Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong luật đất đai năm 2013

b) Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.

ppt88 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 07/12/2015 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong luật đất đai năm 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint TemplateNHỮNG ĐỔI MỚI QUAN TRỌNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013PowerPoint TemplateNỘI DUNG BÁO CÁO:1. Sự cần thiết ban hành Luật Đất đai năm 20132. Quan điểm, mục đích xây dựng Luật Đất đai3. Những đổi mới về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 PowerPoint Template Phần thứ nhấtSỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 PowerPoint TemplateSỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAILuật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các mối quan hệ về đất đai.Ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật Đất đai. Luật này được Chủ tịch Nước ký Lệnh công bố vào ngày 10/12/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004 (gọi là Luật Đất đai năm 2003)PowerPoint TemplateSau 10 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2003 đã phát huy khá tốt vai trò ổn định các mối quan hệ về đất đai, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2003 cũng bộc lộ những hạn chế, dẫn đến việc thực thi pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateTổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2003, nổi lên một số tồn tại, bất cập chủ yếu như sau:Một là, pháp luật về đất đai còn một số nội dung chưa đủ rõ, chưa phù hợp; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được ban hành nhiều nhưng còn thiếu đồng bộ, có mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất;SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateHai là, nguồn lực về đất đai chưa được khai thác và phát huy đầy đủ. Việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. Nhiều diện tích đất đã thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư nhưng tiến độ sử dụng chậm, còn để hoang phí đất đai, gây nhiều bức xúc trong xã hội. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateBa là, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn hạn chế, bất cập. Quy hoạch sử dụng đất chất lượng chưa cao, quản lý quy hoạch còn yếu. Đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký biến động làm chưa tốt. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateBốn là, các quy định của pháp luật chưa làm rõ cơ chế thực hiện các quyền định đoạt của Nhà nước, chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateNăm là, quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến nhiều vụ việc phải giải quyết qua nhiều cấp, kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateSáu là, thị trường bất động sản trong đó có quyền sử dụng đất còn bộc lộ những yếu kém, phát triển thiếu lành mạnh, giao dịch “ngầm” khá phổ biến. Tình trạng đầu cơ đất đai còn xảy ra, đẩy giá đất tăng cao đã có tác động không nhỏ đến ổn định kinh tế vĩ mô. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateVì vậy, để khắc phục những tồn tại, bất cập của hệ thống pháp luật về đất đai, đồng thời để thể chế hóa những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2003.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateNgày 29/11/2013 Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ sáu đã thông qua Luật Đất đai để thay thế Luật Đất đai năm 2003. Luật này được Chủ tịch Nước ký Lệnh công bố vào ngày 09/12/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateĐể quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành các Nghị định, gồm:1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint Template4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateNgoài ra, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 6 Thông tư (quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản đồ địa chính; hồ sơ địa chính; hồ sơ giao đất, cho thuê đất; định giá đất; bồi thường hỗ trợ, tái định cư).Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư (quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước)SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplatePhần thứ haiQUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013PowerPoint TemplateII. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAILuật đất đai được xây dựng trên cơ sở như sau:Một là, phải phù hợp với quan điểm, cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phù hợp với đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.PowerPoint TemplateHai là, tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai. Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân.II. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateBa là, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên đất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa, đất có rừng sang sử dụng vào mục đích khác. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng.II. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateBốn là, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Xây dựng cơ chế và có những giải pháp để đất đai trở thành nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Sử dụng hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng đầu cơ, tham nhũng, lãng phí.II. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateNăm là, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật đất đai với các luật khác có liên quan, giữ vững nguyên tắc pháp chế và tính nghiêm minh của pháp luật về đất đai. II. QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplatePhần thứ baNHỮNG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013PowerPoint TemplateLuật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương và 66 điều so với Luật đất đai năm 2003 (Luật đất đai năm 2003 có 7 chương, với 146 điều).Những đổi mới về chính sách đất đai trong Luật đất đai 2013 như sau:PowerPoint TemplateI. QUY ĐỊNH RÕ RÀNG, CỤ THỂ VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI. PowerPoint Template1. Quy định cụ thể về các quyền của Nhà nước (từ điều 13 đến điều 20), gồm; (1) Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; (2) Quyết định mục đích sử dụng đất; (3) Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚCPowerPoint Template(4) Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất; (5) Quyết định giá đất; (6) Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; (7) Quyết định chính sách tài chính về đất đai;(8) Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚCPowerPoint Template2. Quy định cụ thể về nghĩa vụ của Nhà nước (điều 26, điều 27)- Những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, gồm: bảo hộ quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.- Trách nhiệm của Nhà nước: có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất sản xuất.I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚCPowerPoint TemplateII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template1. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm: cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, đất an ninh, đất quốc phòng. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 36)II. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template2. Quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện: - Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện được lập hàng năm (Điều 37)- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND cấp tỉnh phê duyệt sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất (khoản 3, Điều 45)II. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template- Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất (điểm c khoản 4 Điều 40). - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 52).II. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint TemplateIII. QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT:PowerPoint Template1. Thu hẹp các trường hợp giao đất và mở rộng các trường hợp cho thuê đất:Khuyến khích việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xoá bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai, do đó Luật Đất đai năm 2013 thu hẹp các trường hợp giao đất, đặc biệt là giao đất không thu tiền sử dụng đấtIII. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template- Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp; tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp; Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho trước đây thuộc trường hợp giao đất không thu tiền, nay thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất (Điều 56)III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trước đây được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh nay thuộc trường hợp thuê đất (Điều 56)- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trước đây được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh nay thuộc trường hợp thuê đất (Điều 56)III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template2. Điều chỉnh hình thức giao đất cho phù hợp:- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (khoản 3 Điều 55);III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template- Bổ sung quy định tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thì thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản 4 Điều 55); III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template3. Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác khi có một trong các văn bản sau đây: III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. (khoản 1 Điều 58)III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint Template4. Quy định chặt chẽ về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mụch đích sử dụng đất (khoản 3 Điều 58):a) Có năng lực tài chính;b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.III. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:PowerPoint TemplateIV. QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT,BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ PowerPoint Template1. Quy định chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp không đưa đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng: ”Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trường hợp khôngIV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Templateđưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng (điểm i, khoản 1 Điều 64)”IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template2. Quy định các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất (Điều 62);IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template3. Tiếp tục áp dụng cơ chế tự thỏa thuận: Việc sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì chủ đầu tư được tự thỏa thuận với người sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Điều 73).IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template4. Bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi đất (Điều 69): - Trình tự cưỡng chế kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; - Trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; - Đối thoại về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đấtIV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template5. Khiếu nại về việc thu hồi đất (khoản 6, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)Người có đất thu hồi có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template6. Quy định về giá bồi thường: không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (khoản 2, Điều 74);IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template7. Điều chỉnh quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (khoản 2, Điều 83, Điều 84 Luật Đất đai và Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP):- Mở rộng đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, kể cả trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất nông nghiệp, lâm nghiệp của các nông, lâm trường quốc doanh;IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint Template- Quy định mức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi (không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương);IV. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯPowerPoint TemplateV. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀTÀI SẢN KHÁC GẮN LiỀN VỚI ĐẤTPowerPoint TemplateV. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1. Đăng ký đất đai (gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động):- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý (khoản 1, Điều 95 ).PowerPoint Templateb) Quy định thời hạn bắt buộc phải đăng ký với người sử dụng đất: Thời hạn phải đăng ký cho thuê, thế chấp, chuyển quyền; đổi tên; chia tách quyền là: 30 ngày (kể từ ngày biến động); trường hợp thừa kế thì tính từ ngày phân chia xong di sản thừa kế (khoản 5 Điều 95). V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template2. Về các trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận (Điều 99-102). a) Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờBổ sung 2 loại giấy tờ để được cấp Giấy chứng nhận: có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 và có các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Templateb) Cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo: Quy định cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận khi có đủ 3 điều kiện: a) Được Nhà nước cho phép hoạt động; b) Đất không có tranh chấp; c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01/7/2004.V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Templatec) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh.V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)Bổ sung quy định: Đối với những địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận mà thực hiện các quyền hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.V. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint TemplateVI. ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤTPowerPoint TemplateVI. VỀ GIÁ ĐẤT1. Khung giá đất (Điều 113):- Chính phủ ban hành khung giá các loại đất định kỳ 05 năm một lần. - Trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.PowerPoint Template2. Về bảng giá đất (khoản 2 Điều 114)- Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ.- Bảng giá đất áp dụng trong một số trường hợp như: tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;...VI. VỀ GIÁ ĐẤTPowerPoint Template3. Về giá đất cụ thể (khoản 4 Điều 114): Giá đất cụ thể được áp dụng trong một số trường hợp như: Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;VI. VỀ GIÁ ĐẤTPowerPoint Template4. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP)UBND cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể (những trường hợp dưới 20 tỷ đồng)VI. VỀ GIÁ ĐẤTPowerPoint TemplateVII. ĐiỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT(THỜI HẠN SỬ DỤNG, HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)PowerPoint Template1. Thời hạn sử dụng đất (từ Điều 125 đến 128)Điều chỉnh thời hạn giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm; VII. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤTPowerPoint Template2. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (Điều 130)Theo quy định hiện hành thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân gấp 2 lần hạn mức giao đất nông nghiệp. Theo quy định tại Điều 130 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất.VII. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤTPowerPoint TemplateHạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cụ thể (Điều 44, Nghị định 43/2014/NĐ-CP):a) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản: Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất (đối với khu vực Đông Nam bộ);b) Đất trồng cây lâu năm:- Không quá 100 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;- Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.VII. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤTPowerPoint Templatec) Đất rừng sản xuất là rừng trồng:- Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;- Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.VII. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤTPowerPoint TemplateVIII. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAIPowerPoint Template1. Một cơ quan thực hiện thủ tục thu hồi đấtTrường hợp trong khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất (khoản 3, Điều 66)VIII. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAIPowerPoint Template2. Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường trong cùng một ngày.UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày (điểm a, khoản 3, Điều 69)VIII. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAIPowerPoint Template3. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.Theo quy định tại Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn rất nhiều, cụ thể như:VIII. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAIPowerPoint Template- Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: trước đây 21 ngày, hiện nay là 10 ngày;- Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất: trước đây 26 ngày, hiện nay là 03 ngày;VIII. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateIX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch (khoản 2 Điều 49): - Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template- Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template2. Quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất (khoản 3 Điều 167).- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực;IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật dân sự.- Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã.IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint Template3. Nhận quyền sử dụng đất (Điều 169) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở (điểm đ khoản 1 Điều 169).IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTPowerPoint TemplateX. ĐỔI MỚI QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN GiẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAIPowerPoint TemplateX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 1. Đổi mới quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (Điều 203)Đối với các tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ theo quy định thì đương sự có thể nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.PowerPoint Template2. Bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai (Điều 208); Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI PowerPoint TemplateXI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHPowerPoint Template1. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 210)a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126. XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHPowerPoint Templateb) Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHPowerPoint Templatec) Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà chưa tổ chức thực hiện cưỡng chế thì việc cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHPowerPoint Template2. Hiệu lực thi hành- Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.- Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2014/NĐ-CP, Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Nghị định 46/2014/NĐ-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHPowerPoint TemplateXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptde_cuong_gt_luat_dat_dai_2013_hn_bcv_4957.ppt