Luận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong đảng và vận dụng vào việc xây dựng đảng hiện nay

Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng là bài học sống còn của một Đảng cầm quyền, là nguồn gốc của sức mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng Đảng cho thấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiện đầy đủ, thì khi đó, nơi đó cách mạng đạt được thành tựu. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay (1930) đoàn kết trong Đ ảng, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trở thành một nền tảng vững chắc. Đảng lấy chủ nghĩa làm nền tảng tư tưởng, Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, và dân tộc Việt Nam. Đảng luôn đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, ngoài lợi ích của nhân dân và giai cấp công nhân, Đảng không có lợi ích nào khác. Thành tựu cách mạng dân tộc ta về sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng dưới ánh sáng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã minh chứng cho điều đó.

pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong đảng và vận dụng vào việc xây dựng đảng hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HIỀN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Mã số: 60 22 03 01 Đà Nẵng - Năm 2017 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ VĂN HÀ Phản biện 1: TS. Phạm Huy Thành Phản biện 2: PGS.TS. Trần Sỹ Phán Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học họp tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 8 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, hiện thân của sự thống nhất văn hóa, đạo đức và trí tuệ của Đảng. Người đã sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, thành một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đoàn kết dân tộc với hàng trăm bài nói và viết về đoàn kết. Người nói: “Đoàn kết làm ra sức mạnh: “Đoàn kết là then chốt của thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, có lý, có tình, bằng tình cảm cách mạng trong sáng, tình yêu thương đồng chí, đồng bào. Đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nền tảng cho mọi thành công của cách mạng. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã xóa bỏ chế độ thuộc địa, nửa phong kiến trên đất nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xét đến cùng đều là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đoàn kết thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức Đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, của cách mạng. Trong thời điểm đất nước đang đứng trước những vận hội mới 2 với những thành tựu đã đạt được hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện chính là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là minh chứng khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của Đảng. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa lớn lao, cải biến sâu sắc, toàn diện, sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những tác động của kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao có xu hướng chạy theo chủ nghĩa cá nhân; một số tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa tôn trọng và thực hiện chưa đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, có nơi bị lợi dụng để đấu đá, hạ bệ lẫn nhau. Bên cạnh đó, những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, “lợi ích nhóm”, cục bộ địa phương có nơi đã xuất hiện và ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái đạo đức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí”. Đây là cơ hội, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, bằng nhiều âm mưu thâm độc, xảo quyệt, kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong Đảng. Chính vì vậy, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng từ Trung ương đến cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, khắc phục những tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao sức đề kháng của tổ chức, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đề phòng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trở thành điều tất yếu và cấp thiết hơn lúc nào hết. 3 Đó là lý do tác giả chọn luận văn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng và vận dụng vào việc xây dựng Đảng hiện nay” để nghiên cứu mong muốn góp một phần nhỏ giải quyết vấn đề cấp thiết của Đảng ta hiện nay. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ 2.1. Mục tiêu Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng và đề xuất phương hướng, giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng ở nước ta hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau: Một là, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng. Hai là, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra về đoàn kết thống nhất trong Đảng ở nước ta hiện nay. Ba là, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng giai đoạn hiện nay. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng Luận văn tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. 3.2. Phạm vi Trong phạm vi luận văn, đề tài được giới hạn trong việc nghiên cứu: Phạm vi về không gian: Nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phạm vi về thời gian: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 4 đoàn kết thống nhất trong Đảng vào xây dựng Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp cụ thể như: lịch sử và logic, phân tích và tổng hợp, toàn diện và hệ thống, so sánh, đối chiếu, quy nạp, diễn dịch, kết hợp lý luận với thực tiễn, thống nhất nguyên tắc tính Đảng với tính khoa học, kế thừa và phát triển để trình bày những vấn đề đặt ra trong luận văn. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương 8 tiết. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trước khi nghiên cứu đề tài này, tác giả đã tìm hiểu một số công trình khoa học có liên quan. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu của các tác giả trên chưa đề cập đến việc vận dụng Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay. Kế thừa những kết quả nghiên cứu của những người đi trước, bổ sung những vấn đề mới có tính thời sự, tác giả hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc giải quyết vấn đề cấp thiết của Đảng ta hiện nay đặc biệt đoàn kết thống nhất trong Đảng – nguyên tắc quan trọng quy tụ được đội ngũ cán bộ, đảng viên, mọi thành viên trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 5 CHƢƠNG 1 NỘI DUNG TƢ TƢỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG 1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG 1.1.1. Cơ sở lý luận Một là, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam Việt Nam là một quốc gia hình thành sớm. Trong buổi đầu dựng nước nhân dân đã cố kết với nhau trong trong khai phá làng mạc, làm thủy lợi để sản xuất và chống chọi với thiên nhiên, đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong hàng nghìn năm đã hun đúc cho dân tộc Việt Nam những truyền thống cao đẹp trong đó có truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, tương thân, tương ái với ý chí tự chủ, tự cường. Cùng với nền văn minh nông nghiệp lúa nước đã tạo ra tính ý thức gắn kết cộng đồng cao, con người sinh ra và lớn lên, bằng tình thương yêu gắn bó, sẵn sàng hy sinh cao cả cho nhau. Những năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam tiếp tục sôi nổi dưới ngọn cờ Cần Vương, trào lưu dân tộc chủ nghĩa, ngọn cờ của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh...Tuy các phong trào đều thất bại nhưng tư tưởng của các bậc tiền bối đã ảnh hưởng đến nhiều lớp người trẻ tuổi trong đó có Hồ Chí Minh, kế thừa một cách có chọn lọc tư tưởng đoàn kết đấu tranh chống Pháp xâm lược và khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Hai là, tinh hoa văn hóa đoàn kết của nhân loại Trong tư tưởng Nho giáo có nhiều nội dung trong đó có có thuyết đại đồng. Những triết lý Phật giáo được Hồ Chí Minh kế thừa 6 và phát triển sáng tạo tinh thần lục hòa. Bên cạnh đó, Người không ngừng học hỏi, tìm hiểu hệ tư tưởng chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những giá trị nhân văn trong nền văn hóa phương Tây, hạt nhân là tư tưởng bình đẳng, tự do, bác ái, tinh thần liên minh giai cấp Ba là, chủ nghĩa Mác – Lênin về đoàn kết thống nhất trong Đảng Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng đoàn kết trong Đảng: tập trung dân chủ; thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tự phê bình và phê bình có tác dụng phát hiện, giải quyết mâu thuẫn đối với từng cá nhân, từng tổ chức và cả hệ thống của Đảng và đưa ra khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Hồ Chí Minh đã kế thừa một cách sáng tạo tính phổ biến của mâu thuẫn, Người cũng là bậc thầy trong nhận thức, phát hiện và xử lý mâu thuẫn. Hồ Chí Minh không xóa nhòa mâu thuẫn mà khẳng định: “Cái gì cũng có mâu thuẫn, vì cái gì cũng có biến âm, dương, có sinh có tử, có quá khứ, có tương lai, có cũ có mới. Đó là mâu thuẫn có sẵn trong mọi sự vật”. Tuy nhiên khi vận dụng, Người đã không tuyệt đối hóa mâu thuẫn, không đẩy nó lên làm giải pháp cực đoan, coi “thiên hạ đại loạn” mới là tốt. Người phê pháp quan điểm chia rẽ, không biết hòa thuận, nhân nhượng lẫn nhau. Phương pháp đoàn kết thống nhất trong Đảng của Hồ Chí Minh là lấy cái chung, cái tương đồng để khắc phục cái riêng, 7 cái dị biệt, lấy nhân ái, khoan dung để cảm hóa, lấy nhân nhượng, thỏa hiệp lẫn nhau để giải quyết những bất đồng. Biết biến việc lớn thành việc nhỏ, biến việc nhỏ thành không. Như vậy, trong mâu thuẫn nội bộ Đảng, có mặt thuận và nghịch, bên cạnh mâu thuẫn có mặt thống nhất, phải biết lấy thuận để chế nghịch, lấy cái chung, cái đồng thuận để khắc phục cái riêng, cái dị biệt. Đó là tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh trong xử lý đoàn kết thống nhất và đấu tranh trong nội bộ Đảng. 1.1.2. Cơ sở thực tiễn Một là, thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đòi hỏi phải đoàn kết Giữa thế kỷ XIX (tháng 9/1858) đế quốc Pháp xâm lược nước ta. Chúng tiến hành khai thác thuộc địa thực hiện chính sách “chia để trị”, chia nước ta thành 3 kỳ, thực hiện âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc để thẳng tay đàn áp. Các phong trào yêu nước mặc dù diễn ra vô cùng anh dũng, kiên cường bất khuất nhưng kết quả đều thất bại. Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc mình đó con đường cách mạng vô sản. Từ đây, phong trào yêu nước phát triển sôi nổi mạnh mẽ, đặc biệt phong trào công nhân chuyển biến về chất, đấu tranh từ tự phát lên tự giác, với ý thức giai cấp sâu sắc và vững chắc hơn. Các tổ chức “Thanh niên” và “Tân Việt” tan rã và 3 tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng lần lượt ra đời. Đến cuối năm 1929, ở Việt Nam cùng một lúc 3 tổ chức cộng sản hoạt động nảy sinh những mâu thuẫn, tranh giành quần chúng, tranh giành ảnh hưởng, thậm chí còn chia rẽ, bài xích, công kích lẫn nhau, tình hình kéo dài càng bất lợi cho cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp các tổ chức cộng sản, Đảng ra đời lấy tiên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 8 Hai là, thực tiễn cách mạng thế giới yêu cầu có sự đoàn kết quốc tế Quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã khảo sát các cuộc cách mạng trên thế giới từ các nước tư bản đến các nước thuộc địa và rút ra những bài học quan trọng trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng - một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. 1.2. NỘI DUNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG 1.2.1. Vị trí, vai trò của đoàn kết thống nhất trong Đảng Đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng là cội nguồn sức mạnh quyết định thành công của cách mạng. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta đã đoàn kết chặt chẽ, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà. 1.2.2. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là đặc trƣng cơ bản của Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đảng cầm quyền đòi hỏi những người cộng sản không bao giờ quên lý tưởng, phải đoàn kết thống nhất nội bộ là điều kiện, sức mạnh cũng là một nhu cầu tất yếu khách quan đối với chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân theo học thuyết của Mác – Lênin về Đảng kiểu mới. 1.2.3. Đoàn kết trong Đảng phải xây dựng trên cơ sở thống nhất mục tiêu, lý tƣởng Thứ nhất, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin xuất hiện đã trở thành một vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới. 9 Người khẳng định: “Một đảng cách mạng, chân chính, vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có kim chỉ nam”. Thứ hai, đoàn kết thống nhất thực hiện Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng 1.2.4. Đoàn kết thống nhất gắn liền với đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong Đảng Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “bệnh mẹ” đẻ ra hoàng loạt bệnh khác. Và “do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Đoàn kết trong Đảng bằng sự tranh đấu nội bộ. Nâng cao kỷ luật và uy tín của Đảng”. 1.2.5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng trên nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của V.I.Lênin Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: Thứ hai, tự phê bình và phê bình Thứ ba, kỷ luật nghiêm minh và tự giác 1.2.6. Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng, tình thƣơng yêu đồng chí Tình thương và lòng nhân ái là sự thống nhất giữa lý trí, tình cảm và tinh thần. Không có lý trí thì không thể xây dựng được một Đảng cách mạng chân chính; Nhưng không có tình cảm cách mạng, tình đồng chí, tình thương yêu giữa con người với nhau, thì đoàn kết trong Đảng chỉ là hình thức. Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc kết hợp dân chủ, “tình yêu 10 thương đồng chí lẫn nhau” sẽ tạo ra không khí cởi mở, tin cậy, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Có thể nói, những quan điểm, luận điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG HIỆN NAY 2.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG 2.1.1. Nhân tố khách quan Một là, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ảnh hưởng đến đoàn kết, thống nhất trong Đảng ở nước ta. Tình trạng khủng hoảng chính trị về chủ nghĩa xã hội cùng với những khó khăn của kinh tế, những bất ổn về chính trị đã tác động sâu sắc mạnh mẽ đến đội ngũ đảng viên là một nhân tố khách quan gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cho đến nay, sau mấy chục năm vẫn còn dai dẳng, chưa hẳn bình yên. Hai là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và quá trình toàn cầu hóa ảnh hưởng đến đoàn kết, thống nhất trong Đảng ở nước ta hiện nay. Với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản xây dựng nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, bộ phận đảng viên chưa nắm bắt kịp để 11 hiểu rõ và hành động trước những vấn đề nảy sinh đã tác động đến vấn đề xây dựng đoàn kết thống nhất trong tư duy và hành động trong Đảng. Những biểu hiện lợi ích nhóm, biểu hiện của chủ nghĩa tư bản thân hữu đang diễn ra trong nền kinh tế. Việc khống chế dư luận và phong tỏa thông tin là một việc làm khó khăn đổi với một xã hội toàn cầu hóa, thông tin hóa đến mức cao. Trong bối cảnh như thế, ý thức hệ, quan điểm khác nhau phải chung sống hòa bình và ảnh hưởng lẫn nhau, đấu tranh với nhau. Tiến trình hội nhập toàn cầu hóa, các giá trị đạo đức văn hóa truyền thống dễ bị xói mòn, sự lan tỏa những tư tưởng và hành động mang tính độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy. Ba là, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến đoàn kết, thống nhất trong Đảng ở nước ta hiện nay Các thế lực thù địch âm mưu sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa; kích động các mâu thuẫn trong xã hội, trong nội bộ Đảng. 2.1.2. Nhân tố chủ quan Tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với những biểu hiện: Một là, phai nhạt niềm tin, phai nhạt lý tưởng, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Hai là, xa rời nguyên tắc và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, du nhập tư tưởng phi Mácxít. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 12 Ba là, thoái hóa biến chất về chính trị, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Bốn là, tiến tới những hành động chống đối Đảng và chế độ ta. 2.2. THỰC TRẠNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG HIỆN NAY 2.2.1. Thành tựu và nguyên nhân - Những thành tựu: Một là, đoàn kết thống nhất về mặt tư tưởng lý luận Hai là, đoàn kết thống nhất về mục tiêu Ba là, đoàn kết thống nhất về nguyên tắc xây dựng Đảng Trong điều kiện Đảng cầm quyền để hạn chế sai lầm, Đảng cần không ngừng phát huy dân chủ trong sinh hoạt và công tác, đảm bảo sự lãnh đạo của tập thể, đi đúng hướng đường lối của quần chúng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chống chuyên quyền, độc đoán, kéo bè, kéo cánh ảnh hưởng đến đoàn kết thống nhất trong Đảng. - Nguyên nhân: Một là, nhận thức được vai trò của đoàn kết thống nhất trong Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Hai là, vai trò lãnh đạo của Đảng xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng Ba là, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng 2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân Những hạn chế: Một là, tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở 13 cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty biểu hiện cụ thể: Mất đoàn kết giữa bí thư cấp ủy và cán bộ chính quyền, giữa đảng viên thường và đảng viên có chức quyền, giữa số ít nhân dân với tổ chức Đảng Hai là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Ba là, nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Nguyên nhân hạn chế: Một là, công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục tư tưởng chưa đi sâu vào cán bộ, đảng viên. Hai là, chủ nghĩa cá nhân – nguyên nhân cơ bản, nguy hiểm nhất gây mất đoàn kết trong Đảng Ba là, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát trong Đảng một số nơi, một số chổ chưa chặt chẽ 2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.3.1. Quá trình toàn cầu hóa và kinh tế thị trƣờng đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng Ngoài những cơ hội, toàn cầu hoá tạo ra cho Việt Nam những thách thức to lớn nguy cơ tụt hậu về kinh tế, nạn thất nghiệp và thiếu việc làm, sự phân hoá giàu nghèo, tệ nạn xã hội và tội phạm có xu hướng tăng, sự lo ngại về mất bản sắc, sự đồng hoá văn hoá và sự huỷ hoại văn hoá dân tộc. Những vấn đề nảy sinh những cạnh tranh, chạy theo lợi ích trước mắt, làm giàu bằng mọi giá, vun vén cho bản thân, gia đình, dòng họ Tranh giành danh vọng, lợi ích, bổng lộc 14 mà không ít người dùng mọi thủ đoạn loại trừ nhau, tranh giành quyền lợi kinh tế. Là điều kiện phát sinh ra những hành vi tham nhũng, gây mất đoàn kết thống nhất trong Đảng. Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức tiếp tục đẩy mạnh phát triển. Khu vực châu Á Thái Bình Dương trong đó có các nước ASEAN đã trở thành cộng đồng, trung tâm phát triển năng động nhưng cũng là khu vực cạnh tranh, ẩn chứa nhiều nhân tố bất ổn. 2.3.2. Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện như những bức tranh trái chiều trong cuộc sống. Tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng, cùng với sự phân tầng trong xã hội gây những bức xúc trong quan hệ giữa các cơ quan, đoàn thể nhà nước với nhân dân, giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên (trong đó có cán bộ, đảng viên có chức, có quyền) với người dân. Từ đó, gây nên những bất bình giữa nhân dân với một bộ phận cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương, làm xói mòn lòng tin giữa dân với Đảng, gây mất đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. 2.3.3. Về vấn đề mất dân chủ vẫn diễn ra một số nơi trong nội bộ Đảng Dân chủ trong Đảng chưa được thực hiện đầy đủ, vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức. Tình trạng thiếu dân chủ trong Đảng thường đi đôi với việc lãnh đạo, quản lý độc đoán, chuyên quyền, thậm chí gia trưởng. Ngược lại, có tình trạng dân chủ không đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước không nghiêm. Còn nhiều vi phạm trong việc thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu và tổ chức đảng, chính quyền quy định chưa rõ ràng, thực hiện chưa nghiêm dẫn đến tình 15 trạng “tranh công đổ lỗi” - thành tích thì cá nhân nhận về mình, khuyết điểm thì đổ cho tập thể. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 Trong nhiều chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất đều được nghiêm túc đặt ra, xem xét và đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc. Những thành tựu toàn Đảng, toàn dân đạt được qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước chính là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, minh chứng để khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của Đảng. CHƢƠNG 3 VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG VÀO XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.1. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG VÀO XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.1.1. Quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn trong xây dựng Đảng Đánh giá đúng những nhân tố ảnh hưởng, thực trạng, thành tựu, hạn chế, và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng hiện nay để tìm ra những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, từ đó đề ra giải pháp phù hợp. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam để đưa ra những phương hướng, giải pháp khoa học, phù hợp mang lại hiệu quả. 16 3.1.2. Quan điểm lịch sử cụ thể trong xây dựng Đảng Hồ Chí Minh nói và viết về vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng vào thời điểm nào? mục đích gì? để vận dụng, phát triển quan điểm một cách hiệu quả. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng vào xây dựng Đảng phải được đặt trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay là Đảng xây dựng và trưởng thành, đổi mới và hội nhập, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 3.1.3. Quan điểm toàn diện và hệ thống trong xây dựng Đảng Cần có cái nhìn tổng thể về xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng, để giải quyết những gì trước, bắt đầu từ đâu, lộ trình thế nào, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đoàn kết, thống nhất. Giải pháp xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng phải tiến hành đồng bộ với xây dựng Đảng, trong điều kiện kinh tế - xã hội – văn hóa – đối ngoại của nước ta hiện nay. 3.1.4. Quan điểm kế thừa trong xây dựng Đảng Vận dụng tinh thần và phương pháp của Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng định ra những phương hướng, giải pháp xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. 3.2. PHƢƠNG HƢỚNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG VÀO XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.2.1. Nhận thức sâu sắc những nguy cơ gây mất đoàn kết trong Đảng, đề ra giải pháp tăng cƣờng xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng Bám sát thực tiễn cách mạng trong nước và tình hình thế giới hiện nay, nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu 17 hiện và nguyên nhân mất đoàn kết trong Đảng và đề ra các phương hướng và giải pháp phù hợp, khoa học để tăng cường xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trên quan điểm quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa xây đi đôi với chống là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 3.2.2. Tăng cƣờng sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ cấp cơ sở cho đến Trung ƣơng Đảng Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của đảng viên, cấp dưới; lắng nghe ý kiến khác nhau trước khi quyết định; thực hiện dân chủ tập thể trong công tác cán bộ. Đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phục trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tích cực đổi mới phương thức quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng đảng viên nhân thức rõ tình hình, nhiệm vụ đoàn kết thống nhất đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Động viên, tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên tham gia vào đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng tạo sự thống nhất tư tưởng đến hành động trong Đảng. 3.2.3. Giữ vững kỷ luật, kỷ cƣơng trong Đảng để tăng cƣờng công tác đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức vai trò của cán bộ, đảng viên ý thức tổ chức, kỷ luật, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 18 Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ kiểm tra giữ gìn kỷ luật, kỷ cương Đảng tăng cường đấu tranh chống suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của ủy ban kiểm tra Đảng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể. Kỷ luật, kỷ cương Đảng phải công minh phải khách quan, vô tư, tiến hành thường xuyên liên tục. Tập trung lãnh đạo phong trào quần chúng rộng rãi, sự tham gia của nhân dân. 3.3. GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG VÀO XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 3.3.1. Giáo dục cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng Đảng Đảng ta luôn coi trọng chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã thu được kết quả rất quan trọng, khẳng định sự trưởng thành vững mạnh của Đảng về mọi mặt. Tình hình quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là phải tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 3.3.2. Đẩy mạnh giáo dục sâu rộng Chủ nghĩa Mác–Lênin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ 19 hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn tình trạng tha hóa, biến chất trước mặt trái của kinh tế thị trường. Cần quan tâm đúng mức tới phương pháp giáo dục dục sâu rộng Chủ nghĩa Mác–Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng đặc biệt tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên nào nhiễm tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, những đảng viên bất mãn gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thể hiện cả trong việc lớn và việc cụ thể hằng ngày, không thể coi nhẹ hay tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. 3.3.3. Phát huy sức mạnh tập thể, mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình tăng cƣờng kỷ luật tập trung thống nhất, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng Tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, đề cao tính tổ chức, tính kỷ luật, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dân chủ trong Đảng là nền tảng cho sự đoàn kết. Dân chủ phải gắn với tập trung, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Mọi hoạt động vô tổ chức, vô kỷ luật Đảng, không chấp hành chỉ thị, Nghị quyết Đảng, gây chia rẽ bè phái trong Đảng đều phải được xử lý nghiêm minh. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình chống cách làm hình thức, chiếu lệ. Phát động thành một phong trào rộng khắp, liên tục, bằng cách phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương người tốt việc tốt, gương 20 điển hình tiên tiến. Cần định kỳ tổng kết rút kinh nghiệm trong việc giải quyết tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng ở một số ngành địa phương hiện nay. 3.3.4. Phát huy vai trò công tác tuyên truyền giáo dục tình yêu thƣơng đồng chí, vận động để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng Phải tuyên tuyền giáo dục, coi trọng lý tưởng cách mạng, đảng viên phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, phải thường xuyên tu dưỡng bản thân, nâng cao giác ngộ cách mạng, đấu tranh với những bất công thực hiện công bằng xã hội. Phải có tình đồng chí với nhau, tình thương yêu giai cấp của những người cùng chung lý tưởng cách mạng. Gắn liền với đấu tranh tự phê bình và phê bình ở việc cốt để giúp nhau sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Việc xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau phải xây dựng từ tổ chức chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh và mỗi đảng viên có trách nhiệm, nghĩa vụ chung tay xây dựng, bảo vệ. 3.3.5. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, là trung tâm cho khối đoàn kết thống nhất Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên. Các tổ chức đảng phải củng cố khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng; tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động đấu tranh với mọi quan điểm sai trái, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 21 thực dụng. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn kịp thời, ngăn chặn mầm mống mất đoàn kết. 3.3.6. Tăng cƣờng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất và tinh thần hợp tác, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể của Đảng Cần thiết người đảng viên phải bồi dưỡng tình cảm cách mạng, phải suy nghĩ và phấn đấu, quyết tâm không ngừng cống hiến không ngừng nghĩ xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, phải học tập, rèn luyện tri thức khoa học trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ kinh tế trí thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển chung. Làm trong sạch đội ngũ đảng viên là một trong những biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, loại bỏ những nhân tố trở thành nguy cơ cho Đảng. Việc bố trí người đứng đầu phải đủ tâm và đủ tầm, hơn hẳn về trình độ phẩm chất và năng lực, uy tín để tập hợp hiền tài, có quyết tâm và lương tâm trong xử lý công việc. Kiên quyết đấu tranh không để các thế lực cơ hội, kẻ xấu, những cạm bẫy làm mất uy tín cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính sách khen thưởng đối với cá nhân, tập thể giữ gìn đoàn kết thống nhất. 22 KẾT LUẬN Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng là bài học sống còn của một Đảng cầm quyền, là nguồn gốc của sức mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng Đảng cho thấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiện đầy đủ, thì khi đó, nơi đó cách mạng đạt được thành tựu. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay (1930) đoàn kết trong Đ ảng, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trở thành một nền tảng vững chắc. Đảng lấy chủ nghĩa làm nền tảng tư tưởng, Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, và dân tộc Việt Nam. Đảng luôn đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, ngoài lợi ích của nhân dân và giai cấp công nhân, Đảng không có lợi ích nào khác. Thành tựu cách mạng dân tộc ta về sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng dưới ánh sáng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã minh chứng cho điều đó. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là vấn đề xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Người đều nhắc nhở phải chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Người coi việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình và căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta”. Qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt những lúc rơi vào thế hiểm nguy, khó khăn chồng 23 chất, những người cộng sản luôn nêu cao tấm gương sáng ngời về ý chí, bản lĩnh, tình đồng chí đồng đội, chấp nhận khó khăn gian khổ tình đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thống nhất giữa ý chí và hành động, tổ chức và kỷ luật trong Đảng là nền tảng cho đoàn kết thống nhất dân tộc, xây dựng tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Đấu tranh bảo vệ đoàn kết thống nhất trong Đảng là một truyền thống cao đẹp, là quy luật vận động và phát triển của Đảng ta từ ban chấp hành Trung ương, đến đông đảo đội ngũ cán bộ đảng viên trở thành hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt chiều dài lịch sử Đảng ta càng ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc. Tình hình quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, cùng với việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần giải quyết. Cần thiết phải có những phương hướng và giải pháp đồng bộ, kịp thời, phù hợp trong công tác xây dựng Đảng. Sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từ suy nghĩ, đến hành động bằng lý trí và tình cảm. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Đây là trách nhiệm lớn, mà trước hết là của tập thể, cá nhân lãnh đạo từ Trung ương đến từng cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ trọng trách lãnh đạo từ cấp cao đến cấp cơ sở phải thực sự thực hiện nghiêm lời Bác dạy trong Di chúc: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 24 Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành với nhân dân như Bác Hồ hằng mong muốn. Đồng thời, Đảng ta luôn chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng. Người đứng đầu phải có đủ phẩm chất, năng lực, có vai trò tiền phong, gương mẫu, công bằng, công tâm trong xử lý công việc, phải thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức Đảng. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm nhằm củng cố lòng tin của dân với Đảng là một đòi hỏi cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đã 48 năm kể từ ngày Bác đi xa chúng ta tự hào về truyền thống Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy dàn nhạc cử bài “kết đoàn” sẽ in sâu vào trong tâm khảm của mỗi cán bộ, đảng viên ngày hôm nay. Để chúng ta cùng phát huy những thành tựu đã đạt được, kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém, tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhothihien_tt_1738_2075808.pdf
Luận văn liên quan