Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75

Lời nói đầu Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế hiệu quả sử dụng vốn không được chú ý đến, do đó không mang lại hiệu quả, làm lãng phí nguồn nhân lực . Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với việc chuyển dịch cơ chế quản lý kinh doanh đó là việc mở rộng quyền tự chủ, giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng theo hướng lời ăn, lỗ thì chịu. Bên cạnh đó nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nước và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập. Điều này đã tạo cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những doanh nghiệp năng động, sớm thích nghi với cơ chế thị trường đã sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhưng nó luôn được đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình. Công ty xây dựng Cầu 75 – Thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 là một trong những doanh nghiệp nhà nước thành công trong ngành xây dựng và luôn khảng định: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn kinh doanh. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tại công ty em quyết định chọn đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao công tác đầu tư và phát triển của doanh nghiệp, chuyên đề có sử dụng phương pháp thống kê phân tích kinh doanh phục vụ cho công tác phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. Nội dung chủ yếu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm ba chương : Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Chương II: Phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xây dựng Cầu 75 . Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xây dựng Cầu 75 Chuyên đề này được hoàn thành, song đây là một vấn đề khó mà thời gian nghiên cứu lại có hạn, do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị khinh doanh của trường mà đặc biệt là sự quan tâm , giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn GVC. Nguyễn Thị Thảo và Ban lãnh đạo Công ty xây dựng Cầu 75 .

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g % Sè tiÒn (tr.®ång) TØ träng % A.Tµi s¶n C§ vµ §Tdµih¹n 21.871 22,1 24.430 22,75 +2.559 111,7 I.Tµi s¶n cè ®Þnh 1.277 21,5 24.420 22,74 +3.143 114,7 II.§Çu t­ tµi chÝnh 10 0,01 10 0,01 0 100 III.Chi phÝ XDCB dë dang 584 0,59 0 0 -584 0 B. Tæng nguån vèn 98.981 100 107.3370 100 +8.409 +108,5 BiÓu 3.3: T×nh h×nh c¬ cÊu vèn cè ®Þnh Qua b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu vèn cè ®Þnh ta thÊy, tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n cuèi kú t¨ng lªn so víi ®Çu kú c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi, trong ®ã chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­. §iÒu nµy lµ thuËn lîi nÕu c«ng ty sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. Ng­îc l¹i, hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ gi¶m bëi v× tµi s¶n cè ®Þnh l­u chuyÓn chËm, kÕt hîp víi tû suÊt ®Çu t­ sÏ thÊy râ h¬n (®Çu n¨m=21861/98961=22,09%, cuèi n¨m=24.420/107.370= 22,74%) Nguån vèn cè ®Þnh : §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m 2002 Cuèi n¨m 2003 Chªnh lÖch Tæng TSC§ vµ §TDH 21.871 25.430 +2.559 Tæng NV§T th­êng xuyªn 15.085 18.250 +3.165 BiÓu 3.4. T×nh h×nh tµi trî vèn cè ®Þnh Nguån tµi trî th­êng xuyªn lµ nguån vèn mµ doanh nghiÖp ®­îc sö dông th­êng xuyªn, l©u dµi vµo ho¹t ®éng kinh doanh; bao gåm nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn vay-nî dµi h¹n, trung h¹n (trõ vay –nî qu¸ h¹n). Qua b¶ng trªn ta thÊy: Nguån tµi trî th­êng xuyªn<tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n c¶ ®Çu kú vµ cuèi kú, nh­ vËy nguån vèn cña doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ tµi s¶n, do vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p huy ®éng vèn vµ sö dông hîp lý (huy ®éng nguån tµi trî t¹m thêi hîp ph¸p hoÆc gi¶m quy m« ®Çu t­…). MÆt kh¸c qua b¶ng trªn ta thÊy møc chªnh lÖch ®Çu kú vµ cuèi kú cña nguån tµi trî th­êng xuyªn lín h¬n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n, chøng tá c«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc vµ ®ang cã biÖn ph¸p kh¾c phôc dÇn. II.1.3. /C¬ cÊu vèn l­u ®éng : ChØ tiªu §Çu n¨m 2003 Cuèi n¨m 2003 Chªnh lÖch Sè tiÒn (tr.®ång) % Sè tiÒn (tr.®ång) % Sè tiÒn (tr.®ång) % A.Tµi s¶n l­u ®éng I.TiÒn II.C¸c kho¶n ph¶i thu III.Hµng tån kho IV.Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 77.089 6.284 42.604 25.751 2.450 77,90 6,35 43,05 26,02 2,48 82.950 940 53.387 29.302 261 77,26 0,875 48,852 27,29 2,243 +5.861 - - 5.344 +10.783 +3.551 - 2.189 107,03 14,96 125,31 113,79 10,65 B.Tæng tµi s¶n 98.961 100 107.370 100 +8.409 108,5 BiÓu 3.5: C¬ cÊu vèn l­u ®éng Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: Tµi s¶n l­u ®éng t¨ng cuèi kú so víi ®Çu kú lµ 5.861 triÖu ®ång tøc lµ 7,03%; Trong ®ã lµ c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho t¨ng, trong ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 10.783tr.®ång, gÇn gÊp ®«i l­îng t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh trong ®ã tiÒn vµ c¸c tµi s¶n l­u ®éng kh¸c gi¶m, tiÒn gi¶m 5.344 triÖu ®ång. Nh­ vËy doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thu nî cña kh¸ch hµng vµ gi¶m sù tån kho ®ång thêi bæ sung thªm tiÒn mÆt. Tû lÖ tµi s¶n l­u ®éng so víi tæng tµi s¶n gi¶m tõ 77,9% xuèng 77,26%. II.1.4./C¬ cÊu vèn theo nguån: a./Nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc : C«ng ty x©y dùng CÇu 75 – thuéc Tæng C«ng Ty C«ng tr×nh Giao Th«ng 8 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do vËy trong nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty lu«n cã mét phÇn lµ nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp. Tr­íc ®©y nguån vèn nµy ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ gÇn nh­ duy nhÊt. Song cïng víi sù tr­ëng thµnh m¹nh mÏ cña c«ng ty vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vèn cña n­íc ta do vËy ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån vèn duy nhÊt tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh­ thÕ n÷a l¹i ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµnh x©y dùng, mét lÜnh vùc cã chu kú kinh doanh dµi vµ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn chËm. Tuy nhiªn nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp vÉn lµ nguån vèn quan träng ®¶m b¶o v÷ng ch¾c cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m20001 N¨m2002 N¨m2003 Tèc ®é t¨ng vèn ng©n s¸ch 0% 0% 0% Tèc ®é t¨ng vèn tù bæ sung 3,2% 14,9% 15,3% -Vèn tù bæ sung 3.382 3.886 4.470 -Vèn ng©n s¸ch _ _ _ Nguån vèn kinh doanh 7.351 7.855 8.439 BiÓu 3.6: T×nh h×nh vèn kinh doanh b./Vèn tù bæ sung : §©y lµ vèn doanh nghiÖp cã ®­îc nhê lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nã ®­îc lÊy tõ sau thuÕ, vÒ thùc chÊt nã vÉn lµ nguån vèn thuéc së h÷u Nhµ N­íc. Tuy nhiªn nã lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng lç lùc, cè g¾ng cña toµn doanh nghiÖp v× thÕ doanh nghiÖp cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông nã cho môc ®Ých kinh doanh. Qua BiÓu 3.6 nguån vèn do ng©n s¸ch cÊp kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m, cßn vèn tù bæ sung t¨ng ®Òu hµng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §©y lµ dÊu hiÖu lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ngµy cµng lµm t¨ng thªm vèn tù bæ sung c./TÝn dông dµi h¹n : Trong kinh doanh mçi khi thiÕu vèn, doanh nghiÖp huy ®éng víi chi phÝ thÊp nhÊt. Vay dµi h¹n lµ mét gi¶i ph¸p tèt huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn. Nguån vay dµi h¹n lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn cña nguån vèn th­êng xuyªn, ®©y lµ mét nguån cùc kú quan träng, nã tµi trî cho c¸c tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho s¶n xuÊt vµ h¬n thÕ n÷a nã cßn tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp. §a sè tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh v× nã cã thÓ b¶o toµn ®­îc vèn. Tuy nhiªn chi phÝ sö dông vèn kh¸ cao, bëi v©y ®Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã chÝnh s¸ch huy ®éng hîp lý, tr¸nh ø ®äng vèn, sö dông vèn sai môc ®Ých lµm thÊt tho¸t vèn. H×nh thøc vèn nµy cã thÓ huy ®éng b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vay tÝn dông ng©n hµng... §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vay dµi h¹n 2.723 9.096 5.868 8.472 Nî dµi h¹n 2.065 1.143 143 143 Tæng nî dµi h¹n 4.788 10.239 6.111 8.515 BiÓu 3.7: T×nh h×nh nî dµi h¹n N¨m 2001 vµ n¨m 2003 vay dµi h¹n lín t­¬ng øng lµ 10.239 triÖu vµ 8.515 triÖu, chøng tá hai n¨m nµy c«ng ty ®· vay thªm ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ, n¨m 2002 c«ng ty ®· ®Çu t­ mua thªm h¬n b¶y tû cho tµi s¶n cè ®Þnh, nh­ vËy c«ng ty ®· ®Çu t­ ®óng h­íng, ®ã lµ vay dµi h¹n sö dông cho dµi h¹n d./ Nî tÝch luü: Nî tÝch luü lµ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ng©n s¸ch Nhµ N­íc, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c. II.2./ KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: Qua B¶ng 3.7 ta nhËn thÊy doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 14.240 triÖu ( 85.856 triÖu – 100.107 triÖu) tøc lµ gi¶m 14,22% nh­ng gi¸ vèn hµng b¸n l¹i gi¶m 18.790 triÖu tøc lµ gi¶m 20,16%. Nguyªn nh©n lµ do c¸c kho¶n gi¶m trõ n¨m 2003 cao lµ 4293 triÖu trong khi ®ã n¨m 2002 lµ 0 triÖu. Cßn chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng t¨ng 3,9% (5.088triÖu – 4.898 triÖu) Do ®ã lµm cho lîi tøc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 314 triÖu (1.717 triÖu – 2.031 triÖu) tøc gi¶m 15,46%. §¬n vÞ: 1 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1.Tæng doanh thu 64.330.243.281 100.106.941.302 85.867.000.000 2.C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 0 4.293.350.000 3.Doanh thu thuÇn 64.330.243.281 100.106.941.302 81.573.650.000 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 58.693.254.856 93.178.089.113 74.387.656.303 5. Lîi nhuËn gép 5.636.718.425 6.928.852.289 6.805.693.697 6. Chi phÝ b¸n hµng 0 0 0 7. Chi phÝ QLDN 4.709.990.040 4.897.356.782 5.088.353.697 8. Lîi nhuËn thuÇn 926.728.385 2.031.495.407 1.717.340.000 9. Lîi nhuËn H§TC 0 0 0 10. Lîi nhuËn BT 56.560.812 27.110.400 28.582.502 11.Tæng lîi nhuËn 938.289.197 2.058.605.807 1.745.922.502 12. ThuÕ thu nhËp DN 245.822.299 514.651.452 436.480.626 13. Lîi tøc sau thuÕ 737.466.898 1.543.954.355 1.309.441.876 BiÓu 3.8: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh II.3./ HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng CÇu 75 : §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1.Doanh thu thuÇn 64.330 100.107 81.574 2.Lîi nhuËn tö H§SXKD 927 2.031 1.717 3.Vèn chñ së h÷u 7.342 9.074 9.685 4.Tæng vèn 89.893 98.961 107.307 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn ®Çu t­ 0.012 0,015 0,0166 ChØ sè sinh lîi cña vèn chñ së h÷u 0.095 0,096 0,094 Møc s¶n xuÊt cña vèn kinh doanh 0,829 1,060 0,791 BiÓu 3.9: T×nh h×nh ho¹t ®éng Qua b¶ng tÝnh to¸n ë trªn ta thÊy n¨m 2001 tíi n¨m 2003 kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t­ t­¬ng øng lµ 0,012; 0,025; 0,0166. N¨m 2003 lµ thÊp nhÊt, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp nhÊt. N¨m 2002 lµ cao nhÊt, chøng tá n¨m cã hiÖu qu¶ sö dông vèn cao nhÊt. C¸c chØ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u vµ møc s¶n xuÊt cña vèn kinh doanh còng ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng. N¨m 2002 chØ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u lµ 0,096 vµ møc s¶n xuÊt cña vèn kinh doanh lµ 1,060 Trong n¨m 2002 ta xÐt tØ suÊt doanh lîi tæng vèn Lîi nhuËn H§SXKD Doanh thu thuÇn Doanh lîi tæng vèn = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Doanh thu thuÇn Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n = Doanh lîi doanh thu x Vßng quay vèn = x = 2,1%x 0.79 = 1.66% Doanh lîi tæng vèn ®¹t 1, 66%, vèn chØ quay ®­îc 0,79 vßng vµ trong mét ®ång doanh thu t¹o ra 0.21 ®ång lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. II.3.1./ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh : Qua b¶ng ph©n tÝch bªn ta thÊy: HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh gi¶m 1,004 (3,507- 4,574) tøc gi¶m 21,95%. Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh gi¶m 0,018(0,075-0,093) tøc gi¶m 19,35% do doanh thu thuÇn gi¶m vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lµm cho hai chØ tiªu trªn gi¶m. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2003 N¨m 2003 Chªnh lÖch L­îng % 1.Tµi s¶n cè ®Þnh -Nguyªn gi¸ - Hao mßn luü kÕ Tr.®ång 21.277 36.888 15.711 24.420 44.981 20.561 +3.143 +8.093 +4.580 114,77 121,94 130,87 2.Lîi nhuËn H§KD Tr.®ång 2.031 1.717 -314 84,54 3.Doanh thu thuÇn Tr.®ång 100.107 81.574 -18.533 81,49 4.Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Tr.®ång 21.886,5 22.848,5 +962 104,40 5.HiÖu suÊt sö dông VC§ 4,574 3,570 -1,004 78,05 6.Søc sinh lêi VC§ 0,093 0,075 - 0.018 80,65 BiÓu 3.10: T×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh Doanh thu thuÇn HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = ———————— Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Hay : DT thuÇn = HiÖu suÊt sö dông VC§ x VC§ b×nh qu©n §Æt doanh thu thuÇn lµ f(x,y), hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh lµ x vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n lµ y,Ta cã: f(x,y) = x.y Nh­ vËy doanh thu thuÇn biÕn ®éng do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè lµ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n. Sö dông ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn: Δf(x,y) = Δf(x) +Δf(y) Δf(x) = f(x1,y0) – f(xo,yo)= 3,75x21.886,5 – 4,574x21.886,5=-21.974,046 Δf(y) = f(x1,y1) – f(x1,y0) = 3,57x22848,5 – 3,57x21,886,5 = 3.434,34 VËy doanh thu gi¶m do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m lµm gi¶m 21.974,046 triÖu ®ång doanh thu vµ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lµm cho doanh thu t¨ng 3.434,34 triÖu ®ång dÉn ®Õn lµm cho doanh thu gi¶m 18.534 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n lµ n¨m 2002, vµo quý II c«ng ty ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¸ trÞ lµ 7,38 tû ®ång, c¸c m¸y mãc b¾t ®Çu ®­a vµo sö dông, mét sè cßn ®ang thö nghiÖm do vËy n¨m 2002 c«ng ty ch­a sö dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc nªn c¸c chØ sè trªn thÊp h¬n 2001. SuÊt hao phÝ cña TSC§. §©y chÝnh lµ chØ tiªu nghÞch ®¶o cña chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông theo nguyªn gi¸ TSC§, chØ tiªu suÊt hao phÝ cña TSC§ cho biÕt ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu th× c«ng ty cÇn bá vµo s¶n xuÊt bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. SuÊt hao phÝ cña TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ sö dông b×nh qu©n Tæng doanh thu (hoÆc DT thuÇn) +N¨m 2001 lµ: 0,303 (®ång nguyªn gi¸/ ®ång doanh thu) +N¨m 2002 lµ: 0.273 (®ång nguyªn gi¸/ ®ång doanh thu) Víi thùc tÕ nµy suÊt hao phÝ cña TSC§ n¨m 2002 ®· gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 0,030 (®ång nguyªn gi¸/ ®ång doanh thu), t­¬ng øng víi tØ lÖ gi¶m lµ 9,90%. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi chØ tiªu nµy c«ng ty ®· sö dông TSC§ trong n¨m 2002 cã hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 2001. II.3.2./ HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng: Vèn l­u ®éng lµ bé phËn thø hai cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng(TSL§) ®­îc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSL§ kh¸c víi TSC§ ë tÝnh chÊt t¸i s¶n xuÊt vµ møc ®é chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña chóng vµo s¶n phÈm. TSL§ kh«ng tham gia nhiÒu lÇn nh­ tµi s¶n cè ®Þnh, mµ chØ tham gia mét lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vµ do ®ã toµn bé gi¸ trÞ cña nã chuyÓn dÞch mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. TÝnh chÊt nµy lµm cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thuËn tiÖn, ®­a toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· sö dông vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cÇn ph¶i trÝch khÊu tõng phÇn. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, tµi s¶n l­u ®éng sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm tíi 70% gi¸ thµnh c«ng tr×nh. H¬n n÷a, tµi s¶n l­u ®éng ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u, nhiÒu giai ®o¹n, ë nhiÒu bé phËn qu¶n lý kh¾c nhau, nªn viÖc b¶o ®¶m ®Çy ®ñ vµ c©n ®èi c¸c bé phËn vèn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi yªu cÇu th­êng xuyªn liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy sö dông hiÖu qu¶ cã ý nghÜa quan träng, tr¸nh g©y chiÕm dông vèn lÉn nhau d©y d­a trong thanh to¸n, ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Sè vßng quay vèn l­u ®éng: chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn l­u ®éng bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu hay nãi c¸ch kh¸c mçi ®ång vèn l­u ®éng cña c«ng ty lu©n chuyÓn ®­îc bao nhiªu vßng trong kú. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch L­îng % 1.Doanh thu b¸n hµng thuÇn Tr.®ång 100.107 81.574 - 18.533 81,48 2.Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr.®ång 72.237,5 80.019,5 + 7.782 110,77 3.Lîi nhuËn rßng Tr.®ång 2.031 1.717 - 314 84,54 4.HÖ sè lu©n chuyÓn(sè vßng) 1,385 1,019 - 0,366 73,57 5.Søc sinh lêi vèn l­u ®éng 0,028 0,021 - 0,007 0,75 6.HÖ sè ®¶m nhiÖmvèn l­u ®éng 0,722 0,981 + 0,259 135,87 7.Thêi gian mét kú lu©nchuyÓn (ngµy/vßng) 260 350 +90 134,62 BiÓu 3.11: T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng Sè vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 2003 lµ 1,019, gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 0,366 vßng lµm cho sè ngµy cña mét vßng lu©n chuyÓn t¨ng 90 ngµy (350 ngµy – 260 ngµy). NÕu tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng ë n¨m 2003 kh«ng ®æi so víi n¨m 2002 th× ®Ó ®¹t l­îng doanh thu thuÇn n¨m 2003 cÇn l­îng vèn l­u ®éng lµ: 81.574/1,385 = 58.898,2 triÖu ®ång. Do tèc ®é lu©n chuyÓn vèn chËm ®· lµm c«ng ty l·ng phÝ mét l­îng vèn l­u ®éng lµ 80.019,5 – 58.898,2 = 21.121,3 triÖu ®ång. Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng: Cßn gäi lµ tû xuÊt lîi nhuËn cña vèn l­u ®éng, chØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ VL§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng theo lîi Ých cuèi cïng do ®ã nhiÒu khi t¨ng gi¶m kh«ng cïng chiÒu, cïng tèc ®é nh­ sè vßng quay vèn l­u ®éng. Søc sinh lêi vèn l­u ®éng n¨m 2002 lµ 0,028®ång LN/®ång VL§, n¨m 2003 lµ 0,21®ång LN/®ångVL§, gi¶m so n¨m 2002 lµ 0,007 tøc 25%. NÕu møc sinh lêi vèn l­u ®éng n¨m 2003 kh«ng ®æi so n¨m 2002 th× c«ng ty cã thÓ thu møc lîi nhuËn lµ: 0,028x80.019,5 = 2.240.5triÖu ®ång. Thùc tÕ doanh nghiÖp thu møc lîi nhuËn thÊp h¬n, do ®ã doanh nghiÖp sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶ h¬n, c«ng ty ®· mÊt mét phÇn lîi nhuËn lµ: 1.717 – 2.240,5 = 5223,5 triÖu ®ång. Ng­îc l¹i, nÕu møc sinh lêi kh«ng ®æi lµ 0,028 ®Ó ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn n¨m 2002 doanh nghiÖp cÇn l­îng vèn l­u ®éng lµ: 1717/0,028 = 61.321,43 triÖu ®ång. Nh­ vËy c«ng ty ®· l·ng phÝ lµ: 80.019,5 – 61.321,43 = 18.698,07 triÖu ®ång HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng: n¨m 2003 lµ 0,981 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 0,259 nghÜa lµ mét ®ång doanh thu ®· l·ng phÝ 0,259 ®ång vèn l­u ®éng so víi n¨m 2002. HÖ sè thanh to¸n: §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch L­îng % 1.Tµi s¶n l­u ®éng 77.089 82.950 +5.861 170,60 2.Tæng nî ng¾n h¹n 72.937 84.159 +11.227 115,39 3.C¸c kho¶n ph¶i thu 42.604 53.387 +10.783 125,31 4.Vèn b»ng tiÒn 6.284 940 - 5.344 14,96 5.Hµng tån kho 25.751 29.302 +3.551 113,39 HÖ sè thanh to¸n nhanh 0,704 0,637 - 0,067 HÖ sè vèn ho¹t ®éng 1,075 0,986 - 0,071 HÖ sè tiÒn mÆt 0,670 0,645 - 0,025 BiÓu 3.12: T×nh h×nh thanh to¸ TSL§ - Hµng tån kho HÖ sè thanh to¸n nhanh = ———————— Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n l­u ®éng HÖ sè vèn l­u ®éng = ————————— Nî ng¾n h¹n TiÒn mÆt + chuyÓn kho¶n Tû sè tiÒn mÆt = ————————————— Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh gi¶m 0,067 (0637 – 0,704) lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp, doanh nghiÖp cÇn h¹n chÕ hµng tån kho. HÖ sè vèn ho¹t ®éng: n¨m 2001 cho thÊy hîp lý vÒ hÖ sè nµy 1,057>1 nh­ng n¨m 2002 lµ 0,986 ®· gi¶m 0,071, vËy doanh nghiÖp ®· sö dông vèn sai môc ®Ých, vay ng¾n h¹n ®Çu t­ cho dµi h¹n, sè vèn sö dông sai môc ®Ých lµ 84.159tr.®ång – 82.950tr.®ång = 1.209tr.®ång, tû sè tiÒn mÆt n¨m 2002 lµ 0,0645 gi¶m 0,025 so víi n¨m 2001, doanh nghiÖp cÇn t¨ng l­îng tiÒn mÆt ®Ó tû sè nµy ®­îc c¶i thiÖn. III./ §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc : III.1./ Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: III.1.1./ Tµi s¶n cè ®Þnh: VÒ c¬ b¶n tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2002 ®· ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho s¶n xuÊt lµm cho gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 14,7% (24.420 tr.®ång – 21.277tr.®ång). C«ng ty còng ®· kÞp thêi thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng sö dông ®­îc n÷a vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ ®· h­ háng, h¹n chÕ m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng sö dông ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng t¨ng c­êng vËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a c¸c c«ng tr×nh mét c¸ch nhanh chãng. III.1.2. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: C«ng ty x©y dùng CÇu 75 lµ mét c«ng ty nhµ n­íc, do ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña Nhµ N­íc. Th«ng qua viÖc tÝnh khÊu hao, c«ng ty cã thÓ thÊy t¨ng gi¶m vèn cè ®Þnh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ã. C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu (hµng n¨m c«ng ty lªn kÕ ho¹ch khÊu hao cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n theo ®Þnh møc ®ã tÝnh trÝch kh¸u hao cho tõng lo¹i). III.1.3./ §¸p øng nhu cÇu vÒ vèn: Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n, c«ng ty ®· ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng, tµi s¶n l­u ®éng lµ 82.950 tr.®ång>nî ng¾n h¹n 84.159tr.®ång ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc liªn tôc, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt l­¬ng c¸c c«ng tr×nh, lµ nh©n tè n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng ty x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu vÒ vèn sau ®ã lËp ngay c«ng t¸c huy ®éng vèn kÞp thêi. chÝnh ®iÒu nµy gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh. III.1.4./ KÕt qu¶ kinh doanh : VÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng: Tæng s¶n l­îng 114,5 tû ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 100,37% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 17% so víi n¨m 2002 trong ®ã gi¸ trÞ do tæng c«ng ty giao lµ 37,3 tû cßn l¹i c«ng ty ký hîp ®ång trùc tiÕp lµ 77,2 tØ ®ång. KÕ ho¹ch tæng s¶n l­îng n¨m 2004 lµ 130,9 tØ ®ång t¨ng 14,3 % TiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh: HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh triÓn khai ®Òu v­ît vµ ®¹t tiÕn ®é, ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty : + Vay ng¾n h¹n 39,9 tØ ®ång + Vay trung h¹n ®Çu t­ thiÕt bÞ 8,5 tØ ®ång + TiÒn göi ng©n hµng 940 triÖu §Çu t­ thiÕt bÞ: §Çu t­ 7,4 tØ ®ång thiÕt bÞ, víi lùc l­îng thiÕt bÞ hiÖn cã vµ kho¶n vay trung h¹n 8,5 tØ ®ång c«ng ty hoµn toµn yªn t©m vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî III.2./ H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n : MÆc dï trong qu¸ tr×nh sö dông Vèn cè ®Þnh, C«ng ty cã nhiÒu cè g¾ng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, song qu¸ tr×nh sö dông Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty còng cßn béc lé mét sè h¹n chÕ, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. §Ó cã thÓ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi, ®ßi hái C«ng ty ph¶i nghiªm tóc xem xÐt vµ ph©n tÝch kü l­ìng nh÷ng thiÕu sãt, t×m ra nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã c¸ch kh¾c phôc phï hîp. NhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2003 t¨ng 10% so víi n¨m 2002, triÓn khai thi c«ng x©y l¾p 29 c«ng tr×nh trªn 15 tØnh, thµnh phè cña mäi miÒn ®Êt n­íc lµm cho lùc l­îng lao ®éng vµ trang thiÕt bÞ ph©n t¸n xa do ®ã qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p NhiÖm vô s¶n xuÊt ph¸t triÓn, yªu cÇu kü thuËt ph¸t triÓn ngµy cµng cao, chÊt l­îng còng ngµy cµng cao dÉn ®Õn lao ®éng ch­a ®¸p øng ®­îc vÒ sè vµ chÊt l­îng ThiÕt bÞ trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cè g¾ng ®Ó ®Çu t­ nh­ng vÉn ch­a øng ®­îc yªu cÇu, c«ng t¸c söa ch÷a ch­a phôc vô ®­îc C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng lµ khã kh¨n cùc lín lµm gi¶m tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh III.2.1./ Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : Trong n¨m 2002 tû träng tµi s¶n cè ®Þnh lµ 22,74% trong tæng tµi s¶n cè ®Þnh vµ t¨ng 14,7% so víi n¨m 2001, tuy cã t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh nh­ng hiÖu qu¶ sö dông vèn ch­a cao, hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ 3,57, thÊp h¬n so víi n¨m 2001 lµ 1,004. Nguyªn nh©n: lµ tµi s¶n cè ®Þnh ch­a ph¸t huy hÕt c«ng suÊt, cßn nhiÒu m¸y mãc ®ang söa ch÷a hoÆc ®ang h­ háng ch­a söa ch÷a. III.2.2./ Trong qu¸ tr×nh sö dông vèn l­u ®éng : §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu: C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2002 lµ 53.387tr.®ång t¨ng 10.783tr.®ång so víi n¨m 2001, tØ träng n¨m 2002 lµ 48,52% trong tæng tµi s¶n, n¨m 2001 lµ 43,05%. Nh­ vËy c¸c kho¶n ph¶i thu lµ kh¸ cao trong tæng tµi s¶n l­u ®éng, ®iÒu nµy lµn cho l­îng tiÒn mÆt gi¶m, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thu nî kÞp thêi, kh«ng lµm ø ®äng vèn qu¸ l©u lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông vèn. Nguyªn nh©n: C¸c ®¬n vÞ ®­îc x©y dùng lµ c¸c c¬ quan Nhµ N­íc ®ång thêi do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng víi gi¸ thµnh c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng kÐo dµi, ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè tù nhiªn, sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh cÇn ph¶i cã thêi gian theo dâi chÊt l­îng c«ng tr×nh do vËy c¸c c¬ quan ch­a thanh to¸n ngay hÕt gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh, do hÖ thèng ng©n hµng cßn phøc t¹p trong viÖc cho c¸c ®¬n vÞ vay vèn ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh, bªn c¹nh dã lµ luËt ph¸p ch­a th«ng tho¸ng trong viÖc vay vèn cña c¸c ®¬n vÞ cßn nhiÒu thñ tôc. Nh÷ng nguyªn nhÈn trªn lµm cho kh¶ n¨ng thu nî cña c«ng ty lµ thÊp. Chi phÝ kinh doanh dë dang vµ vèn l­u ®éng kh¸c: Chi phÝ kinh doanh dë dang n¨m 2002 chiÕm 27,29% trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty, n¨m 2001 lµ 26,02%, víi tû lÖ t¨ng 13.79% so víi n¨m 2001, nh­ vËy chi phÝ kinh doanh dë dang chiÕm tû träng lín sau c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong khi ®ã tµi s¶n kh¸c chØ chiÕm phÇn nhá trong tæng tµi s¶n, n¨m 2002 lµ 0,243%, n¨m 2001 lµ 2,48%. VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng cña C«ng ty: thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò thiÕt yÕu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®èi víi C«ng ty x©y dùng cÇu 75 viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng, n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng còng nh­ thu thËp th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cßn ch­a ®­îc x¸c ®Þnh ®óng tÇm quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm yÕu cña m×nh trªn thÞ tr­êng. C¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, vÒ kh¸ch hµng lµ c¸c chñ ®Çu t­ còng nh­ vÒ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ. Thùc tÕ trong n¨m võa qua c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn t­ vÊn kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ x©y dùng chñ yÕu ë ®Þa bµn mét sè tØnh, thµnh phè ë miÒn B¾c nªn cÇn më réng thÞ tr­êng vµo phÝa Nam. VÒ ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ: Thêi gian qua c«ng t¸c nµy thiÕu ®ång bé, møc ®é ®Çu t­ cho phÇn thiÕt bÞ kiÓm tra vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ phÇn thiÕt bÞ v¨n phßng cã sù chªnh lÖch lín. Mét trong c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tÕ nµy lµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty cßn h¹n chÕ ch­a ®ñ vèn ®Ó ®Çu t­. Muèn ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ph¶i huy ®éng ngoµi. N¨m 2002, C«ng ty ®· huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c 15.158 Tr® vµ nguån vèn tÝn dông 31.072 Tr® nh­ng chñ yÕu lµ vèn huy ®éng ng¾n h¹n. VÒ c«ng t¸c khÊu hao TSC§ cña C«ng ty: HiÖn nay tØ lÖ khÊu hao mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn cho c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ phÇn thiÕt bÞ v¨n phßng cßn thÊp, kh«ng phï hîp víi tèc ®é hao mßn nhanh cña nã. Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë C«ng ty x©y dùng CÇu 75 I. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi I.1./ NhiÖm vô chÝnh n¨m 2004 : +./ Môc tiªu chÝnh lµ ®¶m b¶o tiÕn ®é , chÊt l­îng , hiÖu qu¶ ,tiÕt kiÖm vµ an toµn tuyÖt ®æi trong c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. +./ TÝch cùc thu nî c¸c n¨m tr­íc nh»m gi¶m l·i vay ng©n hµng. +./ C¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm n¨m 2004 : -./ Nót giao Thñ §øc : hoµn thµnh ngµy 30/07/2004. -./ CÇu Gß GiÇu : hoµn thµnh ngµy 30/09/2004. -./ CÇu Gß Chai : hoµn thµnh ngµy 30/11/2004. -./ CÇu Xª C«ng : hoµn thµnh ngµy 10/12/2004. -./ Thi c«ng cÇu Nam ¤ ( §µ N½ng ) theo c«ng nghÖ ®óc ®Èy ®µ gi¸o . -./ C¸c c«ng tr×nh kh¸c C«ng ty tù ®Êu thÇu thi c«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é hiÖu qu¶. Tr¶i qua gÇn 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, nh÷ng g× mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc kh«ng ph¶i lµ nhá, tõ mét lùc l­îng nhá bÐ, CBCNV trong C«ng ty ®· kÒ vai s¸t c¸nh bªn nhau ®­a C«ng ty giµnh ®­îc vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Tuy vËy, nh÷ng khã kh¨n ch­a ph¶i ®· hÕt ®ßi hái l·nh ®¹o C«ng ty t×m ra môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh doanh lµm sao phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, nhÊt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh ®· chän, C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®¬n vÞ T­ vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng, c¶ c¸c ®¬n vÞ trong n­íc vµ n­íc ngoµi cã tÇm cì. Víi ý nghÜa ®ã, h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng cÇu 75 nh­ sau: *./ VÒ l©u dµi: Trªn c¬ së phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ Nhµ n­íc vµ cÊp trªn giao, C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng t­ vÊn, kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ t¨ng c­êng ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. C«ng ty lu«n chñ tr­¬ng coi chÊt l­îng lµ yÕu tè hµng ®Çu, môc tiªu vµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng cô thÓ cña C«ng ty lµ: - VÒ môc tiªu chÊt l­îng: Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty phÊn ®Êu ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt, ®¹t yªu cÇu theo tiªu chuÈn ISO9001 (hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng x©y dùng, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vv..), víi ph­¬ng ch©m: “ChÊt l­îng lµ yÕu tè hµng ®Çu”. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i cã kÕ ho¹ch, ®­îc tiÕn hµnh trong hÖ thèng chÊt l­îng quèc tÕ vµ ®­îc chøng minh lµ ®ñ møc cÇn thiÕt, tho¶ ®¸ng c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Theo ®ã: + T¹o ra hÖ thèng th«ng tin nhanh nh¹y, gióp l·nh ®¹o n¾m b¾t vÊn ®Ò. + Cã sù thèng nhÊt trong tËp thÓ CBCNV ®Ó mäi ng­êi hiÓu râ môc tiªu vµ lu«n quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C«ng ty phÊn ®Êu t¨ng tæng s¶n l­îng vµ lîi nhuËn hµng n¨m tõ 15%- 20%. *./ VÒ môc tiªu chñ yÕu tr­íc m¾t cña C«ng ty n¨m 2004: lµ hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ®­îc giao víi nh÷ng môc tiªu chñ yÕu sau: - Doanh thu thùc hiÖn 420 tû ®ång. - Tµi s¶n cè ®Þnh míi ®­a vµo kinh doanh 4 tû ®ång. - Lîi nhuËn phÊn ®Êu ®¹t 5 tû ®ång. - Nép Ng©n s¸ch phÊn ®Êu ®¹t 3,5 tû ®ång. - PhÊn ®Êu møc l­¬ng trung b×nh cña CBCNV ®¹t 1.000.000 ®/th¸ng. C«ng ty chñ tr­¬ng ph¶i lu«n x¸c ®Þnh râ nhu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh. Cung cÊp c¸c d÷ liÖu tin cËy vµ cÇn thiÕt vÒ tiªu chuÈn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp kiÕn tróc vµ h¹ tÇng ®« thÞ. I.2./ KÕ ho¹ch thùc hiÖn n¨m 2004: Gi¸ trÞ s¶n l­îng : 235.660 TriÖu ®ång Doanh thu: 242.220 TriÖu ®ång Thu tiÒn : 212.716 TriÖu ®ång Tû suÊt lîi nhuËn ®¹t 1% L­¬ng b×nh qu©n x©y l¾p cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t trªn 1.400.000®/th¸ng Nép ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch víi nhµ n­íc so víi doanh thu . §¶m b¶o ®¹t vµ v­ît tiÕn ®é, an toµn tuyÖt ®èi vÒ ng­êi vµ thiÕt bÞ . §¬n vÞ: 1 ®ång TT H¹ng môc c«ng Tr×nh N¨m 2003 KÕ ho¹ch n¨m 2004 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tæng sè (I+II+III+ IV+V+VI) 114,071,090 114,109,738 130,900,000 I Khu vùc phÝa B¾c 25,937,000 31,422,230 39,900,000 1 CÇu Non N­íc 6,113,000 4,122,230 2,000,000 2 CÇu s«ng TÝch (Hµ T©y) 4,000,000 3,400,000 600,000 3 CÇu Lim 5,860,000 7,610,000 0 4 CÇu Gi¸ 1.000.000 2,000,000 3.000,000 5 CÇu KUO (Hµ Néi) 10,000,000 6,000,000 8,000,000 6 Gia cè ®ª B¾c Ninh 662,053 1,000,000 0 7 CÇu Ngãi Hãp 0 460,000 0 8 CÇu Tr¹ng 0 353,000 0 9 05 cÇu Thanh Ho¸ 0 3,000,000 0 10 C¸c dù ¸n kh¸c 0 4,477,000 19,000,000 II Khu vùc MiÒn Trung 25,000,000 27,799,000 14,000,000 1 CÇu Kiªna An 2,000,000 3,100,000 0 2 CÇu T©y Hy ( HuÕ ) 20,000,000 21,699,000 14,000,000 3 B¾c thÊm CÇu Tuyªn S¬n 3,000,000 3,000,000 0 III Khu vùc T©y Nguyªn 22,098,090 33,388,508 51,000,000 1 CÇu Ka T¨ng 11,391,153 14,206,508 0 2 CÇu IABLOK 1,203,000 1,203,000 0 3 CÇu HLO 3,199,937 3,200,000 0 4 CÇu S«ng Bê 1,3883,000 1,538,000 0 5 Cèng QL24 921,000 921,000 0 6 CÇu §¨cpsi 2,000,000 2,000,000 0 7 CÇu IAKROOM 2,000,000 2,000,000 0 8 CÇu Ch©u E 0 1,000,000 32,000,000 9 CÇu kh¸c 0 4,500,000 12,000,000 IV Khu vùc MiÒn Nam 28,000,000 20,000,000 11,000,000 1 4 cÇu DAPTNT( Trµ Vinh) 18,000,000 20,000,000 1,000,000 2 CÇu S«ng Ray ( Vòng Tµu) 10,000,000 0 10,000,000 V Khu vùc Lµo 6,000,000 1,500,000 15,000,000 VI C¸c c«ng tr×nh kh¸c 7,000,000 0 BiÓu 4: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2003 Hµng n¨m, hµng quý, hµng th¸ng c«ng ty ®· ®Æt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi, mét mÆt dùa vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt hiÖn t¹i cña c«ng ty nh­ tiÕn ®é thi c«ng ®ang ®¹t ®Õn ®©u, l­îng trang thiÕt bÞ m¸y mãc cßn kh¶ n¨ng nh­ thÕ nµo, lùc l­îng lao ®éng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ c¸c nh©n tè kh¸c, mÆt kh¸c c«ng ty dù kiÕn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh tù t×m vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty giao ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch trong thêi gian tíi nh­ thÕ nµo. II./ gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty X©y dùng CÇu 75 : II.1./ VÒ vèn cè ®Þnh: II.1.1./ ¸p dông h×nh thøc thuª tµi chÝnh: §Ó ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n lu«n theo kÞp tiÕn ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng l­îng vèn s½n cã c«ng ty cã thÓ mua m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng h×nh thøc thuª tµi chÝnh. Thuª tµi chÝnh cã thÓ gióp c«ng ty sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ víi sè tiÒn nhá h¬n chi phÝ ®Ó mua thiÕt bÞ ®ã, ®¸p øng nhiÒu nhu cÇu s¶n xuÊt h¬n. §ång thêi tr¸nh ®­îc sù l¹c hËu thiÕt bÞ, n©ng cao tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. Thuª mua kh«ng lµm t¨ng hÖ sè nî cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp cã c¬ héi thu hót c¸c nguån vèn kh¸c khi cÇn thiÕt. C¸c kho¶n thuª mua lµm gi¶m lîi tøc sÏ ®­a l¹i cho c«ng ty phÇn lîi nhuËn (thuÕ thu nhËp ph¶i nép Ýt h¬n). HÕt thêi h¹n hîp ®ång, nÕu qu¶n lý, sö dông tèt th× gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n sÏ lín h¬n nhiÒu so víi sè tiÒn cßn l¹i dù kiÕn trong hîp ®ång, c«ng ty cã thÓ mua l¹i hoÆc b¸n ®Ó h­ëng phÇn chªnh lÖch. §Ó tiÕn hµnh c«ng ty cÇn: +./ S¾p xÕp m¸y mãc thiÕt bÞ theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, kh¶ n¨ng phôc vô vµ møc ®é ®ãng gãp cña nã vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. +./ Ph¶i ph©n ®Þnh râ vai trß cña thiÕt bÞ, ®­a ra nh÷ng tµi s¶n thõa, Ýt sö dông hoÆc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty nªn t×m c¸ch xö lý phï hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n. +./ Ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho hiÖu qu¶ cao. +./ Qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh, kh«ng ®Ó nã mÊt m¸t, h­ háng tr­íc thêi h¹n khÊu hao. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph©n cÊp qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong viÖc qu¶n lý, chÊp hµnh néi quy, quy chÕ sö dông, b¶o d­ìng söa ch÷a sím h¬n so víi kÕ ho¹ch. Quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña tõng bé phËn c¸ nh©n trong viÖc b¶o qu¶n, b¶o d­ìng b¶o ®¶m cho tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng víi c«ng suÊt cao. +./ Sö dông triÖt ®Ó ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. B»ng c¸c quy chÕ th­ëng ph¹t râ rµng nghiªm minh sÏ khuyÕn khÝch tinh thÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi tµi s¶n chung. Sö dông tèt ®ßn bÈy kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. II.1.2./ Hoµn thiÖn c«ng t¸c khÊu hao vµ sö dông hiÖu qu¶ quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : Trong s¶n xuÊt kinh doanh khÊu hao lµ mét lo¹i chi phÝ lµm gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. KhÊu hao lµ mét chi phÝ kh«ng suÊt quü cho nªn nã kh«ng ph¶i lµ mét luång tiÒn nh­ng nã l¹i cã t¸c dông gi¸n tiÕp ®Õn luång tiÒn th«ng qua thuÕ. Mçi khi møc khÊu hao thay ®æi nã t¸c ®éng ®Õn møc thuÕ ph¶i nép cña c«ng ty. ViÖc t¨ng chi phÝ khÊu hao sÏ lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh, gi¶m lîi nhuËn dÉn ®Õn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép Ýt h¬n do ®ã lµm t¨ng ®­îc l­îng tiÒn sau thuÕ . +./ X¸c ®Þnh ®óng møc khÊu hao trong n¨m, x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thùc hiÖn t¸i ®Çu t­, n©ng cao chÊt l­îng, n¨ng lùc thi c«ng. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n hµng n¨m, c«ng ty nªn nghiªn cøu cho tiÕn hµnh khÊu hao nhanh ®èi víi mét sè tµi s¶n ®Ó cã ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i nã vµ ®æi míi c«ng nghÖ II.1.3./ N©ng cao ho¹t ®éng ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh : Ngoµi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ®Çu t­ n¨m 2002 cßn ®a sè lµ ®Çu t­ tõ n¨m 1982 trë l¹i ®©y th× cã 49 m¸y háng chiÕm 9,55% tæng sè m¸y, 8 m¸y ®ang söa chiÕm 1,6% tæng sè m¸y cßn 88,85% lµ ®ang ho¹t ®éng. Trong ®ã cã c¸c m¸y ®Òu nhËp ë Liªn x« cò, NhËt, Mü, vµ ë ViÖt Nam. C«ng suÊt thùc tÕ chØ ®¹t tèi ®a 60% tíi 65% c«ng suÊt thiÕt kÕ, chi phÝ söa ch÷a b¶o qu¶n lín dÉn ®Õn chi phÝ sö dông m¸y cao, chÊt l­îng c«ng viÖc thÊp, ®Æc biÖt lµ tiÕn ®é thi c«ng chËm lµm ¶nh h­ëng tíi chi phÝ chung vµ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. V× vËy, trong thêi gian tíi c«ng ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi ®Ó thay thÕ dÇn m¸y mãc thiÕt bÞ cò l¹c hËu. Mét ®iÒu quan träng trong ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ lµ c«ng nghÖ ®ã ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng, ph¶i ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty, cã nh­ thÕ sè vèn ®em ®Çu t­ míi ®em l¹i hiÖu qu¶. Trong thêi gian gÇn ®©y, sù tham gia cña mét sè c«ng ty tµi chÝnh trªn lÜnh vùc x©y dùng ®· më ra mét h­íng míi trong viÖc ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp x©y dùng. Thay v× ph¶i ®Çu t­ toµn bé cho viÖc mua míi, c¸c c«ng ty x©y dùng cã thÓ thuª sö dông c¸c thiÕt bÞ thi c«ng theo ®óng yªu cÇu. MÆc dï c«ng ty ®· sö dông lo¹i dÞch vô nµy song vÉn ch­a hîp lý vµ cã mét sè tµi s¶n ph¶i sö dông th­êng xuyªn song c«ng ty vÉn tiÕn hµnh thuª, mµ chi phÝ thuª tµi s¶n cè ®Þnh lµ rÊt lín. ChÝnh v× thÕ c«ng ty ph¶i c©n nh¾c kü l­ìng, xem xÐt kü khi tiÕn hµnh ph­¬ng ¸n thuª. ChØ tiÕn hµnh thuª khi: - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã tÇn suÊt sö dông thÊp, th­êng chØ sö dông cho mét sè Ýt c«ng tr×nh hoÆc trong giai ®o¹n ng¾n trong toµn bé thi c«ng c«ng tr×nh. - C«ng ty cïng mét lóc thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång kh¸c nhau t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng xa nhau, cã mét vµi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô khi thi c«ng bÞ h¹n chÕ, c¸c c«ng tr×nh cã quy m« nhá trong khi vËn chuyÓn trùc tiÕp m¸y mãc thi c«ng tõ c«ng ty tíi rÊt khã kh¨n. - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®ã ®· song ®ang bËn thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh kh¸c ch­a ®iÒu ®éng kÞp vÒ. - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thuª theo h×nh thøc nµy sÏ gióp c«ng ty kh«ng ph¶i bá ra mét lÇn toµn bé chi phÝ ®Çu t­, kh«ng ph¶i tÝnh khÊu hao cho tµi s¶n thuª tr¸nh ®­îc khÊu hao v« h×nh cña tµi s¶n. MÆt kh¸c do n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty kh¸ lín song kh«ng ph¶i chóng ®­îc sö dông liªn tôc cho nªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh c«ng ty nªn c«ng ty cho c¸c c«ng ty kh¸c thuª c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nµy. Nh­ vËy, c«ng ty sÏ cã thªm mét kho¶n thu, ®ång thêi tr¸nh ®­îc hao mßn cho tµi s¶n cè ®Þnh. II.2./ VÒ vèn l­u ®éng: II.2.1./ X¸c ®Þnh l­îng vèn l­u ®éng hîp lý cho n¨m kª ho¹ch : ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ trªn doanh thu ®Ó tÝnh gÇn ®óng nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng trong n¨m tíi. X¸c ®Þnh vµo kÕ ho¹ch trong n¨m tíi, c«ng ty ®ang x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nµo, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo, hoÆc nh÷ng c«ng tr×nh nµo sÏ thi c«ng trong thêi gian tíi, trªn c¬ së ®ã dùa vµo c¸c ®¬n gi¸ chi tiÕt hay tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh l­îng vèn l­u ®éng cÇn thiÕt cho n¨m kÕ ho¹ch. Dùa vµo ®Þnh møc hao phÝ, thùc tr¹ng sö dông vèn trong thêi gian qua nh­ tû lÖ vèn l­u ®éng trªn mçi c«ng tr×nh sau ®ã x¸c ®Þnh vèn cho n¨m kÕ ho¹ch dùa trªn t¨ng n¨m kÕ ho¹ch so víi n¨m tr­íc. Dùa vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty còng ¶nh h­ëng tíi hao phÝ vèn l­u ®éng, nÕu n¨ng lùc qu¶n lý cña c«ng ty mµ tèt sÏ gi¶m hao phÝ vèn l­u ®éng, ng­îc l¹i sÏ l·ng phÝ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nãi riªng, vèn nãi chung. NÕu x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng kh«ng thõa, kh«ng thiÕu kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, cã kÕ ho¹ch huy ®éng vèn hîp lý. §Ó thÊy râ ®­îc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vèn l­u ®éng ®Þnh møc ta sö dông ph­¬ng ph¸p sau: - TÝnh sè d­ cña c¸c chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m b¸o c¸o - Chän nh÷ng kho¶n chÞu biÕn ®éng trùc tiÕp vµ cã quan hÖ chÆt chÏ víi doanh thu, trÝch tû lÖ phÇn tr¨m cña nh÷ng kho¶n ®ã trªn doanh thu. - Dïng tû lÖ phÇn tr¨m ®· tÝnh ®­îc b­íc hai ­íc tÝnh nhu cÇu vèn l­u ®éng cña n¨m sau theo sù thay ®æi cña doanh thu. Tuy nhiªn ®©y lµ møc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng mét c¸ch dù ®o¸n vµ t­¬ng ®èi nh­ng nã l¹i cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n vèn, gióp c«ng ty cã kÕ ho¹ch sö dông vèn cã hiÖu qu¶. ViÖc x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch vèn l­u ®éng ®Þnh møc cã t¸c dông thùc tÕ h¬n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu trong kú thùc hiÖn, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ lµm lµnh m¹nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. II.2.2./ N©ng cao n¨ng lùc thu håi nî : Nh×n vµo biÓu 2.16 ta nhËn thÊy r»ng l­îng vèn bÞ chiÕm dông chiÕm mét tû träng lín nhÊt trong tæng sè vèn l­u ®éng vµ tæng nguån vèn cña c«ng ty, ®iÒu nµy chøng tá vèn l­u ®éng bÞ ø ®äng trong kh©u l­u th«ng lµ rÊt lín, l­îng vèn nµy kh«ng nh÷ng kh«ng sinh l·i mµ cßn gi¶m vßng quay cña vèn l­u ®éng. Nh­ vËy ®Ó t¨ng vßng quay cña vèn l­u ®éng c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n c«ng nî hay rót ng¾n kú thu håi vèn b×nh qu©n bëi v× nÕu rót ng¾n ®­îc th× thêi gian thu håi c«ng nî dï chØ vµi ba ngµy còng tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu vèn v× víi quy m« lín nh­ vËy c«ng ty kh«ng nh÷ng cã thÓ ®Èy nhanh tèc ®é vßng quay vèn kinh doanh mµ cßn gi¶m ®i phÇn nµo viÖc chiÕm dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c va lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty . §Ó gi¶m kú thu håi tiÒn b×nh qu©n c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - Khi ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y dùng c¬ b¶n c«ng ty cÇn t×m hiÓu râ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty, bëi v× c¸c c«ng tr×nh cã nguån vèn kh¸c nhau sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ thanh quyÕt to¸n. §èi víi c¸c c«ng tr×nh Nhµ N­íc th× qu¸ tr×nh quyÕt to¸n ph¶i chê thÈm ®Þnh kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao cho c¬ quan cã thÈm quyÒn. Sau ®ã qu¸ tr×nh thanh to¸n cã thÓ bÞ chËm trÔ do chê chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ N­íc hoÆc c¸c bé ngµnh. V× vËy c«ng ty cÇn t×m hiÓu quyÕt ®Þnh cÊp vèn th«ng qua ®ã c«ng ty tiÕp cËn nguån vèn mét c¸ch nhanh nhÊt. Cßn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ do c¸c c¸ nh©n hay c¸c tæ chøc bá ra, tuú yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ tiÕn ®é nh­ng thanh quyÕt to¸n vµ bµn giao c«ng tr×nh nhanh h¬n, nh­ng tr­íc khi ký hîp ®ång ph¶i xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. -Trong néi dung ký kÕt hîp ®ång c«ng ty cÇn chó ý vÒ c¸c ®iÒu kho¶n øng tr­íc, ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n, møc ph¹t quy ®inh khi thanh to¸n chËm so víi thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn, th«ng th­êng møc ph¹t 5-10% gi¸ trÞ thanh to¸n chËm. - Tr­êng hîp cïng mét lóc thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång thi c«ng, c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i c¸c chñ ®Çu t­ nµo cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh th× ­u tiªn thi c«ng døt ®iÓm c«ng tr×nh ®ã tr­íc, nh­ng vÉn b¶o ®¶m tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c. §ång thêi c«ng ty còng bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­ khi ®· hoµn thµnh vµ sau khi ®· ®­îc nghiÖm thu th× cÇn lËp ngay b¶n kiÓm kª nghiÖm thu vµ yªu cÇu chi tr¶. - §Ó thu håi c¸c kho¶n nî, c«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thanh to¸n linh ho¹t: Cã thÓ lµ thu b»ng tiÒn hoÆc thu b»ng nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ…V× trong thùc tÕ chñ c«ng tr×nh cã thÓ thiÕu tiÒn thanh to¸n nh­ng l¹i cã nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc, nh­ng ®ã lµ nh÷ng lo¹i c«ng ty ®ang cÇn ®Ó thi c«ng. NÕu c«ng ty sö dông nguyªn vËt liÖu cña chñ ®Çu t­ c«ng ty cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng thu håi nî, ®ång thêi gi¶m ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ mua hµng, chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, dù tr÷, b¶o qu¶n hµng trong kho, l·i tr¶ tiÒn ng©n hµng… ®iÒu nµy lµm t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng. Ngoµi ra c«ng ty cßn thu håi b»ng c¸ch b¾n nî cho mét c«ng ty thø ba. ®ã lµ cã thÓ lµ mét ng©n hµng hay c«ng ty tµi chÝnh. Sau khi viÖc mua b¸n nî hoµn tÊt th× c«ng ty mua nî sÏ dùa vµo ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó thu nî, quan hÖ kinh tÕ lóc ®ã lµ quan hÖ con nî vµ chñ nî. Tuy nhiªn khi thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy c«ng ty ph¶i chÞu mét kho¶n chi phÝ b»ng phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n thu nî vµ phÇn c«ng ty cã ®­îc sau khi b¸n nî. Ii.2.3./ Gi¶m thiÓu gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh dë dang, hµng tån kho: TËp trung chñ yÕu vµo ®Èy nhanh vßng quay tån kho hay rót ng¾n thêi gian kú l­u kho b×nh qu©n. Sè vßng hµng tån kho = Doanh thu thuÇn/ hµng tån kho b×nh qu©n Kú l­u kho b×nh qu©n = 360/sè vßng quay hµng tån kho §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1.Doanh thu thuÇn 100.107 81.574 2.Hµng tån kho b×nh qu©n 23.321 27.526,5 Sè vßng quay hµng tån kho 4,3 3 Kú l­u kho b×nh qu©n 83,72 120 BiÓu 4.1: ChØ tiªu hµng tån kho Qua b¶ng trªn ta thÊy l­îng tån kho lµ t­¬ng ®èi cao, sè vßng quay kú tån kho lµ thÊp vµ cã xu h­íng xÊu ®i, kú l­u kho b×nh qu©n cao. V× vËy ®Ó ®Èy nhanh vßng quay hµng tån kho ®ång thêi gi¶m kú l­u kho b×nh qu©n ta ph¶i cÇn: - X¸c ®Þnh mét l­îng hµng tån kho hîp lý phôc vô võa ®ñ cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng hµng tån kho qu¸ lín g©y ø ®äng vÒ vèn l­u ®éng. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng ty ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng kªnh th«ng tin, ph¶i cã ®éi ngò lµm nh©n viªn lµm c«ng t¸c thu thËp th«ng tin cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng ho¹t b¸t, cã nh­ vËy th«ng tin mµ c«ng ty thu thËp míi chÝnh x¸c vµ cËp nhËt. - T¨ng kh¶ n¨ng t¹o doanh thu cña hµng tån kho b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, rót ng¾n thêi gian thi c«ng, thùc hiÖn thi c«ng døt ®iÓm ®Ó c«ng tr×nh sím nghiÖm thu vµ ®­a vµ sö dông - X¸c ®Þnh h×nh thøc cung cung cÊp vËt t­ hîp lý ®Ó phôc vô ngay thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng nh©n vµ m¸y mãc chê nguyªn vËt liÖu. VËt t­ mua vÒ ph¶i ®óng chÊt l­îng, quy c¸ch, cÇn b¶o qu¶n vËt liÖu hîp lý lµm cho c«ng tr×nh ®­îc ®¶m b¶o, lµm gi¶m thiÓu s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. II.2.4.2./ KÐo dµi thêi gian chËm tr¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t¨ng thêi gian c¸c kho¶n ph¶i thu: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh­ ph¶i tr¶ kh¸ch hµng, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc, ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng, ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. NÕu chóng ta kÐo dµi thêi gian tr¶ th× sÏ chiÕm dông ®­îc sè vèn lín, kho¶n nµy chiÕm kho¶ng 30% - 35% l­îng vèn, nh­ vËy ta dïng sè vèn nµy ®Çu t­ ng¾n h¹n hoÆc sö dông cho c«ng viÖc cÊp thiÕt h¬n nh­ thÕ sÏ lµm cho hiÖu qu¶ t¨ng lªn. C¸c kho¶n ph¶i thu nh­ ph¶i thu cña kh¸ch hµng, tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c, sè vèn nµy bÞ chiÕm dông lín chiÕm 45% - 50% tæng tµi s¶n, nÕu chóng ta gi¶m thêi gian c¸c kho¶n ph¶i thu nµy gi¶m l­îng vèn bÞ chiÕm dông lµm t¨ng c­êng tiÒn mÆt cho c«ng ty III. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c: III.1./§µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ : C«ng ty muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh ®ång thêi c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi c¸c gi¶i ph¸p song mét gi¶i ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc mµ c«ng ty ¸p dông lµ th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng. V× tr×nh ®é ng­êi lao ®éng cã n©ng cao th× míi ®iÒu hµnh ®­îc c¸c m¸y mãc tiªn tiÕn, míi tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËt t­, míi t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Cho nªn cã thÓ nãi lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cùc kú quan träng ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn riªng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung. Nh×n chung c«ng ty ®· nhËn thøc vai trß quan träng cña viÖc cña viÖc ph¸t triÓn nh©n lùc th«ng qua ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é. C«ng ty ®· cã ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh nh­ ®µo t¹o chuyªn gia, båi d­ìng kiÕn thøc liªn quan ®Õn c«ng nghÖ, båi d­ìng ®éi ngò ®èc c«ng, tæ tr­ëng, ngoµi ra cßn tæ chøc n©ng bËc, n©ng cÊp cho c«ng nh©n. Tuy nhiªn c«ng t¸c ®µo t¹o ch­a hîp lý, c«ng ty chØ tËp trung ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc kü thuËt, ch­a chó ý ®Õn ®µo t¹o n¨ng lùc qu¶n trÞ. C«ng ty cã thÓ bè trÝ tuyÓn chän nh÷ng ng­êi d­íi 40 tuæi ®Ó ®µo t¹o trªn ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ®µo t¹o chuyªn tr¸ch marketing. Kh«ng chØ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n mµ c«ng ty cßn gi¸o dôc c¶ gi¸ trÞ tinh thÇn gãp phÇn lµm phong phó thªm nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng, bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o ë c¸c tr­êng ®¹i häc c«ng ty cÇn mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong vµ ngoµi n­íc ®Õn gi¶ng dËy. III.2./Më réng thÞ tr­êng, t¨ng c­êng t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, th× viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, ho¹t ®éng marketing kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, nã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng. MÆc dï cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng th× ho¹t ®éng marketing lµ kh«ng cÇn thiÕt nh­ng ®ã lµ sai lÇm v× ®· kinh doanh lµ ph¶i tiÕn hµnh marketing. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· chó ý ®Õn ho¹t ®éng nµy, ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, x©y dùng c¸c tr­¬ng tr×nh marketing mix. C«ng ty vÉn ch­a cã ban kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh, mäi c«ng viÖc ®Òu do ng­êi phô tr¸ch thi c«ng thùc hiÖn, v× thÕ chÊt l­îng kiÓm tra c¸c c«ng tr×nh cßn mang tÝnh kh¸ch quan, ®«i khi nã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh. III.3./B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn: Sö dông vèn ®óng môc ®Ých, tr¸nh l·ng phÝ, kh«ng ®Çu t­ dµi h¹n b»ng nguån vèn ng¾n h¹n. nguyªn t¾c nµy nh»m ®¶m b¶o hiÖu cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­; chØ sö dông c¸c nguån vèn dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ dµi h¹n chø kh«ng cho phÐp ng­îc l¹i, së dÜ nh­ vËy lµ v×: Vèn huy ®éng ng¾n h¹n th­êng chÞu l·i suÊt cao h¬n dµi h¹n: mÆt kh¸c khi huy ®éng vèn ng¾n cho ®Çu t­ dµi h¹n sÏ g¾n trùc tiÕp víi nguy c¬ kh«ng ®ñ vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­. Lµm tèt c«ng t¸c phßng ngõa, rñi ro trong kinh doanh. C«ng ty cÇn nghiªn cøu kü tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi, thÈm ®Þnh chi tiÕt, tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt, phßng ngõa c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ xÈy ra lµm gi¶m rñi ro trong kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, nghiªn cøu kh¸ch hµng, c¸c nguån lùc huy ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh lµm h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh. §Çu t­ ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro, nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­, kh«ng bao giê sö dông toµn bé sè tiÒn ®Çu t­ vµo mét dù ¸n nµo ®ã. TiÕn hµnh trÝch quü dù phßng tµi chÝnh ®¶m b¶o cho môc tiªu thu chi ng©n s¸ch vµ gi¶i ph¸p cho viÖc thùc hiÖn, trÝch quü dù phßng cã môc ®Ých chñ yÕu lµ ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n ®óng h¹n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ®¶m b¶o th­êng xuyªn cã s½n tiÒn ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng. Thùc hiÖn tèt tÝn dông th­¬ng m¹i tõ c¸c nhµ cung cÊp. Doanh nghiÖp lu«n diÔn ra qu¸ tr×nh lµ doanh nghiÖp nî kh¸ch hµng tiÒn do mua m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu. Doanh nghiÖp lîi dông h×nh thøc nµy ®Ó sö dông nguån vèn chiÕm dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, nguån nµy lµ mét nguån trung vµ dµi h¹n, c«ng ty cã thÓ ®Çu t­ chiÒu s©u víi Ýt vèn mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh, ®©y lµ ph­¬ng thøc ®èi víi doanh nghiÖp khi thiÕu vèn tõ c¸c nguån kh¸c. TÝn dông ng©n hµng lµ h×nh thøc c«ng ty vay vèn tõ ng©n hµng th­¬ng m¹i víi kú h¹n nh­ ng¾n h¹n, trung h¹n hoÆc dµi h¹n.Tõ nguån vèn vay nµy cã thÓ huy ®éng ®­îc mét l­îng lín, ®óng h¹n. §èi víi tÝn dông ng©n hµng th× c«ng ty ngµy ph¶i t¹o uy tÝn, kiªn tr× ®µm ph¸n vµ ph¶i chÞu nhiÒu ®iÒu kiÖn ngÆt nghÌo. C«ng ty cã thÓ bæ sung nguån vèn dµi h¹n ®Ó v÷ng ch¾c vÒ mÆt tµi chÝnh,®Ó huy ®«ng c¸c nguån dµi h¹n nµy b»ng c¸ch kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc bá sung thªm nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, bæ sang thªm tõ lîi nhuËn sau thuÕ, t¨ng c­êng tÝn dông thuª mua hoÆc liªn doanh liªn kÕt trªn nhiÒu lÜnh vùc. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt, muèn tån t¹i vµ chñ ®éng b¶o ®¶m qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, nhÞp nhµng, doanh nghiÖp ph¶i cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn s¶n xuÊt v× vËy doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty x©y dùng CÇu 75 còng n»m trong danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp lo¹i nµy, do vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m vµ lu«n t×m tßi h­íng ®i cho vÊn ®Ò nµy. ThÊy ®­îc sù cÊp b¸ch cña vÊn ®Ò cïng víi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn GVC NguyÔn ThÞ Th¶o vµ c¸c c« chó trong ban l·nh ®¹o c«ng ty, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë C«ng ty x©y dùng CÇu 75 ” N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò bao qu¸t, réng vµ khã vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Do vËy trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy em chØ ®Ò cËp tæng thÓ thùc tr¹ng c«ng t¸c sö dông vèn t¹i c«ng ty ®ång thêi ®i s©u nghiªn cøu c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn, rót ra nhËn xÐt qua ®ã m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vèn cña c«ng ty. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh cña thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ, ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn, gióp ®ì nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn, GVC NguyÔn ThÞ Th¶o, c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty x©y dùng CÇu 75 ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi, ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 3/2001 Bé m«n KÕ To¸n Qu¶n TrÞ vµ Ph©n TÝch Ho¹t §éng Kinh Doanh 2. Gi¸o tr×nh thèng kª doanh nghiÖp Nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1999 Chñ biªn: PGS. PTS Ph¹m Ngäc KiÓm 3. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp tËp II Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 2001 Chñ Biªn: PGS. TS NguyÔn Thµnh §é TS NguyÔn Ngäc HuyÒn 4. KÕ to¸n qu¶n trÞ kinh doanh Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh – 1998 5. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá. Chñ biªn: §ång Xu©n Ninh 6. T¹p chÝ: Ng©n hµng: sè 12/1997; 6,14/1999; 4/2000; 3.4/2001 X©y dùng : sè7/1998 Tµi chÝnh : sè2,5,8/2000; 9/1998 C«ng nghiÖp: sè24/2000 ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ: sè 2,18/1999; 14/2000 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75.doc
Luận văn liên quan