Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp xây dựng 2

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2 Lời nói đầuSau một thời gian chuyển đổi cơ chế kinh tế mới cho đến nay nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể và đang từng bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt,tránh nguy cơ tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới.Tuy nhiên ,chuyển đổi cơ chế kinh tế cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khó khăn ,thử thách và những cơ hội mới , điều này tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.Với môi trường hoạt động thoáng hơn , cạnh tranh gay gắt và tự do hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải gồng mình vượt qua khó khăn thử thách tận dụng cơ hội thì mới có thể tồn tại và phát triển, ngược lại doanh nghiệp sẽ bị đào thải.Chính vì vậy có thể coi kinh tế thị trường là động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm khẳng định vai trò và vị trí của mình trên thị trường.Trong số các giải pháp đó , giải pháp về vốn là vấn đề các doanh nghiệp cần phải đặt lên hàng đầu trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển của mình. Xuất phát từ quan điểm trên kết hợp với thực trạng sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty thiết kế-xây dựng dầu khí em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựng số 2 " làm đề tài nghiên cứu phục vụ cho quá trình thực hiện chuyên đề thực tập của mình. Chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương I :Lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chương II :Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp xây dựng số 2 Chương III :Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng số 2. Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Duy Hào và các cán bộ nhân viên phòng Kế toán-Xí nghiệp xây dựng số 2 đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên để thực tập tốt nghiệp này.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2772 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp xây dựng 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hËn thÊy r»ng quy m« vèn l­u ®éng t¨ng lµ nhê mét phÇn kh¸ lín sù gia t¨ng cña c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, sù gia t¨ng c¸c kho¶n nµy kh«ng ®¸ng lo ng¹i ®èi víi XÝ nghiÖp, song ®iÒu quan träng lµ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cña XÝ nghiÖp biÓu hiÖn lµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ trong hai n¨m qua, ch­a cã kho¶n ph¶i thu nµo bÞ ®­a vµo kho¶n ph¶i thu khã ®ßi thµnh rñi ro ®èi víi xÝ nghiÖp. Song còng kh«ng thÓ v× thÕ mµ tiÕp tôc n©ng cao tû träng cña lo¹i vèn nµy, vÒ c¬ b¶n nã lµ mét biÓu hiÖn kh«ng tèt. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp sao cho thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu, gi¶m t×nh tr¹ng vèn ®¬n vÞ bÞ chiÕm dông còng nh­ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng. §èi hµng tån kho dù tr÷ do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp lµ kh«ng sö dông kho b·i v× vËy kh«ng cã nguyªn vËt liÖu hµng ho¸ tån kho mµ kho¶n môc nµy ë xÝ nghiÖp chØ bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang . §©y lµ lo¹i vèn l­u ®éng chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng sè vèn l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp, n¨m 2000 chØ cã 1308.16 triÖu ®ång chiÕm 7.48%, sang n¨m 2001 trÞ gi¸ hµng tån kho lµ 3866.5 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 2558.34 triÖu t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 295.57%. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong n¨m 2001 cßn nhiÒu c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh vµ ch­a quyÕt to¸n.XÝ nghiÖp kh«ng nªn ®Ó kho¶n hµng tån kho ë tØ lÖ cao dÉn ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh ®×nh trÖ g©y ø ®äng vèn , lµm t¨ng thªm chi phÝ c¬ héi sö dông vèn cña xÝ nghiÖp. PhÇn cßn l¹i trong c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng lµ kho¶n môc tµi s¶n l­u ®éng kh¸c cã thÓ lµ c¸c kho¶n thÕ chÊp,ký c­îc,ký quü ng¾n h¹n, c¸c kho¶n t¹m øng... Trong b¶ng sè liÖu trªn,con sè vÒ l­îng vèn l­u ®éng kh¸c còng nh­ tû träng cña nã ®Òu thÓ hiÖn sù gia t¨ng kh¸ lín, tèc ®é nhanh so víi c¸c lo¹i vèn l­u ®éng ®· ®Ò cËp ë trªn: 2184.72 triÖu ®ång t­¬ng øng tèc ®é t¨ng lµ 200.1%. Sù t¨ng gi¶m vèn l­u ®éng nµy kh«ng thÓ lÊy lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ biÓu hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nh­ng nã ®· gãp phÇn lµm t¨ng quy m« vèn l­u ®éng trong n¨m qua cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. Tãm l¹i, c¬ cÊu vèn l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 lµ mét c¬ cÊu kh¸ hîp lý, ®©y lµ thµnh tÝch trong c«ng t¸c tæ chøc vµ x©y dùng c¬ cÊu vèn l­u ®éng nãi riªng, vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c nµy cßn lµ cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao tû träng vèn b»ng tiÒn, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng lo¹i vèn nµy. Nh­ thÕ sÏ gióp cho doanh nghiÖp dµnh ®­îc thÕ tù chñ vÒ tµi chÝnh, ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî, c¸c kho¶n vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong thêi gian ng¾n. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a sù hîp lý trong c«ng t¸c ph©n bè c¬ cÊu vèn l­u ®éng gi÷a c¸c lo¹i hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt. 4.2 T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. ViÖc xem xÐt hiÖu qu¶ sö sông vèn l­u ®éng lµ xem xÐt vèn l­u ®éng trong mèi t­¬ng quan víi doanh thu, doanh thu thuÇn hay lîi nhuËn ®¹t ®­îc. Së dÜ nh­ vËy bëi doanh thu hay lîi nhuËn ®Òu lµ môc ®Ých cña viÖc sö dông vèn l­u ®éng vµ lµ môc ®Ých cuèi cïng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Sö dông cã hiÖu qu¶ cïng ®ång nghÜa víi viÖc cã ®¹t ®­îc môc ®Ých cña c«ng t¸c sö dông vèn l­u ®éng hay kh«ng? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy, ta xem xÐt cô thÓ c¸c chØ tiªu trong b¶ng sè liÖu sau vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng . B¶ng 06 :T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 §¬n vÞ tÝnh:triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh L­îng Tèc ®é(%) 1.Tæng doanh thu 23007.95 28894.33 5886.38 126 2.Doanh thu thuÇn 23007.95 28894.33 5886.38 126 3.Lîi nhuËn rßng 314.31 300.10 -14.21 95 4.Vèn l­u ®éng b×nh qu©n 15575.82 21251.10 5675.28 136 5. Sè vßng quay vèn l­u ®éng(2/4) 1.48 1.36 -0.12 92 6. Møc ®¶m nhiÖm tµi s¶n L§(4/2) 0.68 0.74 0.06 109 7.Kú lu©n chuyÓn (360/5) 232 265 33 114 8. HiÖu qu¶ sö dông VL§(3/4) 0.02 0.014 -0.006 10 Nguån :B¸o c¸o tµi chÝnh XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy trong n¨m 2000, mét triÖu ®ång vèn l­u ®éng sö dông sÏ t¹o ra ®­îc 1.48 triÖu ®ång doanh thu,trong khi ®ã con sè nµy trong n¨m 2001 lµ 1.36 cã nghÜa lµ nÕu bá 1 triÖu ®ång vèn l­u ®éng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× chØ thu ®­îc 1.36 ®ång doanh thu, nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông 1 triÖu ®ång vèn l­u ®éng cña n¨m 2001 gi¶m xuèng chØ b»ng 92% cña n¨m 2000 ®iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch lµ do vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2001 t¨ng cao h¬n so víi n¨m 2000 , tèc ®é t¨ng lµ 136% , ®iÒu nµy thÓ hiÖn quy m« kinh doanh cña XÝ nghiÖp n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc . Khi quy m« nµy lín ,sù chuyÓn ®éng cña nã cµng trë nªn nÆng nÒ vµ khã kh¨n h¬n , ®ã lµ lÏ th­êng . ChÝnh v× vËy sè vßng chu chuyÓn vèn l­u ®éng t¨ng lªn nh­ng ®iÒu quan t©m cuèi cïng vÉn lµ lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp .Dï sao ®©y còng lµ mét h¹n chÕ mµ xÝ nghiÖp cÇn ph¶i kh¾c phôc trong giai ®o¹n ho¹t ®éng sau nµy nÕu muèn thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n trong mét kú ho¹t ®éng kinh doanh. Ng­îc l¹i víi chØ tiªu møc ®¶m nhiÖm tµi s¶n l­u ®éng cho ta biÕt ®Ó cã ®­îc mét ®¬n vÞ doanh thu cÇn bao nhiªu ®¬n vÞ tµi s¶n l­u ®éng .HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng ®­îc ®¸nh gi¸ theo tû lÖ nghÞch víi møc t¨ng gi¶m cña chØ tiªu nµy .Nh­ vËy th«ng qua sè liÖu trªn B¶ng 06 ta thÊy møc ®¶m nhiÖm tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2000 lµ 0.68 ,cña n¨m 2001 lµ 0.74 ,mÆc dï cã hÖ sè nhá h¬n nh­ng ®iÒu ®ã l¹i chøng tá n¨m 2000 ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n so víi n¨m 2001 nguyªn nh©n lµ do trong 2001 ®Ó thu ®­îc 1 triÖu ®ång doanh thu xÝ nghiÖp ph¶i bá ra 0.74 ®ång tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng trong khi ®ã còng ®Ó thu ®­îc 1 triÖu ®ång doanh thu víi ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp trong n¨m 2000 chØ ph¶i bá ra 0.68 triÖu ®ång tµi s¶n l­u ®éng .Theo lý thuyÕt hiÖu qu¶ ®­îc xÐt theo sù t­¬ng quan gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra th× doanh thu cña doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ thu ®­îc hay nãi c¸ch kh¸c doanh thu lµ mét kho¶n ®­îc cña doanh nghiÖp cßn vèn l­u ®éng bá ra lµ chi phÝ ,lµ mét kho¶n doanh nghiÖp mÊt ®i ,chªnh lÖch gi÷a hai kho¶n ®­îc vµ mÊt chÝnh lµ hiÖu qu¶ , ®­îc nhiÒu mµ mÊt Ýt ,gia t¨ng phÇn chªnh lÖch lu«n lµ môc ®Ých theo ®uæi cña doanh nghiÖp vµ còng lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp hay ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp qua tõng giai ®o¹n. Trªn thùc tÕ dùa vµo b¶ng 06 ta thÊy chªnh lÖch gi÷a vèn l­u ®éng bá ra vµ doanh thu nhËn ®­îc vµo n¨m 2001 cña xÝ nghiÖp nhá h¬n kho¶n chªnh lÖch nµy cña n¨m 2000 ,®èi chiÕu víi sù ph©n tÝch ë trªn cã thÓ thÊy r»ng nguån vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp ®­îc ph©n bæ thµnh c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng hîp lý nh­ng xÝ nghiÖp ch­a tËn dông ®­îc tèi ®a sù hîp lý cña c¬ cÊu ®ã . Ngoµi hai chØ tiªu trªn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cßn ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chØ tiªu kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng hay cßn gäi lµ ®é dµi vßng quay vèn l­u ®éng. ViÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm, hîp lý hay kh«ng lµ ë chØ tiªu nµy. Ta ®· biÕt, vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn cµng nhanh, thêi gian lu©n chuyÓn ng¾n hay tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng lín, ®©y lµ biÓu hiÖn tèt vµ ng­îc l¹i. Së dÜ nh­ vËy lµ bëi, sau mçi mét vßng chu chuyÓn lµ sau mét lÇn vèn l­u ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®em l¹i doanh thu. Sau mçi chu kú nµy, doanh nghiÖp sÏ thu ®­îc mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh trong cïng mét thêi kú th­êng lµ mét n¨m, nÕu cµng cã nhiÒu lÇn thu lîi nhuËn th× tæng sè lîi nhuËn trong 1 n¨m cña doanh nghiÖp cµng nhiÒu, môc tiªu cña c¸c nhµ kinh doanh cµng nhanh chãng ®¹t ®­îc. Do vËy, trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vèn l­u ®éng, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n trÞ còng ra søc rót ng¾n ®é dµi vßng quay vèn l­u ®éng hßng quay vßng vèn nhanh t¹o c¬ héi thu vÒ nhiÒu lîi nhuËn cho ®¬n vÞ nµy.Quay l¹i thùc tÕ xÝ nghiÖp ta thÊy trong n¨m 2000 thêi gian vèn l­u ®éng tham gia vµo 1 vßng chu chuyÓn lµ 232 ngµy vµ n¨m 2001 lµ 265 ngµy .Tuy nhiªn nÕu xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn theo chØ tiªu kú lu©n chuyÓn trong vßng 1 n¨m th× ch­a thÓ ®­a ra kÕt luËn g× bëi nÕu xÐt trong vßng mét n¨m th× trong n¨m 2000 vµ 2001 vèn l­u ®éng ®Òu chØ thùc hiÖn ®­îc mét vßng chu chuyÓn ,ch­a thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc thùc chÊt hiÖu qu¶ nÕu kh«ng biÕt ®­îc lîi nhuËn thu ®­îc qua mét vßng lu©n chuyÓn vèn cña c¸c n¨m lµ bao nhiªu .ChÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn chÝnh x¸c nhÊt cÇn ph¶i ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng (Møc doanh lîi tµi s¶n l­u ®éng )lµ chØ tiªu biÓu thÞ mçi ®¬n vÞ tµi s¶n bá vµo kinh doanh cã thÓ mang l¹i bao nhiªu lîi nhuËn ®­îc ®o b»ng tæng lîi nhuËn sau thuÕ víi vèn l­u ®éng b×nh qu©n .§©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh theo lîi Ých cuèi cïng do ®ã sù ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ th«ng qua chØ tiªu nµy lµ rÊt chÝnh x¸c vµ thùc tÕ.ThÓ hiÖn trong b¶ng sè liÖu trªn chØ tiªu nµy trong n¨m 2001 thÊp h¬n so víi n¨m 2000 lµ 0,006 triÖu ®ång. NghÜa lµ lîi nhuËn sinh ra tõ mét triÖu ®ång vèn l­u ®éng trong kinh doanh cña XÝ nghiÖp n¨m 2001 gi¶m ®i 0,006 triÖu ®ång so víi n¨m 2000 .Thùc chÊt n¨m 2001 c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ®em l¹i kho¶n doanh thu lín h¬n nhiÒu so víi n¨m 2000 ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng lµ 126% sau khi trõ ®i gi¸ vèn hµng b¸n ,chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c chi phÝ kh¸c ,lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp vÉn t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 ®iÒu nµy chøng tá r»ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp n¨m 2001 vÉn cao h¬n n¨m 2000 .Cã sù gi¶m lîi nhuËn cuèi cïng lµ do ¶nh h­ëng lín tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh , n¨m 2001 thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh nhá h¬n chi phÝ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh dÉn ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÞ ©m lµm triÖt tiªu phÇn lín lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. §Õn ®©y, ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp trong 2 n¨m 2000,2001 lµ cã hiÖu qu¶ .Tuy nhiªn ®iÒu quan träng lµ ph¶i duy tr× ®­îc møc t¨ng lîi nhuËn liªn tôc n¨m sau t¨ng nhiÒu h¬n n¨m tr­íc,®ã míi chÝnh lµ kÕt qu¶ thùc sù ®èi víi xÝ nghiÖp chÝnh v× vËy toµn bé xÝ nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 5.T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: 5.1.T×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý vèn cè ®Þnh: MÆc dï vèn cè ®Þnh chØ chiÕm mét tû träng nhá trong c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp nh­ng c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý vèn cè ®Þnh l¹i cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp.V× vËy tr­íc khi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh ta ph¶i xem xÐt c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp trong hai n¨m 2000,2001 th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ theo b¶ng sè liÖu d­íi ®©y : B¶ng 07:C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 Tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh L­îng Tèc ®é t¨ng(%) -TSC§ h÷u h×nh 2167.86 2475.41 307.55 114 +Nguyªn gi¸ 3620.08 3691.70 71.62 102 +Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ -1452.22 -1144.29 -307.93 121 Nguån :B¸o c¸o tµi chÝnh XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 §¬n vÞ tÝnh:triÖu ®ång Nh×n chung, l­îng vèn cè ®Þnh trong n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng lµ 114% t­¬ng ®­¬ng víi sè tuyÖt ®èi lµ 307.55 triÖu ®ång. Sù thay ®æi nµy thÓ hiÖn cô thÓ nh­ sau: Trong hai n¨m 2000,2001 c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp kh«ng cã tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, còng kh«ng cã TSC§ thuª tµi chÝnh do ®ã tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh chiÕm tû träng 100% trong tæng sè TSC§ cña ®¬n vÞ bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn vËn t¶i , dông cô qu¶n lý vµ nhµ cöa ,vËt kiÕn tróc. §Çu n¨m 2000 gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp lµ 3620.08 triÖu ®ång ,trong mét kú sö dông tµi s¶n cè ®Þnh bÞ khÊu hao vµ thanh lý tµi s¶n cò hÕt 1452.22 triÖu ®ång do ®ã gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh vµo cuèi n¨m 2000 chØ cßn 2167.86 triÖu ®ång . Sang n¨m 2001 do nhu cÇu sö dông tµi s¶n cè ®Þnh nhiÒu h¬n nªn xÝ nghiÖp ®Çu t­ míi ,®iÒu ®éng néi bé thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ kÕt hîp víi thanh lý tµi s¶n cò bæ xung nguån vèn cho xÝ nghiÖp .Do ®ã gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh theo nguyªn gi¸ ®Çu n¨m 2001 lµ 3691.70 triÖu ®ång sau khi trõ ®i tæng gi¸ trÞ hao mßn trong kú ho¹t ®éng lµ 1144.29 triÖu ®ång ,gi¸ trÞ cßn l¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp lµ 2474.41 triÖu ®ång .Nh­ vËy xÐt mét c¸ch tæng thÓ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp tõ n¨m 2000 ®Õn 2001 t¨ng lªn 307.55 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 114% cao h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh chØ cã 102%.§©y lµ kÕt qu¶ cña sù ®Çu t­ ®óng h­íng cña xÝ nghiÖp , ®Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng trong nh÷ng cuéc ®Êu thÇu víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lín ,thùc hiÖn nh÷ng c«ng tr×nh cã tÇm cì mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi trang thiÕt bÞ ,sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i c«ng suÊt lín .ChÝnh v× vËy n¨m 2001 xÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ mua míi thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ , thanh lý nh÷ng thiÕt bÞ cò ,l¹c hËu lµm t¨ng n¨ng suÊt ho¹t ®éng cña m¸y ®ång thêi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn thiÕt bÞ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. 5.2.T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 trong hai n¨m 2000,2001 ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu trong b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh L­îng Tèc ®é(%) 1.Doanh thu thuÇn 23007.95 28894.33 5886.38 126 2.Lîi nhuËn rßng 314.31 300.10 -14.21 95 3.Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 2200.73 2321.14 120.41 105 4.Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 3501.11 3655.89 154.78 104 5.HiÖu suÊt vèn cè ®Þnh(1/3) 10.45 12.45 2 119 6.HiÖu suÊt tµi s¶n cè ®Þnh(1/4) 6.57 7.90 1.33 120 7.Hµm l­îng vèn cè ®Þnh(3/1) 0.096 0.08 -0.016 83 8.HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh(2/3) 0.14 0.13 -0.01 93 B¶ng 08:HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 §¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång Nguån :B¸o c¸o tµi chÝnh XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy xÐt mét c¸ch tæng thÓ th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 lµ cã dÊu hiÖu tèt thÓ hiÖn qua c¸c hÖ sè sau: -HÖ sè hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 tèc ®é t¨ng lµ 119% t­¬ng ®­¬ng víi sè tuyÖt ®èi lµ 2 triÖu ®ång . Theo sè liÖu trong b¶ng ta thÊy trong n¨m 2001 mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®em l¹i 12.45 triÖu ®ång doanh thu , lín h¬n so víi n¨m 2000 lµ 2 triÖu ®ång . Ng­îc l¹i chØ tiªu hµm l­îng vèn cè ®Þnh cho biÕt ®Ó thu ®­îc mét triÖu ®ång doanh thu th× n¨m 2001 xÝ nghiÖp chØ ph¶i bá ra 0.08 triÖu ®ång vèn cè ®Þnh ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh Ýt h¬n nÕu so víi n¨m 2000 ph¶i bá ra 0.96 triÖu ®ång .Doanh thu t¨ng lªn trªn mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra ,hay bá ra Ýt h¬n ®Ó thu ®­îc cïng mét ®ång doanh thu , cã thÓ ®¸nh gi¸ ®©y lµ thµnh tÝch mét phÇn nµo ®ã môc ®Ých cña doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc . Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2001 XÝ nghiÖp ®· tróng thÇu vµ hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh lín ngoµi ra ®ã cßn lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c bá vèn ®Çu t­ ,®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ , tËn dông triÖt ®Ó c«ng dông còng nh­ c«ng nghÖ tèi t©n nhÊt cña m¸y mãc ®Ó n¨ng suÊt ho¹t ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ lµ cao nhÊt. - HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh:ChØ tiªu nµy cho ta biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu .Theo sè liÖu thùc tÕ n¨m 2000 vµ 2001 ta thÊy c¶ doanh thu vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ®Òu t¨ng nh­ng do tèc ®é t¨ng cña doanh thu (126%) lín h¬n tèc ®é t¨ng cña nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n (104% ) dÉn ®Õn hiÖu suÊt tµi s¶n cè ®Þnh ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a doanh thu vµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n còng t¨ng lªn , cho thÊy quyÕt ®Þnh ®Çu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh lµ hîp lý , ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ngay trong kú .BiÓu hiÖn cña nã lµ sang n¨m 2001 xÝ nghiÖp bá ®­a mét triÖu ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ thu ®­îc 7.9 triÖu ®ång doanh thu chø kh«ng ph¶i lµ 6.57 triÖu nh­ n¨m 2000. - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh:MÆc dï c¸c chØ tiªu trªn ®Òu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña mét doanh nghiÖp nh­ng thùc chÊt c¸c chØ tiªu ®ã ch­a ®ñ ®Ó kÕt luËn r»ng doanh nghiÖp sö dông vèn cè ®Þnh ®· hiÖu qu¶ hay ch­a.Ba hÖ sè hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh , hµm l­îng vèn cè ®Þnh vµ hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Òu ®­îc thµnh lËp trªn chØ tiªu doanh thu nh­ng doanh thu ch­a ph¶i lµ kÕt qu¶ cuèi cïng ,ch­a ph¶i lµ môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc cña doanh nghiÖp , ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m vµ còng lµ yÕu tè cho thÊy doanh nghiÖp lµm ¨n l·i hay lç chÝnh lµ lîi nhuËn .V× vËy ®Ó cã kÕt qu¶ s¸t thùc nhÊt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 cÇn ph¶i xem xÐt chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp bëi ®©y lµ chØ tiªu ®­îc x©y dùng trªn kÕt qu¶ cuèi cïng lµ lîi nhuËn.C¨n cø vµo c¸c sè liÖu ë B¶ng 08 ta thÊy do lîi nhuËn rßng thu ®­îc cña xÝ nghiÖp n¨m 2001 cña xÝ nhá h¬n 14.21 triÖu ®ång vµ chØ b»ng 95% so víi n¨m 2000 dÉn ®Õn hÖ sè hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp n¨m 2001 còng nhá h¬n 0.01 so víi n¨m 2000 tøc lµ nÕu ®¸nh gi¸ ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp n¨m 2001 thÊp h¬n n¨m 2000 .MÆt kh¸c 0.01 triÖu lµ mét gi¸ trÞ rÊt nhá khi chØ cã mét triÖu ®ång vèn bá ra nh­ng xÐt trªn mét qui m« lín th× kho¶n chªnh lÖch nµy sÏ lµ ®¸ng kÓ ,®Ó tiÕt kiÖm kho¶n nµy ,n©ng cao hÖ sè hiÖu qu¶ sö dông vèn ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tèi thiÓu ho¸ nh÷ng kho¶n chi phÝ vµ tèi ®a ho¸ thu nhËp, gia t¨ng lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn bá ra . Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn : Trong hai n¨m 2000,2001 vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®· ®­îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ dï hiÖu qu¶ ch­a cao nh­ng còng ®em l¹i cho xÝ nghiÖp nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan.Tuy nhiªn trong thêi gian qua XÝ nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp ,vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m ra nh÷ng thiÕu sãt vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng. III.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc : Tr¶i qua bao nhiªu khã kh¨n ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh ,cho ®Õn nay XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ®· trë thµnh mét xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®éc lËp , ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh hiÖu qu¶ cao vµ ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ nh­: -Doanh thu ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng cao so víi n¨m tr­íc ,n¨m 2001 t¨ng h¬n 5000 triÖu ®ång vµ b»ng 126% so víi n¨m 2000, lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp ®Òu d­¬ng trong 2 n¨m liªn tiÕp vµ gi÷ ë møc æn ®Þnh ,trung b×nh lµ 307 triÖu ®ång mçi n¨m -C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶ lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp,t¨ng uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng , cã ®­îc sù tin cËy cña kh¸ch hµng , cña c«ng ty vµ cña c¸c ®èi t¸c liªn doanh.§©y lµ ­u thÕ rÊt lín cña xÝ nghiÖp rÊt cÇn thiÕt trong giai ®o¹n thÞ tr­êng c¹nh tranh m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay - XÝ nghiÖp ®Çu t­ mua trang bÞ thªm mét sè lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nh»m phôc vô cho mét sè c«ng tr×nh träng ®iÓm ®ång thêi thanh lý nh­îng b¸n mét sè m¸y mãc cò l¹c hËu tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp gãp phÇn t¹o ­u thÕ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu nhê ®ã trong 2 n¨m qua xÝ nghiÖp ®· th¾ng thÇu ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh lín ®em l¹i kho¶n thu nhËp rÊt cao. Tõ n¨m 2000 qui m« nguån vèn vµ tµi s¶n cña XÝ nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ ,®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng ,®Õn n¨m 2001 tæng vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp t¨ng h¬n 7000 triÖu ®ång ®¹t tèc ®é t¨ng 143% so víi n¨m tr­íc.§©y lµ sù phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt, mäi lÜnh vùc cña toµn xÝ nghiÖp ®Ó më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Vµ còng lµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn sù thµnh c«ng trong c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c nhµ lµm c«ng t¸c qu¶n trÞ t¹i doanh nghiÖp. Nhê hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®em l¹i kÕt qu¶ cao ®¶m b¶o cho nh©n viªn xÝ nghiÖp cã c«ng viÖc æn ®Þnh ,møc sèng ®­îc n©ng lªn , thu nhËp b×nh qu©n th¸ng /ng­êi còng t¨ng lªn ,n¨m 2000 lµ 1.21 triÖu /ng­êi ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn 1.28 triÖu /ng­êi. 2.Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc xÝ nghiÖp còng béc lé mét sè h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn nh­: 2.1.H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh: Theo sè liÖu trong b¶ng c¬ cÊu tµi s¶n xÝ nghiÖp ta thÊy tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong c¬ cÊu tµi s¶n lµ 9.01% nh­ hiÖn nay ch­a hîp lý.MÆc dï gi÷ tû träng tµi s¶n l­u ®éng cao h¬n tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ cÊu tµi s¶n chung cña ngµnh x©y dùng nh­ng do lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp lµ x©y l¾p v× vËy xÝ nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt ho¹t ®éng cña m¸y ,®Èy m¹nh tiÕn ®é c«ng tr×nh ,rót ng¾n thêi gian quay vßng vèn.Trong khi ®ã víi gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh nh­ hiÖn nay th× xÝ nghiÖp vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn .Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp vÉn ch­a më réng qui m« ho¹t ®éng cña m×nh , l­îng xe t¶i cho thuª cña xÝ nghiÖp Ýt trong khi ®ã cho thuª xe l¹i lµ mét h×nh thøc kinh doanh chñ yÕu cña xÝ nghiÖp .Më réng ®­îc qui m« ho¹t ®éng cña m×nh XÝ nghiÖp sÏ tËn dông ®­îc c¬ héi t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña m×nh. 2.2 H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n l­u ®éng: 2.2.1 C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang lµ kho¶n môc duy nhÊt trong hµng tån kho n»m trong c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng dë dang cña xÝ nghiÖp.Tr­íc khi thi c«ng mét c«ng tr×nh xÝ nghiÖp ph¶i bá vèn mua míi hoÆc thuª ngoµi trang bÞ thªm mét sè tµi s¶n cè ®Þnh cÇn thiÕt ,ngoµi ra xÝ nghiÖp còng ph¶i øng tr­íc mét kho¶n ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng ,nguyªn liÖu vËt liÖu ..phôc vô cho c«ng tr×nh.NÕu c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng th× kh«ng cã vÊn ®Ò nh­ng ng­îc l¹i c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é (®iÒu nµy th­êng x¶y ra)sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vèn bÞ ø ®äng ë c«ng tr×nh ,thiÕt bÞ vËt t­, nh©n lùc kÐo dµi thêi gian ngõng s¶n xuÊt ,mét sè chi phÝ t¨ng lªn :chi phÝ thuª m¸y mãc ,l­¬ng nh©n c«ng ,tiÒn l·i vay...§©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm gi¶m sè vßng quay vèn l­u ®éng vµ kÐo dµi thêi gian quay vßng vèn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cao. Nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng tµi s¶n l­u ®éng hµng tån kho cña xÝ nghiÖp lµ do thiÕu vèn ,mét c«ng tr×nh muèn hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ph¶i lu«n cã sù s½n sµng ®¸p øng c¸c nhu cÇu vèn ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh thi c«ng.Tuy nhiªn ®èi víi xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng diÔn ra bëi mÆc dï ®­îc c«ng ty cÊp vèn ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp nh­ng c«ng ty chØ cÊp nguån ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh chø kh«ng cÊp vèn l­u ®éng,nÕu xÝ nghiÖp cÇn vèn ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng ph¶i vay c«ng ty vµ tr¶ l·i 0.55% /th¸ng.§iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n rÊt lín cho xÝ nghiÖp, sè liÖu vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña xÝ nghiÖp cho thÊy phÇn lín vèn cña xÝ nghiÖp cã ®­îc lµ do chiÕm dông vµ tõ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n tû träng cña c¸c nguån nµy trong tæng nguån c¸c n¨m 2000 vµ 2001 lÇn l­ît lµ 86.55% vµ 90.15% nh­ vËy xÝ nghiÖp sÏ ®øng tr­íc nguy c¬ thanh to¸n vµ ph¶i tr¶ l·i rÊt cao trong mét n¨m.ChÝnh v× vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i c©n nh¾c quyÕt ®Þnh vay vèn l­u ®éng cña c«ng ty vµ c¸c tæ chøc kh¸c dÉn ®Õn mét sè c«ng tr×nh bÞ thiÕu vèn kh«ng hoµn thµnh ®óng kÕ ho¹ch lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña XÝ nghiÖp. 2.2.2.C«ng t¸c qu¶n lý hµng c¸c kho¶n ph¶i thu: Trong c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp chiÕm tû träng rÊt cao ,n¨m 2000 lµ 65.43% vµ n¨m 2001 lµ 55.60% ®iÒu nµy lµ rÊt nguy hiÓm sÏ g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn mµ trong thêi ®iÓm hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang thiÕu vèn trÇm träng .Bªn c¹nh ®ã nÕu xÝ nghiÖp vÉn kh«ng gi¶m ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu th× mét sè kho¶n trë thµnh nî khã ®ßi ®èi víi xÝ nghiÖp,¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc kÕ ho¹ch ho¸ ng©n quÜ xÝ nghiÖp còng nh­ tèc ®é lu©n chuyÓn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Nguyªn nh©n lµm cho c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp lín lµ c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bÞ chËm l¹i.Trªn thùc tÕ thêi gian tõ khi xÝ nghiÖp hoµn thµnh thi c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi ®­îc bªn A thanh to¸n ®Çy ®ñ th­êng l©u h¬n nhiÒu so víi thêi gian thi c«ng thùc tÕ cña c«ng tr×nh do Bªn A cßn cÇn cã thêi gian ®Ó thÈm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh hoÆc ch­a cã ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n cho xÝ nghiÖp .§iÒu ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho xÝ nghiÖp trong viÖc thu håi vèn, ®Çu t­ cho c«ng tr×nh kh¸c Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 --------------------- I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi: HiÖn nay nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ,tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c n­íc ngµy cµng cao ,søc c¹nh tranh ngµy cµng lín .Tr­íc t×nh h×nh ®ã ,®Ó tr¸nh nguy c¬ tôt hËu vµ b¾t kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· chñ tr­¬ng ®æi míi toµn diÖn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ë tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng .§Æc biÖt lµ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n , bëi nã lµ nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng kü thuËt cho sù ph¸t triÓn t­¬ng lai cña toµn x· héi .ChÝnh v× lý do ®ã , lµ mét XÝ nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng ,XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc .Trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá vµo tû träng ngµnh x©y dùng trong c¬ cÊu ngµnh nghÒ á n­íc ta.Ngoµi ra ®Ó n©ng cao tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi xøng ®¸ng lµ mét m¾t xÜch quan träng cña ngµnh x©y dùng, XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra mét sè môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng sau n¨m 2001 nh­: Môc tiªu tæng qu¸t: -N©ng cao tèc ®é t¨ng doanh thu XÝ nghiÖp ®¶m b¶o n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc -T¨ng tæng nép Ng©n s¸ch -Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña nh©n viªn xÝ nghiÖp lªn ®Õn 1.4-1.5 triÖu ®ång/ng­êi Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tr­íc m¾t: -T¨ng c­êng nguån vèn ,më réng qui m« ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ,ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®Çu t­ míi ,mua s¾m thªm tµi s¶n cè ®Þnh nh­ xe t¶i , m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô c«ng tr×nh... -Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý trong xÝ nghiÖp ,n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé ,c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp ,n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. -Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu , phÊn ®Êu nhËn thÇu nhiÒu c«ng tr×nh , ®Èy nhanh tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh.thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ thi c«ng cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cao II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 : Trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp ch­a thùc sù lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông vèn. ChÝnh v× vËy, nã g©y ra sù bÊt hîp lý trong ®Çu t­ gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh víi tµi s¶n l­u ®éng. Do ®ã, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy, XÝ nghiÖp ph¶i kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Gi¶i ph¸p nµy sÏ gióp cho vßng quay vèn l­u ®éng còng nh­ vßng quay vèn cè ®Þnh ®­îc gia t¨ng. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông vèn, tr­íc tiªn, XÝ nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü c¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn, lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn, x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cô thÓ cho tõng kh©u trong qu¸ tr×nh thi c«ng tõ ®ã sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. 1.Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi tr­íc hÕt xÝ nghiÖp cÇn chuyÓn ®æi l¹i c¬ cÊu vèn , t¨ng tû träng vèn cè ®Þnh lªn kho¶ng 20% tæng vèn ,bæ xung thªm nguån vèn cè ®Þnh ®Ó ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn , m¸y mãc c«ng cô dông cô phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh kÕt hîp víi viÖc ®Çu t­ më réng lo¹i h×nh ho¹t ®éng kiªm thªm lÜnh vùc c¬ khÝ lµm t¨ng hiÖu qu¶ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh cña XÝ nghiÖp . Trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh xÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh ph©n cÊp qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt,c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau ,qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cho c¸c bé phËn,c¸c c«ng tr×nh nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong sö dông tµi s¶n cè ®Þnh.Sö dông ®ßn bÈy lîi Ých kinh tÕ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ,cã h×nh thøc th­ëng, ph¹t râ rµng,nghiªm minh cho c¸c tr­êng hîp qu¶n lý , sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ cao hay vi ph¹m nguyªn t¾c qu¶n lý , b¶o d­ìng lµm h­ háng , gi¶m c«ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi vÊn ®Ò khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh xÝ nghiÖp cÇn hÕt søc chó ý lùa chän vµ sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao hîp lý vÝ dô nh­ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh cho nh÷ng tµi s¶n quan träng , thêi gian lµm viÖc lín ,c­êng ®é lµm viÖc cao ®Ó cã thÓ thu håi vèn ®Çu t­ nhanh vµ b¶o ®¶m ph¶n ¸nh ®óng møc ®é tµi s¶n cè ®Þnh .Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµo cuèi kú ho¹t ®éng do gi¸ c¶ tµi s¶n lu«n biÕn ®éng, nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n ra ®êi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hao mßn v« h×nh nhanh chãng lµm gi¶m nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. T¨ng c­êng ®Çu t­ ,mua s¾m, ®æi míi TSC§ , nhanh chãng xö lý døt ®iÓm c¸c TSC§ h­ háng hoÆc kh«ng sö dông ®­îc nh»m thu håi vèn cè ®Þnh ®Ó t¸i ®Çu t­ cho TSC§ míi.Tr­íc khi nhËp trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng nghÖ XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é tiªn tiÕn cña trang thiÕt bÞ, m¸y mãc còng nh­ c«ng nghÖ ®ã b»ng c¸ch thuª c¸c chuyªn gia hoÆc c«ng ty t­ vÊn cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm trong viÖc ®¸nh gi¸ kü thuËt, tr×nh ®é m¸y mãc, trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña chóng víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Þa lý n¬i dù ®Þnh ®Æt m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®ã... nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp ph¶i trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng nghÖ l¹c hËu hoÆc kh«ng phï hîp, kh«ng sö dông cã hiÖu qu¶, kh«ng ®¸p øng ®­îc mong muèn vÒ kü thuËt, chÊt l­îng, g©y l·ng phÝ nguån vèn nh­ kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i.Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m khai th¸c hÕt c«ng suÊt tµi s¶n cè ®Þnh ,n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc ,gi¶m chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm.. 2.Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng : 2.1Tæ chøc c¬ cÊu vèn l­u ®éng hîp lý: Còng nh­ vèn cè ®Þnh ,tr­íc khi ®i s©u vµo phÇn t×m gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖ qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ®iÒu cÇn thiÕt lµ xÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu vèn l­u ®éng vµ tû träng vèn l­u ®éng trong c¬ cÊu vèn cho hîp lý.VÒ c¬ cÊu vèn ,qua sù ph©n tÝch ë trªn ta nhËn thÊy r»ng XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 lµ xÝ nghiÖp mµ lo¹i h×nh kinh doanh chñ yÕu lµ x©y l¾p, chÝnh v× vËy tµi s¶n cè ®Þnh ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi xÝ nghiÖp ,muèn sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã ®ñ vèn ®¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt ,nh­ng theo sè liÖu thùc tÕ vèn cè ®Þnh chØ chiÕm 9.01% tæng vèn kh«ng ®ñ ®Ó ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng cña xÝ nghiÖp g©y ra hiÖn t­îng ø ®äng vèn do mét sè c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é v× thiÕu m¸y vµ nguyªn vËt liÖu.Tõ ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ t¨ng lªn khi xÝ nghiÖp cã mét c¬ cÊu vèn hîp lý .Gi¶i ph¸p cho tr­êng hîp nµy nªn gi¶m tû träng vèn l­u ®éng xuèng chuyÓn sang ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh .Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm g× ®Ó gi¶m tû träng vèn l­u ®éng ,®iÒu nµy liªn quan ®Õn c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp .HiÖn nay trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp ®ang cã sù chªnh lÖch rÊt râ rÖt .ChØ xÐt n¨m 2001 ta thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp chiÕm 55.60% tæng vèn l­u ®éng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c kho¶n môc kh¸c trong c¬ cÊu .ChØ tiªu nµy chiÕm tû träng cµng cao cµng g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho xÝ nghiÖp :rñi ro nî khã ®ßi ,vèn kh«ng ®­îc sö dông trë thµnh vèn ¶o ... §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy xÝ nghiÖp nªn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m c¸c kho¶n nµy ®Õn møc tèi thiÒu ,lµm nh­ vËy võa gi¶m rñi ro cho xÝ nghiÖp ®ång thêi gãp phÇn gi¶m bít l­îng vèn l­u ®éng tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c c«ng tr×nh ®ang thiÕu vèn. 2.2.Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. C¸c kho¶n ph¶i thu tuy cã t¸c dông lµm doanh thu b¸n hµng t¨ng lªn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ song nã còng lµm t¨ng chi phÝ ®ßi nî, chi phÝ tr¶ cho nguån tµi trî ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt ng©n quÜ. T×nh tr¹ng thùc tÕ cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 lµ kho¶n ph¶i thu cã gi¶m trong n¨m 2001 nh­ng vÉn ë møc cao,vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông kh¸ lín trong khi ®ã xÝ nghiÖp l¹i ®ang bÞ thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n ph¶i thu ®Ó XÝ nghiÖp võa gia t¨ng ®­îc doanh thu, tËn dông tèi ®a nguån vèn hiÖn cã võa b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. Mét sè gi¶i ph¸p gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu: -Gi¶i ph¸p gi¶m nî: Tr­íc khi thi c«ng c«ng tr×nh xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tho¶ thuËn ®i ®Õn sù thèng nhÊt víi bªn A vÒ c¸c ®iÒu kho¶n cã trong hå s¬ thanh quyÕt to¸n gi÷a c¸c bªn nh­ c¸c chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung ,l·i ®Þnh møc vµ c¸c ®¬n gi¸ chi tiÕt kÌm theo.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o thiÕt kÕ ,tiÕn ®é vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt , chÊt l­îng.Sau khi bµn giao c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh xÝ nghiÖp ph¶i yªu cÇu bªn A thanh to¸n theo hîp ®ång , kh«ng chÊp nhËn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n ®èi víi nh÷ng chñ ®Çu t­ mµ xÝ nghiÖp kh«ng biÕt râ th«ng tin ®Ó cã thÓ tin cËy.Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng(hoÆc chñ ®Çu t­) thanh to¸n tiÒn sím nh­ sö dông chiÕt khÊu ,håi khÊu theo nhiÒu tû lÖ kh¸c nhau tuú thuéc vµo thêi gian thanh to¸n cña kh¸ch hµng. -Gi¶i ph¸p thu håi nî: TiÕn hµnh s¾p xÕp ,ph©n lo¹i c¸c kho¶n ph¶i thu theo thêi gian vµ møc ®é rñi ro ®ång thêi thÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña chñ ®Çu t­ ®ang lµ chñ nî hoÆc cña kh¸ch hµng thuª xe, thuª quÇy ...Cã nh­ vËy xÝ nghiÖp míi cã thÓ theo dâi ®­îc thêi h¹n cña kho¶n nî,lËp kÕ ho¹ch thu håi nî ®óng h¹n trong hîp ®ång .Ngoµi ra xÝ nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn theo dâi sè d­ cña c¸c kho¶n ph¶i thu ,trªn c¬ së ®ã xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh cã tiÕn hµnh cho nî tiÕp hay kh«ng ,kÕt hîp trÝch lËp “quÜ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi” qui m« quÜ nµy ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi sù thay ®æi cña tæng thÓ c¸c kho¶n ph¶i thu , kh«ng qu¸ nhiÒu g©y l·ng phÝ nh­ng còng kh«ng qu¸ Ýt g©y ra rñi ro trong thanh to¸n cho xÝ nghiÖp. 2.3.Qu¶n lý tèt hµng tån kho: Do ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 lµ x©y l¾p nªn tµi s¶n l­u ®éng hµng tån kho cña xÝ nghiÖp chØ cã kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang .Chi phÝ nµy t¨ng lªn khi cã cµng nhiÒu c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp ch­a ®­îc quyÕt to¸n ,nã bao gåm chi phÝ nh©n c«ng ,chi phÝ nguyªn vËt liÖu ,gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh...®· ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. NÕu kho¶n môc nµy t¨ng lªn ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi sè l­îng c¸c c«ng tr×nh thi c«ng hoµn thµnh nh­ng ch­a quyÕt to¸n t¨ng lªn,vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp bÞ ø ®äng kh«ng thu håi ,quay vßng ®­îc lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp gi¶m xuèng.ChÝnh v× vËy gi¶i ph¸p qu¶n lý hµng tån kho ë ®©y chÝnh lµ nh÷ng gi¶i ph¸p lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang trong kú hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh,gi¶m thêi gian “chÕt “ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®ång thêi nhanh chãng hoµn tÊt hå s¬ quyÕt to¸n yªu cÇu bªn A thùc hiÖn quyÕt to¸n ®óng hîp ®ång.Th«ng th­êng mét c«ng tr×nh bÞ quyÕt to¸n chËm lµ do thêi gian bªn A nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ kiÓm nghiÖm chÊt l­îng c«ng tr×nh bÞ kÐo dµi hoÆc do tµi chÝnh bªn A vµo thêi ®iÓm c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®ang rÊt khã kh¨n v× vËy ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang trong tr­êng hîp nµy tr­íc khi thi c«ng c«ng tr×nh xÝ nghiÖp cÇn yªu cÇu chñ ®Çu t­ kh¶o s¸t thËt kü thiÕt kÕ c«ng tr×nh,lµm hîp ®ång râ rµng vµ ®­a ra c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn gi÷a hai bªn vÒ vÊn ®Ò thêi gian vµ thêi h¹n quyÕt to¸n cã ghi râ møc ®é chÞu tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn khi thùc hiÖn sai c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. Bªn c¹nh ®ã ®Ó rót ng¾n thêi gian nghiÖm thu c«ng tr×nh cña bªn A xÝ nghiÖp ph¶i yªu cÇu bªn A nhanh chãng mêi chuyªn gia kiÓm nghiÖm chÊt l­îng thi c«ng cña xÝ nghiÖp ,nÕu ®· ®¹t tiªu chuÈn th× bªn A ph¶i quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn gi÷a hai bªn.Trong tr­êng hîp XÝ nghiÖp thi c«ng mét c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh do C«ng ty thiÕt kÕ-x©y dùng giao xuèng. Quan hÖ thanh to¸n c¸c c«ng tr×nh lóc nµy ®­îc thùc hiÖn gi÷a XÝ nghiÖp , chñ ®Çu t­ vµ C«ng ty . H¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­îc thÈm ®Þnh, quyÕt to¸n bëi chñ ®Çu t­, sau ®ã chñ ®Çu t­ sÏ thanh to¸n víi C«ng ty . TiÕp theo, C«ng ty ®èi chiÕu c«ng nî gi÷a m×nh víi XÝ nghiÖp råi tiÕn hµnh thanh to¸n. Nh­ vËy, c¬ chÕ thanh to¸n nµy ®· t¹o ra mét kho¶ng trÔ vÒ mÆt thêi gian gi÷a thêi ®iÓm c«ng tr×nh ®­îc thanh to¸n víi thêi ®iÓm XÝ nghiÖp nhËn ®­îc kho¶n thanh to¸n ®ã. ViÖc ®èi chiÕu c«ng nî vµ thanh to¸n hoµn toµn do C«ng ty quyÕt ®Þnh, viÖc ®èc thóc thu håi nî còng do C«ng ty ®¶m nhiÖm nh­ng ng­êi ph¶i chê ®îi l¹i lµ XÝ nghiÖp . Do ®ã, trong thùc tÕ cã nh÷ng tr­êng hîp, XÝ nghiÖp ®èi chiÕu vµ thanh to¸n kh«ng ph¶i mét mµ nhiÒu c«ng tr×nh trong mét thêi gian. §©y còng lµ nguyªn nh©n lµm chËm tèc ®é thanh to¸n c«ng nî vµ g©y mÊt chñ ®éng trong qu¶n lý vµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp. §Ó kh¾c phôc phÇn nµo t×nh tr¹ng nµy, XÝ nghiÖp cã thÓ xem xÐt mét trong hai h­íng gi¶i quyÕt vÒ c¬ chÕ thanh to¸n gi÷a XÝ nghiÖp , chñ ®Çu t­ vµ C«ng ty nh­ sau: Thø nhÊt, trong tr­êng hîp C«ng ty ®· th¾ng thÇu vµ giao cho XÝ nghiÖp thi c«ng. Khi c«ng tr×nh ®· ®­îc quyÕt to¸n, C«ng ty nªn ®øng ra thanh to¸n toµn bé hoÆc mét phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh ngay lËp tøc (th«ng th­êng, chªnh lÖch gi÷a phÇn XÝ nghiÖp ®­îc thanh to¸n vµ phÇn C«ng ty ®· øng tr­íc cho vay thi c«ng n»m trong kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé cña C«ng ty ). Nh­ vËy, XÝ nghiÖp cã thÓ dù trï chÝnh x¸c thêi ®iÓm còng nh­ khèi l­îng m×nh sÏ ®­îc thanh to¸n, gi¶m bít thêi gian chê ®îi, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C¬ chÕ nµy còng g¾n tr¸ch nhiÖm thu håi c«ng nî víi quyÒn lîi cña C«ng ty vµ cã thÓ lµm cho ho¹t ®éng nµy hiÖu qu¶ h¬n. Thø hai, C«ng ty cã thÓ uû quyÒn cho XÝ nghiÖp tiÕn hµnh thanh quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trùc tiÕp víi chñ ®Çu t­ (bªn A). C¬ chÕ thanh to¸n nµy sÏ gi¶m bít kh©u trung gian, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho XÝ nghiÖp vµ bªn A cã thÓ th­¬ng l­îng trùc tiÕp nh»m t×m ra mét lÞch biÓu thanh to¸n phï hîp nhÊt. Sau khi ®· ®­îc bªn A thanh to¸n, XÝ nghiÖp cã thÓ ®èi chiÕu c«ng nî víi C«ng ty . C¬ chÕ nµy t¹o cho doanh nghiÖp quyÒn chñ ®éng cao h¬n trong kh©u thanh to¸n, dù trï vèn l­u ®éng, tuy nhiªn, nã kh«ng lo¹i trõ hoµn toµn tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t vµ gióp ®ì XÝ nghiÖp thu håi c«ng nî mét c¸ch nhanh chãng. Thùc thi nh÷ng gi¶i ph¸p trªn cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña XÝ nghiÖp ®ång thêi thu håi vèn nhanh rót ng¾n ®é dµi mét vßng quay cña vèn ,t¨ng sè vßng quay trong mét n¨m, tøc lµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp. 2.4. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c dù to¸n ng©n quü. Trªn c¬ së thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p trªn, XÝ nghiÖp cã thÓ tiÕn tíi viÖc dù to¸n ng©n quü cña m×nh. MÆc dï ch­a cô thÓ vµ ®é chÝnh x¸c ch­a cao nh­ng ch¾c ch¾n nã sÏ h¬n h¼n t×nh tr¹ng hoµn toµn bÞ ®éng trong viÖc qu¶n lý c¸c dßng tiÒn xuÊt nhËp quü nh­ hiÖn nay. Víi c¬ chÕ qu¶n lý vèn l­u ®éng hiÖn hµnh, trong mïa x©y dùng, nhiÒu khi XÝ nghiÖp ph¶i lo ch¹y v¹y ®Ó ®¸p øng ®ñ nh÷ng nhu cÇu vèn lín ®ét xuÊt phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. §©y kh«ng nh÷ng lµ sù l·ng phÝ lín vÒ chi phÝ vµ nh©n lùc, gi¶m sù lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp mµ cßn lµ bÊt lîi lín cña XÝ nghiÖp trong sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt cña thÞ tr­êng x©y dùng. §Ó dù to¸n ®­îc ng©n quü, ph¶i n¾m ®­îc quy m« thêi ®iÓm nhËp xuÊt cña c¸c dßng tiÒn tÖ. ViÖc c¶i thiÖn c¬ chÕ thanh to¸n, t¨ng c­êng tèc ®é thu håi c«ng nî lµ c¬ së tèt ®Ó XÝ nghiÖp cã thÓ n¾m ®­îc c¸c dßng tiÒn nhËp quü. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ qu¶n lý c¸c dßng tiÒn xuÊt quü. §©y cã thÓ nãi lµ c«ng viÖc dÔ dµng h¬n vµ phô thuéc nhiÒu vµo nç lùc qu¶n lý cña b¶n th©n XÝ nghiÖp . Ngoµi c¸c kho¶n cã thÓ dù trï ®­îc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nh­ tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tiÒn söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú m¸y mãc, môc tiªu kÕ ho¹ch ho¸ c¸c dßng tiÒn lµ viÖc chi thanh to¸n nguyªn vËt liÖu cña c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc chÝnh x¸c nhu cÇu thanh to¸n nguyªn vËt liÖu cña c¸c ®éi s¶n xuÊt, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cÇn phèi hîp ho¹t ®éng víi phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch, phßng xe m¸y - vËt t­, c¸c ®éi tr­ëng ®éi s¶n xuÊt ... Ngay tõ khi nhËn ®­îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh, phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch, phßng xe, m¸y - vËt t­ ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång ®Ó v¹ch ra tiÕn ®é thi c«ng hîp lý, dù trï tr­íc nhu cÇu nguyªn vËt liÖu cña tõng giai ®o¹n thi c«ng. §ã lµ c¬ së ®Ó phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh dù trï nhu cÇu vèn l­u ®éng trong kú, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c©n ®èi gi÷a nguån thu vµ chi, bï ®¾p thiÕu hôt mét c¸ch chñ ®éng. TÊt nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sÏ ph¸t sinh nh÷ng chªnh lÖch cÇn tíi sù ®iÒu chØnh nh­ng víi sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban nh­ trªn th× viÖc ®iÒu chØnh sÏ kh«ng qu¸ phøc t¹p. §ång thêi, sù phèi hîp ®ã sÏ gióp cho vèn, vËt t­... cña XÝ nghiÖp ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ h¬n, nghiÖp vô cña c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp sÏ n©ng cao vµ doanh nghiÖp sÏ v÷ng vµng h¬n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. 3.Mét sè gi¶i vÒ huy ®éng vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn: N©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn cña xÝ nghiÖp còng chÝnh lµ mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp bëi hiÖu qu¶ huy ®éng ®­îc ®Ò cËp ë ®©y chÝnh lµ huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn võa ®ñ ®¸p øng nhu cÇu sö dông víi chi phÝ thÊp, kh«ng g©y khã kh¨n cho xÝ nghiÖp trong vÊn ®Ò thanh to¸n.Víi chÊt l­îng nguån huy ®éng nh­ vËy nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ®­a ra mét c¬ cÊu ®Çu t­ hîp lý,®Çu t­ mua s¾m míi tµi s¶n cè ®Þnh hay ®¸p øng nhu cÇu thiÕu vèn ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng ®Èy nhanh tiÕn ®é hoµn thµnh ,thu håi quay vßng vèn tiÕp tôc ®Çu t­ më réng qui m« n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp .§¸p øng ®­îc phÇn nµo yªu cÇu trªn nguån vèn tù cã ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cña xÝ nghiÖp ,trong tr­êng hîp sö dông nguån vèn tù cã XÝ nghiÖp cã thÓ tËn dông nh÷ng nguån vèn nhá tõ lîi nhuËn kh«ng chia, tõ c¸c quÜ nh­ quÜ ®Çu t­ ph¸t triÓn ,quÜ khÊu hao hoÆc tiÒn thu ®­îc tõ nh­îng b¸n thanh lý tµi s¶n .MÆc dï l­îng vèn huy ®éng ®­îc tõ nguån nµy kh«ng cao nh­ng cã ­u ®iÓm lµ kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ huy ®éng v× vËy xÝ nghiÖp cã thÓ coi ®©y lµ nguån vèn dµi h¹n cã thÓ ®Çu t­ vµo mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh lµm t¨ng tû träng vèn cè ®Þnh trong c¬ cÊu vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp.NÕu nhu cÇu vèn lín vµ cÇn thiÕt xÝ nghiÖp cã thÓ vay tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ,®©y lµ nguån vèn rÊt cã tiÒm n¨ng cña xÝ nghiÖp .Do c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao kÐo theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua còng t¨ng lªn ,thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng cao ,v× vËy mét kho¶n cho vay xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i lµ khã .ViÖc huy ®éng tõ nguån nµy gióp cho xÝ nghiÖp tr¸nh ®­îc nh÷ng thñ tôc phøc t¹p ®ång thêi còng gióp cho c¸n bé nh©n viªn xÝ nghiÖp t¨ng thªm thu nhËp tõ kho¶n l·i cho xÝ nghiÖp vay vèn .MÆt kh¸c víi ph­¬ng thøc nµy mét c¸ch gi¸n tiÕp lµm cho nh©n viªn xÝ nghiÖp c¶m thÊy cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc muèn xÝ nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng mãn vay vµ l·i. Gi¶i ph¸p tiÕp theo trong vÊn ®Ò huy ®éng vèn lµ xÝ nghiÖp nªn khai th¸c triÖt ®Ó nguån tµi trî tõ C«ng ty thiÕt kÕ vµ x©y dùng dÇu khÝ ,bëi ®©y còng lµ nguån huy ®éng kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ trong tr­êng hîp xÝ nghiÖp cÇn ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh c«ng ty sÏ cÊp nguån cho xÝ nghiÖp ,nÕu vÉn ch­a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu xÝ nghiÖp cã thÓ vay c«ng ty víi chi phÝ vay vèn lµ 0.55% /th¸ng.§©y lµ mét nguån vay thay thÕ cho nguån tµi trî vay ng©n hµng cña xÝ nghiÖp.Trªn lý thuyÕt xÝ nghiÖp kh«ng ®­îc vay vèn Ng©n hµng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu vèn ,thiÕu nguån huy ®éng do ®ã ®Ó cã vèn bæ xung xÝ nghiÖp nªn tËn dông triÖt ®Ó nguån nµy. III.. Mét sè kiÕn nghÞ 1.KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. §Ó cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch thµnh c«ng nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông dông vèn cña XÝ nghiÖp ë trªn,bªn c¹nh nh÷ng nç lùc cña XÝ nghiÖp,còng cÇn ph¶i cã sù hç trî cña nhµ n­íc trong mét sè mÆt ho¹t ®éng nh­: -Nhµ n­íc kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt t¹o ra hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc còng nh­ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ,®Æc biÖt lµ ®èi víi mét ngµnh mòi nhän nh­ ngµnh x©y dùng.CÇn sím hoµn thiÖn c¸c bé luËt liªn quan ®Õn ®Êu thÇu ,nhËn thÇu ,viÖc ph¸ vì hay lµm sai hîp ®ång kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu håi c«ng nî gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu cña XÝ nghiÖp.Ngoµi ra nhµ n­íc nªn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng trong viÖc x¸c ®Þnh møc khÊu trÝch khÊu hao ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n tuú thuéc vµo møc ®é sö dông trong n¨m ®Ó ph¶n ¸nh ®óng møc ®é hao mßn vµ n¨ng suÊt sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh . -§Ó cã mèc so s¸nh hiÖu qu¶ hîp lý cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thi ®ua phÊn ®Çy n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ,Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn x©y dùng vµ c«ng bè mét sè chØ tiªu ngµnh ®¸nh gi¸ møc ®é hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp ®ång thêi ph¶i th­êng xuyªn theo dâi vµ kiÓm tra sù thay ®æi cña hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®ã ®Ó chØnh söa cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n tõng thêi kú. -CÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch më réng c¬ chÕ vay vèn, cÊp vèn ,cho c¸c doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho xÝ nghiÖp cã thÓ ®­îc vay vèn ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông n©ng cao tæng sè vèn huy ®éng cña xÝ nghiÖp ®Ó xÝ nghiÖp cã thÓ më réng qui m« ph¸t triÓn ph¸t huy hÕt nguån lùc cña xÝ nghiÖp. -Sím hoµn thiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ hoµn thuÕ ,nép thuÕ,thêi ®iÓm tÝnh doanh thu .HiÖn nay theo quan ®iÓm chung doanh thu ®­îc tÝnh lµ kÕt qu¶ thu ®­îc sau khi b¸n hµng (®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i ),sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh (§èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng nh­ XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ) nh­ng trªn th­c tÕ mét sè kho¶n ®­îc tÝnh lµ doanh thu kh¸ch hµng nî ch­a tr¶ ®­îc h¹ch to¸n vµo kho¶n ph¶i thu DÉn ®Õn t×nh tr¹ng doanh thu th× nhiÒu nh­ng tiÒn mÆt thu ®­îc th× Ýt ,®iÒu ®ã cã nghÜa lµ sÏ xuÊt hiÖn mét kho¶n doanh thu ¶o t¹i thêi ®iÓm nép thuÕ nh­ng doanh nghiÖp vÉn kh«ng ®­îc ho·n thuÕ.ChÝnh v× vËy nhµ n­íc cÇn ph¶i qui ®Þnh l¹i nh÷ng ®iÒu kho¶n vÒ tÝnh thuÕ nép thuÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.KiÕn nghÞ ®èi víi C«ng ty thiÕt kÕ-x©y dùng dÇu khÝ: -§Ó XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ nguån lùc trong xÝ nghiÖp C«ng ty ThiÕt kÕ-x©y dùng dÇu khÝ cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho xÝ nghiÖp cã ®­îc sù ®éc lËp tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh,chñ ®éng trong viÖc huy ®éng vèn kh«ng ph¶i trªn danh nghÜa C«ng ty mµ lµ trªn danh nghÜa xÝ nghiÖp gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n ,®¸p øng nhu cÇu vèn tøc thêi ë c«ng tr×nh hay trong mét giai ®o¹n thi c«ng. -PhÇn lín nh÷ng khã kh¨n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®Òu b¾t nguån tõ vÊn ®Ò thiÕu vèn do ®ã ®Ó gi¶m bít khã kh¨n cho xÝ nghiÖp ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó xÝ nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®óng tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh c«ng ty cÇn ph¶i bæ xung vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cho XÝ nghiÖp,®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò vèn l­u ®éng.C«ng ty nªn cÊp nguån vèn l­u ®éng cho xÝ nghiÖp nh­ vèn cè ®Þnh lµm gi¶m søc Ðp vay vèn cho xÝ nghiÖp trót bá g¸nh nÆng tr¶ l·i th× ®ång vèn cña xÝ nghiÖp sÏ ®­îc ®Çu t­ ®óng h­íng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. -C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, quan t©m gióp ®ì xÝ nghiÖp trong mét sè lÜnh vùc nh­ c¶i tiÕn ,®æi míi m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ,®Çu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh cho xÝ nghiÖp. -C«ng ty còng nªn cho phÐp XÝ nghiÖp ®­îc gi÷ l¹i quÜ khÊu hao ®ång thêi gi¶m kho¶n kinh phÝ cÊp trªn ,®Ó xÝ nghiÖp cã thÓ t¨ng thªm nguån vèn bæ sung ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn Vèn lµ vÊn ®Ò tiªn quyÕt cho sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , viÖc t×m kiÕm ®ñ nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ®· khã, song sö dông vèn nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i cµng khã kh¨n h¬n ,vµ ®ã còng chÝnh lµ nçi tr¨n trë cña nhiÒu doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay .Trong thêi gian thùc tËp vµ thùc hiÖn ®Ò tµi t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 thuéc C«ng ty thiÕt kÕ vµ x©y dùng dÇu khÝ luËn v¨n “Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 “ cña em ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: 1-§· hÖ thèng ho¸ nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ vèn ,hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2-Ph©n tÝch ,®¸nh gi¸ thùc tr¹ng , rót ra nh÷ng kÕt luËn quan träng vÒ nh÷ng thµnh c«ng ,h¹n chÕ , nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 3-§­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn ,®©y lµ vÊn ®Ó rÊt réng lín vµ phøc t¹p , mÆc dï dµy c«ng nghiªn cøu, thu thËp vµ ph©n tÝch sè liÖu luËn v¨n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, khiÕm khuyÕt .em kÝnh mong vµ tr©n träng ®ãn nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña quý thÇy c« vµ b¹n ®äc . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy-TS Vò Duy Hµo , c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng KÕ to¸n-XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ,gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp TS.Vò Duy Hµo NXB Thèng kª -2000 2.Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp NXB gi¸o dôc - 1998 3.Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh NXB gi¸o dôc-1997 4.Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp Tr­êng §HTCKT 5.Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh doanh nghiÖp §µo Xu©n Tiªn-Vò C«ng Ty 6.T¹p chÝ ng©n hµng 7.T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh 8.C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 n¨m 2000,2001 9.Mét sè luËn v¨n tèt nghiÖp tr­êng §HKTQD vµ §HTCKT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp XD 2.doc