Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ - UBND ngày 25/01/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ) MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2000 –2006 I. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua. 1. Kết quả đạt được: 2. Hạn chế 3. Nguyên nhân PHẦN THỨ HAI. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2007 -2010. I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý để xây dựng đề án 1. Sự cần thiết xây dựng đề án 2. Căn cứ pháp lý để xây dựng đề án: II. Đối tượng thụ hưởng đề án: 1.Trực tiếp 2.Nhà nước và xã hội III.Mục tiêu của đề án: 1. Mục tiêu chung 2. Mục tiêu cụ thể IV. Nhiệm vụ chủ yếu của đề án: V. Giải pháp thực hiện đề án: * Giải pháp chung: * Giải pháp cụ thể: 1. Đối với công tác triển khai phổ biến các văn bản luật: 2. Đối với công tác hòa giải 3. Đối với công tác TGPL 4. Đối với công tác tiếp dân 5. Công tác quản lý khai thác tủ sách pháp luật: 6. Thông tin, giải đáp, tư vấn pháp luật 7. Huy động ĐBHĐND, Đảng viên, cán bộ tham gia công tác tuyên truyền pháp luật 8. Vận động nhân dân tham gia công tác tuyên truyền pháp luật và cam kết thực hiện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật 9. Về kinh phí tuyên truyền pháp luật: VI.Tổ chức thực hiện: 1. Tổ chức điều hành đề án: 2. Phân công trách nhiệm: 2.1 HĐPHCTPBGDPL thành phố 2.2 Phòng Tư pháp thành phố (cơ quan thường trực của HĐPH) 2.3 Phòng NV-LĐTBXH thành phố 2.4 UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên 2.5 Phòng Giáo dục thành phố 2.6 Công an thành phố 2.7 Thanh tra thành phố 2.8 Phòng VHTT-TT và Đài truyền thanh thành phố 2.9 Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố 2.10 Phòng Tài nguyên - môi trường thành phố 2.11. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư: 2.12. Ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố: 2.13. UBND các xã phường 3. Tiến độ thực hiện đề án: - Giai đoạn 1: 2007-2008 - Giai đoạn 2: 2009-2010 KẾT LUẬN

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/02/2013 | Lượt xem: 2832 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ - UBND ngày 25/01/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 –2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01-2007-QĐ-UBND ngày 25-.PDF