Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Phú Xuyên

Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên Lời nói đầu Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng quát có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Lợi nhuận tác động đến tất cả các mặt của doanh nghiệp như đảm bảo tình hình tài chính vững chắc, nâng cao uy tín và củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên Thời gian qua nền kinh tế Việt nam đang dần chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp chuyển hướng sang hạch toán kinh doanh tự chủ trong sản xuất kinh doanh, không còn sự bao cấp của nhà nước như trước nữa, do đó các nhà kinh doanh luôn phải quan tâm đến kết quả cuối cùng của đơn vị, họ đều ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, yếu tố lợi nhuận trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và tăng trưởng kinh tế. Xuất phát từ vai trò to lớn của lợi nhuận, sau quá trình học tập và nghiên cứu tại Học Viện Ngân Hàng cùng với thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên, qua tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, kết hợp với những kiến thức học tập tại trường, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên”. Do kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian thực tập có hạn nên những vấn đề trình bày trong bài không thể tránh khỏi sai xót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô trong trường cũng như các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Phú Xuyên để bài viết của em có thể hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô, các anh chị phòng tài chính kế toán, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo_ thạc sĩ Lê Thị Diệu Huyền đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành bài viết của mình. Mục lục Lời nói đầu Lời cam đoan Bảng danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ Chương 1. Thực trạng tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp phú xuyên 1 1.1.Giới thiệu khái quát chung về công ty CPVTNNPX. 1 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1 1.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2 1.1.3.Cơ cấu bộ máy công ty. 2 1.1.4.Đặc điểm kinh doanh của công ty. 3 1.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPVTNNPX. 4 1.2.1 Tình hình thực hiện doanh thu và chi phí. 4 1.2.1.1. Tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hoá 4 1.2.1.2. Tình hình thực hiện chi phí của công ty. 5 1.2.2.Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả HĐKD của công ty CPVTNNPX. 7 1.3.Thực trạng lợi nhuận tại công ty CPVTNNPX. 10 1.3.1.Tình hình lợi nhuận của công ty CPVTNNPX. 10 1.3.2.Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận của công ty. 14 1.3.2.1.Tỷ suất LN/VCSH. 14 1.3.2.2.Tỷ suất LN/TTS 15 1.3.2.3.Tỷ suất LN/DTT. 15 1.4.Những kết quả đạt được và tồn tại. 16 1.4.1.Kết quả đạt được. 16 1.4.2.Tồn tại và nguyên nhân. 17 1.4.2.1.Tồn tại. 17 1.4.2.2. Nguyên nhân. 19 Chương 2. Giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp phú xuyên 21 2.1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 21 2.2.Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty CPVTNNPX. 22 2.2.1.Giải pháp tăng doanh thu bán hàng. 23 2.2.1.1.Mở rộng và đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. 23 2.2.1.2.Đẩy mạnh công tác bán hàng. 23 2.2.1.3.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 24 2.2.2.Tăng cường công tác quản lý chi phí. 25 2.2.2.1.Sử dụng tiết kiệm chi phí kinh doanh. 26 2.2.2.1.Lựa chọn nguồn cung thích hợp. 26 2.2.2.2.Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc sử dụng chi phí của công ty. 26 2.2.3.Giải pháp khác. 27 2.2.1.3.áp dụng các phương thức thanh toán lợp lý. 27 2.2.3.2.Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý và giảm hệ số nợ. 27 2.2.3.3.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 28 2.2.1.5.Giải pháp về con người. 28 2.3.Một số kiến nghị. 29 2.3.1.Kiến nghị với công ty CPVTNNPX. 29 2.3.2.Kiến nghị với Nhà Nước. 30 Kết luận 31

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Phú Xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph©n c«ng cÊp qu¶n lý thuéc thÈm quyÒn ®èi víi bé phËn m×nh. - Phßng kinh doanh : cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc trong viÖc b¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc vËn hµnh th«ng suèt, vµ b¶o ®¶m doanh sè hµng b¸n ra. - Phßng thÞ tr­êng : cã nhiÖm vô duy tr×, cñng cè thÞ tr­êng s½n cã cña c«ng ty, ph¸t triÓn thªm nh÷ng thÞ tr­êng míi nh»m gióp cho c«ng ty më réng thÞ tr­êng ®Ó t¨ng doanh sè b¸n hµng 1.1.4.§Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty CPVTNNPX lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu lµ vËt t­ n«ng nghiÖp nh­: ph©n bãn, thuèc trõ s©u…MÊy n¨m gÇn ®©y ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh c«ng ty ®· ®­a thªm mÆt hµng lµ thøc ¨n cho ch¨n nu«i (c¸m …) vµo tiªu thô. §©y lµ quyÕt ®Þnh s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc v× s¶n phÈm nµy ®· ®Èy doanh thu cña c«ng ty lªn ®¸ng kÓ. H×nh thøc tiªu thô cña c«ng ty lµ kÕt hîp c¶ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ trong ®Þa bµn vµ c¸c vïng l©n c©n. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng. 1.2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty CPVTNNPX. 1.2.1..T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu vµ chi phÝ. 1.2.1.1. T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu tiªu thô hµng ho¸ Do doanh nghiÖp míi ®i vµo cæ phÇn ho¸ lªn nguån thu lín nhÊt chØ lµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸. Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng bµn hµng, ®ã lµ nguån thu chñ yÕu cña c«ng ty ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i. KÕt qu¶ thùc hiÖn doanh thu trong 3 n¨m 2005 – 2007 ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau : B¶ng 1.1: Møc biÕn ®éng DT tiªu thô cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 N¨m 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 1.Doanh thu BH 3072,4 5514,9 15787,5 2442,5 79,5% 10272,6 186,3% 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 25,2 - - -25,2 -100% - - 3. DTT 3047,2 5514,9 15787,5 2467,7 80,9% 10272,6 186,3% 4.LN H§ KD 54,4 43,9 75,2 -10,5 -19,3% 31,3 71,3% Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu tiªu thô cña c«ng ty biÕn ®éng kh«ng æn ®Þnh víi kho¶ng chªnh lÖch gi÷a c¸c k× lín. Nh­ng nh×n chung, t×nh h×nh doanh thu cña doanh nghiÖp cã chiÒu h­íng ®i lªn, do ®· h¹n chÕ ®­îc vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, n¨m 2005 ®· cã l« hµng bÞ tr¶ l¹i nh­ng ®Õn n¨m 2006 vµ 2007 th× ®· kh«ng cßn x¶y ra vÊn ®Ò trªn n÷a. N¨m 2006, doanh thu tiªu thô t¨ng 2442,5 tr® t¨ng 79,5% so víi 2005. Do c¸c kho¶n gi¶m trõ gi¶m xuèng. Nh­ng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh l¹i gi¶m sót so víi n¨m 2005, nguyªn nh©n lµ do gi¸ hµng ho¸ trong mÊy n¨m gÇn ®©y kh«ng ngõng t¨ng lªn lµm t¨ng chi phÝ ®Çu vµo, cßn gi¸ b¸n ra do ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®èi thñ kh¸c vµ ph¶i më réng thÞ tr­êng nªn kh«ng thÓ n©ng gi¸ b¸n nªn qu¸ cao. DÉn ®Õn doanh thu t¨ng nh­ng lîi nhuËn vÉn gi¶m. C«ng ty cÇn ph¶I cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc c¾t gi¶m chi phÝ ®Çu vµo th× míi cã thÓ t¨ng ®­îc lîi nhuËn. B­íc sang n¨m 2007, tæng doanh thu t¨ng m¹nh 10272,6 tr® t¨ng 186,3% so víi n¨m 2006, cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy mét phÇn lµ do c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®· kh«ng cßn n÷a. §©y lµ n¨m mµ doanh thu tiªu thô cao nhÊt kÓ tõ khi c«ng ty chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn. Nã ®¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh cña c«ng ty c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. M¹ng l­íi tiªu thô còng nh­ chiÕn l­îc qu¶ng b¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm ®­îc n©ng cÊp vµ më réng, gi¸ c¶ hîp lý víi chÊt l­îng s¶n phÈm tèt ®· gióp c«ng ty cã thªm nhiÒu nh÷ng ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín, hµng ho¸ ®­îc tiªu thô trªn ph¹m vi réng h¬n. MÆc dï, doanh thu tiªu thô t¨ng cao nh­ng tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn vÉn ch­a ®¹t møc cao nh­ mong muèn, lîi nhuËn n¨m 2007 chØ ®¹t ë møc 71,3% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu lµ 186,3%. Tõ ®ã, nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ cña c«ng ty vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, doanh nghiÖp cÇn ®­a vÊn ®Ò nµy ra ®Ó gi¶i quyÕt. 1.2.1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ cña c«ng ty. Chi phÝ lµ nh÷ng kho¶n mµ c«ng ty ph¶i bá ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Muèn n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp cÇn ph¶i h¹ thÊp gi¸ thµnh tiÕt kiÖm chi phÝ. §¸nh gi¸ t×nh th×nh thùc hiÖn chi phÝ cña c«ng ty trong 3 n¨m 2005-2007 nh­ sau: B¶ng 1.2: T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 N¨m 2005 2006 2007 ChØ tiªu GtrÞ (tr®) TØ träng (%) % so víi DTT GtrÞ (tr®) TØ träng (%) % so víi DTT GtrÞ (tr®) TØ träng (%) % so víi DTT 1.Gi¸ vèn hµng b¸n 2930,6 97,9 96,2 5363,4 98,03 97,25 15396 97,98 97,5 2.chi phÝ BH 29,7 1 0,97 50,4 0,92 0,91 160,6 1,02 1,02 3.chi phÝ QLDN 32,5 1,1 1,04 57,2 1,05 1,04 155,7 0,19 0,99 4.Tæng chi phÝ 2992,8 100 98,21 5471 100 99,2 15712,3 100 99,51 Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 Th«ng qua b¶ng ph©n tÝch trªn, ta thÊy trong tæng chi phÝ cña c«ng ty th× chØ tiªu gi¸ vèn hµng b¸n lu«n chiÕm tØ träng cao nhÊt. Cô thÓ, n¨m 2005 gi¸ vèn chiÕm 97,9% tæng chi phÝ vµ 96.2% doanh thu thuÇn; tæng chi phÝ chiÕm 98,21% doanh thu thuÇn dÉn ®Õn lîi nhuËn ®¹t ®­îc thÊp. Do c«ng ty míi ®i vµo quü ®¹o ho¹t ®éng, mèi hµng míi ®­îc thiÕt lËp nªn gi¸ c¶ ®Çu vµo vÉn cßn ë møc cao. Tíi n¨m 2006, chi phÝ gi¸ vèn vÉn chiÕm tØ träng cao nh­ n¨m tr­íc chiÕm 98,03% tæng chi phÝ vµ 97,25% trong tæng doanh thu thuÇn. C¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp vÉn ch­a ®­îc c¶i thiÖn, tæng chi phÝ so víi tæng doanh thu thuÇn chiÕm 99,2% t¨ng cao h¬n n¨m 2005 lµm cho lîi nhuËn bÞ gi¶m sót so víi n¨m tr­íc. Do thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng m¹nh vÒ gi¸ c¶, tÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong n­íc cã xu h­íng t¨ng gi¸ do l¹m ph¸t t¨ng cao cho nªn c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái bÞ ¶nh h­ëng. Tíi n¨m 2007, chi phÝ gi¸ vèn ®· ®­îc c¶i thiÖn chót Ýt chiÕm 97,98% tæng chi phÝ vµ 97,5% so víi tæng doanh thu thuÇn. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, chi phÝ vÒ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp l¹i t¨ng dÉn ®Õn tæng chi phÝ so víi tæng doanh thu ë møc cao lµ 99,51% . Tuy cã t×m ®­îc nh÷ng mèi hµng quen gióp gi¶m chi phÝ gi¸ vèn nh­ng vÒ kh©u b¸n hµng vÉn cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n tuy ®· cã nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc nh­ng c«ng ty nªn cã thªm nh÷ng ®ît khuyÕn m¹i gi¶m gi¸ ®Ó thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, gi¸ c¶ hµng ho¸ kh«ng ngõng t¨ng cao do gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh, gi¸ c¶ vËt t­ n«ng nghiÖp còng kh«ng n»m ngoµi sù t¸c ®éng ®ã, chi phÝ bèc dç vËn chuyÓn kho b·i t¨ng lªn do vËy gi¸ vèn hµng ho¸ kh«ng ngõng t¨ng lªn. Chi phÝ t¨ng lªn lµm cho lîi nhuËn gi¶m sót. 1.2.2.Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ H§KD cña c«ng ty CPVTNNPX. 1.Doanh thu b¸n hµng thay ®æi. DT b¸n hµng bao gåm c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô. Nh×n chung, doanh thu b¸n hµng ¶nh h­ëng cïng chiÒu víi chØ tiªu lîi nhuËn. N¨m 2006 so víi 2005. tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng: 5514,9- 3072,4= 2442,5( tr®) hay t¨ng 44,3% lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn 1 kho¶n 2442,5 tr®. N¨m 2007 so víi 2006, tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng: 15787,5- 5514,9= 10272,6( tr®) hay t¨ng 65,1% lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn mét kho¶n 10272,6 tr®. Qua 3 kú ph©n tÝch, ta thÊy doanh thu b¸n hµng cã xu h­íng t¨ng m¹nh, n¨m 2006 lµ 2442,5 tr® vµ 2007 lµ 10272,6 tr®. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c møc ®é ¶nh h­ëng cña doanh thu b¸n hµng ®Õn lîi nhuËn lµ nhiÒu hay Ýt cßn ph¶i phô thuéc vµo møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c. 2.Do c¸c kho¶n gi¶m trõ thay ®æi. C¸c kho¶n gi¶m trõ bao gåm: gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, chiÕt khÊu hµng ho¸…§©y lµ nh÷ng kho¶n lµm gi¶m doanh thu do ®ã nã tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn. N¨m 2006 so víi 2005, c¸c kho¶n gi¶m trõ gi¶m 25,2 tr® lµm lîi nhuËn t¨ng 25,2 tr®. N¨m 2007 so víi 2006, c«ng ty kh«ng cã hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lªn lîi nhuËn kh«ng thay ®æi. 3.Do gi¸ vèn hµng b¸n thay ®æi. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nÕu doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®Çu vµo th× lîi nhuËn sÏ t¨ng cao vµ ng­îc l¹i. Theo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty CPVTNNPX do ®Çu vµo khan hiÕm nªn muèn t×m ®­îc nguån hµng chÊt l­îng tèt th× khã tr¸nh khái tèn kÐm tiÒn b¹c, gi¸ c¶ leo thang nªn chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn cÇn ®­îc ®Æt ra ®Ó xem xÐt. N¨m 2006 so víi 2005, gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng: 5363,4- 2930,6= 2432,8 tr® lµm lîi nhuËn gi¶m ®i t­¬ng øng lµ: 2432,8 tr®. N¨m 2007 so víi 2006, gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng: 15396- 5363,4= 10032,6 tr® lµm lîi nhuËn gi¶m ®i 10032,6 tr®. 4.Do chi phÝ b¸n hµng thay ®æi. Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nh­: tiÒn l­¬ng nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ qu¶ng c¸o, vËn chuuyÓn…nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh lµm gi¶m lîi nhuËn. C«ng ty CPVTNNPX lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, do ®ã chi phÝ b¸n hµng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi lîi nhuËn cña c«ng ty. Bëi thÕ cÇn xem xÐt møc ®é biÕn ®éng cña nã ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi. N¨m 2006 so víi 2005, chi phÝ b¸n hµng t¨ng: 50,4- 29,7= 20,7 tr® tøc t¨ng 69,7% lµm lîi nhuËn gi¶m mét l­îng 20,7 tr®. N¨m 2007 so víi 2006, chi phÝ b¸n hµng t¨ng: 160,6- 50,4= 110,2 tr® tøc t¨ng 218,6% lµm lîi nhuËn gi¶m mét l­îng 110,2 tr®. 5.Do chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thay ®æi. Chi phÝ QLDN lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ Ýt biÕn ®éng theo quy m« kinh doanh, chØ khi c«ng ty cã sù thay ®æi lín nh­ më réng hay thu hÑp quy m« kinh doanh th× chi phÝ nµy míi thay ®æi. Chi phÝ nµy ph¸t sinh lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. Do ®ã doanh nghiÖp cµng sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ nµy cµng tèt. N¨m 2006 so víi 2005, chi phÝ QLDN t¨ng: 57,2- 32,5= 24,7 tr® lµm lîi nhuËn gi¶m 24,7tr®. N¨m 2007 so víi 2006, chi phÝ QLDN t¨ng: 155,7- 57,2= 98,5 tr® lµm lîi nhuËn gi¶m 98,5 tr®. 6.Tæng hîp møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè. B¶ng 1.3: Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn LN cña c«ng ty CPVTNNPX trong 3 n¨m 2005-2007. N¨m 2006/2005 N¨m 2007/2006 ChØ tiªu Gi¸ trÞ (tr®) ChØ tiªu Gi¸ trÞ ( tr®) I) c¸c nh©n tè lµm t¨ng LN I) c¸c nh©n tè lµm t¨ng LN 1.doanh thu b¸nhµng 2.c¸c kho¶n gi¶m trõ 2442,5 25,2 1.Doanh thu b¸n hµng 10272,6 Céng 2467,7 Céng 10272,6 II) c¸c nh©n tè lµm gi¶m LN II) c¸c nh©n tè lµm gi¶m LN 1.gi¸ vèn hµng b¸n 2.chi phÝ BH 3.chi phÝ QLDN 2432,8 20,7 24,7 1.gi¸ vèn hµng b¸n 2.chi phÝ BH 3.chi phÝ QLDN 10032,6 110,2 98,5 Céng 2478,2 Céng 10241,3 Lµm LN gi¶m 10,5 Lµm LN t¨ng 31,3 Nh×n chung lîi nhuËn cña c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Gi¶m ë n¨m 2006 nh­ng ®· t¨ng lªn ë n¨m 2007. N¨m 2006, doanh thu b¸n hµng mÆc dï cã t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ, v× vËy mµ lîi nhuËn cña c«ng ty bÞ gi¶m sót. §Õn n¨m 2007, doanh thu b¸n hµng lín do c«ng ty ®· dÇn dÇn cã ®­îc thÞ tr­êng riªng cho m×nh. MÆc dï c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi nhuËn nhiÒu nh­ng tèc ®é t¨ng cña chóng nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu, do ®ã lîi nhuËn trong n¨m nµy vÉn cao h¬n n¨m tr­íc ®¸ng kÓ. Trªn ®©y ta ®· ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty qua mèi quan hÖ cña lîi nhuËn víi doanh thu vµ chi phÝ . 1.3.Thùc tr¹ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty CPVTNNPX. 1.3.1.T×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty CPVTNNPX. B¶ng 1.4: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty CPVTNNPX tõ n¨m 2005-2007 (®v : tr®) N¨m ChØ tiªu 2005 2006 2007 1.Doanh thu b¸n hµng 3072,4 5514,9 15787,5 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n 11,7 13,5 - - 3.Doanh thu thuÇn 3047,2 5514,9 15787,5 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 2930,6 5363,4 15396 5. Lîi nhuËn gép 98,6 127,5 391,5 6. DT ho¹t ®éng TC 11,4 23,7 100,6 7. Chi phÝ Tµi chÝnh 20,2 16,5 93,2 8. Chi phÝ b¸n hµng 29,7 50,4 160,6 9. Chi phÝ QLDN 32,5 57,2 155,7 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 45,6 51,1 82,6 11. Thu nhËp kh¸c - - - 12. Chi phÝ kh¸c - - - 13. Lîi nhuËn kh¸c - - - 14. Tæng LN tr­íc thuÕ 45,6 51,1 82,6 15. ThuÕ TNDN 12,768 14,308 23,128 16. Tæng LN sau thuÕ 32,832 36,792 59,472 Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 Qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD ta thÊy, lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña c«ng ty cã xu h­íng t¨ng nh­ng t¨ng chËm vµo n¨m 2006 tõ 45,6tr® lªn 51,1tr® (+5,5tr®). ViÖc t¨ng nµy hoµn toµn lµ do t¨ng lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh v× trong kú c«ng ty kh«ng x¶y ra nh÷ng nghiÖp vô bÊt th­êng. Tõ 2006-2007, lîi nhuËn t¨ng m¹nh tõ 51,1tr® lªn 82,6tr® (+31,5tr®) do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng t¨ng gióp t¨ng doanh thu. Trong 3 n¨m DN ®· t¨ng lîi nhuËn tõ 45,6 lªn 82,6 (+37tr®). Tr­íc hÕt doanh nghiÖp ®· t¨ng ®­îc tæng doanh thu lªn 12715,1tr® (tõ 3072,4 lªn 15787,5) ®ång thêi gi¶m c¸c kho¶n gi¶m trõ. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña doanh nghiÖp trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng; tõ ®ã lµm doanh thu thuÇn t¨ng tõ 3047,2 lªn 15787,5 (+12740,3tr®) t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty sau nµy. H×nh 1.5.:Tæng lîi nhuËn cña c«ng ty CPVTNNPX giai ®o¹n 2005-2007 Lîi nhuËn lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn ®­îc kho¶n thu nhËp ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó h¹n chÕ rñi ro vµ v× ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña DN cho nªn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, do ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån nh­ tõ ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Ta xem xÐt c¬ cÊu lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty n¨m 2005-2007. B¶ng 1.5: C¬ cÊu lîi nhuËn cña c«ng ty CPVTNNPX trong 3 n¨m 2005-2007 N¨m 2005 2006 2007 ChØ tiªu Gi¸ trÞ (tr®) TØ träng (%) Gi¸ trÞ (tr®) TØ träng (%) Gi¸ trÞ (tr®) TØ träng (%) LN tõ H§ KD 54,4 119,3 43,9 86 75,2 91 LN tõ H§ TC -8,8 -19,3 7,2 14 7,4 9 LN kh¸c - - - - - - Tæng LN 45,6 100 51,1 100 82,6 100 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 Nh×n vµo c¬ cÊu lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m, ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chiÕm tû träng chñ yÕu vµ nã quyÕt ®Þnh tíi xu h­íng lîi nhuËn cña c«ng ty. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh chiÕm tû träng nhá, Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c lµ kh«ng cã do c«ng ty míi chuyÓn ®æi tõ nhµ n­íc sang cæ phÇn. Qua c¬ cÊu lîi nhuËn cña c«ng ty cho ta thÊy r»ng c«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo ho¹t ®éng kinh doanh vµ nã quyÕt ®Þnh tíi kÕt qu¶ cuèi cïng cña c«ng ty. 1.3.2.C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty. B¶ng 1.6: C¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 N¨m ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 1. Vèn chñ së h÷u Tr® 717,2 892,4 2059,5 2. Tæng tµi s¶n Tr® 2049,7 2204,6 3760,4 3. Doanh thu thuÇn Tr® 3047,2 5514,9 15787,5 4. LN sau thuÕ Tr® 32,832 36,792 59,472 5. Tû suÊt LN/TTS % 1,6 1,7 1,58 6. Tû suÊt LN/VCSH % 4,58 4,12 2,88 7.Tû suÊt LN/ DTT % 1,07 0,67 0,37 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD cña c«ng ty CPVTNNPX n¨m 2005-2007 1.3.2.1.Tû suÊt LN/VCSH. N¨m 2005, tû suÊt LN/VCSH ®¹t 4,58%, tøc lµ cø 100® vèn chñ së h÷u t¹o ra 4,58® lîi nhuËn. Sang n¨m 2006, tû suÊt LN/VCSH ®¹t 4,12%, tøc lµ cø 100® vèn chñ së h÷u t¹o ra 4,12® lîi nhuËn.Gi¶m 10% so víi n¨m 2005.Trong n¨m 2006, mÆc dï vèn chñ së h÷u vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng, nh­ng do tèc ®é t¨ng cña vèn chñ së h÷u(1,24 lÇn) lín h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn(1,12 lÇn) cho nªn tû suÊt LN/VCSH cã phÇn gi¶m sót. N¨m 2007, tû suÊt LN/VCSH ®¹t 2,88%( trong 100® vèn chñ së h÷u t¹o ra 2,88® lîi nhuËn) gi¶m 30% so víi n¨m 2006. Së dÜ cã sù sôt gi¶m m¹nh nh­ vËy lµ do quy m« vèn chñ së h÷u n¨m 2007 t¨ng 2,3 lÇn so víi n¨m 2006, trong ®ã tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn chØ ®¹t 1,6 lÇn. Nh­ vËy mÆc dï lîi nhuËn t¨ng lªn ®¸ng kÓ nh­ng tû suÊt LN/VCSH vÉn cßn ë møc thÊp h¬n n¨m tr­íc, kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u cßn kÐm. Nh×n chung trong 3 n¨m tû suÊt LN/VCSH ®Òu d­¬ng chøng tá r»ng lîi nhu©n t¹o ra trong kú ®· ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ. Tuy nhiªn mÆc dï kh«ng bÞ lç, c«ng ty còng lªn xem xÐt l¹i viÖc sö dông vèn chñ së h÷u sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n, t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u vµ ph¶i phÊn ®Êu tû suÊt LN/VCSH cña n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc. Nh­ vËy ®ång vèn bá ra míi thËt sù ph¸t huy hiÖu qu¶. 1.3.2.2.Tû suÊt LN/TTS Qua b¶ng ta thÊy r»ng, chØ sè nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh qua 3 n¨m: 1,6 n¨m 2005; 1,7 n¨m 2006; 1,58 n¨m 2007. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña c«ng ty t­¬ng ®èi tèt.N¨m 2005 cø 100® tµi s¶n ®em l¹i 1,6® lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2006 con sè ®­îc nhÝch lªn lµ 1,7®, song l¹i gi¶m cßn 1,58® ë n¨m 2007. §iÒu nµy kh«ng ®¸ng lo ng¹i nh­ng c«ng ty vÉn lªn xem xÐt l¹i hÕ ho¹ch sö dông tµi s¶n cña m×nh, ®Ó tµi s¶n ®­îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, tr¸nh l·ng phÝ nguån lùc. 1.3.2.3.Tû suÊt LN/DTT. Qua chØ tiªu tæng kÕt cña 3 n¨m ta thÊy tû suÊt LN/DTT cã xu h­íng xôt gi¶m m¹nh.N¨m 2005, trong 100® doanh thu cã 1,07® lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2006 xôt xuèng cßn 0,67® vµ ®Õn n¨m 2007 th× tiÕp tôc bÞ gi¶m xuèng cßn 0,37® lîi nhuËn. Tuy tiÒn b¸n hµng thu vÒ rÊt cao nh­ng chi phÝ bá ra cßn qu¸ lín do thÞ tr­êng ®Çu vµo cã nhiÒu biÕn ®éng m¹nh, chi phÝ gi¸ vèn cßn qu¸ cao. Mét phÇn nguyªn nh©n lµ do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong n­íc, thÞ tr­êng ®Çu vµo qu¸ khan hiÕm dÉn ®Õn gi¸ c¶ t¨ng cao qua tõng n¨m khiÕn c«ng t¸c thu mua hµng ho¸ cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, mÆt kh¸c do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh c«ng ty muèn tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ng ®ã míi chØ lµ yÕu tè kh¸ch quan do bªn ngoµi t¸c ®éng vµo. MÆt kh¸c, c«ng ty còng cÇn ph¶i xem xÐt kü nh÷ng yÕu kÐm trong kh©u qu¶n lý chi phÝ ®Ó cã thÓ dÇn t¨ng hÖ sè nµy lªn cao. Qua ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y, cho thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n do yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi còng nh­ nh÷ng thiÕu xãt cßn tån t¹i bªn trong c«ng ty. Lîi nhuËn cña c«ng ty cã t¨ng nh­ng t¨ng chËm, c«ng ty cÇn ph¶i tõng b­íc kh¾c phôc nÕu kh«ng sÏ g©y ¶nh h­ëng chung ®Õn t×nh h×nh chung cña c«ng ty. MÆc dï c«ng ty míi ®i vµo cæ phÇn ho¸ nªn c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, song bªn c¹nh ®ã c«ng còng ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ tån t¹i v­íng m¾c cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn ë d­íi ®©y. 1.4.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ tån t¹i. 1.4.1.KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. C«ng ty CPVTNNPX tr­íc ®©y ®­îc sù b¶o hé cña nhµ n­íc nªn trong ho¹t ®éng vÉn cßn nh÷ng yÕu tè chñ quan nh­ û l¹i, kh«ng cã tinh thÇn phÊn ®Êu x©y dùng c«ng ty. Nh­ng mÊy n¨m gÇn ®©y, do c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc cæ phÇn ho¸. Gióp cho c¸c thµnh viªn trong c«ng ty n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc ®­a c«ng ty ph¸t triÓn, x©y dùng c«ng ty tèt h¬n, còng nh­ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong phÇn tr¨m cæ phÇn cña m×nh trong c«ng ty. Do vËy mµ c«ng ty ®· n¨ng ®éng h¬n trong kinh doanh, më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn mang hµng ho¸ ®Õn tËn tay ng­êi sö dông. Tõ khi chuyÓn sang cæ phÇn, c«ng ty ®· kh«ng nghõng häc hái kinh nghiÖm, trau dåi kiÕn thøc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh h¬n mÆc dï trong thêi gian qua thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng g©y bÊt lîi cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n song víi sù lç lùc, cè g¾ng hoµn thiÖn m×nh cña ban gi¸m ®èc còng nh­ toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®· gióp c«ng ty v­ît qua nh÷ng khã kh¨n cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ gióp c«ng ty dÇn dÇn ®i lªn vµ ho¹t ®éng æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn còng nh­ t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. §èi víi c«ng ty cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp Phó Xuyªn còng nh­ mäi c«ng ty kh¸c, muc tiªu lîi nhuËn lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty qu¸n triÖt, coi ®©y lµ nhiÖm vô kinh tÕ hµng ®Çu, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, do ®ã c«ng ty ®· ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cho c«ng ty. Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty t¨ng theo tõng n¨m. ë n¨m 2006 t¨ng cã h¬i chËm nh­ng sang ®Õn n¨m 2007 th× ®· t¨ng cao. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng t¨ng lªn, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· biÕt chó träng h¬n vÒ lÜnh vùc ®Çu t­ tµi chÝnh, mét lÜnh vùc còng rÊt cã t­¬ng lai vµ cã thÓ t¹o thªm lîi nhuËn cho c«ng ty. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh­ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n còng kh«ng cßn n÷a, gióp t¨ng doanh thu cña c«ng ty. C«ng ty ®· quam t©m h¬n tíi vÊn ®Ò chÊt l­îng hµng ho¸ b¸n ra . Lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m ®Òu t¨ng, nã ®¸nh dÊu sù lç lùc hÕt m×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®­a c«ng ty ®i lªn. Lîi nhuËn d­¬ng gióp c«ng ty bï ®¾p ®­îc chi phÝ, tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn ®ång thêi cã thªm tiÒn ®Ó ®Çu t­ vµo kinh doanh. Ngoµi ra, c«ng ty ®· tÝch cùc c¬ cÊu l¹i tæ chøc kinh doanh, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tÝnh chuyªn m«n cao víi c¸c phßng ban. NghÜa vô ®ãng thuÕ víi nhµ N­íc lu«n ®­îc chÊp hµnh ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n, c«ng ty còng ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm, lµ ®Þa chØ quen thuéc cña nhiÒu kh¸ch hµng trong ®Þa bµn, nhê thÕ mµ t¹o thªm ®­îc nguån lîi nhuËn míi, t¹o ®µ ph¸t triÓn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng tiÕp theo. 1.4.2.Tån t¹i vµ nguyªn nh©n. 1.4.2.1.Tån t¹i. MÆc dï trong thêi gian qua, c«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc mét sè nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc trong trêi gian tíi. a. VÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ. C¸c kho¶n chi phÝ cßn gi÷ ë møc rÊt cao vµ kh«ng hÒ cã xu h­íng suy gi¶m. Chi phÝ vÒ gi¸ vèn chiÕm tû träng cao trong tæng chi phÝ. Chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng t¨ng cao dÉn ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kh«ng ®¸ng kÓ. VÊn ®Ò lín nhÊt mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc hiÖn nay lµ qu¶n lý tèt h¬n c¸c kho¶n chi phÝ cña m×nh. C¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp bÞ l¹m dông qu¸ nhiÒu vµ kh«ng ®­îc ban l·nh ®¹o quan t©m. b. T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty CPVTNNPX. Qua ph©n tÝch ë trªn, ta thÊy lîi nhuËn cña c«ng ty cã t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ gi¸ vèn. Tuy doanh thu cña c«ng ty cã t¨ng trong n¨m 2005-2007 nh­ng tû suÊt LN/DTT l¹i cã xu h­íng gi¶m sót. Doanh thu t¨ng cao nh­ng chi phÝ bá ra l¹i qu¸ lín dÉn ®Õn lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng nhiÒu. Tû suÊt LN/VCSH còng gi¶m nhiÒu qua c¸c n¨m. Vèn bá ra nhiÒu nh­ng lîi nhuËn l¹i thu ®­îc Ýt. §ång vèn bá ra ®Çu t­ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. c. VÒ c¸c mÆt kh¸c. MÊy n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng lín, thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt cho nªn doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n. NÒn kinh tÕ dÇn suy tho¸i, søc mua gi¶m, hµng ho¸ bÞ ø ®äng, lóc ®ã th× vèn còng sÏ bÞ ø ®äng, nh­ng v× ph¶i tiÕp tôc duy tr× kinh doanh cho nªn doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ph­¬ng ¸n lµ ®i vay, chi phÝ tr¶ l·i cao dÉn ®Õn lîi nhuËn thu ®­îc ph¶i bá ra ®Ó bï ®¾p chi phÝ lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ cã thÓ bÞ thua lç. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh h¹n chÕ g©y khã kh¨n cho DN trong viÖc tiÕp cËn víi nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi. §«i khi do thiÕu vèn mµ c«ng ty ®· ®Ó tuét mÊt c¬ héi kinh doanh míi. VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: do míi ®i vµo cæ phÇn nªn kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng cßn h¹n chÕ, ch­a øng phã linh ho¹t víi nh÷ng t¸c ®éng bªn ngoµi còng nh­ c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña ®èi thñ dÉn ®Õn c¬ héi ®Çu t­ kh«ng cao. VÒ c¬ së vËt chÊt: Do mÆt b»ng kh«ng ®ñ lín dÉn ®Õn hµng ho¸ kh«ng ®Ó t©p trung mµ ph¶i chia ra nhiÒu kho. MÆt kh¸c, c¸c kho hµng ®· qua nhiÒu n¨m sö dông cã nhiÒu h­ háng g©y ra khã kh¨n trong viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸. VÒ thÞ tr­êng tiªu thô: ThÞ tr­êng tiªu thô lín nhÊt lµ t¹i c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i hay c¸c hé n«ng d©n. Nh­ng do hiÖn nay kh«ng nghõng xuÊt hiÖn nh÷ng dÞch bÖnh cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh ch¨n nu«i, trång trät cña bµ con n«ng d©n dÉn ®Õn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm gi¶m râ rÖt, thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty kh«ng ®­îc më réng. 1.4.2.2. Nguyªn nh©n. a, Nguyªn nh©n chñ quan. Sö dông chi phÝ bÊt hîp lý. C«ng ty vÉn ch­a thËt sù chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ dÉn ®Õn bÞ l¹m dông qu¸ møc. Chi phÝ tµi chÝnh cao phÇn lín lµ ®Ó chi tr¶ l·i tiÒn vay do c«ng ty cã nhiÒu nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶. Nguån vèn sö dông ch­a thËt hiÖu qu¶. C«ng ty míi chØ cã 1 cöa hµng chÝnh nh­ vËy lµ qu¸ Ýt ®Ó cã thÓ giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh ®Õn kh¸ch hµng ë c¸c tØnh thµnh phè kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ch­a thËt sù quan t©m tíi vÊn ®Ò më réng m¹ng l­íi ph©n phèi, còng nh­ më thªm nh÷ng ®¹i lý ë c¸c khu vùc kh¸c ®Ó t¨ng thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty. Víi mÆt hµng lµ vËt t­ th× kh«ng ph¶i ch¹y theo mÉu mèt nh­ c¸c hµng thêi trang, nh­ng yªu cÇu kh¾t khe víi mÆt hµng nµy lµ chÊt l­îng. S¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i c«ng ty ch­a ®­îc ®Ó ý ®Õn. b, Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Do nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. Gi¸ c¶ kh«ng nghõng t¨ng cao dÉn ®Õn l¹m ph¸t. Do ®ã gi¸ c¶ hµng ho¸ ®Çu vµo cña c«ng ty còng t¨ng cao, chi phÝ t¨ng cao dÉn ®Õn kho kh¨n cho c«ng ty trong viÖc huy ®éng vèn còng nh­ khã kh¨n trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm, do gi¸ c¶ t¨ng cao nªn søc mua gi¶m ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu còng nh­ lîi nhuËn cña c«ng ty. Gi¸ c¶ b¸n ra cña c«ng ty ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña quan hÖ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Do ®ã c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n lµm sao ®Ó võa lßng kh¸ch hµng mµ vÉn t¹o ra lîi nhuËn cho c«ng ty. Råi cßn phô thuéc vµo cung cÇu trªn thÞ tr­êng, nÕu cung Ýt cÇu nhiÒu th× c«ng ty míi thu ®­îc lîi nhuËn cao, cßn nÕu ng­îc l¹i th× tæn thÊt sÏ thuéc vÒ phÝa c«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i s¸ng suèt, linh ho¹t vµ kh«ng nghõng ®æi míi. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. §iÒu nµy sÏ ®­îc gi¶i quyÕt ë ch­¬ng sau. Ch­¬ng 2 Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn vËt t­ n«ng nghiÖp phó xuyªn 2.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m võa qua cïng víi nh÷ng ®iÌu kiÖn vèn cã cña m×nh, c«ng ty nhËn ®Þnh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ ph¶i t×m ra h­íng ®i ®óng ®¾n phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña c«ng ty. ViÖc t×m ra mét h­íng kinh doanh thÝch hîp ®Ó cã mét thÞ tr­êng v÷ng ch¾c vµ vÞ trÝ t­¬ng øng lµ môc tiªu ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng ty cÇn ph¶i c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh. Tr­íc m¾t c«ng ty cÇn duy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c mÆt ®ã lµm c¬ së cho ph­¬ng h­íng kinh doanh tiÕp theo. Trong n¨m 2007, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt hîp lý, c¸c kho¶n chi phÝ cßn rÊt cao, còng nh­ c¸c kho¶n nî ng©n hµng lín, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cßn h¹n chÕ. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña m×nh, môc tiªu cô thÓ cña c«ng ty trong n¨m 2008 lµ: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¶i cã lîi nhuËn cao, phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh. Doanh thu b¸n hµng t¨ng 30% so víi n¨m 2007 vµ cè g¾ng duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng cña doanh thu. Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn mét triÖu ®ång, ¸p dông chÕ ®é l­¬ng th­ëng kÞp thêi, hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch hä n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Tõng b­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ n­íc, trÝch nép c¸c quü ®Æc biÖt lµ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp, c¸c kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. §ång thêi cã kÕ ho¹ch ®Ó s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, ®¶m b¶o ®óng ng­êi ®óng viÖc, gi¶m sè ng­êi sö dông tíi møc cÇn thiÕt sao cho c¬ cÊu gän nhÑ mµ v½n ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh bé m¸y c«ng ty mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt. N©ng cao nhËn thøc t­ duy vÒ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t nhu cÇu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó kÞp thêi víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ tù tin h¬n trong kinh doanh. T¨ng c­êng gi¸o dôc, ®µo t¹o n©ng cao, ®µo t¹o l¹i cho phï hîp víi nhiÖm vô míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng nh»m cung cÊp nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu lín. TËp trung thu håi nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu, h¹n chÕ bít c¸c kho¶n vèn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông gióp t¨ng c­êng nguån vèn cho c«ng ty. Tr¶ bít c¸c kho¶n nî ®èi víi ng©n hµng nh»m gi¶m hÖ sè nî, ®¶m b¶o ®éc lËp vµ an toµn tµi chÝnh. ViÖc ®Þnh h­íng môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n nh­ng sÏ lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng ty nÕu nh­ ngay b©y giê c«ng ty kh«ng v¹ch ra ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn diÖn vµ hiÖu qu¶. V× vËy em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p víi hy väng phÇn nµo gióp cho c«ng ty ®¹t vµ v­ît c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra cho n¨m tíi. 2.2.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty CPVTNNPX. Theo nh­ ph©n tÝch th× chØ tiªu lîi nhuËn chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty ph¶i nghiªn cøu t×m ra nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp t¸c ®éng vµo tõng nh©n tè cô thÓ. Tuy nhiªn, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, c¸c c«ng ty kh¸c nhau th­êng cã c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Nh­ng nãi chung, vÉn sÏ tËp trung vµo 2 nhãm gi¶i ph¸p chÝnh lµ t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ. §èi víi c«ng ty CPVTNNPX, víi ®Æc thï kinh doanh cña m×nh cã thÓ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p sau: 2.2.1.Gi¶i ph¸p t¨ng doanh thu b¸n hµng. VÊn ®Ò t¨ng doanh thu b¸n hµng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng tíi sù gia t¨ng vÒ lîi nhuËn cña c«ng ty bëi v× doanh thu cã cao th× lîi nhuËn míi cao ®­îc. Do ®ã, ®Ó t¨ng lîi nhuËn tr­íc hÕt ph¶i t¨ng doanh thu. Muèn t¨ng doanh thu, c«ng ty ph¶i t¨ng ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C«ng ty cÇn tËp trung vµo mét sè biÖn ph¸p sau: 2.2.1.1.Më réng vµ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh. Cã thÓ nãi, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc rÊt hiÖu qu¶ vµ ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Nã võa ®¶m b¶o h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh võa t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung vµo mét sè mÆt hµng kinh doanh chñ ®¹o. Mét DN chØ kinh doanh mét hoÆc mét sè mÆt hµng th× rÊt khã t¨ng doanh thu. Do ®ã, c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, x©y dùng c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh hîp lý, më réng kinh doanh nhiÒu mÆt hµng míi nh»m t¨ng doanh thu. TiÕp tôc kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i, ®©y lµ c¸c mÆt hµng kinh doanh truyÒn thèng, cã thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh vµ c«ng ty ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm. C«ng ty nªn cã thªm nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng th©n quen, kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín, tr¶ tiÒn ngay, v× ®©y vÉn sÏ lµ nh÷ng mÆt hµng ®em l¹i nguån thu æn ®Þnh cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã thÓ tiªu thô thªm c¸c mÆt hµng kh¸c nh­: thuèc thó y, c¸c lo¹i thuèc t¨ng träng…dµnh cho ch¨n nu«i. 2.2.1.2.§Èy m¹nh c«ng t¸c b¸n hµng. §©y lµ nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu b¸n hµng. Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô cã lín th× doanh thu míi cao vµ ng­îc l¹i khèi l­îng tiªu thô nhá th× doanh thu kh«ng thÓ cao ®­îc. C«ng ty nªn x©y dùng tèt hÖ thèng dÞch vô sau b¸n hµng nh­ cã c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng quen cña c«ng ty hay tÆng quµ nh©n dÞp nh÷ng ngµy lÔ, tÕt trong n¨m ®Ó cñng cè mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng. 2.2.1.3.T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng truyÒn thèng, më réng thÞ tr­êng míi lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.Muèn vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau: Nghiªn cøu thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc s¶n xuÊt c¸i g× vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo ®Òu do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. MÆt kh¸c nhu cÇu thÞ tr­êng th­êng xuyªn thay ®æi cho nªn DN nµo linh ho¹t ®iÒu chØnh ho¹t ®éng phï hîp th× sÏ ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i sÏ bÞ ®µo th¶i. V× vËy c«ng ty kh«ng thÓ xem nhÑ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng v× ®iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng ty tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÝch nghi víi thÞ tr­êng. §©y d­îc coi lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng marketing v× chØ khi hiÓu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ m«i tr­êng, kh¸ch hµng th× c«ng ty míi chñ ®éng ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp víi yªu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, t¨ng lîi nhuËn cho DN. CÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c hç trî b¸n hµng, ®Ó thùc hiÖn tèt cÇn ®µo t¹o, n©ng cao kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng cho ®éi ngò c¸n bé, ®Æc biÖt lµ nh©n viªn b¸n hµng vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng. H¬n n÷a, nªn thiÕt lËp quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ban marketing vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm. §Ó cã ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ m«i tr­êng kinh doanh, c«ng ty cÇn ®i s©u vµo nghiªn cøu c¶ m«i tr­êng vi m« vµ vÜ m«. M«i tr­êng vÜ m«: bao gåm nh÷ng yÕu tè vÒ ®Þa lý, kinh tÕ, d©n sè, v¨n ho¸- x· héi, chÝnh trÞ- ph¸p luËt vµ khoa häc kü thuËt. Nh÷ng thay ®æi vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña m«i tr­êng vÜ m« cã thÓ t¹o ra c¬ héi hoÆc g©y nªn rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty cÇn thu thËp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ m«i tr­êng vÜ m« ®Ó cã thÓ kÞp thêi dù b¸o nh÷ng sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng tõ ®ã c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh cho phï hîp. M«i tr­êng vi m«: bao gåm nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty, v× vËy trong thêi gian tíi cÇn tËp trung vµo c¸c h­íng sau: Nghiªn cøu kh¸ch hµng: CÇn thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu cña thÞ tr­êng, tæng hîp vµ ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin ®ã ®Ó cã thÓ ®­a ra c¬ cÊu s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn bao gåm c«ng t¸c dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®æi trong tËp qu¸n ch¨n nu«i cña d©n c­ ë c¸c vïng kh¸c nhau, tõ ®ã c«ng ty cã thÓ kÞp thêi cung cÊp c¸c s¶n phÈm míi mang tÝnh ®Þnh h­íng trªn thÞ tr­êng. Nghiªn cøu vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, ®Ó cã thÓ th¾ng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ c«ng ty ph¶i t×m hiÓu râ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh víi m×nh. Xem xÐt c¸c chiÕn l­îc kinh doanh mµ hä sö dông ®ång thíi dù ®o¸n c¸ch thøc mµ hä sÏ sö dông ®Ó më réng thÞ phÇn tõ ®ã gióp c«ng ty cã kÕ ho¹ch øng phã vµ chiÕn th¾ng trong kinh doanh. §æi míi c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr­êng. C«ng ty nªn chñ ®éng t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh ®Ó gióp kh¸ch hµng thuËn lîi h¬n trong mua hµng. ViÖc më réng m¹ng l­íi ph©n phèi sÏ gióp cho ng­êi tiªu dông biÕt ®Õn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty nhiÒu h¬n còng ®ång nghÜa víi viÖc lµ c«ng ty sÏ b¸n ®­îc nhiÒu hµng h¬n. 2.2.2.T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã ¶nh h­ëng ng­îc chiÒu ®Õn lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho nªn viÖc gi¶m chi phÝ còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng lîi nhu©n nÕu c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi. Qua ph©n tÝch ë ch­¬ng 1 cho thÊy chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty t¨ng qu¸ cao. Do ®ã ®Ó gi¶m chi phÝ trong n¨m nay c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: 2.2.2.1.Sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng t¹i c«ng ty CPVTNNPX ta thÊy c¸c kho¶n chi phÝ cßn ë møc rÊt cao so víi doanh thu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p: 2.2.2.1.Lùa chän nguån cung thÝch hîp. C«ng ty ph¶i chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm nguån hµng víi chi phÝ thÊp, æn ®Þnh vµ h¬n n÷a lµ chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i ®­îc ®¶m b¶o. C«ng ty nªn thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó nguån cung hµng ho¸ lu«n lu«n kÞp thêi víi chÊt l­îng tèt phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty. TiÕt kiÖm chi phÝ thu mua hµng ho¸ th«ng qua qu¶n lý chÆt chÏ kh©u vËn chuyÓn. Chñ ®éng gi¶m gi¸ mua b»ng c¸ch t×m c¸c nguån hµng cã gi¸ mua thÊp nhÊt. C«ng ty ph¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n sao cho tæng gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua lµ thÊp nhÊt. 2.2.2.2.T¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi viÖc sö dông chi phÝ cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi, c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp (CPBH, CPQLDN, CHSXC) c«ng ty nªn qu¶n lý theo dù to¸n, v× c¸c chi phÝ nµy rÊt khã x©y dùng ®Þnh møc. §Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ nµy, c«ng ty nªn lËp ra c¸c b¶ng dù to¸n dùa trªn sè liÖu chi tiªu cña nh÷ng kú tr­íc ®Ó Ên ®Þnh néi dung, khung chi tiªu cho tõng kho¶n môc. Dùa theo b¶ng nµy, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng ty nªn tiÕn hµnh theo dâi, dùa vµo ®ã ®Ó x¸c minh c¸c kho¶n chi v­ît dù to¸n vµ ngoµi dù to¸n, x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®óng néi dung vµ kÐm hiÖu qu¶. §èi víi c¸c kho¶n chi tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i…lµ c¸c kho¶n chi dÔ bÞ l¹m dông g©y l·ng phÝ. C«ng ty cÇn ®Ò ra c¸cnéi quy hay h¹n møc sö dông c¸c kho¶n chi phÝ nµy sao cho tiÕt kiÖm nhÊt. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm: chi phÝ tiÕp kh¸ch, qu¶ng c¸o chi c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÝ, thñ tôc hµnh chÝnh…chi phÝ nµy tuy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ng l¹i cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c kho¶n chi phÝ nµy rÊt dÔ bÞ l¹m dông trong chi tiªu, chi tiªu qu¸ møc, qu¸ kÕ ho¹ch, sö dông vµo viÖc riªng. V× vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ. 2.2.3.Gi¶i ph¸p kh¸c. 2.2.1.3.¸p dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n lîp lý. C«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng còng cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc t¨ng doanh thu b¸n hµng. NÕu nh­ c«ng ty chØ duy tr× mét h×nh thøc lµ thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt th× sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc tiªu thô s¶n phÈm, cã thÓ g©y ra c¶m gi¸c khã chÞu cho kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm vµ hµng ho¸ cña c«ng ty dÔ bÞ ø ®äng. V× vËy c«ng ty cÇn nghiªn cøu, c©n nh¾c ®Ó cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp, lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖu qu¶ nhÊt phï hîp víi c«ng ty vµ còng t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng, võa t¨ng ®­îc doanh thu b¸n hµng, võa ®¶m b¶o thu håi tiÒn hµng. HiÖn nay c«ng ty th­êng ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm, cung cÊp hµng ho¸ tr­íc thanh to¸n sau. Víi ph­¬ng thøc thanh to¸n nh­ vËy, sÏ lµm cho vèn cña c«ng ty dÔ bÞ chiÕm dông, trong khi ®ã b¶n th©n c«ng ty l¹i ph¶i ®i vay vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, c«ng ty nªn cã ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lý h¬n nh­ yªu cÇu kh¸ch hµng tr¶ tiÒn tr­íc víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh, yªu cÇu kh¸ch hµng ®Æt cäc…nh­ng cè g¾ng lµm sao vÉn gi÷ ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng vµ c«ng ty vÉn cã lîi thÕ trong kinh doanh. 2.2.3.2.X©y dùng c¬ cÊu vèn hîp lý vµ gi¶m hÖ sè nî. HiÖn nay mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh, nhµ n­íc kh«ng can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Do vËy, viÖc tr«ng chê vµo nguån vèn cña nhµ n­íc lµ kh«ng thÓ. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó t¨ng vèn chñ së h÷u, gi¶m hÖ sè nî c«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: Huy ®éng vèn nhµn rçi tõ chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tõ ®ã gãp phÇn lµm t¨ng vèn, ®ång thêi n©ng cao ®­îc ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. T¨ng c­êng thu håi c¸c kho¶n nî, kh«ng ®Ó vèn bÞ chiÕm dông qu¸ lín vµ qu¸ l©u nh­ vËy, bëi mét mÆt c«ng ty ph¶i ®i vay nî ®Ó tµi trî cho nhu cÇu vèn kinh doanh trong khi l¹i ®Ó kh¸ch hµng chiÕm dông vèn qu¸ lín nh­ vËy lµ kh«ng hîp lý. Gi¶m bít c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ gi¶i phãng mét l­îng vèn lín cho c«ng ty ®Ó tµi trî cho c¸c nhu cÇu vÒ vèn, h¹n chÕ ®­îc vay nî vµ cã tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®èi víi kh¸ch hµng. CÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vèn b»ng tiÒn, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n tiÒn t¹m thêi nhµn dçi, ph¶i cã c¸ch sö dông ®em l¹i hiÖu qu¶. 2.2.3.3.N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dung vèn c«ng ty cÇn tËp trung vµo c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu: Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng th× c«ng ty nªn quy ®Þnh râ ph­¬ng thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n cô thÓ, c¸c ®iÒu kho¶n vi ph¹m hîp ®ång vµ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan. §ång thêi c«ng còng nªn nghiªn cøu ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p thu håi nî ®óng kú h¹n mµ vÉn gi÷ ®­îc c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi b¹n hµng. §Þnh kú tiÕn hµnh kiÓm kª, kiÓm so¸t ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c sè vèn l­u ®éng hiÖn cã ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh chªnh lÖch gi÷a thùc tÕ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. Qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh: hÖ thèng nhµ x­ëng, cöa hµng…nh»m ®¶m b¶o chi phÝ vËt chÊt, b¶o qu¶n hµng ho¸ ë møc thÊp, sö dông hiÖu qu¶ nhµ x­ëng, kho tµng. Do c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i nªn c«ng ty cÇn ph¶i l­u ý møc dù tr÷ hµng tån kho hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng l­u tr÷ qu¸ nhiÒu dÉn ®Õn ø ®äng vèn, hay qu¸ Ýt dÉn ®Õn mÊt c¬ héi kinh doanh. 2.2.1.5.Gi¶i ph¸p vÒ con ng­êi. §µo t¹o nguån nh©n lùc tèt sÏ gióp cho c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ t­ duy nh¹y bÐn, muèn vËy c«ng ty cÇn: X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o toµn diÖn tõ c¸n bé l·nh ®¹o ®Õn ®éi ngò nh©n viªn. Cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng kÞp thêi nh»m khÝch lÖ, ®éng viªn tinh thÇn lao ®éng cña anh chÞ em trong c«ng ty. Trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n cho ng­ßi lao ®éng, gióp hä ý thøc trong viÖc tiÕt kiÖm còng nh­ b¶o qu¶n tµi s¶n chung, g¾n quyÒn lîi cña hä víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. CÇn x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban còng nh­ tr¸ch nhiÖm ®Ó ®¶m b¶o mçi phßng ban hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh vµ g¸nh chÞu thiÖt h¹i do hä g©y ra. Thªm vµo ®ã, c«ng ty nªn ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý sÏ gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý, gi¶m chi phÝ, thêi gian vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ cao h¬n. Ngoµi ra c«ng ty cÇn nghiªn cøu ®Ó cã nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.3.Mét sè kiÕn nghÞ. Trªn c¬ së t×m hiÓu vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty CPVTNNPX trong 3 n¨m qua cïng víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®· ®­a ra, em xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ sau: 2.3.1.KiÕn nghÞ víi c«ng ty CPVTNNPX. Nªn x©y dùng mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. ChØ cÇn x©y dùng mét c¸ch ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty nªn x©y dùng mét chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i mét c¸ch cã hiÖu qu¶, chÝnh s¸ch nµy mét mÆt ph¶i kÝch thÝch ®­îc tiªu thô hµng ho¸, t¨ng doanh thu dång thêi vÉn ®¶m b¶o cho c«ng ty thu håi nî ®óng h¹n vµ t¹o nªn mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty nªn x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch nµy ph¶i s¸t víi ho¹t ®éng thùc tÕ cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho c«ng ty chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng, kh«ng bÞ ®éng trong c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. 2.3.2.KiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc. MÆc dï cã nhiÒu lç lùc trong c¶i tiÕn chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ, m«i tr­êng kinh doanh ë ViÖt Nam vÉn cßn rÊt nhiÒu trë ng¹i ®èi víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty.Nhµ n­íc cÇn t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khi hç trî tõ quü hç trî ph¸t triÓn. C«ng ty CPVTNNPX nãi riªng, DN võa vµ nhá nãi chung cÇn cã cÊu tróc vèn c©n ®èi víi c¸c bé phËn cÊu thµnh nh­: vèn chñ së h÷u, thu nhËp gi÷ l¹i vµ c¸c nguån vèn vay. ThiÕu vèn lu«n lµ c¶n trë nghiªm träng ®èi víi c«ng ty. ViÖc ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp lµm cho nhµ ®Çu t­ , ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhá khã tiÕp cËn víi nguån tÝn dông ­u ®·i ®Çu t­. TiÕp tuc thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, kh«ng nªn cã th¸i ®é ®Þnh kiÕn ®èi víi bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo. Kinh tÕ nhµ n­íc ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ nh©n tè më ®­êng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. DN nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh cñng cè s¾p xÕp ®iÒu chØnh c¬ cÊu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Ó cã l·i. §iÒu cÇn l­u ý lµ DN nhµ n­íc cÇn c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn th­¬ng tr­êng, xo¸ mäi bao cÊm tõ phÝa nhµ n­íc t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng, kh«ng cã bÊt kú sù kú thÞ nµo gi÷a khu vùc kinh tÕ t­ nh©n víi c¸c khu vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong tiÕp cËn c¸c yÕu tè ®Çu vµo: ®Êt ®ai, vèn, lao ®éng…vµ c¸c yÕu tè ®Çu ra, tæ chøc ph©n phèi s¶n phÈm. NÕu kh«ng cã sù b×nh ®¼ng sÏ h¹n chÕ thËm chÝ triÖt tiªu, mÊt ®éng lùc ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Cho nªn hÖ thèng luËt ph¸p cÇn ®ång bé, tr¸nh bÞ chång chÐo, trïng lÆp, lÊn s©u vµ m©u thuÉn. KÕt luËn Lîi nhuËn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong s¶n suÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña DN nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÝnh v× vËy mµ mäi DN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Òu phÊn ®Êu hÕt m×nh v× môc tiªu lîi nhu©n. Trong thêi gian qua, c«ng ty CPVTNNPX ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËnvµ n©ng cao ®êi sèng mäi mÆt cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt tèt h¬n trong thêi gian tíi, víi tiÒm lùc vèn cã vµ sù cè g¾ng lç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty sÏ kh«ng nghõng lín m¹nh vµ v­¬n xa h¬n n÷a trong t­¬ng lai. Sau thêi gian thùc tËp ë c«ng ty CPVTNNPX, ®­îc tiÕp xóc víi thùc tÕ còng nh­ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng, víi sù gióp ®ì cña th¹c sÜ Lª ThÞ DiÖu HuyÒn vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. Em rÊt mong nh©n ®­îc sù gãp ý, phª b×nh cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong tr­êng vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. §Æc biÖt em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o-th¹c sÜ Lª ThÞ DiÖu HuyÒn ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong suèt thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2005-2007 ®vÞ:®ång chØ tiªu 2005 2006 2007 Tµi S¶n A-Tµi s¶n ng¾n h¹n 1842266668 1713043624 2983938047 I.TiÒn vµ c¸c kho¶n t® tiÒn 52334505 155680029 319493965 1)TiÒn 50459600 103962800 168362000 2)C¸c kho¶n t® tiÒn 1874905 51717229 151131965 II.C¸c kho¶n ®Çu t­ TC ng¾n h¹n - - - III.C¸c kho¶n ph¶i thu 693917520 764691727 521544200 1)Ph¶i thu KH 640963254 738460961 456663800 2)Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n - - - 3)Ph¶i thu néi bé 81954266 - - 4)C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c - 46730766 100880400 5)Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) (2900000) (20500000) (36000000) IV.Hµng tån kho 680756369 402274321 1509014526 1)Hµng tån kho 680756369 402274321 1502014526 2)Dù phßng gi¶m gi¸ HTK (*) - - (7000000) V.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 415258274 390397647 640885356 1)Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 343211000 382075250 629100000 2)C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu 22047274 8322397 11785356 3)TS ng¾n h¹n kh¸c 50000000 - - B-Tµi s¶n dµi h¹n 207434793 491568244 776472244 I.C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n - - - II.Tµi s¶n cè ®Þnh 207434793 491568244 776472244 1)TSC§ h÷u h×nh 207434793 491568244 776472244 - Nguyªn gi¸ 237934793 532068244 866068244 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) (325000000 (40500000) (89596000) 2)TSC§ thuª TC - - - 3)TSC§ v« h×nh - - - 4)Chi phÝ XDCB dë dang - - - III.BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ - - - IV.C¸c kho¶n ®Çu t­ TC dµi h¹n - - - V.TS dµi h¹n kh¸c - - - Tæng tµi s¶n 2049701461 2204611868 3760410291 Nguån Vèn A-Nî ph¶i tr¶ 1332508846 1312201253 1700910369 I.Nî ng¾n h¹n 1332508846 1312201253 1700910369 1)Vay vµ nî ng¾n h¹n 577000000 598402000 812248686 2)Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 711437306 671651764 845375683 3)Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc - - - 4)ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN - 42147489 43286000 5)Ph¶i tr¶ CNV - - - 6)Chi phÝ ph¶i tr¶ - - - 7)Ph¶i tr¶ néi bé - - - 8)C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 44071540 - - II.Nî dµi h¹n - - - B-Vèn chñ së h÷u 717192615 892410615 2059499922 I.Vèn CSH 693352100 869752100 2021524377 1)Vèn ®Çu t­ cña CSH 603352100 718000100 1829256300 2)ThÆng d­ vèn cæ phÇn - - - 3)Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS - - - 4)Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i - - - 5)Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn - - - 6)Quü dù phßng TC 90000000 120800000 156678000 7)Quü kh¸c - - - 8)Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi - 30952000 35590077 II Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 23840515 22658515 37975545 1)Quü khen th­ëng phóc lîi 23840515 22658515 37975545 2)Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh nªn TSC§ - - - Tæng nguån vèn 2049701461 2204611868 3760410291

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Phú Xuyên.doc