Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình

Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động của chính quyền địa phương, vấn đề nổi lên bức xúc hiện nay là tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã. Đây là cấp gần dân nhất, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nền tảng của mọi công tác là cấp xã [42, tr. 456] và cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính - cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi [43, tr. 372]. Lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam cho thấy rằng: Tình hình chính trị - xã hội Việt Nam ở mỗi thời kỳ và giai đoạn phát triển ổn định hay không, tuỳ thuộc một phần không nhỏ vào sự ổn định của cấp xã. Song cũng chính ở nơi đây hiện nay rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Trong những năm gần đây, chính quyền cấp xã cả nước đã có những mặt tiến bộ rõ nét, có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sự chuyển biến cả về tổ chức và hoạt động về nhận thức, tư duy, phong cách lãnh đạo quản lý không còn thụ động hành chính như trước. Tuy vậy, so với yêu cầu cải tiến nền hành chính nhà nước thì tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã còn bộc lộ nhiều yếu kém, khiếm khuyết, thậm chí có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng. Mặt khác, so với tiến trình đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung thì quá trình đổi mới ở chính quyền cấp xã là quá chậm. Hơn nữa, do quản lý của cấp trên còn có mặt lỏng lẻo, thiếu sâu sát và kém kiên quyết nên ở không ít nơi, một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền cấp xã đã thoái hoá biến chất, trở thành tầng lớp đặc quyền đặc lợi, quan liêu tham nhũng, sa đoạ về lối sống. Sự phản ứng tập thể của nhân dân tại nhiều cơ sở ở một số địa phương và đặc biệt là ở Thái Bình: Phần lớn các vùng nông thôn trong tỉnh, nông dân đã phản ứng và khiếu kiện về những vấn đề dân chủ công bằng, đòi thanh tra và công khai hóa việc phân chia ruộng đất và nhất là việc thu, chi những khoản đóng góp mà chính quyền cấp xã thu của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn. Có những xã nông dân nổi dậy đập phá trụ sở UBND xã, đập phá nhà của cán bộ xã; đồng thời đánh đập, tra tấn các cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng . Phần đông các cán bộ xã đã phải trốn chạy. Đó là hồi chuông báo động về tình hình đáng lo ngại đối với chính quyền cấp xã. Trong bối cảnh trên đã đến lúc cần có sự nghiên cứu toàn diện và nghiêm túc về chính quyền cấp xã, từ đó nhìn nhận trước hết các vấn đề quan trọng, cấp bách cần tháo gỡ cũng như hướng cải cách ở tầm chiến lược đối với chính quyền cấp này. Vì vậy việc lựa chọn vấn đề "Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình" trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước làm đề tài luận văn là cần thiết, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã từ năm 1991 đến nay đã được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và các nhà hoạt động chính trị quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau như: - Học viện hành chính quốc gia năm 1991, đã công bố một bộ 3 cuốn sách về: + Cải cách bộ máy nhà nước. + Cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức nhà nước. + Cải cách cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế. Tiếp đó năm 1993 xuất bản kỷ yếu hội thảo đề tài KX 05-08 về phương thức tổ chức hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước. Những cuốn sách trên có một số bài của một số tác giả viết về tổ chức, hoạt động của các cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương, trong đó có chính quyền cấp xã. - Tình hình các tổ chức chính trị ở nông thôn nước ta của giáo sư Hồ Văn Thông được in trong cuốn sách "Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay", tập II, NXB Tư tưởng Văn hoá, Hà Nội, 1991. - Lê Đình Chếch, Về Nhà nước xã hội chủ nghĩa và công tác cán bộ chính quyền cấp xã ở Hải Hưng, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà Nội, 1994. Đặc biệt trong những năm gần đây, cải cách hành chính nhà nước là một nội dung rất quan trọng của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, một số đề tài khoa học, sách báo đề cập đến vấn đề này mang tính trực tiếp và hoàn chỉnh hơn. Tiêu biểu là các cuốn sách: - "Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay" của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu và giáo sư Hồ Thông chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. - "Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam" của Học viện Hành chính Quốc gia do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. - "Chính quyền cấp xã và quản lý nhà nước ở cấp xã" của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước do tiến sĩ Chu Văn Thành chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. - Một số vấn đề tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay do phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Tiến Quý chủ biên. - 55 năm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. Ngoài ra, một số người làm công tác quản lý giữ cương vị chủ chốt ở địa phương cũng bàn về tổ chức bộ máy của chính quyền từ thực tế hoạt động của địa phương mình thông qua các bài viết đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Nhà nước pháp luật. Nhìn chung các công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã đề cập hoặc là ở dạng chung nhất hoặc ở một vài khía cạnh thuộc về tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã, có khi trực tiếp nhưng cũng có bài chỉ đề cập một cách gián tiếp mà chưa có công trình nghiên cứu sâu có hệ thống dưới một luận án khoa học về chính quyền cấp xã ở một tỉnh cụ thể như đề tài nêu trên. Tuy nhiên, trong các công trình đã được công bố có những quan niệm liên quan đến đề tài được tác giả luận văn tham khảo có kế thừa, chọn lọc. 3- Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước; đồng thời trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở địa phương, nêu ra phương hướng, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình. - Nhiệm vụ của luận văn + Phân tích cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã. Vị trí vai trò chính quyền cấp xã, tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã. + Phân tích thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã ở tỉnh Thái Bình, qua đó nêu ra những vấn đề tồn tại cần khắc phục. + Đưa ra những giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã trong điều kiện cải cách hành chính. 4- Phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã (xã, phường, thị trấn) là đề tài rộng được đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau, luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến chính quyền cấp xã và được minh chứng bằng thực tiễn tỉnh Thái Bình. - Giới hạn thời gian nghiên cứu của luận văn từ thời kỳ đổi mới, song chủ yếu tập trung vào thời kỳ từ sau đại hội VII của Đảng năm 1991 (khẳng định rõ quan điểm cải cách hành chính) đến nay. 5- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về lý luận Nhà nước - pháp luật nói chung và chính quyền cấp xã nói riêng. - Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu của triết học Mác - Lênin, kết hợp các phương pháp lịch sử - cụ thể; phân tích tổng hợp, điều tra xã hội học . 6- Đóng góp mới của luận văn: - Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã. Đặc biệt làm rõ đặc điểm của chính quyền cấp xã ở tỉnh thuần nông như Thái Bình hiện nay. - Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình, luận văn nêu ra phương hướng giải quyết nhằm đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã phù hợp với điều kiện cải cách hành chính nhà nước đối với tỉnh đặc thù thuần nông Thái Bình. - Luận văn làm tư liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này. 7- Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương 7 tiết.

pdf116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 2554 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiÖu c«ng khai, réng r·i, yªu cÇu tiªu chuÈn ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó mäi ng−êi cã thÓ tham gia øng cö, thi tuyÓn mét c¸ch d©n chñ. Ng−êi tham gia øng cö hoÆc ®−îc ®Ò cö cã ®Ò ¸n c«ng t¸c, cã môc tiªu ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ. CÇn kÕt hîp thi tuyÓn, s¸t h¹ch n¨ng lùc víi viÖc ®¸nh gi¸ c¸c phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc th«ng qua th¨m dß tÝn nhiÖm vµ sù lùa chän d©n chñ cña quÇn chóng, cña tæ chøc §¶ng. Thùc hiÖn quy chÕ tuyÓn chän c¸n bé cã ý nghÜa thùc tiÔn quan träng. Mét mÆt ®¶m b¶o sù trong s¸ng vÒ chÝnh trÞ, lµm cho quÇn chóng ®−îc biÕt, ®−îc lùa chän, ®−îc kiÓm tra gi¸m s¸t c¸n bé, thùc hiÖn ®−îc d©n chñ trong c«ng t¸c c¸n bé. MÆt kh¸c kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng c¸n bé chØ lo ch¹y chät vµo chøc nä chøc kia mµ kh«ng tù lo häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é 91 mäi mÆt cña m×nh. Vµ còng kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng c¸n bé chØ lo ®èi phã, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc cÊp trªn mµ kh«ng quan t©m chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc quÇn chóng vµ cÊp d−íi. Cïng víi viÖc thùc hiÖn chÕ ®é thi tuyÓn cÇn kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc kh¸c nh−: khuyÕn khÝch c¸n bé cã thµnh tÝch xuÊt s¾c; ®ång thêi thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é th−ëng, ph¹t ®èi víi c¸n bé cã thµnh tÝch hoÆc bÞ khuyÕt ®iÓm lµm cho ®éi ngò c¸n bé lu«n ®−îc sµng läc, ®−îc bæ sung. - Thùc hiÖn tèt quy tr×nh quy chÕ bÇu cö, bæ nhiÖm vµ sö dông c¸n bé: VÊn ®Ò bæ nhiÖm c«ng chøc ë cÊp x· ®Õn nay ch−a thùc hiÖn. §ã lµ ®iÒu bÊt cËp v× rÊt v« lý lµ chÝnh quyÒn 4 cÊp mµ cÊp x· l¹i kh«ng n»m trong ng¹ch bËc c«ng chøc. HiÖn nay c¸c chøc danh trong UBND h×nh thµnh theo c¬ chÕ bÇu. C¸c chøc danh tµi chÝnh, v¨n phßng, ®Þa chÝnh, t− ph¸p ®−îc h−ëng quy chÕ gièng c«ng chøc, cßn l¹i c¸c chøc danh kh¸c ®Òu ho¹t ®éng mang tÝnh hoµn toµn nghiÖp d−, cã thÓ thay thÕ bÊt kú lóc nµo. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o t©m lý kh«ng æn ®Þnh, trong ho¹t ®éng c«ng t¸c cña hä, t− t−ëng "chôp giËt, tranh thñ quyÒn lùc" ®Ó thu vÐn c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c x¶y ra, kh«ng chó t©m tu d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n phôc vô cho thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao ë tõng c−¬ng vÞ c«ng t¸c, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm viÖc ®−îc ch¨ng hay chí, thiÕu tr¸ch nhiÖm. T×nh h×nh trªn tÊt yÕu ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc chung cña UBND. V× vËy nªn nghiªn cøu chuyÓn mét sè chøc danh sang chÕ ®é c«ng chøc (nÕu ch−a thùc hiÖn chuyÓn ®−îc toµn bé). Ch¼ng h¹n nh− phô tr¸ch ®Þa chÝnh, phô tr¸ch t− ph¸p hé tÞch. Nh÷ng ng−êi nµy ph¶i ®−îc ®µo t¹o chuyªn m«n, ®−îc bæ nhiÖm xÕp vµo mét ng¹ch bËc cña c«ng chøc vµ ®−îc giao viÖc æn ®Þnh, l©u dµi. ViÖc bÇu cö bæ nhiÖm vµ sö dông c¸n bé ph¶i ®¶m b¶o thùc sù d©n chñ, ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ. BÇu cö, bæ nhiÖm vµ sö dông c¸n bé ph¶i ®óng lóc, ®óng tÇm, ®óng viÖc, ®óng tiªu chuÈn, hîp víi n¨ng lùc vµ së tr−êng, ®óng víi chuyªn m«n ®· ®−îc ®µo t¹o. Giao viÖc cho c¸n bé ph¶i giao ®óng lóc c¸n bé ®ang ®é chÝn, ®ang ®i lªn, kh«ng nªn ®Ó lóc c¸n bé ®· ch÷ng l¹i 92 hoÆc cã chiÒu h−íng ®i xuèng míi ®Ò b¹t. Kh«ng nªn ®Ó mét ng−êi gi÷ chøc vô l·nh ®¹o qu¶n lý chñ chèt kÐo dµi qu¸ 2 nhiÖm kú ë mét ®Þa ph−¬ng, c¬ së. §ång thêi còng kh«ng nªn ®Ó mét ng−êi ®¶m ®−¬ng qu¸ nhiÒu chøc vô, c«ng viÖc lµm ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña nhiÖm vô chñ yÕu. Tuy nhiªn, ®Ó kh«ng l·ng phÝ nh©n tµi, cã tr−êng hîp mµ c¸n bé thùc sù xuÊt s¾c, ®−îc tÝn nhiÖm cña tuyÖt ®¹i ®a sè quÇn chóng, ®−îc c¬ quan cÊp trªn ñng hé, th× cã thÓ ®−îc t¸i cö lÇn thø 3. Trong viÖc bæ nhiÖm c¸n bé, gi¶m bít chÕ ®é uû nhiÖm, t¨ng c−êng chÕ ®é bæ nhiÖm trùc tiÕp, v× nã lµm t¨ng tÝnh tr¸ch nhiÖm cña chñ thÓ bæ nhiÖm trong viÖc qu¶n lý, theo dâi vµ xö lý ®èi víi c¸n bé ®−îc ®Ò b¹t, ®èi víi c¸n bé ®−îc bæ nhiÖm. CÇn quy ®Þnh trong mçi nhiÖm kú, trong thêi h¹n ®−îc bæ nhiÖm, c¸n bé ph¶i ®−îc lÊy phiÕu tÝn nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc theo ®Þnh kú vµ tiªu chÝ cô thÓ. NÕu sè c¸n bé nµo kh«ng ®ñ tÝn nhiÖm cña 2/3 quÇn chóng cÊp d−íi hoÆc trong ®Þa ph−¬ng m×nh x¶y ra nhiÒu vô viÖc tiªu cùc lín th× buéc ph¶i tõ chøc, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i hÕt nhiÖm kú hoÆc hÕt thêi h¹n bæ nhiÖm. Bæ nhiÖm vµ sö dông c¸n bé cÇn g¾n chÆt víi c«ng t¸c ®µo t¹o båi d−ìng vµ quy ho¹ch c¸n bé. ChØ bæ nhiÖm c¸n bé trong diÖn quy ho¹ch, ®· ®−îc ®µo t¹o båi d−ìng, ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña vÞ trÝ chøc danh ®ã vµ phï hîp víi chuyªn m«n ®µo t¹o. Kh«ng bæ nhiÖm c¸n bé ch−a ®−îc ®µo t¹o; h¹n chÕ bæ nhiÖm c¸n bé ngoµi diÖn quy ho¹ch, bæ nhiÖm c¸n bé kh«ng ®óng chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o hoÆc quan niÖm ®· lµ cÊp uû, th−êng vô th× viÖc g× còng lµm ®−îc vµ cã thÓ ph©n c«ng bÊt kú vÞ trÝ nµo. CÇn nghiªn cøu quy tr×nh bÇu cö, ph¶i thùc hiÖn quy tr×nh "d©n bÇu, §¶ng chän" trong tuyÓn chän c¸n bé. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¬ cÊu h×nh thøc trong bé m¸y c¸n bé, kh«ng v× c¬ cÊu mµ bæ nhiÖm c¶ nh÷ng ng−êi thiÕu tiªu chuÈn. ViÖc bè trÝ c¸n bé ph¶i nh»m môc ®Ých cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tõng ng−êi chø kh«ng ph¶i ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé b»ng c¬ cÊu vµ th«ng qua c¬ cÊu. 93 3.2.3.3. §æi míi chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé ChÝnh s¸ch lµ s¶n phÈm cña con ng−êi, nh»m t¸c ®éng vµo mét kh©u hay mét qu¸ tr×nh ®Ó vËn ®éng cïng chiÒu víi quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héi, nh»m ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. ChÝnh s¸ch ®óng h−íng, cã lîi nhÊt gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch sai sÏ lµ vËt c¶n g©y ¸ch t¾c trong qu¸ tr×nh vËn hµnh kinh tÕ - x· héi, lµm gi¶m tèc ®é ph¸t triÓn hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm träng. §æi míi chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn, môc tiªu tr−íc m¾t lµ th¸o gì nh÷ng bÊt cËp, nh÷ng tån ®äng vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Môc tiªu l©u dµi lµ tiÕn hµnh ®Ó ®æi míi toµn diÖn ®èi víi cÊp c¬ së, trong ®ã tËp trung vµo viÖc ®æi míi chÝnh s¸ch c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ §¶ng céng s¶n vµ Nhµ n−íc ta lu«n quan t©m. Bëi chÝnh gi¶i quyÕt c¬ b¶n ®−îc c¸c vÊn ®Ò cña cÊp c¬ së sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mäi chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc ®Õn víi tõng ng−êi d©n, lµm cho d©n hiÓu, d©n tin vµ thùc sù ®i vµo cuéc sèng. §ång thêi chÝnh quyÒn cÊp x· sÏ lµ nh÷ng nhÞp cÇu nèi v÷ng ch¾c gi÷a §¶ng, Nhµ n−íc vµ nh©n d©n. NhiÖm vô tr−íc m¾t cÇn sím ban hµnh th«ng t−, h−íng dÉn bæ sung thi hµnh NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP nh»m gi¶i quyÕt døt ®iÓm tho¶ ®¸ng nh÷ng tån ®äng, v−íng m¾c vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, nhÊt lµ chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ mµ t¹i Th«ng t− liªn tÞch sè 99/1998/TT-LT TCCB CP-BL§TB vµ x· héi ngµy 19/5/1998 h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh 09/1998/N§-CP ch−a ®Çy ®ñ vµ cô thÓ. C¶i c¸ch chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn vÒ l©u dµi cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: X¸c ®Þnh l¹i biªn chÕ c¸n bé x·, ph−êng cho phï hîp, gi¶m ®Õn møc tèi ®a bé m¸y l·nh ®¹o, qu¶n lý ë c¬ së, c¸c x·, ph−êng cã ®iÒu kiÖn ®Þa lý d©n c− tÝnh chÊt kh¸c nhau th× sè l−îng biªn chÕ kh¸c nhau. Nghiªn cøu 94 chuyÓn mét sè chøc danh c¸n bé chñ chèt ë c¬ së x·, ph−êng thµnh c«ng chøc nhµ n−íc, ®−îc h−ëng l−¬ng vµ mäi chÝnh s¸ch chÕ ®é kh¸c nh− c¸n bé c«ng chøc nhµ n−íc hiÖn nay. L−¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé chñ chèt c¬ së t−¬ng ®−¬ng víi l−¬ng tr−ëng, phã phßng cÊp huyÖn. §èi víi c¸n bé chñ chèt do bÇu cö, khi ®¶m ®−¬ng chøc vô th× ®−îc h−ëng chÝnh s¸ch t−¬ng ®−¬ng víi c¸n bé chÝnh quyÒn, khi kh«ng cßn gi÷ chøc vô th× th«i h−ëng chÝnh s¸ch, nh− vËy sÏ lµm t¨ng tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tr−íc d©n. Cã phô cÊp riªng cho c¸n bé nh÷ng x·, ph−êng n¬i cã sè d©n qu¸ ®«ng, diÖn tÝch qu¸ lín hoÆc nh÷ng x· ph−êng cã ®ãng gãp nhiÒu cho ng©n s¸ch Nhµ n−íc, kh«ng c©n b»ng trong chÝnh s¸ch c¸n bé cÊp x· nh− hiÖn nay. Do tÝnh chÊt ho¹t ®éng, møc ®é ®ãng gãp c«ng søc vµ vÞ trÝ vai trß ngµy cµng t¨ng cña ®éi ngò tr−ëng th«n, Nhµ n−íc cÇn söa ®æi bæ sung quy ®Þnh chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c¸n bé tr−ëng th«n, xãm. Kinh phÝ nµy ®−îc lÊy trong nguån ng©n s¸ch vµ c¸c nguån thu cña ®Þa ph−¬ng. 3.2.3.4. T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý c¸n bé KiÓm tra gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c¸n bé lµ ho¹t ®éng nh»m n¾m ch¾c th«ng tin, diÔn biÕn vÒ t− t−ëng, ho¹t ®éng cña c¸n bé, gióp cho cÊp uû, l·nh ®¹o ph¸t hiÖn vÊn ®Ò n¶y sinh, kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ t¸c ®éng lµm cho ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé lu«n lu«n ho¹t ®éng ®óng h−íng, ®óng nguyªn t¾c quy ®Þnh. Thùc tÕ cho thÊy, mét sè c¸n bé khi míi ®−îc bÇu, ®−îc bæ nhiÖm ®Òu lµ nh÷ng ng−êi tèt, cã ®¹o ®øc, trung thµnh tËn tôy, liªm khiÕt, cã uy tÝn. Song trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, mét phÇn do thiÕu sù kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ, kh«ng ®−îc qu¶n lý tèt ®· dÉn ®Õn tho¸i ho¸ biÕn chÊt, sa ng·. §Ó gi÷ g×n n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé cÇn ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸n bé theo ph−¬ng ch©m: - Mäi ho¹t ®éng cña c¸n bé ®Òu ph¶i ®−îc qu¶n lý kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ. 95 - CÊp uû vµ tæ chøc §¶ng ph¶i trùc tiÕp tiÕn hµnh qu¶n lý, kiÓm tra c¸n bé. - T¨ng c−êng viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña quÇn chóng ®èi víi c¸n bé, cña c¸n bé cÊp d−íi ®èi víi c¸n bé cÊp trªn vµ ng−îc l¹i. - KiÓm tra ph¶i cã kÕt luËn cô thÓ râ rµng, ph¶i ®¹t ®−îc môc ®Ých lµ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé. ViÖc qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸n bé ph¶i chó träng tÝnh toµn diÖn, tÝnh kÞp thêi c¶ vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng ®¹o ®øc vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng chuyªn m«n; vÒ sinh ho¹t t− t−ëng; qu¶n lý vµ kiÓm tra chÕ ®é tù häc tËp, rÌn luyÖn cña c¸n bé. KÕt hîp chÕ ®é kiÓm tra ®Þnh kú th−êng xuyªn víi viÖc kiÓm tra ®ét xuÊt. §Æc biÖt lµ x©y dùng quy chÕ b¾t buéc mäi c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé chñ chèt ph¶i chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña quÇn chóng. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua, quÇn chóng cã vai trß rÊt lín trong viÖc qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸n bé, nhiÒu vô viÖc tiªu cùc tham nhòng cña c¸n bé ®Òu do quÇn chóng hoÆc c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ph¸t hiÖn, tè gi¸c vµ ®Êu tranh. CÇn cã quy chÕ cô thÓ ®Ó quÇn chóng tham gia vµo ho¹t ®éng nµy. Lµm tèt viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n lo¹i, ph©n cÊp qu¶n lý, theo dâi gi¸m s¸t b¶o vÖ c¸n bé, ®−a c«ng t¸c nµy vµo nÒn nÕp. 3.2.4. Cñng cè mÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, t¨ng c−êng phèi hîp gi÷a chÝnh quyÒn víi c¸c tæ chøc nµy Cñng cè, kiÖn toµn tæ chøc c¬ së §¶ng, chÝnh quyÒn cÇn ph¶i g¾n liÒn víi viÖc cñng cè, kiÖn toµn mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ë ®Þa ph−¬ng. Mét mÆt, xuÊt ph¸t tõ nguyªn lý: c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, xÐt vÒ mÆt lÞch sö, giai cÊp nµo l·nh ®¹o ®−îc quÇn chóng nh©n d©n th× giai cÊp ®ã sÏ th¾ng; xuÊt ph¸t tõ truyÒn thèng ®¹i ®oµn kÕt d©n téc vµ thùc tÕ c¸ch m¹ng n−íc ta, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh mét ch©n lý: §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt, thµnh c«ng, thµnh c«ng ®¹i thµnh c«ng. Trong thêi kú ®æi míi, mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®· cã vai 96 trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, ch¨m lo lîi Ých cho ®oµn viªn, héi viªn, thùc hiÖn d©n chñ v× ®æi míi x· héi, gi¸o dôc lý t−ëng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n, th¾t chÆt mèi liªn hÖ gi÷a §¶ng, Nhµ n−íc víi nh©n d©n. Th¸ng 6/1999 Quèc héi khãa X ®· th«ng qua LuËt mÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña mÆt trËn, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng chÝnh trÞ cña n−íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o, lµ c¬ së cña chÝnh quyÒn nh©n d©n, n¬i thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng, tËp hîp khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, n¬i hiÖp th−¬ng, phèi hîp vµ thèng nhÊt hµnh ®éng cña c¸c thµnh viªn. Cïng víi mÆt trËn tæ quèc, vai trß cña c¸c ®oµn thÓ còng ngµy cµng ®−îc ®Ò cao. §Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, cÇn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tæ chøc vµ ho¹t ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm t©m lý c¸c tÇng líp x· héi, t«n träng tù nguyÖn, tù trang tr¶i kinh phÝ, b×nh ®¼ng hiÖp th−¬ng vµ ho¹t ®éng d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, phï hîp víi chøc n¨ng x· héi vµ v× lîi Ých thiÕt thùc cña c¸c héi viªn. MÆt kh¸c, trong chÕ ®é ta, quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n kh«ng chØ th«ng qua Nhµ n−íc b»ng c¸c c¬ quan ®¹i biÓu cña m×nh (Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n) mµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n cßn th«ng qua MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ cña m×nh. V× vËy chÝnh quyÒn cÊp x· ph¶i thùc hiÖn tèt mèi quan hÖ nµy, thÓ hiÖn chÝnh quyÒn lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n. C¸c kú häp cña H§ND nhÊt thiÕt ph¶i mêi Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc vµ ng−êi ®øng ®Çu c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n nh− thanh niªn, phô n÷, n«ng d©n, cùu chiÕn binh... ®Õn dù. Nh÷ng ng−êi nµy ®−îc ph¸t biÓu ý kiÕn ®ãng gãp víi H§ND, nh−ng kh«ng biÓu quyÕt. H§ND x· lu«n gi÷ mèi liªn hÖ vµ phèi hîp c«ng t¸c Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, mçi n¨m 2 lÇn th«ng b¸o cho Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ë x· vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña H§ND, chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh ®−a ra kú häp H§ND, Uû ban MÆt trËn Tæ quèc vËn ®éng nh©n d©n vµ c¸c ®oµn thÓ thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ quyÕt cña H§ND. 97 Kú häp cña UBND cÊp x· khi bµn ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ th× ph¶i mêi nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu cña c¸c tæ chøc nµy ®Õn dù. UBND thùc hiÖn chÕ ®é th«ng b¸o t×nh h×nh mäi mÆt ë x· cho MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong x· tæ chøc, ®éng viªn nh©n d©n tham gia x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n, tæ chøc thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·, ®¹i biÓu H§ND vµ c¸n bé, thµnh viªn cña UBND. UBND cÊp x· vµ c¸c thµnh viªn cña UBND cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi c¸c kiÕn nghÞ cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong x·. 3.2.5. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù chØ ®¹o cña cÊp trªn ®èi víi chÝnh quyÒn cÊp x· §¶ng ta lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng thùc hiÖn sù l·nh ®¹o trùc tiÕp toµn diÖn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc. ChÝnh quyÒn cÊp x· kh«ng chØ thùc hiÖn tèt HiÕn ph¸p, LuËt, c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña c¬ quan Nhµ n−íc cÊp trªn mµ cßn ph¶i phôc tïng sù l·nh ®¹o cña §¶ng, thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng NghÞ quyÕt cña cÊp uû §¶ng. Víi H§ND, sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh»m ph¸t huy quyÒn lùc cña H§ND, lµm cho ho¹t ®éng cña H§ND thÓ hiÖn ®Çy ®ñ h¬n n÷a quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi chÝnh quyÒn trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay. Tr−íc hÕt c¸c cÊp uû §¶ng tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng ph¶i thËt sù ®æi míi c¶ vÒ néi dung vµ ph−¬ng ph¸p l·nh ®¹o. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mäi sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. V× vËy muèn ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· còng ph¶i ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng. V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 3, kho¸ VIII §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: "T¨ng c−êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ n−íc nh»m gi÷ v÷ng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña Nhµ n−íc, ®¶m b¶o mäi quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, ®−a c«ng cuéc ®æi míi ®i ®óng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa "[29, tr.59]. 98 T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi chÝnh quyÒn, thùc chÊt lµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ "§¶ng l·nh ®¹o, Nhµ n−íc qu¶n lý, nh©n d©n lµm chñ". VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®−îc vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, ®ång thêi vÉn ®Ò cao ph¸t huy ®−îc vai trß qu¶n lý nhµ n−íc cña chÝnh quyÒn. §¶ng l·nh ®¹o lµ l·nh ®¹o b»ng chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, NghÞ quyÕt. Trªn c¬ së ®ã chÝnh quyÒn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn. §¶ng l·nh ®¹o chÝnh quyÒn th«ng qua c«ng t¸c c¸n bé, ®µo t¹o rÌn luyÖn c¸n bé ®¶ng viªn ®Ó giíi thiÖu, øng cö vµo c¸c c¬ quan bé m¸y chÝnh quyÒn. §¶ng l·nh ®¹o chÝnh quyÒn cÇn th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn. §¶ng l·nh ®¹o chÝnh quyÒn cßn lµ viÖc b¾t buéc c¸c tæ chøc §¶ng, c¸c ®¶ng viªn ph¶i t«n träng thùc hiÖn ®óng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc, HiÕn ph¸p, ph¸p luËt, c¸c QuyÕt ®Þnh cña chÝnh quyÒn vµ coi ®©y lµ kû luËt cña §¶ng. §Ó t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi chÝnh quyÒn cÊp x·, §¶ng ph¶i cã NghÞ quyÕt, chñ tr−¬ng ®óng ®¾n, ph¶n ¸nh kÞp thêi ®óng quy luËt kh¸ch quan, ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn, phï hîp víi ý chÝ nguyÖn väng cña nh©n d©n. Cã nh− vËy th× chñ tr−¬ng ®−êng lèi, NghÞ quyÕt cña §¶ng míi cã tÝnh kh¶ thi vµ ®i vµo cuéc sèng, chÝnh quyÒn míi cã c¸c biÖn ph¸p tæ chøc chØ ®¹o vµ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ cao, lµm cho vai trß, uy tÝn cña §¶ng, n¨ng lùc l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn ®−îc n©ng lªn. §Ó l·nh ®¹o ®−îc chÝnh quyÒn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ yªu cÇu mäi ®¶ng viªn ph¶i thùc sù g−¬ng mÉu thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, ®ång thêi ph¶i vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n tham gia cïng chÝnh quyÒn trong viÖc qu¶n lý nhµ n−íc b»ng ph¸p luËt. §¶ng ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ uèn n¾n nh÷ng lÖch l¹c trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ n−íc cña chÝnh quyÒn. Cïng víi viÖc t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù chØ dÉn trùc tiÕp cña c¬ quan Nhµ n−íc cÊp trªn cã vai trß hÕt søc quan träng. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh th× chÝnh quyÒn cÊp x· ph¶i chÞu sù l·nh ®¹o, chØ 99 ®¹o trùc tiÕp cña chÝnh quyÒn nhµ n−íc cÊp trªn, tr−íc hÕt lµ H§ND vµ UBND huyÖn. V× vËy trong ho¹t ®éng cña H§ND vµ UBND cÊp huyÖn ph¶i b¸m s¸t c¬ së ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc thÈm quyÒn cÊp trªn nh−ng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña cÊp c¬ së. T¨ng c−êng sù chØ ®¹o, kiÓm tra cña chÝnh quyÒn nhµ n−íc cÊp trªn b»ng viÖc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tiÕp xóc thùc tÕ cña H§ND vµ UBND huyÖn ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh diÔn ra ë c¬ së ®Ó cã kÕ ho¹ch biÖn ph¸p chØ ®¹o h−íng dÉn chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, chøc n¨ng thÈm quyÒn theo luËt ®Þnh. C¬ quan chøc n¨ng gióp chÝnh quyÒn nhµ n−íc cÊp trªn trong viÖc th−êng xuyªn theo dâi, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ n−íc ë ®Þa ph−¬ng. NhÊt lµ phßng tæ chøc - lao ®éng x· héi (c¬ quan tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp huyÖn) ph¶i cã kÕ ho¹ch gióp UBND huyÖn trong viÖc ph©n lo¹i c¬ së. Tõ ®ã tËp trung ®æi míi tæ chøc, ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· phï hîp víi giai ®o¹n hiÖn nay, nh»m tõng b−íc x©y dùng cñng cè chÝnh quyÒn cÊp x· trong s¹ch, v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt theo quan ®iÓm cña §¶ng ®Ò ra. 3.2.6. X©y dùng xãm th«n tù qu¶n lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt trong ®æi míi tæ chøc, ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· Th«n xãm tù qu¶n cÇn ph¶i cã quy m« d©n sè nhÊt ®Þnh, v× nã cßn liªn quan ®Õn c¬ së vËt chÊt vµ hÖ thèng tæ chøc phï hîp cho mét ®¬n vÞ d©n c− tù qu¶n. Tr−êng hîp x· cã c¸c lµng qu¸ lín trªn 3000 d©n trë lªn th× cã thÓ t¸ch thµnh 2 xãm tù qu¶n nh−ng vÉn g¾n víi x©y dùng lµng v¨n ho¸. §Ó x©y dùng th«n, xãm tù qu¶n ph¶i ph©n cÊp hîp lý c¸c nhiÖm vô chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, cñng cè quèc phßng an ninh, x©y dùng n«ng th«n míi cho th«n xãm tù lo. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n trong xãm nªn nép vÒ UBND x· qu¶n lý gi÷ hé, khi lµm x· ph¶i kh¶o s¸t thiÕt kÕ dù to¸n vµ xuÊt kinh phÝ cho xãm tæ chøc thùc hiÖn d−íi sù gi¸m s¸t cña ®¹i diÖn nh©n d©n trong 100 xãm. Lµm xong, x· ph¶i cïng xãm nghiÖm thu quyÕt to¸n theo ®óng ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt vµ ®¬n gi¸ víi ®Çy ®ñ chøng tõ theo ®óng nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh vµ tr−ëng xãm b¸o c¸o c«ng khai ngay víi nh©n d©n trong xãm. C¸c ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸ cña xãm, häp nh©n d©n trong xãm, sinh ho¹t ®oµn thÓ cña xãm n»m trong kÕ ho¹ch chi ph¶i cã giÊy chi cña ng−êi chñ tr× ®−îc xãm phª duyÖt, chñ tÞch UBND míi c¾t chi. C¸ch qu¶n lý trªn ®©y ®èi víi xãm vµ ®oµn thÓ c¬ së xãm gióp chñ tÞch UBND x· n¾m ch¾c vµ qu¶n lý ®−îc c¸c ho¹t ®éng cña th«n xãm. Xãm kh«ng gi÷ tiÒn hoµn toµn lo¹i trõ ®−îc tiªu cùc tham nhòng ë c¬ së xãm. Tõng b−íc x©y dùng hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt ®¸p øng cho c¸c ho¹t ®éng theo m« h×nh tù qu¶n cña th«n, xãm. Th«n, xãm ph¶i cã quy ho¹ch x©y dùng c¬ së vËt chÊt riªng cña m×nh ®Ó tõng b−íc hoµn thiÖn l−íi ®iÖn, hÖ thèng ®−êng x¸ trong th«n, xãm ®Õn tËn hé gia ®×nh. Ph¶i cã quy ho¹ch x©y dùng khu trung t©m v¨n ho¸ bao gåm phßng nu«i d¹y trÎ, phßng häc mÉu gi¸o, phßng lµm c©u l¹c bé n¬i sinh ho¹t häp hµnh cña nh©n d©n vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. C¸c ®iÓm vui ch¬i cho trÎ em, s©n ch¬i thÓ thao cho nh©n d©n. Quy m« x©y dùng tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña tõng x· vµ kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña nh©n d©n. C¸c nhµ v¨n ho¸ ®Òu ph¶i cã bµn ghÕ, loa ®µi t¨ng ©m ®Ó phôc vô tuyªn truyÒn cña tr−ëng th«n, tr−ëng xãm, lµ n¬i häp hµnh lµm viÖc cña th«n, xãm. Ngoµi ra ph¶i ®Þnh h−íng cho nh©n d©n th«n, xãm trïng tu, t«n t¹o c¸c di s¶n v¨n ho¸ cña lµng, nghÜa trang cña th«n. Quan t©m cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ vµ c¸c tæ chøc v¨n ho¸ x· héi cña th«n, xãm. Th«n, xãm tù qu¶n cã chi bé §¶ng l·nh ®¹o toµn diÖn tuyÖt ®èi theo m« h×nh tù qu¶n (®−îc quy ®Þnh b»ng quy chÕ l·nh ®¹o cña chi bé). Tr−ëng xãm do c¸c chñ hé gia ®×nh trùc tiÕp bá phiÕu kÝn bÇu ra. Mçi xãm cã tõ 2 - 3 an ninh xãm, cã thÓ kiªm c¶ thuû n«ng cña th«n, xãm do tr−ëng xãm ®iÒu hµnh. 101 VÒ tæ chøc v¨n ho¸ x· héi ë th«n tù qu¶n cã: Ban t− vÊn lµng v¨n ho¸ gåm cã ®¹i diÖn chi bé, tr−ëng th«n, ®¹i diÖn cho c¸c ®oµn thÓ trong xãm, ®¹i diÖn ban kh¸nh tiÕt ®×nh chïa, nhµ thê, tr−ëng c¸c dßng hä trong th«n. Cã c¸c tæ v¨n nghÖ, c¸c c©u l¹c bé, c¸c ®éi thÓ thao do thanh thiÕu niªn, héi n«ng d©n vµ cùu chiÕn binh lËp ra ®Ó phôc vô cho viÖc héi lµng vµ giao l−u v¨n ho¸. C¸c tæ chøc x· héi ë th«n, xãm tù qu¶n cã tæ hoµ gi¶i cña mÆt trËn, tæ gia ®×nh liÖt sü, tæ th−¬ng binh, tæ h−u trÝ, chi héi ch÷ thËp ®á... C¸c tæ chøc nµy lµm cho c¸c ho¹t ®éng ë th«n, xãm trë nªn s«i næi vµ cßn tham gia giao l−u víi c¸c lµng trong x·, trong huyÖn. ViÖc x©y dùng h−¬ng −íc lµng v¨n ho¸ do Ban t− vÊn so¹n th¶o, nh©n d©n trong th«n bµn b¹c tham gia gãp ý hoµn chØnh, UBND x· thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. H−¬ng −íc lµng ph¶i phï hîp víi x©y dùng m« h×nh th«n, xãm tù qu¶n, gia ®×nh v¨n ho¸ vµ kh«ng tr¸i víi c¸c quy chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn cÊp x·, kh«ng tr¸i ph¸p luËt. V× vËy tr−íc khi ban hµnh, UBND x· ph¶i thÈm ®Þnh kü l−ìng ®Ó tr¸nh t− t−ëng côc bé lµng xãm lµm sai chñ tr−¬ng ®−êng lèi chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. X©y dùng th«n xãm tù qu¶n g¾n víi x©y dùng lµng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¹o ra quyÒn lµm chñ trùc tiÕp cña nh©n d©n th«n, xãm trªn tÊt c¶ c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vµ x· héi, trËt tù trÞ an ®Ó x©y dùng cuéc sèng míi khu d©n c− vµ x©y dùng n«ng th«n míi v¨n minh, tiÕn bé. Th«ng qua x©y dùng th«n, xãm tù qu¶n mµ cñng cè ®−îc hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së th«n, xãm trong s¹ch v÷ng m¹nh, g¾n bã mËt thiÕt, gÇn gòi víi cuéc sèng mäi mÆt cña nh©n d©n. Chi bé ph¶i lo l·nh ®¹o nh©n d©n th«n, xãm m×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo m« h×nh x©y dùng th«n, xãm tù qu¶n, s¸t víi cuéc sèng cña nh©n d©n trong th«n, xãm m×nh. Lµm tèt viÖc x©y dùng th«n, xãm tù qu¶n th× cÊp x· chØ ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung cña toµn x·, vµ nh÷ng vÊn ®Ò v−ît qu¸ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt cña xãm. Tõ ®ã dÉn ®Õn ®æi míi ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, 102 c¸c ®oµn thÓ cña x· h−íng xuèng th«n, xãm võa gióp c¸c tæ chøc ë c¬ së th«n, xãm x©y dùng phong trµo cña chÝnh m×nh ngay t¹i c¬ së. 3.2.7. T¨ng c−êng thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· Thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua cho thÊy r»ng nh÷ng sai ph¹m cña chÝnh quyÒn cÊp x· nÕu kh«ng ®−îc kiÓm tra, uèn n¾n kÞp thêi sÏ tÝch ®äng thµnh nh÷ng vÊn ®Ò lín g©y bÊt b×nh trong nh©n d©n, cã n¬i trë thµnh ph¶n øng tËp thÓ gay g¾t, g©y hËu qña lín. KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· ph¶i ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, kÕt hîp kiÓm tra, thanh tra cña cÊp trªn víi kiÓm tra, thanh tra t¹i chç cña nh©n d©n, kh«ng chê cã vô viÖc x¶y ra míi tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra. Kinh nghiÖm thùc tiÔn cho thÊy thùc hiÖn tèt d©n chñ ë x·, ph−êng lµ h×nh thøc kiÓm tra cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·. Trong t×nh h×nh hiÖn nay ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·. Nh÷ng yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm, nh÷ng khiÕu kiÖn cña nh©n d©n ®èi víi chÝnh quyÒn cÊp x· nÕu ®−îc kiÓm so¸t ngay tõ khi míi ph¸t sinh ë c¬ së sÏ gióp cho c«ng t¸c gi¶i quyÕt ®ì phøc t¹p, khã kh¨n, kÞp thêi ng¨n chÆn ®Ó kh«ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tÝch ®äng l©u ngµy bïng ph¸t thµnh nh÷ng ®iÓm nãng khiÕu kiÖn tËp thÓ ®«ng ng−êi kÐo dµi nh− ë Th¸i B×nh trong thêi gian võa qua. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·, thñ tr−ëng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc ë cÊp huyÖn vµ tØnh ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tiÕp d©n hµng th¸ng (dµnh thêi gian trùc tiÕp tiÕp d©n), mÆt kh¸c ph¶i th−êng xuyªn xuèng c¬ së ®Ó l¾ng nghe ý kiÕn cña nh©n d©n, trùc tiÕp quan s¸t gi¶i quyÕt ngay nh÷ng vô viÖc ph¸t sinh ngay tõ c¬ së, nhÊt lµ xö lý kÞp thêi nh÷ng c¸n bé chÝnh quyÒn cã sai ph¹m. CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh ®Ó c¬ quan thanh tra cÊp trªn, thñ tr−ëng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc cÊp trªn cã thÓ xö lý nhanh chãng, kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã sai ph¹m râ rµng, nhanh chãng thiÕt lËp trËt tù kû c−¬ng. 103 3.2.8. X©y dùng c¬ së vËt chÊt cña chÝnh quyÒn cÊp x· Cïng víi viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y, c«ng t¸c c¸n bé vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng, ph−¬ng ph¸p qu¶n lý, vÊn ®Ò x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp x· ho¹t ®éng cã chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. Sau gÇn 30 n¨m miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, bé m¸y nhµ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së ®−îc x©y dùng thèng nhÊt trong c¶ n−íc. Nh−ng ®Õn nay ë Th¸i B×nh nhiÒu n¬i trô së UBND x·, ph−êng, thÞ trÊn cßn qu¸ s¬ sµi, ph−¬ng tiÖn lµm viÖc thiÕu thèn, ®¬n s¬, thËm chÝ n¬i tiÕp d©n còng kh«ng ®−îc khang trang, s¹ch ®Ñp... Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do ®Þa ph−¬ng qu¸ nghÌo, thu kh«ng ®ñ chi, ph¶i huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n. Nh−ng mÆt kh¸c quan träng h¬n lµ thiÕu sù quan t©m cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn cÊp trªn. CÇn ph¶i thÊy ®−îc, trô së chÝnh quyÒn cÊp x· kh«ng chØ lµ n¬i héi häp, lµm viÖc mµ cßn biÓu hiÖn bé mÆt cña chÝnh quyÒn cÊp x·, quyÒn lùc cña nhµ n−íc. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn cÊp trªn ®Æc biÖt lµ cÊp tØnh nªn hç trî ®Çu t− kinh phÝ x©y dùng l¹i trô së x· ë nh÷ng n¬i kinh phÝ cßn qu¸ nghÌo, kh«ng x©y dùng ®−îc, ®èi víi nh÷ng n¬i mµ c¬ quan §¶ng, c¸c bé phËn gióp viÖc UBND kh«ng ë gÇn nhau th× nªn cho x©y dùng l¹i gän vÒ mét chç, võa tiÖn quan hÖ víi nhau, võa thuËn tiÖn cho nh©n d©n khi cÇn liªn hÖ víi chÝnh quyÒn. Bªn c¹nh viÖc x©y dùng trô së, cÇn trang bÞ cho x· cã ®ñ ph−¬ng tiÖn tèi thiÓu ®Ó ho¹t ®éng. HiÖn nay 100% x·, ph−êng, thÞ trÊn trong tØnh cã ®iÖn tho¹i, song c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c cÇn ph¶i cã nh−: - Bµn ghÕ lµm viÖc, tiÕp d©n, bµn ghÕ héi tr−êng. - Mét bé trang trÝ: cê, ¶nh, t−îng B¸c Hå, khÈu hiÖu. - M¸y vi tÝnh. - Tñ s¸ch ph¸p lô©t, tñ ®ùng hå s¬ vµ l−u tr÷ tµi liÖu. 104 Nãi ®Õn x©y dùng chÝnh quyÒn cÊp x·, c¶i c¸ch hµnh chÝnh mµ kh«ng chó ý ®Õn c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho chÝnh quyÒn ho¹t ®éng th× còng kh«ng thÓ nµo mang l¹i kÕt qu¶ nh− mong muèn. 3.2.9. §æi míi tæ chøc, ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc qu¶n lý tèt hé gia ®×nh trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng Nhµ n−íc ®· giao quyÒn sö dông ruéng ®Êt æn ®Þnh l©u dµi cho hé gia ®×nh, x¸c ®Þnh hé lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý hé gia ®×nh trong c¬ chÕ míi nh− thÕ nµo ®Ó ®i ®óng ®−êng lèi chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n vÒ mäi mÆt. §Ó thùc hiÖn yªu cÇu trªn ph¶i thiÕt lËp sù qu¶n lý trùc tiÕp cña UBND x· ®èi víi gia ®×nh trªn 4 mÆt lµ hé khÈu, ®Êt ®ai, c¸c quan hÖ tµi chÝnh vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt. - VÒ qu¶n lý hé khÈu: Ph¶i qu¶n lý khÈu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Æc biÖt vÒ con ng−êi, tuæi t¸c v× nã liªn quan ®Õn nghÜa vô c«ng d©n, ®Õn c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ nhµ n−íc. C¸c giÊy tê khai sinh, chøng minh th−, sæ hé khÈu ph¶i chÝnh x¸c, khíp nhau, chuyÓn ®i, chuyÓn ®Õn, chia t¸ch hé ph¶i ®ñ thñ tôc theo ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh. - VÒ ruéng ®Êt: Ph¶i n¾m ch¾c tõng lo¹i h¹ng ®Êt ®ai gia ®×nh ®ang sö dông, qu¶n lý chÆt chÏ c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai. T¨ng c−êng kiÓm tra hé gia ®×nh sö dông ®óng môc ®Ých, kh«ng tïy tiÖn thay ®æi hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai. Sæ s¸ch, giÊy tê, b¶n ®å ph¶i râ rµng, cô thÓ, ¨n khíp nhau. §Êt ®ai võa lµ quyÒn lîi, võa lµ nghÜa vô sö dông ®Êt nªn th−êng n¶y sinh tranh chÊp gi÷a c¸c hé gia ®×nh, gi÷a c¸c c¸ nh©n víi tËp thÓ. V× vËy ph¶i thiÕt lËp c¬ së ph¸p lý víi hé gia ®×nh mét c¸ch chÆt chÏ. - C¸c quan hÖ tµi chÝnh ®èi víi hé gia ®×nh: §èi víi c¸c kho¶n thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt, c¸c quü nép cho nhµ n−íc, cÊp trªn, c¸c kho¶n ®ãng gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña x· theo NghÞ quyÕt cña H§ND, x©y dùng kiÕt thiÕt xãm theo NghÞ quyÕt cña nh©n d©n xãm. Thu s¶n phÈm ®Êu thÇu ®Êt ®ai c«ng Ých cña UBND x·, 105 hµng vô UBND x· ph¶i x©y dùng ph−¬ng ¸n thu, cã th«ng b¸o cho hé gia ®×nh ®èi chiÕu. Khi thu ph¶i cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ cho hé gia ®×nh. KÕt thóc vô thanh to¸n ®èi khíp tõng kho¶n gi÷a gia ®×nh vµ UBND x· theo sæ thanh to¸n cã ch÷ ký cña gia ®×nh. - C¸c kho¶n quü nép hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, thuû lîi phÝ, dÞch vô cña hîp t¸c x·, ban chñ nhiÖm x©y dùng ph−¬ng ¸n thu cã th«ng b¸o c¸c kho¶n thu göi ®Õn hé gia ®×nh ®Ó ®èi chiÕu. Khi thu ph¶i cã ®ñ chøng tõ cho hé gia ®×nh, cuèi vô ph¶i thanh to¸n ®èi khíp tõng kho¶n thu, nh÷ng kho¶n hoµn thµnh vµ nh÷ng kho¶n nî ghi trªn sæ thanh to¸n cã ch÷ ký cña hé gia ®×nh. Nh− vËy vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi hé gia ®×nh ph¶i trùc tiÕp víi UBND x· vµ hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. C¸c tæ chøc thu vµ thanh to¸n víi hé gia ®×nh hµng vô ®¶m b¶o nguyªn t¾c tµi chÝnh vµ thùc sù d©n chñ c«ng khai. Do ®ã sÏ chèng ®−îc phô thu l¹m bæ ®Ó tham « cña c¸n bé xãm vµ c¸n bé chuyªn m«n cña x·. 3.2.10. X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng mét c¸ch d©n chñ vµ ®−a ho¹t ®éng vµo quy chÕ, th«ng qua quy chÕ t¹o thµnh nÒ nÕp trong toµn bé ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· ChÝnh quyÒn cÊp x· cÇn cã nh÷ng quy chÕ sau: - Quy chÕ ho¹t ®éng cña H§ND: Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng cña H§ND theo luËt ®Þnh cÇn quy ®Þnh chi tiÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ chñ tÞch H§ND, phã chñ tÞch H§ND ph¶i gi¸m s¸t ®−îc ho¹t ®éng cña UBND vµ b¸o c¸o sù gi¸m s¸t ®ã tr−íc H§ND vµ cö tri trong toµn x·, ph−êng, thÞ trÊn ®Æc biÖt lµ gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh, x©y dùng c¬ b¶n, ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã ®óng luËt hay kh«ng. - Quy chÕ lµm viÖc cña UBND: X¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña H§ND, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ tÞch, phã chñ tÞch UBND, chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng uû viªn UBND. - Quy chÕ tæ chøc tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n th− khiÕu kiÖn, ®Ò nghÞ cña nh©n d©n ®Ó võa ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, ®Ò cao 106 tr¸ch nhiÖm chÝnh quyÒn cÊp x· ®èi víi d©n. Chèng quan liªu, thiÕu tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé chÝnh quyÒn. - X©y dùng quy chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh ngµnh. - Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh: C¨n cø vµo luËt ng©n s¸ch, c¨n cø vµo yªu cÇu chèng tham « l·ng phÝ, cöa quyÒn, ®¶m b¶o chÕ ®é d©n chñ c«ng khai, ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é nguyªn t¾c kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®−îc chÆt chÏ, kh«ng t¹o ra nh÷ng kÏ hë ®Ó c¸ nh©n lîi dông. Tõ ®ã quy chÕ quy ®Þnh cô thÓ vÊn ®Ò thu - chi ng©n s¸ch x·, vÊn ®Ò huy ®éng ®ãng gãp cña d©n cho x©y dùng c¬ b¶n, vÊn ®Ò qu¶n lý c¸c quü do d©n ®ãng gãp ®Ó x©y dùng kiÕn thiÕt th«n, xãm. VÊn ®Ò quan hÖ tµi chÝnh víi hé gia ®×nh, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý thèng nhÊt mét chñ tµi kho¶n lµ chñ tÞch UBND x·. - Quy chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh lùc l−îng an ninh, quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña an ninh c¬ ®éng x·, cña an ninh xãm, quy ®Þnh sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña tr−ëng c«ng an x· ®èi víi an ninh c¬ ®éng, an ninh xãm vµ c¬ chÕ th−ëng, ph¹t ®èi víi lùc l−îng an ninh ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ s¶n xuÊt, gi÷ g×n trÞ an cña lùc l−îng an ninh c¬ së. - Quy chÕ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n theo huyÖn x©y dùng nh−ng cÇn ®−a thªm vµo vÊn ®Ò qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh c¬ së tù x©y dùng. - Quy chÕ qu¶n lý b¶o vÖ mÆt b»ng ®Êt ®ai c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi. - Quy chÕ thùc hiÖn nÕp sèng v¨n ho¸ trong viÖc tang, viÖc c−íi, lÔ héi, n¬i sinh ho¹t lµm viÖc c«ng céng. - Quy chÕ qu¶n lý ®iÖn truyÒn thanh. - Quy chÕ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr−êng. C¸c quy chÕ trªn nhÊt thiÕt ph¶i ®−îc lÊy ý kiÕn tham gia ®ãng gãp cña nh©n d©n c¸c xãm. §ång thêi nh©n d©n còng cö ®¹i diÖn cña m×nh gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ cña hÖ thèng chÝnh trÞ. Quy chÕ hµng n¨m cÇn ®−îc xem xÐt, bæ sung hoµn thiÖn cho phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt míi cña §¶ng, nhµ n−íc ban hµnh. 107 kÕt luËn Sau 15 n¨m ®æi míi, ®Êt n−íc ta ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch nghiªm träng. Chñ nghÜa x· héi ®ang l©m vµo tho¸i trµo; nÒn kinh tÕ trong n−íc nghÌo nµn, chËm ph¸t triÓn, chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc thï ®Þch lu«n ra søc chèng ph¸ c¸ch m¹ng n−íc ta b»ng chiÕn l−îc diÔn biÕn hoµ b×nh. Nh−ng víi ®−êng lèi c¶i c¸ch më cöa ®óng h−íng vµ cã nh÷ng b−íc ®i thÝch hîp trong nh÷ng n¨m qua, ®· ®−a nÒn kinh tÕ n−íc ta v−ît qua khái khñng ho¶ng, chÝnh trÞ ®−îc æn ®Þnh, quèc phßng an ninh ®−îc gi÷ v÷ng, lßng tin cña quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi §¶ng vµ Nhµ n−íc ngµy cµng ®−îc cñng cè v÷ng ch¾c h¬n. Cïng víi viÖc ®æi míi kinh tÕ, §¶ng ta chñ tr−¬ng ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ, c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia, tõng b−íc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nhµ n−íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, nhµ n−íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Trong c«ng cuéc ®æi míi ®ã, §¶ng ta rÊt coi träng quyÒn d©n chñ nh©n d©n, d©n chñ ho¸ mäi ho¹t ®éng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. §Ó thùc hiÖn nÒn d©n chñ thùc sù chØ cã c¸ch lµ x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, vµ chÝnh quyÒn cÊp x· v÷ng m¹nh, lµm cho chÝnh quyÒn cµng gÇn gòi víi quÇn chóng, phôc vô cho lîi Ých cña quÇn chóng, ®−îc quÇn chóng tin yªu, ®ång thêi ph¸t huy ®−îc sù s¸ng t¹o cña quÇn chóng, thu hót ngµy cµng ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia x©y dùng chÝnh quyÒn. Quan ®iÓm chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc vÒ chÝnh quyÒn cÊp x· thÓ hiÖn ë c¸c v¨n kiÖn Héi nghÞ Trung −¬ng 8 kho¸ VII, Héi nghÞ Trung −¬ng 3 kho¸ VIII, HiÕn ph¸p n¨m 1992, c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ n−íc nh÷ng n¨m qua. Vµ gÇn ®©y nhÊt lµ trong V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, thÓ hiÖn sù ®æi míi lín trong viÖc nhËn thøc vÒ vÞ trÝ vai trß cña cÊp x·. Tõ nhËn thøc ®ã, §¶ng vµ nhµ n−íc lu«n quan t©m ®Õn cÊp x·, tõng b−íc quan t©m gi¶i quyÕt, ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ®éi ngò c¸n bé cÊp x· ®Ó c¸n bé cÊp x· cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô. §¶ng coi c«ng t¸c ®µo t¹o båi d−ìng, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé cÊp x· lµ mét 108 trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. chÝnh quyÒn cÊp x· vµ ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬ së lµ trung t©m cña hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp c¬ së, lµ chç dùa cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Tr¶i qua nh÷ng b−íc ph¸t triÓn trong c¸c giai ®o¹n lÞch sö ®· cã nh÷ng thay ®æi t−¬ng øng. B−íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp x· cÇn ®−îc hoµn thiÖn ®Ó qu¶n lý toµn diÖn c¸c mÆt ®êi sèng c¬ së, thóc ®Èy ph¸t triÓn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc vµ ®éng lùc ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng th«n. §æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· vÒ nguyªn t¾c ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu chung cña c¶i c¸ch bé m¸y nhµ n−íc, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng riªng cña c¬ së, t¹o ra mét c¬ chÕ thÝch hîp cho ho¹t ®éng qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn x·, ph−êng, thÞ trÊn ë tØnh. §æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· lµ qu¸ tr×nh liªn tôc thÝch øng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së nh÷ng c¨n cø ph¸p lý v÷ng ch¾c. Ngoµi nh÷ng kiÕn gi¶i cô thÓ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x· nªu trªn, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®· vµ ®ang diÔn ra ë c¬ së, luËn v¨n cã mét sè kiÕn nghÞ nh»m tiÕp tôc hoµn thiÖn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn cÊp x·, gãp phÇn x©y dùng nÒn hµnh chÝnh quèc gia th«ng suèt: 1- Nghiªn cøu viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu qui ®Þnh cña HiÕn ph¸p n¨m 1992 vÒ tæ chøc ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp c¬ së, vÒ tæ chøc H§ND vµ UBND cña cÊp nµy phï hîp víi xu h−íng ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp quèc tÕ. 2- Sím nghiªn cøu söa ®æi nh÷ng bÊt cËp nh»m hoµn thiÖn c¸c lô©t, Ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n ph¸p quyÒn vÒ tæ chøc H§ND vµ UBND, vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chÝnh quyÒn cÊp x· cho phï hîp víi tõng lo¹i ®¬n vÞ hµnh chÝnh cña cÊp nµy. 3- Nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ban hµnh mét Ph¸p lÖnh hoÆc mét NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn vµo cuèi n¨m 2001 hoÆc ®Çu n¨m 2002, nh»m thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX vÒ tËp trung 109 x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp c¬ së; t¹o c¬ së ph¸p lý cô thÓ h−íng tíi môc tiªu kiÖn toµn tæ chøc, c¸n bé cña hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp c¬ së theo h−íng tinh gän, hiÖu lùc hiÖu qu¶, ®ång thêi lµ c¨n cø thùc hiÖn c¶i tiÕn vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé cÊp c¬ së, gãp phÇn t¹o sù c«ng b»ng vµ cã sù æn ®Þnh, th¸o gì nh÷ng bÊt cËp vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn. 4- Ph¶i tiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña H§ND, nªn thµnh lËp th−êng trùc H§ND ë c¬ së; lËp thªm 2 tiÓu ban cña H§ND: tiÓu ban t− vÊn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ tiÓu ban kiÓm tra, gi¸m s¸t. Bëi lÏ cïng víi ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc, c¸c v¨n b¶n luËt vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n−íc ta ®−îc ban hµnh ngµy cµng nhiÒu, v× vËy cÇn cã ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ phæ biÕn vµ gi¸o dôc ph¸p luËt ®Ó d©n biÕt d©n hiÓu, d©n tin, sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt. MÆt kh¸c, søc m¹nh thùc tÕ cña kiÓm tra, kiÓm so¸t vèn lµ cña nh©n d©n, ®−îc coi nh− lµ chiÕc ch×a khãa ®Ó thùc thi d©n chñ. ë cÊp x· vÊn ®Ò nµy liªn quan thiÕt th©n tíi quyÒn lîi cña ng−êi d©n: quyÒn bÇu vµ b·i miÔn, quyÒn ®·i ngé hay chÊm døt sù ®·i ngé ng−êi ®¹i diÖn cho m×nh vµo g¸nh v¸c viÖc chÝnh quyÒn. 5 - §Èy m¹nh c«ng viÖc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n−íc nh»m môc tiªu x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng th«ng suèt, cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶, h−íng vµo phôc vô d©n, b¶o vÖ lîi Ých cña d©n, huy ®éng søc d©n mét c¸ch hîp lý vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña d©n. Theo h−íng ®ã th× UBND x· cÇn ®−îc t¨ng thÈm quyÒn trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn (c«ng nhËn) cho d©n mµ kh«ng cÇn ph¶i qua c«ng chøng nhµ n−íc (ch¼ng h¹n giÊy chøng nhËn vÒ quyÒn së h÷u nhµ ®Êt, chøng nhËn thõa kÕ tµi s¶n, chøng nhËn v¨n b»ng v¨n hãa cÊp 1, 2, 3...). 6- §iÒu quan träng hµng ®Çu hiÖn nay lµ ph¶i thu hót nh©n d©n tham gia qu¶n lý nhµ n−íc, nhÊt lµ kiÓm kª, kiÓm so¸t c«ng viÖc cña nhµ n−íc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc t¨ng c−êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t do c¸c c¬ quan nhµ n−íc thùc hiÖn theo thÈm quyÒn lµ cÇn thiÕt, nh−ng cÇn phèi hîp ch¨t chÏ víi thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña d©n. 110 Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 1. §µo An (1994), "MÊy nÐt vÒ ®æi míi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh", T¹p chÝ qu¶n lý nhµ n−íc, Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia, (8), tr. 9. 2. NguyÔn D−¬ng An (1999), Th− tõ quª lóa Th¸i B×nh, Nxb Tµi chÝnh, Hµ Néi. 3. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (1993), Sæ tay c«ng t¸c chÝnh quyÒn, Hµ Néi. 4. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (1995), VÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña H§ND vµ UBND c¸c cÊp, Ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña ng−êi ®¹i biÓu H§ND, Hµ Néi. 5. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (2000), Thèng kª chÊt l−îng ®¹i biÓu H§ND cÊp x· (nhiÖm kú 1999-2001), Hµ Néi. 6. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (2000), KhuyÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn, Hµ Néi. 7. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (1991), Kû yÕu héi th¶o khoa häc vÒ chÝnh quyÒn cÊp c¬ së, tæ chøc t¹i B¾c Th¸i, th¸ng 9/1991. 8. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (1998), B¸o c¸o cña Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ, th¸ng 10/1998. 9. Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (2001), C«ng v¨n sè 151 ngµy 8/5/2001 cña Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ vÒ viÖc gãp ý ®Ò ¸n kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së. 10. Ban chÊp hµnh Trung −¬ng (1998), Th«ng b¸o sè 111-TB/TW ngµy 4/3/1998 vÒ ý kiÕn kÕt luËn cña Bé ChÝnh trÞ vÒ t×nh h×nh tØnh Th¸i B×nh. 11. ChÝnh phñ (1995), QuyÕt ®Þnh 97/Q§-UB ngµy 15/10/1995 vÒ cñng cè tæ chøc bé m¸y lµm viÖc cña cÊp x·, ph−êng, thÞ trÊn. 12. ChÝnh phñ (1993), NghÞ ®Þnh 46/CP ngµy 23/6/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn. 111 13. ChÝnh phñ (1994), NghÞ ®Þnh 174/CP ngµy 29/9/1994 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh c¬ cÊu thµnh viªn UBND. 14. ChÝnh phñ (1995), NghÞ ®Þnh 50/CP ngµy 26/7/1995 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn. 15. ChÝnh phñ (2001), ChiÕn l−îc c¶i c¸ch hµnh chÝnh 2001-2010, Dù th¶o lÇn 2 ngµy 16/2/2001. 16. Chñ tÞch n−íc (1945), S¾c lÖnh sè 63 ngµy 22/11/1945 vÒ tæ chøc chÝnh quyÒn nh©n d©n ë n«ng th«n, C«ng b¸o 1945, (sè 10). 17. Chñ tÞch n−íc (1945), S¾c lÖnh sè 77 ngµy 21/12/1945 vÒ tæ chøc chÝnh quyÒn nh©n d©n t¹i c¸c thµnh phè, thÞ x·, C«ng b¸o 1945, (sè 16). 18. Côc Thèng kª Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o xu h−íng biÕn ®éng d©n sè vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn sù ph¸t triÓn cña Th¸i B×nh. 19. Ph¹m ThÕ DuyÖt (1997), B¸o c¸o t×nh h×nh Th¸i B×nh, ngµy 26/12/1997, Hµ Néi. 20. Phan §¹i Do·n vµ NguyÔn Quang Ngäc (1994), Kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý n«ng th«n ViÖt Nam trong lÞch sö, Nxb CTQG, Hµ Néi. 21. NguyÔn §¨ng Dung (1988), H§ND trong hÖ thèng c¬ quan quyÒn lùc nhµ n−íc, Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi. 22. NguyÔn TiÕn §oµn (1993), §æi míi hÖ thèng tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, Kû yÕu Héi th¶o ®Ò tµi KX 05, 08 vÒ ph−¬ng thøc tæ chøc ho¹t ®éng qu¶n lý cña bé m¸y nhµ n−íc, tËp 1, Nxb KH-KT, Hµ Néi. 23. Bïi Xu©n §øc (1991), "VÒ vÊn ®Ò tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ë n−íc ta hiÖn nay", T¹p chÝ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, (sè 3), tr.14. 24. §¶ng §oµn Quèc héi (2001), Tê tr×nh Bé ChÝnh trÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu bæ sung söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu HiÕn ph¸p n¨m 1992 vÒ tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc. 25. §¹i häc luËt Hµ Néi (2000), Gi¸o tr×nh lý luËn vÒ nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, Nxb CTQG, Hµ Néi. 112 26. §¹i häc LuËt Hµ Néi (2000), Gi¸o tr×nh luËt nhµ n−íc, Nxb CTQG, Hµ Néi. 27. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996), V¨n kiÖn ®¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb CTQG, Hµ Néi. 28. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1995), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 8, BCH Trung −¬ng khãa VII, Nxb CTQG, Hµ Néi. 29. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1997), V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 3, BCH Trung −¬ng khãa VIII, Nxb CTQG, Hµ Néi. 30. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb CTQG, Hµ Néi. 31. Häc viÖn CTQG Hå ChÝ Minh (1996), §¹i héi VIII nh÷ng t×m tßi vµ ®æi míi, Th«ng tin chuyªn ®Ò tµi liÖu phôc vô l·nh ®¹o vµ nghiªn cøu. 32. Häc viÖn CTQG Hå ChÝ Minh (1997), Gi¸o tr×nh Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, Nxb CTQG, Hµ Néi. 33. Häc viÖn CTQG Hå ChÝ Minh (1998), §iÓm nãng Th¸i B×nh - Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, Tµi liÖu nghiªn cøu néi bé. 34. Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia (1994), Gi¸o tr×nh vÒ qu¶n lý ®« thÞ, Nxb CTQG, Hµ Néi. 35. Héi ®ång Nhµ n−íc (1990), B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña H§ND c¸c cÊp tõ 1985-1989 do H§NN thùc hiÖn t¹i Héi nghÞ H§ND toµn quèc lÇn thø 3 ngµy 4/4/1990. 36. Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia (2000), Gi¸o tr×nh qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc, tËp 1, 2, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. 37. Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia (1994), N©ng cao quyÒn lùc, n¨ng lùc hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc, n©ng cao hiÖu lùc ph¸p luËt, Nxb Lao ®éng, Hµ Néi. 38. Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia (2000), C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam, Nxb CTQG, Hµ Néi. 113 39. Héi ®ång Bé tr−ëng (1981), QuyÕt ®Þnh sè 112/H§BT ngµy 15/10/1981 cña H§BT quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp ph−êng. 40. Héi ®ång Nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2001), NghÞ quyÕt sè 18/2001 ngµy 11/1/2001 cña H§ND tØnh khãa XIII kú häp thø 4 vÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh n¨m 2001. 41. Lª Êt Lîi (1994), "§æi míi c«ng t¸c qu¶n lý cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp", T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n−íc, (sè 9), tr.15. 42. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, Nxb CTQG, tËp 6, Hµ Néi. 43. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, Nxb CTQG, tËp 5, Hµ Néi. 44. Lª H÷u NghÜa, NguyÔn V¨n M¹nh (2001), 55 n¨m x©y dùng nhµ n−íc cña d©n, do d©n, v× d©n - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb CTQG, Hµ Néi. 45. Quèc héi (1994), LuËt bÇu cö ®¹i biÓu H§ND (söa ®æi), UBND tØnh Th¸i B×nh, 8/1994. 46. Quèc héi (1989), LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND th«ng qua 30/6/1989, UBND tØnh Th¸i B×nh, 8/1994. 47. Quèc héi (1992), HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992, UBND tØnh Th¸i B×nh. 48. Quèc héi (1994), LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND (söa ®æi), Nxb CTQG, Hµ Néi. 49. Bïi TiÕn Quý (2000), Mét sè vÊn ®Ò tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n−íc ta, Nxb CTQG, Hµ Néi. 50. NguyÔn V¨n S¸u, Hå V¨n Th«ng (chñ biªn) (2001), Céng ®ång lµng x· ViÖt Nam, Nxb CTQG, Hµ Néi. 51. Hå V¨n Th«ng (1991), Kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ViÖt Nam ngµy nay, tËp 2, Nxb T− t−ëng v¨n hãa, Hµ Néi. 114 52. TrÇn C«ng Tuynh (1993), "MÊy vÊn ®Ò cÇn suy nghÜ ®Ó ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng", Th«ng tin c«ng t¸c tæ chøc nhµ n−íc, (sè 3), tr.10. 53. NguyÔn Phó Träng, TrÇn Xu©n SÇm (2001), LuËn cø khoa häc cho viÖc n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n−íc, Nxb CTQG, Hµ Néi. 54. TØnh ñy Th¸i B×nh (1996), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh lÇn thø XV, th¸ng 4/1996. 55. TØnh ñy Th¸i B×nh (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh lÇn thø XVI, th¸ng 1/2001. 56. TØnh ñy Th¸i B×nh (1999), LÞch sö §¶ng bé Th¸i B×nh 1927-1954, Nxb CTQG, Hµ Néi. 57. TØnh ñy Th¸i B×nh (1998), NghÞ quyÕt 06 cña BCH §¶ng bé tØnh vÒ nh÷ng chñ tr−¬ng, gi¶i ph¸p æn ®Þnh t×nh h×nh trong tØnh, Th¸i B×nh th¸ng 1/1998. 58. TØnh ñy Th¸i B×nh (1995), B¸o c¸o sè 65/BC-TW ngµy 11/12/1995, vÒ s¬ kÕt thùc hiÖn NghÞ quyÕt BCHTW lÇn thø 4 (khãa VII), nghÞ quyÕt 06 cña BCH §¶ng bé tØnh (khãa XIV) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ®Õn n¨m 2000. 59. TØnh ñy Th¸i B×nh (1999), Th«ng b¸o ngµy 22/2/1993 vÒ kÕt qu¶ sau 1 n¨m thùc hiÖn nghÞ quyÕt 06 cña BCH §¶ng bé tØnh vÒ nh÷ng chñ tr−¬ng, gi¶i ph¸p æn ®Þnh t×nh h×nh trong tØnh. 60. TØnh ñy Th¸i B×nh (1997), Th«ng b¸o sè 20/TB-TU ngµy 16/10/1997, KiÓm ®iÓm cña TØnh ñy vÒ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n ®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh trong thêi gian qua. 61. TØnh ñy Th¸i B×nh (1986), V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng bé tØnh lÇn thø XIII, Th¸i B×nh. 62. TØnh ñy Th¸i B×nh (1994), V¨n kiÖn Héi nghÞ ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh gi÷a nhiÖm kú (khãa XIV), Th¸i B×nh. 115 63. Tæ C«ng t¸c Bé ChÝnh trÞ t¹i Th¸i B×nh (25/12/1997), B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng nî cña tØnh Th¸i B×nh, Hµ Néi. 64. Th−êng trùc H§ND tØnh Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o sè 137-BC/H§ tæng hîp ý kiÕn cö tri, Th¸i B×nh ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2000. 65. Th−êng trùc H§ND tØnh Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o sè 140 BC/H§ vÒ gi¶i quyÕt ý kiÕn cö tri vµ ®¹i biÓu H§ND tØnh nªu ra t¹i kú häp thø 3 H§ND tØnh khãa 13, Th¸i B×nh ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2000. 66. Th−êng trùc H§ND, UBND - UBMTTQ ViÖt Nam tØnh Th¸i B×nh (1997), Quy chÕ sè 239, QCPH ngµy 22/5/1997 vÒ quan hÖ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a UBMTTQVN tØnh víi Th−êng trùc H§NT vµ UBND tØnh Th¸i B×nh, Th¸i B×nh. 67. UBTVQH (1996), Quy chÕ ho¹t ®éng cña H§ND c¸c cÊp, Nxb CTQG, Hµ Néi. 68. UBND tØnh Th¸i B×nh (1998), QuyÕt ®Þnh sè 607/1998/Q§-UB bè trÝ c¸n bé vµ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn. 69. ñy ban kiÓm tra tØnh ñy Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o sè 88-BC/KTTU ngµy 15/8/2000 tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra nhiÖm kú §¹i héi XV cña §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh. 70. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2000), B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi n¨m 2000 vµ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m n¨m 2001. 71. ñy ban kiÓm tra Trung −¬ng (1997), C«ng v¨n sè 192 CV/KTTW ngµy 19/9/1997, Hµ Néi. 72. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1993), QuyÕt ®Þnh 652/Q§-UB ngµy 17/11/1993 cña UBND tØnh Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, Th¸i B×nh. 73. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1997), ChØ thÞ sè 13/CT-UB ngµy 23/7/1997 cña UBND tØnh vÒ viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng cña thanh tra x· vµ Ban thanh tra nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn, Th¸i B×nh. 116 74. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (2000), ChØ thÞ sè 08/2000/CT-UB ngµy 10/3/2000 cña UBND tØnh vÒ viÖc t¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña c«ng d©n, Th¸i B×nh. 75. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1996), QuyÕt ®Þnh 228/Q§-UB ngµy 6/6/1996 cña UBND tØnh vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, Th¸i B×nh. 76. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1997), QuyÕt ®Þnh 242/Q§-UB ngµy 5/6/1997 cña UBND tØnh ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc xãm vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña tr−ëng xãm. 77. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1998), QuyÕt ®Þnh 551/Q§-UB ngµy 5/10/1998 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc söa ®æi møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng cña BÝ th− chi bé vµ tr−ëng xãm ë x·, thÞ trÊn. 78. ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (1998), QuyÕt ®Þnh 552/Q§-UB ngµy 5/10/1998 cña UBND tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc söa ®æi møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng cña Tæ tr−ëng d©n phè thuéc thÞ x· Th¸i b×nh. 79. Vô ®Þa ph−¬ng I Ban Tæ chøc Trung −¬ng (2/9/1997), Mét sè ý kiÕn ban ®Çu xung quanh nh÷ng sù kiÖn ë Th¸i B×nh, Hµ Néi. 80. V¨n phßng H§ND vµ UBND tØnh - Së T− ph¸p tØnh Th¸i B×nh (12/2000), HÖ thèng hãa v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña H§ND vµ UBND tØnh Th¸i B×nh, tËp 1, Th¸i B×nh. 81. V¨n phßng H§ND vµ UBND tØnh - Së T− ph¸p tØnh Th¸i B×nh (8/2001), HÖ thèng hãa v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña H§ND vµ UBND tØnh Th¸i B×nh, tËp 2, Th¸i B×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình.pdf