Luận văn Tìm hiểu hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường Trung học cơ sở tại Tây Ninh theo quyết định của thủ tướng chính phủ

Các giải pháp để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh đã trình bày trong luận văn là những giải pháp có tính cấp thiết, hiện thực và khả thi bởi nó xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn. Phân tích đúng đắn thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nêu trên là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động bồi dưỡng, một đòi hỏi cấp bách khi giáo dục Tây Ninh nói riêng, giáo dục cả nước nói chung đang đứng trước những thách thức-thời cơ của những năm đầu thế kỉ XXI và theo yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

pdf163 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường Trung học cơ sở tại Tây Ninh theo quyết định của thủ tướng chính phủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ninh, Sở Tài chính-Vật giá nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thông qua Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên đã có chủ trương và cấp kinh phí kịp thời cho hoạt động bồi dưỡng - Các Hiệu trưởng THCS nhận thức rõ và khắc phục mọi khó khăn để tham gia các lớp bồi dưỡng. - Các trường Cán bộ quản lí GD-ĐT II, Đại học sư phạm và trường Chính trị thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên đã kết hợp và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh. 2.5.2.VỀ TỒN TẠI: - Ngành GD-ĐT Tây Ninh chưa chủ động trong việc kết hợp với các trường Cán bộ quản lí GD-ĐT II về việc cung cấp cho giảng viên những thông tin thực tế về quản lí các trường THCS tại Tây Ninh nên bài giảng còn yếu về tính thực tiễn, chưa có những biện pháp mạnh dạn trong việc bồi dưỡng ngoại ngũ - tin học cho đội ngũ Hiệu trưởng, chưa tham mưu tích cực với Tỉnh ủy để tổ chức các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho Hiệu trưởng THCS, chưa mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho trường CĐSP để bồi dưỡng có hiệu quả, chưa trình UBND tỉnh và Sở Tài chính-Vật giá về việc xây dựng chế độ cho người được bồi dưỡng, chưa quan tâm trong việc đánh giá hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng. - Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng chưa chú ý đến thực tiễn về quản lí các trường học khi đến bồi dưỡng tại các địa phương. - Bản thân đội ngũ Hiệu trưởng THCS chưa thật sự chủ động thường xuyên trong việc tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lí, ít chịu đổi mới, chưa mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, một số còn lẫn trách trong việc dự các lớp bồi dưỡng. - Phương pháp bồi dưỡng còn nặng về thuyết trình làm cho học viên tiếp thu thụ động, nghe nhiều hơn là tham gia chủ động vào quá trình bồi dưỡng. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG THCS Ở TÂY NINH 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THCS CỦA TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010 3.1.1.PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG: Giáo dục và đào tạo luôn là yếu tố then chốt trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhầm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" (2 ). Bước vào thời kì phát triển mới của đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, tỉnh Tây Ninh đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa ... đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thấy rõ được vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo trong sự ổn định và phát triển của kinh tế xã hội nói chung, các cấp chính quyền, nhân dân của tỉnh Tây Ninh quan tâm và chăm lo tới sự phát triển của ngành giáo dục - đào tạo. Qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII năm 2001 đã thể hiện các phương hướng phát triển giáo dục THCS như sau : - Ngành GD-ĐT phải thực hiện tốt chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Tạo ra những nguồn lực mới cho sự phát triển, tạo ra cơ sở hạ tầng cho xã hội, nguồn vốn con người, nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội. - Mở rộng qui mô các cơ sở trường học, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học... đáp ứng nhu cầu của người học nhằm giữ vững và phát huy hiệu quả của Tỉnh trong việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS vào năm 2008. - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao năng lực quản lí đội ngũ Hiệu trưởng - nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới của thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. - Từng bước nâng cao chất lượng của giáo dục đào tạo, có những biện pháp thích hợp nhằm giảm sự chênh lệch về giáo dục - đào tạo giữa các vùng trong tỉnh. - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động vốn từ nhiều nguồn để đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất trường học. 3.1.2.PHƯƠNG HƯỚNG CỤ THỂ VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG THCS: - Xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng THCS của Tỉnh Tây Ninh đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất tư tưởng, chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng thích ứng cao. - Do việc thực hiện tốt công tác phổ cập Giáo dục Tiểu học (Tây Ninh đã hoàn thành vào năm 1998) nên số học sinh vào các trường THCS tăng nhanh; hiện nay có 92 trường và dự kiến đến năm 2010 sẽ tăng thêm in trường THCS nữa, điều này sẽ dẫn tới đội ngũ Hiệu trưởng THCS tăng, cộng thêm một số Hiệu trưởng đến tuổi nghĩ hưu, vì vậy phải có kế hoạch trong công tác lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ để đề bạt Hiệu trưởng cho các trường THCS theo yêu cầu. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS về những mặt sau : - Đào tạo về nghiệp vụ quản lí cho 100% Hiệu trưởng đương chức. - Bồi dưỡng về lí luận chính tri trình độ từ trung cấp trở lên cho 100% Hiệu trưởng . - Bồi dưỡng về tin học - ngoại ngữ. - Bồi dưỡng về các chuyên đề thực tế trong công tác quản lí. - Xây dựng hệ thống chế độ chính sách về hoạt động bồi dưỡng, cần có chế độ chính sách đãi ngộ Hiệu trưởng quản lí giỏi, có chế độ chính sách để thu hút Hiệu trưởng đến công tác tại các vùng khó khăn trong tỉnh. 3.2.NHỮNG QUAN NIỆM LÀM CĂN CỨ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG THCS: Hiện thực nước ta cho thấy trong các thời kì cách mạng, nhất là trong các thời điểm có tính chất chuyển giai đoạn, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng, chính vì vậy Nghị quyết hội nghị Lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định : " Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng ( 3 ). Từ những tư tưởng này, Đảng - Nhà nước và Ngành GD- ĐT rất coi trọng công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục nói chung và Hiệu trưởng THCS nói riêng. Việc bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS Tỉnh Tây Ninh được thể hiện theo những quan điểm sau; 1.Các cấp quản lí giáo dục và Hiệu trưởng THCS phải có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, cấp bách của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục nói chung và Hiệu trưởng THCS nói riêng. Chính nhận thức này là động lực để phát triển hoạt động bồi dưỡng ngày càng hoàn thiện hơn. Có nhận thức đúng đắn về công tác bồi dưỡng thì việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng được tiến hành thường xuyên, khoá học nhằm đáp ứng được các chủ trương cua Đảng và Nhà nước, đồng thời cần phải chú ý lấy tự bồi dưỡng trong quá trình công tác là chủ yếu. 2.Việc bồi dưỡng phải thực hiện theo đúng mục tiêu đã đề ra, phải phù hợp với nhu cầu thực tế của giáo dục THCS Tây Ninh và phù hợp với nhu cầu của chính bản thần các Hiệu trưởng THCS. Mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng để đào tạo đội ngũ Hiệu trưởng THCS đáp ứng được yêu cầu của phát triển giáo dục THCS tại Tây Ninh nhưng đồng thời nó phải mang tính phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của đội ngũ này, đó là mong muốn được nâng cao trình độ quản lí, chuyên môn, chính trị ... 3.Phải xác định được đầy đủ nội dung, hình thức bồi dưỡng và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nội dung phải phù hợp với thực tiễn của Giáo dục THCS Tây Ninh, phải phù hợp với đặc điểm của đội ngũ Hiệu trưởng THCS, nội dung bồi dưỡng phải đầy đủ, khoá học, thực tiễn và có hệ thống - Hình thức bồi dưỡng phải tạo điều kiện để Hiệu trưởng được tham gia bồi dưỡng đầy đủ. Việc tổ chức phải khoá học, đảm bảo được nội dung, hình thức và thực hiện đạt hiệu quả mà mục tiêu đã đề ra. 4.Điều kiện quan trọng để tổ chức hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS có hiệu quả là phải có một đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực và có phương pháp giảng dạy tốt. Việc hợp đồng với cán bộ giảng dạy của trường quản lí trung ương là điều kiện cần thiết để nâng cao về cơ sở lí luận cho Hiệu trưởng, tuy nhiên cũng phải chú ý đến giảng viên tại chỗ của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Do đó, việc nâng cao trình độ của đội ngũ này để đảm đương được những vấn đề thực tế cần phải bồi dưỡng cho đội ngũ Hiệu trưởng THCS tại địa phương là hết sức cần thiết. 5.Để thực hiện được hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc xây dựng đội ngũ giảng viên có tiềm lực mạnh, phải xây dựng và tăng cường các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho quá trình bồi dưỡng. 6.Phải tổng kết kinh nghiệm sau các đợt bồi dưỡng đồng thời phải đề xuất được một hệ thống đánh giá hợp lí hiệu quả quản lí của Hiệu trưởng THCS để định hướng được nhiệm vụ bồi dưỡng tiếp theo trong những năm tới. Chúng tôi xem những quan niệm trên là định hướng để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện việc bồi dưỡng cho đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 3.3.CÁC GIẢI PHÁP: 3.3.1.HOÀN THIỆN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG THCS: Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII chỉ rõ: "Lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng thống nhất trong hệ thống các trường. Nội dung đào tạo phải thiết thực phù hợp với yêu cầu của từng loại cán bộ; chú trọng cả về phẩm chất đạo đức và kiến thức; cả về lí luận và thực tiễn. Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và hướng dẫn kĩ năng thực hành" ( 3, 84 ). Qua thăm dò ý kiến của tất cả 92 Hiệu trưởng THCS họ đều có nhu cầu được bồi dưỡng và đề nghị được bồi dưỡng những nội dung sau: Với những nhu cầu như thế, việc bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây ninh cần tập trung những nội dung sau đây. 3.3.1.1.Bồi dưỡng về trình độ chính trị: Những năm trước đây, khi các Hiệu trưởng được tập trung đi học bồi dưỡng trung cấp chính trị là do Huyện uy cử đi học theo chỉ tiêu của Huyện và được tập trung về trường chính trị của tỉnh. Do số lượng hạn chế và thời gian tập trung về tỉnh dài ngày nên số Hiệu trưởng được bồi dưỡng đạt trình độ trung cấp chính trị còn rất ít. Thực tế thể nghiệm cho thấy: Hiệu trưởng được bồi dưỡng về lí luận chính trị thì khả năng phân tích thực tiễn, nhận thức lí luận nhạy bén hơn. Khả năng tổ chức chỉ đạo, điều hành quản lí hoạt động giáo dục có hiệu quả hơn, lập trường tư tưởng vững vàng hơn, khả năng vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng có sức mạnh hơn. Để nâng cao trình độ lí luận chính trị cho Hiệu trưởng THCS, Sở GD- ĐT cần thực hiện một số vấn đề sau : + Ban giám đốc Sở GD- ĐT cần kết hợp chặt chẽ với Huyện - Thị ủy để thống nhất cử Hiệu trưởng trong địa bàn huyện, thị tham gia các lớp đào tạo lí luận trung cấp chính trị; mặt khác cần tham mưu với Ban tổ chức Tỉnh uỷ có phân bổ chỉ tiêu cho trường Chính trị Tỉnh dành riêng cho đối tượng này từng khóa một. + Tổ chức các chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chuyên đề về chính trị để Hiệu trưởng THCS nắm bắt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng. + Bản thân các Hiệu trưởng THCS tự sắp xếp kế hoạch có thời gian đọc sách báo, tiếp nhận thông tin, tự học - tự đào tạo. + Chọn cử một số Hiệu trưởng để đào tạo đại học chính trị. 3.3.1.2.Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục: - Tuy tất cả Hiệu trưởng THCS đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí giáo dục nhưng không phải bồi dưỡng như thế là đã xong mà cần phải chú ý trong nội dung bồi dưỡng phải được nâng cao để cung cấp cho Hiệu trưởng THCS cái mà họ cần cả về lí luận và thực tiễn, chứ không phải đã có từ lâu trong sách vở, cần phải xác định bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS để làm gì ? Bồi dưỡng để làm Hiệu trưởng cho tốt, phải biết vận hành từ đâu và nhất là vận hành một trường THCS mang nét đặc thù của Tây Ninh. Bồi dưỡng không phải chỉ để quản lí, chỉ đạo và hành động theo cái có sẵn, cái cũ mà trên cái nền cũ ấy phải lóe lên nhiều cái mới nhưng phải đúng hướng để đưa nhà trường và tập thể giáo viên - học sinh đi vào quỹ đạo phát triển. - Trong công tác bồi dưỡng quản lí giáo dục phải tránh tư tưởng học một lần để làm cả đời, mà trong từng giai đoạn cần có những chuyên đề mới bổ sung để cập nhật tình hình. Vấn đề này cần trang bị cho Hiệu trưởng phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, xem đó là một nhu cầu quan trọng, không thể thiếu được của họ trong công tác quản lí. Bồi dưỡng năng lực tự học ấy giúp cho Hiệu trưởng biết đưa cái nào cần nghiên cứu cho mình để phục vụ công tác quản lí trong sự bùng nổ thông tin của nhân loại. Đây là điểm yếu của đội ngũ Hiệu trưởng THCS hiện nay. Yêu cầu tự lực thường xuyên và cả đời người không những là một yêu cầu bức thiết để có nguồn lực vô tận phục vụ xã hội mà nó cần có ý nghĩa sâu sắc hơn, nó góp phần quan trọng là tạo ra một thế hệ biết sống và làm việc cùng với nhịp điệu thời gian. 3.3.1.3.Bồi dưỡng nâng cao trình độ Đại học Sư phạm: Mặt bằng trình độ của Giáo viên THCS là Cao đẳng Sư Phạm. Hiện nay một số giáo viên trẻ THCS đang có cơn lốc đi học nâng cao trình độ đại học. Trong tổng số 92 Hiệu trưởng THCS, có 52 Hiệu trưởng có trình độ Đại học, chiếm 54,3%. Tuy nhiên vẫn còn có 8 Hiệu trưởng chưa được chuẩn hóa Cao đẳng Sư phạm và 34 Hiệu trưởng chưa được nâng cao trình độ đại học. Việc tổ chức nâng cao trình độ học vấn cho Hiệu trưởng THCS cần được xây dựng kế hoạch điều tiết để vừa tạo cho họ an tâm học tập vừa giúp cho họ bảo đảm thực hiện tốt hoạt động quản lí ở trường. Từ nay đến năm 2010, cần phải có 100% Hiệu trưởng THCS đạt trình độ Đại học, thì mỗi năm số Hiệu trưởng THCS cần từ 4 - 5 đồng chí theo học ở các lớp đại học và bên cạnh đó đội ngũ bể sung mới phải có trình độ đại học để thực hiện điều này, Sở GD-ĐT Tây Ninh phải có kế hoạch liên kết với trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh hoác Đại học Huế để đưa các Hiệu trưởng đào tạo đại học. Việc đưa đi đào tạo này chẳng những giải quyết số Hiệu trưởng đang công tác mà còn chú ý cả số Hiệu trưởng để thay thế, số Hiệu trưởng cần bể sung theo yêu cầu phát triển giáo dục THCS cho những năm tiếp theo. 3.3.1.4.Bồi dưỡng về ngoại ngữ - tin học: Đất nước đang đi vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi cán bộ quản lí nói chung và Hiệu trưởng THCS nói riêng không những biết về quản lí chuyên môn mà cần phải biết về tin học và ngoai ngữ. Qua điều tra thực trạng của đội ngũ Hiệu trưởng THCS Tây Ninh, 100% Hiệu trưởng chưa có kiến thức về tin học và ngoại ngữ. Đây là một yếu điểm trong toàn ngành giáo dục Tây Ninh đang chuẩn bị nối mạng cục bộ vào năm 2004 đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Trước tình hình đó, người Hiệu trưởng trường THCS phải có một lượng kiến thức tin học tối thiểu, có hệ thống và đặc biệt phải có kĩ năng sử dụng máy tính cho hoạt động quản lí nhà trường. Bên cạnh đó, vấn đề ngoại ngữ rất cần thiết cho Hiệu trưởng THCS. Hiện nay việc sử dụng máy vi tính cũng cần đến một lượng kiến thức tiếng Anh nhất định. Nếu chưa biết tiếng Anh thì việc sử dụng, điều khiển máy vi tính, nghiên cứu tài liệu quản lí nước ngoài sẽ gặp khó khăn. Một vấn đề quan trọng hơn cả là lực lượng giáo viên tiếng Anh được đào tạo và bố trí đầy đủ ở các trường, trong lúc đó các Hiệu trưởng THCS hiện nay chưa thực hiện tốt việc kiểm tra giáo án và dự giờ các giáo viên này. Vì vậy, việc dạy-học tiếng Anh ở các trường THCS đều khoán trắng cho đội ngũ giáo viên này, dẫn đến chất lượng học môn tiếng Anh của học sinh Tây Ninh hiện nay còn rất thấp, đạt yêu cầu khoảng từ 30 - 40 %. Với tình hình như thế, ngành GD- ĐT Tây Ninh cần chú ý : - Đưa tin học vào ngay trong chương trình bồi dưỡng quản lí với một số kiến thức tin học như sau : - Hệ điều hành MS - DOS - Soạn thảo văn bản trên Word - Quản trị cơ sở trên Access - Những Hiệu trưởng đã qua các lớp bồi dưỡng quản lí thì tổ chức học bổ sung những nội dung trên với hình thức tập trung ngắn hạn - Phòng GD - ĐT tổ chức cho tất cả Hiệu trưởng THCS trong toàn huyện học tiếng Anh mức trình độ A với nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả 3.3.1.5.Quan tâm phát triển Đảng cho các Hiệu trưởng THCS: Trong tổng số 92 Hiệu trưởng trường THCS hiện có 70 là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng địa phương trong việc- phát triển Đảng cho các Hiệu trưởng - Hiện nay vẫn còn 22 Hiệu trưởng chưa phải là Đảng viên -điều này cũng là một trở ngại lớn trong việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của các cấp Uỷ Đảng tại địa phương. Ngành GD-ĐT cần tham mưu với Tỉnh ủy thông qua công tác tuyên giáo chỉ đạo cho các Huyện ủy, Thị ủy chú trọng công tác phát triển đảng cho các Hiệu trưởng THCS còn lại cần có những đợt bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng qua các đợt thi đua, qua các ngày lễ lịch sử trọng đại. Bồi dưỡng để họ nhận thức rõ vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với vận mệnh quốc gia dân tộc; trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam là một vinh dự để góp công sức của mình trong cuộc cách mạng ở giai đoạn mới, xem đó là yêu cầu tự thân. Hết sức tránh những suy nghĩ chỉ tập trung cho công tác quản lí chuyên môn, không chú ý đến hệ thống chính trị trong nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trong trường THCS. 3.3.1.6.Bổ sung nội dung bồi dưỡng quản lí giáo dục phù hợp với thực tiễn Tây Ninh Theo chúng tôi ngoài chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ngành giáo dục-đào tạo được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành (9), chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lí trường phổ thông (A 4), Bộ cần soạn thảo chương trình riêng dành cho cán bộ quản lí các trường THCS, đồng thời Sở GD- ĐT giao nhiệm vụ cho trường Cao Đẳng Sư Phạm (Khoá quản lí) soạn thảo một chương trình phù hợp với tình hình thức tế địa phương Tây Ninh. Đặc biệt là những kiến thức về chính sách dân tộc, tôn giáo (Cao Đài), biên giới... 3.3.2.TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG PHÙ HÓP VÀ CÓ HIỆU QUẢ: Nên kết hợp nhiều hình thức bồi dưỡng với yêu cầu phù hợp với các đối tượng và đạt hiệu quả cao. - Đào tạo chính qui : Lựa chọn những cán bộ đương chức hoặc cán bộ kế cận có triển vọng phát triển để được đi đào tạo cử nhân hoặc thạc sĩ quản lí do các trường đại học tổ chức. - Bồi dưỡng : - Bồi dưỡng tập trung thành nhiều-đạt vào những thời điểm thích hợp như trong hè, một tháng học một tuần (quản lí, ngoại ngữ, tin học) - Bồi dưỡng các chuyên đề thực tế về quản lí giáo dục để đáp ứng yêu cầu bức thiết đối với các Hiệu trưởng đương chức. - Có thể hướng dẫn chương trình và cung cấp tài liệu để học viên tiến hành tự học, sau đó tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ như hình thức đào tạo từ xa (Quản lí giáo dục, Đại học) 3.3.3.XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỂ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO: Muốn phát triển giáo dục phải chăm lo bồi dưỡng đội ngũ những người làm công tác quản lí giáo dục nói chung và đội ngũ Hiệu trưởng THCS nói riêng. Muốn công tác bồi dưỡng họ đạt hiệu quả cao thì phải có chế độ chính sách phù hợp để thúc đẩy hoạt động bồi dưỡng Về chế độ bồi dưỡng cho người đi học, ngoài những qui định của Trung ương, ngành GD- ĐT địa phương cần tham mưu tốt cho UBND Tỉnh ban hành một số chế độ khuyên khích như sau: + Cấp đúng định mức kinh phí để bảo đảm cho người học đi lại, sinh hoạt, nghiên cứu trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trước mắt, thực hiện đúng Thông tư số 150/1998/TT-BTC ngày 19/4/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Đặc biệt, cũng nên có một số qui định ưu đãi cho Hiệu trưởng các trường THCS tiên tiến cấp tỉnh được tham quan học tập kinh nghiệm về quản lí trường THCS ở một số nước trong khu vực. + Chế độ phụ cấp chức vụ cũng cần được nâng lên đủ để Hiệu trưởng không phải làm gì thêm, để họ toàn tâm toàn ý nghiên cứu điều hành quản lí nhà trường theo phương án mà họ cho là tốt nhất. + Đối với Hiệu trưởng THCS được điều động lên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nên có chế độ ưu đãi đặc biệt để thu hút họ tình nguyện và an tâm khi được điều động đến những vùng khó khăn trong địa phương. 3.3.4.XÂY DƯNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẾ THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hoạt động bồi dưỡng là nhân tố ảnh hưởng chất lượng bồi dưỡng. Trong khâu này trách nhiệm thuộc về Sở GD - ĐT. Cần chú ý đến một số vấn đề sau : - Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất tại trường trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh nhất là cung cấp những thiết bị hiện đại để giảng dạy tốt như máy vi tính, phòng nghe nhìn, đèn chiếu, các phim tư liệu ... cần tổ chức một vài trường THCS để tổ chức thực hành công tác quản lí trường học. - Cung cấp kịp thời và đầy đủ các tài liệu học tập, nhất là trang bị cho thư viện trường CĐSP các sách tham khảo về quản lí, lí luận chính trị, ngoại ngữ tin học. Thư viện trường CĐSP cần thiết phải tể chức giới thiệu sách, tài liệu, tư liệu có liên quan đến nội dung bồi dưỡng - đảm bảo phát hành đầy đủ tài liệu học tập đến tận học viên trước khi nhập học Ì tuần. 3.3.5.XÂY DỰNG KHOÁ QUẢN LÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẰNG SƯ PHẠM TÂY NINH ĐỦ TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG THCS : Hiện nay khoá quản lí của trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh chỉ thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho đội ngũ Hiệu trưởng Tiểu học. Họ chỉ có trách nhiệm về khâu tổ chức, quản lí các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS còn nội dung bồi dưỡng do các giảng viên của trường Quản lí GD - ĐT II tại thành phố Hồ Chí Minh đảm trách. Với xu thế phát triển mạnh của giáo dục - đào tạo hiện nay, bồi dưỡng những vấn đề thực tiễn là cấn thiết. Do đó Sở GD - ĐT cần củng cố lại khoá quản lí của trường CĐSP bằng cách đưa đi đào tạo các Thạc sĩ về quản lí giáo dục, yêu cầu các giảng viên của khoá này phải nắm vững về trình độ khoá học quản lí giáo dục cấp THCS, nghiên cứu khoá học về quản lí giáo dục THCS để các giáo viên của khoá này đủ sức đảm trách việc bồi dưỡng những vấn đề về quản lí thực tế các trường THCS tại Tây Ninh theo chương trình đào tạo - bồi dưỡng của Bộ GD - ĐT. 3.3.6.MỞ RỘNG GIAO LƯU THAM QUAN HỌC TẬP VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TRONG QUẢN LÍ: Trong thực tế Sở GD-ĐT và các Phòng GD-ĐT đã tổ chức cho Hiệu trưởng THCS đi tham quan thực tế về quản lí giáo dục THCS ở một số địa phương trong nước. Sau mỗi đợt đi, các Hiệu trưởng THCS phấn khởi và thu thập được những kinh nghiệm thiết thực trong công tác quản lí nhà trường. Sở GD-ĐT nên tham mưu với UBND tỉnh có chủ trương cho các Hiệu trưởng THCS được tham quan thường xuyên các mô hình quản lí tốt trong tỉnh, trong nước và trong khu vực để họ có điều kiện học tập những đổi mới trong công tác quản lí có hiệu quả và phải nhận thức được đây là hoạt động nghiệp vụ, hoạt động sư phạm. Ngoài ra cần phải xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong công tác quản lí bằng việc tổ chức các hội thảo, chuyên đề về công tác quản lí, tổng kết kinh nghiệm quản lí. Có thể coi đây là mũi nhọn của hoạt động chỉ đạo quản lí trong các nhà trường nói chung, trong các trường THCS nói riêng để việc chỉ đạo các hoạt động của nhà trường phát triển cả chiều sâu và bề rộng. Việc xây dựng điển hình và nhân điển hình quản lí giỏi là một trong những biện pháp bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS có hiệu quả góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục. 3.3.7.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THÔNG QUA HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG THCS : Đây là biện pháp quan trọng và cũng là nhiệm vụ của các cấp quản lí giáo dục. Chính nhờ biện pháp này nhằm giúp cho các cấp quản lí tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại kế hoạch hồi dưỡng cho thật phù hợp. Kiểm tra đánh giá phải bám sát vào công việc của từng giai đoạn cụ thể: - Phối hợp, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch sau mỗi đợt bồi dưỡng - Giải quyết triệt để những tồn tại (nếu có) - Đánh giá tổng kết sau mỗi năm học, mỗi khoá học và lưu hồ sơ đầy đủ khoá học. - Sau bồi dưỡng là sử dụng đội ngũ, số Hiệu trưởng THCS sau khi bồi dưỡng xong phải được Sở GD - ĐT, phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp theo dõi, kiểm tra đánh giá qua mỗi giai đoạn (l năm, 3 năm , 5 năm) đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ này theo nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS thông qua hiệu qua quản lí nhà trường của họ có thể đề nghị 7 tiêu chí theo Thông tư số 12/TT của Bộ GD&ĐTđã nêu ở chương 2 Như vậy thang điểm đánh giá tối đa là 14 điểm (mỗi tiêu chí 2 điểm) và được xếp loại như sau: - Loại giỏi : từ 12, 5 đến 14 điểm. - Loại khá : từ 10 đến 12, 0 điểm. - Loại TB : từ 7 đến 9,5 điểm - Loại yếu : dưới 7 điểm. Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc sau : - Kết hợp theo dõi thường xuyên với định kì, tổng hợp báo cáo hàng tháng, học kì, cả năm. - Đánh giá dựa vào nhiều nguồn thông tin. - Các tiêu chí và hình thức đánh giá được công khai và thống nhất trong toàn tỉnh. - Có thể đánh giá theo chuyên đề, toàn diện ; bằng phiếu hỏi, bằng phân tích hồ sơ, báo cáo. Ví dụ : + Tiêu chí 1, 2, 3: có thể qua phiếu hỏi giáo viên kết hợp với theo dõi của Phòng GD-ĐT + Tiêu chí 4, 5, 6. 7: thông qua kiểm tra, đánh giá của Phòng GD-ĐT . 3.3.8.BỒI DƯỠNG CHO HIỆU TRƯỞNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC: Xã hội hóa công tác giáo dục là một tư tưởng lớn của Đảng và Nhà nước. Tư tưởng đó là một sự đúc kết truyền thống hiếu học, đề cao sự học và chăm lo việc học hành của nhân dân ta. Khái niệm xã hội hoá giáo dục với nghĩa phổ biến nhất là làm cho toàn xã hội làm giáo dục. Với thực trạng hiện nay, qua thăm dò ý kiến của các Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh, nhiều Hiệu trưởng còn lúng túng trong việc thực hiện xã hội hoá công tác giáo dục. Do vậy, việc bồi dưỡng cho Hiệu trưởng THCS về xã hội hoá công tác giáo dục là việc hết sức cần thiết. Để thực hiện được việc này, cần tập trung bồi dưỡng cho Hiệu trưởng một số nội dung cơ bản sau: - Hiệu trưởng phải biết tham mưu với Đảng bộ và chính quyền tại địa phương, đề ra các nghị quyết về giáo dục, chỉ đạo, huy động các lực lượng của toàn xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho nhà trường phát triển mạnh, có chất lượng. - Hiệu trưởng cần phải chú trọng tạo ra mối liên kết giữa trường học với các ban ngành ở địa phương cùng các tổ chức xã hội tham gia góp ý cho trường học, cho giáo dục. Vận động mọi lực lượng xã hội đóng góp nhân lực, vật lực và tài lực cho nhà trường. - Hiệu trưởng phải biết tổ chức cho nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể xã hội gắn chặt với nhau trong nhiệm vụ cùng giáo dục học sinh thành một chu trình khép kín: nhà trường-gia đình-xã hội. - Hiệu trưởng phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên đồng bộ, có chất lượng, đủ sức tiến hành các hoạt động giáo dục toàn diện, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành nhiệm vụ của mình. 3.4.KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐÔNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS Ở TÂY NINH: Để kiểm chứng tính cấp thiết, tính hiện thực và tính khả thi của những giải pháp bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lí của Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo, và Hiệu trưởng THCS. Tổng số người được hỏi ý kiến là 70 gồm: - 3 cán bộ phụ trách công tác bồi dưỡng của Sở GD - ĐT. - 27 Lãnh đạo và cán bộ các Phòng GD - ĐT . - 40 Hiệu trưởng trường THCS . Nội dung chúng tôi đưa ra là 8 giải pháp nêu trên và đề nghị đánh giá về tính cấp thiết, tính hiện thực và tính khả thi của mỗi giải pháp theo 4 mức độ, được cho điểm từ Ì đến 4 theo thứ tự tích cực tăng dần. Kết quả cụ thể như sau: Bảng 20: Chúng tôi cũng đề nghị những người được hỏi ý kiến nêu thêm những giải pháp cần thiết khác ngoài các giải pháp nêu trên, nhưng hầu hết không có ý kiến, chỉ có một vài ý kiến đề nghị nhưng nội dung trùng với những giải pháp đã nêu trên. Kết quả trên tổng hợp cho thấy tất cả cán bộ, quản lí trường THCS đều nhất trí cho rằng những giải pháp được nêu trong đề tài có tính cấp thiết, hiện thực và khả thi, đáp ứng được yêu cầu bối dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS trong giai đoan mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Tây Ninh. Trong kết quả nhận được, tính cấp thiết của các giải pháp được đánh giá cao nhất, như vậy các cán bộ quản lí trường THCS đều nhận thức được những hạn chế trong công tác quản lí của đội ngũ Hiệu trưởng THCS hiện nay và mong muốn có một sự chuyển biến mới trong lĩnh vực này. Đặc biệt là các giải pháp, bổ sung nội dung bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn Tây Ninh, xây dựng chế độ chính sách phù hợp, kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng và bồi dưỡng xã hội hoá giáo dục được đánh giá cao về tính cấp thiết. Điều này cho thấy đây là các lĩnh vực còn nhiều hạn chế và bất cập nhất hiện nay tại Tây Ninh. Về tính hiện thực và khả thi của các giải pháp đều được đánh giá cao, điều này phù hợp với thực tế vì sau khi có Quyết định số 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc bồi dưỡng được tiến hành một cách thuận lợi, dù có những hạn chế đã được nêu trong đề tài. Tóm lại, qua thực tế khảo sát, chúng tôi thấy rằng: Các giải pháp nêu ra là đúng đắn, nếu tiến hành đồng bộ các giải pháp trên thì toàn ngành GD-ĐT Tây Ninh sẽ có được một đội ngũ Hiệu trưởng THCS đủ sức đáp ứng được yêu cầu giáo dục - đào tạo trong giai đoạn mới. PHẦN 2: KẾT LUẬN Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi cho rằng mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi rút ra một số kết luận và khuyến nghị như sau: 1. KẾT LUẬN: - Giáo dục luôn luôn là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển xã hội. Giáo dục và đào tạo chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh nếu hệ thống nhà trường trong nền giáo dục quốc dân được bảo đảm bằng đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường nói chung và đội ngũ Hiệu trưởng THCS nói riêng có đủ phẩm chất, năng lực và kĩ năng quản lí. Theo ý nghĩa đó, có thể khẳng định công tác bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS là một sự nghiệp có tầm tác dụng to lớn đối với xã hội, nhất là việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THCS theo đúng mục tiêu và nội dung mà Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996. - Năng lực quản lí, lãnh đạo phải trải qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phấn đấu rèn luyện mới có được. Người Hiệu trưởng THCS phải được đào tạo, bồi dưỡng liên tục qua các nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu của xã hội và của Hiệu trưởng, đồng thời phải tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý. Để thực thi điều đó, cần phải chú ý nâng cao trình độ sư phạm, lí luận chính trị, nghiệp vụ quản lí và tin học - ngoại ngữ, tăng cường cơ sở vật chất, các phương tiện hiện đại để việc bồi dưỡng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó các cấp quản lí giáo dục (Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT ) cần bám sát các chu trương, đường lối của Đảng, Nhà nước , các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về công tác bồi dưỡng cán bộ công chức, cần tham mưu tốt việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để thực thi có hiệu quả công tác bồi dưỡng cho Hiệu trưởng THCS. - Hệ thống giáo dục THCS của Tây Ninh đang phát triển theo xu thế mở rộng về qui mô, nâng cao về chất lượng. Vì vậy Hiệu trưởng THCS trong tỉnh không ngừng được bồi dưỡng để đáp ứng được tình hình giáo dục mới. Với thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng THCS còn hạn chế về trình độ lí luận chính trị, về nghiệp vụ quản lí trường học, một số bất cập về nội dung bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng và các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu mà Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đòi hỏi cần phải có những giải pháp phù hợp cho hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS hiện nay. Các giải pháp để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh đã trình bày trong luận văn là những giải pháp có tính cấp thiết, hiện thực và khả thi bởi nó xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn. Phân tích đúng đắn thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nêu trên là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động bồi dưỡng, một đòi hỏi cấp bách khi giáo dục Tây Ninh nói riêng, giáo dục cả nước nói chung đang đứng trước những thách thức-thời cơ của những năm đầu thế kỉ XXI và theo yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2. KHUYẾN NGHỊ: a/ Đối vối Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban hành cụ thể chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường THCS - Chỉ đạo cho các trường Đại học chức năng đẩy mạnh việc tổ chức đào tạo cử nhân quản lí giáo dục với nhiều hình thức. - Tổ chức biên soạn các tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS dưới nhiều hình thức tự học. b/ Đối vói UBND tỉnh Tây Ninh - Cần phân bổ ngân sách thỏa đáng cho công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục đào tạo, trước mắt thực hiện đầy đủ các định mức chi cho người học theo thông tư 150 / 1998 / TT - BTC của Bộ Tài chính. - Cần có chế độ thích đáng tạo điều kiện luân chuyển và đãi ngộ đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS được điều dộng công tác ở vùng sâu, biên giới, Hiệu trưởng giỏi. c/ Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo - Tham mưu tốt với ƯBND Tỉnh cấp kinh phí cho công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, thực hiện đúng các qui định về chế độ chính sách cho người được bồi dưỡng mà Trung ương đã qui định. - Cần nghiên cứu về ngân sách để có kinh phí tổ chức cho Hiệu trưởng THCS được học ngoại ngữ, tin học và đi thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm. - Chỉ đạo các phòng Giáo dục -Đào tạo làm tốt công tác tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS. - Tham mưu với Tỉnh ủy và Ban khoá giáo quan tâm về việc cử Hiệu trưởng THCS đi học các lớp Trung cấp Chính trị và phát triển Đảng cho đội ngũ này. - Củng cố khoá quản lí của trường CĐSP Tây Ninh tạo điều kiện để trường và khoá phát huy chức năng bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ;hỗ trợ kinh phí để tập trung Hiệu trưởng THCS về bồi dưỡng có hệ thống hơn ;hỗ trợ để khoá quản lí xây dựng được tủ sách lí luận về kinh nghiệm quản lí giáo dục, quản lí nhà nước ; trang cấp các thiết bị hiện đại để phục vụ hoạt động bồi dưỡng. - Thường xuyên mở các chuyên đề bồi dưỡng kinh nghiệm quản lí thực tế cho đội ngũ Hiệu trưởng THCS. - Đưa chỉ tiêu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng vào kế hoạch năm học của ngành. d/ Đối vối Phòng Giáo dục - Đào tạo - Chủ động, sáng tạo trong việc bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng theo các chuyên đề thực tế. - Tham mưu tốt với Huyện ủy để phát triển Đảng cho các Hiệu trưởng THCS và cử đi học các lớp Trung cấp chính trị. - Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng cho Hiệu trưởng về ngoại ngữ, tin học. - Tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá đội ngũ Hiệu trưởng THCS về hiệu quả quản lí của họ sau khi đã tham gia các lớp bồi dưỡng theo định kì 1 năm, 3 năm, 5 năm để đề xuất kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo. Thực hiện tốt việc tổ chức đưa cán bộ tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng THCS do Sở tổ chức. Đồng thời cần phải thường xuyên tổ chức bồi dưỡng dưới dạng các chuyên đề để nâng cao năng lực giải quyết các tình huống thực tế xảy ra tại đơn vị Đưa chỉ tiêu tự học, tự bồi dưỡng vào hoạt động kiểm tra, thi đua trong năm học. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 . Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX . Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Hà Nội năm 2001 . 2 . Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết Trung ương II Khóa VIII về công tác giáo dục - đào tạo và khoá học công nghệ - Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Hà Nội 1997 . 3 . Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết Trung ương khóa III Khoá VIII về công tác cán bộ . 4 . Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học ) Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục - Hà Nội 1995 . 5 . Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Phổ thông cấp 1, 2 ( 2 tập ) - 1979 . 6 . Bộ Giáo dục va" Đào tạo- Qui định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông cơ sở - Hà Nội 1988 . 7 . Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo năm 2000 . 8 . Bộ Giáo dục và Đào tạo - Qui chế trường Trung học đạt chuẩn quốc gia 2001 9 . Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quyết định số 3481 / GD - Đt ngày 1/11/1997 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng cho cán bộ và công chức Ngành GD- ĐT . 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thông tư số 1 2 / GD - ĐT ngày 4/8/1997 về hướng dẫn hoạt động thanh tra bậc THPT . 11. Bộ Tài Chính - Thông tư số 150/ 1 998 / TT - BTC ngày 19/11 / 1 998 về hướng dẫn quản lí sử dụng kinh phí đào tạo , bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước . 12. Bùi Ngọc Oánh - Tâm lý học trong xã hội và quản lý - Nhà nước xuất bản thống kê - 1995 . 13. Các tài liệu giáo khoá về tầm lý học - Quản lý giáo dục của các Giáo sư , Tiến sĩ giảng dạy cho lớp Cao học Quản lý Văn hoá - Giáo dục khoá 10 tại trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh . 14. Dương Thiệu Tống - Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập - Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - 1995 15. Dự án TS - 2690 VIE - Tài liệu dùng trong Hội nghị triển khai dự án phát triển Trung học cơ sở - Hà Nội 12 / 1998. 16 . Đặng Vũ Hoạt - Hà Thị Đức - Lí luận dạy học Đại học - Trường Đại học sư phạm Hà Nội I . 1 7 . Điều lệ trường Trung học - Nhà xuất bản Giáo dục - 2000 . 18. Đỗ Mười - Phát triển mạnh giáo dục - đào tạo phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước - hiện đại hoá đất nước - Nhà xuất bản Giáo dục - 1996 . 19. HAROLDKOONTZZ- Những vấn đề cốt yếu của quản lí (bản dịch ) - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - 1994 . 20. Hồ Chí Minh - về đạo đức cách mạng - Nhà xuất bản sự thật - 1976. 21. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đề cương bài giảng tâm lý học lãnh đạo - Lưu hành nội bộ - 1 998 . 22. Nguyễn Đức Minh - Nguyễn Hải Khoát - Cơ sở tâm lý học của công tác quản lý trường học - Nhà xuất bản Giáo dục 1981. 23. Nguyễn Hữu Lam - Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất Giáo dục 1997 . 24. Nguyễn Văn Lê - Chuyên đề quản lý trường học - Nhà xuất bản Giáo dục 1997 . 25. Phạm Viết Vượng - Phương pháp luận nghiên cứu khoá học - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 1997 . 26. Phạm Minh Hạc - Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 21 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 1999 . 27. Phạm Minh Hạc - Tâm lý học giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục - 1984 28. Quốc hội Cộng Hoá Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Khóa 10 - Luật Giáo dục - Nhà xuất bản chính trị quốc gia 1999 . 29. Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh - Báo cáo tổng kết các Năm học 1998-1999 , 1999 - 2000 , 2000 - 2001 . 30. Sở Giáo dục và Đào Tạo - Niên Giám thống kê Giáo dục - Đào tạo Tây Ninh 20 năm 1975 - 1995 31. Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 874 / TTg ngày 20 / 1 1 / 1 996 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước . 32.Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 74 / 2001 / QĐ - TTg ngày 7 /5 / 2001 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức giai đoạn 2001 - 2005 . 33. UBND Tỉnh Tây Ninh - Quyết định số 1 67 / 2001 / QĐ - UB ngày 23 /08 / 2001 về việc ban hành qui định tạm thời về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài . PHỤ LỤC : Mẫu các phiếu điều tra : + Hiệu trưởng THCS + Cán bộ phòng GD-ĐT + Giáo viên THCS Các bảng tổng hợp điều tra : + Hiệu trưởng THCS + Cán bộ phòng GD-ĐT Quyết định : 874/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước . Kế hoạch giảng dạy : Lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lí trường Trung học tại Tây Ninh năm học 2000 - 2001 của trường Cán bộ Quản lí GD-ĐT II UCHÍNH PHỦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 871/TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Thực hiệu kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 27 tháng 8 năm 1996 thông qua đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước; Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước hiện nay; Theo đề nghị của Bộ trường, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1,- Mục tiêu và đối tượng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước trong giai đoạn hiện nay là : 1.Trang bị nhưng kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cáu bộ, công chức Nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; trung thành với chế độ Xã hội chủ nghĩa, tận tụy với công vụ; có trình độ, quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu qủa của bộ máy quản lý Nhà nưởc; thực hiện chương trình cải cách mội bước nền hành chính Nhà nước. 2.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước theo tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quản lý đã được Nhà nước ban hành nhằm khắc phục về cơ bản những khiêm khuyết, hẫng hụt hiện nay để thực thi công vụ, đảm bảo yêu cầu công việc và tạo nguồn nhâu lực thường xuyên cho các cơ quan Nhà nước, bao gồm thi tuyển công chức, đào tạo tiền công vụ, đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc nông chức. 3- Hàng năm, kể từ năm 1997, các Bộ, ngành, các địa phương phải bảo đảm ít nhất 20% số công chức hành chính Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở Cấp xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với công việc và nhiệm vụ đựợc giao. 4. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ và công chức Nhà nước, trước mắt tập trung vào các đối tượng chủ yếu là cán bộ công chức hành chính Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sỏ cấp xã, phường. Điều 2.- Nội dung cơ bản của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước là : 1.Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt. 2.Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính Nhà nước nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ -vững mạnh, tăng cường khả năng thích ứng của cán bộ công chức Nhà nước trước yêu cầu của nhiệm vụ mới. 3.Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước trong cơ chế mới. 4.Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các chương trình, dự án của Nhà nước có hiệu qua, đáp ứng các mục tiêu phát triển. 5.Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức Nhà nước để tăng cường khả năng giao dịch, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn. 6.Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, sử dụng công cụ tin học nhằm từng bước hiện đại hóa và tăng cường năng lực của nền hành chính Nhà nước. 7.Đối với cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, phường, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là : Đào tao, bồi dưỡng về lý luận chính trị; cập nhật đường lối, chù trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức cơ bản về công vụ, pháp luật và hành chính. Điều 3.- Việc họp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước nhất là việc cử cán bộ, công chức Nhà nước đi học ở nước ngoài phải được thực hiện theo đúng chế độ của Nhà nước, bảo đảm nội dung thiết thực và đối tượng được lựa chọn đi học nằm trong quy hoạch sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành, địa phương. Điều 4.- Giao các cơ quan sau đây có trách nhiệm quản.-lý và thực hiện cồng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước : 1.Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng giảng viên các bộ môn lý luận chính trị cho các cơ sỏ đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành, địa phương; trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ trung - cao cấp của Nhà nước. 2.Học viện Hành chính quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng giảng viên các bộ môn quản lý hành chính cho các cđ Bỏ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành, địa phương;-trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước đôi với công chức ngạch chuyên viên trỏ lên. 3.Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiêu thức về văn hoá, ngoại ngữ, tin học cho các cơ sở đào tạo ở trung ương và địa phương; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tế cho các cơ sỏ đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành và địa phương để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước về quản lý kinh tế và doanh nghiệp. 4.Bộ Tài chính có trách nhiệm : - Ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu và quản lý tài chính đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cáu bộ, công chức Nhà nước. - Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. - Phân bổ kinh phí hàng năm dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 5. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là đầu mối quản lý Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, có trách nhiệm : - Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (trong và ngoài nước) của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước trình Chính phủ phê duyệt. - Phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước hàng năm cho các Bộ, ngành và địa phương. Xây dựng chế độ chính sách, hướng dẫn tổ chức hoạt động và là đầu mối phối hợp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các Bộ, ngành, địa phương và hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .Nhà nước. - Cùng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng định mức, chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách Nhà nước dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước hàng năm và dài hạn. - Thành lập Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước thuộc Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ điều hành và quản lý lĩnh vực công tác này. Điều 5.- Những biện pháp trước mắt để thực hiện công tác đào tao, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước : 1.Các Bộ, ngành, địa phương lập quy hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung và phân bổ chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu và khả năng thực hiện. 2.Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì cùng các Bộ, ngành, địa phương tiến hành điểu tra nắm lai trình độ, nhu cầu đào tạo,:'bồi'dưỡng cán bộ, công chức.Nhà nước làm căn cứ xây dựng quy hoạch, kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước từ nạy đến năm 2000. 3.Các Bộ, ngành, địa phương chủ động củng cố, tăng cường cơ sỏ vật chất, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ sỏ đào tao, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngày càng lớn của cán bộ, công chức Nhà nước. a) Trường Chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc trang ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, có vị trí tổ chức tương đương các sỏ, ban, ngành của địa phương, có nhiệm vụ .đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sỏ cấp xã, phường cho địa phương. b) Trường đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, ngành chủ quản, cần được sắp xếp lại về cơ cấu và vị trí tổ chức cho thích hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng trường. Xem xét, lập mới một số trường hoặc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước cho một số Bộ, ngành hiện nay còn thiếu. 4.Kiện toàn và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia về cơ sở vật chất, số lượng và năng lực giảng viên; đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình; tăng cường quan hệ quốc tế để thực hiệu tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 5.Tiến hành việc thống nhất nội dung chương trình; hoàn thiện, chuẩn hóa các giáo trình cơ bản, thống nhất các quy trình Đào tạo, những quy định về việc mở lớp, lên lớp; đồng thời phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 6.Kiện toàn đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá lại số lượng, chất lượng của đội ngũ này, tiến hành mở lớp bồi dưỡng trong nước và gửi đi đào tạo, huấn luyện ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cho giảng viên. Xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với giảng viên và giảng viên kiêm chức. 7. Mỏ rộng và quản lý tốt việc hợp tác quôc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. Điều 6.- Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, coi đây là một trong những công tác trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương. Điều 7.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 8.- Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Quyết định này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftim_hieu_hoat_dong_boi_duong_hieu_truong_truong_trung_hoc_co_so_tai_tay_ninh_theo_quyet_dinh_cua_thu.pdf
Luận văn liên quan