Nghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn

MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP 4 VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 4 1.1. Mục đích nghiên cứu. 4 1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4 1.2.1. Nhiệm vụ 1 4 1.2.2. Nhiệm vụ 2 4 1.3. Phương pháp nghiên cứu. 5 1.3.1. Phương pháp đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo. 5 1.3.2. Phương pháp Phỏng vấn - Toạ đàm. 5 1.3.3. Phương pháp quan sát sư phạm. 5 1.3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 6 1.3.5. Phương pháp toán học thống kê. 6 1.3.6. Phương pháp chuyên gia. 7 1.4. Tổ chức nghiên cứu. 7 1.4.1. Thời gian nghiên cứu. 7 1.4.1.1. Giai đoạn 1 7 1.4.1.2. Giai đoạn 2 7 1.4.1.3. Giai đoạn 3 . 8 1.4.2. Đối tượng nghiên cứu. 8 1.4.3. Địa điểm nghiên cứu. 8 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 9 2.1. Một số quan điểm và định hướng phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường của Đảng và Nhà nước. 9 2.1.1. Quan điểm và định hướng của Đảng về giáo dục thể chất. 9 1.1.2. Quan điểm Nhà nước về giáo dục thể chất. 12 2.2. Những quan điểm, giải pháp và định hướng về công tác phát triển Thể dục thể thao của tỉnh Bắc Kạn. 16 2.2.1. Đối với Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn. 16 2.2.2. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn 17 2.3. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 18 2.3.1. Khái niệm quản lý. 18 2.3.2. Quản lý giáo dục 20 2.3.2.1. Khái niệm Quản lý giáo dục. 20 2.3.2.2. Quản lý trường học 21 2.3.3. Phương pháp dạy học 23 2.3.3.1. Khái niệm về phương pháp dạy học. 23 2.3.3.2. Khái niệm phương pháp giáo dục thể chất. 24 2.3.4. Khái niệm giải pháp. 26 2.3.5. Khái niệm Giáo dục thể chất 26 2.4. Giáo dục thể chất trong nhà trường. 28 2.4.1. Nhiệm vụ của giáo dục thể chất trong nhà trường 28 2.4.2. Nội dung cơ bản của công tác giáo dục thể chất trong trường học. 31 2.5. Đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh Trung học phổ thông. 31 2.5.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT. 32 2.5.2. Đặc điểm sinh lý học sinh Trung học phổ thông. 33 2.6. Quản lý giờ học giáo dục thể chất trong trường Trung học phổ thông. 35 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1. Thực trạng giờ học Giáo dục thể chất và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng giờ học đối với hệ thống trường THPT tỉnh Bắc Kạn. 38 3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn. 38 3.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, lịch sử, dân cư và kinh tế - xã hội. 38 3.1.1.2. Khái quát chung về sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 42 3.2. Xây dựng giải pháp để tác động vào giờ học giáo dục thể chất của hệ thống trường THPT tỉnh Bắc kạn. 69 3.2.1. Cơ sở khoa học để xây dựng giải pháp. 69 3.2.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ bộ môn thể dục đã có sự đổi mới, đòi hỏi phải đổi mới PPDH: 69 3.2.1.2. Xác định quan điểm và nguyên tắc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chung và giáo dục thể chất nói riêng. 70 3.2.2. Kết quả phỏng vấn và lựa chọn các giải pháp. 78 3.3.3. Ứng dụng giải pháp. 80 3.3.4. Kết quả ứng dụng giảipháp 84 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 4.1. Kết luận 88 4.2. Kiến nghị 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC

doc106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n cña mét sè m«n thÓ dôc, thÓ thao; * RÌn luyÖn thÓ lùc, gãp phÇn cñng cè, n©ng cao søc khoÎ cho häc sinh; * Trong ®ã, môc tiªu truyÒn thô kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµ träng t©m, lµ c¬ b¶n. RÌn luyÖn thÓ lùc chØ lµ nhiÖm vô thø yÕu, nªn trong qu¸ tr×nh lªn líp, mäi ho¹t ®éng diÔn ra ®Òu tËp trung vµo viÖc truyÒn thô kiÕn thøc, cñng cè n©ng cao kiÕn thøc kÜ n¨ng. Thêi gian dµnh cho viÖc luyÖn tËp n©ng cao thÓ lùc qu¸ Ýt, l­îng vËn ®éng qu¸ nhÑ ch­a ®ñ ®Ó lµm biÕn chuyÓn thÓ lùc cña ng­êi tËp. KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh thÊp, bµi tËp Ýt cã t¸c dông rÌn luyÖn thÓ lùc cho häc sinh. Tíi nay, hai môc tiªu, nhiÖm vô nµy ®· ®­îc coi träng nh­ nhau. Hai môc tiªu c¬ b¶n cã mèi quan hÖ víi nhau rÊt chÆt chÏ, nh­ h×nh víi bãng. Mét trong c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña m«n thÓ dôc lµ thùc hµnh, lµ luyÖn tËp, häc ®i ®«i víi hµnh. Con ®­êng duy nhÊt ®Ó h×nh thµnh kÜ thuËt, rÌn luyÖn kÜ n¨ng lµ luyÖn tËp. Th«ng qua luyÖn tËp ®Ó h×nh thµnh, cñng cè, n©ng cao kÜ n¨ng. LuyÖn tËp lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña d¹y häc m«n thÓ dôc. Trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp víi c¸c bµi, ®éng t¸c kh¸c nhau, víi l­îng vËn ®éng thÝch hîp sÏ cã t¸c dông, ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc rÌn luyÖn thÓ lùc cho häc sinh. Khi häc sinh ®­îc luyÖn tËp th× c¸c kÜ thuËt, kÜ n¨ng, ®éng t¸c ®­îc cñng cè, n©ng cao. Mèi liªn hÖ gi÷a häc tËp kÜ thuËt, kÜ n¨ng vµ rÌn luyÖn thÓ lùc ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu ®å sau: KÜ thuËt, kÜ n¨ng TËp luyÖn ThÓ lùc ViÖc häc tËp kÜ thuËt cña häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh ®ßi hái ph¶i cã thêi gian. Thêi gian nhiÒu hay Ýt tuú thuéc ®éng t¸c bµi tËp khã hay dÔ vµ ph¶i luyÖn víi mét sè lÇn cÇn thiÕt th× kÜ thuËt, kÜ n¨ng míi ®­îc h×nh thµnh, míi cã t¸c dông rÌn luyÖn thÓ lùc, n©ng cao søc khoÎ. 3.2.1.2. X¸c ®Þnh quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc thÓ chÊt nãi riªng. * X¸c ®Þnh quan ®iÓm ®µo t¹o: C¬ së khoa häc cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn diÖn trong ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ chñ nghÜa M¸c - Lª Nin vµ T­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Kinh nghiÖm cña thÕ giíi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ vai trß cña gi¸o dôc, còng tõ kinh nghiÖm nµy mµ tæ chøc UNESCO cã kÕt luËn vÒ 4 trô cét cña gi¸o dôc trong thÕ kû XXI. NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø 2 Khãa VIII ®· nªu râ. “Muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nh»m ph¸t huy nguån nh©n lùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n ph¸t triÓn nhanh bÒn v÷ng, lÊy ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ khoa häc c«ng nghÖ lµ yÕu tè c¬ b¶n coi ®ã lµ kh©u ®ét ph¸”. CÇn ph¶i “C¶i tiÕn chÊt l­îng d¹y häc, kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc, yÕu kÐm trong ngµnh gi¸o dôc, hoµn thµnh tèt ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc con ng­êi lµ yÕu tè c¬ b¶n coi ®ã lµ kh©u ®ét ph¸”. Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn 2 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII ®· kh¼ng ®Þnh nguyªn t¾c lµ “ Gi¸o dôc ph¶i ®ãng gãp vÒ sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña c¸ thÓ, t©m lý vµ thÓ x¸c, trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m, th¸i ®é ®¹o ®øc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn”. * X¸c ®Þnh quan ®iÓm vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng. Trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm ®èi víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lµ quan ®iÓm ®Þnh h­íng vÞ trÝ mèi quan hÖ cña gi¸o dôc thÓ chÊt víi lo¹i h×nh gi¸o dôc kh¸c nh»m ph¸t triÓn phï hîp víi kinh tÕ x· héi, víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §ång thêi x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p cña gi¸o dôc thÓ chÊt trong thêi kú l©u dµi. §ã chÝnh lµ nh÷ng c¨n cø nh»m lùa chän nhiÖm vô, môc tiªu, gi¶i trÝ gi¶i ph¸p quy ho¹ch ph¸t triÓn l©u dµi lµ c¬ së chØ ®¹o c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt nãi chung vµ c«ng t¸c GDTC nãi riªng. D­íi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII, VIII, IX, vµ X. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØ ®¹o vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, ngµnh TDTT vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng ®· x¸c ®Þnh quan ®iÓm gi¸o dôc, TDTT nh­ sau: * C«ng t¸c ph¸t triÓn thÓ thao tr­êng häc. Sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong chÝnh s¸ch x· héi nh»m ch¨m lo cho con ng­êi phôc vô ®¾c lùc nhiÖm vô quan träng trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ ph¸t triÓn thÓ chÊt trong nh©n c¸ch, ph¸t triÓn toµn diÖn nh»m môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam cã c¬ thÓ c­êng tr¸ng, cã n¨ng lùc thÓ chÊt t­¬ng ®èi toµn diÖn ®¸p øng yªu cÇu lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt cao. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy trong c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt, tr­íc hÕt ®ßi hái TDTT lµ ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ vµ cã kü n¨ng thùc thi ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng xa sót cña häc sinh tr­êng häc c¸c cÊp, tõng b­íc n©ng cao thÓ lùc thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nhiÖm vô lao ®éng míi , s½n sµng b¶o vÖ Tæ quèc. Trong sù nghiÖp x©y dùng Chñ nghÜa x· héi §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Æt vÞ trÝ con ng­êi lµ träng t©m víi môc ®Ých lµ phÊn ®Êu x©y dùng x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, mäi ng­êi, mäi nhµ Êm no h¹nh phóc. §iÒu nµy ®­îc ph¸t triÓn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VIII ®· chØ râ “Ch¨m sãc vµ b¶o b¶o vÖ søc khoÎ cña ng­êi d©n, c¶i thiÖn c¸c chØ tiªu c¬ b¶n vÒ søc khoÎ cña nh©n d©n”. ThÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng ta ®èi víi vai trß con ng­êi trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Nh­ vËy, cã thÓ nãi GDTC lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn chÝnh s¸ch x· héi mµ cßn chuÈn bÞ tÝch cùc cho nguån nh©n lùc phôc vô cho lao ®éng vµ b¶o vÖ tæ quèc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh, c«ng t¸c GDTC cÇn ph¶i ®­îc quan t©m vµ ph¸t triÓn trong bÊt kú ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh nµo cña hÖ thèng gi¸o dôc trong c¸c nhµ tr­êng phæ th«ng. C«ng t¸c GDTC cÇn ph¶i h­íng tíi viÖc n©ng cao søc khoÎ, n©ng cao thÓ chÊt, x©y dùng con ng­êi lµm phong phó ®êi sèng tinh thÇn cho häc sinh, chuÈn bÞ tÝch cùc cho nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, quèc phßng cña ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ GDTC trong c¸c tr­êng häc, c¸c cÊp cÇn tr¸nh khuynh h­íng cho r»ng cÇn ph¶i chê khi nµo kinh tÕ ph¸t triÓn míi ph¸t triÓn tèt c«ng t¸c GDTC. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn chÊt l­îng GDTC kh«ng khái tho¸t ly ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi, nh­ng nÕu quan ®iÓm GDTC chØ lµ kÕt qu¶ cña kinh tÕ th× v« h×nh dung chóng ta ®· phñ nhËn vai trß tÝch cùc vµ gi¸ trÞ cña GDTC mang l¹i cho x· héi. * Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh d©n téc vµ tÝnh khoa häc nh©n d©n, kÕt hîp ®­îc viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt víi viÖc cung cÊp tµi n¨ng thÓ thao cho ®Êt n­íc. ChØ khi nµo c«ng t¸c GDTC ®¶m b¶o tÝnh d©n téc, khoa häc nh©n d©n míi thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng c«ng t¸c x· héi vµ môc ®Ých gi¸o dôc. * TÝnh d©n téc: VÒ mÆt h×nh thøc lµ ph¶n ¸nh ®­îc truyÒn thèng v¨n ho¸ thÓ chÊt cña d©n téc ta. NÒn v¨n hãa thÓ chÊt nµy bao gåm c¸c ho¹t ®éng: vËt, vâ cæ truyÒn vµ nhiÒu trß ch¬i mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. * TÝnh khoa häc: Trong ®­êng lèi quan ®iÓm TDTT §¶ng cã chñ ch­¬ng quan träng vÒ t¨ng c­êng nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ TDTT. TÝnh khoa häc ®ßi hái cã chän läc, kÕ thõa tinh hoa cña kho tµng gi¸o dôc thÓ chÊt nh©n lo¹i, kÕt hîp ph¸t triÓn thÓ thao hiÖn ®¹i víi thÓ thao d©n téc, kinh nghiÖm thÕ giíi víi truyÒn thèng d©n téc. X¸c ®Þnh tÝnh chÊt d©n téc lµ tÝnh chÊt cña thÓ thao ViÖt Nam. VÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn GDTC ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. * TÝnh nh©n d©n: Ho¹t ®éng GDTC ph¶i ®i vµo ngâ ng¸ch cña ®êi sèng nh©n d©n, GDTC ph¶i ®­îc tuyªn truyÒn s©u réng, ®­îc coi träng lµ m«n häc c¬ b¶n ®Ó ng­êi d©n hiÓu vµ ñng hé tõ ®ã gãp phÇn x©y dùng vµ ch¨m lo tíi c«ng t¸c GDTC trong tr­êng häc, ®Ó thÕ hÖ trÎ ®­îc gi¸o dôc, häc tËp n©ng cao søc khoÎ th«ng qua giê häc GDTC. Ho¹t ®éng thÓ thao tr­êng häc cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ ®­îc coi lµ ho¹t ®éng phong trµo thÓ thao quÇn chóng trong thanh thiÕu niªn chiÕm 2/3 sè l­îng ng­êi tham gia. §©y lµ lùc l­îng chÝnh ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, ®ång thêi còng lµ c¸i n«i nu«i d­ìng tµi n¨ng thÓ thao. Trªn thÕ giíi nhiÒu phong trµo thÓ thao còng ®­îc ph¸t hiÖn tõ phong trµo thÓ thao tr­êng häc nh­: Nga, Ph¸p, Mü, Trung Quèc... ®Òu lÊy thÓ thao tr­êng häc lµm bµn ®¹p cho thÓ thao thµnh tÝch cao. Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr­êng häc kÕt hîp chÆt chÏ víi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc víi sù tæ chøc cña x· héi. HiÖn nay c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ c¸c n­íc trong khu vùc ®· thùc hiÖn x· héi ho¸. Chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o dôc vµ qu¶n lý TDTT tr­íc hÕt ph¶i qu¶n lý b»ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn GDTC (nh­ c«ng t¸c c¸n bé, c¬ së vËt chÊt, khoa häc kü thuËt...) §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nhiÖm vô tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch dù b¸o vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn GDTC trªn c¬ së h­íng dÉn b»ng v¨n b¶n ph¸p quy. C¸c c¬ quan tõ Bé, Së, Phßng, Nhµ tr­êng cÇn ph¶i triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé nghiªm tóc c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc x· héi lµ nhiÖm vô quan träng ®Ó thùc hiÖn néi dung x· héi ho¸. X· héi hãa ®­îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh tæ chøc x· héi lµ mét nhiÖm vô quan träng ®Ó thùc hiÖn néi dung x· héi ho¸. X· héi ho¸ ®­îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh tæ chøc huy ®éng c¸c lùc l­îng x· héi cïng tham gia gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã cña x· héi theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch. X· héi ho¸ TDTT cã ý nghÜa quan träng lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ gi¸o dôc thÓ chÊt ë n­íc ta. Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc x· héi nh»m t¹o sù phèi hîp lång ghÐp cïng tham gia ho¹t ®éng, t¹o sù ¶nh h­ëng cña nhiÒu tæ chøc thµnh phÇn lùc l­îng quÇn chóng nh©n d©n tham gia h­ëng øng d­íi sù chØ ®¹o kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc v× môc tiªu cuéc sèng cña chÝnh m×nh vµ cña toµn x· héi. Tr¸nh nh÷ng khuynh h­íng lÖch l¹c trong gi¸o dôc. C¸c tæ chøc x· héi vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt bao gåm: Héi phô huynh häc sinh, Héi khuyÕn häc, Héi b¶o vÖ trÎ em, Héi thÓ thao tr­êng häc ®Æc tr­ng cña c¸c tæ chøc x· héi lµm t×nh nguyÖn, ho¹t ®éng tù qu¶n trong khu«n khæ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §i ®«i víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c tæ chøc nhµ n­íc vµ tæ chøc x· héi cÇn ph¶i ®æi míi h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c hå s¬, c¸c v¨n b»ng chøng chØ. Trong dÞp tæng kÕt 3 n¨m thùc hiÖn chØ thÞ 36-CT/TW ®ång chÝ NguyÔn Phó Träng, Uû viªn Bé chÝnh trÞ ®· kh¼ng ®Þnh: “ Nãi mét c¸ch chung nhÊt x· héi ho¸ TDTT lµ coi sù nghiÖp cña nh©n d©n, cña toµn x· héi, nh©n d©n lµ ng­êi s¸ng t¹o, lµ ng­êi thùc hiÖn vµ h­ëng thô thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt. Ph¸t triÓn TDTT lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp uû, c¬ quan, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, cña toµn x· héi trong ®ã ngµnh TDTT gi÷ vai trß nßng cèt”. Thùc hiÖn chØ ®¹o ngµnh thÓ dôc thÓ thao gi÷ vai trß nßng cèt x· héi hãa TDTT ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi th× phong trµo TDTT vµ ph¸t triÓn GDTC trong nhµ tr­êng ph¶i cã kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng trong ®éi ngò gi¸o viªn, båi d­ìng, bè trÝ sö dông vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé theo c¬ chÕ ®éng, lÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng lµm môc tiªu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho ®éi ngò c¸n bé. C¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn ph¶i tù rÌn luyÖn, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Muèn x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt hiÖu qu¶ chóng ta cÇn dùa vµo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña gi¸o dôc, thÓ thao. Tr­íc hÕt nguyªn t¾c lµ ph¶n ¸nh nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña toµn bé ho¹t ®éng kh«ng phô thuéc vµo ý muèn con ng­êi, nã ®ãng vai trß ®Þnh h­íng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña gi¸o dôc thÓ chÊt. Mçi ng­êi kh«ng thÓ ®Þnh ra vµ hiÓu ®­îc c¸c nguyªn t¾c mét c¸ch tuú tiÖn bëi vËy nã bao giê còng nghiªm tóc chÆt chÏ nhÊt. Trong ho¹t ®éng TDTT nãi chung vµ GDTC nãi riªng, nguyªn t¾c lµ c¬ së ®Þnh h­íng lín, tæng qu¸t cho c¸c ho¹t ®éng nµy. Muèn ®Ó c¸c nhiÖm vô phï hîp, hîp lý tÊt c¶ ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së nguyªn t¾c. Nguyªn t¾c ph¸t triÓn hîp lý con ng­êi vµ c©n ®èi ph¶i ®­îc thùc hiÖn yÕu tè sau: * Thø nhÊt: Khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau trong gi¸o dôc thÓ chÊt h×nh thµnh kü n¨ng vËn ®éng, ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn ®éng. Ph¶i chó ý ®¶m b¶o sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt gi¸o dôc, nh»m h×nh thµnh, båi d­ìng con ng­êi ph¸t triÓn. TiÒn ®Ò tù nhiªn cña mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c mÆt gi¸o dôc lµ sù thèng nhÊt kh¸ch quan, kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau sù ph¸t triÓn thÓ chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi. §iÒu nµy ®· ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc lµm s¸ng tá. Bëi vËy, sù ph©n chia thµnh c¸c mÆt tè chÊt, trÝ tuÖ, thÈm mü, ®¹o ®øc, chØ cã ý nghÜa ­u thÕ t­¬ng ®èi, tuy nhiªn kh«ng ®ång nhÊt. Trong ho¹t ®éng TDTT, GDTC vµ c¸c mÆt v¨n ho¸ gi¸o dôc kh¸c cÇn ph¶i gi¸o dôc ®ång bé vµ lÊy vai trß ®¹o ®øc ®ãng vai trß chñ ®¹o th× míi ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc tèt víi c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. * Thø hai: Ph¶i cè g¾ng sö dông ®ång bé c¸c nh©n tè, ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn, h×nh thøc ho¹t ®éng GDTC sao cho con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c tè chÊt thÓ lùc, c¸c n¨ng lùc vËn ®éng vµ cã mét vèn kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng cÇn thiÕt cho cuéc sèng nãi chung vµ häat ®éng lao ®éng s¶n xuÊt, häc tËp nãi riªng. Yªu cÇu nµy b¾t nguån tõ sù chuÈn bÞ thÓ lùc toµn diÖn cho cuéc sèng. Ph¶n ¸nh tÝnh quy luËt tù nhiªn cña sù ph¸t triÓn thÓ chÊt con ng­êi. Qua sù tiÕn ho¸ cña hµng v¹n n¨m, c¬ thÓ con ng­êi hiÖn nay thùc sù lµ mét thùc thÓ h÷u c¬, thèng nhÊt vµ hoµn chØnh. Nh÷ng ®Æc tÝnh chøc n¨ng cña nã liªn quan t­¬ng t¸c vµ lµm tiÒn ®Ò cho nhau. §­¬ng nhiªn sù ph¸t triªn thÓ chÊt toµn diÖn toµn diÖn ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy luËt tù nhiªn cña sù tån t¹i vµ hoµn thiÖn c¬ thÓ, ®¶m b¶o n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch nghi cña c¬ thÓ tr­íc nh÷ng ®iÒu kiÖn thay ®æi tù nhiªn. Nh÷ng yªu cÇu, tiªu chuÈn vÒ ph¸t triÓn toµn diÖn cÇn ®­îc cô thÓ ho¸ c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm c¸ nh©n, løa tuèi, nghÒ nghiÖp... hay nãi c¸ch kh¸c møc ph¸t triÓn nµy phô vµo nh©n tè di truyÒn. C¸ biÖt phøc t¹p h¬n ®ã lµ ®iÒu kiÖn thay ®æi trong ®êi sèng vµ trong ho¹t ®éng. Kh«ng nªn hiÓu ®ã lµ sù ph¸t triÓn dÇn ®Òu, ®ång lo¹t nh­ theo mét ph­¬ng h­íng cøng nh¾c. Nguyªn t¾c GDTC cÇn kÕt hîp vµ phôc vô cho lao ®éng quèc phßng. Sù ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn vµ c©n ®èi tû lÖ víi nh÷ng môc ®Ých cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt, víi lao ®éng s¶n xuÊt vµ quèc phßng. Chóng ta kh«ng ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi chØ ®Ó lµm vËt phô thuéc vµo c¸i m¸y nh­ng còng kh«ng ph¸t triÓn theo mét h­íng cô thÓ nµo, ®iÒu nµy cµng cho thÊy sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a chóng. §Ó qu¸n triÖt nh÷ng nguyªn t¾c nµy chóng ta cÇn tu©n theo nh÷ng yªu cÇu sau: Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt tr­íc hÕt ph¶i h×nh thµnh nh÷ng kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng cÇn thiÕt cho ®êi sèng nh­: §i ®øng, ch¹y, nh¶y, leo chÌo, b¬i lÆn vµ mét sè ho¹t ®éng kh¸c. HiÖu qu¶ thùc dông cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt kh«ng chØ thÓ hiÖn qua vèn kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng phãng phó tiÕp thu ®­îc mµ cßn ë c¸c møc ®é ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c n¨ng lùc Th«ng qua c«ng t¸c gi¸o dôc mµ gi¸o dôc nh©n c¸ch, lßng yªu n­íc, t×nh yªu th­¬ng ®ång lo¹i, kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o, ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Nguyªn t¾c gi÷ v÷ng vµ n©ng cao søc khoÎ. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt th× trong bÊt cø t×nh huèng nµo ®Òu ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c nµy, chóng ta kh«ng nªn hiÓu luyÖn tËp TDTT lµ n©ng cao søc khoÎ, thÓ lùc mµ ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh luyÖn tËp víi sù t¸c ®éng cña l­îng vËn ®éng khoa häc, hîp lý míi ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ cña nã. Còng cã thÓ suy ra tr­êng hîp ng­îc l¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ. Râ rµng, gi¸o dôc thÓ chÊt hay luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao kh«ng chØ nh»m “Bï ®¾p” sù thiÕu vËn ®éng víi gi¸o viªn, häc sinh mµ cßn tèi ­u ho¸ toµn bé tr¹ng th¸i vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thÓ chÊt con ng­êi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao, më réng nh÷ng tiÒm n¨ng c¬ thÓ còng nh­ ®Ò kh¸ng víi nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi bªn ngoµi. Khi qu¸n triÖt nguyªn t¾c nµy cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: CÇn ph¶i lùa chän m«n TDTT, h×nh thøc c¬ së tËp luyÖn, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p khoa häc, hîp lý nh»m h­íng gi¸o dôc thÓ chÊt ®¶m b¶o môc ®Ých gi¸ trÞ n©ng cao søc khoÎ con ng­êi. Nhµ tr­êng cÇn c¨n cø vµo ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Sö dông l­îng vËn ®éng ph¶i phï hîp víi quy luËt n©ng cao søc khoÎ. V× vËy, khi gi¶ng d¹y cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c theo tr×nh tù, thø tù, kÕt hîp vËn ®éng hîp lý vµ nghØ ng¬i, håi phôc cã sù kÕ thõa trong viÖc ph¸t triÓn tr×nh ®é luyÖn tËp. KÕt hîp y tÕ ®¶m b¶o kiÓm tra y häc th­êng xuyªn, phèi hîp thèng nhÊt ®¸nh gi¸ kh¸ch quan nh÷ng ¶nh h­ëng cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt ®èi víi c¬ thÓ häc sinh. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn t¾c ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong x· héi nãi chung vµ trong nhµ tr­êng Trung häc phæ th«ng nãi riªng. V× vËy, khi x©y dùng vµ lùa chän c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt cÇn ph¶i dùa vµo c¸c quan ®iÓm vÒ nguyªn t¾c gi¸o dôc thÓ chÊt ®· nªu. * Nh÷ng gi¶i ph¸p chóng t«i x©y dùng ®¶m b¶o qua c¸c yÕu tè sau: TÝnh thùc tiÔn: C¸c gi¶i ph¸p ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸c ®ßi hái thùc tiÔn vµ ph¶i ®i th¼ng vµo vÊn ®Ò, gi¶i quyÕt trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp c¸c vÊn ®Ò, th¸o gì khã kh¨n thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng t¸c cÇn tiÕn hµnh. TÝnh kh¶ thi: C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt ph¶i mang tÝnh kh¶ thi. TÝnh ®ång bé, ®a d¹ng: C¸c gi¶i ph¸p ph¶i ®Þnh d¹ng nhiÒu mÆt vµ trùc diÖn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña thùc tiÔn. TÝnh khoa häc: C¸c gi¶i ph¸p ®ã mang tÝnh khoa häc vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã c¬ së khoa häc. 3.2.2. KÕt qu¶ pháng vÊn vµ lùa chän c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh Trung häc phæ th«ng tØnh B¾c K¹n. Dùa trªn nh÷ng th«ng tin ®iÒu tra vÒ c«ng t¸c Gi¸o dôc thÓ chÊt cña bèn tr­êng THPT ®¹i diÖn cho hÖ thèng tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n; th«ng qua tham kh¶o tµi liÖu vµ c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm ®èi víi c«ng t¸c GDTC tr­êng häc; dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c khoa häc vÒ x©y dùng gi¶i ph¸p, t«i ®· ®Ò xuÊt 11 gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ giê häc GDTC cho häc sinh THPT tØnh B¾c K¹n: * Bæ sung, c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; * Më réng h×nh thøc thi ®Êu nhµ tr­êng; * So¹n gi¸o ¸n vµ c¸ch thùc hiÖn mét gi¸o ¸n; * T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn ; * Tæ chøc líp häc vµ mét giê häc GDTC; * TËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã; * KhÝch lÖ, ®éng viªn vµ khen th­ëng; * N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸; * Hç trî, ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o viªn thÓ dôc; * X©y dùng míi c¬ së vËt chÊt; * N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh. Sau khi ®Ò xuÊt 11 gi¶i ph¸p t«i tiÕn hµnh pháng vÊn gi¸n tiÕp th«ng qua phiÕu hái ®èi víi 20 c¸n bé, gi¸o viªn nh»m lùa chän ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt, cã tÝnh kh¶ thi nhÊt ®­a vµo thùc nghiÖm. KÕt qu¶ pháng vÊn ®­îc tæng hîp trong b¶ng 3.17. B¶ng 3.17. KÕt qu¶ pháng vÊn lùa chän gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh Trung häc phæ th«ng tØnh B¾c K¹n (n=20). TT Gi¶i ph¸p §ång ý Kh«ng ®ång ý SL % SL % 1 Bæ sung, c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y 18 90 2 10 2 Më réng h×nh thøc thi ®Êu nhµ tr­êng. 18 90 2 10 3 So¹n gi¸o ¸n vµ c¸ch thùc hiÖn mét gi¸o ¸n 16 80 4 20 4 T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn  18 90 2 10 5 Tæ chøc líp häc, mét giê häc GDTC 16 80 4 20 6 TËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã 16 80 4 20 7 KhÝch lÖ, ®éng viªn vµ khen th­ëng 18 90 2 10 8 N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸ 18 90 2 10 9 Hç trî, ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o viªn ThÓ dôc 18 90 2 10 10 X©y dùng míi c¬ së vËt chÊt 19 95 1 5 11 N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh 19 95 1 5 KÕt qu¶ pháng vÊn tõ b¶ng 3.17 ®· nhËn ®­îc sù ®ång ý rÊt cao (80% trë lªn) cña 20 c¸n bé, gi¸o viªn trùc tiÕp tham gia qu¶n lý vµ gi¶ng d¹y m«n thÓ dôc. Nh­ng do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh­ kinh phÝ cho nªn t«i chØ lùa chän 7 gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt ®­a vµo thùc nghiÖm: * Më réng h×nh thøc thi ®Êu trong nhµ tr­êng. * T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn  * Tæ chøc líp häc, mét giê häc GDTC * TËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã * KhÝch lÖ, ®éng viªn vµ khen th­ëng * N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸ * N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh. 3.3.3. øng dông gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh Trung häc phæ th«ng tØnh B¾c K¹n. Sau khi lùa chän ®­îc 7 gi¶i ph¸p, t«i tiÕn hµnh ®­a vµo thùc nghiÖm ®èi víi mçi tr­êng Trung häc phæ th«ng ®­îc chän lµm ®Þa ®iÓm nghiªn cøu (trang 8) t«i chän 4 líp: hai líp 10 vµ hai líp 11, thêi gian øng dông tõ th¸ng 01/2008 ®Õn th¸ng 5/2008. Më réng h×nh thøc thi ®Êu nhµ tr­êng * Môc ®Ých cña gi¶i ph¸p: Th«ng qua ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ nµy cã thÓ lµm cho phong trµo tËp luyÖn ngo¹i kho¸ cña häc sinh ph¸t triÓn s©u, réng t¹o thµnh lÞch thi ®Êu th­êng niªn cho häc sinh, qua ®ã t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh cho tÊt c¶ c¸c em häc sinh vèn kh«ng cã n¨ng khiÕu thùc sù ®èi víi m«n thÓ thao ®ã nh­ng vÉn tham gia tËp luyÖn. B»ng h×nh thøc thi ®Êu nµy còng lµ c¬ héi ®Ó cho c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh gi÷a c¸c tr­êng ®­îc giao l­u häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau. §ång thêi ®©y còng lµ c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn tµi n¨ng thÓ thao cung cÊp cho nÒn thÓ thao N­íc nhµ. * C¸ch tiÕn hµnh: B»ng c¸ch tËp hîp nh÷ng em cã së thÝch chung, thµnh lËp mét sè c©u l¹c bé vµ tæ chøc tËp luyÖn cho c¸c em 1 tuÇn 2 buæi, ®Ó phong trµo tËp luyÖn ®­îc duy tr× chóng t«i còng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ cho ®iÓm kÕt hîp víi ®iÓm häc néi kho¸ cña c¸c em. Sau khi kÕt thóc mét chu kú øng dông chóng t«i tiÕn hµnh cho c¸c em thi ®Êu ®Ó lùa chän nh÷ng em cã kh¶ n¨ng thµnh lËp ®éi tuyÓn vµ cuèi cïng tæ chøc gi¶i thi ®Êu gi÷a c¸c tr­êng kh¸c víi nhau. T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn. * Môc ®Ých: Lµm cho c¸c em häc sinh dïng søc tèi ®a khi thùc hiÖn ®éng t¸c, qua ®ã ®¶m b¶o t¸c dông cña bµi tËp, b»ng h×nh thøc t¨ng dÇn c­êng ®é tËp luyÖn sÏ t¸c ®éng tÝch cùc vÒ thÓ lùc cho häc sinh. * C¸ch thùc hiÖn: §Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt, chóng t«i ph©n c«ng cho c¸n bé líp cïng phèi hîp víi gi¸o viªn theo dâi, qu¶n lý. §éi ngò nµy cã nhiÖm vô nh¾c nhë nh÷ng b¹n ch­a cã ý thøc tËp luyÖn, hay thùc hiÖn ch­a ®óng yªu cÇu ®éng t¸c cña gi¸o viªn hoÆc nh¾c nhë nh÷ng b¹n ch­a tËp ®óng ®éng t¸c. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn sÏ h­íng dÉn tû mû vÒ t¸c dông cña ®éng t¸c còng nh­ kü thuËt ®éng t¸c cho häc sinh. §Ó sö dông qu·ng nghØ hîp lý vµ tr¸nh l·ng phÝ thêi gian chóng t«i tiÕn hµnh tæ chøc líp häc thµnh nhiÒu nhãm cïng lóc thùc hiÖn bµi tËp ®Ó t¹o sù lu©n phiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi tËp cña häc sinh, khi vµo qu·ng nghØ chóng t«i kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p th¶ láng t¹i chç ®Ó c¸c em kÞp håi phôc cho lÇn thùc hiÖn tiÕp theo. Tæ chøc líp häc mét giê häc GDTC. * Môc ®Ých: B»ng viÖc thùc hiÖn mét c¸ch cã khoa häc mét giê häc sÏ tr¸nh l·ng phÝ nh÷ng kho¶ng thêi gian trèng, t¨ng c­êng ®é tËp luyÖn n©ng cao hiÖu qu¶ giê häc GDTC, ®ång thêi qua ®ã gi¸o dôc tÝnh kû luËt còng nh­ thãi quen lµm viÖc cã khoa häc cho häc sinh. * C¸ch thùc hiÖn: Yªu cÇu ®Çu tiªn cña chóng t«i khi tæ chøc mét giê häc lµ tÝnh kû luËt trong líp cña häc sinh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lén xén vµ mÊt tËp trung trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña häc sinh ¶nh h­ëng tíi néi dung bµi häc. Chóng t«i tËp trung ®æi míi PPDH: §æi míi vÒ tæ chøc líp häc, chia thµnh nhiÒu nhãm nhá d­íi sù ®iÒu hµnh cña c¸n sù líp nh­ vËy sÏ tËn dông ®­îc thêi gian nhµn rçi vµ n©ng cao ®­îc tÇn suÊt tËp luyÖn cho häc sinh; gi¸o viªn tr¸nh t×nh tr¹ng nãi su«ng ¶nh h­ëng tíi thêi gian thùc hiÖn bµi tËp cña häc sinh, v× môc ®Ých giê häc GDTC lµ ®Ó ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt cho tÊt c¶ c¸c em häc sinh chø kh«ng ph¶i lµ d¹y cho vËn ®éng viªn. KiÕn thøc c¸c em cÇn lµ tËp luyÖn ®­îc nhiÒu lÇn vµ ®¹t ®­îc yªu cÇu lµ n©ng cao søc khoÎ chø kh«ng qu¸ coi träng tíi kü thuËt. Tuú tõng bµi tËp mµ gi¸o viªn kÕt hîp xen kÏ nhiÒu ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ trß ch¬i vËn ®éng hîp lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cho bµi tËp, g©y høng thó cho häc sinh tr¸nh hiÖn t­îng nhµm ch¸n trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn. Khi d¹y bµi tËp ch¹y 100m chóng t«i tiÕn hµnh cho c¸c em ch¹y nh÷ng ®o¹n ng¾n 30m kÕt hîp víi trß ch¬i “c­íp cê” ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh... Gi¶i ph¸p tËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã. * Môc ®Ých: Linh ®éng sö dông nh÷ng ®iÒu kiÖn s½n cã cña nhµ tr­êng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ s©n b·i tËp luyÖn, thiÕt bÞ d¹y vµ häc cßn thiÕu, qua ®ã mét mÆt tiÕt kiÖm kinh phÝ cho nhµ tr­êng vµ còng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng giê häc GDTC. * C¸ch thùc hiÖn: Sö dông c¸c buæi lao ®éng cña häc sinh ®Ó c¶i t¹o s©n b·i tËp luyÖn vµ tu söa nh÷ng thiÕt bÞ tËp luyÖn ®· cò; linh ho¹t sö dông ®Þa h×nh ®Þa vËt s½n cã cña tr­êng cho häc sinh tËp luyÖn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu trong qu¸ tr×nh häc tËp; liªn hÖ víi nh÷ng ®Þa ph­¬ng chñ qu¶n, c¸c c¬ quan trªn ®Þa bµn ®Ó phèi hîp m­în s©n b·i cho häc sinh tËp luyÖn, thi ®Êu. KhÝch lÖ, ®éng viªn vµ khen th­ëng. * Môc ®Ých: T¸c ®éng trùc tiÕp vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp vµ thi ®Êu thÓ thao, t¹o høng thó tËp luyÖn trong giê häc còng nh­ tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cho häc sinh, t¹o kh«ng khÝ thi ®ua, n©ng cao kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong gi¸o viªn vµ häc sinh. * C¸ch thùc hiÖn: §èi víi gi¸o viªn cã thµnh tÝch cao trong c¸c cuéc thi gi¸o viªn d¹y giái, c¸c cuéc thi ®Êu thÓ thao, cã thµnh tÝch trong viÖc ®µo t¹o vËn ®éng viªn n¨ng khiÕu tham gia thi ®Êu cã thµnh tÝch tèt, cã s¸ng kiÕn hay ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi, cã ®ãng gãp lín trong viÖc thóc ®Èy phong trµo luyÖn tËp thÓ thao cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh sÏ tÆng b»ng khen, th­ëng tiÒn, tÆng c¸c thiÕt bÞ d¹y häc míi, tuyªn d­¬ng tr­íc tËp thÓ, ®éng viªn th­ëng thªm cho hä nh÷ng ngµy nghØ phÐp hoÆc nh÷ng buæi ®i th¨m quan. §èi víi nh÷ng häc sinh cã kÕt qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh häc tËp, cã thµnh tÝch trong nh÷ng cuéc thi ®Êu thÓ thao, cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc tham gia c¸c cuéc vËn ®éng cña líp, cña tr­êng vµ cña Bé GD&§T vÒ viÖc tham gia tËp luyÖn thÓ thao, cã ®ãng gãp trong viÖc vËn ®éng c¸c b¹n trong tr­êng, ng­êi th©n tham gia tham gia tËp luyÖn thÓ thao, nh÷ng häc sinh cã s¸ng kiÕn míi trong qu¸ tr×nh häc tËp sÏ tÆng giÊy khen, th­ëng tiÒn, th­ëng ®iÓm, tuyªn d­¬ng tr­íc líp, tr­íc tr­êng, ®éng viªn b»ng c¸c buæi th¨m quan, du lÞch, th­ëng trang phôc tËp luyÖn cho c¸c em. N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸: * Môc ®Ých: Nh»m n©ng cao thÓ lùc cña c¸c em vµ còng ®Ó qua ®ã thóc ®Èy ph¸t triÓn phong trµo tËp luyÖn thÓ thao cho mäi ng­êi, thùc hiÖn x· héi ho¸ TDTT. * C¸ch thùc hiÖn: TËp hîp nh÷ng em cã cïng së thÝch, së tr­êng, b­íc ®Çu h×nh thµnh nh÷ng c©u l¹c bé víi quy m« nhá tËp luyÖn mét ®Õn hai buæi mét tuÇn, sö dông nh÷ng trang thiÕt bÞ tËp luyÖn s½n cã cña tr­êng; t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tham gia c¸c cuéc thi ®Êu thÓ thao c¸c cÊp, c¸c ngµnh; sö dông nh÷ng giê ngo¹i kho¸ cho c¸c em ®i tham quan, giao l­u c¸c c©u l¹c bé thÓ thao, c¸c trung t©m huÊn luyÖn, cho xem c¸c cuéc thi ®Êu thÓ thao th«ng qua tranh, ¶nh hay phim video ®Ó t¹o høng thó tham gia tËp luyÖn ®ång thêi b»ng nh÷ng buæi thuyÕt tr×nh ®Ó tr×nh bµy vÒ t¸c dông, tÇm quan träng ¶nh h­ëng cña viÖc tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao; ®éng viªn phô huynh c¸c em t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tham gia c¸c buæi ngo¹i kho¸ trong tuÇn; liªn hÖ víi c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng cã phong trµo thÓ thao t¹o s©n ch¬i th­êng xuyªn cho c¸c em thi ®Êu giao h÷u; vËn ®éng tµi trî tõ c¸c doanh nghiÖp tæ chøc c¸c cuéc thi ®Êu thÓ thao cho c¸c em t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh l«i cuèn c¸c em tham gia tËp luyÖn. N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh: * Môc ®Ých: ®Ó g¹t ®i suy nghÜ “§Çu ãc ngu xi, tø tri ph¸t triÓn” nh­ mäi ng­êi hiÖn nay vÉn nãi, thay vµo ®ã lµ suy nghÜ tÝch cùc vÒ ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, v× tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao lµ ®Ó n©ng cao søc khoÎ, gióp cho con ng­êi nhanh nhÑn, dÎo dai, s¸ng t¹o, tØnh t¸o trong c«ng viÖc còng nh­ trong cuéc sèng, v× “Søc khoÎ lµ vèn quý nhÊt cña con ng­êi” “Cã søc khoÎ lµ cã tÊt c¶” t¹o ®iÒu kiÖn cho sù nghiÖp x· héi ho¸ TDTT ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt l­îng thÓ chÊt cho nh©n d©n, phôc vô nguån nh©n lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y dùng n­íc ViÖt Nam XHCN ph¸t triÓn s¸nh vai víi b¹n bÌ thÕ giíi. * C¸ch thùc hiÖn: B»ng h×nh thøc tuyªn truyÒn miÖng, c¸c buæi to¹ ®µm, tæ chøc tham quan, giao l­u víi c¸c trung t©m thÓ thao, c¸c cuéc thi viÕt vÒ thÓ dôc thÓ thao vµ x· héi trong giai ®o¹n míi ®Ó gi¶i thÝch cho hä hiÓu ®óng vÒ vai trß vµ t¸c dông cña ThÓ dôc ThÓ thao. 3.3.4. KÕt qu¶ øng dông gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo g׬ häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh Trung häc phæ th«ng tØnh B¾c K¹n. Sau 5 th¸ng ®­a 7 gi¶i ph¸p ®· lùa chän vµo 16 líp (mçi tr­êng 2 líp 10 vµ 2 líp 11) cña 8 tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n lµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu cña ®Ò tµi thùc nghiÖm, chóng t«i ®· ®­a ra mét sè chØ tiªu thÓ lùc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p sau 5 th¸ng ®­a vµo øng dông so víi t×nh tr¹ng thÓ lùc cña häc sinh n¨m 2006-2007 (b¶ng 3.16) KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 3.18 B¶ng 3.18. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thÓ lùc cña häc sinh tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n n¨m 2007-2008 vµ møc ®é t¨ng tr­ëng so víi gi÷a n¨m 2006-2007 vµ n¨m häc 2007-2008 T×nh tr¹ng thÓ lùc häc sinh mét sè tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n n¨m häc 2007-2008 TT Tiªu chÝ vÒ thÓ lùc Béc Bè B¾c K¹n Na R× Néi Tró Nam n=100 N÷ n=89 Nam n=110 N÷ n=90 Nam n=120 N÷ n=67 Nam n=50 N÷ n=40 1 Ch¹y 100m(gi©y) 13,5 15,2 13,1 15,4 13.4 15,1 13,3 15,2 2 Ch¹y 800m(phót) 3 4,2 3,1 4,2 3 4 3,1 4,1 3 Ch¹y 1000m(phót) 4 4,05 4 4,15 4 Ch¹y 600m(phót) 2,8 3 2.9 3,1 5 BËt xa t¹i chç(mÐt) 2,1 1,8 2,2 1,9 2 18 2,1 1,9 NhÞp ®é t¨ng tr­ëng W vÒ t×nh tr¹ng thÓ lùc cña häc sinh mét sè tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n n¨m häc 2006-2007 vµ n¨m häc 2007-2008(%) Tiªu chÝ thÓ lùc Béc Bè B¾c K¹n Na R× Néi Tró Nam n=100 N÷ n=89 Nam n=110 N÷ n=90 Nam n=120 N÷ n=67 Nam n=50 N÷ n=40 1 Ch¹y 100m(gi©y) -0,74 -5,13 -0,76 -0,65 -1,48 -1,97 -0,74 -0,66 2 Ch¹y 800m(phót) -3,24 -2,35 -6,25 -4,76 -3,24 -4,89 -3,17 -4,76 3 Ch¹y 1000m(phót) -2,47 -5,99 -4,89 -1,98 4 Ch¹y 600m(phót) -3,51 -6,45 -3,39 0 5 BËt xa t¹i chç(mÐt) 2,41 2,82 4,65 5,40 1,51 5,71 4,9 2,67 Qua b¶ng 3.18 ta thÊy, sau 4 th¸ng ®­a c¸c gi¶i ph¸p vµo thö nghiÖm trªn mét sè tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n, c¸c chØ tiªu vÒ thÓ lùc cña häc sinh ®Òu ®· t¨ng, tuy kh«ng thÓ hiÖn râ rÖt nh­ng còng ®· phÇn nµo kh¼ng ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p chóng t«i ®­a vµo øng dông. Ngoµi nh÷ng chØ tiªu vÒ thÓ lùc, sau hai n¨m häc theo dâi kÕt qu¶ häc tËp m«n thÓ dôc cña häc sinh, chóng t«i tiÕn hµnh so s¸nh ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h­ëng cña viÖc thö nghiÖm c¸c gi¶i ph¸p. KÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 3.19 BiÓu 3.19. Tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp m«n häc ThÓ dôc cña häc sinh mét sè tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n §¬n vÞ Sè l­îng KÕt qu¶ häc tËp W(%) N¨m häc 2006-2007 N¨m häc 2007-2008 Tr­êng Líp Sè l­îng G K TB KÐm G K TB KÐm G K TB KÐm THPT B¾c K¹n 10A 52 5 44 3 0 6 45 1 0 18,18 2,25 -1 0 10B 47 3 41 3 0 3 42 2 0 0 2,41 -40 0 11B 50 6 42 2 0 6 43 1 0 0 2.35 -66,7 0 11D 51 4 45 2 0 5 44 2 0 40 2,25 0 0 THPT Na R× 10A 51 1 45 5 0 2 46 3 0 66,7 2,19 -50 0 10C 45 2 40 3 0 2 41 2 0 0 2,47 -40 0 11D 44 2 40 2 0 3 40 1 0 40 0 -66,7 0 11E 47 3 42 1 0 4 42 1 0 28,57 0 0 0 THPT Béc Bè 10A 48 2 41 5 0 2 44 2 0 0 7,06 -85,71 0 10E 46 1 40 5 0 2 42 2 0 66,7 4,89 -85,71 0 11C 50 2 47 1 0 2 47 1 0 0 0 0 0 11G 45 2 41 2 0 3 41 1 0 40 0 -66,7 0 PTDT Néi Tró 10A 45 3 41 1 0 4 40 1 0 28,57 -2,47 0 0 10B 45 4 39 2 0 4 40 1 0 0 2,53 -66,7 0 Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy, khi ®­îc quan t©m cña l·nh ®¹o; ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ vÒ nguån lùc, vÒ gi¸o viªn cã tr×nh ®é vµ cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ ho¹t ®éng TDTT; th­êng xuyªn n©ng cÊp vµ mua s¾m míi c¬ së vËt chÊt, s©n b·i tËp luyÖn; t¨ng c­êng c«ng t¸c ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi; n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, häc sinh vÒ t¸c dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT cña häc sinh ngoµi c¸c buæi tËp thÓ dôc chÝnh khãa trªn líp c¸c em cßn ®­îc tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ th­êng xuyªn, cho thÊy kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®· ®­îc c¶i thiÖn. Sè em häc sinh ®¹t lo¹i giái ®· t¨ng lªn, sè em xÕp lo¹i trung b×nh ®· gi¶m. Qua ®©y cho thÊy, tuy chØ ¸p dông trong mét thêi gian ng¾n nh­ng c¸c gi¶i ph¸p ®­îc ®­a vµo thö nghiÖm ®¹t hiÖu qu¶ râ rÖt, c¸c chØ tiªu vÒ thÓ lùc t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ häc tËp m«n thÓ dôc cña häc sinh ®­îc c¶i thiÖn theo chiÒu h­êng tèt. IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn a/ Gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét trong bèn tiªu chuÈn gi¸o dôc con ng­êi toµn diÖn (®øc, trÝ, thÓ, mü) cña nÒn gi¸o dôc n­íc ta. Gi¸o dôc thÓ chÊt tèt, kh«ng chØ gióp häc sinh cã søc khoÎ, cßn cã søc bÒn, sù dÎo dai b¶o ®¶m chÊt l­îng c¸c tiÕt häc chÝnh khãa, mµ cßn rÌn luyÖn cho häc sinh tinh thÇn ®oµn kÕt, sèng v× tËp thÓ. Gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét ngµnh khoa häc chuyªn nghiªn cøu nh÷ng quy luËt vÒ ph­¬ng tiÖn, ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®iÒu khiÓn sù ph¸t triÓn thÓ chÊt con ng­êi mét c¸ch cã chñ ®Þnh. Còng nh­ c¸c m«n häc v¨n ho¸ kh¸c, m«n GDTC n»m trong tæng thÓ cña gi¸o dôc ë tr­êng phæ th«ng. Muèn cã søc khoÎ kh«ng chØ cÇn cã dinh d­ìng vµ vÖ sinh tèt mµ cÇn ph¶i biÕt kiªn tr× luyÖn tËp TDTT. §ã lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc nh»m gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ lµm thÕ nµo n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc “ TrÝ ãc vµ thÓ lùc” cho häc sinh. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè vÒ tr×nh ®é hiÓu biÕt, tr×nh ®é kü chiÕn thuËt, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, ý trÝ th× thÓ lùc lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña con ng­êi. b/ Qua nghiªn cøu ®Ò tµi chän ®­îc 7 gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cña tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n ®ã lµ: - Më réng h×nh thøc thi ®Êu nhµ tr­êng. - T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn  - Tæ chøc líp häc, mét giê häc GDTC - TËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã - KhÝch lÖ, ®éng viªn vµ khen th­ëng - N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸ - N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh. c/ Qua 5 th¸ng øng dông 7 gi¶i ph¸p ®· lùa chän, kÕt qu¶ ph¸t triÓn mét sè tè chÊt thÓ lùc c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt, sè em cã ®iÓm thÓ dôc ®¹t lo¹i giái ®· t¨ng so víi n¨m häc 2006-2007. VÝ dô nh­ ë tr­êng THPT B¾c K¹n: n¨m häc 2006-2007 cã 5 häc sinh giái m«n thÓ dôc n¨m 2007-2008 ®· t¨ng lªn 6 (t¨ng 18,18%) em vµ sè em cã ®iÓm trung b×nh m«n thÓ dôc ®· gi¶m. 4.2. KiÕn nghÞ - §Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n, Së GD&§T, c¸c tr­êng THPT trªn toµn tØnh tiÕp tôc quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a ®Çu t­ vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho tËp luyÖn; t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®­îc ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tham gia c¸c líp tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô, tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh tham quan häc tËp kinh nghiÖm trªn ®Þa bµn tØnh vµ c¸c tØnh kh¸c. §ång thêi nªn khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña gi¸o viªn vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Cã thªm nhiÒu chÝnh s¸ch ®·i ngé cho gi¸o viªn thÓ dôc còng nh­ khen th­ëng th­êng xuyªn vµ kÞp thêi c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, thi ®ua, häc tËp, thi ®Êu thÓ thao. * §Ò nghÞ nhµ tr­êng phèi hîp víi gia ®×nh häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em cã thÓ tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. T¨ng c­êng phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng chñ qu¶n còng nh­ c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ®Ó huy ®éng mäi nguån lùc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt hoÆc m­în c¸c ®Þa ®iÓm ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó c¸c nhµ tr­êng cã s©n b·i phôc vô häc sinh tËp luyÖn. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c gi¶i thi ®Êu, giao h÷u qua ®ã ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt vµ t¹o m«i tr­êng thi ®Êu cho c¸c em. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¹m §×nh BÈm, §Æng §×nh Minh, Gi¸o tr×nh qu¶n lý TDTT, NXB TDTT, Hµ Néi 2. Ph¹m §×nh BÈm, Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý TDTT, NXB TDTT Hµ Néi; 3. NguyÔn TuÊn Dòng, §ç Minh Hîp (2002) Tõ ®iÓn qu¶n lý x· héi. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; 4. ChØ thÞ 133/CT- TTg ngµy 07/3/1995 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 5. ChØ thÞ sè 36/CT- TW ngµy 24/3/1994 cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ c«ng t¸c TDTT trong giai ®o¹n míi; 6. Ph¹m V¨n §ång, Ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, mét ph­¬ng ph¸p v« cïng quý b¸u, T¹p chÝ nghiªn cøu gi¸o dôc sè 12 n¨m 1994; 7. NguyÔn TuÊn Dòng, §ç Minh Hîp (2002) Tõ ®iÓn qu¶n lý x· héi. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; 8. Ph¹m Minh H¹c vµ nhiÒu t¸c gi¶, Gi¸o dôc thÕ giíi ®i vµo thÕ kû21 NXB ChÝnh trÞ Quèc gia HN 2002; 9. HiÕn ph¸p N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; 10. HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; 11. Héi ®ång Quèc gia chØ ®¹o biªn so¹n Tõ ®iÓn B¸ch Khoa ViÖt Nam(2002). Tõ ®iÓn B¸ch Khoa 2. NXB Tõ ®iÓn B¸ch Khoa Hµ Néi; 12. Lª Nguyªn Long, Ph­¬ng ph¸p hay néi dung quyÕt ®Þnh chÊt l­îng d¹y häc , T¹p trÝ gi¸o dôc sè 14 n¨m 2003; 13. LuËt gi¸o dôc 2005 14. Mét sè v¨n b¶n chÕ ®é chÝnh s¸ch TDTT (2000) NXB TDTT Hµ Néi; 15. NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII vÒ GD&§T vµ khoa häc c«ng nghÖ; 16. TrÇn KiÒu, ViÖn tr­ëng ViÖn KHGD, Tãm t¾t mét sè vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc; 17. NguyÔn Ngäc Quang, B¶n chÊt qu¸ tr×nh d¹y häc; 18. Quèc héi kho¸ 9, NghÞ quyÕt vÒ ®æi míi vÒ Gi¸o dôc phæ th«ng; 19. QuyÕt ®Þnh sè 329/Q§ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña Tr­êng Trung häc phæ th«ng; 20. QuyÕt ®Þnh sè 1635/Q§-UBND ngµy 08/9/2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c K¹n; 21. QuyÕt ®Þnh sè 07/2007/Q§ - BGD§T ngµy 02/4/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 22. Tµi liÖu tËp huÊn c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa míi Bé GD&§T - 2002; 23. L©m Quang Thµnh, Bïi Träng To¹i (2002), tÝnh chu kú trong huÊn luyÖn thÓ thao, NXB TDTT, Hµ Néi; 24. NguyÔn To¸n, Ph¹m Danh Tèn, Lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr­êng häc, NXB TDTT, Hµ Néi; 25. NguyÔn To¸n, Ph¹m Danh To¸n (1993), Lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p TDTT NXB TDTT; 26. Lª V¨n Th¬, §ång V¨n TriÖu, Lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ thao, NXB TDTT, Hµ Néi; 27. NguyÔn §øc V¨n, Nguyªn T¾c thèng kª trong TDTT, NXB TDTT, Hµ Néi; 28. Lª V¨n Xem, Lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p TDTT, NXB TDTT, Hµ Néi. UBDN tØnh b¾c k¹n Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Sè: 18/ GD&§T – GDTrH V/v tr­ng cÇu ý kiÕn ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc ThÓ chÊt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¾c K¹n, ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2007 KÝnh göi: C¸c tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè, PTDT Néi TrótØnh B¾c K¹n §Ó t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì Phßng Gi¸o dôc Trung häc cã c¬ së tham m­u cho Ngµnh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ThÓ chÊt khèi c¸c tr­êng PTTH trªn ®Þa bµn toµn tØnh, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o B¾c K¹n tr­ng cÇu ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh vÒ néi dung qu¶n lý vµ gi¶ng d¹y thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng ®èi víi 04 tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè, PTDT Néi TrótØnh. 1. §èi t­îng tr­ng cÇu ý kiÕn: - HiÖu tr­ëng, Phã hiÖu tr­ëng, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n. - Gi¸o viªn thÓ dôc. 2. Néi dung tr­ng cÇu ý kiÕn: Gåm 02 mÉu phiÕu dµnh cho c¸c ®èi t­îng sau: - MÉu sè 1: Dµnh cho HiÖu tr­ëng, Phã hiÖu tr­ëng, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n. - MÉu sè 2: Dµnh cho gi¸o viªn thÓ chÊt (tÊt c¶ gi¸o viªn d¹y thÓ dôc). 3. Tæ chøc thùc hiÖn: Së göi C«ng v¨n nµy, ®Ò nghÞ l·nh ®¹o c¸c tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè, PTDT Néi TrótØnh triÓn khai phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn ®Õn c¸c ®èi t­îng ®iÒu tra vµ thu phiÕu göi l¹i Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tr­íc ngµy 20/01/2008. Ng­êi nhËn «ng §oµn V¨n H­¬ng - Phßng Gi¸o dôc Trung häc. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, nÕu cã g× v­íng m¾c xin liªn hÖ trùc tiÕp víi «ng §oµn V¨n H­¬ng (§T: 0912 740 893) ®Ó ®­îc gióp ®ì ./. N¬i nhËn: - Nh­ kÝnh göi (T/h); - L­u GDTrH. KT. GI¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Lª V¨n Trang Phô lôc 2: PhiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn VÒ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc ThÓ chÊt (Dµnh cho Gi¸o viªn ThÓ chÊt c¸c tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè vµ PTDT Néi Tró tØnh) §Ó gióp Phßng Gi¸o dôc Trung häc (Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) nghiªn cøu gi¶i ph¸p t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc Gi¸o dôc ThÓ chÊt ®èi víi häc sinh Trung häc phæ th«ng trªn ®Þa bµn tØnh nhµ, xin ®ång chÝ vui lßng cho biÕt: 1. §Ò nghÞ ®ång chÝ ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc líp 10 vµ líp 11 THPT b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng: Néi dung ch­¬ng tr×nh Hîp lý Kh«ng hîp lý Nh÷ng néi dung cÇn ®iÒu chØnh cho hîp lý Nh÷ng néi dung cÇn bæ sung (nÕu cã) Líp 10 Ch­¬ng 1: Nguyªn t¾c (2 tiÕt) Ch­¬ng 2: ThÓ dôc (8 tiÕt) Ch­¬ng 3: Ch¹y ng¾n (6 tiÕt) Ch­¬ng 4: Ch¹y bÒn (6 tiÕt) Ch­¬ng 5: NhËy cao (8 tiÕt) Ch­¬ng 6: §¸ cÇu (6 tiÕt) Ch­¬ng 7: CÇu l«ng (6 tiÕt) Ch­¬ng 8: M«n thÓ thao tù chän (20 tiÕt) ¤n tËp, kiÓm tra (8 tiÕt) Líp 11 Ch­¬ng 1: Nguyªn t¾c (2 tiÕt) Ch­¬ng 2: ThÓ dôc (7 tiÕt) Ch­¬ng 3: Ch¹y tiÕp søc (5 tiÕt) Ch­¬ng 4: Ch¹y bÒn (5 tiÕt) Ch­¬ng 5: NhÈy xa (6 tiÕt) Ch­¬ng 6: NhÈy cao (6 tiÕt) Ch­¬ng 7: §¸ cÇu (5 tiÕt) Ch­¬ng 8: CÇu l«ng (6 tiÕt) Ch­¬ng 9: M«n thÓ thao tù chän (20 tiÕt) ¤n tËp, kiÓm tra (8 tiÕt) 2. §Ò nghÞ ®ång chÝ ®¸nh gi¸ vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ tr­êng trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc líp 10 THPT b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng: Néi dung §ñ ThiÕu §¸p øng yªu cÇu d¹y häc Kh«ng ®¸p øng yªu cÇu d¹y häc S©n tËp ThiÕt bÞ, ®å dïng cho häc sinh häc tËp S¸ch Gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn Tµi liÖu tham kh¶o §/c cho biÕt nh÷ng gi¶i ph¸p mµ nhµ tr­êng (c¸ nh©n ®ång chÝ) ®· sö dông ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc: 3. §Ò nghÞ cho biÕt khi so¹n gi¸o ¸n, ®ång chÝ ®· c¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu nµo d­íi ®©y, ®ång chÝ ®¸nh gi¸ theo møc ®é cÇn thiÕt (®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng). Néi dung Cã Kh«ng RÊt cÇn thiÕt Kh«ng c©n thiÕt C¨n c­ kÕ ho¹ch d¹y häc, SGK, tµi liÖu tham kh¶o cho bµi häc. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn s©n tËp, trang thiÕt bi d¹y häc. C¨n cø vµo ®¨c ®iÖm, néi dung häc, thùc tr¹ng nhËn thøc, søc khoÎ vµ thÓ lùc cña häc sinh C¨n cø vµo x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng liªn quan ®Õn bµi häc mµ häc sinh ®· cã, nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng cÇn h×nh thµnh 4. §ång chÝ tù ®¸nh gi¸ vÒ giê häc cña b¶n th©n theo c¸c møc ®é Tèt, Kh¸, Trung b×nh, YÕu cña c¸c chØ tiªu trong giê d¹y b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng. Néi dung Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu §¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh hÖ thèng cña c¸c néi dung d¹y häc (KiÕn thøc, kü n¨ng, tr×nh tù s¾p xÕp néi dung gi¶ng d¹y hîp lý, ®¶m b¶o nguyªn t¾c d¹y häc vµ gi¸o dôc) §¶m b¶o tæ chøc lªn líp vµ tiÕn hµnh néi dung ®óng kÕ ho¹ch, s¾p xÕp néi dung tËp luyÖn hîp lý, ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng cña häc sinh Thùc hiÖn tèt viÖc gi¸o vµ dôc gi¸o d­ìng, n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o, gióp ®ì vµ söa ch÷a kÞp thêi sai sãt, ®iÒu chØnh l­îng vËn ®éng hîp lý. §¸nh gÝa ®­îc th¸i ®é, hµnh vi cña häc sinh th«ng qua ho¹t ®éng häc tËp Sö dông thêi gian h÷u Ých, l­îng vËn ®«ng, mËt ®é vËn ®éng Sö dông linh ho¹t, hîp lý c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®éng t¸c vµ gi¸o dôc tè chÊt vËn ®éng Båi d­ìng cho häc sinh kü n¨ng tù häc, tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, khuyÕn khÝch tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh. Sö dông c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ truyÒn th«ng vµ hiÖn ®¹i mét c¸ch hiÖu qu¶, t¹o kh«ng gian d¹y häc hÊp dÉn. Møc ®é hoµn thµnh môc tiªu d¹y häc trong tiÕt d¹y. 5. §¸nh gi¸ vÒ tay nghÒ cña b¶n th©n (tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô s­ ph¹m) b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng. Tr×nh ®é chuyªn m«n NghiÖp vô Giái Kh¸ TB YÕu V÷ng vµng §¹t Cßn yÕu 6. §ång chÝ cho biÕt: - Nh÷ng h×nh thøc khÝch lÖ, ®éng viªn, khen th­ëng cho nh÷ng häc sinh ®¹t thµnh tÝch trong thi ®Êu vµ thµnh tÝch trong häc tËp. - Nh÷ng h×nh thøc ngo¹i kho¸ ®· sö dông ®Ó n©ng cao chÊt l­îng giê häc néi khãa. - §ång chÝ cã nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt. Xin tr©n träng c¶m ¬n vµ ®Ò nghÞ ®ång chÝ cho biÕt: C«ng t¸c ®¶m nhiÖm: Sè n¨m c«ng t¸c: Tr×nh ®é ®µo t¹o: Phô lôc 3: PhiÕu thèng kª VÒ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc ThÓ chÊt (Dµnh cho l·nh ®¹o vµ tæ tr­ëng chuyªn m«n c¸c tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè vµ PTDT Néi Tró tØnh ) §Ó gióp ®ì phßng gi¸o dôc Trung häc (Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) nghiªn cøu gi¶i ph¸p t¸c ®éng vµo giê häc Gi¸o dôc ThÓ chÊt ®èi víi häc sinh Trung häc phæ th«ng trªn ®Þa bµn tØnh nhµ, xin ®ång chÝ vui lßng cho biÕt: 1. §Ò nghÞ ®ång chÝ ®¸nh gi¸ vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ tr­êng trong viÖc thùc hiÖn m«n ThÓ dôc líp 10 vµ líp 11 THPT b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « t­¬ng øng: Néi dung §ñ ThiÕu §¸p øng yªu cÇu d¹y häc Kh«ng ®¸p øng yªu cÇu d¹y häc S©n tËp ThiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc cho häc sinh ThiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc cho gi¸o viªn S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn Tµi liÖu tham kh¶o §/c cho biÕt nh÷ng gi¶i ph¸p mµ nhµ tr­êng (c¸ nh©n ®ång chÝ) ®· sö dông ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc. 2. Thèng kª tr×nh ®é gi¸o viªn m«n ThÓ dôc vña nhµ tr­êng. Tæng sè gi¸o viªn thÓ chÊt §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp 3. §¸nh gi¸ vÒ tay nghÒ (Tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña ®éi ngò gi¸o viªn thÓ chÊt cña nhµ tr­êng). Tr×nh ®é chuyªn m«n NghiÖp vô Giái Kh¸ TB YÕu V÷ng vµng §¹t Cßn yÕu Sè l­îng Tû lÖ 4. §Ò nghÞ ®ång chÝ ®¸nh gi¸ vÒ mét sè néi dung víi bé m«n ThÓ dôc. - §¸nh gi¸ vÒ sù quan t©m cña l·nh ®¹o tr­êng víi bé m«n ThÓ dôc. - Nh÷ng h×nh thøc ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o viªn ®¹t thµnh tÝch trong gi¶ng d¹y vµ båi d­ìng häc sinh n¨ng khiÕu. - ViÖc phèi hîp víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó cã c¬ së vËt chÊt phôc vô t«t h¬n cho c«ng t¸c Gi¸o dôc ThÓ chÊt. - Nh÷ng h×nh thøc mµ nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn ®Ó båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho gi¸o viªn ThÓ dôc. - §Ò xuÊt h×nh thøc tæ chøc cho gi¸o viªn ThÓ chÊt ®i häc tËp kinh nghiÖm. 5. KÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n ThÓ dôc cña häc sinh khèi 10 n¨m häc 2006 – 2007 vµ khèi 11 häc kú 2007 – 2008. N¨m häc Líp Tæng sè HS Giái Kh¸ TB YÕu 2006-2007 10 2007-2008 10 11 Xin tr©n träng c¶m ¬n vµ ®Ò nghÞ ®ång chÝ cho biÕt. C«ng t¸c ®¶m nhiÖm: Tr×nh ®é ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô qu¶n lý: Phô lôc 4: PhiÕu pháng vÊn VÒ viÖc lùa chän gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh Trung häc phæ th«ng tØnh B¾c K¹n (Dµnh cho c¸n bé gi¸o viªn 4 tr­êng THPT: B¾c K¹n, Na R×, Béc Bè, PTDT Néi Tró tØnh) Anh (chÞ) xin vui lßng ®¸nh dÊu x vµo mçi « t­¬ng øng víi mçi c©u tr¶ lêi cña m×nh (mçi sù lùa chän t­¬ng øng víi mét dÊu x) Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1/ Bæ sung c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 2/ Më réng h×nh thøc thi ®Êu nhµ tr­êng? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 3/ So¹n gi¸o ¸n vµ c¸ch thøc thùc hiÖn mét gi¸o ¸n? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 4/ T¨ng c­êng ®é tËp luyÖn? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 5/ Tæ chøc líp häc vµ mét giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 6/ TËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 7/ KhÝch lÖ, déng viªn, khen th­ëng? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 8/ N©ng cao kh¶ n¨ng tù tËp ngo¹i kho¸? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 9/ Hç trî, ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o viªn? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 10/ X©y dùng míi c¬ së vËt chÊt? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý 11/ N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh? ¨ §ång ý ¨ Kh«ng ®ång ý danh môc s¬ ®å, b¶ng Trang Môc lôc Trang ®Æt vÊn ®Ò 1 Ch­¬ng I: MôC §ÝCH - NHIÖM Vô - PH¦¥NG PH¸P 4 Vµ Tæ CHøC NGHI£N CøU 4 1.1. Môc ®Ých nghiªn cøu. 4 1.2. NhiÖm vô nghiªn cøu. 4 1.2.1. NhiÖm vô 1 4 1.2.2. NhiÖm vô 2 4 1.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 5 1.3.1. Ph­¬ng ph¸p ®äc, ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu tham kh¶o. 5 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p Pháng vÊn - To¹ ®µm. 5 1.3.3. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t s­ ph¹m. 5 1.3.4. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m. 6 1.3.5. Ph­¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª. 6 1.3.6. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia. 7 1.4. Tæ chøc nghiªn cøu. 7 1.4.1. Thêi gian nghiªn cøu. 7 1.4.1.1. Giai ®o¹n 1 7 1.4.1.2. Giai ®o¹n 2 7 1.4.1.3. Giai ®o¹n 3 . 8 1.4.2. §èi t­îng nghiªn cøu. 8 1.4.3. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. 8 cH¦¥NG II: TæNG QUAN C¸C VÊN §Ò NGHI£N CøU. 9 2.1. Mét sè quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 9 2.1.1. Quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng cña §¶ng vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt. 9 1.1.2. Quan ®iÓm Nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt. 12 2.2. Nh÷ng quan ®iÓm, gi¶i ph¸p vµ ®Þnh h­íng vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn ThÓ dôc thÓ thao cña tØnh B¾c K¹n. 16 2.2.1. §èi víi Së ThÓ dôc ThÓ thao tØnh B¾c K¹n. 16 2.2.2. §èi víi Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o B¾c K¹n 17 2.3. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi nghiªn cøu. 18 2.3.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý. 18 2.3.2. Qu¶n lý gi¸o dôc 20 2.3.2.1. Kh¸i niÖm Qu¶n lý gi¸o dôc. 20 2.3.2.2. Qu¶n lý tr­êng häc 21 2.3.3. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc 23 2.3.3.1. Kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. 23 2.3.3.2. Kh¸i niÖm ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt. 24 2.3.4. Kh¸i niÖm gi¶i ph¸p. 26 2.3.5. Kh¸i niÖm Gi¸o dôc thÓ chÊt 26 2.4. Gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng. 28 2.4.1. NhiÖm vô cña gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng 28 2.4.2. Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr­êng häc. 31 2.5. §Æc ®iÓm t©m lý, sinh lý cña häc sinh Trung häc phæ th«ng. 31 2.5.1. §Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh THPT. 32 2.5.2. §Æc ®iÓm sinh lý häc sinh Trung häc phæ th«ng. 33 2.6. Qu¶n lý giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr­êng Trung häc phæ th«ng. 35 Ch­¬ng III: KÕT QU¶ NGHI£N CøU 38 3.1. Thùc tr¹ng giê häc Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng giê häc ®èi víi hÖ thèng tr­êng THPT tØnh B¾c K¹n. 38 3.1.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vµ sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tØnh B¾c K¹n. 38 3.1.1.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn, lÞch sö, d©n c­ vµ kinh tÕ - x· héi. 38 3.1.1.2. Kh¸i qu¸t chung vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 42 3.2. X©y dùng gi¶i ph¸p ®Ó t¸c ®éng vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cña hÖ thèng tr­êng THPT tØnh B¾c k¹n. 69 3.2.1. C¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng gi¶i ph¸p. 69 3.2.1.1. Môc tiªu, nhiÖm vô bé m«n thÓ dôc ®· cã sù ®æi míi, ®ßi hái ph¶i ®æi míi PPDH: 69 3.2.1.2. X¸c ®Þnh quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc chung vµ gi¸o dôc thÓ chÊt nãi riªng. 70 3.2.2. KÕt qu¶ pháng vÊn vµ lùa chän c¸c gi¶i ph¸p. 78 3.3.3. øng dông gi¶i ph¸p. 80 3.3.4. KÕt qu¶ øng dông gi¶iph¸p 84 IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 88 4.1. KÕt luËn 88 4.2. KiÕn nghÞ 89 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 90 Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn.doc