kh«ng c¸ch mÆt ®­êng tèi thiÓu 7 (m), ®­êng èng cÊp n­íc c¾t qua ®­êng giao th«ng ph¶I ®I ngÇm d­íi ®Êt. ë cæng vµo c«ng tr­êng ®Æt biÓn b¸o h¹n chÕ tèc ®é xe ch¹y 5 (km/h). 2. ThiÕt kÕ nhµ t¹m c«ng tr­êng: - Nhµ t¹m thiÕt kÕ phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh, lµ n¬I lµm viÖc, nghØ ng¬I cña c¸n bé, c«ng nh©n thi c«ng c«ng tr×nh. - DiÖn tÝch x©y dùng nhµ t¹m phô thuéc vµo d©n sè c«ng tr­êng. D©n sè c«ng tr­êng ®­îc chia thµnh 5 nhãm: + Nhãm A: Sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp ë c«ng tr­êng + Nhãm B: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng phô trî + Nhãm C: Sè c¸n bé kü thuËt + Nhãm D: Sè nh©n viªn hµnh chÝnh + Nhãm E: Sè nh©n viªn dÞch vô - TÝnh to¸n sè l­îng tõng nhãm nh­ sau: + Nhãm A: A = Ntb(Sè c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÓp trung b×nh ë c«ng tr­êng ). - Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng vµ biÓu ®å nh©n lùc, x¸c ®Þnh ®­îc Ntb=136 (ng­êi) C¸c nhãm cßn l¹i ®­îc tÝnh theo nhãm A: + Nhãm B: B = kA = 0.3 x 136 = 40 (ng­êi) ( hÖ sè k = 20-30%, øng víi c«ng tr×nh x©y dung trong thµnh phè) + Nhãm C: C = (4% - 8%)(A+B) = 0.08 x (136+40) = 14 (ng­êi) + Nhãm D: D = 5%(A+B+C) = 0.05x(136+40+14) = 10 (ng­êi) + Nhãm E: E = (3%-5%)(A+B+C+D) = 0.05x(136+40+14+10) = 10 (ng­êi) - Sè ng­êi lµm viÖc ë c«ng tr­êng ( TÝnh ®Õn tØ lÖ ®au èm hµng n¨m 2%, tØ lÖ nghØ phÐp 4%): (ng­êi) V× c«ng tr­êng x©y dùng trong thµnh phè nªn d©n sè c«ng tr­êng t¹m tÝnh lµ N = G = 222 (ng­êi). v TÝnh to¸n diÖn tÝch nhµ t¹m: Dùa vµo tiªu chuÈn tÝnh to¸n nhµ t¹m trªn c«ng tr­êng, tÝnh s¬ bé nh­ sau: - Phßng lµm viÖc ( hµnh chÝnh vµ kü thuËt): tiªu chuÈn 4m2/ ng­êi Do mÆt b»ng h¹n chÕ nªn bè trÝ khu lµm viÖc cña Ban chØ huy c«ng tr­êng víi diÖn tÝch: S = 3 x 15 = 45 (m2). C¸n bé trªn c«ng tr­êng sÏ lµm viÖc vµ nghØ ng¬I t¹i ®©y. - Phßng Y tÕ: tiªu chuÈn 0.04 m2/ ng­êi Chän S = 3 x 3 = 9 (m2) - Nhµ ë cho c«ng nh©n: tiªu chuÈn 4m2/ ng­êi V× h¹n chÕ mÆt b»ng nªn chØ bè trÝ cho kho¶ng 20% c«ng nh©n. DiÖn tÝch: S = 3 x 11.6+ 3 x 27 = 115.8 (m2) - Phßng b¶o vÖ: S = 3 x 2 = 6 (m2) Bè trÝ 2 phßng b¶o vÖ ë 2 cæng ra vµo c«ng tr­êng. - Phßng t¾m: tiªu chuÈn 25 ng­êi/2.5m2 Phßng vÖ sinh: tiªu chuÈn 25 ng­êi/2.5m2 Bè trÝ phßng t¾m vµ phßng vÖ sinh: S = 2 x 3 x 3 = 18 (m2) - Nhµ ®Ó xe chän: S = 3 x 20 = 60 (m2) 3. ThiÕt kÕ kho b·i: 3.1. Kho xim¨ng ( kho kÝn ): Do c«ng tr×nh sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm nªn xim¨ng dù tr÷ chñ yÕu dïng cho c«ng t¸c trén v÷a x©y, tr¸t, bªt«ng lãt. C¸c ngµy sö dông xim¨ng nhiÒu nhÊt lµ c¸c ngµy ®æ bªt«ng lãt mãng, lãt nÒn. Khèi l­îng bªt«ng lãt nÒn tÇng hÇm lµ lín nhÊt V = 127 (m3). Bªt«ng lãt m¸c 100, cã ®Þnh møc 223 (Kg) xim¨ng/m3 bªt«ng lãt. Do ®ã khèi l­îng xim¨ng cÇn dù tr÷ lµ: 223 x 127 = 28321 (Kg). Chän khèi l­îng dù tr÷ lµ 30 (T). TÝnh diÖn tÝch kho: Trong ®ã: a =1.4 -1.6 ®èi víi kho kÝn Qdt: Khèi l­îng xim¨ng dù tr÷, 30 (T) Dmax: §Þnh møc s¾p xÕp vËt liÖu, xim¨ng ®ãng bao cã Dmax = 1.3 (T/m2) Chän S = 36 (m2). Bè trÝ thµnh 2 kho ë gÇn vÞ trÝ c¸c tr¹m trén ®Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng. 3.2. Kho thÐp: L­îng thÐp trªn c«ng tr­êng dïng ®Ó gia c«ng,l¾p ®Æt cho c¸c kÕt cÊu: cäc nhåi, cét, v¸ch, lâi, dÇm, sµn…Trong ®ã khèi l­îng dïng cho cäc nhåi lµ nhiÒu nhÊt, Q = 17 (T). §Þnh møc cÊt tr÷ thÐp trßn d¹ng thanh lµ Dmax = 4 T/m2 TÝnh diÖn tÝch kho: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp thÐp chän diÖn tÝch kho thÐp nh­ sau: S = 3 x 12= 36(m2) Kho thÐp bè trÝ trong ph¹m vi b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc vËn chuyÓn, th¸o dì cèt thÐp. Khu vùc gia c«ng thÐp ®Æt ngay bªn c¹nh kho thÐp, diÖn tÝch 3x12=36 (m2). 3.3. Kho v¸n khu«n: L­îng v¸n khu«n sö dông lín nhÊt lµ trong c¸c ngµy thi c«ng dÇm, sµn tÇng hÇm ( Q = 1868 m2 ). TÝnh diÖn tÝch kho: Chän: S = 3 x 21= 63 (m2). Bè trÝ thµnh 2 kho 3x7 (m) vµ 3x14 (m), kho v¸n khu«n còng ®Æt trong tÇm b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p ®Ó tiÖn vËn chuyÓn. Khu vùc gia c«ng bè trÝ gÇn kho v¸n khu«n. 3.4. B·i chøa c¸t ( lé thiªn): B·i c¸t phôc vô trén bªt«ng lãt, v÷a tr¸t, v÷a x©y. C¸c ngµy sö dông nhiÒu nhÊt lµ c¸c ngµy ®æ bªt«ng lãt nÒn tÇng hÇm. Khèi l­îng bªt«ng lãt nÒn: V = 127 (m3). Bªt«ng lãt m¸c 100, cã ®Þnh møc 0.424m3 c¸t vµng/m3. Khèi l­îng c¸t vµng cÇn dïng lµ: 0.424x127 = 54 (m3). §Þnh møc ®æ ®èng thñ c«ng lµ 2m3/m2 mÆt b»ng. Do ®ã, diÖn tÝch b·i c¸t lµ: S = 1.2x54/2 = 32.4 (m2). Chän S= 4x4 =16 (m2). §¸nh ®èng ®­êng trßn ®­êng kÝnh 4m, chiÒu cao 1.5m, cÇn 2 ®èng, mçi ®èng 27 (m3). 3.5. B·i chøa sái, ®¸ d¨m ( lé thiªn): §Þnh møc khèi l­îng sái ®Ó trén bªt«ng m¸c 100 lµ: 0.836m3 sái/m3 bªt«ng. Khèi l­îng sái cÇn dïng: 0.836x127 = 106.1 (m3). §Þnh møc ®æ ®èng thñ c«ng lµ 2m3/m2 mÆt b»ng. Do ®ã: S = 106/2 = 53 (m2) Chän S = 5x5= 25 (m2), ®æ ®èng thµnh h×nh trßn ®­êng kÝnh 5m, chiÒu cao 1.5m, cÇn 2 ®èng, mçi ®èng 53 (m3). 3.6. B·i xÕp g¹ch ( lé thiªn): B·i chøa g¹ch phôc vô cho c«ng t¸c x©y t­êng. Khèi l­îng t­êng x©y cho tÇng 2 -17 lµ lín nhÊt, V = 122.4 (m3). Theo §Þnh møc dù to¸n XDCB 1999 (m· hiệu GE.2220) ta cã khèi l­îng g¹ch lµ: 0.8x122.4 = 98 (m3). Sè l­îng g¹ch: 98/(0.065x0.11x0.22) = 62302 viªn. §Þnh møc xÕp g¹ch lµ 700 viªn/m2 mÆt b»ng. Do ®ã diÖn tÝch b·i g¹ch lµ: S= 1.2x62302/700 = 106.8 (m2). Do khèi l­îng g¹ch dïng kh¸ lín nªn ta cung cÊp thµnh 2 ®ît. Chän diÖn tÝch b·i: S = 4x14 = 56 (m2), chiÒu cao xÕp 1.5m. ch­¬ng vii biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«I tr­êng An toµn lao ®éng vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng lµ mét nhiÖm vô quan träng khi thi c«ng, ®Æc biÖt víi nhµ cao tÇng. Do vËy trong khi thi c«ng cÇn tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn an toµn trong x©y dùng vµ c¸c yªu cÇu liªn quan: 1. C«ng t¸c an toµn lao ®éng: VÊn ®Ò an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n, c¸n bé lµm viÖc trªn c«ng tr­êng ®­îc thùc hiÖn theo TCVN 5308-91. 1.1. §èi víi thiÕt bÞ: - Trong c«ng t¸c thi c«ng c¬ giíi : C¸c lo¹i m¸y mãc thi c«ng ®Òu ®­îc kiÓm tra an toµn vµ cã chøng chØ kiÓm ®Þnh cña c¬ quan an toµn lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc b¶o d­ìng vµ kiÓm tra an toµn th­êng xuyªn. - T¹i c¸c vÞ trÝ sö dông m¸y ®Òu cã néi quy sö dông m¸y. - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn c«ng tr­êng ®Òu cã d©y trung tÝnh. - C¸c thiÕt bÞ m¸y, m¸y mãc chuyªn dïng ®Òu do c«ng nh©n kü thuËt ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh vµ cã kinh nghiÖm thi c«ng vËn hµnh, nghiªm cÊm c«ng nh©n kh«ng cã tr¸ch nhiÖm sö dông m¸y. C¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc uèng r­îu, bia trong giê lµm viÖc. - Tr­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc th­êng xuyªn kiÓm tra d©y c¸p vµ d©y cÈu ®em dïng. Kh«ng cÈu qu¸ søc n©ng cña cÇn trôc. - Ng­êi l¸i cÇn trôc th¸p khi cÈu hµng b¾t buéc ph¶i b¸o tr­íc cho c«ng nh©n ®ang lµm viÖc ë d­íi b»ng tÝn hiÖu ©m thanh (chu«ng). TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu cho thî l¸i cÇn trôc ®Òu ph¶i do tæ tr­ëng ph¸t ra. Khi cÈu c¸c cÊu kiÖn cã kÝch th­íc lín ®éi tr­ëng trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng viÖc, c¸c tÝn hiÖu ®­îc truyÒn ®i cho ng­êi l¸i cÈu ph¶i b»ng ®iÖn tho¹i, b»ng v« tuyÕn hoÆc b»ng c¸c dÊu hiÖu qui ­íc b»ng tay,b»ng cê. Kh«ng cho phÐp truyÒn tÝn hiÖu b»ng lêi nãi. C¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kh¸c chØ ®­îc cho phÐp lµm viÖc ë nh÷ng khu vùc kh«ng n»m trong vïng nguy hiÓm cña cÇn cÈu th¸p. Nh÷ng vïng lµm viÖc cña cÇn cÈu th¸p cã rµo ng¨n ®Æt nh÷ng biÓn chØ dÉn nh÷ng n¬i nguy hiÓm cho ng­êi vµ xe cé ®i l¹i. Nh÷ng tæ ®éi c«ng nh©n l¾p r¸p kh«ng ®­îc ®øng d­íi vËt cÈu vµ tay cÇn cña cÇn trôc. - §èi víi thî hµn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tr­íc khi b¾t ®Çu c«ng t¸c hµn ph¶i kiÓm tra hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ hµn ®iÖn, thiÕt bÞ tiÕp ®Þa vµ kÕt cÊu còng nh­ ®é bÒn ch¾c c¸ch ®iÖn. KiÓm tra d©y nèi tõ m¸y ®Õn b¶ng ph©n phèi ®iÖn vµ tíi vÞ trÝ hµn.Thî hµn trong thêi gian lµm viÖc ph¶i mang mÆt n¹ cã kÝnh mÇu b¶o hiÓm. §Ó ®Ò phßng tia hµn b¾n vµo trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cÇn ph¶i mang g¨ng tay b¶o hiÓm, lµm viÖc ë nh÷ng n¬i Èm ­ít ph¶i ®i ñng cao su. 1.2. §èi víi c«ng nh©n: TÊt c¶ c«ng nh©n lµm viÖc trong c«ng tr×nh ®Òu ®­îc häc quy ®Þnh an toµn lao ®éng vµ kh¸m søc khoÎ, trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho tõng lo¹i c«ng viÖc theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc tr­íc khi vµo thi c«ng. Cô thÓ nh­ sau: v An toµn trong c«ng t¸c hè mãng : - Khi thi c«ng ®µo ®Êt ph¶i cã hµng rµo, ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn b¸o hiÖu . - Trong khi thi c«ng tuyÖt ®èi cÊm c«ng nh©n ®­îc ngåi nghØ hoÆc leo trÌo trªn m¸i dèc khi ®µo ®Êt hoÆc khi vËn chuyÓn ®Êt lªn b»n c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng . §Æc biÖt nÕu gÆp trêi m­a to th× ph¶i dõng thi c«ng ngay, nÕu ®é Èm cña m¸i dèc kh«ng cho phÐp - Tr­íc khi thi c«ng ph¶i xem xÐt cã tuyÕn d©y ®iÖn hay ®­êng èng kü thuËt ngÇm trong thi c«ng hay kh«ng. NÕu cã th× xö lý kÞp thêi nÕu kh«ng sÏ g©y nguy hiÓm vµ háng ®­êng èng . - VËt liÖu ®Æt c¸ch hè ®µo Ýt nhÊt 2m ®Ó tr¸nh l¨n xuèng hè ®µo g©y nguy hiÓm. - Kh«ng ®i l¹i trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y ®µo ®Êt . v An toµn lao ®éng v¸n khu«n, dµn gi¸o: - Bè trÝ l­íi an toµn xung quanh khu vùc dµn gi¸o thi c«ng, lan can an toµn cao h¬n mÆt trªn sµn thao t¸c kho¶ng 1m. - Khi l¾p v¸n khu«n cho tõng cÇu kiÖn ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c: v¸n khu«n phÇn trªn chØ ®­îc l¾p khi v¸n khu«n phÇn d­íi ®· ®­îc l¾p cè ®Þnh .ViÖc l¾p v¸n khu«n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c sµn thao t¸c cã lan can b¶o vÖ. - Khi lµm viªc ë trªn cao th× ph¶i cã d©y an toµn. - Khi th¸o v¸n khu«n ph¶i dì tõng cÇu kiÖn, kh«ng ®Ó v¸n khu«n r¬i tù do vµ nÐm tõ trªn cao xuèng . v An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c cèt thÐp: - Ph¶i ®eo g¨ng tay khi c¹o gØ, gia c«ng cèt thÐp ,khi hµn cèt thÐp ph¶i cã kÝnh b¶o vÖ viªc c¾t cèt thÐp ph¶i tr¸nh g©y nguy hiÓm - Bè trÝ hµng rµo ch¾n xung quanh khu vùc gia c«ng thÐp, cã biÓn b¸o nguy hiÓm. v An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng: - Khi ®æ bª t«ng ë ®é cao lín c«ng nh©n ®Çm bª t«ng ph¶i ®­îc ®eo d©y an toµn vµ buéc vµo ®iÓm cè ®Þnh . - C«ng nh©n khi lµm viÖc ph¶i ®i ñng ,®eo g¨ng tay . v An toµnlao ®éng trong c«ng t¸c hoµn thiÖn: C«ng t¸c hoµn thiÖn ë trªn cao: c«ng t¸c hoµn thiÖn ngoµi rÊt nguy hiÓm do ®ã ph¶i cã sµn c«ng t¸c ch¾c ch¾n ,cã d©y ®eo an toµn cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo dµn gi¸o . v An toµn khi cÈu l¾p vËt liÖu ,thiÕt bÞ: Tr¸nh lµm viÖc d­íi khu vùc ®ang ho¹t ®éng cña cÇn trôc , c«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ mò b¶o hé lao ®éng .M¸y mãc vµ c¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ ph¶i ®­¬c kiÓm tra th­êng xuyªn. v An toµn lao ®«ng v× ®iÖn: - CÇn ph¶i chó ý hÕt søc c¸c tai n¹n x¶y ra do l­íi ®iÖn bÞ va ch¹m do chËp ®­êng d©y .C«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng , ®­îc phæ biÕn c¸c kiÕn thøc vÒ ®iÖn - C¸c d©y ®iÖn trong ph¹m vi thi c«ng ph¶i ®­îc bäc líp c¸ch ®iÖn vµ ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn .C¸c dông cô ®iÖn cÇm tay còng ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra sù dß rØ dßng ®iÖn . 1.3. §èi víi c«ng tr­êng: - T¹i c«ng tr­êng bè trÝ mét c¸n bé kü thuËt chuyªn phô tr¸ch c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng, c¸n bé an toµn phô tr¸ch viÖc gi¸o dôc c¸c quy t¾c an toµn tíi toµn bé c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr­êng, trang bÞ c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n, l¾p ®Æt hÖ thèng gi¸o an toµn trªn c«ng tr­êng vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy t¾c an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng trªn c«ng tr×nh. - Trªn c«ng tr×nh cã hÖ thèng biÓn b¸o néi quy, khÈu hiÖu an toµn lao ®éng. TÊt c¶ c¸c n¬i nguy hiÓm ®Òu cã lan can rµo ch¾n biÓn b¸o theo c¸c quy ®inh quy ph¹m. Bao quanh c«ng tr×nh lµ hÖ thèng gi¸o hoµn thiÖn kÕt hîp c¨ng bªn ngoµi lµ hÖ thèng l­íi an toµn vµ chèng bôi ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c c«ng viÖc thi c«ng. - TuyÖt ®èi cÊm: kh«ng ®­îc mang chÊt næ, chÊt dÔ ch¸y vµo khu vùc c«ng tr­êng. - L¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô thi c«ng vµo ban ®ªm. 2. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng : - L¾p ®Æt hµng rµo xung quanh c«ng tr­êng - Trong mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ hÖ thèng thu n­íc th¶i kh«ng cho ch¶y trµn n­íc bÈn xuèng c¸c khu vùc xung quanh. - Bè trÝ cÇu röa xe tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc c«ng tr×nh. TÊt c¶ c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn ra vµo c«ng tr­êng ®Òu ®­îc röa s¹ch sÏ tr­íc khi ch¹y ra ngoµi ®­êng phè. - Khi thi c«ng, ph¶i lu«n duy tr× c¸c biÖn ph¸p tr¸nh g©y bôi, g©y ån ¶nh h­ëng ®Õn sinh ho¹t chung cña khu vùc xung quanh. - Thùc hiÖn chÕ ®é vÖ sinh c«ng nghiÖp sau mçi ngµy lµm viÖc. Lu«n tæ chøc mét tæ nh©n c«ng (tæ c«ng nhËt) th­êng xuyªn dän vÖ sinh c«ng tr­êng hµng ngµy. - Thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn phÕ th¶i tõ trªn tÇng cao xuèng qua c¸c èng m¸ng kÝn xuèng c¸c bån chøa di ®éng ®Æt bªn d­íi, hoÆc b»ng vËn th¨ng vµo ban ®ªm ®¶m b¶o chèng ån vµ chèng bôi. §ång thêi phÕ th¶i ®­îc vËn chuyÓn ®æ ®i ngay trong ngµy hoÆc vµo ban ®ªm. - Che l­íi chèng bôi 1x1 t¹i c¸c mÆt ®øng khu lµm viÖc tíi hÕt cao ®é sµn tÇng trªn cïng. - Xe vËn chuyÓn vËt liÖu, phÕ th¶i khi ra khái c«ng tr×nh ®Òu ®­îc phñ b¹t. - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc g©y ra tiÕng ån lín lu«n cã biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng thÝch hîp ®Ó gi¶m thiÓu ®Õn møc tèi ®a ¶nh h­ëng tíi sinh ho¹t chung cña khu vùc. - Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc, toµn bé lÒu l¸n kh«ng cÇn thiÕt, c¸c vËt liÖu thõa, r¸c r­ëi vµ phÕ th¶i sÏ ®­îc chuyÓn ra khái c«ng tr­êng. 3. C«ng t¸c an ninh khu vùc: - Bè trÝ b¶o vÖ 24 giê/ ngµy cho c«ng tr×nh - T¹i c¸c vÞ trÝ xung yÕu vµo ban ®ªm ®Òu cã bè trÝ hÖ thèng ®Ìn pha ®Ó b¶o vÖ c«ng tr­êng. - TÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n tham gia thi c«ng t¹i c«ng tr×nh ®Òu cã lý lÞch râ rµng, cã th¸i ®é nghiªm tóc vµ tu©n thñ tèt néi quy c«ng tr­êng nãi riªng vµ néi qui cña Khu vùc, cña ®Þa ph­¬ng nãi chung, cã lµm thÎ (cã d¸n ¶nh ) ra vµo c«ng tr­êng, vµ nép trÝch yÕu tõng CBCNV trªn c«ng tr­êng cho Ban qu¶n lý dù ¸n theo dâi vµ kiÓm so¸t nh©n sùThùc hiÖn ®¨ng ký t¹m tró cho sè b¶o vÖ ph¶i ë l¹i c«ng tr­êng. - Liªn hÖ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, kÕt hîp víi c¬ quan C«ng an së t¹i vµ B¶o vÖ Khu vùc phèi hîp lµm tèt c«ng t¸c an ninh trong thêi gian thi c«ng. 4. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y, næ - TuyÖt ®èi cÊm: ®em nh÷ng chÊt dÔ ch¸y næ vµo c«ng tr­êng. - §èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ dÔ b¾t löa, dÔ g©y ch¸y nh­ x¨ng, dÇu, gç... cã kho b·i riªng ®Ó l­u gi÷ vµ b¶o qu¶n trong suèt qu¸ tr×nh tr­íc khi sö dông. - Bè trÝ c¸c häng n­íc vµ bÓ dù tr÷ n­íc cøu ho¶, b×nh bät trong qu¸ tr×nh thi c«ng ë xung quanh c«ng tr×nh. - ViÖc ®¶m b¶o chèng sÐt cho c«ng tr×nh vµ m¸y mãc thiÕt bÞ trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng thu l«i t¹m thêi cña C«ng tr×nh ®Æt t¹i c¸c gãc nhµ, ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Þa cò cña c«ng tr×nh vµ ®­îc kiÓm ®Þnh l¹i ®¹t yªu cÇu chèng sÐt. HÖ thèng t¹m nµy sÏ ®­îc dì bá vµ thay thÕ ngay sau khi hÖ thèng thu l«i míi ®­îc hoµn thiÖn. 5. C«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn giao th«ng : - T¹i c¸c lèi vµo khu vùc thi c«ng ®­îc bè trÝ c¸c biÓn b¸o .VÞ trÝ ®Æt biÓn ®¶m b¶o cho ng­êi qua l¹i hoµn toµn cã thÓ nh×n thÊy râ rµng tõ xa. - Trong qu¸ tr×nh ph­¬ng tiÖn m¸y mãc ra, vµo khu vùc thi c«ng, lu«n bè trÝ ng­êi h­íng dÉn, quan s¸t ®Ó ®¶m b¶o tèi ®a sù an toµn trong khu vùc. - HÇu hÕt c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ ®­îc chuyÓn tíi C«ng tr­êng, c¸c phÕ th¶i chuyÓn ®i khái c«ng tr­êng ®Òu ®­îc thùc hiÖn ngoµi giê cao ®iÓm ®Ó tr¸nh ïn t¾c giao th«ng trong khu vùc. §ång thêi cã b¹t che chèng bôi trong qu¸ tr×nh di chuyÓn trong phè.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctm thi cong-in.DOC
  • rarDATN Tai-da xong.rar
  • docMỤC LỤC.doc
  • doctm ket cau-ok.DOC
  • doctm kien truc.DOC
Luận văn liên quan