Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm enzym thủy phân trong sản xuất nước ép carrot

MỤC LỤC Nội dung Trang - Lời cảm ơn - Danh mục chữ viết tắt - Danh mục các bảng - Danh mục các hình - Danh mục các sơ đồ - PHẦN 1: MỞ ĐẦU . 1 - PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Giới thiệu về carrot: 3 2.1.1 Phân loại . 3 2.1.2 Mô tả cây 3 2.1.3 Phân bố và tình hình xuất nhập khẩu carrot . 5 2.1.4 Đặc tính sinh học carrot 7 2.1.5 Bảo quản carrot: . 8 2.1.5.1 Bảo quản trong kho ở nhiệt độ thường 8 2.1.5.2 Bảo quản trong kho lạnh 8 2.1.5.3 Bảo quản bằng hóa chất 9 2.1.6 Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của carrot 9 2.1.7 Công dụng của carrot và nước carrot 11 2.1.8 Chế biến carrot sau thu hoạch 13 2.1.8.1 Quy trình sản xuất nước carrot . 13 2.1.8.2 Thuyết minh quy trình sản xuất nước carrot 15 2.2 Enzym pectinase . . 18 2.2.1 Định nghĩa . 18 2.2.2 Cơ chất 19 2.2.3 Phân loại . 20 2.3 Enzym cellulase . 23 2.3.1 Định nghĩa . 23 2.3.2 Cơ chất 23 2.3.3 Phân loại . 24 2.4 Enzym hemicellulase . 25 2.4.1 Định nghĩa . 25 2.4.2 Cơ chất 25 2.4.3 Phân loại . 26 2.5 Một số nghiên cứu mới về Công Nghệ sản xuất nước carrot và ứng dụng enzym thủy phân trong Công Nghệ nầy . 27 2.5.1 Công Nghệ sản xuất nước carrot . 27 2.5.1.1 Nghiên cứu sử dụng phương pháp trường điện từ cao áp (High voltage electrostatic field_HVEF) trong sản xuất nước carrot để kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm 27 2.5.1.2 Sử dụng xung điện trong quy trình thu nhận nước carrot để làm tăng hiệu suất thu hồi chất chiết . 28 2.5.1.3 Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến quá trình chuyển hóa dạng cis-trans của β−caroten trong sản phẩm nước carrot . 28 2.5.1.4 Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng amino acid trong nước carrot cô đặc trong quá trình bảo quản 30 2.5.1.5 Nghiên cứu sử dụng các phụ gia để làm giảm độ đục, độ nhớt và các chất cặn trong nước carrot . 30 2.5.2 Nghiên cứu ứng dụng enzym trong quá trình sản xuất nước carrot 31 2.5.2.1 Nghiên cứu sử dụng pectinase cố định để xử lí puree carrot 32 2.5.2.2 Sử dụng chế phẩm cellulase và pectinase để làm tăng hiệu suất trích li carotenoid từ carrot 32 - PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP: . 34 3.1 Vật liệu 34 3.1.1 Carrot 34 3.1.2 Chế phẩm enzym . . 34 3.1.2.1 Pectinase: Pectinex Ultra SP_L . 34 3.1.2.2 Hemicellulase: Vizcozym L . 34 3.1.2.3 Cellulase: Cellulast 1.5L 35 3.2 Phương pháp phân tích 35 3.2.1 Phương pháp xác định độ ẩm (phương pháp sấy khô) 35 3.2.2 Phương pháp xác định đường tổng 35 3.2.3 Định lượng đường khử theo phương pháp Miller 37 3.2.4 Phương pháp xác định pectin 38 3.2.5 Phương pháp xác định cellulose . 39 3.2.6 Phương pháp xác định lipid . 40 3.2.7 Xác định protein theo phương pháp Bradford 41 3.2.8 Phương pháp xác định độ tro 42 3.2.9 Xác định vitamin C: bằng phương pháp chuẩn độ iod 43 3.2.10 Phương pháp xác định độ chua . 44 3.2.11 Phương pháp xác định pH . 45 3.2.12 Xác định nồng độ chất khô bằng phương pháp khúc xạ kế . 45 3.2.13 Phương pháp đánh giá cảm quan 45 3.3 Sơ đồ nghiên cứu . 46 3.3.1 Nội dung nghiên cứu . 47 3.3.2 Phân bố thí nghiệm . 48 3.3.2.1 Sử dụng 1 chế phẩm enzym . 48 + Thí nghiệm 1: Sử dụng chế phẩm pectinase 48 + Thí nghiệm 2: Sử dụng chế phẩm hemicellulase . 50 + Thí nghiệm 3: Sử dụng chế phẩm cellulase . 51 3.3.2.2 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym 52 +Thí nghiệm 4: Sử dụng kết hợp chế phẩm pectinase và hemicellulase . 52 +Thí nghiệm 5: Sử dụng kết hợp chế phẩm pectinase và cellulase . 53 +Thí nghiệm 6: Sử dụng kết hợp chế phẩm hemicellulase và cellulase . 54 3.3.2.3 Thí nghiệm 7: Sử dụng kết hợp 3 chế phẩm pectinase, hemicellulase và cellulase 56 3.3.2.4 Thí nghiệm 8: Xác định công thức phối chế 57 - PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN: . . 59 4.1 Nguyên liệu . 59 4.2 Nghiên cứu quá trình xử lí carrot đã xay với từng loại chế phẩm enzym . 60 4.2.1 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm pectinase đến quá trình thu nhận nước carrot . 60 4.2.1.1 Khảo sát ảnh hưởng pH xúc tác của enzym Pectinex Ultra SP_L đến quá trình thu nhận nước carrot . 60 4.2.1.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ xúc tác của enzym Pectinex Ultra SP_L đến quá trình thu nhận chất chiết 63 4.2.1.3 Khảo sát ảnh hưởng thời gian phản ứng của enzym Pectinex Ultra SP_L đến quá trình thu nhận nước carrot . 65 4.2.1.4 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm Pectinex Ultra SP_L sử dụng đến quá trình thu nhận nước carrot 67 4.2.2 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm hemicellulase đến quá trình thu nhận nước carrot 70 4.2.2.1 Khảo sát ảnh hưởng pH xúc tác của enzym Viscozym L đến quá trình thu nhận nước carrot . 70 4.2.2.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ xúc tác của enzym Viscozym L đến quá trình thu nhận nước carrot . 73 4.2.2.3 Khảo sát ảnh hưởng thời gian xúc tác của enzym Viscozym L đến quá trình thu nhận nước carrot . 75 4.2.2.4 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Viscozym L xúc tác đến quá trình thu nhận nước carrot . 78 4.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm cellulase đến quá trình thu hồi nước carrot . 81 4.2.3.1 Khảo sát ảnh hưởng pH xúc tác của enzym Cellulast 1.5 L đến quá trình thu hồi nước carrot . 81 4.2.3.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ xúc tác của enzym Cellulast 1.5 L đến quá trình thu hồi nước carrot 83 4.2.3.3 Khảo sát ảnh hưởng thời gian xúc tác của enzym Cellulast 1.5 L đến quá trình thu hồi nước carrot 85 4.2.3.4 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm Cellulast 1.5 L đến quá trình thu hồi nước carrot . 88 4.2.4 Tóm tắt kết quả khảo sát xử lí nguyên liệu carrot khi sử dụng chế phẩm enzym dạng đơn 90 4.3 Nghiên cứu quá trình xử lí nước ép carrot khi sử dụng tổ hợp 2 chế phẩm enzym 91 4.3.1 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym: pectinase và hemicellulase . 91 4.3.1.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp 91 4.3.1.2 Chọn thời gian thủy phân . 93 4.3.2 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym: pectinase và cellulase . 94 4.3.2.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp 94 4.3.2.2 Chọn thời gian thủy phân . 96 4.3.3 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm hemicellulase và cellulase 97 4.3.3.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp 97 4.3.3.2 Chọn thời gian thủy phân . 98 4.3.4 Kết luận chung . . 99 4.4 Nghiên cứu quá trình xử lí carrot khi sử dụng tổ hợp 3 chế phẩm enzym . 100 4.4.1 Chọn hàm lượng 3 chế phẩm enzym thủy phân khi sử dụng kết hợp . 100 4.4.2 Chọn thời gian thủy phân khi sử dụng kết hợp 3 chế phẩm enzym . 101 4.5 Xác định công thức phối chế tạo sản phẩm nước carrot . 103 4.5.1. Xác định hàm lượng đường saccharose cần bổ sung cho sản phẩm nước carrot . 103 4.5.2 Xác định hàm lượng acid citric cần bổ sung vào sản phẩm nước carrot . 104 - PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: 106 5.1 Kết luận chung 106 5.2 Đề nghị 108 - PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO: 109 - PHẦN 7: PHỤ LỤC 117

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm enzym thủy phân trong sản xuất nước ép carrot, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
117 PHẦN 7: PHỤ LỤC 7.1 Hình ảnh minh họa: Hình 5.1. Sản phẩm nước carrot 118 7.2 Bảng phụ thí nghiệm cảm quan: 7.2.1 Cảm quan theo hàm lượng đường: Bảng 7.1: Thí nghiệm cảm quan theo hàm lượng đường Hạng của sản phẩm STT Họ và tên Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 1 Đào Tuấn An 4 1 2 3 2 Huỳnh Ngọc Kim Anh 1 2 3 4 3 Huỳnh Kim Phụng 4 1 2 3 4 Trần Huỳnh Nghĩa 4 3 1 2 5 Bùi Ngọc Mỹ Dung 4 2 1 3 6 Nguyễn Đức Hải 4 3 1 2 7 Lý Bội Trinh 4 3 1 2 8 Lê Thị Trúc Hiền 4 2 1 4 9 Đoàn Thiên Phúc 4 3 1 2 10 Lê Trần Khánh Linh 4 2 3 1 11 Âu Mỹ Linh 3 2 1 4 12 Lí Hoàng Trí Nhân 4 3 2 1 13 Nguyễn Ngọc Hồng Loan 4 2 1 3 14 Đinh Thị Ngọc Trâm 3 2 1 4 15 Huỳnh Thiện Minh 3 2 4 1 Tổng số hạng 54 33 25 39 119 7.2.2 Cảm quan về độ chua: Bảng 7.2: Thí nghiệm cảm quan về độ chua Hạng của sản phẩm STT Họ và tên Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 1 Đào Tuấn An 2 1 3 4 2 Huỳnh Ngọc Kim Anh 3 2 1 4 3 Huỳnh Kim Phụng 3 4 2 1 4 Trần Huỳnh Nghĩa 4 3 2 1 5 Bùi Ngọc Mỹ Dung 2 4 3 1 6 Nguyễn Đức Hải 2 4 1 3 7 Lý Bội Trinh 1 3 2 4 8 Lê Thị Trúc Hiền 1 3 2 4 9 Đoàn Thiên Phúc 1 2 3 4 10 Lê Trần Khánh Linh 3 2 1 4 11 Âu Mỹ Linh 2 3 1 4 12 Lí Hoàng Trí Nhân 3 2 1 4 13 Nguyễn Ngọc Hồng Loan 3 4 1 2 14 Đinh Thị Ngọc Trâm 1 2 3 4 15 Huỳnh Thiện Minh 2 1 3 4 Tổng số hạng 33 40 29 48 120 Bảng 7.3: Giá trị F theo tiêu chuẩn Friedman Số mẫu thử (P) 3 4 5 3 4 5 Số người tham gia đánh giá (J) Mức ý nghĩa α=0.05 Mức ý nghĩa α=0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.00 6.50 6.40 6.33 6.00 6.25 6.22 6.20 6.54 6.16 6.00 6.14 6.40 6.00 7.00 7.50 7.80 7.60 7.62 7.65 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.80 8.53 8.80 8.98 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 - - 8.00 8.40 9.00 8.85 9.00 8.88 8.88 8.90 8.88 8.76 9.00 8.93 - 8.20 9.30 9.96 10.20 10.37 10.35 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 8.00 10.13 11.00 11.52 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 121 7.3 Xử lí số liệu: 7.3.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Pectinex Ultra SP_L sử dụng đến quá trình thu nhận nước carrot: 7.3.1.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Pectinex Ultra SP_L đến hiệu suất thu hồi chất chiết: Data file: _PECTINASE_ Title: ham luong_Hieu suat thu hồi chất chiết Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (HSTL) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 781.023 156.205 2458.639 0.0000 Within 12 0.762 0.064 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 781.785 Coefficient of Variation = 0.43% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 152.820 50.940 0.01 0.15 2 3.00 161.370 58.300 0.01 0.15 3 3.00 208.950 69.650 0.47 0.15 4 3.00 197.700 69.470 0.04 0.15 5 3.00 174.900 68.500 0.16 0.15 6 3.00 169.140 68.420 0.36 0.15 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1064.880 64.213 6.78 1.60 Within 0.25 Bartlett's test --------------- Chi-square = 25.692 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.06400 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 122 Least Significant Difference Test LSD value = 0.4501 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean 1 = 50.94 D Mean 3 = 69.65 A Mean 2 = 58.30 C Mean 4 = 69.47 A Mean 3 = 69.65 A Mean 5 = 68.50 B Mean 4 = 69.47 A Mean 6 = 68.42 B Mean 5 = 68.50 B Mean 2 = 58.30 C Mean 6 = 68.42 B Mean 1 = 50.94 D 7.3.1.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Pectinex Ultra SP_L đến độ brix: Data file: _PECTINASE_ Title: ham luong_Do Brix Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (Brix) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 3.024 0.605 43.552 0.0000 Within 12 0.167 0.014 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 3.191 Coefficient of Variation = 1.61% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 20.200 6.733 0.06 0.07 2 3.00 22.200 7.400 0.00 0.07 3 3.00 24.000 8.000 0.20 0.07 4 3.00 22.800 7.800 0.20 0.07 5 3.00 21.600 7.600 0.00 0.07 6 3.00 21.000 7.600 0.00 0.07 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 131.800 7.522 0.43 0.10 Within 0.12 Bartlett's test --------------- Chi-square = 46.763 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 123 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.01400 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.2105 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 6.730 D Mean 3 = 8.000 A Mean 2 = 7.400 C Mean 4 = 7.800 AB Mean 3 = 8.000 A Mean 5 = 7.600 BC Mean 4 = 7.800 AB Mean 6 = 7.600 BC Mean 5 = 7.600 BC Mean 2 = 7.400 C Mean 6 = 7.600 BC Mean 1 = 6.730 D 7.3.1.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Pectinex Ultra SP_L đến độ nhớt tương đối của nước carrot thu được: Data file: _PECTINASE_ Title: ham luong_Do nhot Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (do nhot) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 6.621 1.324 578.502 0.0000 Within 12 0.027 0.002 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 6.648 Coefficient of Variation = 0.99% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 17.180 5.727 0.04 0.03 2 3.00 15.150 5.050 0.01 0.03 3 3.00 14.790 3.870 0.03 0.03 4 3.00 11.580 4.930 0.07 0.03 5 3.00 12.810 4.930 0.03 0.03 6 3.00 15.390 5.130 0.07 0.03 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 86.900 4.940 0.63 0.15 Within 0.05 124 Bartlett's test --------------- Chi-square = 6.185 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.209 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.07956 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 5.730 A Mean 1 = 5.730 A Mean 2 = 5.050 B Mean 6 = 5.130 B Mean 3 = 3.870 C Mean 2 = 5.050 B Mean 4 = 4.930 B Mean 4 = 4.930 B Mean 5 = 4.930 B Mean 5 = 4.930 B Mean 6 = 5.130 B Mean 3 = 3.870 C 7.3.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Viscozym L sử dụng đến quá trình thu nhận nước carrot: 7.3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Viscozym L đến hiệu suất thu hồi chất chiết: Data file: _HEMICELLULASE_ Title: ham luong_HSTL Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 6. Variable 2 (HSTL) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 369.445 73.889 1914.226 0.0000 Within 12 0.463 0.039 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 369.909 Coefficient of Variation = 0.30% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 171.690 57.230 0.10 0.11 2 3.00 182.430 60.810 0.27 0.11 125 3 3.00 197.610 65.870 0.06 0.11 4 3.00 208.770 69.590 0.17 0.11 5 3.00 207.180 69.760 0.33 0.11 6 3.00 202.890 69.670 0.09 0.11 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1170.570 65.488 4.66 1.10 Within 0.20 Bartlett's test --------------- Chi-square = 6.541 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.150 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.3513 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 57.23 D Mean 4 = 69.59 A Mean 2 = 60.81 C Mean 5 = 69.76 A Mean 3 = 65.87 B Mean 6 = 69.67 A Mean 4 = 69.59 A Mean 3 = 65.87 B Mean 5 = 69.76 A Mean 2 = 60.81 C Mean 6 = 69.67 A Mean 1 = 57.23 D 7.3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Viscozym L đến độ brix nước carrot thu được: Data file: _HEMICELLULASE_ Title: HAM LUONG_BRIX Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 6. Variable 2 (BRIX) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 2.864 0.573 257.799 0.0000 Within 12 0.027 0.002 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 2.891 Coefficient of Variation = 0.63% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE 126 ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 21.000 7.000 0.00 0.03 2 3.00 22.000 7.333 0.12 0.03 3 3.00 23.400 7.800 0.00 0.03 4 3.00 24.600 8.200 0.00 0.03 5 3.00 22.800 8.200 0.00 0.03 6 3.00 21.600 8.000 0.00 0.03 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 135.400 7.755 0.41 0.10 Within 0.05 Bartlett's test --------------- Chi-square = 61.517 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero. This will cause a large Chi-Square value. Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.07956 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 7.000 E Mean 4 = 8.200 A Mean 2 = 7.330 D Mean 5 = 8.200 A Mean 3 = 7.800 C Mean 6 = 8.000 B Mean 4 = 8.200 A Mean 3 = 7.800 C Mean 5 = 8.200 A Mean 2 = 7.330 D Mean 6 = 8.000 B Mean 1 = 7.000 E 7.3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Viscozym L đến độ nhớt tương đối của nước carrot: Data file: _HEMICELLULASE_ Title: HAMLUONG_DONHOT Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 6. Variable 2 (DONHOT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 2.570 0.514 69.836 0.0000 127 Within 12 0.088 0.007 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 2.659 Coefficient of Variation = 1.69% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 17.000 5.667 0.06 0.05 2 3.00 16.080 5.360 0.02 0.05 3 3.00 15.150 5.050 0.05 0.05 4 3.00 13.400 4.467 0.19 0.05 5 3.00 14.550 4.850 0.05 0.05 6 3.00 15.450 4.870 0.00 0.05 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 91.630 5.045 0.40 0.09 Within 0.09 Bartlett's test --------------- Chi-square = 22.371 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero. This will cause a large Chi-Square value. Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.007000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.1488 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 5.670 A Mean 1 = 5.670 A Mean 2 = 5.360 B Mean 2 = 5.360 B Mean 3 = 5.050 C Mean 3 = 5.050 C Mean 4 = 4.470 E Mean 6 = 4.870 D Mean 5 = 4.850 D Mean 5 = 4.850 D Mean 6 = 4.870 D Mean 4 = 4.470 E 7.3.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Cellulast 1.5L đến quá trình thu nhận nước carrot: 7.3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Cellulast 1.5L đến hiệu suất thu hồi chất chiết: Data file: _CELLULASE_ Title: hamluong_HSTL Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 128 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (HSTL) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 450.750 90.150 18460.691 0.0000 Within 12 0.059 0.005 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 450.809 Coefficient of Variation = 0.13% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 134.100 44.700 0.07 0.04 2 3.00 144.900 48.300 0.09 0.04 3 3.00 153.300 51.100 0.10 0.04 4 3.00 180.120 55.200 0.05 0.04 5 3.00 166.920 55.440 0.05 0.04 6 3.00 162.900 55.640 0.03 0.04 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 942.240 51.730 5.15 1.21 Within 0.07 Bartlett's test --------------- Chi-square = 2.648 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.821 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.1258 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 44.70 F Mean 6 = 55.64 A Mean 2 = 48.30 E Mean 5 = 55.44 B Mean 3 = 51.10 D Mean 4 = 55.20 C Mean 4 = 55.20 C Mean 3 = 51.10 D Mean 5 = 55.44 B Mean 2 = 48.30 E Mean 6 = 55.64 A Mean 1 = 44.70 F 129 7.3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Cellulast 1.5L đến độ brix nước carrot: Data file: _CELLULASE_ Title: ham luong_Brix Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (Brix) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 2.766 0.553 97.096 0.0000 Within 12 0.068 0.006 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 2.834 Coefficient of Variation = 1.01% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 21.000 7.000 0.00 0.04 2 3.00 21.450 7.600 0.13 0.04 3 3.00 23.107 8.000 0.00 0.04 4 3.00 24.600 8.800 0.00 0.04 5 3.00 22.600 8.800 0.12 0.04 6 3.00 22.100 8.900 0.06 0.04 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 134.857 8.183 0.41 0.10 Within 0.08 Bartlett's test --------------- Chi-square = 36.357 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.1378 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean 1 = 7.000 D Mean 6 = 8.200 A Mean 2 = 7.600 C Mean 4 = 7.700 A Mean 3 = 8.000 B Mean 5 = 7.530 A 130 Mean 4 = 8.800 A Mean 3 = 7.370 B Mean 5 = 8.800 A Mean 2 = 7.150 C Mean 6 = 8.900 A Mean 1 = 7.000 D _ 7.3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chế phẩm enzym Cellulast 1.5L đến độ nhớt tương đối nước carrot: Data file: _CELLULASE_ Title: Ham luong_do nhot Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 6. Variable 2 (DN) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 2.599 0.520 104.794 0.0000 Within 12 0.060 0.005 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 2.659 Coefficient of Variation = 2.63% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 9.840 3.280 0.16 0.04 2 3.00 8.340 2.780 0.02 0.04 3 3.00 7.640 2.547 0.04 0.04 4 3.00 6.300 2.100 0.02 0.04 5 3.00 7.260 2.080 0.03 0.04 6 3.00 8.860 2.153 0.05 0.04 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 48.240 2.490 0.40 0.09 Within 0.07 Bartlett's test --------------- Chi-square = 12.218 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.000 Data File : _Keyboard_ Function : _RANGE_ Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.1258 at alpha = 0.050 131 Original Order Ranked Order Mean 1 = 3.280 A Mean 1 = 3.280 A Mean 2 = 2.780 B Mean 2 = 2.780 B Mean 3 = 2.550 C Mean 3 = 2.550 C Mean 4 = 2.100 D Mean 6 = 2.150 D Mean 5 = 2.080 D Mean 4 = 2.100 D Mean 6 = 2.150 D Mean 5 = 2.080 D 7.3.4 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym: pectinase và hemicellulase: 7.3.4.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp: Data file: PECTINASE + HEMICELLULASE Title:ham luong Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 21 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 21. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 6 2277.892 379.649 905954.061 0.0000 Within 14 0.006 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 20 2277.898 Coefficient of Variation = 0.03% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 153.590 51.087 0.02 0.01 2 3.00 170.300 56.767 0.02 0.01 3 3.00 226.400 64.170 0.03 0.01 4 3.00 230.110 68.150 0.03 0.01 5 3.00 238.920 74.200 0.01 0.01 6 3.00 230.190 75.300 0.03 0.01 7 3.00 222.600 75.640 0.02 0.01 ------------------------------------------------------------------ Total 21.00 1472.110 66.474 10.67 2.33 Within 0.02 Bartlett's test --------------- Chi-square = 2.203 Number of Degrees of Freedom = 6 Approximate significance = 0.900 DataFile : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 132 Error Degrees of Freedom = 14 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05538 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.09 G Mean 7 = 75.70 A Mean 2 = 56.77 F Mean 6 = 75.30 B Mean 3 = 64.17 E Mean 5 = 74.20 C Mean 4 = 68.15 D Mean 4 = 68.15 D Mean 5 = 74.20 C Mean 3 = 64.17 E Mean 6 = 75.30 B Mean 2 = 56.77 F Mean 7 = 75.64 A Mean 1 = 51.09 G 7.3.4.2 Chọn thời gian kết hợp: Data file: PECTINASE + HEMICELLULASE Title: Thoi gian Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 18. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 1388.566 277.713 657764.574 0.0000 Within 12 0.005 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 1388.571 Coefficient of Variation = 0.03% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 154.560 51.530 0.02 0.01 2 3.00 217.890 79.160 0.03 0.01 3 3.00 237.480 76.060 0.03 0.01 4 3.00 219.480 76.160 0.02 0.01 5 3.00 222.180 75.330 0.03 0.01 6 3.00 216.980 75.280 0.02 0.01 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1268.570 72.253 9.04 2.13 Within 0.02 Bartlett's test --------------- Chi-square = 1.446 Number of Degrees of Freedom = 5 133 Approximate significance = 0.957 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.1258 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.53 E Mean 2 = 79.16 A Mean 2 = 79.16 A Mean 4 = 76.16 B Mean 3 = 76.06 C Mean 3 = 76.06 C Mean 4 = 76.16 B Mean 5 = 75.53 D Mean 5 = 75.53 D Mean 6 = 75.28 D Mean 6 = 75.28 D Mean 1 = 51.53 E 7.3.5 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym: pectinase và cellulase: 7.3.5.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp: Data file: PECTINASE + CELLULASEµ Title: ham luong Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 21 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 21. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 6 1275.867 212.645 310122.020 0.0000 Within 14 0.010 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 20 1275.877 Coefficient of Variation = 0.04% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 153.260 51.087 0.03 0.02 2 3.00 200.700 66.900 0.04 0.02 3 3.00 208.440 69.400 0.02 0.02 4 3.00 210.210 70.070 0.03 0.02 5 3.00 229.860 73.072 0.02 0.02 6 3.00 221.830 73.943 0.02 0.02 7 3.00 219.220 74.123 0.03 0.02 ------------------------------------------------------------------ Total 21.00 1443.520 68.730 7.99 1.74 134 Within 0.03 Bartlett's test --------------- Chi-square = 2.263 Number of Degrees of Freedom = 6 Approximate significance = 0.894 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 14 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05538 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.09 G Mean 7 = 74.12 A Mean 2 = 66.90 F Mean 6 = 73.94 B Mean 3 = 69.40 E Mean 5 = 73.07 C Mean 4 = 70.07 D Mean 4 = 70.07 D Mean 5 = 73.07 C Mean 3 = 69.40 E Mean 6 = 73.94 B Mean 2 = 66.90 F Mean 7 = 74.12 A Mean 1 = 51.09 G 7.3.5.2 Chọn thời gian kết hợp: Data file: PECTINASEµ + CELLULASE Title: thoi gian Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 18. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 1382.652 276.530 281222.099 0.0000 Within 12 0.012 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 1382.664 Coefficient of Variation = 0.04% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 154.600 51.533 0.04 0.02 2 3.00 215.820 77.280 0.04 0.02 3 3.00 224.190 75.330 0.04 0.02 4 3.00 231.830 75.420 0.02 0.02 5 3.00 225.980 76.040 0.03 0.02 6 3.00 222.120 76.110 0.02 0.02 135 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1274.540 71.952 9.02 2.13 Within 0.03 Bartlett's test --------------- Chi-square = 2.118 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.891 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05626 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.53 F Mean 2 = 77.28 A Mean 2 = 77.28 A Mean 6 = 76.11 B Mean 3 = 75.33 E Mean 5 = 76.04 C Mean 4 = 75.42 D Mean 4 = 75.42 D Mean 5 = 76.04 C Mean 3 = 75.33 E Mean 6 = 76.11 B Mean 1 = 51.53 F 7.3.6 Sử dụng kết hợp 2 chế phẩm enzym: hemicellulase và cellulase: 7.3.6.1 Chọn hàm lượng 2 chế phẩm khi sử dụng kết hợp: HEMICELLULASE va CELLULASE Title: ket hop ham luong Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 30 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) with values from 1 to 30. Variable 2 (HSTHCC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 9 996.275 110.697 353.559 0.0000 Within 20 6.262 0.313 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 29 1002.537 Coefficient of Variation = 0.75% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 182.270 60.757 0.02 0.32 2 3.00 209.190 69.730 0.02 0.32 3 3.00 215.120 71.707 0.03 0.32 4 3.00 227.470 75.823 0.03 0.32 5 3.00 216.920 72.307 0.42 0.32 6 3.00 232.790 77.597 1.72 0.32 7 3.00 240.080 80.027 0.03 0.32 136 8 3.00 231.150 77.050 0.03 0.32 9 3.00 238.880 79.627 0.03 0.32 10 3.00 240.780 80.260 0.02 0.32 ------------------------------------------------------------------ Total 30.00 2234.650 74.488 5.88 1.07 Within 0.56 Bartlett's test --------------- Chi-square = 81.353 Number of Degrees of Freedom = 9 Approximate significance = 0.000 Data File : RANGE Error Mean Square = 0.3130 Error Degrees of Freedom = 20 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.9529 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean 1 = 60.76 F Mean 10 = 80.26 A Mean 2 = 69.73 E Mean 7 = 80.03 A Mean 3 = 71.71 D Mean 9 = 79.63 A Mean 4 = 75.82 C Mean 6 = 77.60 B Mean 5 = 72.31 D Mean 8 = 77.05 B Mean 6 = 77.60 B Mean 4 = 75.82 C Mean 7 = 80.03 A Mean 5 = 72.31 D Mean 8 = 77.05 B Mean 3 = 71.71 D Mean 9 = 79.63 A Mean 2 = 69.73 E Mean 10 = 80.26 A Mean 1 = 60.76 F 7.3.6.2 Chọn thời gian thủy phân: Data file: HEMICELLULASE + CELLULASEµ Title: thoi gian Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 18. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 927.272 185.454 306236.693 0.0000 Within 12 0.007 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 927.279 Coefficient of Variation = 0.04% Var. V A R I A B L E No. 2 137 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 154.600 51.533 0.04 0.01 2 3.00 202.860 72.813 0.02 0.01 3 3.00 209.540 71.270 0.03 0.01 4 3.00 218.440 69.852 0.03 0.01 5 3.00 213.810 69.880 0.02 0.01 6 3.00 189.410 69.140 0.02 0.01 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1188.660 67.413 7.39 1.74 Within 0.02 Bartlett's test --------------- Chi-square = 2.746 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.807 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05626 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.53 E Mean 2 = 72.81 A Mean 2 = 72.81 A Mean 3 = 71.27 B Mean 3 = 71.27 B Mean 5 = 69.88 C Mean 4 = 69.85 C Mean 4 = 69.85 C Mean 5 = 69.88 C Mean 6 = 69.14 D Mean 6 = 69.14 D Mean 1 = 51.53 E 7.3.7 Sử dụng tổ hợp 3 chế phẩm enzym: 7.3.7.1 Chọn hàm lượng 3 chế phẩm enzym: Data file: PECTINASE + HEMICELLULASE + CELLULASE Title: ham luong Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 30 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 30. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. ------------------------------------------------------------------------- -- Between 9 2082.287 231.365 284470.207 0.0000 Within 20 0.016 0.001 ------------------------------------------------------------------------- Total 29 2082.303 Coefficient of Variation = 0.04% 138 Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 154.200 51.400 0.02 0.02 2 3.00 208.870 67.170 0.02 0.02 3 3.00 233.780 68.650 0.03 0.02 4 3.00 239.200 69.453 0.03 0.02 5 3.00 246.050 69.620 0.03 0.02 6 3.00 224.490 74.830 0.03 0.02 7 3.00 229.580 76.527 0.03 0.02 8 3.00 208.340 77.934 0.03 0.02 9 3.00 205.950 79.730 0.04 0.02 10 3.00 201.520 81.023 0.03 0.02 ------------------------------------------------------------------ Total 30.00 2151.980 71.633 8.47 1.55 Within 0.03 Bartlett's test --------------- Chi-square = 1.713 Number of Degrees of Freedom = 9 Approximate significance = 0.998 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 20 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05386 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.40 J Mean 10 = 82.02 A Mean 2 = 67.17 I Mean 9 = 79.73 B Mean 3 = 68.65 H Mean 8 = 77.93 C Mean 4 = 69.45 G Mean 7 = 76.53 D Mean 5 = 69.62 F Mean 6 = 74.83 E Mean 6 = 74.83 E Mean 5 = 69.62 F Mean 7 = 76.53 D Mean 4 = 69.45 G Mean 8 = 77.93 C Mean 3 = 68.65 H Mean 9 = 79.73 B Mean 2 = 67.17 I Mean 10 = 81.02 A Mean 1 = 51.40 J 7.3.7.2 Chọn thời gian kết hợp: Data file: 3 enzym Title: Thoi gian Function: ANOVA-1 Data case no. 1 to 18 One way ANOVA grouped over variable 1 (nt) with values from 1 to 18. Variable 2 (hstl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. 139 ------------------------------------------------------------------------- -- Between 5 1968.969 393.794 662416.985 0.0000 Within 12 0.007 0.001 ------------------------------------------------------------------------- -- Total 17 1968.976 Coefficient of Variation = 0.03% Var. V A R I A B L E No. 2 1 Number Sum Average SD SE ------------------------------------------------------------------ 1 3.00 154.580 51.527 0.03 0.01 2 3.00 214.660 81.273 0.02 0.01 3 3.00 232.890 80.913 0.02 0.01 4 3.00 243.820 79.637 0.03 0.01 5 3.00 242.740 77.630 0.03 0.01 6 3.00 238.910 75.553 0.02 0.01 ------------------------------------------------------------------ Total 18.00 1327.600 74.422 10.76 2.54 Within 0.02 Bartlett's test --------------- Chi-square = 0.972 Number of Degrees of Freedom = 5 Approximate significance = 0.984 Data File : Keyboardµ Function : RANGEµ Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No. of observations to calculate a mean = 3 Least Significant Difference Test LSD value = 0.05626 at alpha = 0.050 ¤ Original Order Ranked Order Mean 1 = 51.53 F Mean 2 = 81.27 A Mean 2 = 81.27 A Mean 3 = 80.91 B Mean 3 = 80.91 B Mean 4 = 79.64 C Mean 4 = 79.64 C Mean 5 = 77.63 D Mean 5 = 77.63 D Mean 6 = 75.55 E Mean 6 = 75.55 E Mean 1 = 51.53 F

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf14.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
Luận văn liên quan