Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

MỤC LỤCTrang Lời mở đầu PHẦN THỨ NHẤT: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 1 I. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiêp. 1 1. Khái niệm bảo hộ lao động. 1 2. Mục đích của công tác bảo hộ lao động. 2 3. ý nghĩa, lợi ích của công tác bảo hộ lao động. 3 3. 1. ý nghĩa chính trị. 3 3. 2. ý nghĩa xã hội và nhân văn. 4 3. 3. Lợi ích về kinh tế: 4 4. Tính chất của công tác bảo hộ lao động. 5 4.1. Tính chất pháp luật. 5 4.2. Tính chất khoa học và kỹ thuật. 6 4.3. Tính chất quần chúng. 6 II. Những nội dung cơ bản của công tác bảo hộ lao động. 7 1.Nội dung về luật lệ bảo hộ lao động Bảo hộ lao động : 7 2. Nội dung về kỹ thuật an toàn Bảo hộ lao động : 8 2.1. Kỹ thuật an toàn điện: 10 2.2. Kỹ thuật an toàn cơ khí : 10 2.3. Kỹ thuật an toàn nồi hơi và thiết bị chịu áp lực: 11 2.4. Kỹ thuật an toàn nâng chuyển: 11 3. Nội dung về vệ sinh lao động Bảo hộ lao động : 12 4.Tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng làm công tác Bảo hộ lao động . 13 III. Những nhân tố ảnh hởng đến công tác Bảo hộ lao động. 15 1. Điều kiện lao động. 15 2. An toàn và vệ sinh lao động: 17 3. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 18 4. Chất lợng lao động. 21 PHẦN THỨ HAI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THUÔC LÁ THĂNG LONG 22 I. Khái quát về nhà máy thuốc lá Thăng Long 22 1. Qúa trình hình thành và phát triển của nhà máy thuốc lá Thăng Long. 22 2. Hệ thống tổ chức quản lý của nhà máy. 23 2.1. Cơ cấu tổ chức : 23 2.2. Bộ máy tổ chức: 23 3. Một số đặc điểm kinh tế , kỹ thuật chủ yếu của nhà máy Thuốc Lá Thăng Long. 24 3.1. Đặc điểm về sản phẩm - thị trờng 24 3.1.1 Đặc điểm về sản phẩm thuốc lá : 24 3.1.2 Đặc điểm về thị trờng . 25 3.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị , dây chuyền công nghệ và tổ chức sản xuất của nhà máy . 26 3.2.1 Đặc điểm về nguyên vật liệu : 26 3.2.2 Đặc điểm về máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ . 28 II. Phân tích thực trạng hoạt động công tác bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá thăng long 29 1. Công tác xây dựng và thực hiện luật pháp chế độ chính sách về bảo hộ lao động 29 1.1. Xây dựng và thực hiện luật pháp chế độ chính sách về bảo hộ lao động . 29 1.2. Chế độ chăm sóc sức khoẻ và công tác qản lý chăm sóc sức khoẻ cho ngời lao động 30 1.3. Tình hình tai nạn và bệnh nghề nghiệp . 31 1.3.1. Tình hình tai nạn lao động : 31 1.3.2. Tình hình bệnh nghề nghiệp tại nhà máy . 32 1.4. Công tác phòng chống cháy nổ tại nhà máy : 33 2. Về công tác kỹ thuật an toàn: 34 3. Về vệ sinh lao động. 36 3.1. An toàn điện : 36 3.2. An toàn về nồi hơi – thiết bị áp lực : 38 2.3. Công tác vệ sinh lao động: 39 2.3.1 Các yếu tố vi khí hậu: 39 2.3.3. Hơi khí độc: 43 2.3.5. Nớc thải – chất thải rắn. 47 4. Về công tác đào tạo và huấn luyện bảo hộ lao động cho ngời lao động trong nhà máy 50 4.1. Công tác huấn luyện 50 4.2. Công tác tuyên truyền giáo dục của nhà máy 50 5. Lập kế hoạch bảo hộ lao động 52 5.2. Thiết bị vệ sinh công nghiệp gồm : 52 5.3. Tuyên truyền giáo dục về công tác bảo hộ lao động: 52 5.4. Trang bị phòng hộ lao động 53 5.5. Bồi dỡng hiện vật: 53 6. Công tác kiểm tra, thanh tra về bảo hộ lao động 53 7. Thống kê phân tích tai nạn lao động: 54 PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 55 I. Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long 55 2. Tồn tại 56 II . Phơng hớng nhiệm vụ về công tác bảo hộ lao động của nhà máy trong thời gian tới . 57 III . Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. 58 1.Tăng cờng tổ chức Công đoàn chỉ đạo quản lý nhà máy về công tác Bảo hộ lao động . 59 2. Biện pháp thờng xuyên thực hiện tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo hộ lao động: 60 3. Cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 61 4. Biện pháp xây dựng, bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác Bảo hộ lao động 64 5. Biện pháp tăng cờng hệ thống điều tra, thanh tra theo dõi tổng hợp, phân tích công tác bảo hộ lao động trong Nhà máy 65 KẾT LUẬN 67 Tài liệu tham khảo

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng ®­îc nhµ m¸y ®Æc biÖt quan t©m, tr¹m y tÕ vÉn ®­îc duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn mét tuÇn kh¸m bÖnh 3 ngµy, ch÷a trÞ kh¸m phô khoa cho chÞ em phô n÷, t¹i ca s¶n xuÊt cã phßng y tÕ trùc ca. N¨m 2000 nhµ m¸y ®· tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸m bé c«ng nh©n viªn ®­îc 1026 ng­êi , tæ chøc kh¸m bÖnh phô khoa cho c«ng nh©n n÷ 694 ng­êi . Vµ ®Õn n¨m 2001 nhµ m¸y ®· mêi trung t©m y tÕ m«i tr­êng lao ®éng Bé Cong nghiÖp vÒ kh¸m søc khoÎ cho 1156 ng­êi , trong ®ã n÷ ®­îc kh¸m phô khoa lµ 695 ng­êi . Nãi chung t×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n t¹i nhµ m¸y kh¸ tèt : + Lo¹i 1 : 5,65%. + Lo¹i 2 : 45,25% + Lo¹i 3 : 33,20% + Lo¹i 4 vµ 5 : 17,78% Sau mçi ®ît kh¸m bÖnh ®Þnh kú nhµ m¸y cã kÕ ho¹ch göi CNVC ®­îc ph¸t hiÖn bÖnh ®i ®iÒu trÞ t¹i c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa kÞp thêi. §èi víi CNVC cã søc khoÎ lo¹i 4,5 ®­îc nhµ m¸y tæ chøc göi ®i ®iÒu d­ìng t¹i c¸c trung t©m phôc håi søc khoÎ cña trung t©m y tÕ Bé c«ng nghiÖp theo hai ®ît + 10 ng­êi ®­îc ®i ®iÒu d­ìng t¹i SÇm son. + 10 ng­êi ®­îc diÒu d­ìng t¹i trung t©m phôc håi søc khoÎ cña Bé Y tÕ t¹i H­¬ng Canh . VÒ mÆt bÖnh tËt , do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña nhµ m¸y , m«i tr­êng s¶n xuÊt ®éc h¹i , sè c«ng nh©n m¾c bÖnh th«ng th­êng theo thèng kª n¨m 2001 + BÖnh tai mòi häng : 559 ng­êi chiÕm tû lÖ 48,35 % + Bªnh r¨ng hµm mÆt : 489 ng­êi chiÕm tû lÖ 42,3 % + BÖnh m¾t : 195 ng­êi , chiÕm tû lÖ 16,8 % Hµng n¨m C«ng ®oµn Nhµ m¸y tæ chøc cho 100% CNVC ®­îc ®i nghØ m¸t tõ 300.000 ®Õn 500.000 ®ång/ng­êi b»ng nguån quü phóc lîi. 1.3. T×nh h×nh tai n¹n vµ bÖnh nghÒ nghiÖp . 1.3.1. T×nh h×nh tai n¹n lao ®éng : Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c vô tai n¹n lao ®éng hÇu nh­ kh«ng cã , ®iÒu nµy rÊt dÔ hiÓu bëi c«ng nh©n lao ®éng ®· bít ®­îc nh÷ng thao t¸c thñ c«ng do Nhµ m¸y ®· ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi . N¨m 1996 x¶y ra mét vô tai n¹n , nguyªn nh©n cña sù viÖc nµy µ c«ng nh©n s¬ xuÊt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh thao t¸c ®¬n gi¶n nhµ m¸y ®· chi tr¶ cho vô tai n¹n lao ®éng nµy 140 ngµy c«ng , thµnh tiÒn lµ 4.256.000 ®ång . §Õn n¨m 1999 xÈy ra mét vô tai n¹n lao ®éng do c«ng nh©n s¬ ý trong qu¸ tr×nh b¬m lèp xe t¾c t¬ kÐo nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt trong nhµ m¸y, vµ ®· g©y thiÖt h¹i cho nhµ m¸y, nhµ m¸y ®· bá ra víi sè tiÒn 2.666.700 ®ång chi phÝ cho kh¸m vµ ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn vµ tr¶ 109 c«ng h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp tai n¹n x¶y ra ®Òu ®­îc s¬ cÊp cøu t¹i chç sau ®ã ®­a ®i bÖnh viÖn cÊp cøu kÞp thêi. Khi x¶y ra tai n¹n ®¬n vÞ cã ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng ®· b¸o c¸o kÞp thêi lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (nÕu cã tai n¹n lao ®éng x¶y ra) nhµ m¸y ®Òu b¸o c¸o víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ c¸c vô tai n¹n lao ®éng ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Trong c¸c n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng t¹i nhµ m¸y gi¶m ®i rÊt nhiÒu, do nhµ m¸y lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng. Tãm l¹i, vÒ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng trong 3 n¨m tõ 1999 ®Õn 2001 lµ gi¶m ®i rÊt nhiÒu, n¨m 2001 kh«ng x¶y ra mét vô tai n¹n lao ®éng nµo. Chøng tá nhµ m¸y ®· qu¸n triÖt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ kü thuËt an toµn xuèng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt rÊt tèt. V× vËy, vÒ thiÖt h¹i kinh tÕ do tai n¹n lao ®éng g©y nªn lµ kh«ng lín, hµng n¨m chØ chi cho c¸c c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ kü thuËt an toµn, vÖ sinh lao ®éng. 1.3.2. T×nh h×nh bÖnh nghÒ nghiÖp t¹i nhµ m¸y . §èi víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸ lµ th­êng ph¸t sinh mé sè bÖnh nghÒ nghiÖp nh­ bÖnh nhiÔm ®éc Nicotin vµ bÖnh bôi phæi nghÒ nghiÖp . Nh­ng do vÊn ®Ò vÖ sinh lao ®éng rÊt ®­îc nhµ m¸y quan t©m , chó träng ®ång thêi hµng n¨m phßng y tÕ nhµ m¸y ®Òu kh¸m ®Þnh kú cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ph¸t hiÖn vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi bÖnh nghÒ nghiÖp hoÆc mét sè bÖnh kh¸c . Do ®ã , trong nh÷ng n¨m qua nhµ m¸y kh«ng cã c«ng nh©n nµo m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp . 1.4. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ t¹i nhµ m¸y : C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y (PCCC) ®­îc nhµ m¸y ®Æc biÖt coi träng , c¸c ph­¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ ®­îc x©y dùng, bæ sung hµng n¨m cã sù phª duyÖt cña c«ng an PC23. Lùc l­îng ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp vµ nghiÖp d­ cña nhµ m¸y ®Òu ®­îc huÊn luyÖn theo ®Þnh kú hµng n¨m. C¸c ph­¬ng tiÖn PCCC hµng n¨m ®Òu ®­îc bæ sung, b¶o qu¶n vµ ®Ó ë n¬i quy ®Þnh nh­ b×nh h¹t MF4, b×nh khÝ CO2, b×nh h¹t ®­îc treo ë c¸c ph©n x­ëng, kho tµng, nh÷ng n¬i dÔ thÊy ®Ó sö dông kÞp thêi vµ ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn, ®¶m b¶o an toµn, khi kiÓm tra th­êng xuyªn, ph¸t hiÖn kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn sö dông nhµ m¸y kÞp thêi cÊp ngay. Trong nh÷ng n¨m qua ®· trang bÞ: + 25 b×nh ch÷a ch¸y FZ24. + 56 b×nh ch÷a ch¸y MT5 (CO2). + 5 b×nh ch÷a ch¸y (CPU) cho «t«. + 41 b×nh CO2 (G56). §Æc biÖt nhµ m¸y cã hÖ thèng n­íc phôc vô cho c«ng t¸c PCCC, mét bÓ chøa n­íc riªng cã dung tÝch 250m3, 10 häng n­íc, mçi bé phËn cã mét bé vßi ch÷a ch¸y hai l¨ng B, nhµ m¸y cã mét m¸y b¬m ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c phßng chèng ch¸y. Nhµ m¸y hiÖn cã 1 ®éi ch÷a ch¸y nghÜa vô gåm 20 ng­êi cã 14 tæ PCCC t¹i 12 ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh víi 163 ng­êi ®­îc thay thÕ bæ sung vµ huÊn luyÖn hµng n¨m. Lùc l­îng ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp cña nhµ m¸y ®Òu ®­îc huÊn luyÖn theo ®Þnh kú hµng n¨m , mçi n¨m 1 lÇn Nhµ m¸y më líp huÊn luyÖn PCCC cho toµn bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn PCCC ®­îc bæ sung hµng n¨m , ®­îc b¶o qu¶n vµ ®Ó ®óng vÞ trÝ thÝch hîp . §ång thêi ®Ó h­ëng øng tuÇn lÔ Quèc gia an toµn - vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ch¸y næ , nhµ m¸y ®· tæ chøc héi thao kü thuËt PCCC cho c¸c ®¬n vÞ trong nhµ m¸y theo 2 m«n : + ThÓ thao ch÷a ch¸y kÕt hîp víi di chuyÓn tµi s¶n . + ThÓ thao ch÷a ch¸y kÕt hîp cøu ng­êi bÞ n¹n . N¨m 2000 - 2001 chi phÝ cho c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y lµ 25 triÖu ®ång vµ kÕ ho¹ch chi cho n¨m 2002 lµ 20 triÖu ®ång ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ . 2. VÒ c«ng t¸c kü thuËt an toµn: Kü thuËt an toµn lµ c«ng t¸c ®­îc nhµ m¸y quan t©m ngay tõ khi b¾t ®Çu b­íc vµo s¶n xuÊt, hÖ thèng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ tr­íc khi ®i vµo s¶n xuÊt ®Òu ®­îc quy ®Þnh néi quy riªng, ®Ó tr¸nh tai n¹n rñi ro. Nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ nµo nguy hiÓm ®Òu cã hÖ thèng trang bÞ riªng. N¨m nµo nhµ m¸y còng më réng hoÆc c¶i t¹o trong s¶n xuÊt ®Òu chó träng ®Õn an toµn cho m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ an toµn vÖ sinh lao ®éng, hiÖn nay nhµ m¸y ®Òu cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ che ch¾n t¹i c¸c vÞ trÝ nguy hiÓm, thiÕt bÞ chèng nãng nh­ l¾p ®iÒu hoµ nhiÖt ®é cho c¸c ph©n x­ëng bao mÒm, ph©n x­ëng bao cøng, ph©n x­ëng Dunhil vµ c¸c phßng ban lµm viÖc trong nhµ m¸y. L¾p hÖ thèng th«ng giã cho ph©n x­ëng sîi, ph©n x­ëng 4, ph©n x­ëng c¬ ®iÖn, hÖ thèng kho tµng ®­îc th­êng xuyªn cñng cè, tu bæ, ®Ó chèng nãng, mèc, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, cã m¸y ph¸t ®iÖn nÕu nh­ thµnh phè mÊt ®iÖn, l¾p ®iÒu hoµ nhiÖt ®é cho hÖ thèng kho thµnh phÈm, kho vËt t­… Nhµ m¸y cã hÖ thèng tho¸t n­íc hoµn chØnh, cã ao l¾ng tr­íc khi ra hÖ thèng tho¸t n­íc cña thµnh phè. §Æc biÖt trong n¨m 2001, nhµ m¸y ®· ®Çu t­ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh­: nhµ m¸y ®· mua 7 m¸y cuèn ®iÕu, ®ãng bao (03IJ - 121; IJ23) víi c«ng suÊt 2.200 ®iÕu/phót cña Trung quèc, 01 m¸y cuèn ®Çu läc MK8 - MAX8 víi c«ng suÊt 1.600 bao/phót cña Anh, 01 m¸y cuèn ®iÕu víi c«ng suÊt 2.400®iÕu/phót vµ d©y chuyÒn cuèn ®iÕu, ®ãng bao cña Ph¸p, §øc cã c«ng suÊt 2.500bao/phót. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc c¶i tiÕn ®· mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr­êng lµm viÖc, tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng, ®Æc biÖt víi hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i nµy sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng tr¸nh ®­îc nh÷ng tai n¹n rñi ro, tr¸nh ph¶i tiÕp xóc víi nh÷ng c«ng viÖc nguy hiÓm dÔ g©y bÖnh nghÒ nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ m¸y cßn quan t©m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña Nhµ m¸y :Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c an toµn thùc phÈm vµ phßng chèng « nhiÔm m«i tr­êng trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t­ chiÒu s©u cho c«ng t¸c m«i tr­êng nh­: + Tu söa ®­êng ®i trong néi bé nhµ m¸y vµ hÖ thèng cèng r·nh tho¸t n­íc ... trång c©y xanh , v­ên hoa . + 100 % ph©n x­ëng ®­îc trang bÞ hÖ thèng m¸y hót bôi , nÒn nhµ ®­îc lau chïi hµng ngµy , 3/4 diÖn tÝch nhµ x­ëng vµ 2/5 diÖn tÝch kho tµng cã m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Cã hÖ thèng m¸y nÐn khÝ tæng vÒ vÖ sinh thiÕt bÞ hµng ngµy . + §Çu t­ x©y dùng bÓ xö lý n­íc th¶i cña nhµ m¸y . +C¶i t¹o d©y chuyÒn vËn chuyÓn sîi , gi¶m c­êng ®é lao ®éng cho c«ng nh©n ph©n x­ëng sîi . + §Ó c¶i t¹o vµ më réng kho vËt t­ cho ph©n x­ëng bao mÒm ®óng tiªu chuÈn kü thuËt , ®¶m b¶o gän khi cÊp ph¸t vµ phßng chèng ch¸y næ , nhµ m¸y ®· ®Çu t­ 141 triÖu ®ång . + Nhµ m¸y n©ng cÊp tr¹m y tÕ , nhµ nghØ khang trang s¹ch sÏ réng r·i tho¸ng m¸t t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng nh©n kh¸m ch÷a bÖnh . + Nhµ m¸y ®· ®Çu t­ mét sè thiÕt bÞ míi nh­ : NhËp thªm mét sè m¸y cuèn ®iÕu víi hÖ thèng hót bôi tèt h¬n , ®ång thêi c¶i t¹o ao bÓ xö lý bôi , khÝ th¶i , n­íc th¶i tr­íc khi ra ngoµi nhµ m¸y . * VÒ trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n : Trong nh÷ng n¨m qua, nhµ m¸y b­íc vµo qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng , v× thÕ nhµ m¸y ®· tæ chøc may ®o quÇn ¸o b¶o hé cho tõng ng­êi , lo trang thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc . + Mçi n¨m nhµ m¸y trang bÞ cho mçi c«ng nh©n viªn hai bé quÇn ¸o mïa hÌ vµ hai bé quÇn ¸o mïa ®«ng ®­îc ®Æt may t¹i chç chän mµu theo tõng bé phËn cÊu thµnh , ®¶m b¶o tiªu chuÈn gän ®Ñp . N¨m 2001 nhµ m¸y ®· chi cho viÖc may quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 407 triÖu ®ång . + Nhµ m¸y trang bÞ phßng hé c¸ nh©n hµng th¸ng hµng quý cho c«ng nh©n nh­ : Xµ phßng , khÈu trang , g¨ng tay , dµy , mò ,ñng tuú theo yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc vµ cã sù kiÓm tra . Thùc tÕ Nhµ m¸y ®· chi cho viÖc trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o hé c¸ nh©n cho ng­êi lao ®éng nh­ sau : B¶ng 3 : Chi phÝ cho b¶o hé c¸ nh©n tõ 1999- 2001 N¨m Sè tiÒn 1999 2000 2001 67.167.000 ®ång 39.132.000 ®ång 76.350.000 ®ång ViÖc sö dông vµ b¶o qu¶n ph­¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n cña c«ng nh©n Nhµ m¸y ®Òu mang tÝnh tr¸ch nhiÖm cao . 3. VÒ vÖ sinh lao ®éng. 3.1. An toµn ®iÖn : Nguån cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y lµ nguån ®iÖn Quèc gia 6 KV . toµn nhµ m¸y cã 02 tr¹m biÕn ¸p bao gåm 01 m¸y 1000 KVA vµ 02 m¸y 564 KVA , ®iÖn ®­îc dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t . Do tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cña nhµ m¸y kh¸ cao nªn Nhµ m¸y ®· rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò an toµn ®iÖn vµ nhµ m¸y ®· ®­a ra c¸c biÖ ph¸p an toµn ®Ó tr¸nh c¸c sù cè vÒ ®iÖn x¶y ra trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt bao gåm c¸c biÖn ph¸p sau : + BiÖn ph¸p tæ chøc : Víi biÖn ph¸p nµy yªu cÇu c«ng nh©n ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao , søc khoÎ vµ thÎ an toµn viªn . Nhµ m¸y tæ chøc lµm viÖc 24/24 h víi 3 ca do ®ã ph¶i cã quy ph¹m an toµn vÒ ®iÖn , h­íng dÉn cÊp cøu khi tai n¹n ®iÖn x¶y ra . §èi víi nh÷ng c«ng nh©n th­êng xuyªn tiÕp xóc víi ®iÖn Nhµ m¸y ®· trang bÞ cho hä ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cÇn thiÕt . T¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Òu cã tæ chøc söa ch÷a x¬ ®iÖn ®Ó gi¸m s¸t vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an toµn ®iÖn . + BiÖn h¸p kü thuËt : HÖ thèng c¸c d©y dÉn trong nhµ m¸y ®Òu ®­îc c¸ch ®iÖn b»ng vá nhùa , cao su Nhµ m¸y ®· l¾p ®Æt nh÷ng c¬ cÊu an toµn nh­ cÇu ch× , cÇu giao , aptomat , c¾t tù ®éng , .... ®Ó ®Ò phßng khi cã sù cè vÒ ®iÖn x¶y ra ngoµi ra Nhµ m¸y cßn sö dông nh÷ng tÝn hiÖu ©m thanh mµu s¾c ,... + Toµn bé hÖ thèng m¸y mãc ë c¸c ph©n x­ëng cña nhµ m¸y ®Òu ®­îc nèi ®Êt , nèi kh«ng b¶o vÖ . C¸c tñ ®iÖn t¹i c¸c ph©n x­ëng ®Òu cã d©y trung tÝnh nguån ®­a vÒ ®Õn tñ , ®Æc bÖt lµ víi mét sè m¸y mãc cã c«ng suÊt lín dÒu ®­îc t¨ng c­êng biÖn ph¸p an toµn ®ã lµ l¾p thªm m¸y c¾t ®iÖn b¶o vÖ . HÖ thèng ®iÖn trë nèi ®Êt trubg tÝnh cña c¸c tñ ®iÖn , tr¹m ®iÖn ®Òu ®¹t yªu cÇu . + Nhµ m¸y cã hÖ thèng chèng sÐt ®óng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cho c¸c khu vùc v¨n phßng , nhµ x­ëng ... ®iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng chèng sÐt ®­îc ®o ®¹c kiÓm tra theo ®Þnh kú . + Hµng n¨m nhµ m¸y ®Òu kiÓm tra vÒ an toµn ®iÖn cho c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ theo ®Þnh kú do ViÖn khoa häc kü thuËt B¶o hé lao ®éng vÒ ®o thùc hiÖn . 3.2. An toµn vÒ nåi h¬i – thiÕt bÞ ¸p lùc : HiÖn nay Nhµ m¸y sö dông 02 lß OMNICAL cña §øc c«ng suÊt mçi lß lµ 4670 kg/h , ¸p suÊt h¬i lµ 11kg/ m3 . §Ó ®¶m b¶o an toµn vÒ vÊn ®Ò nµy Nhµ m¸y ®· ®­a ra c¸c biÖn ph¸p sau : + BiÖn ph¸p tæ chøc : - Khi vËn hµnh nåi h¬i thiÕt bÞ ¸p lùc th× ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh riªng cña nã , c«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ nåi h¬i ¸p lùc ph¶i cã chuyªn m«n , søc khoÎ vµ thÎ an toµn . - Cã c¸c gi¶i ph¸p an toµn trong ®å ¸n thiÕt kÕ , nh÷ng luËn chøng kinh tÕ ®­îc xem xÐt vµ chÊp nhËn . Khi sö dông ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc sö dông thiÕt bÞ ¸p lùc . Hang n¨m nhµ m¸y cso tæ chøc huÊn luyÖn vµ cÊp chøng chØ sau khi häc xong cho c«ng nh©n . + BiÖn ph¸p kü thuËt : VÊn ®Ò an toµn mµ Nhµ m¸y ®· ¸p dông ®­îc dùa trªn nguyªn nh©n g©y ®æ vì cña thiÕt bÞ do øng suÊt cña vËt liÖu bÞ suy gi¶m hay t¨ng qu¸ møc cho phÐp . - Lu«n theo dâi c¸c th«ng sè cña lß h¬i khi lµm viÖc . - Tr¸nh hiÖn t­îng ®ãng cÆn trong nåi h¬i , do ®ã n­íc dïng ph¶i lµ n­íc s¹ch , n­íc cÊp cho lß ph¶i ®­îc lµm mÒm hai cÊp . - Cø hai n¨m nhµ m¸y l¹i kiÓm tra thiÕt bÞ lß h¬i mét lÇn vµ s¸u n¨m thö ¸p suÊt mét lÇn - Ngoµi ra nhµ m¸y cßn bè trÝ c¸c ph­¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y nh­ b×nh khÝ , b×nh bät... theo ®óng quy ®Þnh 2.3. C«ng t¸c vÖ sinh lao ®éng: C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng, gi¶m thiÓu c¸c yÕu tè ®éc h¹i lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc nhµ m¸y quan t©m, ®­îc thùc hiÖn song hµnh cïng c«ng t¸c an toµn lao ®éng. ThËt vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ m¸y ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p c¶i t¹o quy ho¹ch l¹i mÆt b»ng c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng th«ng giã, thæi m¸t diÒu hoµ nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng, gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c yÕu tè ®éc h¹i xuèng d­íi tiªu chuÈn cho phÐp. Hµng n¨m nhµ m¸y kÕt hîp víi trung t©m y tÕ m«i tr­êng lao ®éng ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ m«i tr­êng lµm viÖc t¹i nhµ m¸y. - Thi hµnh ®iÒu 97 cña Bé luËt lao ®éng, ®iÒu 04 NghÞ ®Þnh 06/CP cña thñ t­íng ChÝnh Phñ ngµy 20/1/1996 vµ th«ng t­ sè 13 BYT/TT ngµy 21/10/1996. - Thùc hiÖn nhiÖm vô cña Bé c«ng nghiÖp giao cho trung t©m y tÕ. - M«i tr­êng c«ng nghÖ t¹i C«ng v¨n sè 819/CV- ngµy 18/3/1996 vÒ viÖc kiÓm ®Þnh m«i tr­êng lao ®éng, an toµn vÖ sinh lao ®éng. Trong ngµy 6/3/2002 Trung t©m y tÕ – m«i tr­êng lao ®éng c«ng nghiÖp, Bé c«ng nghiÖp ®· tiÕn hµnh ®o ®¹c kiÓm tra m«i tr­êng lao ®éng t¹i nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long. KÕt qu¶ ®o c¸c chØ sè: vi khÝ hËu, ¸nh s¸ng , tiÕng ån, bôi , h¬i khÝ ®éc t¹i c¸c vÞ trÝ kü huËt cña viÖn y häc lao ®éng theo c¸c b¶ng sau: 2.3.1 C¸c yÕu tè vi khÝ hËu: KÕt qu¶ ®o c¸c yÕu tè vi khÝ hËu t¹i c¸c ph©n x­ëng cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long B¶ng 04: B¶ng ®o c¸c yÕu tè vi khÝ hËu. TT §iÓm ®o NhiÖt ®é ( 8c ) §é Èm ( % ) Tèc ®é giã ( m/s ) ¸nh s¸ng ( lux ) I Ph©n x­ëng sîi 19 55 0.3–0,4 1 2 3 4 5 VÞ trÝ m¸y hÊp ch©n kh«ng VÞ trÝ c«ng nh©n bá l¸ VÞ trÝ c¾t ngän Khu m¸y Èm l¸ giã nãng VÞ trÝ m¸y ®¸nh l¸ 24,2 22,9 23,2 21 22 54 57 56,5 50 51,2 0,1–0,2 0,2–0,3 0,2–o,3 0,2–0.3 0,2–0,3 120 160 200 80 70 II 1 2 3 4 5 6 Ph©n x­ëng bao cøng cã ®iÒu hoµ M¸y cuèn ®iÕu C2 M¸y cuèn ®iÕu C1 M¸y ®ãng bao B2 M¸y ®èng tót T1 – T2 D©y chuyÒn m¸y ®ãng tót BDVILAND M¸y cuèn ®iÕu CFVILAND 24,2 24,8 25,3 25,2 25,5 25,5 65,5 64,3 58 58,3 61,4 64,7 0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3 0,3-0,4 0,2-0,3 0,2-0,3 250 220 320 280 380 260 III 1 2 Ph©n x­ëng Dunhill VÞ trÝ m¸y cuèn ®iÕu D©y chuyÒn m¸y cuèn ®iÕu -§Çu m¸y -Gi÷a m¸y -Cuèi m¸y 25,3 25,6 26 25,7 62 60,8 59 53 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,3 260 210 300 280 IV 1 2 3 4 5 6 Ph©n x­ëng bao mÒm M¸y cuèn ®iÕu sè 8 M¸y ®ãng bao §«ng §øc sè 1 M¸y cuèn ®iÕu sè 6 M¸y cuèn ®iÕu sè 7 M¸y cuèn ®iÕu sè 3 M¸y cuèn ®iÕu sè 1 24,8 25,2 30 29,6 29,5 29,3 51 52 40,7 40,6 41,7 43,6 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,3 0,2-0,3 210 240 200 280 260 420 V 1 2 3 Ph©n x­ëng 4 VÞ trÝ c«ng nh©n may VÞ trÝ c«ng nh©n d¸n tói nilon VÞ trÝ in bao catton 22,5 22,6 21,2 54 54 56 0,2-0,3 0,1-0,2 0,1-0,2 400 300 240 VI 1 2 3 Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn May KF-70 M¸y bµo ngang M¸y phay 21,1 21,1 20,8 54,6 53,3 52,7 0,1-0,2 0,1-0,2 0,2-0,3 110 220 150 VII Tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp 505 BYT- Q§/1992 18-32 <80 0.2-0.5 <70 NhËn xÐt : - Vi khÝ hËu do tiÕn hµnh ®o trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt m¸t mÎ vµ hµu hÕt c¸c ph©n x­ëng chÝnh ®Òu ®­îc l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nªn ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong m«i tr­êng s¶n xuÊt vµ ®ªï ®¹t TCVS cho phÐp .(TCVS : tiªu chuÈn vÖ sinh) - ¸nh s¸ng : §¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng C«ng nghiÖp phï hîp víi tiªu chuÈn vÖ sinh . 2.3.2. TiÕng ån: Do ®Æc ®iÓm d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¾n liÒn víi m¸y mãc thiÕt bÞ nªn tiÕng ån còng lµ mét vÊn ®Ò ®Ó nhµ m¸y quan t©m kh¾c phôc . B¶ng 05 : KÕt qu¶ ®o tiÕng ån cña mét sè ph©n x­ëng TT §Þa ®iÓm ®o Møc ¸p ©m chung (dBA) Møc ¸p ©m ë c¸c gi¶i tÇn ( Hz ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 I 1 2 3 Ph©n x­ëng sîi Khum¸yc¾t ngän Khu m¸y dÞu l¸ Khu lµm Èm 84 85 83 56 60 57 64 71 69 73 75 73 76 79 77 78 79 78 77 76 76 75 74 73 70 68 66 II 1 2 Ph©nx­ëngbaocøng M¸y vÊn ®iÕu M¸y ®ãng bao 91 88 61 60 62 64 72 75 84 81 85 81 83 80 79 75 73 71 III 1 2 Ph©n x­ëng Dunhill M¸y vÊn ®iÕu M¸y ®ãng bao 95 88 55 53 67 63 78 72 91 79 90 82 84 82 87 81 83 79 IV 1 2 Ph©nx­ëngbaomÒm Khu m¸y cuèn ®iÕu M¸y ®ãng bao 93 90 57 58 67 68 79 74 83 81 88 83 88 85 85 83 82 79 V 1 2 3 4 5 Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Gi÷a x­ëng M¸y mµi M¸y c­a M¸y mµi Khu lß h¬i 78 80 94 92 80 40 42 47 41 53 45 57 58 55 64 49 67 60 67 65 57 72 78 71 73 65 74 80 76 72 67 77 95 86 69 63 69 89 84 63 60 61 85 80 55 VI TCVS cho phÐp 505 BYT - Q§ / 1992 90 103 96 91 88 85 83 81 80 NhËn xÐt: T¹i thêi ®iÓm ®o ®¹c cã 5 mÉu kh«ng ®¹t TCVS cho phÐp. 2.3.3. H¬i khÝ ®éc: C¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc ph¸t sinh trong s¶n xuÊt ®­îc tr×nh bµy theo b¶ng sau: B¶ng 06: KÕt qu¶ ®o h¬i khÝ ®éc t¹i mét ph©n x­ëng cña nhµ m¸y TT §iÓm lÊy mÉu CO2%TT H¬i khÝ ®éc mg/m3 CO SO2 Xylen Nicotin I 1 2 3 4 5 6 7 8 Ph©n x­ëng sîi Bé phËn hÊp sÊy BéphËn®­anguyªnvËtliÖulªn b¨ng Bé phËn t¸ch cuéng l¸ M¸y ®¸nh l¸ M¸y gia liÖu M¸y lµm ¶m cuéng M¸y tr­¬ng në cuéng M¸y sÊy sîi 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.1 0.175 II 1 2 3 4 Ph¢n x­ëng bao cøng M¸y cuèn ®iÕu C1 M¸y ®ãng bao §B M¸y ®ãng tót M¸y cuèn ®iÕu C3 0.06 0.06 0.05 0.06 0.225 III 1 2 3 4 Ph©n x­ëng bao mÒm Bé phËn cuèn ®iÕu ®Çu läc Bé phËn ®ãng bao ®µu läc Bé phËn ®ãng tót M¸y cuèn ®iªó kh«ng ®Çu läc 0.07 0.06 0.06 0.05 0.378 IV 1 2 Ph©n x­ëng Dunhill M¸y cuèn ®iÕu M¸y ®ãng bbao 0.06 0.06 0.07 V 1 Ph©n x­ëng c¬ khÝ Bé lß h¬i(gi÷a hai lß) 0.07 1.25 2.6 VI 1 PhÉn x­ëng 4 Bé phËn in l­íi 2306 VII Kho nguyªn liÖu 0.135 VIII TCVSchophÐp505/BYT-Q§/1992 0.1 30 20 100 0.5 NhËn xÐt: T¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu nång ®é h¬i khÝ ®éc ë c¸c vÞ trÝ ®Òu n»m trong TCVS cho phÐp 2.3.4. Bôi: Bôi lµ Õu tè g©y « nhiÔm m«i tr­êng ë nhµ m¸y vµ lµ vÊn ®Ò lu«n ®­îc sù quan t©m chó träng cña hµ m¸y trong viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng cho c¸c c«ng nh©n. Bôi ë ®©y chñ yÕu lµ bôi thuèc l¸ th­êng xuyªn xu¸t hidÖn ë khu vùc b¨ng t¶i c¾t ngän(ph©n x­ëng sîi), n¬i ®æ sîi vµ m¸y cuèn ®iÕu. KÕt qu¶ ®o nång ®é bôi t¹i mét sè ph©n x­ëng Nhµ m¸y. B¶ng 07: KÕt qu¶ ®o nång ®é bôi ë mét sè n¬i trong khu vùc s¶n xuÊt. TT §iÓm ®o Tû lÖ SiO2 tù do trong bôi Bôi träng l­îng (mg/m3) Bôi h« hÊp (mg/m3) I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ph©n x­ëng sîi §Çu b¨ng t¶i vµo liÖu m¸yc¾t ngän Vµo liÖu m¸y c¾t ngän thuècl¸ n©u VÞ trÝ c«ng nh©n xÐ mèc Gi÷a khu vùc vµo liÖu B¨ng t¶i rung sau lµm Èm l¸ Khu vùc b¨ng t¶i saum¸ythªm liÖu Khu vùc m¸y th¸i l¸ Khu vùc m¸y th¸i cuéng Nhµ thu bôi -Gi÷a nhµ -Cuèi nhµ 1.88 2.83 2.48 1.15 0.58 0.45 0.39 0.31 7.36 2.61 II 1 2 3 Ph©n x­ëng bao cøng M¸y cuèn ®iiªó C2 M¸y cuèn ®iÕu F2 M¸y cuèn ®iÕu C1 0.36 0.51 0.43 III 1 Ph©n x­ëng Dunhill M¸y cuèn ®iÕu 0.46 IV 1 2 3 4 Ph©n x­ëng bao mÒm M¸y cuèn ®iÕu Hoµn KiÕm C1 M¸y cuèn ®iÕu Hoµn KiÕm C4 M¸y cuèn ®iÕu §iÖn Biªn C6 M¸y cuèn ®iÕu cò 0.41 0.38 0.55 0.58 V 1 Tæ méc phßng hµnh chÝnh M¸y c­a gç 40 3.48 0.85 VI 1 2 Tæ nåi h¬i ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Cña lß h¬i cò Khu vùc lß h¬i míi 8.0 0.71 0.56 VII 1 Tæ bao b× ph©n x­ëng 4 M¸y c¸t phÕ liÖu b×a c¸y t«ng 0.58 VIII TCVS cho phÐp 5059-1991 5-20 3.0 NhËn xÐt: T¹i thêi ®iÓm lÊymÉu ë hÇu hÕt c¸c vÞ trÝ s¶n xu©t nång ®é bôi ®Òu n»m trong gipøi h¹n TCVS cho phÐp. Riªng vÞ trÝ gi÷a nhµ thu bôi npång ®é bôi thuèc lµ v­ît qu¸ TCVS 2.4 lÇn. 2.3.5. N­íc th¶i – chÊt th¶i r¾n. N­íc th¶i cña nhµ m¸y ®­îc thèng kª theo b¶ng sau: B¶ng 08 : KÕt qu¶ kiÓm tra m«i tr­êng lao ®éng TT ChØ tiªu ph©n tich §.vÞ TCVS 505 BYT-Q§/1992 MÉu 1 1 NhiÖy ®é 8C 40 23 2 PH mg/l 5.5-9 6.5 3 BOD5 mg/l 50 4.8 4 COD mg/l 100 16.2 5 Fe3 mg/l 5 0.85 6 Phèt pho tæng hîp mg/l 6 2.3 7 Sunfua mg/l 5.5 Kph® 8 CN mg/l 0.1 Kph® Kph® : kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc NhËn xÐt: T¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®Òu n»m trong TCVS cho phÐp. *ChÊt th¶i r¾n : l­îng r¸c th¶i nhµ m¸y th¶i ra kho¶ng 1000m3/n¨m. ChÊt th¶i r¾n cã 3 lo¹i chÝnh: - XØ than ë khu vùc lß h¬i: l­îng xØ ë ®©y kho¶ng 30-40 tÊn/ th¸ng xØ ®­îc thu håi lµm g¹ch. - C¸c bôi giÊy vôn, b×a hép: c¸c lo¹i giÊy vôn vµ r¸c th¶i ®­îc tËp trung ë nhµ m¸y, ®Ó xö lý r¸c th¶i nhµ m¸y ®· hîp ®ång víi c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ vËn chuyÓn sè r¸c th¶i trªn ddÕnb·i rqcs quy ®Þnh cña thµnh phè. - Bôi thuèc l¸: l­îng bôi vµ cuéng thuèc l¸ ®­îc tËp trung ë b·i r¸c, cho n«ng d©n ®Õn chë ®i lµm ph©n hoÆc c«ng ty vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ ®­a ®Õn b·i r¸c quy ®Þnh. Ngoµi ra Nhµ m¸y cßn lu«n ®¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr­êng xanh, s¹ch ®Ñp. B¶o vÖ m«i tr­êng vµ c©y xanh lµ hÕt søc quan träng ®Ó lµm gi¶m bít ®éc h¹i cho c«ng nh©n nhµ m¸y, vµ b¶o ®¶m m«i tr­êng xung quanh cho x· héi. Nhµ m¸y ®· cã bÓ läc n­íc th¶i råi míi cho tho¸t ra cèng n­íc chung cña thµnh phè. Nhµ m¸y ®· cho n¹o vÐt bÓ läc ®Ó chèng óng ngËp trong nhµ m¸y vµ b¶o ®¶m vÖ sinh. C¸c chÊt th¶i cøng, r¸c, bôi c«ng nghiÖp (bôi cuén), b×a, sØ than ®­îc nhµ m¸y quan t©m xö lý th­êng xuyªn víi cÇn thiÕt vÖ sinh vËn chuyÓn ra khái thµnh phè ®Õn n¬i quy ®Þnh ®Ó xö lý. N¨m qua nhµ m¸y ®· ®Çu t­ trång thªm hµng tr¨m c©y xanh, t«n t¹o l¹i v­ên hoa, c©y c¶nh trong nhµ m¸y. Chi phÝ bá ra cho vÖ sinh nhµ m¸y: + Sè tiÒn dän r¸c hµng n¨m trung b×nh : 260.000.000®ång. + Sè tiÒn n¹o vÐt cèng r·nh : 4.000.000 ®ång. + Sè tiÒn mua c©y xanh, c©y c¶nh : 15.000.000 ®ång. C«ng t¸c vÖ sinh lao ®éng ®­îc nhµ m¸y ®Æc biÖt quan t©m nªn trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh vÒ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp cña nhµ m¸y gi¶m. ChØ x¶y ra mét sè vô tai n¹n lao ®éng nhÑ do sù s¬ suÊt cña c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, cßn vÒ bÖnh nghÒ nghiÖp do ®­îc trang bÞ kü cµng nªn mét sè ng­êi chØ m¾c mét sè bÖnh nhÑ nh­ nh÷ng bÖnh ngoµi da. Chi phÝ mµ nhµ m¸y bá ra cho cÊp cøu, ®iÒu trÞ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: N¨m 1999: 1.687.500 ®ång. N¨m 2000: 3.996.500 ®ång. N¨m 2001: 5.650.000 ®ång. 4. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn b¶o hé lao ®éng cho ng­êi lao ®éng trong nhµ m¸y 4.1. C«ng t¸c huÊn luyÖn §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ATVSL§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hµng n¨m nhµ m¸y ®Òu huÊn luyÖn ATL§, VSL§, PCCN cho CBCNV cã kiÓm tra, ký sæ, theo dâi. 100% c«ng nh©n lµm viÖc trong nhµ m¸y ®Òu ®­îc huÊn luyÖn vµ cÊp thÎ an toµn lao ®éng. §èi víi c«ng nh©n lµm nghÒ nguy hiÓm nh­ ®iÖn, hµn h¬i, hµn ®iÖn, vËn hµnh nåi h¬i, b×nh chÞu ¸p lùc, nhµ m¸y ®Òu cö ®i huÊn luyÖn kü cµng vµ ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp thÎ. Ngoµi ra, nhµ m¸y cßn tæ chøc mêi c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh vÒ huÊn luyÖn cho mµng l­íi ATVSL§ vµ c«ng nh©n viªn chøc nhµ m¸y hµng n¨m.Cô thÓ c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc ®­îc thÓ hiÖn d­íi b¶ng sau: B¶ng 09: T×nh h×nh vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc tõ 1999 - 2001 ChØ tiªu §.vÞ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Mµng l­íi CNVC Ng­êi 1.230 1.236 1.221 Chi phÝ tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn ®ång 11.232.000 13.320.500 70.000.000 C¸c néi dung huÊn luyÖn ®­îc tËp trung vµo c¸c thÓ chÕ, luËt ®Þnh vÒ b¶o hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, thùc tËp s¬ cøu phßng khi cã tai n¹n rñi ro x¶y ra. 4.2. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cña nhµ m¸y Trong nh÷ng n¨m qua c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn cña nhµ m¸y ®· vµ ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm ®Òu cã biÓn b¸o, biÓn cÊm, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Òu cã néi dung an toµn, quy tr×nh vËn hµnh, xö lý sù cè, ë nh÷ng n¬i thÝch hîp ®Òu cã tranh ¸p phÝch ®Ó nh¾c nhë an toµn. Ngoµi ra, nhµ m¸y cßn tæ chøc tuyªn truyÒn b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p qui, bé luËt lao ®éng tíi c¸c bé phËn vµ ®­îc tuyªn truyÒn th«ng qua c¸c ®µi truyÒn thanh nhµ m¸y, triÓn khai nghÞ quyÕt hµng th¸ng. Tæ chøc C«ng ®oµn triÓn khai nhiÒu ®ît tuyªn truyÒn nghiªn cøu bé luËt lao ®éng. §Æc biÖt ë n¨m 1997 tæ chøc héi thi an toµn vÖ sinh giái tõ cÊp bé phËn ®Õn nhµ m¸y. Th«ng qua héi thi, nhµ m¸y ®· cã 90% mµng l­íi an toµn vÖ sinh ®¹t xuÊt s¾c, 10% ®¹t lo¹i kh¸, cã 3 mµng l­íi dù thi cÊp QuËn ®¹t xuÊt s¾c ATVSV tham gia thi toµn quèc ®¹t an toµn vÖ sinh viªn giái toµn quèc. Nhµ m¸y ph¸t ®éng phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt. N¨m 1996, phßng kü thuËt ®· thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp sîi tù ®éng cho 8 m¸y cuèn ë ph©n x­ëng bao mÒm b»ng hÖ thèng b¨ng t¶i, kinh phÝ lµ 281.194.580 ®ång. Vµ tiÕp tôc thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ thèng cÊp sîi tù ®éng b»ng søc giã ë 3 m¸y cuèn ph©n x­ëng Bao cøng, gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc, tiÕt kiÖm lao ®éng, kinh phÝ ®Çu t­: 420.378.400 ®ång. N¨m 1998, nhµ m¸y chÕ t¹o hÖ thèng ph©n ly sîi, cung cÊp sîi tù ®éng cho ph©n x­ëng sîi ®· gi¶m ®­îc bôi, ®éc h¹i cho c«ng nh©n, thay thÕ cho sîi thñ c«ng vµ tËn thu sîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt so víi thiÕt bÞ nhËp ngo¹i tiÕt kiÖm ®­îc 200 (triÖu ®ång). N¨m 1999, nhµ m¸y chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y d¸n tem thuèc l¸ bao cøng phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y vµ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc ®iÕu trong Tæng C«ng ty vµ ®­îc héi ®ång s¸ng kiÕn ®¸nh gi¸ vµ ®­îc khen th­ëng. B¶ng 10: Mét sè s¸ng kiÕn tõ n¨m 1999-2001 TT ChØ tiªu §.vÞ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1 Sè s¸ng kiÕn C¸i 51 29 31 2 Lµm lîi tr.® 325 546 369 3 TiÒn th­ëng tr.® 13,925 50 27,4 4 TiÕt kiÖm tr®..® 445 2.100 2.100 Tõ quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn trªn vµ sù ph¸t huy s¸ng kiÕn ®Çu t­ thiÕt bÞ, nhµ m¸y ®¶m b¶o: + MÆt b»ng vÖ sinh s¹ch, gän, an toµn cho ng­êi lao ®éng. + N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, lo¹i bá ®­îc mét sè bôi ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt v× cã c¬ cÊu rung, rò, läc bôi b»ng khÝ nÐn. + T¹o vßng khÐp kÝn d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghÖ, tiÕt kiÖm ®­îc søc lao ®éng cña c«ng nh©n. 5. LËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng VÒ lËp kÕ ho¹ch ®­îc c¸n bé chuyªn tr¸ch nhµ m¸y lËp danh s¸ch nh÷ng thiÕt bÞ kü thuËt nµo cÇn bæ sung, tu bæ, söa ch÷a ®Ó ®­a lªn Ban gi¸m ®èc phª duyÖt vµ triÓn khai. C¸n bé chuyªn tr¸ch cña nhµ m¸y ph¶i tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng theo c¸c néi dung sau: - ThiÕt bÞ che ch¾n. - ThiÕt bÞ b¶o hiÓm c¸ nh©n. - HÖ thèng tÝn hiÖu an toµn. - Nh·n hiÖu, ký hiÖu, biÓn b¸o phßng ngõa nh÷ng n¬i nguy hiÓm. - ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa. - ThiÕt bÞ an toµn ®Æc biÖt. 5.2. ThiÕt bÞ vÖ sinh c«ng nghiÖp gåm : C¸c trang bÞ nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o vÖ søc khoÎ, phßng nhiÔm ®éc hoÆc m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp. C¸c ph­¬ng tiÖn lµm m¸t, che m­a giã, chèng n¾ng. C¸c phßng nghØ, ¨n, t¾m, thay quÇn ¸o. 5.3. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: - Tæ chøc huÊn luyÖn. - Tæ chøc triÓn l·m, chiÕu phim. - Mua tranh ¶nh, ¸p phÝch d·n n¬i dÔ thÊy. - VÏ khÈu hiÖu, tranh cæ ®éng. 5.4. Trang bÞ phßng hé lao ®éng Lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn trang bÞ cho c«ng nh©n sö dông ®Ó ®¶m b¶o an toµn, tr¸nh bÞ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp trong khi lao ®éng s¶n xuÊt nh­: g¨ng tay, ñng, khÈu trang, xµ phßng, c¸c trang bÞ phßng hé ®Æc biÖt. 5.5. Båi d­ìng hiÖn vËt: Lµ l­¬ng thùc, thùc phÈm, kinh phÝ tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®Ó chèng ®éc h¹i, duy tr× vµ phôc håi søc khoÎ bÞ hao tæn sau khi lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ m«i tr­êng cã nhiÒu yÕu tè ®éc h¹i. Nhµ m¸y x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng hµng n¨m theo 5 chØ tiªu chñ yÕu trªn víi sè kinh phÝ chi cho thùc hiÖn vµ x©y dùng c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ : 500 triÖu ®Õn 1 tû ®ång. Dù tÝnh chi cho n¨m 2001 lµ: 2.155.600.000 ®ång. Nhµ m¸y c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, c¸c tån t¹i cña n¨m kÕ ho¹ch tr­íc kÕt hîp víi nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®­îc lµm theo ba b­íc: b­íc s¬ bé hoÆc dù th¶o kÕ ho¹ch, b­íc th¨m dß vµ hoµn chØnh bæ sung, b­íc tæng hîp vµ tr×nh duyÖt. Vµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc nhµ m¸y, cã sù theo dâi gióp ®ì cña c¸n bé lµm c«ng t¸c chuyªn tr¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng. Lu«n b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng cña nhµ m¸y. ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng lu«n ®­îc nhµ m¸y b¶o ®¶m b¸o c¸o kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ cã ®Ò xuÊt s¸ng t¹o. 6. C«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra vÒ b¶o hé lao ®éng HÖ thèng thanh tra, kiÓm tra cña nhµ m¸y kÕt hîp víi thanh tra kiÓm tra cña Nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng, kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n lao ®éng trong nhµ m¸y vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ kü thuËt an toµn vµ tiªu chuÈn vÖ sinh lao ®éng nh»m ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Thanh tra, kiÓm tra vÒ viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hé lao ®éng. Nh×n chung, qua c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra nhµ m¸y lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ cao vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é b¶o hé lao ®éng. §· kh«ng cã nh÷ng vô tai n¹n hay bÖnh nghÒ nghiÖp nguy hiÓm x¶y ra víi ng­êi lao ®éng, chØ cã mét sè vô tai n¹n nhá x¶y ra do s¬ suÊt cña ng­êi lao ®éng. 7. Thèng kª ph©n tÝch tai n¹n lao ®éng: Nhµ m¸y lu«n cö bé phËn lµm c«ng t¸c ®iÒu tra, thèng kª xuèng c¸c ®¬n vÞ thèng kª c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra ®Ó tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ ®­a ra gi¶i ph¸p phßng tr¸nh vµ gióp cho viÖc chØ ®¹o vÒ tæ chøc vµ nghiªn cøu kü thuËt ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng, gióp cho viÖc x¸c ®Þnh møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kü thuËt ®· ¸p dông vµo s¶n xuÊt t¹i c¸c ®¬n vÞ ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng. VÒ thèng kª c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong nhµ m¸y ®­îc b¸o c¸o rÊt ®Çy ®ñ, trung thùc, kh¸ch quan, sæ thèng kª ®Òu lµm theo mÉu thèng nhÊt do Nhµ n­íc ban hµnh. KÓ tõ n¨m 1995 ®Õn nay, nhµ m¸y chØ x¶y ra 3 vô tai n¹n lao ®éng do s¬ suÊt nhá cña c«ng nh©n trong s¶n xuÊt. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong nhµ m¸y æn ®Þnh, n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn. PhÇn thø ba mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i nhµ m¸y thuèc l¸ th¨ng long I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long Thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ ®· ®­îc ban l·nh ®¹o nhµ m¸y quan t©m vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi C«ng ®oµn trong viÖc phæ biÕn tuyªn truyÒn huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ B¶o hé lao ®éng ®­îc nhµ m¸y thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cã sù gi¸m s¸t thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng, ®· qu¸n triÖt ®­îc vÞ trÝ, vai trß, néi dung cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Héi ®ång b¶o hé lao ®éng nhµ m¸y ®· th­êng xuyªn kiÓm tra, chØ ®¹o, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ vµ bè trÝ c¸n bé kü thuËt chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c an toµn theo th«ng t­ liªn tÞch sè 14 cu¶ Bé lao ®éng TBXH - BYT - TL§L§ViÖt Nam, x©y dùng chØ tiªu thi ®ua, vµ cã quy chÕ th­ëng ph¹t râ rµng. - C«ng ®oµn nhµ m¸y còng tÝch cùc tham gia víi chuyªn m«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng, kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ATVSL§ - PCCN vµ duy tr× ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ban an toµn c«ng ®oµn vµ mµng l­íi an toµn vÖ sinh viªn, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “xanh - s¹ch - ®Ñp” ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vÖ sinh lao ®éng. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®· ®­îc §¶ng uû Nhµ m¸y, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn nhµ m¸y lu«n quan t©m t¹o mäi ®iÒu kiÖn, ®Ó ®¶m b¶o cho mäi thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ con ng­êi. Th­êng xuyªn gi¸o dôc, n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng­êi lao ®éng, coi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ mét nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu, g¾n liÒn víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, chÊp hµnh vµ thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn quy tr×nh kü thuËt an toµn - phßng chèng ch¸y næ, ®Çu t­ thªm vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, do ®ã ®· c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ gãp phÇn gi¶m tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp trong s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §Æc biÖt, trong nh÷ng n¨m qua ®êi sèng c«ng nh©n lao ®éng ®Òu ®­îc n©ng cao lÉn vËt chÊt víi tinh thÇn. Nhµ m¸y ngµy mét ph¸t triÓn. Cô thÓ: + N¨m 1996, ®­îc Bé c«ng an tÆng b»ng khen vÒ thµnh tÝch phßng chèng ch¸y næ. + N¨m 1997, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam tÆng b»ng khen vÒ phong trµo “xanh - s¹ch - ®Ñp” ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng. + N¨m 1998, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam tÆng cê vÒ phong trµo “Xanh - s¹ch - ®Ñp” ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn lao ®éng. + C«ng an thµnh phè tÆng b»ng khen hai n¨m 1997 - 1998 vÒ thùc hiÖn chØ thÞ 237/TTg cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ phßng chèng ch¸y næ. + Bé c«ng nghiÖp tÆng b»ng khen vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ (1996 - 1998). - Qua c¸c ®ît kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ cña ®oµn kiÓm tra th× trong nh÷ng n¨m qua nhµ m¸y ®Òu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ. 2. Tån t¹i Trong nh÷ng n¨m qua, nhµ m¸y ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch vÎ vang, mang l¹i uy tÝn lín cho nhµ m¸y, tuy nhiªn trong nhµ m¸y vÉn cßn mét sè ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc: -Nhµ m¸y vÉn cßn mét sè thiÕt bÞ c«ng nghÖ cò , n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao g©y ra mét sè yÕu tè kh«ng tèt ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng . - HÇu hÕt c¸c ph©n x­ëng ®Òu cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tèt nh­ng riªng khu vùc lß h¬i cã nhiÖt ®é cao h¬n so víi tiªu chuÈn cho phÐp . - T¹i mét sè c«ng ®o¹n trong mét sè khu vùc cßn ph¸t sinh nhiÒu bôi nh­ : + Khu vùc m¸y mµi cña ph©n x­ëng bao mÒm . + Khu vùc m¸y cuèn ®iÕu . - Ch­a x©y dùng ®­îc chÕ ®é phô cÊp mµng l­íi an toµn vÖ sinh viªn. - VÉn cßn ®Ó x¶y ra mét sè vô tai n¹n lao ®éng nhá. II . Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña nhµ m¸y trong thêi gian tíi . Thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, tiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, nhµ m¸y, ®Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c doanh nghiÖp cã sù nç lùc cè g¾ng. C¸c nhµ m¸y thuèc l¸ cña ViÖt Nam nãi chung vµ nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long nãi riªng lµ ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp phôc vô cho nhu cÇu con ng­êi. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña nhµ m¸y trong nh÷ng n¨m tíi: - §¶m b¶o duy tr× ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é BHL cho CBCNV nh­ chÕ ®é båi d­ìng ca ba, chÕ ®é ®éc h¹i, chÕ ®é cÊp BHL§ c¸ nh©n, ®¶m b¶o phï hîp víi ph¸p lÖnh BHL§ cña Nhµ n­íc ban hµnh. - Kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho CBCNV, ®¶m b¶o trong m«i tr­êng tho¸ng m¸t, gi¶m bít l­îng bôi vµ tiÕng ån t¹i c¸c khu vùc s¶n xuÊt vµ trong toµn nhµ m¸y. - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc cho toµn thÓ CBCNV, n©ng cao tù gi¸c chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ néi quy, quy tr×nh kÜ thuËt an toµn vµ b¶o hé lao ®éng. - Th­êng xuyªn duy tr× c«ng t¸c kiÓm tra vÒ kü thuËt an toµn, b¶o hé lao ®éng vµ phßng chèng ch¸y næ cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn nhµ m¸y. TiÕp tôc rµ so¸t l¹i toµn bé hÖ thèng néi quy, quy chÕ, quy tr×nh kü thuËt an toµn, quy tr×nh vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, ®¶m b¶o cho tÊt c¶ m¸y mãc, thiÕt bÞ khi ®­a vµo sö dông ®Òu cã néi quy an toµn. - Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é huÊn luyªn cho c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c vÞ trÝ nguy hiÓm, c«ng nh©n c«ng nghÖ, c«ng nh©n míi vµo. - TiÕp tôc ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, kh¾c phôc tån t¹i vµ tÝch cùc tham gia triÓn khai tèt ph­¬ng h­íng nhiÖm vô mµ n¨m 2001 ®· ®Ò ra gãp phÇn x©y dùng nhµ m¸y “§Ñp nh­ c«ng viªn, s¹ch nh­ bÖnh viÖn”. III . Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng t¹i nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. V× søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ nhµ m¸y lu«n ph¶i qu¸n triÖt, thùc hiÖn ®Çy ®ñ vÒ c«ng t¸c BHL§ - ATVSL§ - PCCN. Môc tiªu cña nhµ m¸y ®Æt ra: hµng n¨m gi¶m tû lÖ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Tuy nhiªn, tr­íc nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng tiªu thô, kh«ng cã g× lµ tuyÖt ®èi hoµn h¶o. Do vËy viÖc kh«ng ngõng t¨ng c­êng hoµn thiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së t«n träng c¬ chÕ, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc nh­ng còng ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña nhµ m¸y víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu trªn nh÷ng c¬ së yªu cÇu ®Æt ra céng víi kÕt qu¶ t×m tßi, häc hái t¹i ®¬n vÞ thùc tËp, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p vÒ n©ng cao c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. 1.T¨ng c­êng tæ chøc C«ng ®oµn chØ ®¹o qu¶n lý nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng . C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ c«ng t¸c hµng ®Çu, ®Æc biÖt quan t©m, nã phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi s¶n xuÊt. ChÝnh bëi vËy, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lu«n ®­îc Nhµ m¸y quan t©m vµ thùc hiÖn theo chñ tr­¬ng “An toµn ®Ó s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ph¶i an toµn”. Nghiªn cøu c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ c«ng viÖc phøc t¹p khã kh¨n, ®ßi hái sù nç lùc cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé qu¶n lý cña nhµ m¸y. §Ó lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng th× nhµ m¸y cÇn thµnh lËp mét biÖn ph¸p chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®Ó th­êng xuyªn nghiªn cøu, kiÓm tra, thèng kª vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Nh÷ng c¸n bé nghiªn cøu c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm, cã kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ cã nhiÖm vô: + Thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin vÒ t×nh h×nh tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp cña c¸n bé nh©n viªn trong nhµ m¸y. + C¨n cø vµo t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®Ó ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý, gióp ng­êi lao ®éng lu«n ®¶m b¶o søc khoÎ vµ an toµn lµm viÖc. Tæ chøc C«ng ®oµn vµ bé phËn c¸n bé qu¶n lý nhµ m¸y lµ ng­êi trùc tiÕp ®­a ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ c¸c vô tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, vµ còng lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng xuèng c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¬ së nªn cÇn lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý cña nhµ m¸y. HiÖn nay, nhµ m¸y ®· thµnh lËp ®­îc Héi ®ång vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng nªn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong nhµ m¸y lu«n ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Héi ®ång b¶o hé lao ®éng nhµ m¸y ®· c¨n cø cvµo h­íng dÉn cña th«ng t­ liªn tÞch sè 14/1998/BL§TBXH - BYT - TL§L§VN ngµy 31/10/1998 ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn . 2. BiÖn ph¸p th­êng xuyªn thùc hiÖn tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: Tuy truyÒn vµ gi¸o dôc b¶o hé lao ®éng lµ mét yªu cÇu cÇn th­êng xuyªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Víi nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long th× c«ng t¸c nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ ngµy cµng ph¶i ®i vµo chiÒu s©u. Hµng n¨m cÇn ph¶i ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho nh÷ng c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn vµo lµm viÖc vÒ kü thuËt an toµn b¶o hé lao ®éng. §èi víi c«ng nh©n c«ng nghÖ hµng n¨m ph¶i ®­îc huÊn luyÖn l¹i, cã kiÓm tra ký sæ theo dâi. Víi nh÷ng c«ng nh©n thay ®æi nghÒ lµm viÖc, khi lµm nghÒ míi ph¶i ®­îc huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o l¹i. §èi víi c¸c c«ng nh©n lµm nghÒ nguy hiÓm: ®iÖn, hµn h¬i, hµn ®iÖn, vËn hµnh nåi h¬i, thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc… cÇn ph¶i huÊn luyÖn kü cµng, cã s¸t h¹ch kiÓm tra cÊp theo theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Hµng n¨m nhµ m¸y cÇn ph¶i më c¸c líp huÊn luyÖn vÒ c«ng t¸c an toµn lao ®éng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng nhµ m¸y cÇn: - Trang bÞ cho c¸n bé nh©n viªn ë bé phËn c«ng ®oµn, nhÊt lµ nh©n viªn phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ lý thuyÕt tuyªn truyÒn gi¸o dôc. - Qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc xuèng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong nhµ m¸y. - Tæ chøc c¸c líp häc, nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. - Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, giao l­u, t×m hiÓu më c¸c cuéc thi hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn trong nhµ m¸y. - Phèi hîp mét c¸ch ®ång bé víi c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, ®­a ra mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ vÒ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®i liÒn víi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. - KÕt hîp víi c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh vÒ tuyªn truyÒn huÊn luyÖn ngoµi nhµ m¸y, mêi vÒ gi¶ng d¹y cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. - Tæ chøc c«ng ®oµn triÓn khai nhiÒu ®ît tuyªn truyÒn nghiªn cøu bé luËt lao ®éng vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng cho c«ng nh©n nhµ m¸y. Tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ an toµn vÖ sinh giái trong nhµ m¸y. ¦íc tÝnh ®Õn n¨m 2005 nhµ m¸y sÏ më mét trung t©m gi¶ng d¹y c«ng t¸c tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn gi¸o dôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. 3. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp §iÒu kiÖn lµm viÖc lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã võa b¶o ®¶m chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ m¸y, ®ång thêi b¶o ®¶m an toµn, søc khoÎ cho doanh nghiÖp lao ®éng. §Ó b¶o vÖ ng­êi lao ®éng khái bÞ t¸c ®éng bëi c¸c yÕu tè nguy hiÓm n¶y sinh trong lao ®éng th× nhµ m¸y cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng sau: * Trang bÞ thiÕt bÞ che ch¾n, thiÕt bÞ b¶o hiÓm ë ph©n x­ëng Bao mÒm vµ ph©n x­ëng Bao c­ng , ®Æc biÖt lµ ph©n x­¬ng Dunhill, phßng ngõa ®Ó c¸ch ly ng­êi lao ®éng víi vïng nguy hiÓm, ng¨n chÆn t¸c ®éng xÊu do sù cè g©y ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ qu¸ t¶i, bé phËn chuyÓn ®éng ®· chuyÓn ®éng qu¸ vÞ trÝ giíi h¹n, nhiÖt ®é cao qu¸, thÊp qu¸, c­êng ®é dßng ®iÖn cao qu¸… * Trang bÞ hÖ thèng tÝn hiÖu, b¸o hiÖu ë ®Ó nh¾c nhë ng­êi lao ®éng tr¸nh nh÷ng n¬i nguy hiÓm. * Quy ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, m¸y mãc. * Trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. Ngoµi c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ: bao che, b¶o hiÓm tÝn hiÖu, kho¶ng c¸ch an toµn… nh»m ng¨n ngõa chèng ¶nh h­ëng xÊu cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm do s¶n xuÊt g©y ra cho ng­êi lao ®éng, th× trong nhiÒu tr­êng hîp cô thÓ nhµ m¸y cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸ nh©n cho tõng ng­êi lao ®éng. - Trang bÞ b¶o vÖ m¾t nh­ kÝnh b¶o hé - Trang bÞ b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp, khÝ ®éc, bôi… - Trang bÞ b¶o vÖ c¬ quan thÝnh gi¸c, ng¨n ngõa tiÕng ån. - Trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Çu, dïng mò b¶o hiÓm - Trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ ch©n tay. - Trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. * Phßng ch¸y ch÷a ch¸y: nh»m b¶o ®¶m tµi s¶n cña nhµ m¸y, tÝnh m¹ng ng­êi lao ®éng. V× thÕ ®Ó phßng ch¸y ch÷a ch¸y tèt trong nhµ m¸y cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p: tõ tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Õn biÖn ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p hµnh chÝnh. CÇn thùc hiÖn ngay tõ khi thiÕt kÕ thi c«ng nh­ lùa chän vËt liÖu x©y dùng, t­êng ng¨n ch¸y, lèi tho¸t n¹n, hÖ thèng n­íc ch÷a ch¸y… Ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p trªn vÒ kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt nhµ m¸y cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p vÖ sinh lao ®éng nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng: * Kh¾c phôc ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu xÊu ë khu vùc lß h¬i nh­ : c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, l¾p c¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn hay nh©n t¹o, l¾p ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, gi¶m thiÓu h¬i khÝ ®éc t¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt; trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, x©y dùng hÖ thèng chèng l¹nh, n¾ng, m­a. * Chèng bôi trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ë khu vùc m¸y mµi cña ph©n x­ëng Bao mÒm vµ khu vùc cuèn ®iÕu, khu vùc b¨ng t¶i phèi chÕ ®Æc biÖt lµm gi¶m ph¸t sinh bôi ®Çu nguån, phun n­íc lµm gi¶m l­îng bôi, xö lý b¨ng th«ng giã côc bé sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn phßng hé c¸ nh©n. * Chèng tiÕng ån c¸ nh©n cho nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc ë khu vùc m¸y cuèn ®iÕu vµ trang bÞ cho c«ng nh©n chèng cay m¾t do h­¬ng b¹c hµ t¹i khu vùc phun h­¬ng, l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, t«n träng chÕ ®é b¶o d­ìng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c¸ch ly, triÖt tiªu tiÕng ån. * Cã hÖ thèng chiÕu s¸ng hîp lý: lu«n b¶o ®¶m tiªu chuÈn chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng côc bé t¹i n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng theo tõng c«ng viÖc cô thÓ. * HÖ thèng mÆt b»ng nhµ x­ëng, ®­êng ®i l¹i vµ vËn chuyÓn ph¶i hîp lý, lu«n vÖ sinh n¬i lµm viÖc cÇn b¶o ®¶m kh«ng gian cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng, cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i vµ n­íc th¶i, tæ chøc n¬i lµm viÖc vµ nghØ ng¬i hîp lý. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p vÒ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc th× nhµ m¸y cÇn thµnh lËp mét biÖn ph¸p chuyªn lµm c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vÒ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®Ó tõ ®ã cã thÓ lËp kÕ ho¹ch t¹o cho qu¸ tr×nh lµm viÖc lu«n thuËn lîi, ®iÒu kiÖn lµm viÖc b¶o ®¶m. 4. BiÖn ph¸p x©y dùng, bæ sung hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, nã ®­îc qu¸n triÖt ®Õn tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc. V× thÕ, víi nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lu«n ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nhµ n­íc. Hµng n¨m, nhµ m¸y cÇn cö c¸n bé xuèng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó kiÓm tra, thanh tra vÒ viÖc thùc thi c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ kü thuËt an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Xem c¸c ®¬n vÞ cã thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c tiªu chuÈn quy tr×nh, quy ph¹m vµ c¸c biÖn ph¸p an toµn mµ nhµ m¸y ®· ban hµnh cho tõng lo¹i m¸y, tõng vÞ trÝ lµm nhiÖm vô cô thÓ trong d©y chuyÒn. - L·nh ®¹o nhµ m¸y thùc hiÖn c¸c quy tr×nh kü thuËt an toµn ®· cã, bæ sung, hoµn chØnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¸c c«ng viÖc chñ yÕu trong ngµnh vÒ kü thuËt an toµn. §i ®«i víi viÖc l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng ph¶i thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hé lao ®éng hiÖn hµnh vµ ra søc c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc, chó ý chÕ ®é víi n÷ c«ng nh©n, chÕ ®é båi d­ìng ®éc h¹i, chÕ ®é lµm viÖc vµ nghØ ng¬i. ChÊn chÝnh viÖc tæ chøc ¨n, ë, kiÓm tra, kh¸m søc khoÎ vµ ch÷a bÖnh cho c«ng nh©n. - C¸c b¸o c¸o, hå s¬, sæ s¸ch, quy tr×nh vµ biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn, sæ ghi biªn b¶n kiÓm tra, sæ kiÕn nghÞ ph¶i ®­îc thùc hiÖn cã hÖ thèng theo dâi tõ héi ®ång ATL§ nhµ m¸y xuèng c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cô thÓ, th­ëng ph¹t nghiªm minh. - Nhµ m¸y ®· ban hµnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o hé lao ®éng vµ an toµn lao ®éng tõ CBCNV tíi c¸c phßng ban ph©n x­ëng trong toµn nhµ m¸y. - Nhµ m¸y ®· ban hµnh, bæ sung tËp néi quy quy tr×nh ATL§, b¶n quy chÕ th­ëng ph¹t vÒ ATL§, VSL§ trong toµn nhµ m¸y ®Ó CBCNV thùc hiÖn. - Theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ban hµnh viÖc qu¶n lý thiÕt bÞ, vËt t­ vµ c¸c yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng vµ viÖc kiÓm so¸t c¸c yÕu tè nguy hiÓm ®éc h¹i cÇn chÊp hµnh ®Çy ®ñ nh­: ph¶i cÊp giÊy chøng nhËn vËn hµnh nåi h¬i ®èi víi c«ng nh©n nåi h¬i, vËn hµnh cÇu thang ®iÖn…. - C¸c phßng trang bÞ ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n, ph­¬ng tiÖn kü thuËt PCCC, ph­¬ng tiÖn cÊp cøu y tÕ cÇn ®­îc quy ®Þnh râ rµng vµ cô thÓ. 5. BiÖn ph¸p t¨ng c­êng hÖ thèng ®iÒu tra, thanh tra theo dâi tæng hîp, ph©n tÝch c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong Nhµ m¸y Víi mµng l­íi an toµn mµ nhµ m¸y thµnh lËp cã quy chÕ ho¹t ®éng lµ hµng ngµy kiÓm tra, nh¾c nhë, ®«n ®èc c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ph¶i b¶o ®¶m an toµn, hµng th¸ng xuèng c¸c ph©n x­ëng ®Ó ®iÒu tra, thanh tra c¸c vô tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó b¸o c¸o lªn cÊp trªn vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n ngõa c¸c tai n¹n t¸i diÔn t­¬ng tù, ¶nh h­ëng tíi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Vµ hµng th¸ng tù chÊm ®iÓm ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp trong nhµ m¸y. §Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn viÖc b¶o ®¶m an toµn trong ®¬n vÞ víi héi ®ång an toµn nhµ m¸y ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt. §Ó lµm tèt c«ng t¸c thanh tra, ®iÒu tra, ph©n tÝch c¸c vô tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp trong nhµ m¸y, ®ßi hái hÖ thèng mµng l­íi an toµn viªn cÇn: tÝch cùc, khÈn tr­¬ng vµ kÞp thêi, ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, ®¶m b¶o chÝnh x¸c, c«ng b»ng… Cô thÓ: -Thu thËp chän läc th«ng tin vÒ an toµn d­íi c¸c ph©n x­ëng. - Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng th­êng xuyªn. - §Ò ra c¸c gi¶i ph¸p vµ thùc hiÖn kÞp thêi, ®Ò phßng c¸c vô tai n¹n t­¬ng tù t¸i diÔn. - Thèng nhÊt c¸c ng­êi, tiªu biÓu ®iÒu tra ®­îc trong thêi gian qua ®Ó lËp thµnh b¸o c¸o göi lªn cÊp trªn xÐt duyÖt. §Æc biÖt, tæ chøc thanh tra, kiÓm tra ph¶i chó ý kiÓm tra sù hiÓu biÕt cña c¸n bé, c«ng nh©n nhµ m¸y vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt an toµn, kiªn quyÕt kh«ng ®Ó nh÷ng ng­êi ch­a ®­îc huÊn luyÖn vµ s¸t h¹ch vÒ kü thuËt an toµn vµo lµm viÖc ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Th«ng qua c¸c ®ît kiÓm tra nµy, c¸c ®¬n vÞ trong nhµ m¸y ®­a c«ng t¸c kiÓm tra vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµo nÒ nÕp th­êng xuyªn theo chÕ ®é ®· quy ®Þnh. kÕt luËn §Ó thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®­îc mµ nã ®ßi hái nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng tiªu thô, vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp m×nh còng nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. NhËn thøc vµ n¾m râ nh÷ng vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng c¶ ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn trong nh÷ng n¨m qua nhµ m¸y rÊt quan t©m tíi søc khoÎ vµ an toµn cña ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt, xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm “con ng­êi lµ vèn quý nhÊt” nªn c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng rÊt ®­îc chó träng vµ quan t©m. Nh÷ng thµnh tùu mµ nhµ m¸y ®¹t ®­îc h«m nay lµ nhê cã chÝnh s¸ch qu¶n lý nhanh nh¹y, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng trong nhµ m¸y. Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm thuèc ®iÕu nªn nhµ m¸y cÇn cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh s½n cã ®ång thêi ph¶i lu«n nh¹y bÐn tr­íc nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng ®Ó tõng b­íc më réng vµ tiÕn tíi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả công tác Bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan