Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh cá biệt

Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến kinh nghiệm : Giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các trường phổ thông . Nhiệm vụ này phải được tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường phối hợp thực hiện . Trong đó , GVCN giữ vai trò đặc biệt quan trọng . Do vậy , việc đề ra những nhiệm vụ giúp GVCN làm tốt hơn công tác giáo dục đạo đức cho hoc sinh là rất cần thiết . Vấn đề đặt ra đối với GVCN lớp 9 trước mắt tôi là đối tượng học sinh ở lứa tuổi 14,15. Với lứa tuổi này nhiều thứ tác động vào các em , nào là sự phát triển tâm lý ở giai đoạn giao thời từ thiếu niên lên thanh niên , nào là bên ngoài xã hội có nhiều tẹ nạn lôi kéo . GV cần phải giúp đỡ , hướng dẫn các đối tượng học sinh lớp chủ nhiệm hạn chế tệ nạn xảy ra trong phạm vi lớp học và rộng cả ngoài xã hội Nguyên nhân chủ quan của giáo viên chủ nhiệm lớp là không thể để các em trở thành đứa trẻ thiếu giáo dục khi các em còn là đối tượng được giáo dục ngay trong nhà trường . Lứa tuổi 14,15 ngoài việc thay đổi lớn về thể lực ,trí lực , tình cảm các em cần được giúp đỡ trong quátrình phát triển nhân cách của các em . Học sinh ở lứa tuổi này vấn đề giao tiếp tâm lý trong sư phạm lại là đỉnh cao của giáo dục đạo đức bao gồm nhận thức cảm xúc hành vi Xuất phát từ những yêu cầu trên bản thân tôi cảm thấy cần có những biện pháp thực tế để giáo dục đạo đức cho học sinh .

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC PR-TC TRÖÔØNG THCS LYÙ TÖÏ TROÏNG @ & ? SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP CHUÛ YEÁU ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG GIAÙO DUÏC ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC SINH CAÙ BIEÄT GV : LÖÔNG THÒ NHÖ THUÛY Toå : TOAÙN – LYÙ Naêm hoïc : 2006 - 2007 I / Hoaøn caûnh naûy sinh saùng kieán kinh nghieäm : Giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh laø moät nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu cuûa caùc tröôøng phoå thoâng . Nhieäm vuï naøy phaûi ñöôïc taát caû caùc löïc löôïng giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng phoái hôïp thöïc hieän . Trong ñoù , GVCN giöõ vai troø ñaëc bieät quan troïng . Do vaäy , vieäc ñeà ra nhöõng nhieäm vuï giuùp GVCN laøm toát hôn coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoc sinh laø raát caàn thieát . Vaán ñeà ñaët ra ñoái vôùi GVCN lôùp 9 tröôùc maét toâi laø ñoái töôïng hoïc sinh ôû löùa tuoåi 14,15. Vôùi löùa tuoåi naøy nhieàu thöù taùc ñoäng vaøo caùc em , naøo laø söï phaùt trieån taâm lyù ôû giai ñoaïn giao thôøi töø thieáu nieân leân thanh nieân , naøo laø beân ngoaøi xaõ hoäi coù nhieàu teïâ naïn loâi keùo . GV caàn phaûi giuùp ñôõ , höôùng daãn caùc ñoái töôïng hoïc sinh lôùp chuû nhieäm haïn cheá teä naïn xaûy ra trong phaïm vi lôùp hoïc vaø roäng caû ngoaøi xaõ hoäi Nguyeân nhaân chuû quan cuûa giaùo vieân chuû nhieäm lôùp laø khoâng theå ñeå caùc em trôû thaønh ñöùa treû thieáu giaùo duïc khi caùc em coøn laø ñoái töôïng ñöôïc giaùo duïc ngay trong nhaø tröôøng . Löùa tuoåi 14,15 ngoaøi vieäc thay ñoåi lôùn veà theå löïc ,trí löïc , tình caûm caùc em caàn ñöôïc giuùp ñôõ trong quaùtrình phaùt trieån nhaân caùch cuûa caùc em . Hoïc sinh ôû löùa tuoåi naøy vaán ñeà giao tieáp taâm lyù trong sö phaïm laïi laø ñænh cao cuûa giaùo duïc ñaïo ñöùc bao goàm nhaän thöùc caûm xuùc haønh vi Xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu treân baûn thaân toâi caûm thaáy caàn coù nhöõng bieän phaùp thöïc teá ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh . II/ Nhöõng bieän phaùp chuû yeáu Qua coâng taùc chuû nhieäm nhieàu naêm , toâi nhaän thaáy muoán giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh theo höôùng toát nhaát , tröôùc heát phaûi bieát xaây döïng lôùp chuû nhieäm thaønh moät taäp theå lôùp vöõng maïnh . Qua ñoù moãi hoïc sinh trong lôùp seõ töï phaùt huy quyeàn laøm chuû taäp theå , bieát töï ñieàu chænh caùc haønh vi cuûa mình , seõ töï giaùc vöôn leân trong hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc taùc phong . Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù , GVCN phaûi : 1/ Löïa choïn caùn boä lôùp : T Lôùp tröôûng : coù nhieäm vuï naém chaéc söï chuyeân caàn cuûa lôùp , nhaéc nhôû lôùp thöïc hieän caùc chuû tröông cuûa tröôøng , thuyeát phuïc caùc baïn laøm toát nhieäm vuï ngöôøi hoïc sinh . T Lôùp phoù hoïc taäp : Toå chöùc lôùp truy baøi 15ph , theo doõi hoïc taäp cuûa lôùp . T Lôùp phoù lao ñoäng : Phaân coâng caùc baïn vi phaïm truc5 nhaät , queùt lo9p1 ,lau baûng , ….. T Lôùp phoù vaên theå : Höôùng daãn lôùp sinh hoaït vaên ngheä T Thö kyù lôùp : Ghi bieân baûn caùc buoåi sinh hoaït lôùp 2/ Bieän phaùp ñaàu tieân söû duïng trong tuaàn leã neàneáp ñaàu naêm hoïc : “Tieân hoïc leã , haäu hoïc vaên ‘’. Böôùc ñaàu cho caùc em hoïc noäi quy tröôøng , lôùp. Vieäc naøy laø caàn thieát vaø khoâng theå chuû quan cho raèng caùc em ñaõ bieát, laøm vaäy laø thöøa .Coâng vieäc taäp cho caùc em thöïc hieän nghieâm tuùc thoâng baùo , quy ñònh veà caùc hoaït ñoäng , sinh hoaït cuûa lôùp phaûi laøm ngay . GVCN laäp hoà sô theo doõi söï tieán boä hoïc sinh ( moãi hoïc sinh moät quyûeân vôû 50 trang ) ghi caùc noäi dung : - Caùc vi phaïm thuoäc tuaàn . Caùc bieåu hieän tieán boä cuï theå trong tuaàn Sau ñoù seõ phoái hôïp vôùi gia ñình uoán naén kòp thôøi sai soùt cuûa töøng hoïc sinh hoaëc caû lôùp , sôùm coù bieän phaùp ñöa taäp theå lôùp vöôn leân trong phong traøo thi ñua . Haèng tuaàn , GVCN seõ kieåm tra vaø kyù vaøo töøng cuoán soå theo doõi söï vi phaïm cuûa hoïc sinh , ñeå coù ñieàu kieän naém chaéc hôn tình hình cuûa lôùp vöøa giuùp ñoõ hoïc sinh daàn hoaøn thieän tö caùch ñaïo ñöùc cuûa mình . Bôûi leõ löùa tuoåi 14,15 caùc em nhaän thöùc ñöôïc thôøi kyø ‘’ saép lôùn ” cuûa mình vaø vì theá caùc em coù nhu caàu muoán ñöôïc toân troïng yù kieán , raát muoán coâng baèng , roõ raøng nhö cho ñieåm baøi kieåm tra vaäy . Caàn phaûi thoáng nhaát caùch nghó , caùch laøm taïo cho caùc em moät caûm xuùc giöõa thaày vaø troø .Laøm cho caùc em say meâ , höùng thuù vôùi vieäc hoïc taäp vaø giöõ gìn neà neáp cuûa lôùp , giöõ gìn cho baûn thaân khoâng vi phaïm ñieàu gì ñaõ thoáng nhaát . 3/ Khi laøm vieäc vôùi hoïc sinh caù bieät , GV tieán haønh theo thöù töï : + Taäp theå lôùp neâu ra sai traùi cuûa baïn ôû lôùp thoâng qua hình thuùc pheâ vaø töï pheâ nhöng traùnh khoâng thoùa maï danh döï cuûa baïn , ngoân töø thöôøng duøng trong trao ñoåi vaãn phaûi laø baïn , khoâng phaùt bieåu aøo aït , traùnh caûi nhau quaù lôøi . + GVCN laøm vieäc rieâng vôùi hs caù bieät vôùi caùc bieän phaùp ñöôïc naâng daàn töø thuyeát phuïc ñeán khi ñöa hoïc sinh caù bieät vaøo theá phaûi taâm phuïc , khaåu phuïc treân cô sôû haøi hoøa taâm lyù giöõa thaày vaø troø . Coù theá hs caù bieät môùi chòu noùi leân yù kieán rieâng cuûa mình veà haønh vi cuûa mình . Ñoâi luùc GVCN cuõng laø caàu noái ñeå hs caù bieät trôû laïi vôùi taäp theå moät caùch bình thöôøng khoâng cöôõng eùp . 4/ GVCN laøm vieäc vôùi phuï huynh hs laø thöïc hieän traùch nhieäm trong vieäc giaùo duïc ñaïo d7öùc cuûa hs Taâm lyù phuï huynh cuûa hoïc sinh caùbieät raát ngaïi vieäc uoán naén cuûa gv veà con mình , cho neân gv phaûi heát söùc teá nhò trong vieäc giao tieáp vôùi phuï huynh . Vaän ñoäng phuï huynh trong vieäc ñeán tröôøng lieân heä vôùi GVCN khi coù giaáy môøi ( hoaëc ñieän thoaïi ) , trao ñoåi kòp thôøi ngaên chaën ñöôïc sai laàm cuûa hs . HS ôû löùa tuoåi naøy hö hoûng do gia ñình ít quan taâm ñeán caùc em vì nghó raèng caùcem lôùn coù theå giaûi quyeát vaán ñeà maø khoâng ngôø raèng caùc em chöa thaät söï lôùn , caùc em ñang ôû tình traïng ‘’ nöûa oâng , nöûa thaèng ”ñieàu naøy chæ coù gv moùi bieát vaø thoâng caûm caùc em . Sau khi trao ñoåi giöõa phuï huynh vaø gvcn ñi ñeán thoáng nhaát caùc thoâng tin nhanh nhaát giöõa nhaø tröôøng vaø gia ñình Ñeå traùnh maát thôøi gian cho vieäc naøy , GVCN thöôøng duøng giaáy thoâng baùo ñoät xuaát cho phuï huynh . Chaúng haïn ñoái vôùi hs boû tieát , troán hoïc GVCN cöû caùn boä lôùp ñeán gia ñình thoâng baùo vaøo cuoái buoåi hoïc vôùi hai yù nghóa : + Thoâng baùo vôùi gia ñình baïn vaéng maët ôû lôùp. + Neáu laø bò beänh thöïc söï seõ gaây xuùc ñoäng vaø taêng theâm tinh thaàn mau laønh beänh . Neáu laø khaùch quan daãn tôùi vi phaïm thì GVCN phaûi hoå trôï bieän phaùp söû lyù cuøng vôùi taäp theå lôùp ,gia ñình . Laøm nhö vaäy hs thöïc söï seõ coù nieàm tin, lôùp hoïc thöïc söï laø toå aám . III/ Keát quaû : Qua nhieàu naêm thöïc hieän coù boå sung tuøy ñoái töïong .Naêm hoïc 2001-2002 lôùp 84 ñaàu naêm danh saùch bao goàm ñuû caùc ñoái töôïng : ñaùnh nhau , duø hoïc , ôû laïi lôùp ….keát quaû : HKI giaûi 3 neàâ neáp vaên ngheä giaûi 3 , HKII : nhieàu tuaàn lieàn daãn ñaàu veà neà neáp khoái chieàu . Cuoái naêm : duy trì ñöôïc neà neáp , ñaïo ñöùc cho hs , khoâng coù hs ñaïo ñöùc t. bình , yeáu ,keùm. Naêm hoïc 2006-2007 lôùp 93 coù nhieàu ñoái töôïng : ôû laïi lôùp , khoâng hoïc baøi , thöôøng xuyeân nguû trong lôùp , hay noùi tuïc chöûi theà…… Keát quaû : HKI : Giaûi 3 neà neáp – giaûi nhaát vaên ngheä –giaûi nhaát tìm hieåu HIV- khoâng coù HS ñaïo ñöùc trung bình , yeáu , keùm . IV Baøi hoïc kinh nghieäm + Lôùp hoïc thoaûi maùi , gv boä moân giaûng daïy coù chaát löôïng vaø hs tieáp thu baøi toát , ñaït keát quaû cao + GVCN raát yeân taâm veà coâng taùc giaûng daïy vaø thi ñua cuûa lôùp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh cá biệt.doc
Luận văn liên quan