Luận văn Tình hình Lạm phát ở Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân và giải pháp

Lạm phát là một chủ đề không chỉ có các nhà nghiên cứu kinh tế, các hoạch định chính sách quan tâm mà nó được toàn xã hội chú ý. Bởi vì lạm phát cao có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của mỗi người, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô dẫn đến mất lòng tin của các nhà đầu tư. V ì vậy, lạm phát cao sẽ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và giảm thu nhập của người dân trong tương lai.

pdf201 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tình hình Lạm phát ở Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng được hưởng các chế độ an sinh xã hội khi mức giá tăng lên. - Cần có quy định mức điều chỉnh tự động đối với trợ cấp cho các đối tượng chính sách khi mức giá tăng lên ở các cấp độ khác nhau để các cơ quan chi trả chủ động thực hiện kịp thời mà không phải chờ sự bàn bạc của các cơ quan liên quan. Bởi vì, với điều kiện đó thì các đối tượng được hưởng trợ cấp mới không quá bị thiệt thòi và khó khăn hơn khi mức giá trên thị trường tăng lên. 167 - Đối với các đối tượng hưởng lương hưu cần có điều chỉnh với mức độ hợp lý và kịp thời khi có biến động giá. Bởi vì, người già thường chi tiêu cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhiều hơn trong cơ cấu tiêu dùng của họ, trong khi đó biến động giá của Việt Nam thường diễn ra nhanh nhất và ở mức độ cao nhất là ở các mặt hàng thuốc thang và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực thuộc an sinh xã hội để bảo đảm tính bền vững về tài chính và nâng cao chất lượng của lĩnh vực này. Trong điều kiện thu nhập trung bình của nước ta còn thấp, mức phí tham gia các loại bảo hiểm không thể nâng lên quá cao, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp, do đó việc huy động được người người tham gia vào các hoạt động này là con đường tối ưu để bảo đảm nguồn chi trả. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân về vai trò của các loại bảo hiểm thuộc hệ thống an sinh xã hội, đồng thời giải thích, hướng dẫn cách thức làm các thủ tục để họ có thể tham gia vào các loại bảo hiểm trên. - Đối với bảo hiểm thất nghiệp, cần mở rộng các loại hình thức để có điều kiện vươn tới đến nhiều đối tượng làm việc ở lĩnh vực khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. - Triển khai rộng rãi chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện. - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các đối tượng nghèo và đối tượng chính sách. Bốn là, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đề án hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn. Hiện nay Bộ Lao động – Thương binh xã hội đã xây dựng đề án hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản bảo đảm cho nông dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Theo số liệu thống kê, dân số sinh sống ở khu vực nông thôn cho đến nay chiếm 70% dân số của cả nước, trong đó nông dân chiếm 65%. Đại đa số nông dân chưa được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, năng lực tự vươn lên, tự 168 an sinh còn thấp, chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị ngày càng doãng ra. Bên cạnh đó, do tác động của biến đổi khí hậu nên thiên tai thường xuyên xẩy ra, thu hoạch từ cây trồng vật nuôi hết sức bấp bênh. Thêm vào đó, khi lạm phát xẩy ra không chỉ các hộ nghèo mà các hộ cận nghèo có khi còn thiếu đói. Do vậy, việc triển khai đề án trên là hết sức thiết thực và cấp bách. Tuy nhiên, để đề án thực sự đi vào cuộc sống cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết như xây dựng tổ chức của bộ máy an sinh ở nông thôn, thiết kế các chương cụ thể của dự án, các nguồn kinh phí để thực hiện, tuyên truyền đến mọi người dân về mục tiêu, cách thức tham gia, quyền lợi của người tham gia… Năm là, đẩy mạnh công tác dạy nghề và xuất khẩu lao động để giải quyết công ăn việc làm trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Đề phòng chống lạm phát có hiệu quả đối với nước ta không có con đường nào khác là phải đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế. Nhiều lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi ngành nghề tất yếu sẽ phải sa thải những người lao động không đáp ứng với yêu cầu về trình độ và tính chất nghề nghiệp mới. Do đó, giải pháp đẩy mạnh công tác dạy nghề để tạo cơ hội cho người lao động không bị mất việc hiện nay là một nội dung hết sức quan trọng trong các giải pháp nhằm phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam. Để công tác dạy nghề phục vụ thiết thực cho mục tiêu trên cần tập trung vào các giải pháp cụ thể sau đây: - Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu của thị trường lao động. - Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. - Tập trung nguồn lực để hình thành hệ thống các trường điểm, trường chất lượng cao ở các trung tâm kinh tế. - Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên của các trường dạy nghề, các trường đại học và cao đẳng. - Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tích hợp và linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của công nghệ. 169 - Bổ sung cơ chế, chính sách để huy động doanh nghiệp tham gia đào tạo dạy nghề và phát triển cơ sở dạy nghề tại doanh nghiệp. - Tăng cường hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực trong công tác dạy nghề. Bên cạnh đẩy mạnh công tác dạy nghề, cần coi trọng công tác xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm cho người dân. Trong điều kiện hiện nay, khi mức độ hồi phục kinh tế của nhiều nước chưa thực sự bền vững thì nhu cầu nhập khẩu lao động chưa cao. Ở nhiều nước có số lượng lao động của Việt Nam lớn như Malaysia, nhu cầu gia hạn khi hết hạn hợp đồng hầu như không có. Đây là một thách thức rất lớn đối với xuất khẩu lao động của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần tập trung vào một số thị trường tiềm năng mà lượng lao động Việt Nam hiện nay chưa lớn hoặc các nước ít bị tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới như các thị trường Trung Đông, thị trường Hàn Quốc. 3.2.5. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« * Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng dù b¸o khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch §Ó n©ng tÇm dù b¸o vµ c¶nh b¸o quèc gia ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nãi riªng, trong thêi kú tíi, Nhµ n­íc nªn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, Nhµ n­íc cÇn cã quy ®Þnh chÝnh thøc dù b¸o kinh tÕ lµ mét kh©u b¾t buéc trong quy tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc, quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nãi riªng. Cã mét nghÞch lý lµ c¸c kÕt qu¶ dù b¸o th­êng kh«ng chuÈn x¸c, nh­ng ng­êi ta vÉn cÇn dù b¸o cho nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch 170 kh«ng thÓ kh«ng cã dù b¸o, kÕt qu¶ dù b¸o lµ c¬ së cho c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch. NÕu kÕt qu¶ dù b¸o sai Ýt th× c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch sÏ Ýt bÞ sai lÇm. VÊn ®Ò lµ lµm sao ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dù b¸o, nghÜa lµ lµm sao ®Ó c¸c kÕt qu¶ dù b¸o sai Ýt? Dù b¸o Ýt sai lµ nh÷ng dù b¸o dùa trªn c¶ nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng sè (®Þnh l­îng) vµ c¶ nh÷ng ph©n tÝch dù b¸o dùa trªn nh÷ng quy luËt, nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt, cã tÝnh xu h­íng cña c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ. Tuy nhiªn, khi x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, nh÷ng ng­êi x©y dùng chÝnh s¸ch kh«ng chØ dùa trªn nh÷ng dù b¸o mang tÝnh c¶nh b¸o mµ cßn ph¶i dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch dù b¸o b»ng sè. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam chñ yÕu sö dông c¸c kÕt qu¶ dù b¸o vµ ph©n tÝch kinh tÕ mang tÝnh ®Þnh tÝnh vµ kinh nghiÖm. C¸c kÕt qu¶ dù b¸o ®ã cã chÊt l­îng kh«ng cao. Trong thêi gian tíi, Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh chÝnh thøc dù b¸o vµ ph©n tÝch kinh tÕ lµ mét kh©u b¾t buéc trong quy tr×nh x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. MÆt kh¸c, Nhµ n­íc cÇn cã quy ®Þnh, ngoµi viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p dù b¸o mang tÝnh ®Þnh tÝnh, dùa trªn kinh nghiÖm, c¸c c¬ quan x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ph¶i sö dông c¸c kÕt qu¶ dù b¸o vµ ph©n tÝch dù b¸o cña c¬ quan dù b¸o quèc gia. Nh÷ng quy ®Þnh nµy sÏ buéc c¸c c¬ quan dù b¸o quèc gia cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n víi c¸c kÕt qu¶ dù b¸o mµ m×nh c«ng bè. C¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cã nhu cÇu kÕt qu¶ dù b¸o sÏ buéc 171 c¸c c¬ quan dù b¸o cung cÊp sè liÖu ®Çy ®ñ vµ ®­îc ph©n tÝch kü cµng h¬n. Theo ®ã, chÊt l­îng chÝnh s¸ch ®­îc n©ng cao h¬n. Thø hai, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin vµ c¬ së d÷ liÖu phôc vô dù b¸o hoµn chØnh. Để x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cÇn cã hai lo¹i th«ng tin d÷ liÖu c¬ b¶n: th«ng tin d÷ liÖu thuéc hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia vµ c¸c th«ng tin chuyªn ngµnh. C¸c th«ng tin x©y dùng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh«ng chØ lµ c¸c th«ng tin ®Þnh l­îng b»ng sè mµ cßn c¶ c¸c th«ng tin ®Þnh tÝnh (nh­ lßng tin cña ng­êi tiªu dïng, doanh nghiÖp; kú väng cña doanh nghiÖp, quan ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp, cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i...). Nhµ n­íc cÇn x©y dùng hÖ thèng c¸c lo¹i th«ng tin nµy mét c¸ch ®Çy ®ñ, hÖ thèng chÝnh x¸c, cËp nhËt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn x©y dùng c¬ chÕ ®iÒu tra thu thËp th«ng tin vµ chia sÎ th«ng tin gi÷a c¬ quan dù b¸o quèc gia vµ c¬ quan dù b¸o chuyªn ngµnh ë c¸c bé. Ch¼ng h¹n, ®Ó cã c¸c sè liÖu ngoµi hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia, cÇn cho dù b¸o chuyªn ngµnh, c¬ quan dù b¸o chuyªn ngµnh cã thÓ phèi hîp víi c¬ quan thèng kª, dù b¸o quèc gia, c¸c tr­êng ®¹i häc (®Æt hµng hoÆc thuª nh÷ng ®¬n vÞ nµy) vµ hä lµ ng­êi chñ tr× c¸c cuéc ®iÒu tra kh¶o s¸t, thu thËp th«ng tin sè liÖu cÇn thiÕt. ViÖc thèng kª dù b¸o ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc mét b­íc vµ ®­îc thùc hiÖn ®Òu ®Æn, th­êng xuyªn. 172 Việc dự báo phải bảo đảm tính độc lập, không phụ thuộc hoặc bị chi phối bởi các đơn vị kinh doanh độc quyền hay ý muốn chủ quan của bất kỳ chủ thể nào, có như vậy, việc dự báo mới chính xác, khách quan. Thø ba, Nhµ n­íc cÇn mêi, thuª chuyªn gia quèc tÕ hoÆc khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan dù b¸o hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, víi n­íc ngoµi hç trî kü thuËt ph©n tÝch dù b¸o. Trong thêi kú hiÖn nay, c«ng t¸c dù b¸o cña ViÖt Nam rÊt cÇn sù hç trî kü thuËt cña n­íc ngoµi, cña quèc tÕ. Thø t­, Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ thªm cho ho¹t ®éng dù b¸o. §Çu t­ vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng dù b¸o (nh­ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu thèng kª dù b¸o) cã thÓ ®­îc lång ghÐp trong kÕ ho¹ch x©y dùng chÝnh phñ ®iÖn tö. Thø n¨m, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c dù b¸o. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo theo hướng giỏi chuyên môn, thạo vi tính, ngoại ngữ có khả năng nắm bắt kịp thời thông tin trên thị trường, xử lý và đưa ra được dự báo chính xác, đầy đủ, kịp thời về biến động cung - cầu thị trường trong nước và thế giới để Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng chủ động ứng phó. Thø s¸u, s¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c c¬ quan dù b¸o cña ChÝnh phñ, c¸c bé. Gi¶i ph¸p thø n¨m vµ thø s¸u sÏ ®­îc ph©n tÝch kü h¬n trong phần sau. * Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 173 Trước hết, trên cơ sở dự báo về tình hình quốc tế và trong nước cần xác định "tọa độ" của Việt Nam trong mạng kinh tế toàn cầu và khu vực để từ đó xây dựng chiến lược phát triển các ngành phù hợp với lợi thế so sánh của đất nước. Tuy nhiên, xác định lợi thế so sánh của Việt Nam cần có cách nhìn toàn diện và theo quan điểm động, có nghĩa phải chuyển từ những lợi thế có sẵn là dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác để xuất khẩu thô sang xuất khẩu các tài nguyên đã được chế biến sâu, từ nguồn lao động phổ thông sang nguồn lao động được đào tạo phù hợp với các sở trường và trí tuệ của người Việt Nam. Đồng thời, xem xét lại quy hoạch tổng thể phát triển các ngành theo vùng lãnh thổ dựa trên tiêu chí lợi ích của toàn bộ nền kinh tế và theo quan điểm phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, nếu quy hoạch phát triển của địa phương nào có ảnh hưởng lớn, có khả năng làm phá vỡ quy hoạch tổng thể của cả nền kinh tế thì kiên quyết phải kịp thời điều chỉnh. Đặc biệt là những quy hoạch mới, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, có vai trò bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Tiếp đến cần, tập trung cao độ những nguồn lực cần thiết để nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đội ngũ này ở các địa phương. Từ những phân tích ở các nội dung trên cho thấy, vấn đề phân cấp quy hoạch phát triển cho các địa phương hiện nay khó có thể đảo ngược được. Do đó, để nâng cao chất lượng các quy hoạch mới và kịp thời điều chỉnh quy hoạch đã có thì vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác quy hoạch ở địa phương mang tính chất sống còn. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo sát hợp với công việc quy hoạch trong điều kiện hiện nay. Cần xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng mục tiêu cần đạt được trong mỗi nội dung. Đổi mới phương pháp đào tạo từ phương pháp truyền thống sang phương pháp đào tạo tích cực, tăng thời lượng thực hành, thảo luận và giải quyết các bài tập tình huống mang tính chất điển hình cho các địa phương. 174 Tăng cường các nguồn lực tài chính cho các hoạt động này để mời các chuyên gia giỏi về quy hoạch từ các nước như Singapore, Nhật Bản, Hà Lan trực tiếp giảng dạy. Tuyển chọn cán bộ trẻ được đào tạo tương đối bài bản đi tham dự các khóa đào tạo trên để bổ sung vào đội ngũ cán bộ làm quy hoạch ở địa phương. Thứ ba, là đẩy mạnh hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra tiến trình thực hiện và chất lượng thực hiện quy hoạch phát triển của ngành, các địa phương và xử lý nghiêm minh những vi phạm về quy hoạch. Cần phải công khai quy hoạch phát triển ngành, vùng, lãnh thổ để việc giám sát, thanh tra, kiểm tra được minh bạch và thu hút được đông đảo mọi tầng lớp tham gia vào hoạt động này. Mặc dù các nội dung giám sát đối với vấn đề quy hoạch phát triển đã được quy định trong Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng Phan Văn Khải ký, nhưng cho đến nay hầu hết các quy hoạch chưa được công khai một cách rộng rãi do đó vai trò giám sát của cộng đồng chưa được phổ biến. Ở nước ta nhiều năm nay đã xẩy ra tình trạng chỉ khi các dự án đầu tư làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân, dân kêu, dân kiện khi đó các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Điều đó vừa làm chậm quá trình thực hiện quy hoạch, vừa làm lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư, vừa làm xâm hại đến lợi ích của người dân. Xử lý nghiêm minh những vi phạm về quy hoạch để vừa bảo đảm quy hoạch tổng thể không bị phá vỡ, vừa để răn đe các nhà đầu tư không tái phạm. Hiện nay tình trạng vi phạm quy hoạch xẩy ra phổ biến ở các địa phương, các ngành nhưng việc xử lý chưa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đánh giá về chất lượng quản lý các dự án đầu tư năm 2008, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết có 4.064 dự án chậm tiến độ, chiếm 17,7% tổng dự án đầu tư; 87 dự án vi phạm quy hoạch chiếm 0,4%; 4.241 dự án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư, chiếm 18,4% so với tổng số dự án thực hiện trong năm. Tỷ lệ này tăng lên nhiều lần so với năm trước như năm 2006 là 13,4% và năm 2007 là 17,6%(1). Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 1 http:baodientu.chinhphu.vn.home ngày 4/2/2010 175 về giám sát và đánh giá đầu tư có hiệu lực từ 1/2/2010 bao gồm 3 nội dung: Theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án. Đồng thời trong Nghị định trên cũng định các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá đầu tư. Cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện ngay Nghị định này. * Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ViÖc phèi hîp c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong toµn bé c¸c kh©u cña chu tr×nh chÝnh s¸ch. Thø nhÊt, tr­íc m¾t, ChÝnh phñ cÇn sím quy ®Þnh nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña Kho b¹c Nhµ n­íc (chÝnh lµ tiÒn NSNN) ph¶i ®­îc göi t¹i NHNN. §iÒu ®ã cho phÐp NHNN chñ ®éng kiÓm so¸t l­îng tiÒn cung øng cho nÒn kinh tÕ, vßng quay tiÒn tÖ, kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña hÖ thèng NHTM vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông. §ång thêi chi tiªu NSNN vÉn ®­îc b¶o ®¶m, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t¨ng thu cho NSNN. Theo ®ã, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ sÏ ®­îc ®iÒu hµnh mét c¸ch chñ ®éng vµ phï hîp h¬n. Thªm vµo ®ã, ChÝnh phñ cÇn cã quy ®Þnh kh«ng cho c¸c tËp ®oµn kinh tÕ vµ tæng c«ng ty nhµ n­íc më réng ho¹t ®éng sang mét sè lÜnh vùc cã thÓ g©y bÊt æn cho nÒn kinh tÕ, g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t. ViÖc mét sè tæng c«ng ty nhµ n­íc më réng ho¹t ®éng vµo lÜnh vùc ng©n hµng, bÊt ®éng s¶n, b¸n lÎ vµ gi¶i trÝ th× kh«ng cã mét chÝnh sách tiÒn tÖ nµo cã thÓ ng¨n chÆn ®­îc l¹m ph¸t g©y ra tõ nguån thanh kho¶n nµy. 176 Thø hai, ChÝnh phñ cÇn x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng trong x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch. C¸c bé còng ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã ë mçi bé. §Ó cã thÓ cã c¬ chÕ phèi hîp trong x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tèt, theo chóng t«i, ChÝnh phñ, c¸c bé cÇn cã quy ®Þnh râ vai trß chñ tr× cña mét bé phËn nhÊt ®Þnh trong c¸c ho¹t ®éng phèi hîp chÝnh s¸ch. Ch¼ng h¹n, vÒ viÖc phèi hîp chÝnh s¸ch thuÕ quan - h¹n ng¹ch nhËp khÈu gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ Bé C«ng th­¬ng. Bé Tµi chÝnh cÇn ®­îc chñ ®éng t­¬ng ®èi trong ho¹t ®éng phèi hîp víi bé C«ng Th­¬ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ quan - h¹n ng¹ch nhËp khÈu. ChÝnh phñ cã thÓ quy ®Þnh Bé Tµi chÝnh gi÷ vai trß chñ tr×, ®iÒu phèi, cho dï ®¬n vÞ thùc hiÖn phèi hîp hai chÝnh s¸ch nµy ë hai bé cã cïng cÊp t­¬ng ®­¬ng. Tr­êng hîp kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ ph­¬ng thøc phèi hîp gi÷a hai bé, Bé Tµi chÝnh (ng­êi chñ tr×) ph¶i tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. Bé Tµi chÝnh lµ c¬ quan x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ cïng víi NHNN phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §Ó Bé Tµi chÝnh cã thÓ phèi hîp ®­îc tèt víi NHNN, ChÝnh phñ cÇn trao cho NHNN vai trß chÝnh trong ®iÒu phèi, phèi hîp x©y dùng vµ thùc thi hai chÝnh s¸ch nµy, Thø ba, vai trß chñ tr× cña c¸c bé trong phèi hîp khi x©y dùng chÝnh s¸ch (®· ®Ò xuÊt ë trªn) còng vÉn ®­îc duy tr× trong qu¸ tr×nh phèi hîp thùc thi chÝnh s¸ch. Trong phèi hîp thùc thi chÝnh s¸ch chi th­êng 177 xuyªn vµ chi ®Çu t­, Bé Tµi chÝnh lµ c¬ quan chñ tr×. Khi phèi hîp chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸, NHNN cÇn ®­îc chñ tr× trong bµn b¹c víi Bé Tµi chÝnh vÒ thùc thi hai chÝnh s¸ch nµy. ChÝnh phñ lµ ng­êi quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n phèi hîp thùc thi hai chÝnh s¸ch do NHNN vµ Bé Tµi chÝnh bµn b¹c. Bëi lÏ, khi ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ vÜ m«, NHNN lµ c¬ quan cuèi cïng tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh ®­îc l­îng tiÒn cung øng cho nÒn kinh tÕ lµ bao nhiªu trªn c¬ së thu NSNN, nhu cÇu chi tiªu cña ChÝnh phñ,... Hä cã thÓ tÝnh to¸n, bµn b¹c víi Bé Tµi chÝnh nªn t¨ng hoÆc gi¶m thuÕ nh­ thÕ nµo, t¨ng chi hay gi¶m chi (chñ yÕu lµ chi ®Çu t­ ph¸t triÓn) nh­ thÕ nµo... ®Ó cã thÓ ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng hay kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Thø t­, ChÝnh phñ cÇn thiÕt lËp mét c¬ chÕ ®èi tho¹i vµ lµm viÖc chung gi÷a Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ víi Bé Tµi chÝnh trong viÖc phèi hîp x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch chi th­êng xuyªn vµ chi ®Çu t­. ë ®©y, Bé Tµi chÝnh cÇn ®­îc gi÷ vai trß chñ tr× trong viÖc phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch chi th­êng xuyªn vµ chi ®Çu t­. Bëi lÏ, Bé Tµi chÝnh lµ ng­êi x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tµi kho¸ (chÝnh s¸ch thu chi NSNN), ®ång thêi Bé tµi chÝnh cßn ph¶i phèi hîp víi NHNN trong x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Thø n¨m, ChÝnh phñ cÇn t¨ng c­êng ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh thùc thi nh»m x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch tíi 178 viÖc thùc hiÖn môc tiªu nh­ thÕ nµo, lµm c¬ së ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch vµ x©y dùng chÝnh s¸ch míi trong chu tr×nh chÝnh s¸ch tiÕp theo. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cÇn ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, th­êng xuyªn. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cÇn ®­îc l­u gi÷, t¹o thµnh mét hÖ thèng d÷ liÖu ®Çy ®ñ hoµn chØnh, lµm c¬ së cho ho¹t ®éng dù b¸o vµ ph©n tÝch x©y dùng chÝnh s¸ch míi. Thø s¸u, ChÝnh phñ cÇn ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« dùa trªn kÕt qu¶ ®Çu ra thay v× c¸ch kiÓm tra tÝnh tu©n thñ c¸c quy ®Þnh theo tõng môc chi cña c¸c c¬ quan kho b¹c, tµi chÝnh nh­ hiÖn nay. Thø b¶y, vÒ l©u dµi, ChÝnh phñ cÇn ®æi míi quy tr×nh lµm chÝnh s¸ch trong ®ã cã sù t¸ch b¹ch c¸c bé phËn thùc hiÖn c¸c kh©u kh¸c nhau trong chu tr×nh chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nh­ng vÉn b¶o ®¶m sù g¾n bã chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn nµy. Cô thÓ lµ, trong hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, ba bé phËn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, thùc thi chÝnh s¸ch, kiÓm tra thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. §ång thêi, bé phËn x©y dùng chÝnh s¸ch cÇn ®éc lËp víi bé phËn thùc thi chÝnh s¸ch. Bé phËn kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®éc lËp víi bé phËn x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch. ChÝnh phñ nªn xem xÐt viÖc thµnh lËp mét c¬ quan t­ vÊn ®éc lËp, theo dâi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®­a ra nh÷ng c¶nh b¸o vÒ m©u thuÉn trong c¸c chÝnh 179 s¸ch ®­îc thùc hiÖn, c¶nh b¸o nguy c¬ cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®­îc hoÆc bÞ sai lÖch môc tiªu... * Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« Mét lµ, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn chÝnh s¸ch l¹m ph¸t môc tiªu, NHNN cÇn ®­îc trao quyÒn ®éc lËp trong viÖc x©y dùng vµ quyÕt ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ; kiÓm so¸t c¸c thay ®æi vÒ cung tiÒn vµ c¸c nh©n tè biÕn ®æi theo sù thay ®æi vÒ møc cung tiÒn. NHNN ®­îc toµn quyÒn hµnh ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chÝnh s¸ch kinh tÕ, kh«ng phô thuéc c¸ nh©n, tæ chøc nµo. Hiện nay, Hội đồng CSTT quèc gia không thuộc Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, trong trường hợp NHNN được độc lập với Chính phủ, Héi ®ång t­ vÊn CSTT quèc gia sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Chñ tÞch Héi ®ång lµ Thèng ®èc NHNN, cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tr­íc Quèc héi, ChÝnh phñ vµ Thñ t­íng ChÝnh phñ khi cã yªu cÇu. Héi ®ång ®­îc quyÒn chñ tr× trong c¸c buæi lµm viÖc víi c¬ quan x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« kh¸c, x©y dùng ph­¬ng ¸n phèi hîp chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; yªu cÇu ChÝnh phñ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch tµi kho¸ cÇn thiÕt ®Ó phèi hîp víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt, khÈn cÊp (chèng l¹m ph¸t, chèng suy tho¸i kinh tÕ). Hai lµ, c¬ quan t­ vÊn ®éc lËp cã chøc n¨ng nghiªn cøu chÝnh s¸ch, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch, t­ vÊn, c¶nh b¸o chÝnh s¸ch, nghiªn cøu dù b¸o kinh tÕ. C¬ quan nµy ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp nhÊt 180 c¸c c¬ quan nghiªn cøu chÝnh s¸ch cña c¸c bé, c¸c trung t©m nghiªn cøu ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ dù b¸o kinh tÕ hiÖn nay cña c¸c bé nh­ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ §Çu t­, cña NHNN, Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng Th­¬ng... Trong c¬ quan nµy, cã thÓ h×nh thµnh c¸c nhãm, c¸c bé phËn nghiªn cøu ®éc lËp víi kiÕn thøc nÒn kh¸c nhau. C¸c nhãm nµy, cïng víi c¸c c¬ së nghiªn cøu kh¸c nh­ c¸c tr­êng ®¹i häc,… cã thÓ c¹nh tranh víi nhau vÒ mÆt ý t­ëng chÝnh s¸ch, ®­a ra c¸c khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch tíi ChÝnh phñ th«ng qua b¸o c¸o ChÝnh phñ, c¸c héi nghÞ, b¸o chÝ,... ChÝnh phñ sÏ cã bé phËn chuyªn tr¸ch cã ®iÒu kiÖn so s¸nh c¸c ý t­ëng chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh lùa chän chÝnh s¸ch. §Ó tr¸nh c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch bÞ chi phèi bíi nh÷ng nhãm lîi Ých kh¸c nhau, bÞ “lobby”, ChÝnh phñ cÇn gi¶i tr×nh vÒ sù lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch cña m×nh. Ba lµ, trong c¬ quan nghiªn cøu chÝnh s¸ch nµy, ngoµi c¸c bé phËn nghiªn cøu ph©n tÝch, t­ vÊn khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch, cÇn thµnh lËp mét trung t©m ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ dù b¸o quèc gia trªn c¬ së c¸c c¬ quan dù b¸o kinh tÕ hiÖn nay ë Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ ë c¸c bé kh¸c. Trung t©m nµy cã nhiÖm vô ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ dù b¸o kinh tÕ, thèng kª kinh tÕ phôc vô viÖc x©y dùng CSTT, CSTK, CSTM vµ CS§T, phôc vô chÝnh viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch, t­ vÊn, ph¶n biÖn chÝnh s¸ch cña c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc t¹i c¬ quan nµy. Tr­íc m¾t, trong thêi gian tíi, ChÝnh phñ cÇn tËp trung ®Çu t­ tµi chÝnh, nh©n lùc vµ kü thuËt cho Trung t©m dù b¸o kinh tÕ - x· héi quèc gia. 181 Bèn lµ, ChÝnh phñ cÇn x¸c ®Þnh l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Trong ®ã, Bé nµy chØ nªn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng x©y dùng chÝnh s¸ch ®Çu t­ dµi h¹n cña quèc gia, nh­ x©y dùng ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quèc gia, chiÕn l­îc ®Çu t­ dµi h¹n cña quèc gia, qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t­,… ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn (®Çu t­ hµng n¨m cña ChÝnh phñ) nªn ®­îc chuyÓn sang cho Bé Tµi chÝnh ®¶m nhËn. Víi quy ®Þnh nµy, chÝnh s¸ch tµi kho¸ sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n, kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ trong phèi hîp x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch chi th­êng xuyªn vµ chi ®Çu t­ ph¸t triÓn gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®· tån t¹i trong nhiÒu n¨m qua. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c c¸n bé Thø nhÊt, ®æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän, bè trÝ sö dông c¸n bé Trong c«ng t¸c c¸n bé, viÖc tuyÓn chän, bè trÝ sö dông c¸n bé lµ kh©u ®­îc thùc hiÖn ®Çu tiªn. ë ®©y cã hai viÖc: mét lµ tuyÓn chän c«ng chøc míi; hai lµ bè trÝ, sö dông c¸n bé ®· ®­îc tuyÓn chän, ®ang lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan, c¸c bé phËn trong hÖ thèng bé m¸y. §èi víi tuyÓn chän c«ng chøc míi vµo bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, nh÷ng c«ng chøc nµy sÏ trë thµnh c¸n bé qu¶n lý, c¸c chuyªn viªn lµm viÖc ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong bé m¸y trong t­¬ng lai. Do ®ã, viÖc tuyÓn chän cÇn ®¶m b¶o kh¸ch quan, chÝnh x¸c, chän ®óng ®­îc nh÷ng ng­êi thùc tµi. 182 Nhµ n­íc cÇn x©y dùng quy chÕ ¸p dông chung cho viÖc tuyÓn chän c«ng chøc vµo lµm viÖc trong bé m¸y x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Trong quy chÕ nµy, cÇn x¸c ®Þnh râ quy tr×nh tuyÓn chän, b¶o ®¶m c«ng khai minh b¹ch tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi (tõ kh©u thu nhËn, xÐt duyÖt hå s¬ ®Õn kh©u chÊm thi vµ kÕt qu¶ thi). ViÖt Nam cÇn häc tËp kinh nghiÖm cña NhËt B¶n trong vÊn ®Ò nµy. C¬ quan tuyÓn chän c«ng chøc ®éc lËp víi c¬ quan sö dông vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh tuyÓn chän cña m×nh. Héi ®ång tuyÓn chän cña mçi kú thi lµ ng­êi cña c¬ quan tuyÓn chän, ®­îc chän ngÉu nhiªn tr­íc kú thi tuyÓn. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan tuyÓn chän cã thÓ thuª chuyªn gia t­ vÊn tuyÓn chän nh©n sù tham gia. §èi víi viÖc bè trÝ, sö dông nh÷ng ng­êi ®· ®­îc tuyÓn chän vµ nh÷ng ng­êi ®ang lµm viÖc trong bé m¸y x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng bé tiªu chuÈn chän ng­êi vµo c¸c bé phËn kh¸c nhau trong bé m¸y ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch. Trong ®ã, ®Æc biÖt chó träng viÖc tuyÓn chän c¸n bé vµo c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch (Bé phËn chuyªn tr¸ch cña ChÝnh phñ, NHNN). Nhµ n­íc cÇn bè trÝ vµo hai c¬ quan nµy nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù, ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ ng©n hµng, tµi chÝnh, tiÒn tÖ, kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ. Nh÷ng ng­êi nµy ®· tõng lµm viÖc ë c¸c bé, c¸c viÖn nghiªn cøu. Hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ­u tó nhÊt, xuÊt s¾c nhÊt. Nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c¬ quan nghiªn cøu chÝnh s¸ch còng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi giái, cã n¨ng lùc 183 nghiªn cøu chuyªn s©u. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch m¹nh d¹n sö dông c¸c c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc, bè trÝ vµo c¸c c¬ quan x©y dùng chÝnh s¸ch. Trong t­¬ng lai, c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i gåm nh÷ng ng­êi trÎ, cã tr×nh ®é n¨ng lùc, n¨ng ®éng. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch thu hót nh÷ng ng­êi giái, xuÊt s¾c ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, vÒ x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë c¸c n­íc ph¸t triÓn trë vÒ n­íc, vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch. Thi tuyÓn c«ng khai, minh b¹ch nghiªm tóc vÉn lµ c¸ch tèt, cho phÐp chän ®óng ng­êi giái, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Ó bè trÝ vµo c¸c vÞ trÝ quan träng kh¸c nhau trong hÖ thèng bé m¸y. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng quy chÕ thi s¸t h¹ch ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc 2 n¨m 1 lÇn ®Ó sµng läc, lo¹i bá nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc vµ bæ sung c«ng chøc míi vµo c¸c c¬ quan x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch. C¬ chÕ tuyÓn chän ®Çu vµo, c¬ chÕ thi sµng läc sÏ t¹o sù c¹nh tranh vµ chän ®óng ng­êi vµo ®óng viÖc, ®óng chç. C¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o tõ cÊp phßng trë lªn còng cÇn thùc hiÖn tæ chøc thi tuyÓn theo ®Þnh kú vµ theo nhiÖm kú ®Ó t¹o c¬ chÕ c¹nh tranh. TÊt c¶ c¸c kú thi, cuéc thi ®Òu ph¶i ®­îc c«ng khai ho¸. §Ó b¶o ®¶m viÖc tuyÓn chän, bè trÝ, sö dông c¸n bé ®­îc ®óng ®¾n, cÇn t¨ng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng­êi bè trÝ sö dông c¸n bé. MÆt kh¸c, cÇn thùc hiÖn lu©n chuyÓn c¸n bé ë c¸c vÞ trÝ t­¬ng ®­¬ng trong néi bé mét bé vµ gi÷a c¸c bé kh¸c nhau. 184 VÝ dô, tr­ëng phßng tµi vô cña vô nµy sang lµm tr­ëng phßng tµi vô cña vô kh¸c ë bé kh¸c,... Thø hai, ®æi míi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸n bé. §©y cã thÓ coi lµ mét yÕu tè t¹o nªn m«i tr­êng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. Bªn c¹nh c¸ch ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp c¸n bé, c«ng chøc, Nhµ n­íc cÇn ®æi míi c¸ch ®¸nh gi¸ c¸n bé theo c¸c tiªu chÝ chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh. Cô thÓ lµ viÖc ®¸nh gi¸ dùa trªn kÕt qu¶ (khèi l­îng vµ chÊt l­îng) c«ng viÖc mµ c¸n bé ®· thùc hiÖn ®­îc. Trong ®ã, chó träng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc, thay v× chØ dùa trªn sè l­îng c«ng viÖc nh­ c¸ch l©u nay vÉn lµm. CÇn ¸p dông nhiÒu h×nh thøc ®¸nh gi¸: cã thÓ tham vÊn réng r·i nhiÒu ®èi t­îng liªn quan trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸n bé, cã thÓ lÊy phiÕu tÝn nhiÖm b»ng viÖc bá phiÕu kÝn,... Thø ba, cÇn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé l­¬ng, thu nhËp tho¶ ®¸ng cho c¸n bé c«ng chøc. M«i tr­êng lµm viÖc vµ thu nhËp hiÖn lµ hai yÕu tè quyÕt ®Þnh cã thÓ gi÷ ®­îc ng­êi tµi trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc hay kh«ng. Trong ®ã, yÕu tè m«i tr­êng lµm viÖc cÇn ®­îc nhÊn m¹nh h¬n. Bëi lÏ, trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, ®èi víi ng­êi tµi (tµi lín vµ tµi nhá), mét trong nh÷ng ®iÒu mµ hä cÇn lµ sù c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸ vµ c«ng b»ng trong cèng hiÕn vµ h­ëng thô. Do ®ã, ®Ó thu hót vµ gi÷ ®­îc ng­êi giái trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan x©y 185 dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®·i ngé vÒ l­¬ng tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc lµm viÖc t¹i nh÷ng c¬ quan nµy. Trong hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¬ quan ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cã thÓ ®­îc coi lµ quan träng nhÊt. Nh÷ng ng­êi lµm viÖc ë ®©y ph¶i tr¶i qua c¸c kú thi tuyÓn, s¸t h¹ch, sµng läc... (nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn). Hä lµ nh÷ng ng­êi giái thùc sù vµ ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc cã tÇm quan träng ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ. Do ®ã, hä ph¶i ®­îc h­ëng møc l­¬ng cao h¬n so víi l­¬ng c«ng chøc ë c¸c c¬ quan Nhµ n­íc kh¸c. Trong ®ã, c«ng chøc lµm viÖc t¹i c¬ quan x©y dùng chÝnh s¸ch cÇn ®­îc h­ëng møc l­¬ng cao nhÊt. Tuy vËy, møc l­¬ng c«ng chøc cao ®Õn ®©u còng ph¶i dùa trªn c¬ së thùc lùc cña nÒn kinh tÕ. Theo chóng t«i, ViÖt Nam cÇn häc tËp kinh nghiÖm cña NhËt B¶n trong viÖc x¸c ®Þnh l­¬ng c«ng chøc nhµ n­íc. §ã lµ l­¬ng c«ng chøc trung b×nh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng víi møc thu nhËp cña lao ®éng lµm trong c¸c doanh nghiÖp cã møc l­¬ng trung b×nh cña nÒn kinh tÕ. L­¬ng c«ng chøc còng sÏ ®­îc ®iÒu chØnh lªn hoÆc xuèng tuú thuéc nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr­ëng tèt hay suy tho¸i. L­¬ng cña c«ng chøc lµm viÖc ë nh÷ng c¬ quan x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« sÏ ®­îc tÝnh víi hÖ sè cao h¬n so víi l­¬ng c«ng chøc cña nh÷ng c¬ quan nhµ n­íc kh¸c. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng, viÖc tuyÓn chän, bè trÝ, sö dông, ®¸nh gi¸, ®·i ngé ph¶i ®­îc thùc hiÖn 186 mét c¸ch ®ång bé, b¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch, c«ng b»ng, chÝnh x¸c ë mäi kh©u. §iÒu ®ã sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè b¶o ®¶m t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc tèt, thu hót vµ gi÷ ®­îc ng­êi giái lµm viÖc cho Nhµ n­íc vµ kÝch thÝch hä lµm viÖc, cèng hiÕn hÕt m×nh cho lîi Ých quèc gia. Nguån “chÊt x¸m” cña quèc gia kh«ng bÞ bá l·ng phÝ. Theo ®ã, chÊt l­îng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« sÏ ®­îc n©ng cao do chóng ®­îc x©y dùng vµ thùc thi bëi ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc thùc sù. Mét ®iÓm n÷a, Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ khen th­ëng, kû luËt nghiªm minh. Nh÷ng c«ng chøc lµm viÖc tèt ph¶i ®­îc khen th­ëng ®Ò b¹t, nh÷ng ng­êi lµm viÖc thiÕu tr¸ch nhiÖm ph¶i bÞ sa th¶i. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c båi d­ìng c¸n bé ChÝnh phñ cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng cho c¸n bé c¸c cÊp, c¸c thÕ hÖ mét c¸ch thiÕt thùc bµi b¶n, cã quy tr×nh vµ lé tr×nh râ rµng. §èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc ®­îc ®µo t¹o tõ thêi kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, cÇn tiÕp tôc båi d­ìng bæ sung kiÕn thøc kinh tÕ hiÖn ®¹i vµ kiÕn thøc vÒ khoa häc chÝnh s¸ch, kü n¨ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ dù b¸o kinh tÕ,... theo xu h­íng qu¶n lý hiÖn ®¹i. Trong thêi gian tr­íc m¾t, ChÝnh phñ cÇn tËp trung m¹nh ®Çu t­ ®µo t¹o båi d­ìng nh©n lùc cho c«ng t¸c dù b¸o kinh tÕ. Hîp t¸c víi ChÝnh phñ c¸c n­íc 187 trong viÖc hç trî ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé dù b¸o kinh tÕ. Nhµ n­íc cÇn sím cã kÕ ho¹ch x©y dùng, ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé kÕ tiÕp, tr¸nh t×nh tr¹ng hÉng hôt vÒ c¸n bé x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nh­ thêi gian qua. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch ®­a sinh viªn giái ®i ®µo t¹o ë n­íc ngoµi vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, khoa häc chÝnh s¸ch,... Nhµ n­íc cÇn sím chÝnh thøc ®­a vµo gi¶ng d¹y c¸c m«n häc vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ, khoa häc chÝnh s¸ch, c«ng nghÖ x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch trong c¸c tr­êng ®¹i häc ë ViÖt Nam. 3.2.6. Một số giải pháp khác Mét lµ, ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh ®ñ m¹nh c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l­îng HiÖn nay thÞ tr­êng tµi chÝnh cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. NÕu n¨m 2003 gi¸ trÞ chøng kho¸n niªm yÕt chØ b»ng kho¶ng 4% GDP, n¨m 2005 tû lÖ nµy lµ 6,5% GDP, ®Õn cuèi n¨m 2006 ®· lªn tíi 23% GDP vµ hiÖn nay ®· ®¹t con sè xÊp xØ 40% GDP(1). Tuy nhiªn, qua thùc tÕ còng cho thÊy thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn ch­a bÒn v÷ng: lóc nãng, lóc l¹nh bÊt th­êng ®· g©y t©m lý kh«ng æn ®Þnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n theo h­íng lµnh m¹nh cÇn ph¶i hoµn thiÖn 1 TS. NguyÔn S¬n - ThS. TrÇn ThÞ Hång Hµ: Qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n: cÇn cã sù phèi hîp tèt, T¹p chÝ Tµi chÝnh th¸ng 11/2007 188 khung ph¸p lý cho thÞ tr­êng theo h­íng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã thÓ tham gia thÞ tr­êng. §ång thêi, ph¶i ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, tr¸nh sù thao tóng cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Hai lµ, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i theo h­íng hiÖn ®¹i vµ héi nhËp quèc tÕ m¹nh mÏ HiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang trong giai ®o¹n t¸i c¬ cÊu, n¨ng lùc vèn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn thÊp, nî tån ®äng theo tiªu chuÈn quèc tÕ cßn cao. §©y thùc sù lµ mét c¶n trë rÊt lín cho qu¸ tr×nh tiÕn tíi thùc hiÖn chÝnh s¸ch l¹m ph¸t môc tiªu mµ trong nh÷ng tiÕn ®Õn cÇn ph¶i nhanh chãng kh¾c phôc. Muèn vËy, cÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro, kü n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ cña c¸c ng©n hµng nµy. Bªn c¹nh ®ã, cÇn n©ng cao n¨ng lùc gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ n­íc trªn c¬ së ¸p dông c¨n b¶n c¸c chuÈn mùc quèc tÕ vÒ thanh tra, gi¸m s¸t ng©n hµng. Ba lµ, t¨ng c­êng n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch l¹m ph¸t môc tiªu, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô phï hîp: c¬ chÕ l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ­¬ng thùc sù t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng, hoµn thµnh c«ng cô ®iÒu hµnh l·i suÊt, n©ng 189 cÊp thÞ tr­êng tiÒn tÖ, linh ho¹t trong viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Bèn lµ, n©ng cao tÝnh minh b¹ch cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn ph¶i c«ng bè c«ng khai chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh, khi cã nh÷ng thay ®æi cÇn ph¶i gi¶i thÝch cô thÓ ®Ó d©n chóng cã thÓ hiÓu râ. §iÒu ®ã sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ ph¶n øng tiªu cùc tõ phÝa thÞ tr­êng vµ rót ng¾n ®é trÔ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. N¨m lµ, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ Tæng côc thèng kª cÇn phèi hîp ®Ó sím hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n l¹m ph¸t c¬ b¶n Tõ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ®· ¸p dông chÝnh s¸ch l¹m ph¸t môc tiªu cho thÊy, viÖc lo¹i ra khái chØ sè CPI nh÷ng gi¸ c¶ cña nh÷ng mÆt hµng kh«ng n»m trong kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ rÊt cÇn thiÕt. Hay nãi c¸ch kh¸c, l¹m ph¸t c¬ b¶n lµ chØ sè phï hîp víi ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo l¹m ph¸t môc tiªu vµ n©ng cao niÒm tin cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. KẾT LUẬN 190 Lạm phát là một chủ đề không chỉ có các nhà nghiên cứu kinh tế, các hoạch định chính sách quan tâm mà nó được toàn xã hội chú ý. Bởi vì lạm phát cao có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của mỗi người, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô dẫn đến mất lòng tin của các nhà đầu tư. Vì vậy, lạm phát cao sẽ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và giảm thu nhập của người dân trong tương lai. Ở Việt Nam trong suốt hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới lạm phát xẩy ra thường xuyên với những diễn biến rất phức tạo và do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Hiện nay có rất nhiều khả năng lạm phát cao sẽ tái xuất hiện ở Việt Nam. Với đề tài "Lạm phát ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và giải pháp" nhóm nghiên cứu đã tập trung giải quyết những vấn đề sau đây: Một là, hệ thống hoá, bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lý luận về nguyên nhân gây ra lạm phát và giải pháp khắc phục các nguyên nhân gây ra lạm phát. Ngoài các nguyên nhân gây ra lạm phát đã được bàn nhiều trong các lý thuyết kinh vế vĩ mô, đề tài bổ sung và làm rõ hơn các nguyên nhân gây ra lạm phát do có sự mất cân đối lớn trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như cơ cấu kinh tế, cán cân ngân sách và cán cân thương mại, nguyên nhân từ quản lý giá và hệ thống phân phối. Hai là, đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm chống lạm phát của một số nước trên thế giới và tập trung vào các nước đang phát triển để rút ra bài học khắc phục lạm phát ở Việt Nam hiện nay. Ba là, đề tài đã khái quát một số vấn đề về lạm phát giai đoạn 1986-2003 và từ đó rút ra bài học cho các giải pháp chống lạm phát hiện nay. Bốn là, diễn biến lạm phát từ năm 2004 đến nay được đề tài phân tích theo 3 giai đoạn với những đặc trưng khác nhau, để cho thấy động thái của lạm phát hiện nay rất phức tạp. Năm là, đề tài đã phân tích nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay theo 7 nhóm như cách tiếp cận ở chương I. Đó là do tổng cầu tăng cao, lạm phát do tổng cung ngắn hạn giảm, lạm phát do mất cân đối trong 191 những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, lạm phát do nguyên nhân quản lý giá cả và hệ thống phân phối, lạm phát do yếu tố tâm lý và lạm phát do hạn chế trong năng lực chính sách của Chính Phủ. Sáu là, đề tài đã dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến lạm phát ở Việt Nam hiện nay và trên cơ sở lý luận, thực tiến và dự báo đã phân tích ở những nội dung đề tài đã đề xuất 5 quan điểm đối với khắc phục lạm phát năm 2010 và những năm tiếp đến. Bảy là, đề tài đã đề xuất và phân tích 6 nhóm giải pháp khắc phục lạm phát ở Việt Nam hiện nay. Đó là nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng, hoàn thiện quản lý giá cả thị trường và hệ thống phân phối, nâng cao năng lực chính sách của Chính phủ và đẩy mạnh an sinh xã hội. Nếu các nhóm giải pháp trên được thực hiện đúng lúc và đồng bộ chắc sẽ góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong năm 2010. 192 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Kinh tÕ häc, Nxb Gi¸o dôc, H., 1992. 2. Gregory Mankiw, Kinh tÕ vÜ m«, Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n dÞch, Nxb Thèng kª, H., 1997. 3. J. M. Keynes, The General Theory of Emloyment, Enterest an Money, first Harvest HBJ Edition 1964, 4. Paul A. Samuelson vµ William, D. Nordhaus, Kinh tÕ häc, xuÊt b¶n lÇn thø m­êi l¨m, tËp II, Nxb CTQG, H., 1997. 5. NguyÔn Thanh An, §»ng sau c¬n lèc gi¸, T¹p chÝ Tµi chÝnh 8/2007. 6. Vò §×nh ¸nh, Nh×n l¹i gi¸ c¶ thÞ tr­êng n¨m 2006, T¹p chÝ Tµi chÝnh 1/2007. 7. B¸o c¸o th­êng niªn cña Ng©n hµng nhµ n­íc 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 8. B¶o ®¶m an sinh x· héi trong b·o tè (2009), T¹p chÝ Tµi chÝnh sè th¸ng 2/2009, tr. 14. 9. NguyÔn §×nh BÝch (1007), L¹m ph¸t cao do nguyªn liÖu nhËp khÈu t¨ng nhanh, vietnamnet 10. D­¬ng ThÞ Thanh B×nh vµ Bïi ThÞ Mai Hoµi, C©n ®èi ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ gãc ®é lý luËn vµ thùc tiÔn, T¹p chÝ Tµi chÝnh 10/2006. 193 11. TrÇn V¨n Chñ (chñ biªn), Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc ph¸t triÓn, Nxb CTQG, H., 2007. 12. NguyÔn V¨n C«ng, §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Bµi gi¶ng vµ thùc hµnh kinh tÕ vÜ m« (ch­¬ng tr×nh sau ®¹i häc), Nxb Lao ®éng, H., 2004. 13. NguyÔn V¨n C«ng, Bµn vÒ tû lÖ l¹m ph¸t tèi ­u ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Tµi chÝnh 3/2005. 14. Dù b¸o cña Ng©n hµng thÕ giíi ngµy 21/1/2010. 15. Dù b¸o cña Mood's, vietnamnet 12/01/2010 16. TrÇn §µo, NhËp siªu kh«ng thÓ coi th­êng, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o, 9/2007. 17. NguyÔn ¸i §oµn, L¹m ph¸t - VÊn ®Ò kinh tÕ vÜ m« hµng ®Çu ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Nghiªn cøu Kinh tÕ 10/2004. 18. NguyÔn Cao §øc, C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh l¹m ph¸t cña ViÖt Nam dùa trªn c¸ch tiÕp cÇn tiÒn tÖ, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 4/2006. 19. Vâ V¨n §øc (chñ biªn), Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, T¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam qua m« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña R. Solow, Nxb CTQG, H., 2006. 20. Gi¸ ®­êng t¨ng cao: Ai ®ang thao tóng thÞ tr­êng (2009), b¸o §êi sèng ph¸p luËt, ngµy 26/01/2010 21. TrÇn V¨n Giµu (2009), Chóng ta tõng sai sãt, vnexpress 28/8/2009 22. ngµy 13/01/2010 194 23. ngµy 04/02/2010 24. ngµy 24/02/2010 25. vietnamnet ngµy 11/8/2009 26. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ (2009), T¸c ®éng cña kñng ho¶ng toµn cÇu tíi ng©n s¸ch nhµ n­íc ViÖt Nam, T¹p chÝ Tµi chÝnh th¸ng 5/2009 27. Bïi V¨n H¶i, ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo c¬ chÕ l¹m ph¸t môc tiªu, T¹p chÝ Ng©n hµng 11/2007. 28. PhÝ Träng HiÓn, L¹m ph¸t môc tiªu: Kinh nghiÖm thÕ giíi vµ gi¶i ph¸p cho ViÖt Nam, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 4/2005. 29. Lª Xu©n HiÕu, §«i ®iÒu vÒ l¹m ph¸t vµ t¨ng tr­ëng ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Tµi chÝnh 9/2007. 30. Phan Hoµi HiÖp, N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn nhµ n­íc, T¹p chÝ Tµi chÝnh 7/2007. 31. TrÞnh ThÞ Ái Hoa, ĐiÒu hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« t¸c ®éng ®Õn t©m lý kú vong tû gi¸ nh­ thÕ nµo? T¹p chÝ Nghiªn cøu Kinh tÕ th¸ng 2/ 2010 32. TrÇn C«ng Hoµ, L¹m ph¸t n¨m 2007: §«i ®iÒu b×nh luËn, T¹p chÝ Tµi chÝnh 8/2007. 33. TrÇn Thu Hoµ, Xung quanh "c¬n lèc" gi¸, T¹p chÝ Tµi chÝnh 6/2006. 34. Hoµng Xu©n Hoµ, VÊn ®Ò thiÕu hôt lao ®éng kü thuËt trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ViÖt Nam, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi, 4/2005. 195 35. Häc viÖn Ng©n hµng, Kû yÕu héi th¶o khoa häc, ChÝnh s¸ch môc tiªu l¹m ph¸t cho ViÖt Nam, H., 2005. 36. Lª Hïng, Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ tr­êng më, Nghiªn cøu kinh tÕ 9/2006. 37. NguyÔn M¹nh Hïng, Mét sè suy nghÜ vÒ n©ng cao tÝnh chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng cô l·i suÊt trong thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc hiÖn nay, T¹p chÝ Ng©n hµng 9/2006. 38. NguyÔn §¾c H­ng, §iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng: Mét n¨m thµnh c«ng, T¹p chÝ Tµi chÝnh 2/2007. 39. NguyÔn §¾c H­ng (2009), Gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ cña ViÖt Nam trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè th¸ng 8/2009. 40. NguyÔn ThÞ H­êng (chñ nhiÖm), Quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng, l¹m ph¸t vµ viÖc lµm: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam, Tæng quan ®Ò tµi c¸p c¬ së n¨m 2007, ViÖn Kinh tÕ Ph¸t TriÓn, Häc ViÖn CTQG Hå ChÝ Minh. 41. NguyÔn ThÞ H­êng (2009), Bµn thªm vÒ nguyªn nh©n g©y ra l¹m phat ë ViÖt Nam, T¹p ChÝ Ng©n Hµng th¸ng 5/ 2009, 42. NguyÔn ThÞ H­êng (2009), Ph¸t triÓn bÒn v÷ng c«ng nghiÖp ViÖt Nam: Thµnh tùu, h¹n chÕ vµ mét sè ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 5/2009, 196 43. NguyÔn ThÞ H­êng (2009), Quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra, T¹p chÝ Lý LuËn ChÝnh Trị, th¸ng 8/ 2009, 44. Jaccar equity Research Vietnam, april, 2009 45. Lý Minh Kh¸i, §©u lµ th­íc ®o l¹m ph¸t, T¹p chÝ Tµi chÝnh 11/2007. 46. NguyÔn §¹i Lai, Nh÷ng thµnh tùu vµ bÊt cËp gi÷a chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ t¹i ViÖt Nam trong 10 n¨m qua, T¹p chÝ Ng©n hµng 3/2006. 47. NguyÔn §¹i Lai, Chèng bïng næ l¹m ph¸t trong ®iÒu kiÖn míi, Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 9/2007. 48. NguyÔn §¹i Lai (2009), B×nh luËn vµ dù b¸o vÒ c¸c ®éng th¸i tµi chÝnh ViÖt Nam sau c¸c quyÕt ®Þnh míi nhÊt cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, T¹p chÝ Ng©n hµng sè 29 th¸ng 12/2009. 49. TrÇn Quang L©m, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, TËp bµi gi¶ng kinh tÕ vÜ m« dïng cho cao häc vµ nghiªn cøu sinh), Nxb CTQG, H., 2003. 50. LuËt c¹nh tranh: Sau 4 n¨m cã hiÖu lùc vÉn míi (2009), TiÕng nãi ViÖt Nam 12/2009. 51. Lª Quèc Lý, l¹m ph¸t, qu¸ tr×nh chèng l¹m ph¸t ë ViÖt Nam, NXB Tµi ChÝnh, n¨m 2005 52. Lª Quèc Lý, Bµn vÒ l¹m ph¸t víi ®Çu t­ vµ thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 7/2005. 197 53. Lª Quèc Lý, §i t×m lêi gi¶i cho bµi to¸n t¨ng tr­ëng cao vµ l¹m ph¸t thÊp trong n¨m 2005, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn, th¸ng 3/2006. 54. NguyÔn ThÞ Thu Mai vµ Mai ThÞ Trang (2007), Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ l¹m ph¸t n¨m 2006, dù b¸o n¨m 2007, Bé Th­¬ng m¹i, Reuters. 55. Mª hån trËn gi¸ thuèc (2009), b¸o Sµi Gßn gi¶i phãng ngµy 18/8/2009. 56. Ngäc Minh (2008), L¹i ph¶i nãi vÒ t­ duy ®iÒu hµnh gi¸ c¶, thanhnienonline 16/02/2008 57. Lª Minh, Bµn vÒ nguyªn nh©n c¬n sèt gi¸: §iÓm yÕu nhÊt lµ hÖ thèng ph©n phèi, T¹p chÝ Tµi chÝnh 10/2004. 58. NguyÔn Kh¾c Minh (chñ biªn), ¶nh h­ëng cña tiÕn bé c«ng nghÖ ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ, Nxb Khoa häc kü thuËt, H., 2005. 59. Bïi §×nh Nghiªu, Hai m­¬i n¨m ®æi míi tµi chÝnh ViÖt Nam, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 9/2007. 60. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, QuyÕt ®Þnh sè 796/2004/Q§-NHNN "VÒ viÖc ®iÒu chØnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông", ngµy 26/6/2004. 61. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, QuyÕt ®Þnh sè 272/2005/Q§-NHNN "VÒ viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a b»ng ®« la Mü cña ph¸p nh©n t¹i tæ chøc tÝn dông", ngµy 21/3/2005. 198 62. Lª Xu©n NghÜa (2005), T¨ng c­êng hiÖu qu¶ phèi hîp chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸, vietnamnet 17/11/2005 63. Bïi §×nh Nghiªn, NhËn d¹ng vµ dù b¸o l¹m ph¸t ë ViÖt Nam n¨m 2004, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 11/2004. 64. Bïi ®×nh Nghiªn (2009), NhËn diÖn l¹m ph¸t ViÖt Nam vµ ®èi s¸ch, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ th¸ng 1/2009 65. Nh÷ng nghÞch lý trong thu mua ph©n phèi n«ng s¶n (2008), vietnamnet 5/11/2008. 66. Tr­¬ng V¨n Phó, Thùc tr¹ng lao ®éng - viÖc lµm qua kÕt qu¶ ®iÒu tra 1-7-2004, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi 4/2005. 67. Tµo H÷u Phïng, T¨ng c­êng hiÖu qu¶ phèi hîp gi÷a chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi chÝnh s¸ch tµi kho¸, T¹p chÝ Tµi chÝnh 3/2006. 68. Tµo H÷u Phïng, §¸nh thøc tiÒm n¨ng, gia t¨ng nguån lùc, T¹p chÝ Tµi chÝnh 6/2006. 69. NguyÔn V¨n Phông, §iÒu chØnh chÝnh s¸ch thuÕ: Có hÝch míi cho ®Çu t­, T¹p chÝ Tµi chÝnh 3/2007. 70. Ch©u §×nh Ph­¬ng, Bµn vÒ quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t tiÒn tÖ vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o th¸ng 2/2006. 71. NguyÔn S¬n vµ TrÇn ThÞ Hång Hµ, Qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ chøng 199 kho¸n: cÇn cã sù phèi hîp tèt, T¹p chÝ Tµi chÝnh 11/2007. 72. TrÇn V¨n T¸, Thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2006: Nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, T¹p chÝ Tµi chÝnh 12/2006. 73. NguyÔn Quang Th¸i, T¨ng tr­ëng nãng: nhËn d¹ng, nguy c¬ vµ gi¶i ph¸p, T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ 4/2007. 74. Ph¹m §øc Thµnh, ViÖc lµm, thÊt nghiÖp, n¨ng suÊt lao ®éng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ViÖt Nam, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn 2/2006. 75. NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o, Tæng quan ho¹t ®éng tµi chÝnh - tiÒn tÖ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2006, T¹p chÝ Tµi chÝnh 5/2006. 76. Thiªn tai dÞch bÖnh gì khã cho n«ng nghiÖp, laodong.com.vn ngµy 28/3/2009 77. TrÇn Nguyªn Ngäc Anh Th­ vµ Phan N÷ Thanh Thuû, Kinh tÕ häc vÜ m«, Nxb §¹i häc Quèc gia Hå ChÝ Minh, 2000. 78. NguyÔn V¨n TiÕn vµ Vò Hoµng Ph­¬ng QuÕ, ChÝnh s¸ch môc tiªu l¹m ph¸t, kinh nghiÖm quèc tÕ vµ nh÷ng gîi ý cho ViÖt Nam, T¹p chÝ Ng©n hµng sè 1 + 2/2006. 79. Tinkinhte.com ngµy 23/02/2010 80. Ph¹m V¨n TÝnh, Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ng©n s¸ch vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ, l¹m ph¸t trong ®iÒu kiÖn cña 200 nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, T¹p chÝ Ng©n hµng 11/2006. 81. Lª Kh¾c TrÝ, Gi¶i ph¸p tµi chÝnh n©ng cao chÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ, T¹p chÝ Tµi chÝnh 5/2004. 82. Lª Quang Trung, Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, T¹p chÝ Lao ®éng vµ X· héi 5/2007. 83. NguyÔn Thµnh Trung, Vai trß cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ViÖt Nam vµ nh÷ng khuyÕn nghÞ, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o 5/2006. 84. Lª Xu©n Tr­êng, Dù th¶o luËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m, T¹p chÝ Tµi chÝnh 10/2006. 85. H÷u Tó (2008), Mét sè nhËn ®Þnh vÒ diÔn biÕn chØ sè gi¸ tiªu dïng 10 th¸ng ®Çu n¨m 2008, T¹p chÝ Ng©n hµng th¸ng 10/2007 86. NguyÔn Tõ (chñ nhiÖm ®Ò tµi), §Ò tµi cÊp bé, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë n­íc ta, H., 2006. 87. NguyÔn §×nh Tù (2009), Gi÷ v÷ng th­¬ng hiÖu cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong bèi c¶nh suy gi¶m kinh tÕ, T¹p chÝ Ng©n hµng sè 10 th¸ng 5/2009. 88. Thêi b¸o Kinh tÕ sè 2005 - 2006, 2006 - 2007. 89. Tuanvietnam ngµy 09/02/2010 90. Vietnamnet ngµy 07/03/2010 201 91. Vietnamnet ngµy 14/01/2005, Ng©n hµng nhµ n­íc kh«ng bÊt lùc tr­íc gi¸ c¶. 92. Vietnamnet ngµy 15/10/2007, NguyÔn §×nh BÝch, L¹m ph¸t cao do gi¸ nguyªn liÖu nhËp khÈu t¨ng 93. Vnexpresst ngµy 26/10/2009 94. Gi¸ ®ì kiÒm chÕ l¹m ph¸t, Thêi B¸o Ng©n Hµng ngµy 13/3/ 2010. 95. §iÓm nghÏn trong qu¶n lý gi¸, Thêi B¸o Kinh TÕ ngµy 15/3/2010. 96. L¹m ph¸t vµ th©m hôt th­¬ng mai ®ang trë l¹i, Thêi B¸o Kinh TÕ ngµy 16/3/2010.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Tình hình Lạm phát ở Việt Nam hiện nay- Nguyên nhân và giải pháp.pdf
Luận văn liên quan