Một số biện phát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học của trường TH Lê Văn Tám

PHẦN MỞ ĐẦU I.Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu. 1).Cơ sở lý luận Từ khi đất nước được đổi mới, mục tiêu GD nói chung của nước ta theo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, được hiến pháp năm 1992 ghi rõ ở điều 35 “ GD là quốc sách hàng đầu, nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Mục tiêu của giáo dục là hoàn thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đào tạo người lao động có tay nghề, năng động sáng tạo có niềm tin đạo đức trong sáng, có niềm tự hào dân tộc, có ý trí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Riêng môn giáo dục đạo đức hiện nay Đảng và nhà Nước ta đặc biệt quan tâm: Một là do “ con người là động lực của sự nghiệp xậy dựng xã hội mới đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội “ (Văn kiện hội nhị lần thứ tư BCHTW Đảng khoá VII ). Hai là do điều “ Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước ” ( Văn kiện hội nghị lần thứ hai của BCHTW Đảng khoá VIII ). Vì vậy, hội nghị đã ghi “ Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, lòng yêu nước, .” đồng thời nhấn mạnh:” đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Nâng cao năng lực tự học và thực hành cho học sinh”. Xuất phát từ những giá trị cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá, từ mục tiêu, đặc trưng của giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học đối với sự phát triển nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2).Cơ sở thực tiễn. Trường TH Lê Văn Tám nằn ở khu vực biên giới giáp với CamPuChia có đường Hồ Chí Minh đi ngang qua điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song cũng đang trên đà phát triển dân cư tập trung đông, mặt bằng về trình độ dân trí thấp, không đồng đều, mặt trái của nền kinh tế thị trường, của thời mở cửa đang từng ngày len lỏi vào đời sống của người dân nói chung và của học sinh nói riêng. Xu hướng hiện nay, một bộ phận không nhỏ học sinh có quan niệm chưa đúng về các chuẩn mực, hành vi đạo đức và chiều hướng suy thoái về đạo đức ngày càng gia tăng. Giáo viên chủ nhiệm lớp, gia đình và chính quyền có lúc có nơi chưa nhìn nhận đúng đắn, chưa coi trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác xã hội hoá giáo dục cũng chưa được coi trọng. Chưa có những biện pháp hữu hiệu để giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục và công cuộc đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng của ngành đã đề ra. Chính vì các lý do trên chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài này: “ Một số biện phát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học của trường TH Lê Văn Tám”. II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Thấy rõ thực trạng việc dạy đạo đức cho học sinh của trường tiểu học Lê Văn Tám. *Mục đích. - Tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng GD đạo đức cho học sinh của nhà trường. - Làm tài liệu tham khảo. - Có thể áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức của nhà trường. *Nhiệm vụ. Trong khuôn của đề tài này chúng tôi trình bày bốn vấn đề chính sau: - Xây dựng cơ sở lý thuyết. - Khảo sát, phân tích thực trạng, tìm ra những nguyên nhân chủ yếu. - Đề ra các biện pháp nhằm cải tạo thực trạng. - Kết luận và đề xuất kiến nghị. III. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. - Đối tượng : Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. - Khách thể: Các phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh của giáo viên, gia đình; việc tự học, tự rèn, và sự thể hiện các chuẩn mực, hành vi đạo đức của học sinh. IV. Giả thuyết khoa học. - Nếu các biện pháp của nhóm nghiên cứu được áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học của địa bàn nơi trường đóng thì chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh sẽ đạt hiệu quả cao hơn. - Nếu giáo viên chủ nhiệm lớp biết cách phối kết hợp với nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục đạo đức thì các em sẽ chăm ngoan học giỏi hơn. - Nếu học sinh nhận thức rõ được vấn đề thì việc giáo dục đạo đức sẽ đạt chất lượng cao hơn. - Nếu gia đình - cha mẹ học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và giúp các em vận dụng những kiến thức về các chuẩn mực, hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống thực tế thì nhất định sẽ thúc đẩy được quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh. V. Phạm vi của nghiên cứu. Học sinh tiểu học và các hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường tiểu học Lê Văn Tám, việc tham gia công tác giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình học sinh trên địa bàn xã Đắk Dục – Huyện Ngọc Hồi- Kon Tum. VI.Các phương pháp nghiên cứu. *Phương pháp 1: Đọc tài liệu để xậy dựng cơ sở lý luận cho đề tài. *phương pháp 2: Quan sát, trò chuyện - đàm thoại. *phương pháp 3: Điều tra Chúng tôi sử dụng phiếu điều tra( An ket) với hệ thống câu hỏi tự xây dựng nhằm khảo sát thực trạng, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay. Từ hệ thống câu hỏi điều tra để tìm ra kết qủa và đề ra biện pháp khắc phục một cách thống nhất. *phương pháp 4: Thống kê toán học để xử lý các số liệu đã thu được. Chúng tôi sử dụng công thức tính tần suất: Wi = fi/n để tính phần trăm.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3711 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện phát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học của trường TH Lê Văn Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A – PhÇn më ®Çu I.TÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. 1).C¬ së lý luËn Tõ khi ®Êt n­íc ®­îc ®æi míi, môc tiªu GD nãi chung cña n­íc ta theo c­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi k× qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, ®­îc hiÕn ph¸p n¨m 1992 ghi râ ë ®iÒu 35 “ GD lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, nhµ n­íc ph¸t triÓn gi¸o dôc nh»m n©ng cao d©n trÝ ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi. Môc tiªu cña gi¸o dôc lµ hoµn thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o cã niÒm tin ®¹o ®øc trong s¸ng, cã niÒm tù hµo d©n téc, cã ý trÝ v­¬n lªn gãp phÇn lµm cho d©n giµu n­íc m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”. Riªng m«n gi¸o dôc ®¹o ®øc hiÖn nay §¶ng vµ nhµ N­íc ta ®Æc biÖt quan t©m: Mét lµ do “ con ng­êi lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp xËy dùng x· héi míi ®ång thêi lµ môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi “ (V¨n kiÖn héi nhÞ lÇn thø t­ BCHTW §¶ng kho¸ VII ). Hai lµ do ®iÒu “ §Æc biÖt ®¸ng lo ng¹i lµ trong mét bé phËn häc sinh sinh viªn cã t×nh tr¹ng suy tho¸i ®¹o ®øc, mê nh¹t vÒ lý t­ëng, theo lèi sèng thùc dông, thiÕu hoµi b·o lËp th©n, lËp nghiÖp v× t­¬ng lai cña b¶n th©n vµ ®Êt n­íc ” ( V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø hai cña BCHTW §¶ng kho¸ VIII ). V× vËy, héi nghÞ ®· ghi “ T¨ng c­êng gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, lßng yªu n­íc,.....” ®ång thêi nhÊn m¹nh:” ®æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn nÕp t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc. N©ng cao n¨ng lùc tù häc vµ thùc hµnh cho häc sinh”. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n cña con ng­êi ViÖt Nam thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, tõ môc tiªu, ®Æc tr­ng cña gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc ®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. 2).C¬ së thùc tiÔn. tr­êng TH Lª V¨n T¸m n»n ë khu vùc biªn giíi gi¸p víi CamPuChia cã ®­êng Hå ChÝ Minh ®i ngang qua ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n song còng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn d©n c­ tËp trung ®«ng, mÆt b»ng vÒ tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, kh«ng ®ång ®Òu, mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cña thêi më cöa ®ang tõng ngµy len lái vµo ®êi sèng cña ng­êi d©n nãi chung vµ cña häc sinh nãi riªng. Xu h­íng hiÖn nay, mét bé phËn kh«ng nhá häc sinh cã quan niÖm ch­a ®óng vÒ c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc vµ chiÒu h­íng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc ngµy cµng gia t¨ng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, gia ®×nh vµ chÝnh quyÒn cã lóc cã n¬i ch­a nh×n nhËn ®óng ®¾n, ch­a coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc còng ch­a ®­îc coi träng. Ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh mét c¸ch toµn diÖn. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu gi¸o dôc vµ c«ng cuéc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng cña ngµnh ®· ®Ò ra. ChÝnh v× c¸c lý do trªn chóng t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi nµy: “ Mét sè biÖn ph¸t nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc cña tr­êng TH Lª V¨n T¸m”. II. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. ThÊy râ thùc tr¹ng viÖc d¹y ®¹o ®øc cho häc sinh cña tr­êng tiÓu häc Lª V¨n T¸m. *Môc ®Ých. - T×m ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng GD ®¹o ®øc cho häc sinh cña nhµ tr­êng. - Lµm tµi liÖu tham kh¶o. - Cã thÓ ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cña nhµ tr­êng. *NhiÖm vô. trong khu«n cña ®Ò tµi nµy chóng t«i tr×nh bµy bèn vÊn ®Ò chÝnh sau: - X©y dùng c¬ së lý thuyÕt. - Kh¶o s¸t, ph©n tÝch thùc tr¹ng, t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu. - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m c¶i t¹o thùc tr¹ng. - KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ. III. §èi t­îng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu. - §èi t­îng : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. - Kh¸ch thÓ: C¸c ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh cña gi¸o viªn, gia ®×nh; viÖc tù häc, tù rÌn, vµ sù thÓ hiÖn c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc cña häc sinh. IV. Gi¶ thuyÕt khoa häc. - NÕu c¸c biÖn ph¸p cña nhãm nghiªn cøu ®­îc ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc cña ®Þa bµn n¬i tr­êng ®ãng th× chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. - NÕu gi¸o viªn chñ nhiÖm líp biÕt c¸ch phèi kÕt hîp víi nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc th× c¸c em sÏ ch¨m ngoan häc giái h¬n. - NÕu häc sinh nhËn thøc râ ®­îc vÊn ®Ò th× viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc sÏ ®¹t chÊt l­îng cao h¬n. - NÕu gia ®×nh - cha mÑ häc sinh nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ gióp c¸c em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc vµo cuéc sèng thùc tÕ th× nhÊt ®Þnh sÏ thóc ®Èy ®­îc qu¸ tr×nh gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. V. Ph¹m vi cña nghiªn cøu. Häc sinh tiÓu häc vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña nhµ tr­êng tiÓu häc Lª V¨n T¸m, viÖc tham gia c«ng t¸c gi¸o dôc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ gia ®×nh häc sinh trªn ®Þa bµn x· §¾k Dôc – HuyÖn Ngäc Håi- Kon Tum. VI.C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. *Ph­¬ng ph¸p 1: §äc tµi liÖu ®Ó xËy dùng c¬ së lý luËn cho ®Ò tµi. *ph­¬ng ph¸p 2: Quan s¸t, trß chuyÖn - ®µm tho¹i. *ph­¬ng ph¸p 3: §iÒu tra Chóng t«i sö dông phiÕu ®iÒu tra( An ket) víi hÖ thèng c©u hái tù x©y dùng nh»m kh¶o s¸t thùc tr¹ng, t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hiÖn nay. Tõ hÖ thèng c©u hái ®iÒu tra ®Ó t×m ra kÕt qña vµ ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc mét c¸ch thèng nhÊt. *ph­¬ng ph¸p 4: Thèng kª to¸n häc ®Ó xö lý c¸c sè liÖu ®· thu ®­îc. Chóng t«i sö dông c«ng thøc tÝnh tÇn suÊt: Wi = fi/n ®Ó tÝnh phÇn tr¨m. VII.LÞch sö cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. Nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña mét thêi kú lÞch sö ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn x· héi vµ ph¶i gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n c¸ch, ph¸t triÓn con ng­êi, gãp phÇn vµo viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, con ng­êi víi tù nhiªn, víi m«i tr­êng sèng nh»m lµm cho x· héi ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®¹o ®øc nãi riªng. §ã còng chÝnh lµ vÊn ®Ò then chèt cña chÝnh s¸ch ®æi míi gi¸o dôc ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi hiÖn nay. §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc sÏ lµm thay ®æi tËn gèc nÕp nghÜ, nÕp lµm cña c¸c thÕ hÖ häc tß – chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. Chóng ta ®Òu biÕt kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng tåi vµ c¸i g× míi còng hoµn h¶o. HiÖu qu¶ hay kh«ng cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ do ng­êi gi¸o viªn tiÕn hµnh nã nh­ thÕ nµo. XÐt b¶n th©n ph­¬ng ph¸p d¹y häc th× kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nµo lµ ph­¬ng ph¸p tåi, kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nµo lµ ph­¬ng ph¸p tÝch cùc hay thô ®éng mµ ph­¬ng ph¸p Êy trë lªn tÝch cùc hay tåi, thô ®éng khi ta kh«ng khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña nã hoÆc sö dông nã kh«ng ®óng lóc, ®óng chç, ®óng ®èi t­îng. Môc ®Ých cuèi cïng cña ®æi míi PPDH lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh ph¶i thùc sù tÝch cùc, chñ ®éng tù gi¸c, lu«n tr¨n trë t×m tßi suy nghÜ vµ s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc vµ lÜnh héi c¶ c¸ch thøc ®Ó cã ®­îc tri thøc Êy nh»m ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña m×nh. - Gi¸o viªn ®­îc trùc tiÕp tham gia c¸c líp båi d­ìng, cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ thay ®æi néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - Nhµ n­íc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ d¹y häc ( SGV, vë bµi tËp, ®å dïng d¹y vµ häc,...). - ë nhµ tr­êng, trong c¸c buæi häp héi ®ång, chuyªn m«n, häp khèi gi¸o viªn ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh nh­: phèi hîp tèt víi gia ®×nh häc sinh, tham m­u, kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, gi¸o viªn t¨ng c­êng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, ®­a chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc vµo trong c¸c tiªu chÝ xÐt thi ®ua hµng n¨m. Tuy nhiªn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc qua hµng n¨m vÉn ch­a cao, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu mµ gi¸o dôc ®Ò ra. V× vËy chóng t«i m¹nh d¹n tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­êng tiÓu häc Lª V¨n T¸m trong n¨m häc 2005 – 2006 vµ trong nh÷ng n¨m häc tiÕp theo ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. B – Néi dung Nghiªn cøu. Ch­¬ng I. VÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc trong giai ®o¹n míi hiÖn nay. I.C¸c kh¸i niÖm vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc tiÓu häc. 1).§¹o ®øc: lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lµ tæng hîp nh÷ng ngyuªn t¾c, quy t¾c, chuÈn mùc x· héi, nhê ®ã con ng­êi tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï hîp víi lîi Ých, h¹nh phóc cña con ng­êi vµ sù tiÕn bé x· héi, trong mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. 2).Gi¸o dôc ®¹o ®øc: lµ c¸ch thøc tæ chøc vµ h­íng dÉn häc sinh tiÓu häc lÜnh héi ®­îc nh÷ng biÓu t­îng vµ khaÝ niÖm ®¹o ®øc thÓ hiÖn cô thÓ trong nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc theo nh÷ng chuÈn mùc. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc lµ tæ chøc cuéc sèng cña trÎ ( gåm c¸c ho¹t ®éng häc tËp – lao ®éng – vui ch¬i... vµ c¸c mèi quan hÖ cña trÎ ®èi víi b¶n th©n, gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi, m«i tr­êng tù nhiªn) theo ®óng c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc. 3).Nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n cña con ng­êi ViÖt nam thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. XuÊt ph¸t tõ vai trß vÞ trÝ cña ®¹o ®øc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh©n c¸ch , tõ vÞ trÝ cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ tù nhiªn víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi, gi÷a quyÒn lîi vµ nghÜa vô, gi÷a vËt chÊt vµ tinh thÇn, gi÷a d©n téc vµ nh©n lo¹i. V× vËy cã thÓ x¸c ®Þnh hÖ thèng c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc( gi¸ trÞ ®¹o ®øc) theo n¨m nhãm ph¶n ¸nh c¸c mèi quan hÖ chÝnh mµ con ng­êi ph¶i gi¶i quyÕt. 3.1-Nhãm chuÈn mùc ®¹o ®øc thÓ hiÖn lý t­ëng sèng cña c¸ nh©n phï hîp víi yªu cÇu ®¹o ®øc x· héi. - Cã lý t­ëng XHCN, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. - Yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Tù c­êng vµ tù hµo d©n téc chÝnh ®¸ng. Tin t­ëng vµo §¶ng vµ ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng. ý nghÜa cña nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc thÓ hiÖn t­ t­ëng chÝnh trÞ sÏ gãp phÇn ®Þnh h­íng cho lý t­ëng sèng cho mçi c¸ nh©n. §¹o ®øc cña mçi con ng­êi lµ sèng, lµm viÖc, rÌn luyÖn v× “ D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. V× lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH mµ tr­íc m¾t lµ quan t©m thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu CNH – H§H ®Êt n­íc. 3.2-Nhãm chuÈn mùc thÓ hiÖn sù hoµn thiÖn cña b¶n th©n: BiÕt tù träng. Tù tin (Tin vµo b¶n th©n, tin vµo sù hoµn thiÖn cña ®¸t n­íc). Tù lËp Gi¶n dÞ CÇn cï, tiÕt kiÖm Trung thùc: Kh«ng lõa dèi ng­êi kh¸c vµ chÝnh l­¬ng t©m ®ång thêi biÕt ®Êu tranh ®Ó bµi trõ mäi biÓu hiÖn cña sù dèi tr¸, thiÕu trung thùc trong mèi quan hÖ hµng ngµy, d¸m nh×n th¼ng vµo sù thËt vµ ®Êu tranh cho sù thËt. H­íng thiÖn ( c¶ trong suy nghÜ vµ hµnh ®éng). BiÕt kiÒm chÕ: §©y lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt ®Ó gióp trÎ biÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh ë mäi n¬i, ngay c¶ khi kh«ng cã sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña ng­êi kh¸c. Cã thãi quen tù kiÒm chÕ th× trÎ sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm, nh÷ng xung ®ét, nh÷ng hµnh vi v« kØ luËt, biÕt kiªn tr× chê ®îi khi cÇn thiÕt. §ã lµ c¬ së cña kû luËt tù gi¸c, c¬ së cña tù gi¸o dôc Biªt hèi hËn: Khi trÎ ph¹m sai lÇm th× gi¸o viªn ph¶i gióp trÎ biÕt hèi hËn, söa ch÷a sai lÇm vµ kh«ng t¸i ph¹m khuyÕt ®iÓm. Cã kÕ ho¹ch tù hoµn thiÖn. 3.3-Nhãm ®¹o ®øc thÓ hiÖn quan hÖ ®èi víi mäi ng­êi vµ d©n téc: - Nh©n nghÜa : ThÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña con ng­êi ®èi víi tæ tiªn, cha mÑ, thÇy c«, ng­êi cã c«ng víi d©n víi n­íc vµ kÝnh träng nh÷ng ng­êi ®· sinh thµnh nu«i d­ìng. Lßng yªu th­¬ng con ng­êi. Khoan dung ( vÞ tha): Khoan dung lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam: Lµ truyÒn thèng l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch, th­¬ng ng­êi nh­ thÓ nh­ thÓ th­¬ng th©n, hoµ chÕ nghÞch, thiÖn th¾ng ¸c, ®¸nh kÎ ch¹y ®i kh«ng ®¸nh ng­êi ch¹y l¹i. Khiªm tèn: Lµ ng­êi biÕt t«n träng ng­êi kh¸c h¬n chÝnh b¶n th©n m×nh ®¸nh gi¸ ng­êi kh¸c cao h¬n sù tù ®¸nh gi¸ m×nh, phï hîp vîi sù thËt kh¸ch quan ( cÇn ph©n biÖt lßng khiªm tèn víi tÝnh tù ti vµ tù cao). Hîp t¸c: §ång c¶m biÕt chia sÎ, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ. B×nh ®¼ng: + LÔ ®é lÞch sù, tÕ nhÞ. + T«n träng mäi ng­êi. Thuû chung vµ g÷ ch÷ tÝn. 3.4-Nhãm chuÈn mùc ®¹o ®øc thÓ hiÖn quan hÖ ®èi víi c«ng viÖc: Lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm cao. Cã l­¬ng t©m ( t©m ®èi víi nghÒ: yªu nghÒ mÕn trÎ) T«n träng ph¸p luËt. T«n träng lÏ ph¶i( ch©n lý) vµ d¸m ®Êu tranh v× lÏ ph¶i. Dòng c¶m, liªm khiÕt. N¨ng ®éng, s¸ng t¹o. - ThÝch øng (thÝch øng víi m«i tr­êng lµm viÖc, m«i tr­êng sèng, thÝch øng víi c«ng viÖc). Nh÷ng gi¸ trÞ trªn sÏ lµ ®éng lùc gióp mçi c¸ nh©n n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, hoµn thiÖn nh©n c¸ch, häc tËp, lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi. Nh÷ng chuÈn mùc nªu trªn ë gãc ®é nhÊt ®Þnh thÓ hiÖn tËp trung ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n trong x· héi. 3.5-Nhãm chuÈn mùc ®¹o ®øc liªn quan ®Õn x©y dùng m«i tr­êng sèng ( M«i tr­êng tù nhiªn- x· héi) X©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc. Tù gi¸c, quan t©m, tham gia gi÷ g×n b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng tù nhiªn. X©y dùng x· héi c«ng b»ng, d©n chñ. B¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh, khñng bè. B¶o vÖ, ph¸t huy truyÒn thèng, di s¶n v¨n h¸o d©n téc, nh©n lo¹i, chèng tÖ n¹n x· héi vµ bÖnh tËt hiÓm nghÌo. M«i tr­êng tù nhiªn vµ m«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi cã mèi quan hÖ lÉn nhau, t¹o ra m«i tr­êng sèng cña con ng­êi. Gi÷ g×n b¶o vÖ, x©y dùng m«i tr­êng sèng lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi ngµy nay, ®ßi hái mäi ng­êi ph¶i cã l­¬ng t©m, cã ®¹o ®øc, ph¶i cã nh÷ng chuÈn mùc nhÊt ®Þnh. 4. Nh÷ng ®Æc tr­ng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc ®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam. 4.1-M«n ®¹o ®øc ë tiÓu häc ®­a ra c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc d­íi d¹ng nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi cô thÓ: Nhµ tr­êng tiÓu häc cã nhiÖm vô h×nh thµnh cho häc sinh c¬ së ban ®Çu nh­ng rÊt quan träng cña nh©n c¸ch ng­êi c«ng d©n – ng­êi lao ®éng cã nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt. C¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®­îc lùa chän tõ nh÷ng chuÈn mùc x· héi cô thÓ, ®­îc ®­a ra d­íi d¹ng nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc. Bëi v×, do tr×nh ®é nhËn thøc cßn thÊp, t­ duy cô thÓ cßn chiÕm vai trß rÊt quan träng, cã tÝnh hay b¾t tr­íc, kinh nghiÖm sèng cßn nghÌo nµn lªn ch­a ®ñ n¨ng lùc nhËn thøc c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc trªn b×nh diÖn lý luËn. Nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi nµy gióp cho häc sinh cã c¸ch øng xö ®óng ®¾n trong c¸c mèi quan hÖ ®a d¹ng phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®¹o ®øc mµ x· héi quy ®Þnh. Thùc tiÔn ®· chøng tá r»ng, ®­îc häc c¸c chuÈn mùc hµnh vi, häc sinh cã ®iÒu kiÖn: + DÔ hiÓu vÒ néi dung ý nghÜa c¸ nh©n, ý nghÜa x· héi vµ c¸ch thùc hiÖn. + N©ng cao dÇn tÝnh kh¸i qu¸t cña nh÷ng hiÓu biÕt cã liªn quan. + DÔ nhí l©u vµ dÔ thÓ hiÖn trong cuéc sèng. 4.2- C¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc trong ch­¬ng tr×nh cã tÝnh ®ång t©m: - Do n¨ng lùc nhËn thøc vµ kinh nghiÖm sèng cßn ë tr×nh ®é thÊp häc sinh líp 1 vµ ngay c¶ nh÷ng häc sinh líp trªn cña tiÓu häc ch­a thÓ n¾m ngay ®­îc kh¸i niÖm ®¹o ®øc mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn vÑn víi b¶n chÊt vèn cã cña nã mµ cã kh¶ n¨ng n¾m dÇn dÇn nh÷ng dÊu hiÖu cña kh¸i niÖm. Nh÷ng dÊu hiÖu ®ã dÇn dÇn ®­îc kh¸i qu¸t ë møc ®é nhÊt ®Þnh tõ líp nµy sang líp kh¸c. Cuèi cïng ë häc sinh h×nh thµnh ®­îc nh÷ng kh¸i qu¸t s¬ ®¼ng ®Çu tiªn vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc. - V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc ®¹o ®øc tiÓu häc, khi d¹y mét chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc nµo ®ã cã t×nh ®ång t©m th× cÇn tËn dông nh÷ng ®iÒu cã liªn quan mµ häc sinh ®· häc tõ líp d­íi vµ ng­îc l¹i khi d¹y c¸c chuÈn mùc ®ã ë líp d­íi th× cÇn chuÈn bÞ cho c¸c em cã kh¶ n¨ng tiÕp thu chuÈn mùc nµy ë líp trªn tr¸nh t×nh tr¹ng d¹y líp nµo biÕt líp ®ã. 4.3-Nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc ®­îc giíi thiÖu b»ng nh÷ng mÉu hµnh vi ®¹o ®øc qua c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, c¸c d¹ng bµi tËp 4.4. Mçi bµi ®¹o ®øc ®­îc thùc hiÖn trong hai tiÕt 4.5. Do ®Æc ®iÓm cña løa tuæi nªn viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc cÇn tËp trung vµo luyÖn tËp cho c¸c em nh÷ng chuÈn mùc vµ quy t¾c ®¹o ®øc ®¬n gi¶n , h×nh thµnh thãi quen , hµnh vi ®¹o ®øc. §èi víi häc sinh tiÓu häc cÇn ®Æc biÖt chó ý nh÷ng thãi quen sau ®©y : - Thãi quen biÕt lÔ ®é ( chµo hái lÔ phÐp, c¶m ¬n, xin lçi khi cÇn thiÕt), t«n träng mäi ng­êi ( kh«ng lµm phiÒn, kh«ng nãi to n¬i c«ng céng hoÆc ng­êi kh¸c ®ang lµm viÖc,..). - Thãi quen c­ xö ©n cÇn, s½n sµng gióp ®ì ng­êi kh¸c, tr­íc hÕt lµ ng­êi th©n. - Thãi quen tù kiÒm chÕ: Gióp trÎ tù kiÒm chÕ tr¸nh ®­îc xung ®ét, biÕt kiªn tr× chê ®îi khi cÇn thiÕt. §©y lµ c¬ së cña kû luËt tù gi¸c, tù gi¸o dôc. - Thãi quen sinh ho¹t, biÕt gi÷ lêi høa. 4.6-Mét ®iÓm cÇn l­u ý trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ë løa tuæi tiÓu häc: t×nh c¶m ®¹o ®øc ®­îc x©y dùng trªn nÒn c¬ b¶n lµ t×nh th­¬ng, lßng nh©n ¸i, lßng vÞ tha. V× vËy trong thùc tÕ cuéc sèng cÇn t¹o ra nh÷ng t×nh huèng ®Ó trÎ biÕt quan t©m ®Õn thiªn nhiªn, loµi vËt vµ ®Æc biÖt lµ con ng­êi, lµm cho trÎ biÕt xóc ®éng, xao xuyÕn tr­íc mçi t×nh huèng ®¹o ®øc mµ trÎ gÆp ph¶i trong thùc tiÔn cuéc sèng. Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc ®ãng mét vai trß quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi. Nã “®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn” cho sù h×nh thµnh ë c¸c em nh©n c¸ch ng­êi c«ng d©n. MÆt kh¸c , nã cßn gióp c¸c em h×nh thµnh c¬ së ban ®Çu cña “ søc ®Ò kh¸ng” chèng l¹i sù x©m nhËp cña nh÷ng c¸i xÊu tõ bªn ngoµi vµ gét röa nh÷ng c¸i xÊu bÞ tiªm nhiÔm. II.VÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng tiÓu häc hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ vai trß, vÞ trÝ cña gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi chung vµ ph©n m«n ®¹o ®øc nãi riªng. Trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch (ph¸p triÓn toµn diÖn - §øc, trÝ, thÓ, mÜ) cho häc sinh th× c¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng vµ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc hoµn thµnh môc tiªu, yªu cÇu cña gi¸o dôc ®· ®Ò ra. Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cña nhµ tr­êng hiÖn nay. I.Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ tr­êng tiÓu häc Lª V¨n T¸m. Tr­êng TH Lª V¨n T¸m lµ mét tr­êng míi ®­îc thµnh lËp (th¸ng 10 n¨m 2004) c¬ së vËt chÊt hÇu nh­ kh«ng cã g×. Tæng sè gi¸o viªn cña nhµ tr­êng lµ 12 ng­êi, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ n¨ng lùc gi¶ng d¹y kh«ng ®ång ®Òu, cô thÓ: Tr×nh ®é ®¹i häc: 03 ®/c chiÕm 25 %. Tr×nh ®é THSP (12 + 2): 04 ®/c chiÕm 33,3 %. Tr×nh ®é THSP (9 + 3): 03 ®/c chiÕm 25 %. Tr×nh ®é s¬ cÊp: 02 ®/c chiÕm 16.7 %. Tæng sè häc sinh toµn tr­êng: N¨m häc: 2004 – 2005 lµ 340 em. N¨m häc: 2005 – 2006 lµ 218 em. Tr­êng to¹ l¹c t¹i th«n N«ng Kon x· §¾k Dôc huyÖn Ngäc Håi. Lµ vïng s©u vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè ( häc sinh lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè chiÕm 98 %) cã con ®­êng Hå ChÝ Minh ®i qua, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n song còng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn vÊn ®Ò ®¹o ®øc cña häc sinh – mét nh©n c¸ch ®ang h×nh thµnh ®ang vµ ph¸t triÓn. MÆt b»ng d©n trÝ thÊp, kh«ng ®ång ®Òu, c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ch­a ®­îc ®Ò cao. II.Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o døc hiÖn nay cña nhµ tr­êng. 1).KÕt qu¶ ®¹t ®­îc( n¨m häc 2004 – 2005). ( Theo b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc cña Nhµ tr­êng ) Trong nh÷ng n¨m qua gi¸o dôc vÉn ®­îc coi lµ “Quèc s¸ch”, vÉn ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m, gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt. Kinh tÕ x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, tr×ng ®é d©n trÝ ngµy ®­îc n©ng cao. Víi sù nç lùc kh«ng ngõng nghØ cña ®éi ngò c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o gi¸o dôc. Gi¸o dôc ®¹o ®øc ë nhµ tr­êng lu«n lu«n ®­îc tró träng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng tr©n träng,cô thÓ: - §a sè c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái, biÕt v©ng lêi thÇy c« «ng bµ, cha mÑ vµ nh÷ng ng­êi lín tuæi. - ë nhµ tr­êng c¸c em thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y vµ bèn nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh. Cã em thùc hiÖn tèt c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc nh­: biÕt c¶m ¬n, xin lçi, ®i xin phÐp vÒ chµo hái,...Gióp ®ì b¹n cïng tiÕu bé. - BiÕt tham gia lao ®éng vÖ sinh tr­êng líp, trång vµ ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y xanh. BiÕt phô gióp cha mÑ nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi løa tuæi. - Quan t©m gióp ®ì nh÷ng ng­êi kh¸c thÓ hiÖn tÊm lßng t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i. ñng hé, gióp ®ì nh÷ng ng­êi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, ch¨n sãc ®Ó tá lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi cã c«ng, c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, leo ®¬n, c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ. - §i häc chuyªn cÇn, kh«ng ngõng häc tËp, v­ît qua mäi trë ng¹i khã kh¨n trong cuéc sèng v­¬n lªn häc giái, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c nh­: Danh hiÖu häc sinh giái cÊp tr­êng, huyÖn; häc sinh xuÊt s¾c, häc sinh tiªn tiÕn; ch¸u ngoan B¸c Hå, thi kÓ truyÖn ®¹o ®øc c¸c cÊp,... - HÇu hÕt c¸c em ®· biÕt kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, biÕt ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ cña cuéc sèng – thÓ hiÖn trong viÖc øng xö giao tiÕp hµng ngµy. - KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm n¨m häc 2004 – 2005. Tæng sè häc sinh toµn tr­êng: 340 em. XÕp lo¹i hoµn thµnh: .........em. Trong ®ã, hoµn thµnh tèt cã:....em chiÕm......%. XÕp lo¹i ch­a hoµn thµnh:..... em chiÕm .....% 2.Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò (tån t¹i vµ nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu). Khi chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®· sö dông 140 phiÕu ®iÒu tra ®Ó tiÕn hµnh tr­ng cÇu ý kiÕn cña 140 phô huynh vµ häc sinh cña tr­êng. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc, cô thÓ nh­ sau: ( Cã b¶ng tæng hîp kÌm theo). *§èi víi phô huynh häc sinh: Chóng t«i tiÕn hµnh tr­ng cÇu ý kiÕn cña 140 phô huynh. Trong ®ã, cã 125 ng­êi cã quan niÖm vµ nhËn thøc ®óng ®»n, x¸c ®Þnh râ môc tiªu vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con em m×nh, cã h×nh thøc gi¸o dôc phï hîp. Cßn l¹i 15 phô huynh häc sinh ch­a cã quan niÖm, nhËn thøc vµ ch­a x¸c ®Þnh râ môc ®Ých cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, ch­a cã h×nh thøc gi¸o dôc phï hîp v× lý do: - Mét sè gia ®×nh m¶i lo lµm ¨n kinh tÕ nªn kh«ng cã thêi gian gi¸o dôc con, cã gia ®×nh cha mÑ ®i lµm rÉy xa vµ ë l¹i ®ã c¶ tuÇn míi vÒ mét lÇn nªn viÖc c¸c em ¨n uèng, häc hµnh ph¶i tù m×nh lo lÊy, cã gia ®×nh cho r»ng gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ do nhµ tr­êng gi¸o dôc cßn hä kh«ng biÕt ch÷, kh«ng biÕt c¸ch gi¸o dôc (hä kho¸n tr¾ng cho nhµ tr­êng). - Mét sè gia ®×nh do cha mÑ m¾c vµo r­îu chÌ, cê b¹c, gia ®×nh m©u thÉu th­êng xuyªn c·i nhau nªn c¸c em ch¸n häc sinh h­ háng ®ua ®ßi, ch¬i bêi lªu læng,... - C¸ biÖt cã gia ®×nh kh«ng bao giê quan t©m ®Õn viÖc häc hµnh cña con c¸i m×nh. Khi chóng t«i hái còng kh«ng biÕt con m×nh häc líp mÊy, häc c« thÇy nµo, hµng ngµy ®i lµm g×, ë ®©u vµ bao giê vÒ,... *§èi víi häc sinh: chóng t«i tiÕn hµnh tr­ng cÇu ý kiÕn cña 140 em vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cô thÓ nh­ sau: - 128/ 140 em ®­îc hái x¸c ®Þnh ®­îc ®óng quan niÖm, môc ®Ých, nhËn thøc vµ cã ph­¬ng ph¸p tù rÌn luyÖn ®¹o ®øc th­êng xuyªn. 127/140 em tù ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qña rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña b¶n th©n. Cßn l¹i c¸c em ch­a hoÆc x¸c ®Þnh ch­a râ c¸c néi dung trªn. Së dÜ nh­ vËy lµ v×: - Mét sè em cha mÑ kh«ng th­êng xuyªn nh¾c nhë thóc dôc, ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp cßn chöi bíi, ®¸nh ®Ëp, b¾t ph¹t b»ng nhiÒu h×nh thøc,.... - Mét sè em do b¹n bÌ rñ rª nªn m¶i ch¬i, do l­êi häc, häc yÕu lªn líp kh«ng thuéc bµi hay do trong gia ®×nh cha mÑ th­êng xuyªn c·i nhau, bè th­êng xuyªn uèng r­îu vÒ say xØn råi m¾ng chöi,... Tãm l¹i khi chóng t«i ®iÒu tra vµ trß chuyÖn trùc tiÕp víi phô huynh còng nh­ víi b¶n th©n häc sinh. Chóng t«i thÊy cã rÊt nhiÒu lý do kh¸c nhau dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®¹o ®øc hiÖn nay cña häc sinh, nh­: - Mét bé phËn kh«ng nhá c¸c em cã ®¹o ®øc ch­a tèt: ch­a v©ng lêi thÇy c«, «ng bµ, cha mÑ vµ ng­êi lín tuæi. C¸c em ®ua ®ßi, m¶i ch¬i, ch­a ch¨m chØ häc tËp vi ph¹m ®¹o ®øc. H×nh thµnh nªn lèi sèng kh«ng tèt. - VÉn cßn t×nh tr¹ng häc sinh cã th¸i ®é bÊt cÇn, hçn l¸o c·i l¹i «ng bµ, cha mÑ, thÇy c« vµ ®¸nh nhau, chöi thÒ. Th­êng xuyªn vi ph¹m néi quy cña líp cña nhµ tr­êng. Ch­a thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y vµ 4 nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh, th­êng xuyªn v¾ng häc kh«ng cã lý do, bá häc gi÷a chõng. VÒ nhµ kh«ng häc bµi, ra ®­êng gÆp thÇy c« kh«ng chµo hái, ®i ch­a xin phÐp vÒ nhµ ch­a chµo hái thÝch ®i ®©u th× ®i. - Mét sè em cã lèi sèng chØ biÕt h­ëng thô ®ßi hái cha mÑ ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña b¶n th©n mµ ch­a biÕt qua t©m gióp ®ì ng­êi kh¸c. Víi nh÷ng thùc tr¹ng vµ nh÷ng nguyªn nh©n võa nªu tõ phÝa phô huynh vµ häc sinh. Song còng cÇn nh×n nhËn nh÷ng nguyªn nh©n tõ phÝa nhµ tr­êng, c¸c ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng,nh­: - Mét bé phËn gi¸o viªn ch­a x¸c ®Þnh râ môc tiªu, vÞ trÝ vµ vai trß cña gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ tr­êng, ch­a thùc sù quan t©m gi¸o dôc häc sinh mét c¸ch th­êng xuyªn, thiÕu nhiÖt t×nh, ch­a ®i s©u ®i s¸t t×m hiÓu hoµn c¶nh còng nh­ nh÷ng t©m t­ t×nh c¶m cña c¸c em. Cßn coi m«n häc ®¹o ®øc lµ m«n phô nªn ch­a ®Çu t­ ®óng møc cho bµi d¹y cßn qua loa ®¹i kh¸i, ch¼ng h¹n: Bµi d¹y quy ®Þnh d¹y trong 2 tiÕt vµ mçi tiÕt d¹y trong 35 - 40 phót thÕ nh­ng chØ d¹y kho¶ng 15 – 20 phót. ThËm chÝ tiÕt thø hai cña bµi kh«ng d¹y,... - Ch­a thùc sù t¹o ®­îc uy tÝn, niÒn tin n¬i häc sinh. Ch­a th­êng xuyªn quan t©m, th¨m hái vµ gióp ®ì häc sinh ®óng møc.Ch­a thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. - C¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cã lóc cã n¬i ch­a quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t kÞp thêi, c¸c ®oµn thÓ ch­a cã nhiÒu nh÷ng phong trµo, nh÷ng s©n ch¬i lµnh m¹nh thùc sù mang ý nghÜa gi¸o dôc cao cho häc sinh. Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ë nhµ tr­êng. I).C¬ së ®Ó x¸c lËp biÖn ph¸p. X· héi loµi ng­êi ®­îc x©y dùng trªn b¶n chÊt nh©n v¨n. ë mét x· héi, mét céng ®ång cô thÓ nÕu tÝnh nh©n v¨n cµng thÓ hiÖn râ bao nhiªu th× x· héi ®ã, céng ®ång ®ã cµng v¨n minh, cµng tèt ®Ñp bÊy nhiªu. Vµo thêi k× míi cña nÒn gi¸o dôc n­íc ta hiÖn nay, tÝnh nh©n v¨n ®­îc thÓ hiÖn râ trong môc tiªu vµ sù ph¸t triÓn cña bËc häc, ë quan ®iÓm cho r»ng: “Häc sinh lµ nh©n vËt trung t©m cña nhµ tr­êng”. ë bËc tiÓu häc, häc sinh- nh©n vËt trung t©m cña nhµ tr­êng cã mét sè ®Æc ®iÓm mµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc cÇn biÕt ®Ó t«n träng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ph¸t triÓn tèi ­u theo h­íng môc tiªu gi¸o dôc cña bËc häc hiÖn nay ta ®ang ®æi míi. Nh»m tõng b­íc tiÕn tíi cã mét bËc häc tèt h¬n. HiÖn nay ë nhiÒu tr­êng tiÓu häc trong phßng lµm viÖc cña gi¸o viªn cã khÈu hiÖu “ TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu’, “ Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n”. Trong c¸c líp häc ë vÞ trÝ trang träng cã c¸c khÈu hiÖu dµnh cho häc sinh, nh­: “Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui”, “ §i häc lµ h¹nh phóc”. §ã lµ ®Þnh h­íng cho c¸ch c­ xö cña thÇy, lµ môc ®Ých cña trß ë tr­êng tiÓu häc.V× niÒm vui, v× h¹nh phóc ®­îc ®i häc cña trÎ lµ ®­îc ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh chÝnh m×nh. Gi¸o dôc tiÓu häc lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cã liªn quan vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña mäi nhµ. Cã ®­îc bËc häc tèt, lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc sÏ gãp phÇn lµm cho mçi gia ®×nh lµnh m¹nh, x· héi v¨n minh. Môc tiªu gi¸o dôc nãi chung vµ môc tiªu gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phÈm chÊt, n¨ng lùc con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, ®ã lµ: Cã lßng nh©n ¸i, yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, hoµ b×nh, c«ng b»ng b¸c ¸i, kÝnh trªn nh­êng d­íi, ®oµn kÕt vµ s½n sµng hîp t¸c víi mäi ng­êi; cã ý thøc vÒ bæn phËn cña m×nh ®èi víi ng­êi th©n, ®èi víi b¹n bÌ, ®èi víi céng ®ång vµ m«i tr­êng sèng; t«n träng vµ thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, khu d©n c­, n¬i c«ng céng; sèng hån nhiªn m¹nh d¹n tù tin, trung thùc vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong thêi ®¹i míi – c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu gi¸o dôc ®¹o ®øc bËc tiÓu häc ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - Gióp häc sinh cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ mét sè chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt phï hîp víi løa tuæi trong c¸c mèi quan hÖ cña c¸c em víi b¶n th©n, gia ®×nh, nhµ tr­êng céng ®ång, m«i tr­êng tù nhiªn vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc ®ã. - Tõng b­íc h×nh thµnh kÜ n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh theo c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®· häc; kÜ n¨ng lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c hµnh vi øng xö phï hîp víi chuÈn mùc trong c¸c mèi quan hÖ vµ t×nh huèng ®¬n gi¶n cña cuéc sèng. - Tõng b­íc h×nh thµnh th¸i ®é tù träng, tù tin, yªu th­¬ng con ng­êi, yªu c¸i thiÖn, c¸i ®óng, c¸i tèt; kh«ng ®ång t×nh víi c¸i ¸c, c¸i sai, c¸i xÊu. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh cho häc sinh ý thøc ®¹o ®øc, hµnh vi vµ thãi quen ®¹o ®øc.Gióp c¸c em chuyÓn ho¸ c¸c chuÈn mùc ®ã thµnh niÒm tin. NiÒm tin ®¹o ®øc sÏ t¹o cho c¸c em cã søc m¹nh “chÕ biÕn” nh÷ng tri thøc thµnh hµnh vi, thãi quen ®¹o ®øc. T×nh c¶m ®¹o ®øc ®­îc coi lµ “chÊt men” thóc ®Èy c¸c em biÕn ý thøc hµnh vi, thãi quen ®¹o ®øc mét c¸ch tho¶i m¸i, dÔ chÞu kh«ng bÞ g­îng Ðp, m¸y mãc. Hµnh vi ®¹o ®øc xÐt cho cïng lµ biÓu hiÖn sinh ®éng bé mÆt ®¹o ®øc cña con ng­êi, hµnh vi nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi c¸c chuÈn mùc ®· ®­îc x· héi quy ®Þnh, ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë mäi n¬i, mäi lóc mét c¸ch tù gi¸c víi ®éng c¬ ®óng ®¾n. Hµnh vi ®¹o ®øc ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i sÏ trë thµnh thãi quen ®¹o ®øc, thãi quen ®¹o ®øc g¾n liÒn víi nhu cÇu vÒ ®¹o ®øc. Trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng gi¸o viªn vµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc cÇn ph¶i n¾m v÷ng ®­îc vÞ trÝ, vai trß, môc tiªu cña gi¸o dôc ®Ó tõ ®ã gãp phÇn gióp häc sinh cña m×nh ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn mang trong m×nh phÈm chÊt ®¹o ®øc t¹o thµnh cèt lâi cña mét nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi. Nh÷ng phÈm chÊt ®ã lµ: TrÝ tuÖ ph¸t triÓn, ý trÝ cao vµ t×nh c¶m ®Ñp. II.C¸c biÖn ph¸p cô thÓ. - N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung vµ trong gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng. - T¨ng c­êng ho¹t ®éng cña gia ®×nh vµ céng ®ång nh»m x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc Nhµ tr­êng – Gia ®×nh – X· héi lµnh m¹nh. Th­êng xuyªn th¨m hái gia ®×nh häc sinh n¾m b¾t hoµn c¶nh gia ®×nh cña tõng em ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¸o dôc, ®éng viªn gióp ®ì kÞp thêi.Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®ñ vÒ l­îng, v÷ng vµng vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn b¶n th©n, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt trong gi¸o dôc còng nh­ trong cuéc sèng ®Ó thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo,cô thÓ: + Ng­êi gi¸o viªn ph¶i hiÓu ®­îc tr×nh ®é cña häc sinh. X¸c ®Þnh ®Þnh ®­îc khèi l­îng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ®· cã ë häc sinh. Dù kiÕn ®­îc khã kh¨n, thuËn lîi khi häc sinh lÜnh héi c¸c kh¸i niÖm vÒ ®¹o ®øc. + Cã n¨ng lùc “ chÕ biÕn” tµi liÖu, biÕt ®¸nh gi¸ ®óng tµi liÖu häc tËp, x¸c lËp ®­îc mèi quan hÖ gi÷a ch­¬ng tr×nh vµ tr×nh ®é cña häc sinh. BiÕt x©y dùng tµi liÖu ®Ó tr×nh bµy, tæ chøc cho häc sinh lÜnh héi. + Ng­êi gi¸o viªn tiÓu häc lµ mét «ng thÇy tæng thÓ nªn ®ßi hái hä ph¶i cã: Vèn hiÓu biÕt s©u, réng vµ ch¾c. Cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin, biÕt h­íng dÉn cho häc sinh tiÕn hµnh thùc hiÖn mét hÖ thèng c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc. BiÕt chuÈn bÞ ®å dïng, ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho viÖc d¹y häc vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c. - X¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vai trß vµ môc tiªu gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng tiÓu häc. BiÕt kÕ thõa vµ chän läc nh÷ng truyÒn thèng, nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp trong gi¸o dôc häc sinh. - Nhµ tr­êng cïng c¸c ®oµn thÓ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸, sinh ho¹t ®éi, sao nhi ®ång,...®Ó häc sinh vui ch¬i vµ häc tËp. - Båi d­ìng cho c¸c em nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc s¬ ®¼ng trong c¸c mèi quan hÖ, th«ng qua n¨m nhãm chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc ®· x¸c ®Þnh. - ë tiÓu häc do häc sinh cßn nhá tuæi ch­a tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é nhËn thøc cßn thÊp nªn nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc cÇn gi¸o dôc cho c¸c em ph¶i ®­îc ®­a ra d­íi d¹ng c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc cô thÓ chø kh«ng ph¶i d­íi d¹ng lý luËn trõu t­îng – nghÜa lµ häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh, lý thuyÕt ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn. §Ó c¸c em cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc th× trong c¸c giê häc ®¹o ®øc hay trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cÇn ®­a ra c¸c mÉu hµnh vi tèt – xÊu, ®óng – sai, c¸c t×nh huèng gi¶ ®Þnh ®Ó c¸c em so s¸nh, nhËn xÐt tù t×m ra nh÷ng ®iÒu cÇn häc. VD. Khi d¹y bµi “ LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i” - §¹o ®øc líp 2. Gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho häc sinh ®­îc tham gia trùc tiÕp gäi vµ nhËn ®iÖn tho¹i, trùc tiÕp trao ®æi qua ®iÖn tho¹i ( m« h×nh ®iÖn tho¹i trß ch¬i,...).Tõ ®ã c¸c em kh¸c nghe vµ ®¸nh gi¸ viÖc giao tiÕp ®ã ®· thÓ hiÖn sù lÞch sù hay ch­a. Gi¸o viªn ®­a ra mét sè t×nh huèng cô thÓ ®Ó häc sinh nhËn xÐt vµ ®­a ra ý kiÕn ®Ó söa ch÷a nh÷ng t×nh huèng mµ c¸c em cho lµ ch­a ®óng. - Båi d­ìng cho c¸c em cã nh÷ng xóc c¶m, t×nh c¶m tÝch cùc ®èi víi c¸c chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc. - CÇn t¹o cho häc sinh cã ®iÒu kiÖn, cã c¬ héi ®Ó rÌn luyÖn vµ thùc hiÖn c¸c hµnh vi, thãi quen ®¹o ®øc phï hîp víi chuÈn mùc ®· quy ®Þnh. §iÒu quan träng nhÊt trong gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ cÇn gióp cho c¸c em rÌn luyÖn trong mäi t×nh huèng ®Ó cã thÓ chuyÓn ho¸ ý thøc, hµnh vi ®¹o ®øc thµnh nh÷ng viÖc lµm cô thÓ. Tõ ®ã gióp c¸c em biÕt c¸ch øng xö trong c¸c mèi quan hÖ ®a d¹ng cña cuéc sèng. - Chó träng viÖc qu¶n lý, bæ sung vµ sö dông hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. I.KÕt luËn. Nhµ tr­êng lµ n¬i kÕt tinh tr×nh ®é v¨n minh cô thÓ cña mét quèc gia trong giai ®o¹n x· héi – lÞch sö nhÊt ®Þnh lµ n¬i thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc ®µo t¹o con ng­êi. S¶n phÈm cña nhµ tr­êng, kÕt qu¶ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng thÓ hiÖn ë häc sinh nh÷ng nh©n c¸ch kh«ng lÆp l¹i - nh÷ng c«ng d©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. S¶n phÈm nµy ®¹t môc tiªu nh©n c¸ch ë møc ®é nµo lµ tuú thuéc vµo néi dung, ph­¬ng ph¸p tæ chøc gi¸o dôc cña nhµ tr­êng vµ sù tiÕp nhËn cña mçi häc sinh. Tr­êng tiÓu häc cã mét vÞ trÝ, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®Æc biÖt trong sù nghiÖp trång ng­êi. Tr­êng tiÓu häc lµ n¬i ®Çu tiªn t¸c ®éng ®Õn trÎ b»ng ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cã hÖ thèng, hay nãi c¸ch kh¸c tr­êng tiÓu häc lµ n¬i cã b¶n s¾c riªng vµ cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi mang ®Ëm tÝnh s­ ph¹m vµ kh«ng phô thuéc vµo sù gi¸o dôc tr­íc ®ã vµ c¸c bËc häc kÕ tiÕp sau ®ã. ChÝnh v× vËy bËc tiÓu häc lµ bËc häc nÒn t¶ng, nh÷ng g× ®· h×nh thµnh vµ ®Þnh h×nh ë trÎ em sÏ rÊt khã thay ®æi, khã c¶i t¹o l¹i. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ trªn ®ßi hái sù chuÈn x¸c víi tÝnh khoa häc, tÝnh nh©n v¨n cao ë mét nÒn gi¸o dôc, ë nhµ tr­êng nhÊt lµ ë mçi gi¸o viªn. II. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ. - Sù quan t©m, l·nh chØ ®¹o cña ngµnh vµ c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc cÇn s©u s¸t vµ kÞp thêi h¬n n÷a. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c héi thi, héi diÔn vµ c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò, c¸c líp tËp huÊn chuyªn ®Ò vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc; cung cÊp ®å dïng d¹y, häc vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o,...T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh tham gia ®Ó häc tËp trau dåi kiÕn thøc, phÈm chÊt ®¹o ®øc / Néi dung th¨m dß ý kiÕn vµ c¸c c©u hái t­¬ng øng ************ STT Néi dung cÇn nghiªn cøu Sè l­îng c©u hái 01 Quan niÖm vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc 02 02 Môc ®Ých cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc 02 03 NhËn thøc vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc 02 04 Ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn ®¹o ®øc 03 05 H×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc 03 06 Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®¹o ®øc 02 Tæng sè 14 Néi dung c©u hái (Dµnh cho gi¸o viªn) 1./ Anh chÞ cã quan niÖm nh­ thÕ nµo vÒ viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho cho con em m×nh ? 2./ Anh chÞ vui lßng cho biÕt môc ®Ých cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ? 3./ Anh chÞ chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y: Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con em m×nh lµ viÖc lµm: a. Th­êng xuyªn. b. ChØ khi nµo trÎ m¾c lçi. c. §Ó mÆc trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn. d. Kh«ng cÇn thiÕt v× trÎ ®· ®­îc nhµ tr­êng gi¸o dôc råi. 4./ Anh chÞ chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y: Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ lµ nh»m gióp trÎ: a. Ph¸t triÓn toµn diÖn, hoµn thiÖn vÒ nh©n c¸ch. b.ThÊy ®­îc quyÒn lîi, bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖn cña b¶n th©n. c.Tu©n thñ theo yªu cÇu, mÖnh lÖnh cña ng­êi lín. d. ý kiÕn kh¸c: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5./Anh (chÞ) h·y nªu mét vµi biÖn ph¸p vµ h×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ anh (chÞ) ®·, ®ang ¸p dông ? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Néi dung c©u hái ( Dµnh cho häc sinh) 1./ Em cã thÝch häc m«n ®¹o ®øc kh«ng ? (Em chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y vµ gi¶i thÝch). o Kh«ng thÝch o B×nh th­êng o ThÝch häc Gi¶i thÝch: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2./ §Ó trë thµnh con ngoan trß giái em ph¶i lµm g× ? a. Häc thËt giái. b. Ngoan ngo·n lÔ phÐp v©ng lêi «ng bµ, cha mÑ vµ thÇy c« gi¸o,... c. §oµn kÕt, gióp ®ì mäi ng­êi. d. C¶ ba ý trªn. 3./ M«n ®¹o ®øc cã cÇn thiÕt víi løa tuæi c¸c em kh«ng ? a. RÊt cÇn b.Cã còng ®­îc. c. Kh«ng cÇn Gi¶i thÝch: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.Em tù ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n m×nh nh­ thÕ nµo ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5./ C¸c em cã nh÷ng quyÒn lîi g× ? 6./ Bæn phËn cña c¸c em lµ ph¶i lµm g× ? Tr­êng TH Lª V¨n T¸m PhiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn ( V/v gi¸o dôc ®¹o ®øc cho phô huynh häc sinh ) 1./ Anh chÞ cã quan niÖm nh­ thÕ nµo vÒ viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho cho con em m×nh ? 2./ Anh chÞ vui lßng cho biÕt môc ®Ých cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ? 3./ Anh chÞ chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y: Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con em m×nh lµ viÖc lµm: a. Th­êng xuyªn. b. ChØ khi nµo trÎ m¾c lçi. c. §Ó mÆc trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn. d. Kh«ng cÇn thiÕt v× trÎ ®· ®­îc nhµ tr­êng gi¸o dôc råi. 4./ Anh chÞ chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y: Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ lµ nh»m gióp trÎ: a. Ph¸t triÓn toµn diÖn, hoµn thiÖn vÒ nh©n c¸ch. b.ThÊy ®­îc quyÒn lîi, bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖn cña b¶n th©n. c.Tu©n thñ theo yªu cÇu, mÖnh lÖnh cña ng­êi lín. d. ý kiÕn kh¸c: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5./Anh (chÞ) h·y nªu mét vµi biÖn ph¸p vµ h×nh thøc gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ anh (chÞ) ®·, ®ang ¸p dông ? Tr­êng TH Lª V¨n T¸m PhiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn ( V/v gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc ) 1./ Em cã thÝch häc m«n ®¹o ®øc kh«ng ? (Em chän ý kiÕn nµo d­íi ®©y vµ gi¶i thÝch). o Kh«ng thÝch o B×nh th­êng o ThÝch häc Gi¶i thÝch: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2./ §Ó trë thµnh con ngoan trß giái em ph¶i lµm g× ? a. Häc thËt giái. b. Ngoan ngo·n lÔ phÐp v©ng lêi «ng bµ, cha mÑ vµ thÇy c« gi¸o,... c. §oµn kÕt, gióp ®ì mäi ng­êi. d. C¶ ba ý trªn. 3./ M«n ®¹o ®øc cã cÇn thiÕt víi løa tuæi c¸c em kh«ng ? a. RÊt cÇn b.Cã còng ®­îc. c. Kh«ng cÇn Gi¶i thÝch: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.Em tù ®¸nh gi¸ vÒ b¶n th©n m×nh nh­ thÕ nµo ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o dôc häc – Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m I Hµ Néi – 1997. Gi¸o dôc häc - Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m HuÕ - 2004. Bµi gi¶ng : §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc - Khoa tiÓu häc – Tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m Kon Tum. §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc – Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o viªn tiÓu häc – Bé gi¸o dôc. Gi¸o tr×nh: Gi¸o dôc t©m lý løa tuæi – Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m I Hµ Néi - 1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện phát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học của trường TH Lê Văn Tám.doc