Nghiên cứu xử lý nước ép rác tại các trạm trung chuyển trong TP Hồ Chí Minh

(Đồ án này được trình bày đầy đủ rõ ràng có kèm theo hình ảnh thiết kế minh họa, sau khi tải về extract file rar sẽ được file .doc có thể copy từng câu, đoạn, và chỉnh sửa dễ dàng) MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC HÌNH Chương 1: Chương mở đầu 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích và nội dung luận văn 1 1.2.1 Mục đích luận văn 1 1.2.2 Nội dung luận văn 1 1.2.3 Phương pháp phân tích 2 1.3 Thời gian thực hiện 2 1.4 Địa điểm lấy mẫu và thực hiện 2 Chương 2: Tổng quan 3 2.1 Hiện trạng về hệ thống thu gom và vận chuyển rác Tp.Hồ Chí Minh 3 2.1.1 Các loại chất thải rắn và phương thức thu gom, vận chuyển: 3 2.2 Thành phần và tính chất nước rác 5 2.2.1 Thành phần nước rác 5 2.2.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được ứng dụng 6 Chương 3: Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu 9 3.1 Tổng quan về phương pháp keo tụ 9 3.1.1 Giới thiệu chung 9 3.1.2 Phương pháp keo tụ 9 3.1.3 Cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông bằng trung hòa điện tích 10 3.1.4 Động học của quá trình keo tụ 11 3.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến keo tụ 13 3.2 Tổng quan về phương pháp khử Amonia 14 3.2.1 Ảnh hưởng của Amoni trong quá trình kị khí : 14 3.2.2 Cơ sở lý thuyết 15 3.2.3 Các phương pháp hoá học thường sử dụng: 15 3.3 Tổng quan về phương pháp xử lý sinh học kị khí 18 3.3.1 Khái niệm 18 3.3.2 Động học phản ứng 19 3.3.3 Quá trình xử lý kị khí tiếp xúc 23 3.3.4 Quá trình xử lý kị khí sinh trưởng bám dính 23 3.3.5 Tổng quan về màng vi sinh vật 24 Chương 4: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 27 4.1 Sơ lược về phương pháp luận nghiên cứu 27 4.2 Xác định thành phần và tính chất nước rác ban đầu 27 4.3 Thí nghiệm jartest 27 4.3.1 Mô hình thí nghiệm 28 4.3.2 Trình tự tiến hành thí nghiệm 28 4.4 Thí nghiệm sục khí 29 4.4.1 Mô hình thí nghiệm 29 4.4.2 Tiến hành thí nghiệm 30 4.5 Thí nghiệm khuấy kị khí 30 4.5.1 Mô hình thí nghiệm 30 4.5.2 Tiến hành thí nghiệm 31 4.6 Thí nghiệm mô hình lọc kị khí tĩnh 31 4.6.1 Mô hình thí nghiệm 31 4.6.2 Tiến hành thí nghiệm 32 Chương 5: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 33 5.1 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác vào 33 5.1.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn Bách Khoa (phèn bùn) 33 5.1.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ phèn FeCl3 42 5.1.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn FeSO4. 51 5.1.4 Bàn luận 60 5.2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm sục khí 62 5.2.1 Kết quả thí nghiệm 62 5.2.2 Đánh giá kết quả 64 5.3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm keo tụ nước rác sau xử lý sinh học. 65 5.3.1 Kết quả thí nghiệm keo tụ đối với phèn bùn (phèn Bách Khoa) 65 5.3.2 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn nhôm (Al2(SO4)3) 68 5.3.3 Kết quả thí nghiệm keo tụ với phèn FeSO4 72 5.3.4 Đánh giá kết quả 75 5.4 Kết quả nghiên cứu bể khuấy kị khí 77 5.4.1 Nồng độ COD 22000 mg/l 77 5.4.2 Nồng độ COD 30000 mg/l 78 5.4.3 Nồng độ COD 33000 mg/l 80 5.4.4 Nồng độ COD 35000 mg/l 81 5.4.5 Đánh giá kết quả 82 5.5 Kết quả nghiên cứu mô hình lọc kị khí tĩnh 84 5.5.1 Nồng độ COD 2500 mg/l 84 5.5.2 Nồng độ COD 3500 mg/l 85 5.5.3 Nồng độ COD 10000 mg/l 88 5.5.4 Nồng độ COD 15000 mg/l 90 5.5.5 Đánh giá kết quả 92 5.5.6 Xác định thông số động học quá trình trong pha Log 93 Chương 6: Kết luận và kiến nghị 96 6.1 Kết luận 96 6.1.1 Kết quả khảo sát hệ thống thực tế 96 6.1.2 Kết quả thu được sau khi chạy mô hình 96 6.2 Hướng phát triển luận văn 97 6.3 Kiến nghị 97 Tài liệu tham khảo 98 Phụ lục 99 MỤC LỤC BẢNG Bảng 5.1 1. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 1 (phèn bùn) 33 Bảng 5.1 2. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn bùn) 34 Bảng 5.1 3. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn bùn) 36 Bảng 5.1 4. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn bùn) 37 Bảng 5.1 5. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn bùn) 38 Bảng 5.1 6. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn bùn) 40 Bảng 5.1 7. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn FeCl3) 42 Bảng 5.1 8. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn FeCl3) 43 Bảng 5.1 9. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn FeCl3) 45 Bảng 5.1 10. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn FeCl3) 47 Bảng 5.1 11. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn FeCl3) 48 Bảng 5.1 12. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn FeCl3) 49 Bảng 5.1 13. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn FeSO4) 51 Bảng 5.1 14. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn FeSO4) 53 Bảng 5.1 15. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn FeSO4) 54 Bảng 5.1 16. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn FeSO4) 55 Bảng 5.1 17. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn FeSO4) 57 Bảng 5.1 18. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2(phèn FeSO4) 58 Bảng 5.1 19. So sánh hiệu quả của các loại phèn 61 Bảng 5.2 1. Kết quả thí nghiệm sục khí theo thời gian 61 Bảng 5.3 1. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn bùn) 64 Bảng 5.3 2. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn bùn) 65 Bảng 5.3 3. Kết qủ thí ngiệm xác định pH tối ưu lần 2(phèn bùn) 66 Bảng 5.3 4. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn nhôm) 68 Bảng 5.3 5. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn nhôm) 69 Bảng 5.3 6. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn nhôm) 70 Bảng 5.3 7. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu (phèn FeSO4) 71 Bảng 5.3 8. Kết quả thí nghiệm xác định hàm lượng phèn tối ưu (phèn FeSO4) 72 Bảng 5.3 9. Kết quả thí nghiệm xác định pH tối ưu lần 2 (phèn FeSO4) 73 Bảng 5.4 1. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu khuấy kị khí 76 Bảng 5.4 2. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu khuấy kị khí 77 Bảng 5.4 3. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu khuấy kị khí 79 Bảng 5.4 4. Kết quả thí nghiệm khuấy kị khí 80 Bảng 5.5 1. Kết quả thí nghiệm lọc kị khí 83 MỤC LỤC HÌNH Hình 2. 1 Cấu trúc hệ thống trung chuyển rác tại Tp.HCM 4 Hình 2. 2 Sơ đồ công nghệ hệ thồng xử lý nước rỉ rác của BCL Gò Cát và Tam Tân (CENTEMA) 6 Hình 2. 3 Sơ đồ hệ thống xử lý nước rỉ rác Đông Thạnh của công ty TNHH Quốc Việt 7 Hình 2. 4 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước rỉ rác Đông Thạnh theo thiết kế CTA 7 Hình 2. 5 Sơ đồ hệ thống xử lý của bãi chôn lấp 1 (USEPA) 8 Hình 3. 1 Đồ thị xác định hằng số tốc độ keo tụ 12 Hình 3. 2 Cân bằng acid –bazơ và khả năng đệm trong quá trình biến đổi kị khí . 14 Hình 4. 1 Mô hình thí nghiệm jartest 28 Hình 4.2 Mô hình thí nghiệm sục khí 29 Hình 4.3 Mô hình thí nghiệm khuấy kị khí 30 Hình 4.4 Mô hình thí nghiệm lọc kị khí 31 Hình 6.1: sơ đồ công nghệ đề xuất xử lý nước ép rác trạm trung chuyển 96

doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2415 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xử lý nước ép rác tại các trạm trung chuyển trong TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai hoan chinh.doc
  • doccac chu viet tat.doc
  • docPhu luc bang.doc
  • docPhuong phap phan tich mau.doc
  • docPIC.doc
  • doctai lieu tham khao.doc