Đề tài Lễ hội thả diều làng Bá Giang

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6. Đóng góp của đề tài 7. Bố cục luận văn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm văn hóa và quản lý văn hóa 1.1.1. Khái niệm văn hóa 1.1.2. Khái niệm quản lý văn hóa 1.1.3. Khái niệm về lễ hội 1.1.4. Khái niệm quản lý lễ hội 1.2. Các văn bản pháp quy về lễ hội và quản lý lễ hội 1.3. Vai trò của cán bộ văn hóa đối với công tác quản lý lễ hội CHƯƠNG II THỰC TRẠNG LỄ HỘI THẢ DIỀU LÀNG BÁ GIANG 2.1. Tổng quan về làng Bá Giang xã Hồng Hà - huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Tây 2.1.1. Vị trí địa lý 2.1.2. Lịch sử hình thành 2.1.3. Đặc điểm đời sống văn hóa - kinh tế - chính trị - xã hội 2.2. Diễn trình phát triển xây dựng và quá trình tồn tại miếu Châu Trần, Đình Bá Giang - Thành Hoàng Làng - xã Hồng Hà 2.2.1. Lịch sử xây dựng miếu Châu Trần và quá trình tồn tại 2.3. Những giá trị văn hóa nghệ thuật của di lích 2.3.1. Giá trị về kiến trúc 2.3.2. Giá trị về đời sống tín ngưỡng 2.4. Lễ hội thả diều truyền thống làng Bá Giang xã Hồng Hà huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Tây 2.4.1. Lịch sử và truyền thuyết của lễ hội thả diều làng Bá Giang 2.4.2. Lễ hội thả diều xưa a. Công tác chuẩn bị lễ hội b. Trật tự nghi lễ 2.4.3. Lễ hội thả diều truyền thống ngày nay 2.5. Ý nghĩa, vai trò của lễ hội trong đời sống văn hóa đương đại 2.5.1. Ý nghĩa tâm linh trong đời sống văn hóa người dân làng Bá Giang - xã Hồng Hà - huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Tây 2.5.2. Vai trò giáo dục truyền thống lịch sử 2.5.3. Vai trò tập hợp đoàn kết 2.5.4. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI THẢ DIỀU TRUYỀN THỐNG LÀNG BÁ GIANG 3.1. Thực trạng lễ hội thả diều làng Bá Giang 3.1.1. Những giá trị văn hóa nghệ thuật được bảo lưu, phát triển trong lễ hội thả diều làng Bá Giang 3.1.2. Những bất cập và tồn đọng của lễ hội 3.2. Những khó khăn và tồn đọng 3.3. Nguyên nhân của những khó khăn và tồn đọng 3.4. Các phương án bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội thả diều làng Bá Giang KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lễ hội thả diều làng Bá Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLễ hội thả diều làng Bá Giang.pdf