Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Đặt vấn đề Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người lãnh đạo, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Thực vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và của hệ thống các tổ chức nói riêng suy cho cùng được quyết định bởi năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đòi hỏi chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thực tế đã chứng minh nơi nào CBCC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành rất trôi chảy, thông suốt. Chương trình tổng thể Cái cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đề ra mục tiêu “đến năm 2010 đội ngũ CBCC có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận CBCC có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân”. Trên những thành tựu mà giai đoạn 2001-2010 đã đạt được, Đảng và Nhà nước ta xác định lấy đó làm tiền đề để tiếp tục nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ nay đến 2020 phải đảm bảo đạt trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, tin học, ngoại ngữ phù hợp với chuẩn chức danh và ngạch bậc công tác; có năng lực thực thi các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì những lý do đó, để tìm hiểu rõ hơn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trong đợt thực tập tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, em chọn đề tài thực tập “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ”. PHẦN I: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đặt vấn đề CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 1.2. Khái quát chung về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.1. Vị trí và chức năng 1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1.2.3. Cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn thuộc Sở 1.3. Khái quát về Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 1.3.1. Nhiệm vụ của Văn phòng 1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC2.1. Lí luận chung về đào tạo, bồi dưỡng CBCC2.1.1. Khái niệm Cán bộ, công chức 2.1.2. Khái niệm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 2.1.3. Vai trò của đào tạo – bồi dưỡng CBCC 2.2. Một số ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên 2.2.2. Ảnh hưởng của tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.1. Về xác định nhu cầu đào tạo 2.3.2. Nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng 2.3.3. Hình thức đào tạo 2.3.4. Kết quả đạt được 2.4. Một số đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 2.4.1. Những ưu điểm 2.4.2. Những tồn tại 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 3.1. Phương hướng 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay 3.2.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 3.3.2. Về phía Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc a. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng CBCC. b. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng CBCC. c. Nâng cao chất lượng cán bộ ngay từ khi tuyển dụng ở cơ sở d. Tăng dần kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC e. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo f. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của những CBCC được đào tạo bồi dưỡng. g. Ngoài ra, cần áp dụng một số giải pháp khác như: KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 11790 | Lượt tải: 71download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung 1. UBND 2. HĐND 3. CNTT 4. CNH-HĐH 5. QLNN 6. CBCC Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Công nghệ thông tin Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Quản lý Nhà nước Cán bộ công chức PHẦN I: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP A. Nhật ký thực tập STT TUẦN NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1 Tuần 1 - Liên hệ gặp mặt đơn vị thực tập. - Bước đầu làm quen với hướng dẫn của cán bộ, công chức của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. 2 Tuần 2 - Tham gia sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu theo từng mục. - Làm một số công việc hành chính văn phòng như xin dấu, photocoppy tài liệu. - Bước đầu xây dựng đề cương báo cáo thực tập sơ lược. 3 Tuần 3 - Thực hiện nhiệm vụ được giao; - Thu thập và nghiên cứu tài liệu; - Lên thư viện trường; - Hình thành đề cương thực tâp. 4 Tuần 4 - Hoàn thiện đề cương báo cáo chi tiết và liên hệ với Cô giáo hướng dẫn. - Làm báo cáo chi tiết theo định hướng của cô giáo hướng dẫn để được định hướng cho bài viết chi tiết. 5 Tuần 5 + 6 - Tiếp tục chỉnh lý tài liệu. - Tham gia các công việc được cơ quan phân công thêm. - Tiếp tục viết báo cáo thực tập theo hướng dẫn của giảng viên. 6 Tuần 7 + 8 - Hoàn thành báo cáo thực tập. - Trình giảng viên chỉnh sửa lần cuối trước khi in. - Xin nhận xét, đánh giá của đơn vị thực tập. B. Những kết quả và bài học thu được sau quá trình thực tập Sau 02 tháng thực tập tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc , em đã thu được cho mình nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Đó là những sự trải nghiệm vô cùng thú vị và đầy hữu ích. Em đã được làm quen với công việc, hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng ban chuyên môn. Tại đây, em cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những công việc thực tế, tiếp xúc với các hình thức, phương pháp và nội dung đào tạo đội ngũ CBCC, công tác quản lý CBCC. Với đề tài đã lựa chọn, em đã được Lãnh đạo cũng như các anh chị chuyên viên tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ tư liệu và hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình thực hiện các công việc được giao, cũng như trong quá trình hình thành đề cương viết báo cáo. Hơn nữa, quá trình thực tập tại đây, với môi trường làm việc đoàn kết, chan hòa, tác phong làm việc nhanh lẹ, năng động, sáng tạo và tận tâm của các CBCC là tấm gương lớn để em học tập và noi theo. Em nhận thức được rằng, thời gian đi thực tập không chỉ giúp em có điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế, có điều kiện vận dụng sáng tạo những kiến thức có trong nhà trường, mà em còn có thể thu được những kinh nghiệm thực tế như: rèn luyện được khả năng giao tiếp, lối sống, văn hóa ứng xử trong các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như trong cuộc sống; rèn luyện sự tự tin, sáng tạo của bản thân. Sau quá trình thực tập, em có thể soạn thảo các văn bản theo đúng yêu cầu về thể thức và nội dung; kỹ năng sử dụng tin học văn phòng ngày càng hoàn thiện hơn; đồng thời biết sử dụng các thiết bị văn phòng như máy in, máy photocoppy; biết đóng dấu, vào sổ văn bản, biết phân loại các giấy tờ hành, chính… Thời gian thực tập là một quá trình vô cùng hữu ích và cần thiết giúp em có những kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận những công việc từ thực tiễn để bổ sung kiến thức cho phần lý thuyết đã được tiếp thu trên giảng đường nhằm nâng cao trình độ lý luận của mình sau khi ra trường. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Học viện, tới Cô hướng dẫn thực tập, và các anh chị tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thực tập này! PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đặt vấn đề Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người lãnh đạo, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Thực vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và của hệ thống các tổ chức nói riêng suy cho cùng được quyết định bởi năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đòi hỏi chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thực tế đã chứng minh nơi nào CBCC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành rất trôi chảy, thông suốt. Chương trình tổng thể Cái cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đề ra mục tiêu “đến năm 2010 đội ngũ CBCC có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận CBCC có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân”. Trên những thành tựu mà giai đoạn 2001-2010 đã đạt được, Đảng và Nhà nước ta xác định lấy đó làm tiền đề để tiếp tục nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ nay đến 2020 phải đảm bảo đạt trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, tin học, ngoại ngữ phù hợp với chuẩn chức danh và ngạch bậc công tác; có năng lực thực thi các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì những lý do đó, để tìm hiểu rõ hơn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trong đợt thực tập tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, em chọn đề tài thực tập “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ”. Do kiến thức của em còn nhiều hạn chế, đồng thời thiếu những kinh nghiệm thực tiễn nên bản báo cáo này còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô và những nhận xét, đóng góp của các bạn để bản báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn! CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.1. Điều kiện tự nhiên Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc miền núi trung du Bắc bộ, cách thủ đô Hà Nội 60km. Vĩnh Phúc tiếp giáp các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên về phía Bắc; phía Đông và Đông nam giáp Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp tỉnh Hà Tây. Địa hình của tỉnh chủ yếu là trung du và đồng bằng, đồi núi thấp. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4ºC. Vùng núi Tam Đảo khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm khoảng 21ºC, là nơi nghỉ mát lý tưởng của miền Bắc. Chảy qua Vĩnh Phúc có 4 dòng chính: sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy và sông Cà Lồ. Với các công trình di tích lịch sử có giá trị, tập trung xung quanh Vĩnh Phúc, tạo cho Tỉnh trở thành một trong những danh lam thắng cảnh nổi bật của cả nước.  1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Nền kinh tế của Tỉnh trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng ổn định. Năng suất cây trồng khá, chăn nuôi gia súc, thuỷ sản phát triển ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, Vĩnh Phúc đã vươn lên đứng thứ 7 trong cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp. Hiện tại, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh của Bắc Bộ có sự tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong cơ cấu GDP của tỉnh thì các ngành nông, lâm, ngư nghiệp có chiều hướng giảm dần trong khi tỉ trọng công nghiệp tăng cao với sự xuất hiện của nhiều khu công nghiệp tập trung chủ yếu ở Vĩnh Yên, Phúc Yên… Các vấn đề chính sách xã hội, giải quết việc làm, xóa đói giảm nghèo được Tỉnh ủy quan tâm và thực hiện một cách hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao đáng kể. Đồng thời hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào thực tiễn đời sống, được nhân dân trong Tỉnh ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ. Nếu như năm 2000, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trong Tỉnh là 48% thì đến năm 2010 đã tăng lên là 78%... 1.2. Khái quát chung về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  Điện thoại: 0211.3 862.522 Fax : 0211.3 862.521 Email : sonv@vinhphuc.gov.vn 1.2.1. Vị trí và chức năng Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, CBCC xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.  Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn Căn cứ thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/92008 của Bộ Nội vụ  và Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 03/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, có thể tóm tắt một số nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản như sau: - Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.  - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. - Thẩm định và trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh để UBND tỉnh quyết định theo quy định; - Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh kế hoạch biên chế của địa phương để trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương và thông qua tổng biên chế hành chính của địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; - Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chính trong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của pháp luật; - Trình UBND tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phụ trách các nội dung, công việc về cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính. - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh. - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 1.2.3. Cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn thuộc Sở Theo Quyết định số 106/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2008 ban hành quy chế hoạt động của Sở Nộ vụ tỉnh Vĩnh Phúc quy định cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc gồm có 10 tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức sự nghiệp, được thể hiện qua sơ đồ sau: P.Giám đốc 1 P.Giám đốc 2 P.Giám đốc 3 Văn phòng Phòng cải cách hành chính Thanh tra Phòng xây dựng chính quyền Phòng công chức, viên chức Phòng đào tạo CBCC Phòng văn thư, lưu trữ Ban thi đua khen thửong Ban tôn giáo Trung tâm lưu trữ P.Giám đốc 4 Giám đốc Sở 1.3. Khái quát về Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 1.3.1. Nhiệm vụ của Văn phòng Thực hiện theo Quyết định số 106/QĐ-SNV ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng giúp giám đốc thực hiện những nhiệm vụ sau: - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Sở; Trình lãnh đạo Sở , đôn đốc các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Sở duyệt. - Xây dựng công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ; phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, tổng hợp báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về tổ chức thực hiện công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Sở. - Phụ trách bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa và trang Website của Sở, quản lý công tác tổ chức và cán bộ trong Sở; đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện chế độ quản lý lao động theo quy định; thường trực. - Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán, mua sắm và sử dụng tài sản của cơ quan theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và của tỉnh. - Đón khách đến làm việc với cơ quan và hướng dẫn khách đến phòng chuyên môn liên quan hoặc Lãnh đạo cơ quan giải quyết, quản lý đoàn ra, đoàn vào (khách nước ngoài vào tham quan, học tập); thông báo lịch công tác hàng tuần và đột xuất của lãnh đạo Sở tới các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc. - Chủ trì công tác tổng hợp, sao lục các văn bản ( khi cần thiết) hoặc ban hành văn bản hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở để chỉ đao công tác nghiệp vụ, công tác thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và Phòng tổ chức các sở, ban, ngành, phòng Nội vụ các huyện, thành, thị. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao. 1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Cơ cấu của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc gồm: 1 Chánh văn phòng, 1 Phó chánh văn phòng, 3 chuyên viên, 4 lao động hợp đồng. Sơ đồ hóa cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Chánh văn phòng Phó chánh văn phòng Chuyên viên 1 Chuyên viên 2 Chuyên viên 3 Hợp đồng 1 Hợ đồng 1 Hợp đồng 2 Hợp đồng 3 Hợp đồng 4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 2.1. Lí luận chung về đào tạo, bồi dưỡng CBCC 2.1.1. Khái niệm Cán bộ, công chức Hiện nay, cán bộ và công chức được định nghĩa chung tại Điều 4 Luật CBCC ngày 13-11-2008 như sau: - Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. - Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 2.1.2. Khái niệm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Đào tạo là hoạt động có mục đích nhằm xây dựng nguồn nhân lực có những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo đề hoạt động trong một lĩnh vực nhất định. Bồi dưỡng là quá trình cập nhật những kiến thức mới, bổ sung những kiến thức còn thiếu, lạc hậu để nâng cao trình độ, năng lực hoặc phẩm chất, củng cố kỹ năng nghề nghiệp theo các chuyên đề. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội củng cố và mở mang một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp có sẵn để lao động nghề nghiệp có hiệu quả hơn. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường được tiến hành tại các trường lớp, các trung tâm đào tạo bồi dưỡng và được xác nhận bằng văn bàng, chứng chỉ. Trong lĩnh vực hành chính, đào tạo bồi dưỡng là hoạt động của các cơ quan quản lý CBCC, của cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, phẩm chất đạo đức… cho CBCC theo tiêu chuẩn quy định của từng ngạch, từng chức vụ. 2.1.3. Vai trò của đào tạo – bồi dưỡng CBCC Công tác đào tạo – bồi dưỡng CBCC là một vấn đề quan trọng của công tác cán bộ. Vấn đề này đã, đang và sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là khi Việt Nam đã trở thành viên của WTO, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao thì nó càng trở nên cần thiết. Trong giai đọan hiện nay, công tác đào tạo – bồi dưỡng CBCC hiện nay có những vai trò sau đây: - Công tác đào tạo – bồi dưỡng CBCC nhằm phục vụ cho công tác chuẩn hóa cán bộ. Đây có thể coi là vấn đề quan trọng khi mà đội ngũ CBCC hiện nay còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất còn bộc lộ nhiều yếu kém. Điều này đã làm giảm sút chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc, gây nhiều bức xúc trong dân nhân. Vì vậy trong thời gian tới công tác đào tạo – bồi dưỡng CBCC cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCC. - Đào tạo – bồi dưỡng CBCC nhằm phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đào tạo – bồi dưỡng CBCC có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. - Đào tạo – bồi dưỡng CBCC nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc CCHC. - Tạo ra một đội ngũ CBCC vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, say mê với công việc tận tụy phục vụ nhân dân, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Xây dựng một đội ngũ CBCC quận năng động, nhạy bén, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại, khả năng giải quyết công việc nhanh góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận. 2.2. Một số ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên - Trước hết, Vĩnh Phúc nằm ở một trong những vị trí trọng yếu của đất nước. Do đặc điểm vị trí địa lý Vĩnh Phúc có ba vùng sinh thái rõ rệt: đồng bằng, trung du và miền núi; liền kề với thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế Nội Bài; là điểm đầu của quốc lộ 18 đi cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đường quốc lộ 2 chạy dọc tỉnh… tạo nên sự phát triển về mọi mặt của tỉnh, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ CBCC sao cho tương xứng với vai trò và tầm vóc của tỉnh được Nhà nước và tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. - Thứ hai, do địa hình tỉnh Vĩnh Phúc tương đối bằng phẳng nên việc di chuyển, đi lại, tổ chức đào tạo bồi dưỡng CBCC tại các trung tâm, các trường Đại học và Cao đẳng liên kết cũng tương đối dễ dàng và thuận tiện. 2.2.2. Ảnh hưởng của tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Vĩnh Phúc là tỉnh mới được thành lập, cho nên công tác điều hành, quản lý trên địa bàn tỉnh luôn đòi hỏi phải có những cán bộ có năng lực, có chuyên môn, có phẩm chất và đạo đức tốt. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng để tìm ra những CBCC có năng lực, phẩm chất là vô cùng cấp bách và cần thiết. - Cơ sở hạ tầng tại Vĩnh Phúc còn yếu kém và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hoá và phát triển thương mại trong cơ chế thị trường. Những năm gần đây, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chưa đủ để đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Đó là những thách thức cơ bản của Vĩnh Phúc khi bước vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó đòi hỏi phải có một đội ngũ CBCC có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong công tác quản lý, hoạch định và điều hành. Muốn vậy, tỉnh Vĩnh Phúc phải không ngừng đầu tư, đẩy nhanh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC, tìm kiếm nhân tài. 2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.1. Về xác định nhu cầu đào tạo Cũng giống như nhiều cơ quan quản lý Nhà nước khác, trước đây, Sở Nội vụ tỉnh chưa quan tâm đúng mức tới nhu cầu đào tạo. Do đó, các chương trình đào tạo chủ yếu là những nội dung lý thuyết rất chung và cứng nhắc. điều này làm cho người học cũng như giảng viên không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mình trong quá trình đào tạo; ngược lại còn làm cho họ trở lên bị động và phụ thuộc vào giáo trình với nội dung đã định trước. Vì vậy, những yêu cầu mới của thực tế công việc không được đáp ứng, dẫn đến công tác ĐTBD chỉ mang tính hình thức không theo nhu cầu thực tế, không mang lại hiệu quả cao. Nhưng hiện nay, khi việc xác định nhu cầu đào tạo được Sở quan tâm hơn thì công tác đào tạo lúc này không chỉ với mong muốn lấp đầy, khắc phục những hụt hẫng về năng lực công tác của CBCC trong Sở, mà còn quan tâm tới việc xác định và thỏa mãn nhu cầu đào tạo được thực hiên theo các mức độ khác nhau như: nhu cầu của toàn cơ quan, nhu cầu của từng bộ phận và nhu cầu của từng cá nhân CBCC. Song tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, việc xác định nhu cầu lại chủ yếu dựa vào thực trạng đội ngũ CBCC và nhu cầu của tổ chức mà chưa quan tâm thực sự đến nhu cầu của từng cá nhân CBCC. Đây cũng là một hạn chế của công tác này. Có thể nói mức độ hài lòng với công việc có tác động gián tiếp tới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Một thực tế có thể nhận thấy rõ ràng CBCC chỉ cảm thấy hài lòng, có hứng thú với công việc khi công việc của họ phù hợp với chuyên môn được đào tạo và điều này sẽ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của Sở. Ngược lại, nếu công việc không phù hợp thì họ sẽ có thái độ không tích cực khi thực thi công vụ. Chính vì thế, yếu tố hài lòng và hứng thú với công việc có tác động tới nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Hơn thế nữa, khi làm việc với sự yêu thích, có hiệu quả sẽ xuất hiện tâm lý muốn thực hiện có hiệu quả hơn nữa công việc hiện tại và vị trí đảm nhận. điều này chỉ có thể làm được thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ thực tế trên có thể nói nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Sở là khá cao, tập trung chủ yếu vào các kiến thức về lý luận chính trị, quản lý hành chính, ngoại ngữ và tin học. từ việc tiến bộ trong xác định nhu cầu bồi dưỡng CBCC của Sở mà công tác này đã sát thực tế hơn, những nội dung, kiến thức mà CBCC thu nhận trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được áp dụng nhiều hơn trong công việc của họ. 2.3.2. Nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ CBCC Nhà nước có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt. Chính vì vậy trong thời gian qua, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên cứ CBCC theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị. Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước trong cơ chế kinh tế mới. Đây là nội dung quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã và đang phấn đấu hoàn thành, do đó, nhiệm vụ này nhanh chóng có kết quả, Sở đã chú trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cho CBCC. Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ CBCC giỏi, có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các chương trình, dự án của Nhà nước có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển của Sở đề ra. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBCC Nhà nước để tăng cường khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn. Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, sử dụng công cụ tin học nhằm từng bước hiện đại hóa và tăng cường năng lực của nền hành chính Nhà nước. 2.3.3. Hình thức đào tạo Đảm bảo công việc được sắp xếp một cách khoa học, hoạt động thông suốt, đồng thời để các đối tượng có thể tham gia hoạt động thuận tiện, trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Sở đã sử dụng nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Có thể kể đến một số hình thức: - Đào tạo chính quy tập trung: đây là hình thức đào tạo mà đầu vào thông qua các kỳ thi quốc gia để tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn vào học theo hình thức tập trung tại trường. Hình thức đào tạo này tạo ra nguồn lực CBCC trẻ, dự nguồn cho quy hoạch cán bộ. Đào tạo tập trung cung cấp cho xã hội đội ngũ những CBCC giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực nghiên cứu, có trình độ ngoại ngữ và tin học phục vụ tốt cho việc nghiên cứu và quản lý. - Đào tạo tại chức: đây là bộ phận của giáo dục thường xuyên, người học có thể vừa học vừa làm, học tập và tích lũy kiến thức dần dần với các phương thức đào tạo linh hoạt, đa dạng trong khoảng thời gian và không gian thích hợp, mềm dẻo để đạt được mục tiêu nội dung và chương trình quy định. - Đào tạo chuyển đổi bằng Đại học: hình thức này dành cho những người đã tốt nghiệp một bằng Đại học. Do nhu cầu của công việc họ cần thiết phải chuyển đổi ngành hoặc chuẩn bị điều kiện cho tương lai. Loài hình đào tạo này đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo của cán bộ vì thời gian học tập có thể kéo dài một cách linh hoạt từ 20 đến 30 tháng. - Đào tạo theo chứng chỉ (bồi dưỡng ngắn hạn): đây là hình thức giáo dục thường xuyên, giúp người đọc tích lũy được từng bộ phận kiến thức theo đơn vị học trình và học phần một cách linh hoạt đến khi đạt được mức độ nào đó theo quy đinh của Nhà nước và nhà trường thì họ có thể được cấp bằng tốt nghiệp. 2.3.4. Kết quả đạt được Hàng năm, UBND tỉnh đều lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC của các cơ quan trên cơ sở rà soát, cập nhật trình độ hiện tại của đội ngũ CBCC các cơ quan Nhà nước ở địa phương mình về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu trong thời gian tới. Kể từ khi thực hiện theo đề án khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính, UBND tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại đội ngũ CBCC phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo; xác định nhu cầu đào tạo và đào tạo lại đối với một số bộ phận công chức có thời gian công tác lâu năm, kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng không còn phù hợp với chuyên môn đảm nhiệm. Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2006 – 2010. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu giúp UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 – 2010 và đã triển khai, quán triệt nội dung kế hoạch đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ sở đào tạo do tỉnh quản lý. Kết quả đạt được như sau: Về số lượng đào tạo, bồi dưỡng: Tổng số CBCC được đào tạo, bồi dưỡng: 23.161 lượt người, cụ thể: - Bồi dưỡng: 18.250 lượt người. - Đào tạo trình độ trung cấp trở lên: 4.911 người, trong đó: + Đào tạo lý luận chính trị: 628 cao cấp; 1.108 trung cấp. + Đào tạo quản lý Nhà nước: 35 chuyên viên cao cấp; 410 chuyên viên chính; 992 chuyên viên. + Đào tạo chuyên môn: 12 tiến sĩ; 312 thạc sĩ; 560 đại học, cao đẳng; 854 trung cấp. Về hiệu quả sau đào tạo: - Đa số cán bộ, công chức sau khi tốt nghiệp trở về cơ quan, đơn vị công tác và được bố trí, sử dụng phù hợp chuyên ngành đào tạo, vị trí công tác; trình độ năng lực được nâng lên, đổi mới phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. - Đáp ứng được yêu cầu quy hoạch cán bộ, đề bạt cán bộ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức Nhận xét :Nhìn chung, Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã có những chuyển biến tích cực, quy mô được mở rộng; nội dung đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giải quyết công việc, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng giải quyết công việc của CBCCVC. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được lựa chọn và tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm. Tuy nhiên việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo còn hạn chế, chế độ tổng hợp, báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưõng CBCC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đều, chưa thường xuyên. 2.4. Một số đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 2.4.1. Những ưu điểm Xây dựng đội ngũ CBCC được Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc xác định là một trong những nội dung trọng tâm, đóng vai trò quyết định thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng và đặc biệt là chương trình tổng thể CCHC. Do vậy, Sở tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển đội ngũ CBCC cho toàn Tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả to lớn: - Nhìn chung, đánh giá thực hiện kế hoạch đào tạo đề ra hàng năm đều đạt về số lớp, đảm bảo đúng đối tượng đi học, thời gian mở lớp, số người tham gia học các lớp đảm bảo tương đối như đăng ký học. có sự phối hợp tốt giữa các bộ phận về giao nhiệm vụ nội dung đào tạo, phân bổ kinh phí hợp lí nên việc thực hiện kế hoạch thuận lợi. - Nội dung đào tạo bồi dưỡng đã bám sát nhu cầu thực tế công việc chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật quản lý Nhà nước và thường xuyên được cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác địa chính; Luật di sản văn hóa; Nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, Tài chính, tư pháp, Văn phòng, Luật đất đai, quản lý trật tự xây dựng CCHCc và các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn khác. Khi các tiêu chuẩn về ngạch còn thiếu thì tạo điều kiện đi học ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính. Qua đó chất lượng công chức trong Sở được nâng lên và đáp ứng được công việc cũng như thi nâng ngạch hàng năm. - Phương pháp giảng dạy được đổi mới trong đó học viên đóng vai trò trung tâm, giảng viên hướng dẫn và đưa ra nhiều tình huống. Phương pháp giảng dạy chuyển sang hướng đối ngoại trực tiếp với học viên, sử dụng các phương tiện hiện đại vào công tác giảng dạy nhằm giúp học viên tiếp thu bài giảng tốt hơn, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cũng được nâng cao. - Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng bước đầu đã được đáp ứng một cách thiết thực làm tăng thêm phong trào học tập CBCC. CBCC đã coi đào tạo, bồi dưỡng vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mình. 2.4.2. Những tồn tại Bên cạnh những thành công, song công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế cần khắc phục: - Chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, chưa theo kịp xu hướng phát triển của thời đại và chất lượng chưa cao. Chương trình đào tạo còn nhiều trùng lặp, đặc biệt là chương trình đào tạo về Quản lý Nhà nước và lý luận chính trị, giáo trình phần lớn được biên soạn chung, do đó không phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Mục đích “học để làm việc”, nghĩa là học để vận dụng, thực hành thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, giỏi về thực hành quản lý vẫn chưa được cả cơ quan quản lý, cơ quan có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và đa số học viên thật sự coi trọng. - Nhận thức của CBCC về vai trò của hoạt động đào tạo bồi dưỡng chưa cao. Một số cán bộ công chức còn thiếu ý thức phấn đấu và ngần ngại trong học tập. Một bộ phận cán bộ có tâm lý chạy theo bằng cấp để “có chỗ” trong bộ máy Nhà nước. Đội ngũ công chức (đặc biệt là ở cấp cơ sở) tuy được đào tạo lại nhưng còn nhiều yếu kém, đông về số lượng nhưng còn hạn chế về trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiêp chưa cao nhất là kiến thức quản lý hiện đại. Mặt khác, trình độ cán bộ công chức còn chưa đồng đều, điều này gây khó khăn cho quá trình thực hiện công vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công việc do sự phối hợp kém. Trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ công chức còn nhiều hạn chế, đây là một trở ngại không nhỏ cho quá trình hội nhập quốc tế của nước ta. - Sự kết hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong đào tạo bồi dưỡng còn chưa nhịp nhàng, việc theo dõi kiểm soát lớp học chưa thật sự được quan tâm nên khó nắm bắt được tình hình cán bộ công chức đi học cũng như đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người học. - Việc đánh giá kết hiệu quả công tác của những người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. - Do nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế nên việc cấp kinh phí cho đào tạo đội ngũ cán bộ công chức mặc dù đã cao hơn trước nhưng vẫn còn thấp so với nhu cầu, nhất là việc đào tạo cán bộ trẻ, đưa cán bộ đi đào tạo sau đại học… - Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo đạt tiêu chuẩn quy định 82,2%; một số cán bộ nguồn đã tốt nghiệp trung cấp, đại học nhưng chưa được tuyển dụng. - Số lượng các lớp bồi dưỡng về kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp hành chính; nghiệp vụ văn phòng; văn hóa, đạo đức công chức, … đã được mở tại tỉnh còn quá ít so với nhu cầu học tập của CBCC. 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan - Hệ thống các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCC chưa đồng bộ và hoàn chỉnh, còn nhiều văn bản chồng chéo, chưa quy định cụ thể, rõ ràng. Vẫn còn thiếu các văn bản QPPL quy định, hướng dẫn cụ thể về một số nội dung của công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC trong hoạt động quản lý Nhà nước điều này gây khó khăn trong việc triển khai, thực hiện các nội dung về đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. - Nội dung, chương trình của các lớp bồi dưỡng về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính còn trùng lặp, nặng về lý thuyết, gây lãng phí về thời gian và kinh phí. - Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tương đối phức tạp và vẫn có khá nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải có một quá trình và thời gian tương đối để nghiên cứu, tiếp cận và hoàn thiện nó. 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan - Do cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo còn thiếu hoặc một số chương trình, giáo trình Trung ương chưa tổ chức tập huấn chuyển giao cho giảng viên của tỉnh, ... cho nên chưa đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức như: lớp bồi dưỡng về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; các lớp bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn, giao tiếp hành chính, … - Một số đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ còn chưa tốt; việc bố trí công tác ở một số nơi còn kiêm nhiệm có cán bộ kiêm nhiệm quá nhiều công việc do vậy khi tham gia các lớp bồi dương không được đầy đủ. - Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ hỗ trợ, bồi hoàn kinh phí đào tạo cho can bộ, CCVC chưa kịp thời. - Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch chưa hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn, chưa có sự điều tra cơ bản để nắm bắt chính xác tình hình thực tế về trình độ khả năng, điều kiện và triển vọng của từng đối tượng CBCC. Vì vậy, chưa xác định được những điều kiện phải có trong đào tạo bồi dưỡng. - Một bộ phận CBCC có suy nghĩ học để có bằng cấp, chứng chỉ để đạt tiêu chuẩn theo quy định hoặc thi chuyển nâng ngạch lương; công tác quản lý một số lớp học theo hình thức đào tạo không chính quy chưa chặt chẽ, hiệu quả sau đào tạo chưa cao, là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 3.1. Phương hướng Dựa trên những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC, căn cứ vào tình hình thực tại tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay hiện nay, Kế hoạch số 5863/KH-UB của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2015 đã xác định một số phương hướng như sau: - UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau khi tốt nghiệp phù hợp chuyên ngành đào tạo, đảm bảo theo quy hoạch; ưu tiên tuyển dụng cán bộ nguồn, - Thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và các quy định khác có liên quan. - 100% cán bộ, công chức các sở ngành, quận huyện và phường xã có năng lực quản lý hiện đại tương ứng với yêu cầu của từng vị trí công việc. - 100% cán bộ, công chức tham mưu tại các sở ngành, quận huyện được trang bị kỹ năng quản lý hiện đại phù hợp với các vị trí công việc, bảo đảm tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của thành phố. - 100% công chức thừa hành công vụ được bồi dưỡng kỹ năng quản lý hiện đại, bảo đảm có đủ năng lực tổ chức thực thi hiệu quả nhiệm vụ trong bối cảnh mới. 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung, và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Để có thể nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đòi hỏi phải có sự tác động kết hợp từ hai phía: 3.2.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng - Soạn thảo và ban hành quy chế về tổ chức các đơn vị chuyên trách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Nhà nước cần gấp rút ban hành các quy định pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ cấp trung ương đến bộ, ngành và các địa phương. Xây dựng chức danh, ngạch lương của công chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong bộ máy hành chính công theo hướng khuyến khích và thu hút nhân tài. - Tăng cường tính công khai, minh bạch, xây dựng và áp dụng các chuẩn mực rõ ràng về tuyển dụng, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhằm thu hút nhân tài cho bộ máy hành chính Nhà nước. - Ban hành và hoàn thiện các văn bản QPPL về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan cấp dưới tổ chức và thực hiện có hiệu quả. 3.3.2. Về phía Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Để thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của các cấp Lãnh đạo về công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cần thực hiện tốt các giải pháp sau: a. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng CBCC. Đây là biện pháp không thể thiếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC bởi sử dụng CBCC là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo, bồi dưỡng CBCC mà không sử dụng tốt, không đúng vị trí sẽ không phát huy được hiệu quả của công việc đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo mà không có kế hoạch sử dụng sẽ gây lãng phí về kinh tế, cán bộ thiếu an tâm học tập, nâng cao trình độ, ảnh hưởng xấu đến chất lượng CBCC. Do đó cần mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, đã được đào tạo đạt chuẩn chức danh giữ các chức vụ phù hợp với chuyên môn đào tạo. b. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng CBCC. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC phải trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, căn cứ vào yêu cầu của công việc, căn cứ vào mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, khả năng đáp ứng yêu cầu của đội ngũ công chức, cán bộ chủ chốt, đương chức và dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của bộ máy công quyền. - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cần kết hợp với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với thình hình thực tế tại địa phương. Chú ý nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bên cạnh những kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CBCC để đáp ứng nhu cầu trong tình hình đất nước đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. c. Nâng cao chất lượng cán bộ ngay từ khi tuyển dụng ở cơ sở Khi tiến hành tuyển dụng phải xây dựng kế hoạch và thông báo công khai, rộng rãi để những người có nhu cầu có thể tham gia thi tuyển. Kế hoạch cần phải nêu cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn, vị trí công tác… nhằm thu hút nhiều thành phần tham gia. trên cơ sở đó lựa chọn những người có khả năng, trình độ phù hợp với từng vị trí công việc, kể cả các vị trí lãnh đạo, quản lý. - Khi tiến hành cử CBCC đi đào tạo phải chú ý đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ làm việc tại cơ quan nhằm tránh tình trạng giải quyết công việc cho nhân dân chậm trễ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch phải đảm bảo đúng quy trình, tính khả thi, tính đồng bộ và hợp lý, đảm bảo mở rộng dân chủ. Gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng để tuyển dụng những sinh viên đủ tiêu chuẩn sắp tốt nghiệp ra trường nhằm tạo một đội ngũ CBCC trong tương lai. d. Tăng dần kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC . Đồng thời có chính sách ưu đãi nhằm thu hút những người có trình độ, chuyên môn về làm việc tại quận và phường. e. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo Thông tin, báo cáo phản hồi là nội dung không thể thiếu trong hoạt động quản lý. Bởi chỉ có trên cơ sở thông tin phản hồi về tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng mới có thể đánh giá đúng thực trạng và phương hướng điều chỉnh, cải tiến công tác này về tất cả các nội dung: tình hình thực hiện và chất lượng các văn bản ban hành, tình hình thực hiện kế hoạch và những điều chỉnh cần thiết trong kế hoạch sắp tới. Do đó phải đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cho Lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lí, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã đề ra. f. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của những CBCC được đào tạo bồi dưỡng. - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng CBCC , viên chức làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC để nắm chắc trình độ, phẩm chất, kiến thức, năng lực công tác, xác định đúng nhu cầu cần phải đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo cho từng năm, bảo đảm gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, tránh cử đối tượng tham gia không đúng nơi, đào tạo không đúng lúc, đúng chỗ. - Xử lý nghiêm các CBCC vi phạm, tránh tình trạng lợi dụng việc đi học để bỏ đi làm việc khác mà không đến cơ quan làm việc. Đồng thời cũng tránh việc chạy theo bằng cấp để vươn lên vị trí lãnh đạo mà quên đi việc phải nỗ lực, rèn luyện của chính bản thân. g. Ngoài ra, cần áp dụng một số giải pháp khác như: - Trao đổi học hỏi ở các địa phương, mở rộng quan hệ với các phòng, ban khác và các đồng nghiệp ở các địa phương khác nhằm trao đổi kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ. - Nghiên cứu, biên soạn ban hành chương trình đào tạo lồng ghép các lớp có cùng trình độ trung cấp, để sau khi tốt nghiệp có thể có cả bằng chuyên môn và chính trị cho cán bộ, công chức cấp xã như các lớp trung cấp: chính trị - hành chính, chính trị - công tác Hội Nông dân; nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính còn trùng lắp như phần Nhà nước và pháp luật, Hành chính Nhà nước và Công nghệ hành chính, … cần bổ sung, sửa đổi nhằm tiết kiệm thời gian và kinh phí. - Đổi mới, cập nhật, bổ sung nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng kỹ năng về chuyên môn, tăng cường, mở rộng hơn nữa các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý Nhà nước theo hướng tăng thời lượng thực hành, giảm lý luận. KẾT LUẬN Đảng ta khẳng định đất nước ta đang có nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó là kết quả của nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do sự yếu kém của nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ CBCC nói riêng. Nhìn ra thế giới chúng ta thấy rằng có nhiều nước nghèo tài nguyên thiên nhiên nhưng họ đã vươn lên thành những cường quốc kinh tế trên thế giới. Họ làm được điều đó bởi họ đã nhìn thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực và có những chính sách đầu tư thỏa đáng cho công tác giáo dục, đào tạo. Bước vào nền kinh tế tri thức với sự xuất hiện ngày càng nhiều công nghệ hiện đại, nhiều vấn đề, mối quan hệ phức tạp mới nảy sinh. Điều này đòi hỏi đội ngũ CBCC phải năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc, hết mình phục vụ nhân dân, là người đầy tớ của nhân dân thì mới có thể đưa đất nước phát triển. Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi CBCC phải dồc hết sức lực, tinh thần và trí tuệ, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhận thức được năng lực, trình độ của đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội rất lớn, Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chủ trương, chính sách rất thiết thực nhằm đầu tư cho công tác giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC nói riêng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Nội vụ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong những năm qua. Qua đó, đội ngũ cán bộ công chức Sở đã từng bước được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công tác quản lý cán bộ công chức mà cụ thể là đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đã góp phần vào thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục trong giai đọan sắp tới. Vì vậy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để đưa ra những biện pháp thật hữu ích, thiết thực để xây dựng cho đơn vị mình một đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật cán CBCC và các quy định mới nhất đối với CBCC (Phan Khắc Nhưỡng- Nhà xuất bản Lao động xã hội 2009); 2. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCC (ban hành theo Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ) ; 3. Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 4. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC trong các cơ quan Nhà nước; 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ( PGS.TS Bùi Đình Phong). 6. Nghiệp vụ về công tác tổ chức Nhà nước( Tô Tử Hạ) ; 7. Một số văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 8. Giáo trình Luật Hành chính- Học viện Hành chính; 9.Website:www.snvvinhphuc.gov.vn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Luận văn liên quan