Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Mở đầu 1- Tính cấp thiết của đề tài : Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng hơn bẩy mươi năm qua Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo; kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung quan trọng của phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận của công tác xây dựng Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, có nhiều cơ hội và thách thức lớn. Tình hình thế giới có nhiều biến đổi cực kỳ phức tạp, mặt trái của cơ chế thị trường tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bốn nguy cơ Đảng ta đã từng chỉ rõ vẫn đang tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau; những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đội ngũ cán bộ đảng viên; một số ít tỏ ra dao động hoang mang mất niềm tin, giảm sút ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng, sa ngã. Đặc biệt tình trạng vi phạm về nguyên tắc quản lý kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tha hoá về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng; hơn bất cứ lúc nào, công tác xây dựng Đảng thật sự trở thành nhiệm vụ then chốt. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng cần được tăng cường, nhất là trong công tác xây Đảng nói chung và công tác kiểm tra nói riêng. Do đó công tác kiểm tra luôn phải được đổi mới và nâng cao chất lượng để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đường sắt Việt Nam là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đường sắt Việt Nam có đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên được rèn luyện thử thách và trưởng thành qua nhiều thời kỳ, vững vàng trước tình hình mới. Tuy nhiên, cũng còn một số ít cán bộ, đảng viên vẫn còn hoang mang, dao động trước khó khăn, chạy theo đồng tiền dẫn tới tha hoá biến chất, làm mất lòng tin. Chính vì vậy, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đường sắt Việt Nam đã xác định công tác kiểm tra của Đảng nói chung và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra nói riêng hết sức nặng nề. Việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong giai đoạn cách mạng hiện nay là vô cùng cấp thiết, là nhiệm vụ trọng tâm cần được nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ Đường sắt Việt Nam luôn trong sạch vững mạnh. Qua thực tế làm công tác kiểm tra tại Đảng bộ Đường sắt trong thời gian vừa qua, tôi nhận thấy việc "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong giai đoạn cách mạng hiện nay" là vấn đề cấp thiết và cần được quan tâm giúp cho công tác kiểm tra của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới trong tình hình hiện nay. 2- Mục đích, nhiệm vụ của luận văn: a- Mục đích: Làm sáng tỏ những vấn đề mang tính chất lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng, làm cơ sở giúp cho đảng viên và các cấp uỷ đảng nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra. Qua đó thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện và có những biện pháp hữu hiệu để cho công tác kiểm tra nói chung và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra nói riêng đạt hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, góp phần xây dựng và củng cố Đảng hiện nay. b- Nhiệm vụ : Luận giải những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra nói chung, vị trí tầm quan trọng về hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra đối với công tác kiểm tra. Đánh giá thực trạng hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong công tác kiểm tra. Tìm nguyên nhân để nâng cao năng lực hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra trong công tác này; đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 3- Phạm vi nguyên cứu của luận văn : Đề tài đi sâu phân tích chất lượng hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt từ sau Đại hội VIII Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (2001 đến nay). 4- Kết cấu của luận văn : Ngoài phần mở đầu, kiến nghị, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 2 chương và 4 tiết.

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ®¹o cña tæ chøc ®¶ng ch−a ph¸t huy hÕt t¸c dông, cßn cã biÓu hiÖn lóng tóng trong chØ ®¹o sinh ho¹t. Mét sè c¸n bé vμ ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 cÊp uû ch−a t«n träng vμ thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ; bÖnh quan liªu, ®éc ®o¸n, côc bé ®Þa ph−¬ng, kÌn cùa, ®Þa vÞ, chñ nghÜa c¸ nh©n cßn diÔn ra kh¸ phøc t¹p; mét sè n¬i néi bé mÊt ®oμn kÕt nghiªm träng. Thùc tr¹ng ®ang ®Æt ra nh÷ng khã kh¨n vμ th¸ch thøc kh«ng nhá ®ßi hái mçi tæ chøc ®¶ng vμ c¸n bé ®¶ng viªn ph¶i cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng nãi chung, c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng nãi riªng ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña xu thÕ thêi ®¹i, thùc hiÖn môc tiªu " D©n giμu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vμ v¨n minh". Muèn thùc hiÖn ®−îc môc tiªu Êy tr−íc hÕt §¶ng ta ph¶i tù ®æi míi vμ chØnh ®èn, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vμ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng, v÷ng vμng tr−íc mäi khã kh¨n, chñ ®éng ®Ò ra chiÕn l−îc vμ s¸ch l−îc phï hîp víi tõng giai ®o¹n, b»ng nh÷ng b−íc ®i thÝch hîp, ®Èy lïi nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc ®−a sù nghiÖp ®æi míi ®i ®Õn th¾ng lîi. Trong sù nghiÖp ®æi míi c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, th× viÖc ®æi míi vμ n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm tra vμ ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng, ®Æc biÖt lμ kiÓm tra viÖc chÊp hμnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, kiÓm tra tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m. Tõ NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø V, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh : "L·nh ®¹o mμ kh«ng kiÓm tra th× coi nh− kh«ng l·nh ®¹o " (8,tr 123). §¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng ®· chØ ra ph−¬ng h−íng c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng lμ : "C«ng t¸c kiÓm tra cã vÞ trÝ cùc kú quan träng trong toμn bé ho¹t ®éng l·nh ®¹o cña §¶ng. KiÓm tra vμ gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng lμ nhiÖm vô cña toμn §¶ng. Néi dung kiÓm tra bao gåm viÖc kiÓm tra chÊp ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 hμnh ®−êng lèi chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÊp hμnh nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t ®¶ng, gi÷ g×n phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña ®¶ng viªn. Th«ng qua kiÓm tra mμ ph¸t huy −u ®iÓm, ph¸t huy nh©n tè míi, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, bæ sung, ph¸t triÓn hoÆc ®iÒu chØnh chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, xö lý sai ph¹m" (11,tr 150). Ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra ®iÒu 32 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh : " KiÓm tra ®¶ng viªn kÓ c¶ cÊp uû viªn cïng cÊp khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m tiªu chuÈn ®¶ng viªn, tiªu chuÈn cÊp uû viªn vμ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn. KiÓm tra tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m trong viÖc chÊp hμnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, c¸c nguyªn t¾c tæ chøc cña §¶ng, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra vμ thi hμnh kû luËt trong §¶ng. Xem xÐt, kÕt luËn nh÷ng tr−êng hîp vi ph¹m kû luËt, quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp uû thi hμnh kû luËt. Gi¶i quyÕt tè c¸o ®èi víi tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ kû luËt ®¶ng. KiÓm tra tμi chÝnh cña cÊp uû cÊp d−íi vμ cña c¬ quan tμi chÝnh cÊp uû cïng cÊp" (14, tr 45,46). Víi vÞ trÝ lμ nÒn t¶ng, lμ tÕ bμo, h¹t nh©n cña §¶ng, lμ n¬i biÕn mäi chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng thμnh hμnh ®éng thùc tiÔn, c¸c tæ chøc ®¶ng ë c¬ së lμ ng−êi dÉn d¾t quÇn chóng vμ tæ chøc cho quÇn chóng thùc hiÖn. C«ng t¸c kiÓm tra, nhÊt lμ c«ng t¸c kiÓm tra ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng ho¹t ®éng trong c¸c m«i tr−êng th−êng dÔ nÈy sinh dÊu hiÖu vi ph¹m cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt vμ xö lý mét c¸ch nghiªm tóc, gi÷ cho ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 §¶ng ta trong s¹ch v÷ng m¹nh, ®ñ søc l·nh ®¹o vμ lμ tÊm g−¬ng cho quÇn chóng noi theo. §¶ng uû §−êng s¾t ViÖt Nam nãi chung, Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t nãi riªng tõ thùc tr¹ng cña m×nh (nh− ®· tr×nh bμy ë trªn) ®· ®Ò ra ph−¬ng h−íng vμ nhiÖm vô cho c«ng t¸c kiÓm tra lμ : Tæ chøc tèt bé m¸y vμ c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng, thanh tra chÝnh quyÒn vμ kiÓm tra cña ®oμn thÓ quÇn chóng. T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸o dôc, ng¨n ngõa nh÷ng c¸n bé ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng vi ph¹m kû luËt ®¶ng, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc. Néi dung vμ ®èi t−îng kiÓm tra cÇn ®i s©u vμo nh÷ng ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng cã dÊu hiÖu vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ng−êi ®¶ng viªn, thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch, vÊn ®Ò d©n chñ c«ng khai, c«ng b»ng, hÖ thèng quy chÕ vμ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, c«ng t¸c qu¶n lý tμi chÝnh, vËt t−, lao ®éng vμ thu chi ®¶ng phÝ  C«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng ph¶i thùc hiÖn ®óng ph−¬ng ch©m : C«ng minh, chÝnh x¸c, kÞp thêi ; lμm tèt c«ng t¸c kiÓm tra th−êng xuyªn, thùc hiÖn kú sinh ho¹t nμo còng cã ®¶ng viªn ®−îc kiÓm tra, tù phª b×nh vμ phª b×nh; hμng th¸ng còng cã chi bé, ®¶ng bé ®−îc kiÓm tra. §¶m b¶o tèt thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra lμ thùc hiÖn tèt mét trong nh÷ng chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng, ®ãng gãp vai trß quan träng trong toμn bé c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ë §¶ng bé §−êng s¾t. Kinh nghiÖm thùc tiÔn cho thÊy : ë ®©u cÊp uû coi träng c«ng t¸c kiÓm tra th× ë ®ã kû c−¬ng trong §¶ng ®−îc gi÷ v÷ng, néi bé §¶ng ®oμn kÕt, æn ®Þnh; viÖc thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc ®−îc ®óng ®¾n, Ýt vi ph¹m, ®¹t ®−îc nhiÒu thμnh tùu ®¸ng kÓ, mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vμ quÇn chóng ®−îc cñng cè, lßng tin ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 vμo sù l·nh ®¹o cña cÊp uû ®−îc n©ng lªn; ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cã nhiÒu thuËn lîi, c«ng t¸c kiÓm tra cã t¸c dông vμ hiÖu qu¶ râ rÖt, gãp phÇn tÝch cùc vμo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ vμ x©y dùng §¶ng bé v÷ng m¹nh. Tuy nhiªn, còng cã mét sè cÊp uû nhËn thøc ch−a ®Çy ®ñ vμ thèng nhÊt, ch−a ph©n biÖt râ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c kiÓm tra cña cÊp uû víi c«ng t¸c kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra, nªn ch−a coi träng c«ng t¸c kiÓm tra, Ýt quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, ch−a t¹o ®iÒu kiÖn cho Uû ban kiÓm tra ho¹t ®éng. ThËm chÝ cã n¬i cÊp uû cßn"kho¸n tr¾ng " c«ng t¸c kiÓm tra cho Uû ban kiÓm tra vμ coi ®ã lμ nhiÖm vô cña Uû ban kiÓm tra. V¨n kiÖn §¹i héi IX chØ râ : " T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra cña c¸c cÊp uû, cña Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp, tËp trung vμo c¸c néi dung chñ yÕu : thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc; chÊp hμnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ vμ quy chÕ lμm viÖc; cñng cè ®oμn kÕt néi bé, gi¸o dôc rÌn luyÖn, n©ng cao phÈm chÊt, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña c¸n bé, ®¶ng viªn" (11,tr 146). Quy tr×nh kiÓm tra ®¶ng viªn hay tæ chøc ®¶ng khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m ®Òu thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù, n¾m v÷ng t− t−ëng chØ ®¹o cña c«ng t¸c kiÓm tra lμ : Chñ ®éng, chiÕn ®Êu, gi¸o dôc vμ hiÖu qu¶. N¾m v÷ng ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n cña c«ng t¸c kiÓm tra lμ ph¶i dùa vμo tæ chøc ®¶ng, ph¸t huy tinh thÇn tù gi¸c cña ®¶ng viªn vμ tæ chøc, vai trß tham gia x©y dùng §¶ng cña quÇn chóng vμ lμm tèt c«ng t¸c thÈm tra x¸c minh, ®ång thêi chän h×nh thøc kiÓm tra thÝch hîp. Nh−ng vÊn ®Ò cÇn chó ý lμ ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a kiÓm tra cña §¶ng víi thanh tra cña chÝnh quyÒn, kiÓm tra cña c¸c ®oμn thÓ quÇn chóng trong qu¸ tr×nh kiÓm ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 tra lμ v« cïng quan träng. NÕu kh«ng cã lùc l−îng m¹nh, ®ång bé th× t¸c dông cña c«ng t¸c kiÓm tra vμ hiÖu qu¶ sau kiÓm tra còng sÏ h¹n chÕ. §¶ng bé §−êng s¾t ViÖt Nam do ®Æc thï riªng cßn nhiÒu chi, ®¶ng bé viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ lμ lμm c«ng t¸c vËn t¶i nh−ng t− c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ mμ chØ lμ nh÷ng c«ng ®o¹n nhÊt ®Þnh, tõ ®ã muèn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c tèt, xÊu (nhiÖm vô hoμn thμnh ®Õn ®©u?) còng rÊt khã. VÝ dô : C«ng t¸c phôc vô hμnh kh¸ch ®i tÇu tõ Hμ Néi ®Õn Thμnh phè Hå ChÝ Minh ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n nh− : Nhμ ga b¸n vÐ, ®ãn kh¸ch, tiÔn kh¸ch, chÊt l−îng phôc vô trªn tμu; ®Çu m¸y, toa xe, ®iÒu hμnh vËn t¶i, ®¶m b¶o an toμn hoÆc §¶ng bé nh− XÝ nghiÖp ®Çu m¸y, mét tæ l¸i m¸y ®i mét vßng khÐp kÝn ®¶m b¶o an toμn còng ph¶i qua c¸c kh©u nh− : thî söa ch÷a, cÊp ph¸t nhiªn liÖu, ®iÒu ®éng ban l¸i m¸y  khi cã trë ng¹i ph¶i mÊt nhiÒu c«ng ®o¹n míi quy tr¸ch nhiÖm. V× vËy viÖc ®¸nh gi¸ chi bé nμo lμm tèt lμ vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n. NhiÒu ®¶ng bé cã c¸c bé phËn l−u ®éng, ph©n t¸n nªn viÖc tæ chøc kiÓm tra còng rÊt khã kh¨n nh− : ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é sinh ho¹t cña cña chi bé, cña cÊp uû th−êng sè ®¶ng viªn kh«ng ®ñ do ph¶i lªn ban kÝp, nªn sinh ho¹t kh«ng ®óng ®Þnh kú, néi dung sinh ho¹t s¬ sμi, kh«ng ®−îc c¶i tiÕn, c¸ biÖt cã chi bé sinh ho¹t ghÐp, mçi lÇn sinh ho¹t rÊt khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian ®i l¹i . Do vËy c«ng t¸c ®¶ng vô nh− ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi, thu nép ®¶ng phÝ hay truyÒn ®¹t c¸c nghÞ quyÕt cña cÊp trªn th−êng chËm. Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t ViÖt Nam ®· chñ ®éng x©y dùng ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kiÓm tra, tËp trung vμo nh÷ng tæ chøc ®¶ng cã m«i tr−êng ho¹t ®éng dÔ ph¸t sinh tiªu cùc, gi¶i quyÕt døt diÓm nh÷ng tæ chøc cã dÊu hiÖu vi ph¹m trong viÖc chÊp hμnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 kiÓm tra vμ thi hμnh kû luËt trong §¶ng  Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t kh«ng thô ®éng chê cã dÊu hiÖu vi ph¹m míi kiÓm tra mμ tËp trung thêi gian tho¶ ®¸ng cho viÖc kiÓm tra sù l·nh ®¹o cña cÊp uû cÊp d−íi ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra ë c¬ së vμ lμm nhiÖm vô do cÊp uû giao; qua ®ã ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m cña c¸n bé, ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa kh«ng ®Ó cho vi ph¹m nhá trë thμnh vi ph¹m lín, vi ph¹m Ýt nghiªm träng trë thμnh nghiªm träng. NÕu nh÷ng tæ chøc cã vi ph¹m ®Õn møc ph¶i thi hμnh kû luËt th× Uû ban kiÓm tra ®Ò nghÞ c¸c cÊp tiÕn hμnh lμm nghiªm tóc ®Ó c«ng t¸c kiÓm tra cã hiÖu qu¶. D−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû, Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp trong §¶ng bé §−êng s¾t lu«n b¸m s¸t h−íng dÉn cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng, m¹nh d¹n võa lμm võa rót kinh nghiÖm, më réng thªm ph¹m vi thu thËp th«ng tin nh− th«ng qua c¸c buæi : giao ban s¶n xuÊt, giao ban t− t−ëng, liªn ngμnh, c¸c ®oμn thÓ, dùa vμo hßm th− gãp ý, phiÕu tù kiÓm tra ®¶ng viªn, phiÕu b¸o sinh ho¹t cÊp uû vμ chi bé, th«ng qua lÞch tiÕp d©n hμng tuÇn, th− ph¶n ¶nh cña hμnh kh¸ch, chñ hμng ®Ó ph©n tÝch vμ xö lý th«ng tin x¸c ®Þnh dÊu hiÖu vi ph¹m, tõ ®ã ph©n tÝch chän néi dung vi ph¹m, nh÷ng träng t©m cÇn thÈm tra x¸c minh, bè trÝ lùc l−îng vμ quyÕt ®Þnh kiÓm tra. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ngμnh §−êng s¾t, ngoμi nh÷ng vi ph¹m cña c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ ®¹o ®øc lèi sèng vμ chuyªn m«n nghiÖp vô cßn cã nh÷ng vi ph¹m thuéc vÒ quy tr×nh quy ph¹m, quy t¾c kü thuËt riªng cña ngμnh §−êng s¾t. Do vËy c«ng t¸c kiÓm tra ®ßi hái ph¶i cã sù phèi kÕt hîp víi tõng vô viÖc, bè trÝ c¸n bé thÈm tra tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, chuyªn ngμnh theo yªu cÇu vμ néi dung kiÓm tra. MÆt kh¸c c¨n cø vμo t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ, tÝnh chÊt vi ph¹m cña vô viÖc ®Ó ®Ò ra ph−¬ng ph¸p ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 kiÓm tra thÝch hîp gän nhÑ ®¹t kÕt qu¶ vμ chÊt l−îng mμ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh. Tuy nhiªn thùc hiÖn nhiÖm vô nμy còng gÆp khã kh¨n, phÇn lín chñ nhiÖm vμ c¸c thμnh viªn Uû ban kiÓm tra c¬ së lμ kiªm chøc, cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ c¶ vÒ chuyªn s©u vμ thêi gian, cßn biÓu hiÖn mÆc c¶m ng¹i va ch¹m, nhÊt lμ ®ông ®Õn c¸n bé chñ chèt, c¸n bé cã chøc cã quyÒn nªn t×nh tr¹ng ®¶ng viªn cã dÊu hiÖu vi ph¹m kh«ng ®−îc kiÓm tra hoÆc kiÓm tra nh−ng chÊt l−îng kh«ng cao. NhiÖm vô cu¶ Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t cÇn tËp trung vμo nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ nh− sau : Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t vμ Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cÇn n¾m v÷ng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®−îc §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh vμ nhiÖm vô cÊp uû giao. C¨n cø vμo nghÞ quyÕt cña Ban chÊp hμnh §¶ng bé §−êng s¾t, nghÞ quyÕt cña cÊp uû cÊp m×nh ®Ó tham m−u x©y dùng ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kiÓm tra cña cÊp uû vμ Uû ban kiÓm tra; gióp cÊp uû cïng cÊp l·nh ®¹o chØ ®¹o, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kiÓm tra theo ®iÒu 30 §iÒu lÖ §¶ng vμ ChØ thÞ 29 CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ (kho¸ VIII) vÒ " T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng" . Träng t©m tiÕp tôc kiÓm tra thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng 6 (lÇn2) vÒ "§Èy m¹nh cuéc vËn ®éng x©y dùng chØnh ®èn §¶ng, ng¨n chÆn ®Èy lïi tÖ tham nhòng, l·ng phÝ"; thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. KiÓm tra tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp uû ®¶ng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, ®¶ng viªn, thùc hiªn quy chÕ lμm viÖc cña cÊp uû, cña Uû ban kiÓm tra; Quy ®Þnh 19 Q§/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®−îc lμm. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Thùc hiÖn cã chÊt l−îng hiÖu qu¶ nhiÖm vô cña Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp ®−îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 32 §iÒu lÖ §¶ng. T¨ng c−êng n¾m b¾t th«ng tin, ph©n tÝch xö lý th«ng tin khi ph¸t hiÖn ®¶ng viªn, tæ chøc ®¶ng cã dÊu hiÖu vi ph¹m, tiÕn hμnh lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra kÞp thêi; phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®¬n th− tè c¸o ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng tr−íc hÕt lμ nh÷ng ®¶ng viªn thuéc diÖn cÊp uû qu¶n lý, c¸n bé diÖn quy ho¹ch, ®Ò b¹t vμ bÇu cö vμo cÊp uû vμ c¸c ®oμn thÓ; tiÕn hμnh th−êng xuyªn viÖc xem xÐt xö lý kû luËt ®¶ng vμ phôc vô cÊp uû xö lý kÞp thêi nh÷ng ®¶ng viªn vi ph¹m theo ®óng ph−¬ng h−íng, ph−¬ng ch©m, nguyªn t¾c vμ thñ tôc. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khiÕu n¹i kû luËt ®¶ng. Chñ ®éng tiÕn hμnh nhiÖm vô kiÓm tra vμ ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra, kÞp thêi uèn n¾n nh÷ng tån t¹i vÒ l·nh ®¹o, thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra cña cÊp uû vμ ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra cÊp d−íi. §Þnh kú cã s¬, tæng kÕt ®Ó rót kinh nghiÖm; kÞp thêi biÓu d−¬ng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, ®ång thêi chÊn chØnh, kh¾c phôc c¸c thiÕu sãt tån t¹i trong c«ng t¸c kiÓm tra . §Ó thùc hiÖn néi dung trªn, cÊp uû vμ Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cÇn : TiÕp tôc qu¸n triÖt s©u s¾c quan ®iÓm nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, c¸c quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh cña Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng vμ chØ ®¹o, h−íng dÉn cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng, thùc hiÖn nghiªm chØnh quy chÕ lμm viÖc ®· ®Ò ra. B¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn thuéc §¶ng bé m×nh ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh kiÓm tra cña cÊp uû vμ Uû ban kiÓm tra ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 cho phï hîp, cã träng t©m, träng ®iÓm; chñ ®éng n¾m b¾t th«ng tin, ph¸t hiÖn dÊu hiÖu vi ph¹m, ®Ó kiÓm tra, ng¨n ngõa tiªu cùc vμ xö lý vi ph¹m. Coi träng c«ng t¸c ®μo t¹o, båi d−ìng, tËp huÊn nghiÖp vô kiÓm tra cho ®éi ngò c¸n bé kiÓm tra ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c, tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n vμ nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt kh¸c kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu trong t×nh h×nh míi. T¨ng c−êng sù chØ ®¹o, h−íng dÉn cña Uû ban kiÓm tra cÊp trªn ®èi víi Uû ban kiÓm tra cÊp d−íi, th−êng xuyªn phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Uû ban kiÓm tra víi c¸c ban cña cÊp uû vμ c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó tiÕn hμnh nhiÖm vô ®−îc thuËn lîi, cã chÊt l−îng, hiÖu qu¶. 2.2- Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t. KiÓm tra lμ sù xem xÐt l¹i nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc cña con ng−êi ®Ó nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc so víi yªu cÇu, môc ®Ých, chØ tiªu ®· x¸c ®Þnh; t×m ra nh÷ng −u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm; tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo. Cã thÓ nãi c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng xÐt vÒ b¶n chÊt lμ sù t¸c ®éng s©u s¾c, cã hÖ thèng vμ ®Þnh h−íng vμo qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi vμ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Cã thÓ xem xÐt, ph©n tÝch kh¸i niÖm ®ã tõ ba khÝa c¹nh chñ yÕu sau : Mét lμ : C«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng nh− lμ mét c«ng cô quan träng, mét nguyªn t¾c chÝnh cña l·nh ®¹o, cña c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Hai lμ : C«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng lμ mét ph−¬ng tiÖn nh»m b¶o ®¶m vai trß l·nh ®¹o, vai trß tiªn phong cña §¶ng. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Ba lμ : C«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng lμ mét ph−¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong quan hÖ néi bé §¶ng. Tõ viÖc xem xÐt nªu trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh : C«ng t¸c kiÓm tra lμ xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn, h−íng vμo viÖc x©y dùng vμ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong sinh ho¹t vμ néi bé cña §¶ng, hoμn thiÖn quy tr×nh l·nh ®¹o, gi÷ v÷ng kû luËt, víi môc ®Ých b¶o ®¶m cho c¸c quyÕt ®Þnh ®· ®Ò ra ®−îc thùc hiÖn nghiªm tóc vμ cã kÕt qu¶ cao. Quy tr×nh l·nh ®¹o cña §¶ng gåm 3 kh©u chñ yÕu : ra quyÕt ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, vμ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. Do ®ã, khi ®¸nh gi¸ sù l·nh ®¹o cña mét cÊp uû nhÊt thiÕt ph¶i c¨n cø vμo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ë c¶ ba kh©u ®ã. Hå ChÝ Minh ®· nãi : " L·nh ®¹o ®óng nghÜa lμ : Ph¶i quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò mét c¸ch cho ®óng, ph¶i tæ chøc sù thi hμnh cho ®óng, ph¶i tæ chøc sù kiÓm so¸t" (5,tr 285). Nh− vËy kiÓm tra kh«ng chØ lμ kh©u cuèi cïng cña quy tr×nh l·nh ®¹o, mμ nã ®an xen vμo tÊt c¶ c¸c kh©u, gãp phÇn t¹o nªn sù hoμn thiÖn cña c¶ quy tr×nh. KiÓm tra nh»m ph¸t hiÖn −u, khuyÕt ®iÓm; uèn n¾n, bæ sung, hoμn chØnh quyÕt ®Þnh; hoμn thiÖn quy tr×nh l·nh ®¹o; gi¸o dôc, b¶o vÖ ®éi ngò ®¶ng viªn . Ng−êi thÇy vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng v« s¶n V.I Lª nin, ®· tõng l−u ý chóng ta : "NÕu kh«ng theo dâi ®«n ®èc, kh«ng kiÓm tra, kh«ng quÊt cho vμi roi th× víi nh÷ng tËp qu¸n l−êi nh¸c ®¸ng nguyÒn rña cña chóng ta, chØ trong hai tuÇn lÔ nã sÏ láng lÎo ngay" (3, tr 445). Ng−êi cßn dËy : " Kh«ng tin vμo nh÷ng s¾c lÖnh, nh÷ng c¬ quan, nh÷ng sù c¶i tæ vμ nh÷ng quan l¹i, nhÊt lμ nh÷ng quan l¹i xuÊt th©n tõ ®¶ng ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 viªn céng s¶n; ®Êu tranh chèng c¸i vòng lÇy quan liªu vμ bÖnh giÊy tê b»ng c¸ch kiÓm tra ng−êi vμ kiÓm tra c«ng viÖc: (3, tr 445). Hå ChÝ Minh khi sinh thêi Ng−êi dËy : Muèn cã chñ nghÜa x· héi th× ph¶i cã nhiÒu con ng−êi vμ tËp thÓ x· héi chñ nghÜa; mçi ng−êi tèt viÖc tèt lμ mét b«ng hoa ®Ñp, nhiÒu ng−êi viÖc tèt t¹o nªn mét rõng hoa ®Ñp. Ng−êi cßn dËy : ®¹o ®øc con ng−êi ph¶i tr¶i qua rÌn luyÖn míi cã, vÝ nh− ngäc cμng mμi cμng s¸ng, vμng cμng luyÖn cμng trong. §ã lμ nh÷ng chØ dÉn quan träng vÒ c«ng t¸c kiÓm tra cña mét ®¶ng cÇm quyÒn. Kû luËt ph¶i ®−îc g¾n liÒn víi kiÓm tra, gi÷a chóng cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau. ViÖc thi hμnh kû luËt lμ quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh vμ tån vong cña §¶ng. Môc ®Ých cña viÖc thi hμnh kû luËt nh»m t¨ng c−êng søc chiÕn ®Êu, gi÷ v÷ng sù thèng nhÊt ý chÝ vμ hμnh ®éng cña toμn §¶ng; ng¨n ngõa khuyÕt ®iÓm, sai lÇm; gi¸o dôc ®¶ng viªn vμ gi÷ nghiªm kû luËt, kû c−¬ng cña §¶ng. §Ých cuèi cïng cña c«ng t¸c kiÓm tra lμ ph©n ®Þnh râ ®óng, sai, tèt, xÊu; tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p söa ch÷a hoÆc xö lý kû luËt. XÐt vÒ b¶n chÊt vμ môc ®Ých cña c«ng t¸c kiÓm tra kh«ng ph¶i lμ "v¹ch l¸, t×m s©u", "bíi mãc" hoÆc ®Ó "trõng trÞ" mμ ®iÒu chñ yÕu gióp cho ®¶ng viªn hay tæ chøc thÊy ®−îc nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a vμ quyÕt t©m söa ch÷a nh÷ng lçi lÇm cña m×nh. Kû luËt cña §¶ng lμ kû luËt s¾t, nghÜa lμ nghiªm tóc vμ tù gi¸c. Tù gi¸c lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña kû luËt ®¶ng. Song chØ cã tù gi¸c, chØ cã sù thèng nhÊt vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng th× ch−a ®ñ, mμ cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ tæ chøc. §i ®«i víi tù gi¸c cßn cã tÝnh b¾t buéc; nh−ng b¾t buéc trong kû luËt cña §¶ng ®−îc x©y dùng trªn c¬ së tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ, gi¸c ngé giai cÊp cña mäi ®¶ng viªn. Néi dung kû luËt cña §¶ng bao gåm : kû ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 luËt trong néi bé §¶ng, thùc hiÖn ph¸p luËt cña Nhμ n−íc vμ kû luËt cña c¸c ®oμn thÓ x· héi mμ ®¶ng viªn tham gia. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n trong c«ng t¸c kiÓm tra, c¨n cø vμo t×nh h×nh thùc tÕ trong §¶ng bé §−êng s¾t ViÖt Nam. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t ViÖt Nam hiÖn nay lμ: 2.2.1- N©ng cao nhËn thøc míi, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng vÒ c«ng t¸c kiÓm tra. C¸c cÊp uû ®¶ng vμ ®¶ng viªn cÇn thÊy râ §¶ng ta lμ ®¶ng cÇm quyÒn, nÕu kh«ng cã mét bé m¸y tæ chøc kiÓm tra thËt m¹nh, cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng, thÈm quyÒn trong nhiÖm vô kiÓm tra th× dÔ dÉn ®Õn nguy c¬ "®¶ng cöa quyÒn", §¶ng "®øng trªn luËt", c¸n bé, ®¶ng viªn "®øng ngoμi ph¸p luËt". C¬ quan kiÓm tra cña §¶ng yÕu kÐm th× tæ chøc ®¶ng mÊt kû c−¬ng, nguån gèc cu¶ sù rÖu r·, tª liÖt vÒ chÝnh trÞ vμ tæ chøc. KiÓm tra lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng, mét bé phËn quan träng trong toμn bé c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Lμ nhiÖm vô th−êng xuyªn cña mäi cÊp uû vμ mäi ®¶ng viªn. Thùc tiÔn cho thÊy ë ®¬n vÞ nμo cÊp uû vμ ng−êi thñ tr−ëng nhËn thøc ®óng ®¾n, quan t©m ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra th× n¬i ®ã c«ng t¸c kiÓm tra thùc sù cã hiÖu qu¶ vμ ph¸t huy t¸c dông gãp phÇn vμo n©ng cao chÊt l−îng c¸n bé, ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng. Khi tiÕn hμnh c«ng t¸c kiÓm tra, Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp trong §¶ng bé ph¶i coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¶ng viªn, chñ ®éng phßng ngõa ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng vi ph¹m. Nh−ng khi cã vi ph¹m xÈy ra th× ph¶i xem xÐt xö lý c«ng minh, chÝnh x¸c, kÞp thêi, kÕt hîp hμi hoμ gi÷a "x©y" vμ ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 "chèng", trong ®ã lÊy "x©y" lμ chñ yÕu. Kû luËt ®óng ng−êi, ®óng téi còng lμ gi¸o dôc; víi ý thøc muèn x©y dùng §¶ng bé v÷ng m¹nh th× tr−íc hÕt ph¶i x©y dùng chi bé v÷ng m¹nh, ®¶ng viªn phÊn ®Êu tèt, cã n¨ng lùc vμ phÈm chÊt ®¹o ®øc, trung thμnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. ViÖc n©ng cao ®−îc nhËn thøc vÒ c«ng t¸c kiÓm tra mμ cÊp uû cã sù quan t©m l·nh ®¹o, th−êng xuyªn ®Ò ra chñ tr−¬ng vμ t¨ng c−êng kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra, t¹o ®iÒu kiÖn ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho Uû ban kiÓm tra ho¹t ®éng, cö c¸n bé, ®¶ng viªn tèt tham gia c¸c ®oμn kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra, l¾ng nghe vμ quan t©m gi¶i quyÕt c¸c ®Ò xuÊt cña Uû ban kiÓm tra nhÊt lμ nh÷ng kiÕn nghÞ sau kiÓm tra. Khi gi¸o dôc tèt ®¶ng viªn vμ quÇn chóng cã nhËn thøc ®óng vÒ c«ng t¸c kiÓm tra hä kh«ng mÆc c¶m, tr¸i l¹i hä tin t−ëng vμ s½n sμng hîp t¸c, cung cÊp nh÷ng th«ng tin vμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé kiÓm tra thÈm tra x¸c minh ®Ó cã nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vμ kh¸ch quan; c«ng t¸c kiÓm tra thùc sù lμ cña mäi ng−êi, lμ tai m¾t cña toμn §¶ng. Ph¸t huy tinh thÇn tù gi¸c cña ®¶ng viªn trong c«ng t¸c kiÓm tra lμ sù thÓ hiÖn quan ®iÓm gi¸o dôc cña §¶ng, phï hîp víi nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t ®¶ng, ph¶n ¸nh ®óng tÝnh chÊt, môc ®Ých kû luËt cña §¶ng vμ khi thùc hiÖn cã kÕt qu¶ th× t¸c dông gi¸o dôc lμ v« cïng s©u s¾c, h¬n h¼n c¸c biÖn ph¸p kh¸c. Kinh nghiÖm thùc tÕ cña c«ng t¸c kiÓm tra cho thÊy nh÷ng tr−êng hîp gi¶i quyÕt tè c¸o do c¸n bé kiÓm tra khÐo ®éng viªn ý thøc tù gi¸c cña ng−êi bÞ tè c¸o mμ chØ víi mét b−íc ®ã, vô viÖc ®· nhanh chãng ®−îc gi¶i quyÕt, kh«ng cÇn ph¶i x¸c minh g× thªm, v× ng−êi bÞ tè c¸o ®· tù gi¸c thõa nhËn khuyÕt ®iÓm, sai lÇm cña m×nh ®óng nh− néi dung tè c¸o. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 2.2.2- Quan t©m kiÖn toμn bé m¸y lμm c«ng t¸c kiÓm tra trong §¶ng. Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp trong §¶ng bé §−êng s¾t thùc hiÖn nhiÖm vô theo §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh trªn mét ®Þa bμn réng vμ l·nh ®¹o mét ngμnh kinh tÕ kü thuËt ®Æc thï cã tÝnh thèng nhÊt cao, nªn c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn vμ kiÓm tra sinh ho¹t cña chi bé vμ cÊp uû v« cïng khã kh¨n ®ßi hái Uû ban kiÓm tra vμ ®éi ngò c¸n bé kiÓm tra ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt , n¨ng lùc, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra ph¶i cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vμng, n¨ng lùc, trÝ tuÖ vμ chuyªn m«n nghiÖp vô cÇn thiÕt; n¾m v÷ng nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng, §iÒu lÖ §¶ng, cã kiÕn thøc x· h«Þ, qu¶n lý kinh tÕ, ph¸p luËt, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña Uû ban kiÓm tra cÊp m×nh; n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung, ph−¬ng ph¸p, quy tr×nh tiÕn hμnh mét cuéc kiÓm tra; lμm viÖc c«ng t©m, kh¸ch quan, cã tr¸ch nhiÖm vμ ®ñ søc hoμn thμnh nhiÖm vô ®−îc giao. Th−êng xuyªn kiÖn toμn, ®¶m b¶o sè l−îng, chÊt l−îng, c¬ cÊu ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c¬ së vËt chÊt vμ tinh thÇn ®Ó hä thùc hiÖn tèt nhiÖm vô. Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t ®· chñ ®éng cïng c¸c cÊp uû cÊp d−íi quan t©m cñng cè vμ x©y dùng bé m¸y kiÓm tra ë cÊp d−íi ®ñ m¹nh ®Ó ho¹t ®éng. §Õn nay cã 1 Uû ban kiÓm tra cÊp ngμnh, 4 Uû ban kiÓm tra cÊp trªn c¬ së, 103 Uû ban kiÓm tra c¬ së víi 347 uû viªn Uû ban kiÓm tra cã n¨ng lùc tr×nh ®é, cã phÈm chÊt vμ uy tÝn. Uû ban kiÓm tra cÊp d−íi cã 108 ®ång chÝ Chñ nhiÖm, 4 phã Chñ nhiÖm, 45 ®ång chÝ lμ uû viªn chÊp hμnh. C¸c ®ång chÝ ë c¬ së tuy kh«ng lμm chuyªn tr¸ch c«ng t¸c kiÓm tra nh−ng ®Òu lμ nh÷ng ®ång chÝ am hiÓu thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 cña ngμnh, am hiÓu vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng vμ ®êi sèng x· héi trong ®¬n vÞ, v÷ng vμng kiªn ®Þnh, gi÷ v÷ng nguyªn t¾c vμ kiªn tr× thùc hiÖn nhiÖm vô theo §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh. 2.2.3- Ch¨m lo x©y dùng ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra ®¸p øng yªu cÇu trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong t×nh h×nh hiÖn nay viÖc x©y dùng vμ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra cã mét ý nghÜa rÊt lín, bëi v× c¸n bé lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thμnh b¹i cña c¸ch m¹ng, g¾n liÒn víi vËn mÖnh cña §¶ng. Mäi viÖc thμnh c«ng hay thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hoÆc kÐm. Muèn cã c¸n bé tèt ph¶i hÕt søc coi träng vμ lμm tèt c«ng t¸c c¸n bé, mμ nhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c c¸n bé lμ viÖc ®μo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn nhÊt lμ ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra. Mçi c¸n bé kiÓm tra cña §¶ng ph¶i cã ®Çy ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh; ®èi víi §¶ng bé §−êng s¾t ViÖt Nam c¸n bé §¶ng trong ngμnh §−êng s¾t ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn nh− sau : Tiªu chuÈn chung : VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng : Cã tinh thÇn yªu n−íc, tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, kiªn ®Þnh môc tiªu ®éc lËp d©n téc vμ chñ nghÜa x· héi; phÊn ®Êu thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ®−êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc, c¸c chñ tr−¬ng, nhiÖm vô cña ngμnh §−êng s¾t; tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc. Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tËn tuþ c«ng t¸c, yªu ngμnh yªu nghÒ, trung thùc, gi÷ g×n ®oμn kÕt, liªn hÖ chÆt chÏ víi quÇn chóng, thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ d©n chñ ë c¬ quan vμ c¬ së. CÇn ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−, kh«ng tham nhòng vμ kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng. Sèng lμnh m¹nh vμ trong s¹ch. VÒ n¨ng lùc vμ kiÕn thøc : Cã n¨ng lùc cô thÓ ho¸ c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, chñ tr−¬ng cña Nhμ n−íc, cña ngμnh §−êng s¾t ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ë lÜnh vùc m×nh ®−îc ph©n c«ng. §−îc ®μo t¹o cã hÖ thèng ë c¸c tr−êng líp (tËp trung hoÆc t¹i chøc) vÒ kinh tÕ kü thuËt chuyªn m«n, cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ x· héi, lý luËn chÝnh trÞ, chuyªn m«n nghiÖp vô c«ng t¸c mμ ®ang ®¶m nhiÖm. Thμnh th¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc ngμnh nghÒ lÜnh vùc cña m×nh phô tr¸ch, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu, truyÒn ®¹t, kiÓm tra, h−íng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn ®èi víi cÊp d−íi. Cã kh¶ n¨ng tæng hîp, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh, x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò vÒ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò thuéc ngμnh vμ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch cã hiÖu qu¶ . Søc khoÎ vμ uy tÝn : Cã søc khoÎ ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng. Cã kh¶ n¨ng tËp hîp, thu hót ®ång nghiÖp trong tæ chøc, ®¬n vÞ m×nh c«ng t¸c, ®−îc ®ång nghiÖp tÝn nhiÖm. Tiªu chuÈn cô thÓ : Tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ : cao cÊp; tr×nh ®é chuyªn m«n : ®¹i häc; tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : b»ng A; tr×nh ®é tin häc : biÕt sö dông m¸y vi tÝnh v¨n phßng. N¨ng lùc tr×nh ®é c«ng t¸c kiÓm tra : Ph¶i cã hiÓu biÕt vμ kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, n¾m v÷ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vμ biÕt c¸ch tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c cña Uû ban kiÓm tra, cña cÊp uû ®¶ng mμ m×nh tham gia. Ph¶i cã kiÕn thøc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ, x· héi, ph¸p luËt ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng hoμn thμnh nhiÖm vô kiÓm tra. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 §¶ng bé §−êng s¾t nãi chung vμ Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t nãi riªng ph¶i coi träng viÖc kiÖn toμn vμ ®æi míi hÖ thèng kiÓm tra c¸c cÊp. NhËn thøc c«ng t¸c kiÓm tra lμ cña toμn §¶ng nh−ng c¸n bé kiÓm tra lμ nh©n tè quan träng, cã tÝnh trùc tiÕp quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kiÓm tra . Do vËy yªu cÇu ng−êi c¸n bé kiÓm tra ph¶i cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vμng, phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, cã trÝ tuÖ, thËt sù kh¸ch quan khoa häc, thËn träng v« t−, kh«ng nãng véi, thμnh kiÕn, ph¶i tØnh t¸o, kh«ng vô lîi. Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé kiÓm tra c¸c cÊp tr−íc hÕt ph¶i n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vÒ §¶ng lªn ngang tÇm nhiÖm vô n¾m v÷ng, hiÓu ®óng ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng trªn c¸c lÜnh vùc : chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, an ninh, quèc phßng vμ ®èi ngoμi; ®ång thêi ph¶i nç lùc häc tËp ®Ó cã ®ñ kiÕn thøc n¨ng lùc n¾m b¾t vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch kh¸ch quan, toμn diÖn, cã lý cã t×nh, ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, ®óng §iÒu lÖ §¶ng, phï hîp víi xu thÕ, hoμn c¶nh thùc tÕ ë c¬ së, ®−îc lßng d©n, ng−êi cã lçi hay kh«ng ®Òu tù gi¸c vμ cã ph−¬ng ph¸p söa ch÷a khuyÕt ®iÓm. 2.2.4- §æi míi ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kiÓm tra trong t×nh h×nh hiÖn nay. Mét thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay sè l−îng c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra rÊt Ýt, phÇn lín lμ kiªm nhiÖm, vËy lμm thÕ nμo ®Ó võa hoμn thμnh nhiÖm vô do cÊp uû giao l¹i ®¶m b¶o ®−îc nh÷ng c«ng viÖc ®ét xuÊt ph¸t sinh. §Ó lμm tèt mét c«ng viÖc, Uû ban kiÓm tra ph¶i chñ ®éng ph©n lo¹i c¸c néi dung, ®i vμo träng t©m, träng ®iÓm ®Ó tiÕn hμnh kiÓm tra cã kÕt qu¶. HiÖn nay §¶ng ta ®ang tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng x©y dùng chØnh ®èn §¶ng theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung −¬ng 6 (lÇn2), Uû ban kiÓm tra ph¶i th−êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin, th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t tù phª b×nh ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 vμ phª b×nh ®Ó ph©n tÝch sμng läc ®Ó chñ ®éng lμm kÕ ho¹ch kiÓm tra kÞp thêi uèn n¾n; th«ng qua kiÓm tra vμ kÕt luËn lμm "tiÕng chu«ng" c¶nh tØnh cho nh÷ng ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng cã dÊu hiÖu vi ph¹m mμ ch−a bÞ ph¸t gi¸c. Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t ph¶i n¾m ch¾c nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó hoμn thμnh tèt nhiÖm vô, ®iÒu 32 §iÒu lÖ §¶ng ®· quy ®Þnh 5 nhiÖm vô cña Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp, tu©n thñ sù l·nh ®¹o cña cÊp uû cïng cÊp vμ sù chØ ®¹o cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng; ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn c¸c Uû ban kiÓm tra c¬ së thùc hiÖn mäi nhiÖm vô kiÓm tra ë cÊp d−íi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn; kÞp thêi ph¸t hiÖn vμ uèn n¾n ng¨n chÆn nh÷ng vi ph¹m. Uû ban kiÓm tra còng ph¶i b¸m s¸t träng t©m c«ng t¸c cña cÊp uû ®Ò ra lÊy nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lμ träng t©m, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng lμ then chèt ®Ó ®èi chiÕu trong khi kiÓm tra. §èi víi nh÷ng ®¶ng viªn cã chøc vô th× g¾n chÆt víi tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n phô tr¸ch, quyÒn h¹n ®i ®«i víi tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi ®i ®«i víi nghÜa vô, tõ ®ã quy kÕt tr¸ch nhiÖm mét c¸ch kh¸ch quan, tr¸nh t×nh tr¹ng ®æ lçi cho nhau. Qu¸ tr×nh kiÓm tra tõ khi b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc, Uû ban kiÓm tra ph¶i tu©n thñ tr×nh tù, b−íc ®i vμ thËn träng trong xö lý c¸c th«ng tin. Quy tr×nh kiÓm tra ®¶ng viªn hay tæ chøc ®¶ng ®Òu thùc hiÖn 3 b−íc : B−íc chuÈn bÞ, b−íc tiÕn hμnh kiÓm tra vμ kÕt thóc. B−íc chuÈn bÞ : §©y lμ b−íc quan träng, nh− tr−íc ®©y chñ ®éng x©y dùng ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kiÓm tra theo sè l−îng vμ tõng ®èi t−îng cô thÓ th× nay khi ®¶ng viªn cã dÊu hiÖu vi ph¹m th× Uû ban kiÓm tra ph¶i ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 chñ ®éng ph©n tÝch, sμng läc, bμn b¹c trong tËp thÓ Uû ban kiÓm tra, nÕu cÇn cã thÓ th«ng qua Ban Th−êng vô §¶ng uû ®Ó t¹o sù chØ ®¹o thèng nhÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra, lμm râ vÊn ®Ò. Trong kÕ ho¹ch kiÓm tra cÇn nªu râ néi dung kiÓm tra, thêi gian kiÓm tra vμ ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh kiÓm tra, nh−ng tr−íc khi quyÕt ®Þnh thêi gian cÇn trao ®æi thèng nhÊt víi ®èi t−îng vμ c¬ së ®¶ng qu¶n lý c¸n bé, ®¶ng viªn ®ã ®Ó cã sù chuÈn bÞ tinh thÇn, s¾p xÕp thêi gian vμ néi dung ®Ó b¸o c¸o, kÕ ho¹ch nªn th«ng b¸o tr−íc Ýt nhÊt lμ mét tuÇn. Trong thêi gian ®èi t−îng chuÈn bÞ, Uû ban kiÓm tra thÊy cã vÊn ®Ò g× cÇn xö lý th«ng tin tr−íc khi xuèng lμm viÖc ë c¬ së th× gÆp ng−êi cung cÊp th«ng tin n¾m thªm chi tiÕt tõng néi dung, lμm viÖc víi c¬ quan chuyªn m«n cïng cÊp ®Ó lÊy t− liÖu vμ nh÷ng viÖc liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra. B−íc tiÕn hμnh kiÓm tra : §Ó thùc sù d©n chñ, kh¸ch quan, ®éng viªn tÝnh tù phª b×nh cao, kh«ng chØ ®¶ng viªn ®−îc kiÓm tra vμ c¶ nh÷ng ®¶ng viªn vμ quÇn chóng cña chi bé hoÆc ®¶ng bé cÇn gÆp gì, lÊy phiÕu th¨m dß ®Ó tranh thñ thu thËp thªm nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶. Khi ng−êi ®−îc kiÓm tra ®· chuÈn bÞ xong néi dung th× häp chi bé, ®Ó chi bé nghe tr×nh bμy vμ tham gia ý kiÕn. Néi dung nμo nhÊt trÝ th× ghi biªn b¶n, néi dung nμo ch−a râ, ch−a thèng nhÊt th× ph©n tÝch lμm râ ®óng sai, nÕu cÇn th× tiÕp tôc thÈm tra x¸c minh, kh«ng ®Ó ®ång chÝ m×nh bÞ oan, nh−ng còng kh«ng ®−îc xuª xoa bá qua, kÕt luËn kh«ng cã c¨n cø, tÝnh thuyÕt phôc kh«ng cao, bá qua nhiÒu sai lÇm thiÕu sãt th× quÇn chóng sÏ th¾c m¾c vμ g©y nªn sù nghi ngê. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 B−íc tiÕn hμnh kiÓm tra cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh©n chøng, vËt chøng lμm cho kÕt luËn cña Uû ban kiÓm tra cã c¨n cø khoa häc, cã søc thuyÕt phôc cao vμ ng−êi kiÓm tra còng thÊy tho¶ ®¸ng. B−íc kÕt luËn : Tr−íc khi Uû ban kiÓm tra kÕt luËn thÊy cã vÊn ®Ò g× ch−a râ th× cÇn ph¶i tiÕn hμnh thÈm tra x¸c minh thÓ. Khi viÕt xong dù th¶o kÕt luËn nhÊt thiÕt ph¶i th«ng qua tËp thÓ Uû ban kiÓm tra vμ göi cho c¸ nh©n vμ tæ chøc ®−îc kiÓm tra tham gia ý kiÕn. Khi ®èi t−îng kiÓm tra ®· thèng nhÊt th× Uû ban kiÓm tra kÕt luËn chÝnh thøc. NÕu cã ý kiÕn tr¸i ng−îc th× ph¶i cã sù trao ®æi thªm nh»m lμm râ vÊn ®Ò, ®i ®Õn kÕt luËn thèng nhÊt b»ng nh÷ng c¨n cø vμ b»ng chøng x¸c thùc. V¨n b¶n kÕt luËn ®−îc göi cho ®èi t−îng kiÓm tra ®Ó thi hμnh, tæ chøc ®¶ng qu¶n lý ®¶ng viªn ®Ó xem xÐt xö lý kû luËt (nÕu ®Õn møc ph¶i xö lý); tïy theo møc ®é sai ph¹m mμ xö lý kû luËt theo c¸c h×nh thøc ®· ®−îc §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh, hoÆc chuyÓn c¬ quan chøc n¨ng xö lý theo ph¸p luËt. 2.2.5- Më réng d©n chñ, ph¸t huy tinh thÇn tham gia x©y dùng §¶ng cña quÇn chóng vμ ®¶ng viªn. XuÊt ph¸t tõ tÝnh d©n chñ cña §¶ng, kiÓm tra mang tÝnh quÇn chóng s©u s¾c, dùa vμo quÇn chóng vμ ®¶ng viªn mμ kiÓm tra x¸c minh, lμm c¬ së cho viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸, kÕt luËn chÝnh x¸c b¶n chÊt con ng−êi, sù vËt hiÖn t−îng; ph¸t huy tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm vμ trÝ tuÖ cña quÇn chóng, ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng tham gia vμo c¸c h×nh thøc kiÓm tra kh¸c nhau. Qu¸n triÖt s©u s¾c ChØ thÞ 30 CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ " Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së", tõ quy chÕ ®ã c¸c c¬ së trong ngμnh tiÕn hμnh rμ so¸t, bæ sung hoμn thiÖn c¸c quy chÕ ®· cã, x©y dùng thªm nh÷ng quy chÕ míi ®Ó thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ ë ®¬n vÞ. Bªn c¹nh ®ã viÖc ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 duy tr× tiÕp d©n, më hép th− gãp ý ®Ó thu thËp th«ng tin ph¶n ¸nh cña quÇn chóng ®¶ng viªn víi §¶ng. Nh÷ng viÖc lμm trªn sÏ gióp thu thËp ®−îc nhiÒu ý kiÕn vÒ vi ph¹m cña c¸n bé, ®¶ng viªn ®Ó §¶ng kiÓm tra xem xÐt. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ ph¶i tiÕp tôc më réng d©n chñ, ph¸t huy vai trß lμm chñ cña quÇn chóng, thùc sù l¾ng nghe cã chän läc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng cña quÇn chóng kh«ng nh÷ng gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra mμ cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng c«ng t¸c x©y dùng néi bé vμ l·nh ®¹o cña §¶ng. 2.2.6- T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra vμ ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho Uû ban kiÓm tra hoμn thμnh tèt nhiÖm vô, quyÒn h¹n do §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh, cÊp uû ®¶ng ph¶i quan t©m cñng cè, kiÖn toμn Uû ban kiÓm tra vμ ®éi ngò c¸n bé lμm c«ng t¸c kiÓm tra c¶ vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, n¨ng lùc tr×nh ®é vμ nghiÖp vô c«ng t¸c kiÓm tra. CÊp uû ph¶i cã chñ tr−¬ng, nghÞ quyÕt cô thÓ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vμ trang bÞ ®ñ ph−¬ng tiÖn phôc vô cho Uû ban kiÓm tra ho¹t ®éng, cö c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc sang lμm c«ng t¸c kiÓm tra. T− t−ëng chØ ®¹o hμnh ®éng lμ ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng, chiÕn ®Êu, gi¸o dôc vμ hiÖu qu¶. Do ®ã, cÊp uû th−êng xuyªn nghe b¸o c¸o vμ nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ ho¹t ®éng cña Uû ban kiÓm tra ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt; ®ång thêi cÊp uû còng cÇn cã sù ®æi míi vÒ nhËn thøc vμ t− duy ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra cña §¶ng, cã nh− vËy míi kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng "kho¸n tr¾ng" c«ng t¸c kiÓm tra cho Uû ban kiÓm tra. CÊp uû ph¶i n¾m v÷ng vμ ®Ò ra träng t©m c«ng t¸c kiÓm tra cho tõng thêi kú vμ l·nh ®¹o bé m¸y chuyªn m«n, ®oμn thÓ cïng lμm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, yªu cÇu cÊp uû cÊp d−íi ph¶i l·nh ®¹o chÆt chÏ c«ng t¸c kiÓm tra, ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 coi ®©y lμ mét träng t©m c«ng t¸c trong quy tr×nh l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû. Lμm ®−îc nh− vËy míi ng¨n ngõa khuyÕt ®iÓm cña c¸n bé, ®¶ng viªn, cã biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó n©ng cao chÊt l−îng ®¶ng viªn vμ tæ chøc ®¶ng, ®ñ søc l·nh ®¹o c«ng cuéc ®æi míi th¾ng lîi, cñng cè vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong mäi ho¹t ®éng gãp phÇn x©y dùng §¶ng lu«n trong s¹ch v÷ng m¹nh. 2.2.7- Lμm tèt c«ng t¸c sau kiÓm tra . KiÓm tra vμ xö lý sau kiÓm tra lμ mét trong nh÷ng c«ng t¸c vμ biÖn ph¸p cña qu¸ tr×nh x©y dùng, cñng cè vμ ph¸t triÓn §¶ng. L©u nay do nhËn thøc cña mét sè cÊp uû vμ ®¶ng viªn ch−a thËt ®Çy ®ñ ®· xem nhÑ, nhÊt lμ viÖc xö lý cña c¬ quan qu¶n lý ®èi víi c¸n bé, ®¶ng viªn kh«ng nghiªm, dÉn ®Õn mét sè ®ång chÝ coi nhÑ kû luËt cña §¶ng (nhÊt lμ víi h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o) víi th¸i ®é thê ¬, kÓ c¶ c¸ch chøc chi uû, ®¶ng uû nh−ng chøc vô chÝnh quyÒn vÉn cßn, quyÒn lîi vËt chÊt kh«ng bÞ ¶nh h−ëng th× vÉn kh«ng cã quan träng g× khi bÞ kû luËt ®¶ng. ChØ khi nμo hä mÊt chøc vô vÒ chuyªn m«n th× ch¹y, khiÕu n¹i kh¾p n¬i, bëi lý do viÖc xö lý sau kiÓm tra kh«ng nghiªm, kh«ng ®ång bé. HiÖn t−îng dïng biÖn ph¸p " dung hoμ" vμ nh¾c nhë vÉn cßn tån t¹i ë mét sè c¬ së, nhÊt lμ víi c¸n bé cã chøc quyÒn cμng khã xö lý vμ xö lý n−¬ng nhÑ. §iÒu ®¸ng chó ý lμ nh÷ng vô g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ th× kh«ng thu håi ®−îc, nÕu cã th× còng chØ thu cã tÝnh chÊt t−îng tr−ng, nÕu kh«ng lμ c¸ch chøc, chuyÓn sang lμm viÖc kh¸c hoÆc cho nghØ h−u lμ mäi viÖc ®· xong. C¸ch xö nh− vËy ®· phÇn nμo lμm gi¶m t¸c dông vμ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kiÓm tra còng nh− viÖc thi hμnh kû luËt trong §¶ng hiÖn nay. Sau khi kiÓm tra còng cÇn quan t©m, theo dâi viÖc söa ch÷a c¸c thiÕu sãt, sai lÇm, khuyÕt ®iÓm sau khi ®· cã kÕt luËn kiÓm tra, t×nh tiÕt nμy thêi ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 gian võa qua nhiÒu n¬i th−êng bá qua, viÖc söa ch÷a nh− thÕ nμo ch−a ®−îc chó ý, quan t©m nªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã c¸n bé, ®¶ng viªn t¸i ph¹m cßn nghiªm träng h¬n lμm gi¶m t¸c dông cña c«ng t¸c kiÓm tra . Sau mçi cuéc kiÓm tra cÇn cã kÕt luËn ®óng sai, tèt xÊu, rót ra nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vμ kh¸ch quan, møc ®é sai ph¹m vμ h×nh thøc xö lý kû luËt ph¶i ®ång bé c¶ kû luËt ®¶ng, chÝnh quyÒn, ®oμn thÓ. C¸c cÊp ph¶i x¸c ®Þnh mét ®iÒu c¬ b¶n khi ®¶ng viªn vi ph¹m vÒ mÆt chÝnh quyÒn ®· ®−îc xem xÐt xö lý kû luËt th× §¶ng còng ph¶i xem xÐt kû luËt; bëi kû luËt cña chÝnh quyÒn kh«ng thÓ thay thÕ cho kû luËt cña §¶ng. Thùc tÕ hiÖn nay vÉn cßn c¬ së diÔn ra t×nh tr¹ng chÝnh quyÒn xö lý kû luËt lμ ®· xong vμ tæ chøc ®¶ng kh«ng cÇn xem xÐt n÷a, vÊn ®Ò nμy hoμn toμn kh«ng ®óng víi quy ®Þnh. ViÖc xö lý kû luËt ph¶i thùc hiÖn ®óng ph−¬ng ch©m : C«ng minh, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ph¶i c«ng b»ng gi÷a ®¶ng viªn cã chøc cã quyÒn vμ ®¶ng viªn kh«ng cã chøc vô; tr¸nh t×nh tr¹ng nhÑ trªn, nÆng d−íi khi cïng mét lçi vi ph¹m . KiÕn nghÞ vμ kÕt luËn : 1- KiÕn nghÞ : 1.1- Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng nghiªn cøu ®Ó sím cã Quy ®Þnh xö lý kû luËt ®¶ng viªn khi cã vi ph¹m §iÒu lÖ §¶ng, ®Ò ra nh÷ng chuÈn mùc cã tÝnh chÊt chÕ tμi nh− quy ®Þnh cña c¸c bé luËt, tr¸nh t×nh tr¹ng vi ph¹m nh− nhau nh−ng xö lý nÆng nhÑ cña tõng n¬i kh¸c nhau hoÆc xö lý nhÑ trªn nÆng d−íi. Quy ®Þnh ®−a "tù phª b×nh vμ phª b×nh thμnh nÒn nÕp ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 th−êng xuyªn trong sinh ho¹t ®¶ng", tuy viÖc nμy c¸c tæ chøc c¬ së ®¶ng vμ ®¶ng viªn ®· vμ ®ang lμm nh−ng kh«ng cã sù thèng nhÊt trong viÖc lùa chän néi dung, ph−¬ng ph¸p vμ c¸ch tiÕn hμnh. 1.2- Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng cÇn chñ ®éng cã chiÕn l−îc x©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn kiªm nhiÖm tham gia gi¶ng bμi nghiÖp vô c«ng t¸c kiÓm tra b¶o ®¶m vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng, cã kiÕn thøc s©u réng vÒ mäi mÆt, n¾m v÷ng nghiÖp vô cã kinh nghiÖm thùc tiÔn c«ng t¸c kiÓm tra, kû luËt cña §¶ng ®Ó gióp cho c¸c Uû ban kiÓm tra c¸c TØnh, Thμnh khi më c¸c líp tËp huÊn ®−îc n¾m ch¾c nghiÖp vô c«ng t¸c kiÓm tra ®¶m b¶o ngang tÇm nhiÖm vô. 2- KÕt luËn : KiÓm tra lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, lμ mét biÓu hiÖn nghiªm tóc cña ho¹t ®éng cã ý thøc cña mäi tæ chøc vμ con ng−êi trong x· héi, lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng, mét bé phËn quan träng trong toμn bé c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. KiÓm tra ®−îc tiÕn hμnh th−êng xuyªn, ®óng nguyªn t¾c cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. Nã b¶o ®¶m cho C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®−êng lèi, chiÕn l−îc, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng ®−îc x¸c ®Þnh ®óng, ngμy cμng hoμn thiÖn vμ ®−îc chÊp hμnh triÖt ®Ó, thùc sù g¾n liÒn víi cuéc sèng. KiÓm tra võa gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng l·nh ®¹o cña §¶ng, lμm cho sù l·nh ®¹o g¾n víi thùc tiÔn h¬n, võa b¶o ®¶m sù thèng nhÊt tuyÖt ®èi gi÷a nghÞ quyÕt vμ sù chÊp hμnh, gi÷a lêi nãi vμ viÖc lμm; gióp cho c¸c cÊp uû ®¶ng kh¾c phôc ®−îc bÖnh quan liªu, chñ quan, duy ý chÝ trong l·nh ®¹o. Lμm tèt c«ng t¸c kiÓm tra sÏ ng¨n chÆn ®−îc sù chia rÏ, mÊt ®oμn kÕt, c¸c biÓu hiÖn v« tæ chøc, v« kû luËt vμ b¶o ®¶m cho nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ ®−îc tu©n thñ nghiªm tóc; gãp phÇn gi¸o dôc, b¶o vÖ ®éi ngò ®¶ng viªn . ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 Trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay viÖc t¨ng c−êng vμ n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm tra cña c¸c cÊp uû ®¶ng ph¶i ®−îc coi träng gãp phÇn vμo viÖc ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc víi môc tiªu: "D©n giμu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng-d©n chñ v¨n minh". Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®−îc trong nhμ tr−êng vμ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong c«ng t¸c kiÓm tra t¹i Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t, t«i m¹nh d¹n nªu lªn mét sè kinh nghiÖm, nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m "n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t" trong t×nh h×nh hiÖn nay. Tuy nhiªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù quan t©m, gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cña Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t ®Ó luËn v¨n tèt nghiÖp cña t«i ®−îc hoμn thiÖn. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n. ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Tμi liÖu tham kh¶o 1- V.I Lª nin toμn tËp. TËp 41, Nxb TiÕn bé, M¸t xc¬ va 1977 2- V.I Lª nin toμn tËp. TËp 44, Nxb TiÕn bé, M¸t xc¬ va 1978 3- V.I Lª nin toμn tËp. TËp 45, Nxb TiÕn bé, M¸t xco va 1978 4- Hå ChÝ Minh toμn tËp. TËp 4 Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1984 5- Hå ChÝ Minh toμn tËp. TËp 4 Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1985 6- Hå ChÝ Minh toμn tËp. TËp 10 Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1989 7- §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (kho¸ VIII vμ IX) 8- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi V, tËp III Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1982 9- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi VI, Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1987 10- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi VII, Nxb Sù thËt, Hμ Néi 1991 11- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hμ Néi 1996 12- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn ®¹i héi IX, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hμ Néi 2001 13- §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c kiÓm tra vμ kû luËt cña §¶ng, cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng 2003 14- Gi¸o tr×nh x©y dùng §¶ng, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hμ Néi 2003 15- Tμi liÖu tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c kiÓm tra vμ viÖc thi hμnh kû luËt trong §¶ng cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng 2002 16- 55 n¨m truyÒn thèng ngμnh kiÓm tra ®¶ng (1948-2003) cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng ------------------------------------------------------------------------------------------ LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 17- H−íng dÉn quy ®Þnh cô thÓ thi hμnh §iÒu lÖ §¶ng, T¹p chÝ X©y dùng §¶ng 2002 18- T¹p chÝ KiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra Trung −¬ng 18- V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng bé §−êng s¾t ViÖt Nam lÇn thø VIII 19- B¸o c¸o kiÓm ®iÓm gi÷a nhiÖm kú vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c kiÓm tra trong §¶ng bé §−êng s¾t 20- B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra cña Uû ban kiÓm tra §¶ng uû §−êng s¾t n¨m 2002-2003 21- C¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra./. ------------------------------------------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Đường sắt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.pdf