Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty Indochina Services

MUC LUC ã ã TRANG LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH I. LÝ THUYẾT VÈ TỔ CHỨC VÀ ĐIÊU HÀNH TOUR DU LỊCH lẳLý thuyết về Tổ chức và điều hành tour du lịch .4 1.1. Khái niệm về chương trình du lịch 5 1.2.Tính chất và đặc điểm của chương trình du lịch .5 2.Đặc điểm của tour du lịch lữ hành nội địa + quốc tế .6 2.1. Khái niệm 6 2.2 Đặc điểm .6 3.Kỹ thuật cơ bản trong việc thiết kế tour .7 3.1. Các bước xây dựng chương trình du lịch 7 3.2. Yêu cầu về tổ chức và điều hành tour du lịch 9 4.Sử dụng phương pháp marketing để xây dựng chiến lược về du lịch 11 5.Ý nghĩa của việc tổ chức và điều hành tour du lịch 12 II. VAI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH ĐÓI VỚI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1. Du lịch đối với thế giới và xu thế phát triển du lịch trên thế giói . 13 2. Du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam và xu thế phát triển du lịch của Việt Nam 17 2.1 .Sự tăng trưởng khách du lịch .17 2.2.về doanh thu 19 2.3 về nộp ngân sách .19 2.4 về lao động .20 2.5 về lưu trú 20 3. Học hỏi kinh nghiệm làm du lịch của các nước trên thế giới 22 CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ ĐEỀƯ HÀNH TOUR DU LỊCH TẠI CÔNG TY INDOCHINA SERVICES I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẺN CỦA CÔNG TY INDOCHINA SERVICES .25 lệBỘ máy tổ chức của công ty .25 2ắChức năng và phương hướng hoạt động của công ty .26 2.1. Dịch vụ lữ hành 26 2.2 Các dịch vụ trung gian khác .26 3.Tiềm năng và sức mạnh của công ty Indochina Services 27 II. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA INDOCHINA SERVICES TAI VIÊT NAM 30 ã ã 1.Hoạt động kinh doanh du lịch nội địa (INBOUND .30 2.Hoạt động kinh doanh du lịch quổc tế( OUTBOUND) .33 III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ VÀ ĐIÈU HÀNH TOUR DU LICH CỦA INDOCHINA SERVICES TAI VIÊT NAM .35 ã ã ã 1.Khách hàng hiện tại và tiềm năng của công ty Indochina .ệ35 2. Định hướng về phát triển các loại hình tour du lịch và đa dạng hóa sản phẩm .36 3.Những hoạt động chính trong việc thiết kế và điều hành tour .38 3.1. Các bước xây dựng tour du lịch .38 3.2. Quá trình khảo sát và hoàn chỉnh chương trình tour du lịch .45 4.Chương trình tour chủ lực của công ty Indochina Services 46 IV. NHỮNG Dự BÁO VÈ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ã ã ã * DU LỊCH CỦA CÔNG TY INDOCHINA SERVICES 50 1. Nghiên cứu thị trường .50 2. Đối thủ cạnh tranh .52 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH I. MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .53 ã ã ã 1. Tĩnh hình du lịch Việt Nam trong những năm gần đây .53 2. Chính sách của nhà nước đối với du lịch trong giai đoạn hiện nay 55 II.MA TRẬN SWOT . .62 III. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THẺ 63 Kiến nghị 67 KỂT LUẬN .69 PHỤ LỤC .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU I.ề LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI: Hiện nay xu thế toàn cầu hóa đang trở thành xu thế chung của thời đại. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển hoàn toàn độc lập. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, vấn đề đặt ra hiện nay không phải là Việt Nam gia nhập hay không mà là Việt Nam hội nhập như thế nào để đem lại lợi ích cho quốc gia. Trong công cuộc hội nhập , vai trò của ngành du lịch ngày càng tăng, đặc biệt đối với Việt Nam - một đất nước đang chuyển mình trên con đường hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Chính phủ Việt Nam đang có những chính sách phát triển ngành công nghiệp không khói như: phát triển cơ sở hạ tầng, miễn visa cho các nước Asean, thủ tục pháp lý cho du khách nhập cảnh dễ dàng hơn . Ngoài ra chính phủ hổ trợ cho các doanh nghiệp phát triển du lịch trong đó có cả các công ty du lịch nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Việc chấp nhận cho các công ty nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam không hề gây trở ngại cho công ty trong nước mà còn tạo ra mối quan hệ họp tác cùng nhau phát triển. Chính vì sự hợp tác này các công ty trong nước có cơ hội học tập tác phong làm việc chuyên nghiệp của các công ty nước ngoài; đồng thời tạo mối giao lưu giữa lưu lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Các công ty trong nước có cơ hội thu hút khách nhiều hơn, hiệu quả kinh doanh tăng cao hơn, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Việt Nam gia nhập với thế giới thông qua việc gia nhập ASEAN vào ngày 28 -7-1995 và gia nhập tổ chức kinh tế Châu Á Thái Bình Dương vào tháng 11 -1998, tham gia khu mậu dịch tự do ( AFTA), gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO), đang đàm phán ký kết hiệp định thương mại với Mỹ .Thế nhưng điều đáng quan tâm hiện nay là Việt Nam phải làm gì để tận dụng xu thế đó, không còn cách nào khác là tận dụng tối đa nội lực bên trong của Việt Nam đồng thời kết hợp với nội lực bên ngoài nhằm tạo sự thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Để làm được điều mà Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra là “ phát triển nhanh du lịch, thương mại, dịch vụ có tầm cở “ trong khu vực thì chúng ta cần phải vận động tất cả các nguồn lực (nội lực và ngoại lực ) trong công cuộc đổi mới này. Ngành du lịch nước ta hiện nay, đang có những bước tiến mới để hòa nhập với sự phát triển của du lịch thế giới. Tuy nhiên do du lịch Việt Nam còn là một ngành mới mẻ, phát triển sau so với các quốc gia khác nên vẫn chưa phát triển toàn diện được trong quá trình kinh doanh du lịch, do đó chưa thu hút được nhiều nguồn khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Một trong những công tác chưa hoàn thiện trong quá trình kinh doanh du lịch là quá trình quảng bá sản phẩm du lịch trong nước ra thị trường nước ngoài, thiết kế chương trình du lịch chưa mang tính đặc thù cao. Bên cạnh đó việc thiết kế và điều hành tour du lịch của các công ty du lịch Việt Nam không phong phú đa dạng mà chỉ tập trung vào việc tham quan danh lam thắng cảnh. Để cải thiện tình trạng trên cùng mong muốn có được hiệu quả trong việc quản lý thì việc thiết kế và điều hành tour du lịch đối với các công ty du lịch hiện nay là điều thật sự cần thiết. Đó cũng chính là lý do tác giả chọn đề tài “những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty Indochina Services”, việc nghiên cứu nhằm phân tích và đề ra biện pháp trong quá trình thiết kế và thực hiện tour đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Qua phân tích báo cáo sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý và thiết kế tour cho hiệu quả; từ đó hình ảnh và uy tín của công ty sẽ tăng mạnh và có vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch - một ngành khá mới đối với Việt Nam. n. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ã Thu thập số liệu thông tin qua các sách báo, tạp chí du lịch, truy cập thông tin du lịch trên mạng của Sở Du lịch, Tổng cục du lịch . để làm cơ sở phân tích đánh giá tình hình du lịch cũng như tình hình hợp tác quốc tế của ngành du lịch. ã Phương pháp thống kê: thống kê số lượng du khách và doanh thu của ngành du lịch Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. ã Phương pháp tổng hợp: phân tích các sổ liệu của công ty Indochina Services làm cơ sở đề ra giải pháp tổ chức và điều hành tour du lịch trong nước III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Do đặc điểm kinh doanh du lịch lữ hành là ngành kinh doanh dịch vụ mang tính đặc thù riêng của mỗi công ty nên em xin được giới hạn đề tài trong phạm vi thiết kế và tổ chức tour của Indochina Services nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam dành cho khách du lịch. Cùng với sự hiểu biết hạn hẹp, bài luận văn phân tích và nêu lên một số biện pháp cải thiện tình hình hợp tác quốc tế trong ngành du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh. Đối tượng của luận văn nghiên cứu là hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch lữ hành tại Thành Phố Hồ Chí Minh, các chương trình tour được bán trực tiếp cho khách trong và ngoài nước. Các hoạt động phối họp của các hãng hàng không , công ty bảo hiếm trong hoạt động kinh doanh du lịch của công ty Indochina Services nói riêng. Từ đó đề xuất ra biện pháp nâng cao hiệu quả và điều hành tour trong giai đoạn hiện nayề IV. NỘI DUNG ĐÈ TÀI: Đề tài được kết cấu thành 3 chương chính Chương I: Lý thuyết tổ chức và điều hành tour du lịch Chương II: Tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty Indochina Services Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành tour du lịch

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 5959 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty Indochina Services, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và điều hành tour du lịch tại công ty Indochina Services.pdf
Luận văn liên quan