Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - Huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục - Đào tạo " Điều lệ trường Tiểu học" NXBGD - H2000 2. Đảng cộng sản Việt Nam" Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII". 3. Đảng cộng sản Việt Nam " Nghị quyết TW 2 khoá VIII". 4. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam " Luật giáo dục - 2005". 5. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam " Luật phổ cập giáo dục Tiểu học". 6. Trường cán bộ QLGD - ĐT Phú Thọ. " Tài liệu bồi dưỡng trường tiểu học. Những quy định về trường tiểu học" . 7. Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uốn " Tâm lí học" NXBGD. H1995

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 7165 | Lượt tải: 88download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - Huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Lí do chọn đề tài: Giáo dục - Đào tạo có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Một dân tộc dốt là dân tộc yếu". Có thể nói sự thịnh suy của đất nước phụ thuộc vào ngành giáo dục - đào tạo. Với ý nghĩa đó, tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định : "Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững " (Văn kiện Đại hội Đảng IX) và với tầm quan trọng như vậy, giáo dục - đào tạo luôn được coi là "Quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển", trong các lĩnh vực đầu tư cho giáo dục thì xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đã được chiến lược phát triển giáo dục xem là một trong những biện pháp có tính đội phá. Mặt khác, đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo trong các nhà trường. Như đồng chí Đỗ Mười đã nói: "Để đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo, một trong những yếu tố cơ bản là đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Đội ngũ này quyết định đến chất lượng giáo dục trước mắt và lâu dài của toàn bộ sự nghiệp giáo dục". Với những ý nghĩa đó ở Nghị quyết TWII khoá VIII của Đảng đã đề cao vai trò của giáo dục trong việc đào tạo con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Để thực hiện được yêu cầu đó, giáo dục - đào tạo phải đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện, nhà trường phải đào tạo ra những con người tự chủ, năng động sáng tạo có kiến thức văn hoá, khoa học, công nghệ, có kỹ năng nghề nghiệp, có sức khoẻ, có niềm tự hào dân tộc và có ý chí vươn lên, có năng lực và thói quen tự học suốt đời, có khả năng thích ứng với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, của đất nước trong giai đoạn mới. Cùng với giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học có vị trí rất quan trọng bởi: "Tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành phát triển toàn nhân cách của con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân: "Nhằm hình thành những cơ sở cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở". Để thực hiện được mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng thì đội ngũ giáo viên tiểu học là những người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục tiểu học. Họ chính là những người quyết định đến chất lượng giáo dục, quyết định đến sự thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục đề ra, trong Điều 15 Luật giáo dục cũng đã nêu rõ vai trò của nhà giáo: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học". Có thể nói: Nếu không có đội ngũ giáo viên thì không có nhà trường. Không có nhà trường thì không có sự tồn tại và phát triển của giáo dục. Bác Hồ kính yêu đã từng nói: "Nhiệm vụ của giáo viên rất quan trong và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục thì không có cán bộ, không nói gì đến tri thức văn hoá". Thực tế đội ngũ giáo viên còn hạn chế về chất lượng "chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trong giai đoạn mới" (Nghị quyết TW2 khoá VIII). Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo nhất thiết phải có đội ngũ giáo viên chuẩn hoá, đầy đủ về số lượng và có trình độ chuyên môn vững vàng. Muốn như vậy, mỗi nhà trường phải coi việc tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Vấn đề này gắn liền với giáo dục nhân cách, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho từng giáo viên trong nhà trường. Trong vài năm gần đây, Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang có đội ngũ giáo viên khá ổn định và từng bước năng cao về chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên chất lượng chung của đội ngũ không đồng đều. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục nói chung của nhà trường. Xuất phát từ các lý do trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: "Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang ". 2. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Đề tài nhằm mục đích: Đề xuất từ những biện phát tích cực về bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể của đề tài: - Khách thể nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. - Khách thể khảo sát: Để phục vụ cho việc nâng cao đề tài này tôi tiến hành khảo sát trên những đối tượng sau: Cán bộ quản lý : 02 người. Giáo viên : 14 người. 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. 4. Giả thuyết khoa học: Trong những năm qua công tác bồi dưỡng còn nhiều bất cập, nếu nghiên cứu đề tài đề xuất được một số biện pháp khả thi giúp nhà trường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và tổ chức thực hiện những biện pháp thì chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1 Nghiên cứu những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài. 5.2 Nghiên cứu thực trạng chất lượng của đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. 5.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. 6. Giới hạn của đề tài: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một vấn đề rất rộng. Do điều kiện thời gian có hạn, năng lực có hạn tôi chỉ nghiên cứu vấn đề này trong thời gian năm học 2009 - 2010 tại Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. 7. Phương pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, sắp xếp, hệ thống hoá các văn kiện, Nghị quyết, các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thống kê toán học. PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Một số vấn đề về trường tiểu học và người giáo viên tiểu học. 1.1 Vị trí nhiệm vụ của trường tiểu học: Trường Tiểu học là công trình văn hoá giáo dục bền vững hấp dẫn các trẻ em, là nơi diễn ra cuộc sống thực sự của các em, là nơi tạo cho trẻ em hạnh phúc đi học."Mỗi ngày tới trường là một ngày vui"."Trường tiểu học là cơ sở giáo dục, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trực tiếp đảm nhiệm việc giáo dục trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, nhằm hình thành ở học sinh cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách cho người Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu giáo dục tiểu học". 1.2. Vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học : Người giáo viên tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt. Lao động của người thầy tiểu học là lao động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật, đòi hỏi phải công phu, người thầy tiểu học là một hình ảnh trực quan rất sinh động luôn gần gũi với học sinh, là tấm gương sáng để các em học tập và rèn luyện, dần hoàn thiện nhân cách của chính mình. Vấn đề thầy giáo đã được Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rõ:"Để đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo phải giải quyết vấn đề thầy giáo": Không có thầy giáo thì không thể thực hiện được mục tiêu giáo dục và đào tạo. Nghị quyết TW2 khoá VIII một lần nữa khẳng định: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức đủ tài". Vì vậy người giáo viên tiểu học có những nhiệm vụ sau: - Thực hiện nghiêm chỉnh có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục toàn diện cho học sinh, giảng dạy đúng đủ chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, soạn bài, chấm bài đầy đủ, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, quản lý chu đáo học sinh trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện ở trong, ngoài nhà trường. - Thường xuyên học tập văn hoá, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo tiêu chuẩn quy định đối với người giáo viên tiểu học. * Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà nước, tôn trọng pháp luật, thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục. * Thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau. * Phối hợp chặt chẽ với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục. Người giáo viên tiểu học hiện nay phải có khả năng dạy đủ 9 môn học cho những học sinh học lực khác nhau trong cùng một lớp, nghề sư phạm ở bậc tiểu học hơn lúc nào hết phải được coi trọng hàng đầu. Từ đó người giáo viên cần được bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để cập nhập với thời hiện đại. 2. Yêu cầu về chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học: 2.1 Năng lực sư phạm của giáo viên: "Năng lực sư phạm là tổng hợp những đặc điểm tâm lý của cá nhân, đáp ứng những yêu cầu hoạt sư phạm và quyết định sự thành công trong việc nắm vững hoạt động" vẫn theo quan điểm của nhóm nghiên cứu tác giả sách "Tâm lí học" (do Phạm Minh Hạc chủ biên) đã phân chia năng lực sư phạm của người giáo viên theo 3 nhóm sau: Nhóm 1: Đó là lòng yêu trẻ, cơ bản trong năng lực sư phạm, thể hiện năng lực kiềm chế, tự chủ, điều khiển được các trạng thái tâm lí, tâm trạng của bản thân khi tiến hành các hoạt động sư phạm. Nhóm 2: Năng lực dạy học gắn liền với việc truyền đạt thông tin cho học sinh ví dụ: Năng lực khoa học, năng lực chuyên môn, năng lực ngôn ngữ... Nhóm 3: Những năng lực tổ chức giao tiếp trong quá trình dạy học và giáo dục nhóm: Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức các hoạt động của học sinh như óc quan sát, sự khéo léo sư phạm lôi cuốn học sinh. 2.2 Năng lực chuyên môn của người giáo viên tiểu học thể hiện ở chuẩn về kiến thức kĩ năng cụ thể: a. Về kiến thức: - Có kiến thức khoa học có cơ bản có liên quan có liên quan đến chương trình. - Có kiến thức về nghiệp vụ sư phạm tiểu học. - Có hiểu biết về những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế - văn hoá - xã hội. - Có kiến thức phổ thông về quản lý hành chính Nhà nước, về môi trường dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường. - Có hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. b. Về kỹ năng: - Biết lập kế hoạch bài học. - Biết tổ chức giờ học, thực hiện các mục tiêu của bài học. - Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, biết tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, hoạt động của đội Thiếu niên, sao Nhi đồng. - Biết giao tiếp ứng xử với học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng. - Biết lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ và sử dụng hồ sơ, biết giảng dạy và giáo dục học sinh. 2.3 Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: - Nhận thức rõ về tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. - Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động. - Có đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo . - Phải trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh. 3. Khái niệm, mục tiêu bồi dưỡng giáo viên và bồi dưỡng giáo viên tiểu học: 3.1 Khái niệm, mục tiêu của bồi dưỡng giáo viên : - Theo quan niệm của tổ chức UNESCO là: "Bồi dưỡng với ý nghĩa nâng cao nghề nghiệp. Quá trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp ". - Theo tác giả Nguyễn Minh Đường "Bồi dưỡng có thể coi là một quá trình cập nhật kiến thức và kĩ năng còn thiếu hoặc đã lạc hậu trong một cấp học, bậc học và thường xuyên được xác định bằng một chứng chỉ ". Qua các quan điểm trên, có thể nói bồi dưỡng thực chất bổ sung kiến thức kỹ năng để nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn nào đó, giúp con người mở mang hoặc nâng cấp hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo chuyên môn nghiệp vụ có sẵn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đang làm. 3.2 Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ : - Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên có một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về chính trị chuyên môn và quản lý giáo dục. Vai trò của người giáo viên với những phẩm chất đạo đức tốt cùng với kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả năng giáo dục tiểu học to lớn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và phụ thuộc vào công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Hai mặt này gắn bó với nhau một cách chặt chẽ trong một thể thống nhất trong đó công tác bồi dưỡng thường xuyên có ý nghĩa đào tạo lại, cung cấp cho giáo viên tiểu học những kiến thức mới, tạo cho họ có một tiềm lực tiếp cận với những yêu cầu thay đổi trong giảng dạy phổ thông và sự phát triển của khoa học giáo dục, khoa học bộ môn ( nhất là những thành tựu mới ) để vận dụng vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh trong giai đoạn mới. Muốn phát triển giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng không thể không chú ý bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Đây là yếu tố số một mà trong đó chuyên môn là một vấn đề quan trọng nhất. Nếu giáo viên yếu về trình độ chuyên môn, yếu về năng lực sư phạm thì không thể nâng cao chất lựơng giáo dục. Chúng ta ai cũng thừa nhận một nền giáo dục không thể phát triển cao hơn trình độ của những người xây dựng nên nó. "Đỉnh cao của một nền giáo dục của bất kỳ mọt quốc gia nào cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa của thầy giáo". Vấn đề thầy giáo lại được khẳng định: "Để đảo bảo chất lượng của giáo dục và đào tạo phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo". Vấn đề thấy giáo được khẳng định hơn trong Hội nghị lần 2 BCH Trung ương Đảng khoá VIII. Trong năm giải pháp về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới thì " Xây dựng chất lượng đội ngũ " được coi là giải pháp quan trọng nhất, có tính quyết định tới chất lượng giáo dục. Chỉ thị 40 của Ban Bí thư : " Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục năm 2001 - 2010 và chấn hưng đất nước". Thực tế trong giai đoạn hiện nay giáo viên tiểu học thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, không đồng đều về các môn và mất cân đối về cơ cấu, một điều bấp cập nữa là đội ngũ giáo viên còn non yếu về trình độ tay nghề. Vì vậy trong công cuộc đổi mới về sự nghiệp giáo dục đang đứng trước thức thách mới thì vai trò của người giáo viên rất quan trọng. Họ không ngừng phải trao đổi tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, cùng với việc mở mang kiến thức mới để tồn tại và đáp ứng đòi hỏi to lớn của xã hội. Do đó, việc bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên là hết sức cần thiết, công việc bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên chính là phát triển nguồn nhân lực. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN MỤC – HÀM YÊN – TUYÊN QUANG 1. Khái quát về tình hình địa phương và nhà trường : Xã Nhân Mục cách trung tâm huyện Hàm Yên 8 km địa hình có nhiều đồi núi. Đường xá giao thông đi lại rất thuận lợi. Phía Đông giáp xã Thị trấn Tân Yên, phía Tây giáp xã Tích Cốc - Yên Bình - Yên Bái, phía Nam giáp xã Bằng Cốc, phía Bắc giáp xã Yên Phú. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã có 1.441,6 ha.Có 795 hộ dân với 3.259 nhân khẩu .Nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp kết hợp với trồng cây lâm nghiệp.. Toàn xã có 11 thôn với 5 dân tộc cùng chung sống (Dân tộc thiểu số chiếm 80%), Số hộ nghèo chiếm 33% nên cũng có ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường. * Thuận lợi : Trường Tiểu học Nhân Mục là một trường hạng 3 gồm có 9 lớp với 215 học sinh. Tổng số giáo viên là 16 đồng chí. Cơ sở vật chất đầy đủ, phòng học đảm bảo học 1 ca. Có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện. Sự lãnh đạo trực tiếp của cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương. Nhân dân đã có nhận thức đúng đắn về việc đầu tư cho con em học tập, đã quan tâm đến việc học tập của con em mình. Công tác xã hội hoá đang được thực hiện từng bước có hiệu quả, trường lớp đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Đội ngũ giáo viên nhà trường đủ về số lượng, 100% đạt trình độ chuẩn trở lên, có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, có uy tín với phụ huynh và học sinh. Trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2002. * Khó khăn : Đội ngũ giáo viên của nhà trường còn một số giáo viên tuổi cao trình độ chuyên môn đào tạo qua các lớp cấp tốc, 3 tháng , 6 tháng sau đó mới được đào tạo trình độ THSP nên chất lượng giảng dạy, tiếp cận sự đổi mới còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn nhưng năng năng lực không đồng đều. Một số giáo viên tiếp cận với đổi mới chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học còn chậm, việc sử dụng thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế, trong việc sử dụng thiết bị dạy học còn lúng túng. Cơ sở vật chất nhà trường tuy có đủ, xong chưa đảm bảo theo quy định. Dân cư sống không tập chung, mức thu nhập của nhân dân chưa cao vì địa phương sống chủ yếu bằng nghề nông. Tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 33 %, trình độ dân trí thấp nên việc đầu tư cho giáo dục của nhân dân còn hạn chế. Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm, còn ỷ lại, khoán trắng việc học của con mình cho nhà trường nên chất lượng học tập của học sinh chưa cao, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục chung của nhà trường. 2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Nhân Mục: 2.1 Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ giáo viên: Nhìn chung so với toàn huyện Hàm Yên thì Trường Tiểu học Nhân Mục cơ bản đảm bảo về số lượng . Trình độ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Về trình độ tay nghề: Qua đánh giá của BGH, thanh tra của phòng giáo dục, qua các đợt thao giảng. Số giáo viên đạt khá giỏi chiếm tỉ lệ 60%. Không có giáo viên chuyên môn yếu. Nguyên nhân: Đại đa số giáo viên nhận thức đúng đắn về sự phát triển của xã hội, của giáo dục đào tạo ở địa phương, huyện, tỉnh. Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, yêu nghề mến trẻ. Bên cạnh đó còn cũng còn một giáo viên có tư tưởng"Trung bình chủ nghĩa" nên đã phần nào ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ. Bất cập giữa trình độ đào tạo với trình độ chuyên môn tay nghề. ý thức tự học của một số giáo viên còn chưa cao, chưa tích cực cố gắng vì thế còn nhiều đồng chí xếp loại chuyên môn trung bình. - Nhà trường tuy đã làm tốt công tác động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng, năng lực của mình. Song còn có một số giáo viên chưa nhận thức được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình nên tính chủ động, tích cực trong công việc còn hạn chế. - Nhà trường đã có kế hoạch và tạo điều kiện, động viên các đồng chí giáo viên đi học các lớp Đại học, cao đẳng tại chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 2.2 Đánh giá về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Nhân Mục : Kết quả đánh giá về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Nhân Mục Năm học 2008 - 2009 TT Tiêu trí đánh giá Kết quả đánh giá (%) Tốt khá TB Kém 1 Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 97% 3% 2 Chấp hành pháp luật, chính sách của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 95% 5% 3 Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động. 96.3% 3.7% 4 Đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của người nhà giáo, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. 85% 15% 5 Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh 90% 10% 2.3 Đánh giá về kiến thức và kĩ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Nhân Mục năm học 2008 - 2009. Để khảo sát, đánh giá về kiến thức kĩ năngíư phạm của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Nhân Mục, chúng tôi đã tiến hành như sau: - Xây dựng thực hiện tiêu chí đánh giá (theo tiêu chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học) - Xây dựng phiếu đánh giá các tiêu chí đã xác định. - Xin ý kiến đánh giá của chính số giáo viên trong trường. Kết quả như sau: Số giáo viên tham gia đánh giá: 16 Số giáo viên được đánh giá : 16 Tổng hợp kết quả kiến thức kỹ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Nhân Mục – Hàm Yên - Tuyên Quang STT Kết quả đánh đánh giá (%) Các tiêu chí đánh giá Tốt Khá TB Kém 1 Kiến thức 1.Kiến thức kỹ năng cơ bản 35% 65% 2. Kiến thức tâm lí sư phạm và tâm lí học sinh lứa tuổi, giáo dục tiểu học 75% 25% 3. Kiến thức phổ thông về chính trị XH và nhân văn. Kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. 50% 50% 4. Kiến thức địa phương và nhiệm vụ, chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác. 50% 50% 2 Kỹ năng 1. Lập kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới. 85% 15% 2.Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh. 30% 55% 15% 3. Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp. 60% 40% 4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí giáo dục. Hành vi trong giao tiếp ứng có văn hoá và mang tính giáo dục. 75% 25% 5. Xây dựng bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy. 90% 10% 3. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - Hàm Yên - Tuyên Quang . Trong nhiều năm qua nhất là những năm gần đây Trường tiểu học Nhân Mục huyện Hàm Yên rất chú trọng tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và không thể thiếu được. Nhà trường đã làm được những công việc như sau: - Thành lập ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng: + Trưởng ban : Đồng chí hiệu trưởng nhà trường + Phó ban : Đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường + Thư kí: Đồng chí thư kí hội đồng + Các uỷ viên : Khối trưởng các khối * Ưu điểm : - Xác định nội dung hình thức và phương pháp bồi dưỡng: + Yêu cầu nội dung phải gắn liền với công tác chỉ đạo, đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn nhằm đạt kết quả cao. + Bồi dưỡng nâng cao trình độ : Nhà trường đã rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ giáo viên nhà trường. Xây dựng kế hoạch tham mưu với Phòng giáo dục cử giáo viên đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. + Phát hiện học sinh năng khiếu, xây dựng nội dung, phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ lớp 1 đến lớp 5. + Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở tiểu học môn ( Toán, Tiếng việt, TNXH, Hát nhạc, Mĩ thuật...). Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sử dụng thiết bị dạy học. - Hình thức bồi dưỡng: Thông qua hội giảng, hội thảo, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề... - Phương pháp bồi dưỡng: + Chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn. + Xây dựng đội ngũ cốt cán. + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường. + Tổ chức thi giáo viên giỏi. + Chỉ đạo công tác nghiên cứu đề tài, sáng kién kinh nghiệm . + Đôn đốc công tác tự bồi dưỡng của giáo viên. * Nhược điểm: + Trình độ đội ngũ giáo viên không đều . + Công tác dự giờ còn hình thức, cọ sát chưa nhiều. + Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng còn hạn chế. Nguyên nhân của thực trạng trên: Những kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường rước hết do Ban giám hiệu nhà trường mà người đứng đầu là hiệu trưởng đã nhận thức được yêu cầu cấp bách của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên từ đó hết sức trú trọng tham mưu với Phòng giáo dục chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng : Triển khai liên tục qua tổ chuyên môn những hoạt động bồi dưỡng còn bộc lộ yếu kém. Kế hoạch bồi dưỡng đảo lộn, cập nhật thông tin văn bản bồi dưỡng còn chậm, trình độ tiếp cận bồi dưỡng còn chậm. Tinh thần tự học tự bồi dưỡng còn hạn chế. CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN MỤC - HÀM YÊN - TUYÊN QUANG Từ thực tế về năng lực chuyên môn và công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường tiểu học Nhân Mục huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang trong thời gian vừa qua với những kết quả đạt được và chưa đạt được. Tôi rút ra một số biện pháp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học cụ thể như sau: Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị. Nâng cao nhận thức về vị trí nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Làm cho đôi ngũ giáo viên nhận thức rõ về vị trí vai trò, nhiệm vụ của mình Xác định trách nhiệm tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt Giáo viên hiểu được mục tiêu, chương trình đổi mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đạt hoá, giáo viên xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình đáp ứng ngày càng cao của xã hội buộc mỗi giáo viên phải tự hoàn thiện mình (không có con đường nào khác là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên). Mỗi giáo viên phải tự vận động vươn lên trong giảng dạy ( nâng cao tay nghề ). Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong nhà trường. Tổ chức nghe báo cáo, thời sự, chính sách , phát triển giáo dục và đào tạo. Biện pháp 2: Tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên băng nhiều hình thức phong phú. 1. Xây dựng kế hoạch bài giảng. Yêu cầu soạn giảng theo phương pháp đổi mới: Phát huy tính tích cực của học sinh. Muốn vậy người giáo viên không những chủ động hiểu sâu kiến thức mà còn phải tự thiết kế bài giảng theo một trình tự hợp lí lô gíc đảm bảo tính chặt chẽ khoa học. Đồng thời phát huy được tính chủ động sáng tạo của học sinh. Ban giám hiệu mỗi tháng kiểm tra mỗi giáo viên một lần theo hình thức kiểm tra dân chủ, các tổ khối kiểm tra chéo nhau về hồ sơ. Biểu dương những giáo án mẫu mực có hiêu quả cao và phát động phong trào thi đua cùng nhau học tập. 2. Tiến hành thăm lớp dự giờ và đánh giá phân loại hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm. Sau mỗi giờ dạy của giáo viên cần tổ chức rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu điểm, tồn tại của từng giờ dạy để giáo viên phát huy những ưu điểm khắc phục những tồn tại trong giảng dạy ( kể cả phương pháp quản lí học sinh, trình bày bảng, phân phối thời gian trong từng bài học). Dự 1 tiết/tuần. 3. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường và liên trường cũng như các buổi do Phòng giáo dục - đào tạo tổ chức. Một buổi /tháng 4. Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy học thực tập theo chuyên đề ( Giáo viên soạn, đồng nghiệp bổ sung giáo án, tiến hành lên lớp, tổ khối dự giờ, rút kinh nghiệm và đánh giá hất lượng giờ dạy) 2 giờ/ tháng Xây dựng kế hoạch triển khai thực tập bao gồm: chọn giáo viên có tay nghề giỏi minh hoạ cho cả tổ dự hoặc hướng dẫn dự theo từng chuyên đề. Sau đó tiến hành thảo luận để tìm và xây dựng mẫu thống nhất ở tổ, ở trường và Ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo, dự giờ. Tham gia đánh giá xếp loại và thống nhất nội dung, phương pháp, quy trình dạy sau đó dự lại các giờ dạy của giáo viên khác để đánh giá kết quả của việc tiếp thu chuyên đề mới. 5. Xây dựng cho giáo viên thói quen sử dụng đồ dùng dạy học ( trong phòng thiết bị đã có và khuyến khích giáo viên tự làm ). Coi trọng các đợt bồi dưỡng thường xuyên do Phòng giáo dục tổ chức ( cử đúng thành phần là các giáo viên có năng lực chuyên môn tiếp thu về để triển khai lại cho giáo viên trong trường). Ban giám hiệu cùng các tổ chuyên môn tạo điều kiện cho những giáo viên có tay nghề trung bình được dự giờ, học hỏi những giáo viên cốt cán có tay nghề vững ở trường ( 2 - 3 lần/tháng). 6. Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho bản thân. Mỗi cá nhân cần xác định điểm mạnh, điểm yếu của chính mình để phát huy và khắc phục. Yếu môn nào tập trung học hỏi môn đó. Từ nhiều năm nay, nhà trường đã quy định, giáo viên nào cũng có sổ tự học, tự bồi dưỡng. Cuối mỗi kỳ, mỗi năm đều có sự kiểm tra đánh giá, phân loại công tác tự bồi dưỡng. Nhà trường cũng luôn coi trọng và chú ý đến hoạt động của tổ chuyên môn. Tất cả các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp đều được triển khai, lưu giữ. Lấy đó làm cơ sở để chỉ đạo chuyên môn ( nhất là vai trò của tổ trưởng). Chấp hành sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần ( Theo Điều lệ quy định ) trong mỗi tổ chuyên môn đều có giáo viên giỏi làm nòng cốt, phân công họ giúp đỡ đồng nghiệp. Đề cao tinh thần học hỏi đồng nghiệp (xoá bỏ tính tự cao, tự đại, tự ti, bảo thủ, dấu dốt trong tổ chuyên môn). 7. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho giáo viên. - Dần từng bước cho đội ngũ giáo viên đi học các lớp tại chức Đại học và cao đẳng ( Phấn đấu đến năm 2010 có 50% giáo viên đạt trên chuẩn) - Đối với những giáo viên có tuổi đời cao, sắp đủ số năm nghỉ hưu ( không có khả năng đào tạo tiếp) hạn chế về năng lực chuyên môn thì có thể động viên họ có thể nghỉ hưu theo chế độ. 8. Việc bồi dưỡng toàn diện đối với giáo viên. Do đặc điểm của bậc tiểu học, yêu cầu dối với mỗi giáo viên tiểu học phải có khả năng toàn diện. Bên cạnh việc tập trung bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, năng lực giảng dạy... Cần phải chú trọng bồi dưỡng toàn diện cho giáo viên. hải quan tâm đến việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đọi ngũ giáo viên vì người giáo viên làm công tác giáo dục là thực hiện nhiệm vụ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiểu rõ nhiệm vụ chính của ngành, nhiệm vụ của bản thân, nhận thức được yêu cầu cấp bách của công tác giáo dục đòi hỏi người giáo viên phải vươn lên, từ đó tự giác tích cực tham gia bồi và tự bồi dưỡng đạt kết quả. Người giáo viên tiểu học phải thường xuyên được bồi dưỡng về tình cảm nghề nghiệp, lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao là những yêu cầu không thể thiếu được của nghề dạy học. Mỗi giáo viên tiểu học là những người thầy mà còn là anh chị phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh nên phải được bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động xã hội khác. Biện pháp 3: Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng đối với giáo viên. Yêu cầu của việc bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học rất đa dạng và phong phú. Đối với bồi dưỡng bao gồm toàn bộ giáo viên tiểu học do vậy phải kết hợp có hiệu quả hình thức bồi dưỡng, cụ thể là: - Bồi dưỡng qua tổ chuyên môn: Cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong đó một trong những nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn là công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về kiến thức, kĩ năng và phương pháp giảng dạy. Để hoạt động có hiệu quả của tổ chuyên môn phải lựa chọn và bồi dưỡng tổ trưởng có năng lực, có trách nhiệm, chỉ đạo cải tiến hình thức sinh hoạt của tổ. - Bồi dưỡng chuyên môn theo cụm trường. Việc làm này có tác dụng tạo điều kiện học tập lẫn nhau về kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên trong cụm, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong phạm vi của một tổ, một trường chưa giải quyết được. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán bởi vì không phải trường nào cũng có giáo viên cốt cán. - Chỉ đạo bồi dưỡng theo chuyên đề. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học, cùng với lịch công tác năm học Phòng giáo - đào tạo. Hiệu trưởng xây dựng các chuyên đề trong năm. Hiện tại chú trọng các nội dung: Đổi mới phương pháp, thực hiện thay sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 với sử dụng thiết bị dạy học, dạy học 9 buổi/tuần và tổ chức các lớp bán trú. - Thực hiện công tác thường xuyên theo chu kỳ: Đảm bảo 100% giáo viên tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng. - Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ bằng hình thức ngoại khoá . Hàng kỳ, hàng năm nhà trường mời chuyên viên, giáo viên cốt của huyện, của tỉnh về trao đổi kinh nghiệm chuyên môn như : Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở tổ có chất lượng cao, giảng dạy tốt một giờ lên lớp của môn học nào đó, cách sử dụng thiết bị dạy học như thế nào để đạt hiệu quả cho một giờ lên lớp. Tổ chức cho giáo viên ( hoặc đội ngũ cốt cán của trường đi tham quan học tập kinh nghiệm ở một đơn vị bạn trong huyện, tỉnh có nhiều thành tích trong giảng dạy). -Tổ chức các kỳ thi giáo viên giỏi, khảo sát chất lượng học sinh. Tổ chức thi giáo viên giỏi các cấp là một biện pháp thúc đẩy công tác bồi dưỡng tạo điều kiện để giáo viên phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trong giảng dạy. Bởi vì mỗi giáo viên khi đi thi đều phải làm bài kiểm tra viết (Kiến thức về trình độ đào tạo, kiến thức bộ môn Toán, Tiếng việt, ứng xử tình huống sư phạm ...). Dạy hai tiết trên lớp.( một tiết bắt buộc là Toán hoặc Tiếng việt còn lại là các môn: Đạo đức, TNXH, … ). -Như vậy các giáo viên giỏi đều phải cố gắng trong chuyên môn. Việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh về học lực là thước đo kết quả giảng dạy của giáo viên ở nhà trường. Việc khảo sát này tập trung vào hai môn Toán và Tiếng Việt. Mỗi năm tổ chức 4 kỳ: giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học. Biện pháp 4: Tăng cường xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học. - Thư viện hoạt động tốt sẽ nâng cao chất lượng dạy học của thầy và học của trò. Đối với giáo viên thư viện là nơi cung cấp cho họ đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách nghiệm vụ, tài liệu tham khảo... Giáo viên có sổ mượn đồ dùng dạy học ở thư viện, ngoài ra còn tự làm thêm đồ dùng có chất lượng để giảng dạy. - Để nâng cao chất lượng giờ dạy học cho giáo viên thì các yếu tố về cơ sở vật chất không thể coi nhẹ. Đó là phòng học, bàn ghế, ánh sáng, điện và các đồ dùng khác phục vụ cho việc dạy học. Muốn đáp ứng được Ban giám hiệu nhà trường cần tham mưu tốt với chính quyền địa phương để công tác xã hội hoá giáo dục là của toàn dân, tạo điều kiện về tài lực, vật lực để giúp nhà trường nhanh chóng có các thiết bị nghe, nhìn hiện đại phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát phát huy tính tích cực của trò. Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên: - Đây là biện pháp không thể thiếu được đối với các nhà quản lý giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng. Kiểm tra bằng nhiều hình thức ( Toàn diện, chuyên đề, đột xuất, báo trước...). Có kiểm tra mới phát hiện ra điểm mạnh, điểm hạn chế của từng giáo viên để từ đó có hướng giúp đỡ họ phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm. Tuy nhiên khi kiểm tra phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, vô tư, công bằng. - Việc đánh giá xếp loại giáo viên phải được thực hiện thường xuyên theo từng tháng có thang diểm rõ ràng vì vậy nhà trường phải xây dựng được các tiêu chí để cho điểm nhằm đánh giá đúng thực trạng đội ngũ và trình độ, năng lực của mỗi giáo viên. Việc làm này phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc khoa học để giáo viên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng những điểm mình hạn chế. - Nhà trường phối hợp với công đoàn để làm tốt công tác động viên khen thưởng cho các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm học một cách xuất sắc (Như thi giáo viên giỏi các cấp, bồi dưỡng đội tuyển có nhiều học sinh giỏi...) Công tác này được làm thường xuyên. Từ đó tạo ra không khí thi đua trong trường, các giáo viên tự đăng kí danh hiệu cho mình phấn đấu để đạt được. Công tác này đảm bảo sự công bằng, khách quan, đúng người đúng việc. Biện pháp 6. Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên bằng chính nhân cách của người hiệu trưởng. Là những người lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn ở trường (BGH) ở tổ ( tổ trưởng) trịch trách nhiệm trước cấp trên. Đồng thời phải có uy tín trước giáo viên trong trường. Do đó người cán bộ quản lý phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt. Nhất là năng lực quản lý chỉ đạo chuyên môn phải năm bắt được toàn cục, bám vào các hệ thống văn bản để chỉ đạo. Nắm chắc nội dung chương trình các khối lớp. Bám vào yêu cầu kiến thức kỹ năng của từng môn từng lớp. Dạy trên lớp phải từ khá trở lên. Muốn vậy người cán bộ quản lý phải tự bồi dưỡng, chịu khó đọc tài liệu, tạp chí, tập san.. để tăng thêm sự hiểu biết,cập nhận thông tin về giáo dục, đào tạo. Đặc biệt là cán bộ quản lý phải không được thoát ly giáo án, không được thoát ly công việc giảng dạy trên lớp, ngoài ra còn phải vào cuộc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp. Có như vậy mới gây được uy tín, sự cảm phục của anh chị em giáo viên. Ngoài ra còn phải là người dám nghĩ dám làm, quyết toán và dám chịu trách nhiệm với cấp trên. - Phẩm chất và năng lực của người Hiệu trưởng trở thành hình ảnh trực quan sinh động có giá trị bồi dưỡng nhân cách cho mỗi giáo viên. PHẦN III: KẾT LUẬN 1. Kết luận: - Đội ngũ giáo viên là lực lượng quan trọng mà ở bất cứ giai đoạn nào, thời điểm nào người giáo viên cũng là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục để nhà trường có một đội ngũ giáo viên " Vừa hồng, vừa chuyên" đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu đảm bảo về chất lượng nhằm giúp nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập và phát triển ....Từ những lý do trên đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có đủ đức, trí, thể, mĩ. Có năng lực sáng suốt trong công việc. Việc bồi dưỡng thường xuyên và có hiệu quả thì chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng lên. - Thực tế chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường tiểu học Nhân Mục: + Mặt mạnh: Đội ngũ giáo viên của trường nhiệt tình trong công tác, yêu nghề, mến trẻ. + Mặt yếu: Đội ngũ giáo viên của trường có số lượng chuyên môn không đồng đều, thăm lớp dự giờ trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế. Ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao. - Thực tế chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường Tiểu học Nhân Mục. Năm học 2008 - 2009 Ban giám hiệu và chuyên môn nhà trường đã có những biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. + Ưu điểm: Đã gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, chất lượng của nhà trường đã được cải thiện rõ rệt. + Nhược điểm: Về bồi dưỡng chưa được thường xuyên và chưa đồng đều. - Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và cơ sở thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Trường tiểu học Nhân Mục tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên như sau: 1.1. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên theo học lớp bồi dưỡng nâng cao về kiến thức và trình độ chuyên môn. 1.2. Thường xuyên kiểm tra đánh giá về kỹ năng sư phạm của từng giáo viên. 1.3. Tổ chức thăm lớp dự giờ thường xuyên, qua mỗi tiết dạy đánh giá kết quả đạt được và nhận xét rút kinh nghiệm. Bồi dưỡng thông qua tổ chuyên môn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. 1. 4. Quan tâm giáo dục công tác tư tưởng chính trị đạo đức, tác phong lối sống của giáo viên. 2. Một số kiến nghị: 2.1. Đối với Bộ Giáo dục: - Ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên sát với thực tế của từng địa phương. 2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang. - Mở các lớp học tại chức cho đội ngũ giáo viên tham gia nhằm nâng cao trình độ nâng cao tay nghề. - Có chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ giáo viên ở các vùng đặc biệt khó khăn. 2.3. Đối với UBND Huyện Hàm Yên. - Cần sắp xếp đội ngũ giáo viên theo nhu cầu và nguyện vọng của mỗi giáo viên tạo điều kiện để giáo viên an tâm công tác thành nhiệm vụ, việc luân chuyển giáo viên phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của giáo viên. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục - Đào tạo " Điều lệ trường Tiểu học" NXBGD - H2000 2. Đảng cộng sản Việt Nam" Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII". 3. Đảng cộng sản Việt Nam " Nghị quyết TW 2 khoá VIII". 4. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam " Luật giáo dục - 2005". 5. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam " Luật phổ cập giáo dục Tiểu học". 6. Trường cán bộ QLGD - ĐT Phú Thọ. " Tài liệu bồi dưỡng trường tiểu học. Những quy định về trường tiểu học" . 7. Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uốn " Tâm lí học" NXBGD. H1995

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang.doc
Luận văn liên quan