Phân tích tình hình về hoạt động quản lý thu chi Ngân sách nhà nước

LỜI NÓI ĐẦU Mọi quốc gia trên thế giới đều muốn đạt tới mục tiêu mong đợi: đó là sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, tạo lập một xã hội văn minh, giầu có. Để đạt được mục tiêu ấy phải phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của Chính phủ lại được biểu hiện thông qua một: kế hoạch tài chính cơ bản của Nhà nước”. Đó là Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước đảm bảo điều kiện vật chất cho sự tồn tại, hoạt động của hệ thống bộ máy các cơ quan Nhà nước, bởi vì ngân sách Nhà nước chính là cơ sở để cấp kinh phí cho các dự án quốc gia. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường, với rất nhiều khiếm khuyết đòi hỏi phải có sự can thiêp của Chính phủ thì ngân sách Nhà nước đóng vai trò là một công cụ điều tiết vĩ mô nhằm giảm bớt hạn chế xoá bỏ dần những điểm yếu đó của nền kinh tế quốc dân. Ngân sách Nhà nước với chức năng và nôi dung bao hàm của nó sẽ tác động vào cơ cấu kinh tế để tạo lập một cơ cấu cân đối, ổn định và hợp lý. Đồng thời cũng tác điộng vào chu kỳ kinh doanh, làm giảm bớt căng thăng trầm của chu lkỳ, cũng như tác động vào giá cả để chống lạm phát. Chính bởi vai trò không thể thiếu đó của ngân sách Nhà nước mà mỗi quốc gia đều khôg ngừng sửa đổi và nâng cao chất lượng hệ thống ngân sách Nhà nước của quốc gia mình. Nước ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Do vậy em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình về hoạt động quản lý thu chi ngân sách Nhà nước” với sự giúp đỡ của thầy giáo Nhữ Xuân Quang em tin rằng những nghiên cứu dưới đây của em dù còn thiếu tính thực tế, song trong phạm vi hiểu biết của mình em cũng muốn được tìm hiểu sâu hơn về ngân sách Nhà nước. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH THU CHI NGÂN SÁCH I. Bản chất và nội dung của thu chi ngân sách Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Nhà nước muốn thực hiện được chức năng, nhiệm vụ lịch sử của mình tất yếu phải có nguồn tài chính Nguồn tài chính Nhà nước có được đại bộ phận là do áp dụng hệ thống thu ngân sách mang lại Tất cả các nhu cầu chi tiêu tài chính của Nhà nước đều thoả mãn bằng các nguồn thu ngân sách mang lại. Cho nên thu ngân sách có thể có thể coi là khâu rất quan trọng. Nếu không có nguồn thu thì kinh phí chi cho các bộ máy chính quyền các cấp bị ngưng lại, mà không có nguồn chi thì mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều bị trì trệ và ngừng hoạt động. Vì vậy nếu coi cơ thể sống là bộ máy hoạt động của chính quyền các cấp thì thu chi ngân sách Nhà nước được ví như những mạch máu nuôi sống trong cơ thể sống đó. Nguồn thu ngày càng nhiều thì càng có điều kiện nuôi dưỡng, đầu tư , khai thác nguồn thu, càng tăng cường cơ sở vật phục vụ cho bộ máy Nhà nước hoạt động khoa học hơn, hiệu quả cao, tinh nhuệ hơn. Ngược lại thu ngân sách ít chứng tỏ trình độ trình độ năng lực của bộ máy chính quyền các cấp chưa đủ mạnh, hiệu quả hoạt động không cao và càng không có điều kiện để đầu tư , nuôi dưỡng khai thác nguồn thu mọi hoạt động của bộ máy chính quyền, các cấp đều không có nguồn vật chất để đảm bảo chắc chắn, từ đó có thể bị suy kiệt. Nội dung ngân sách Nhà nước phản ánh mối quan hệ kinh tế trong quá trình hình thành quỹ ngân sách Nhà nước. Ngân sách Nhà nước phản ánh mối quan hệ kinh tế với một bên là Nhà nước và một bên là các thành phần kinh tế còn lại trong nền kinh tế cụ thể hơn phản ánh quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp , tổ chức xã hội và các thành phần dân cư và giữa Nhà nước với các Nhà nước khác. 1. Chức năng của ngân sách Nhà nước a. Chức năng phân phối Ngoài chức năng phân phối tài chính nói chung, chức năng phân phối của ngân sách Nhà nước còn được cụ thể hoá trong phạm vi phân phối ngân sách Nhà nước. Phân phối của ngân sách Nhà nước thể hiện qua khâu phân phối thu nhập hay phân phối kết quả kinh doanh và thể hiện qua phân phối các yếu tố đầu vào, cụ thể là phân phối nguồn tài chính . Vì vậy, đối tượng phân phối của ngân sách Nhà nước là các nguồn lực tài chính , thu nhập mới sáng tạo ra có liên quan đến Nhà nước, phần do Nhà nước làm chủ sở hữu, gắn liền với khả năng thu chi, vay mượn của chính phủ, gắn liền với việc hiện hành, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước (quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính ) và có quan hệ chặt chẽ với chủ thể khác của nền kinh tế (doanh nghiệp , hộ gia đình, cá nhân ) trong quá trình thực hiện chức năng phân phối ngân sách Nhà nước. Phạm vi phân phối ngân sách Nhà nước được giới hạn ở các nghiệp vụ có liên quan tới quyền chủ sở hữu và quyền lực chính trị của Nhà nước như khi cung cấp, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Đặc điểm cơ bản của phân phối Nhà nước là: phân phối dưới hình thức giá trị, chủ yếu sử dụng tiền tệ làm đơn vị tính, làm phương tiện phân phối, tham gia không đầy đủ vào quá trình phân phối kết quả của quá trình sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ, quá trình này tác động đến cả bên cung và bên cầu của nền kinh tế gắn liền với sự hình thành và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4088 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình về hoạt động quản lý thu chi Ngân sách nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Mäi quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu muèn ®¹t tíi môc tiªu mong ®îi: ®ã lµ sù æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o lËp mét x· héi v¨n minh, giÇu cã. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu Êy ph¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ l¹i ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua mét: kÕ ho¹ch tµi chÝnh c¬ b¶n cña Nhµ n­íc”. §ã lµ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho sù tån t¹i, ho¹t ®éng cña hÖ thèng bé m¸y c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, bëi v× ng©n s¸ch Nhµ n­íc chÝnh lµ c¬ së ®Ó cÊp kinh phÝ cho c¸c dù ¸n quèc gia. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi rÊt nhiÒu khiÕm khuyÕt ®ßi hái ph¶i cã sù can thiªp cña ChÝnh phñ th× ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®ãng vai trß lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nh»m gi¶m bít h¹n chÕ xo¸ bá dÇn nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi chøc n¨ng vµ n«i dung bao hµm cña nã sÏ t¸c ®éng vµo c¬ cÊu kinh tÕ ®Ó t¹o lËp mét c¬ cÊu c©n ®èi, æn ®Þnh vµ hîp lý. §ång thêi còng t¸c ®iéng vµo chu kú kinh doanh, lµm gi¶m bít c¨ng th¨ng trÇm cña chu lkú, còng nh­ t¸c ®éng vµo gi¸ c¶ ®Ó chèng l¹m ph¸t. ChÝnh bëi vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®ã cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc mµ mçi quèc gia ®Òu kh«g ngõng söa ®æi vµ n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña quèc gia m×nh. N­íc ta còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Do vËy em ®· lùa chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch t×nh h×nh vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc” víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Nh÷ Xu©n Quang em tin r»ng nh÷ng nghiªn cøu d­íi ®©y cña em dï cßn thiÕu tÝnh thùc tÕ, song trong ph¹m vi hiÓu biÕt cña m×nh em còng muèn ®­îc t×m hiÓu s©u h¬n vÒ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng ph©n tÝch thu chi ng©n s¸ch I. B¶n chÊt vµ néi dung cña thu chi ng©n s¸ch Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ toµn bé c¸c kho¶n thu chi cña Nhµ n­íc trong dù ¸n ®· ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®­îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc muèn thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô lÞch sö cña m×nh tÊt yÕu ph¶i cã nguån tµi chÝnh Nguån tµi chÝnh Nhµ n­íc cã ®­îc ®¹i bé phËn lµ do ¸p dông hÖ thèng thu ng©n s¸ch mang l¹i TÊt c¶ c¸c nhu cÇu chi tiªu tµi chÝnh cña Nhµ n­íc ®Òu tho¶ m·n b»ng c¸c nguån thu ng©n s¸ch mang l¹i. Cho nªn thu ng©n s¸ch cã thÓ cã thÓ coi lµ kh©u rÊt quan träng. NÕu kh«ng cã nguån thu th× kinh phÝ chi cho c¸c bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp bÞ ng­ng l¹i, mµ kh«ng cã nguån chi th× mäi ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi ®Òu bÞ tr× trÖ vµ ngõng ho¹t ®éng. V× vËy nÕu coi c¬ thÓ sèng lµ bé m¸y ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp th× thu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc vÝ nh­ nh÷ng m¹ch m¸u nu«i sèng trong c¬ thÓ sèng ®ã. Nguån thu ngµy cµng nhiÒu th× cµng cã ®iÒu kiÖn nu«i d­ìng, ®Çu t­, khai th¸c nguån thu, cµng t¨ng c­êng c¬ së vËt phôc vô cho bé m¸y Nhµ n­íc ho¹t ®éng khoa häc h¬n, hiÖu qu¶ cao, tinh nhuÖ h¬n. Ng­îc l¹i thu ng©n s¸ch Ýt chøng tá tr×nh ®é tr×nh ®é n¨ng lùc cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp ch­a ®ñ m¹nh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao vµ cµng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­, nu«i d­ìng khai th¸c nguån thu mäi ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn, c¸c cÊp ®Òu kh«ng cã nguån vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, tõ ®ã cã thÓ bÞ suy kiÖt. Néi dung ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ víi mét bªn lµ Nhµ n­íc vµ mét bªn lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn l¹i trong nÒn kinh tÕ cô thÓ h¬n ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a Nhµ n­íc víi doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi vµ c¸c thµnh phÇn d©n c­ vµ gi÷a Nhµ n­íc víi c¸c Nhµ n­íc kh¸c. 1. Chøc n¨ng cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc a. Chøc n¨ng ph©n phèi Ngoµi chøc n¨ng ph©n phèi tµi chÝnh nãi chung, chøc n¨ng ph©n phèi cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc cßn ®­îc cô thÓ ho¸ trong ph¹m vi ph©n phèi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ph©n phèi cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc thÓ hiÖn qua kh©u ph©n phèi thu nhËp hay ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh vµ thÓ hiÖn qua ph©n phèi c¸c yÕu tè ®Çu vµo, cô thÓ lµ ph©n phèi nguån tµi chÝnh. V× vËy, ®èi t­îng ph©n phèi cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh, thu nhËp míi s¸ng t¹o ra cã liªn quan ®Õn Nhµ n­íc, phÇn do Nhµ n­íc lµm chñ së h÷u, g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng thu chi, vay m­în cña chÝnh phñ, g¾n liÒn víi viÖc hiÖn hµnh, sö dông quü tiÒn tÖ tËp trung cña Nhµ n­íc (quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc, quü dù tr÷ tµi chÝnh …) vµ cã quan hÖ chÆt chÏ víi chñ thÓ kh¸c cña nÒn kinh tÕ (doanh nghiÖp, hé gia ®×nh, c¸ nh©n …) trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ph¹m vi ph©n phèi ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc giíi h¹n ë c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi quyÒn chñ së h÷u vµ quyÒn lùc chÝnh trÞ cña Nhµ n­íc nh­ khi cung cÊp, tµi trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp chi ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng … §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph©n phèi Nhµ n­íc lµ: ph©n phèi d­íi h×nh thøc gi¸ trÞ, chñ yÕu sö dông tiÒn tÖ lµm ®¬n vÞ tÝnh, lµm ph­¬ng tiÖn ph©n phèi, tham gia kh«ng ®Çy ®ñ vµo qu¸ tr×nh ph©n phèi kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cung øng hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh nµy t¸c ®éng ®Õn c¶ bªn cung vµ bªn cÇu cña nÒn kinh tÕ g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ sö dông quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc. b. Chøc n¨ng gi¸m ®èc cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §©y lµ chøc n¨ng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chøc n¨ng ph©n phèi; th«ng qua chøc n¨ng ph©n phèi ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t, kiÓm tra, ng­îc l¹i, nhê kiÓm tra, gi¸m s¸t mµ qu¸ tr×nh ph©n phèi ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt, cã hiÖu qu¶. Gi¸m ®èc ng©n s¸ch Nhµ n­íc vÒ nguyªn t¾c ®­îc thùc hiÖn bëi chñ thÓ Nhµ n­íc nh­ng trong thùc tÕ, ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c ®¹i diÖn chÝnh thøc nh­ chñ tÞch n­íc, c¸c héi ®ång d©n c­ … c«ng cô gi¸m ®èc ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ c¸c nghiÖp vô thèng kª, nghiÖp vô kÕ to¸n, kiÓm to¸n, nghiÖp vô thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh. Gi¸m ®èc ng©n s¸ch Nhµ n­íc cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c c©n ®èi thu chi, vµ tån ng©n quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¹i c¸c thêi ®iÓm cÇn thiÕt, vÒ thùc tr¹ng g¸nh nî Nhµ n­íc vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña chÝnh phñ. Gi¸m ®èc ng©n s¸ch Nhµ n­íc bao gåm gi¸m ®èc tu©n thñ vµ gi¸m ®èc hiÖu qu¶. Gi¸m ®èc tu©n thñ lµ gi¸m ®èc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông quü ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Gi¸m ®èc hiÖu qu¶ lµ th«ng qua ph©n phèi thu , chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó xem xÐt tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc ph©n phèi nµy. 2. Vai trß cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ kh©u chñ ®¹o chi phèi hÖ thèng tµi chÝnh quèc gia. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ mét nguån lùc tµi chÝnh ®Ó gióp Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®èi víi nÒn kinh tÕ. Trong ®ã gåm: chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý kinh tÕ x· héi, chøc n¨ng ®Çu t­ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. Nã sÏ gióp n«ng nghiÖp ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ kinh tÕ, c¸c quan hÖ x· héi nh»m vµo c¸c môc tiªu quan hÖ kinh tÕ vÜ m« (t¨ng tr­ëng kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c«ng b»ng x· héi, thÓ chÕ ph¸p lý chÆt chÏ …) §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy chñ yÕu th«ng qua chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, s¶n xuÊt, x· héi … vµ th«ng qua chÝnh s¸ch c¬ cÊu chi tiªu cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc: chi tiªu cho gi¸o dôc - ®µo t¹o chiÕm bao nhiªu %, chi tiªu tiªu dïng cña Nhµ n­íc lµ bao nhiªu %. 3. Môc ®Ých qu¶n lý thu - chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc Qu¶n lý thu - chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ mét nghiÖp vô nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o c©n ®èi ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc. NghiÖp vô bao gåm: Qu¶n lý thu ®Ó ®¶m b¶o nguån thu. Qu¶n lý nguån thu nh­ thÕ nµo? C¸c kho¶n môc thu ®· hoµn thiÖn ch­a? Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt thu, thiÕu thu. Qu¶n lý nguån chi: chi cho nh÷ng h¹ng môc g×? H¹ng môc nµo nªn ®­îc ­u tiªn? Chi ra sao ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶, tr¸nh l·ng phÝ, tr¸nh tiªu cùc trong hÖ thèng c¸c c¬ quan. Cuèi cïng qu¶n lý thu - chi còng nh»m môc tiªu c©n ®èi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ch­¬ng II Ph©n tÝch t×nh h×nh vÒ ho¹t ®éng thu - chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¹i tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng I. Giíi thiÖu vÒ Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng 1. T×nh h×nh c¬ b¶n cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng a. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 22/H§BT ngµy 08/02/1984 cña Héi ®ång Bé tr­ëng trªn c¬ së côc tiªu chuÈn, côc ®o l­êng, côc kiÓm tra chÊt l­îng Nhµ n­íc. Tr­íc khi ®­îc thµnh lËp lµ Tæng côc Tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng th× ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn dµi tõ 4/4/1962 ®Õn 31/12/1970 lµ ViÖn ®o l­êng vµ tiªu chuÈn ®­îc thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 4/4/1962 cña Héi ®ång ChÝnh phñ khi ®ã sè l·nh ®ao c¸n bé nh©n viªn th¸ng 4 n¨m 1962 cã 24 ng­êi nh­ng ®Õn n¨m 1970 lµ 88 ng­êi. Tõ 1/1/1971 ®Õn 13/9/1979 Tæng côc lóc ®ã tªn lµ ViÖn ®o l­êng vµ tiªu chuÈn ®­îc t¸ch thµnh 2 viÖn theo quyÕt ®Þnh sè 298/KH KT/QD ngµy 31/12/1970 cña Chñ nhiÖm Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n­íc tõ ®ã h×nh thµnh c¸c tæ chøc riªng theo tõng mÆt c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan nh­ sau: ViÖn ®o l­êng tõ 1971 ®Õn 1975 tõ 3/10/1975 ®­îc ®æi thµnh Côc §o l­êng trung ­¬ng theo quyÕt ®Þnh sè 192/CP cña Héi ®ång chÝnh phñ. Sè c¸n bé nh©n viªn lóc ®ã lµ 54 ng­êi lµ n¨m 1971 nh­ng ®Õn 1979 lµ 99 ng­êi. ViÖn Tiªu chuÈn tõ 1971 ®Õn 1975 ®­îc ®æi thµnh Côc Tiªu chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 192/CP Côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 325/CP ngµy 13/9/1979 cña Héi ®ång ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt vÒ mÆt tæ chøc c¸c c¬ quan: Côc §o l­êng trung ­¬ng, Côc Tiªu chuÈn. Sau thêi gian chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ s¾p xÕp vÒ tæ chøc bé m¸y Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng Nhµ n­íc chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 1/1/1980 tæng sè c¸n bé, nh©n viªn th¸ng 1/1984 lµ 399 ng­êi. b. VÞ trÝ - chøc n¨ng Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng lµ c¬ quan thuéc Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tiªu chuÈn ®o l­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, lµ ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I, kinh phÝ ho¹t ®éng do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp tµi kho¶n riªng. Trô së Tæng côc ®Æt t¹i thµnh phè Hµ Néi. c. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan vµ nh÷ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y: * X©y dùng tr×nh Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hµng ho¸; tæ chøc vµ h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ã sau khi ®­îc ban hµnh. * X©y dùng tr×nh Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ph¸t triÓn vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hµng ho¸, tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã sau khi ®­îc phª duyÖt. * VÒ tiªu chuÈn: - Gióp Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc hÖ thèng tiªu chuÈn cña ViÖt Nam. - Tæ chøc x©y dùng vµ tr×nh Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ban hµnh tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) - H­íng dÉn ho¹t ®éng x©y dùng vµ tæ chøc ®¨ng ký tiªu chuÈn ngµnh (TCN) - Tham gia x©y dùng tiªu chuÈn quèc tÕ vµ khu vùc - Tæ chøc ho¹t ®éng ¸p dông tiªu chuÈn vµ m· sè, m· v¹ch * VÒ ®o l­êng - Gióp Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc hÖ thèng chuÈn ®o l­êng - Tæ chøc x©y dùng vµ qu¶n lý hÖ thèng chuÈn ®o l­êng quèc gia. H­íng dÉn c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng hÖ thèng chuÈn ®o l­êng - Tæ chøc, qu¶n lý vµ thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh vµ hiÖu chuÈn c¸c ph­¬ng tiÖn ®o, c«ng nh©n kh¶ n¨ng kiÓm ®Þnh, uû quyÒn kiÓm ®Þnh ph­¬ng tiÖn ®o. - Chøng nhËn vµ cÊp thÎ kiÓm ®Þnh viªn ®o l­êng - Chøng nhËn mÉu chuÈn, phª duyÖt mÉu ph­¬ng tiÖn ®o tr­íc khi s¶n xuÊt, hoÆc nhËp khÈu. * VÒ chÊt l­îng - Gióp Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu nhËp khÈu - Tr×nh Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ quy ®Þnh nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn, tiªu chÝ cña c¸c tæ chøc c«ng nh©n, chøng nhËn vµ gi¸m ®Þnh chÊt l­îng, tæ chøc ®¸nh gi¸, x¸c nhËn, c«ng nhËn, chØ ®Þnh cña tæ chøc dÞch vô kü thuËt tham gia phôc vô qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng - Gióp Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ chñ tr× tæ chøc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸. - Qu¶n lý vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng c«ng bè, c«ng nh©n vµ chøc nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸. - Gióp Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ chñ tr× phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn, ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ thõa nhËn lÉn nhau trong ho¹t ®éng c«ng nhËn vµ chøng nhËn chÊt l­îng * ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kü thuËt ®èi víi c¸c c¬ quan tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng qua c¸c ngµnh, cac ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ së * Tæ chøc, thùc hiÖn nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n kü thuËt, thö nghiÖm, chuyÓn giao c«ng nghÖ, th«ng tin tuyªn truyÒn vµ t­ vÊn vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng, n¨ng suÊt, m· sè m· v¹ch; lµ ®¹i diÖn cña ViÖt Nam tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. * Tæ chøc vµ thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý theo thÈm quyÒn c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng * Thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c trong ho¹t ®éng tiªu chuÈn, ®o l­êng, chÊt l­îng vµ c¸c lÜnh vùc liªn quan theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt * Tæ chøc bé m¸y, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ng­êi lao ®éng, tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña c¬ quan theo ph©n cÊp cña Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. * Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ giao. d. C¬ cÊu tæ chøc cña tæng côc * C¸c tæ chøc gióp Tæng côc tr­ëng - Ban t¬ng hîp ph¸p chÕ - Ban kÕ ho¹ch hîp t¸c - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n - Ban tæ chøc c¸n bé - Thanh tra Tæng côc - V¨n phßng Tæng côc * C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc - Trung t©m tiªu chuÈn chÊt l­îng - Trung t©m ®o l­êng - Trung t©m kü thuËt tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng 1 ®Æt t¹i thµnh phè Hµ Néi - Trung t©m kü thuËt tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng 2 ®Æt t¹i thµnh phè §µ N½ng - Trung t©m kü thuËt tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng 3 ®Æt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh¸c thuéc Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng do Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt e. L·nh ®·o Tæng côc L·nh ®¹o tæng côc tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng gåm cã Tæng côc tr­ëng vµ mét sè phã Tæng côc tr­ëng. Tæng côc tr­ëng do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ. Tæng côc tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng S¬ ®å tæ chøc Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng L·nh ®¹o tæng côc Trung t©m tiªu chuÈn chÊt l­îng Trung t©m ®o l­êng Trung t©m kü thuËt TC§LCL 1 QUATEST 1 - Hµ Néi Trung t©m kü thuËt TC§LCL 3 QUATEST 2 - §µ N½ng Trung t©m kü thuËt TC§LCL 3 QUATEST 3 - TP. HCM Trung t©m th«ng tin TC§LCL Trung t©m n¨ng suÊt VN (VPC) Trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn (QUACERT) Trung t©m hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá (SMEDEC) Trung t©m ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ViÖt §øc(HWC) T¹p chÝ TC§LCL Ban qu¶n lý dù ¸n ®©u t­ ph¸t triÓn hÖ thèng TC§LCL V¨n phßng c«ng nhËn CL V¨n phßng TBT V¨n phßng Ban tæng hîp ph¸p chÕ Ban kÕ ho¹ch hîp t¸c Ban tæ chøc c¸n bé Thanh tra TC§LCL Phßng TC - KT Khèi chøc n¨ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch ë Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng 1. Chu tr×nh qu¶n lý ng©n s¸ch tæng côc: 3 b­íc: lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch §Ó phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n lËp tèt ®­îc dù to¸n ng©n s¸ch, tr­íc tiªn ®ßi hái ph¶i cã sù chuÈn bÞ cho c«ng viÖc lËp dù to¸n 2. Kh©u chuÈn bÞ cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cho c«ng viÖc lËp dù to¸n Hµng n¨m vµo th¸ng 7 Tæng côc uû quyÒn cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n giao sè kiÓm tra dù to¸n thu chi xuèng cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. Nh­ng th«ng th­êng sang th¸ng 8 phßng tµi chÝnh kÕ to¸n míi nhËn ®­îc sè Dù to¸n do c¸c ®¬n vÞ d­íi göi lªn. * H­íng dÉn c¸c chi tiÕt Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o sè kiÓm tra vµ c¸c v¨n b¶n do Bé Tµi chÝnh göi vÒ, th× phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cô thÓ ho¸ c¸c v¨n b¶n tr×nh tæng côc giao cô thÓ tæng møc thu, tæng møc chi dù kiÕn cña tõng ®¬n vÞ cÊp d­íi trong n¨m kÕ ho¹ch. Sau ®ã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Tæng côc sÏ triÖu tËp tÊt c¶ c¸c tr­ëng phßng tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II, III ®Ó th¶o luËn vµ tËp huÊn vÒ c«ng t¸c lËp dù to¸n ng©n s¸ch n¨m. Dùa vµo sæ kiÓm tra Tæng côc giao vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña Tæng côc kÕt hîp víi t×nh h×nh cô thÓ ë ®¬n vÞ ®Ó tiÕn hµnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch cho ®¬n vÞ m×nh. 3. LËp dù to¸n * Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng khi lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®¶m b¶o ®óng c¸c yªu cÇu sau: - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, ®ñ, chÝnh x¸c c¸c kho¶n thu, chi theo ®óng quy ®Þnh do c¬ quan thÈm quyÒn ban hµnh. - Khi c¸c ®¬n vÞ vµ phßng ban göi sè dù to¸n lªn cho phßng tµi chÝnh, s¾p xÕp c¸c kho¶n thu, chi theo ®óng môc lôc ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®óng biÓu mÉu do phßng tµi chÝnh qui ®Þnh. - Trong th«ng b¸o, dù to¸n ng©n s¸ch Tæng côc, phßng tµi chÝnh cßn göi kÌm theo c¶ b¶n b¸o chi tiÕt c¸c kho¶n thu, chi vµ c¬ së tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu, chi ®ã. - Dù to¸n ng©n s¸ch Tæng côc sau khi lËp xong ®¶m b¶o c©n b»ng gi÷a thu vµ chi trªn c¬ së thu ng©n s¸ch cña Tæng côc nh­: c¸c kho¶n thu h­ëng 100%, c¸c kho¶n thu ®iÒu tiÕt theo tû lÖ qui ®Þnh, c¸c kho¶n thu hç trî ng©n s¸ch cÊp trªn. * C¨n cø lËp dù to¸n - C¨n cø vµo nh÷ng qui ®Þnh chung vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ x· héi vµ ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®ang cã hiÖu lùc. - C¨n cø vµo c¸c luËt, ph¸p lÖnh thuÕ, chÕ ®é thu vÒ phÝ, lÖ phÝ, chÕ ®é tiªu chuÈn ®Þnh chi ng©n s¸ch do cÊp cã thÈm quyÒn qui ®Þnh, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh ®Ó lµm c¬ së lËp dù to¸n. - C¨n cø vµo sæ kiÓm tra vÒ dù to¸n, ng©n s¸ch do phßng tµi chÝnh th«ng b¸o - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch Tæng côc n¨m b¸o c¸o vµ c¸c n¨m tr­íc ®ã. * Ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n Phßng tµi chÝnh xem xÐt kÕ ho¹ch thu vµ dù to¸n kinh phÝ cña c¸c ban, phßng ®¬n vÞ trong Tæng côc Sau ®ã tæng hîp sè liÖu tæng dù to¸n ng©n s¸ch toµn Tæng tæng côc bao gåm dù to¸n thu ng©n s¸ch toµn Tæng côc vµ dù to¸n chi ng©n s¸ch Tæng côc. * Tr×nh tù lËp dù to¸n Hµng n¨m vµo th¸ng 8, phßng tµi chÝnh míi c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch 7 th¸ng ®Çu n¨m vµ ­íc thùc hiÖn c¸c th¸ng cuèi n¨m. Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m sau. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó dù to¸n c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ % thu bæ sung c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn, chi ®Çu t­, chi dù phßng ®Ó tiÕn hµnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch Tæng côc VÒ biÓu mÉu: ¸p dông hÖ thèng mÉu theo th«ng t­ 103/1998 TT - BTC 4. Nguån thu nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng Tr­íc khi luËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc ra ®êi n¨m 1997. Sù mÊt c©n b»ng thu, chi cña ng©n s¸ch Tæng côc lµ t­¬ng ®èi lín. LuËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc ra ®êi vµ ®­îc ¸p dông tõ n¨m 1997. LuËt ®· quy ®Þnh râ nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch. §©y lµ nÒn t¶ng ®Ó viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch Tæng côc ®i vµo nÒ nÕp vµ ph¸t huy vai trß cña ng©n s¸ch Tæng côc trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc * Nguån thu cña ng©n s¸ch Tæng côc gåm: + C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng + Thu tõ viÖn trî, tµi trî + Thu do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp + Thu kh¸c * NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch Tæng côc - Chi th­êng xuyªn (phôc vô nhiÖm vô chuyªn m«n) + Chi c«ng t¸c x· héi vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin - thÓ dôc thÓ thao do Tæng côc qu¶n lý + Chi ho¹t ®éng y tÕ + Chi qu¶n lý, duy tu, b¶o d­ìng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, tµi s¶n + Chi ho¹t ®éng cña c¬ quan §¶ng, c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ. + Chi c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ, trËt t­ an toµn x· héi + C¸c kho¶n chi kh¸c - Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn Lµ chi ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi theo ph©n cÊp cña Tæng côc söa ch÷a lín tµi s¶n, mua tµi s¶n cè ®Þnh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n kh¸c. 5. T×nh h×nh thùc hiÖn thu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng trong giai ®o¹n (2002 - 2003) a. T×nh h×nh thùc hiÖn thu BiÓu 1: C¬ cÊu c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng N¨m ChØ tiªu TH 2002 TH 2003 Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) 1 2 3 4 5 Tæng thu 797,941 100 882,397 100 1. C¸c kho¶n thu 100% 440,232 55,2 646,947 52,7 2. Thu ph©n chia % 167,139 20,9 181,45 20,6 3. Thu bæ sung 190,57 23,9 236 26,7 Tõ sè liÖu trong biÓu trªn ta thÊy: Tæng thu ng©n s¸ch cña Tæng côc n¨m 2002 ®¹t 797,941 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2003 con sè nµy ®· lµ 882,397 triÖu ®ång. XÐt vÒ tæng thu ng©n s¸ch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 th× tæng thu 2003 cao h¬n 2002. XÐt vÒ c¬ cÊu c¸c kho¶n thu 100%, kho¶n thu ph©n chia tû lÖ % n¨m 2003 gi¶m so víi n¨m 2001, riªng kho¶n thu bæ sung vÒ c¬ cÊu thùc hiÖn n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002. Së dÜ c¸c kho¶n thu 100% n¨m 2003 thùc hiÖn cao h¬n n¨m 2002 lµ do n¨m 2003 Tæng côc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nu«i d­ìng vµ khai th¸c nguån thu mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, n¨m 2003 c¸c kho¶n thu tõ phÝ, lÖ phÝ còng t¨ng h¬n n¨m 2002. §Æc biÖt lµ phÝ thö nghiÖm, do n¨m 2003 Tæng côc ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c dÞch vô thö nghiÖm. Vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ do Tæng côc qu¶n lý còng ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó trong n¨m 2003 ®· gãp phÇn t¨ng thu c¸c kho¶n 100% cho ng©n s¸ch Tæng côc n¨m 2003. Cô thÓ xÐt vÒ c¸c kho¶n thu nµy qua 2 n¨m (2002 - 2003) nh­ sau: * C¸c kho¶n thu ng©n s¸ch Tæng côc h­ëng 100%. N¨m 2002 thùc hiÖn ®¹t 55,2% trong tæng sè thu ng©n s¸ch Tæng côc. Nh­ng ®Õn n¨m 2003 chØ d¹t 52,7% trªn tæng thu ng©n s¸ch tæng côc * C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ % N¨m 2002 chiÕm 20,9% trªn tæng thu ng©n s¸ch Tæng côc, th× ®Õn n¨m 2003 chiÕm 20,6% trªn Tæng thu ng©n s¸ch Tæng côc. Tuy xÐt vÒ gi¸ trÞ thu n¨m 2003 vÉn t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 14,311 triÖu ®ång. * Thu bæ xung N¨m 2002 thùc hiÖn ®¹t 23,9% trªn tæng thu ng©n s¸ch tæng côc sang n¨m 2003 thùc hiÖn ®¹t 26,7% trªn tæng thu ng©n s¸ch Tæng côc Nh­ vËy, tæng thu ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, gi¸ trÞ thùc hiÖn thu n¨m 2003 ®¹t kÕt qu¶ cao. XÐt vÒ c¬ cÊy c¸c kho¶n thu th× c¸c kho¶n thu Tæng côc h­ëng 100% vµ thu ®iÒu tiÕt gi¶m, kho¶n thu bæ sung l¹i t¨ng lªn. b. T×nh h×nh thùc hiÖn chi BiÓu 2: C¬ cÊu c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng N¨m ChØ tiªu TH 2002 TH 2003 Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) 1 2 3 4 5 Tæng thu 795,87 100 880,43 100 1. Chi th­êng xuyªn 515,009 64 527,83 60 2. Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn 260,439 33 342,6 39 3. Chi dù phßng 20,422 3 10 1 Tõ sè liÖu trªn biÓu 2 ta thÊy: N¨m 2002 thùc hiÖn chi ng©n s¸ch lµ 795,87 triÖu ®ång. §Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 880,43 triÖu ®ång t¨ng h¬n 84,56 triÖu ®ång so víi n¨m 2002. N¨m 2003 cao h¬n n¨m 2002. XÐt vÒ c¬ cÊu c¸c kho¶n chi th× tû träng chi th­êng xuyªn vµ chi dù phßng cã xu h­íng gi¶m, cßn tû träng chi ®Çu t­ ph¸t triÓn l¹i t¨ng lªn qua c¸c n¨m cô thÓ nh­ sau: * VÒ chi th­êng xuyªn: N¨m 2002 thùc hiÖn lµ 515,009 triÖu ®ång chiÕm 64% trªn tæng chi n¨m 2002, th× ®Õn n¨m 2003 tuy sè l­îng chi lµ 527,83 triÖu ®ång t¨ng h¬n 12,821 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, nh­ng chØ chiÕm cã 60% trªn tæng chi ng©n s¸ch n¨m 2003. Trong nh÷ng n¨m qua chi th­êng xuyªn lu«n chiÕm tû träng cao chiÕm tõ 60% ®Õn 70% trong tæng chi ng©n s¸ch c¸c n¨m. Tuy c¬ cÊu kho¶n chi nµy n¨m 2003 cã gi¶m xuèng so víi n¨m 2002 lµ 4%. Së dÜ nh­ vËy lµ do n¨m 2003 Nhµ n­íc cã ®iÒu chØnh l¹i møc l­¬ng, SHP vµ phô cÊp theo h­íng t¨ng thªm, do vËy kho¶n chi sinh ho¹t phÝ, phô cÊp … Cßn thùc hiÖn chi th­êng xuyªn cña n¨m 2003 t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ do thu ng©n s¸ch cña n¨m 2003 cao h¬n so víi n¨m 2002. Trªn c¬ së nguån thu t¨ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c¸c kho¶n chi nh­ chi cho sù nghiÖp x· héi, sù nghiÖp gi¸o dôc vµ chi cho QLNN, §¶ng, ®oµn thÓ kh«ng nh÷ng chi ®óng, ®ñ c¸c kho¶n chi vÒ sinh ho¹t phÝ, phô cÊp, th­ëng thªm cho nh÷ng c¸n bé hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao tõ ®ã n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y chÝnh quyÒn Nhµ n­íc, ®ång thêi cßn lµ c¬ së ®Ó më réng nguån thu, khai th¸c triÖt ®Ó nguån thu s½n cã, kh«ng ngõng t¨ng thu cho ng©n s¸ch Tæng côc cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc nhu cÇu chi tiªu vµ thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn. * VÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn N¨m 2002 thùc hiÖn lµ 260,439 triÖu ®ång chiÕm 33% tæng chi. Nh­ng ®Õn n¨m 2003 con sè nµy ®· lµ 342,6 triÖu ®ång chiÕm 39% trªn tæng sè chi, t¨ng 82,161 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 XÐt trong tõng n¨m th× c¬ cÊu chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn ë møc h¹n chÕ, chØ chiÕm tû träng kho¶ng 1/3 tæng chi, cßn so víi chi th­êng xuyªn th× con sè nµy chØ chiÕm cã h¬n mét nöa. N¨m 2003 c¬ cÊu chi cho ®Çu t­ t¨ng h¬n 6% so víi n¨m 2002, nh­ng nh­ thÕ lµ ch­a ®ñ. Tuy nhiªn trong 2 n¨m (2002 - 2003) Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng ®· thùc hiÖn tèt kho¶n chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, söa ch÷a, x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh míi. * VÒ chi dù phßng: §©y lµ kho¶n chi mang tÝnh chÊt thùc hiÖn kh«ng æn ®Þnh, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè vµ chiÕm mét tû träng rÊt nhá trong tæng chi ng©n s¸ch Tæng côc. Hµng n¨m khi lËp dù to¸n chi, Tæng côc ®Òu lËp dù to¸n cho kho¶n chi nµy b»ng 3% trªn tæng dù to¸n chi. N¨m 2002 chi dù phßng lµ 20,422 triÖu ®ång chiÕm 3% trªn tæng chi ng©n s¸ch. §Õn n¨m 2003 kho¶n chi nµy thùc hiÖn lµ 10 triÖu ®ång chiÕm 1% tæng chi ng©n s¸ch n¨m 2003 gi¶m h¬n mét nöa so víi n¨m 2002 Tãm l¹i: Tæng chi ng©n s¸ch Tæng côc thùc hiÖn n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc. Nh­ng xÐt vÒ c¬ cÊu c¸c kho¶n th× chi th­êng xuyªn vµ chi dù phßng gi¶m, chi ®Çu t­ ph¸t triÓn t¨ng. §©y lµ mét sù chuyÓn biÕn rÊt lín. Tuy vËy, kho¶n chi dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn chiÕm mét tû träng kh¸ khiªm tèn trong tæng chi còng nh­ so víi chi th­êng xuyªn. Do vËy cÇn ph¶i gi¶m bít sè l­îng chi cña mét sè kho¶n chi trong chi th­êng xuyªn kh«ng cÇn thiÕt nh­ chi héi nghÞ tiÕp kh¸ch … thùc hiÖn tiÕt kiÖm h¬n trong chi tiªu hµng n¨m nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chi ®óng, chi ®ñ, c¸c kho¶n chi mang tÝnh chÕ ®é chÝnh s¸ch nh­ chi: sinh ho¹t phÝ, phô cÊp cho c¸n bé. §ång thêi cã biÖn ph¸p thùc hiÖn t¨ng thu cã nh­ vËy kho¶n chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn míi cã c¬ héi t¨ng lªn. c. C¬ cÊu c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn cña ng©n s¸ch Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng N¨m ChØ tiªu TH 2002 TH 2003 Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) 1 2 3 4 5 1. Sù nghiÖp khoa häc 96,652 17,8 95,6 18 2. Sù nghiÖp gi¸o dôc 27,53 5,3 30,18 5,7 3. Sù nghiÖp y tÕ 29,708 5,8 20,36 3,9 4. V¨n ho¸ - ThÓ thao 10,146 2 14 2,7 5. ThÓ dôc - ThÓ thao 9,4 1,8 7,67 1,5 6. Sù nghiÖp kinh tÕ 43 8,3 40,08 7,6 7. Chi QLNN, §¶ng, ®oµn thÓ 261,8 50,8 280,7 53 8. Chi DQTV - TTATXH 30,2 5,9 29 5,6 9. Chi kh¸c 11,6 2,3 10,24 2 Tæng sè 519,009 100 527,83 100 Tõ sè liÖu trong biÓu 3 ta thÊy: Tæng chi th­êng xuyªn ng©n s¸ch Tæng côc n¨m 2003 thùc hiÖn t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 XÐt c¶ vÒ c¬ cÊu vµ gi¸ trÞ chi th× c¸c kho¶n chi nh­: Sù nghiÖp gi¸o dôc, sù nghiÖp x· héi, v¨n ho¸ th«ng tin, chi qu¶n lý Nhµ n­íc, §¶ng, ®oµn thÓ thùc hiÖn n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc, c¸c kho¶n chi cßn l¹i c¬ cÊu ®Òu gi¶m h¬n so víi n¨m tr­íc. Tuy vËy nÕu xÐt trong tõng n¨m th× c¸c kho¶n chi nh­ chi qu¶n lý Nhµ n­íc, sù nghiÖp kho häc, sù nghiÖp kinh tÕ ®Òu chiÕm mét tû träng rÊt cao, ®Æc biÖt cho qu¶n lý Nhµ n­íc chiÕm tõ 50 ®Õn 54% trong tæng cho th­êng xuyªn c¸c n¨m. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng kho¶n chi cho thÓ dôc thÓ thao, chi cho v¨n ho¸ th«ng tin chØ chiÕm tõ 1,8 ®Õn 2,7% trong tæng chi th­êng xuyªn cña c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá c¸c kho¶n chi cho qu¶n lý Nhµ n­íc, ®¶m b¶o x· héi vµ c¸c kho¶n chi cho sù nghiÖp chÝnh nh­ sù nghiÖp kinh tÕ, gi¸o dôc, y tÕ lu«n ®­îc ®Çu t­ mét c¸ch tho¶ ®¸ng, cô thÓ c¸c kho¶n chi nh­ sau: + Sù nghiÖp khoa häc: N¨m 2002 gi¸ trÞ thùc hiÖn lµ 96,625 triÖu ®ång chiÕm tû täng lµ 17,8% trong tæng chi th­êng xuyªn, chØ ®øng sau kho¶n chi cho qu¶n lý Nhµ n­íc. §Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 95,6 triÖu ®ång chiÕm c¬ cÊu lµ 18% trong tæng chi th­êng xuyªn. + Sù nghiÖp gi¸o dôc: Thùc hiÖn c¬ cÊu chi n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2002 gi¸ trÞ thùc hiÖn chi lµ 27,53 triÖu ®ång chiÕm tû träng lµ 5,3% trong tæng chi th­êng xuyªn. §Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 95,6 triÖu ®ång chiÕm c¬ cÊu lµ 18% trong tæng chi th­êng xuyªn. + Sù nghiÖp y tÕ: Thùc hiÖn c¬ cÊu n¨m sau tuy cã gi¶m h¬n n¨m tr­íc nh­ng vÉn ®¹t so víi dù to¸n ®Ò ra. N¨m 2002 thùc hiÖn chi cho sù nghiÖp y tÕ lµ 29,708 triÖu ®ång chiÕm 5,8% tæng chi th­êng xuyªn. §Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 20,36 triÖu ®ång chiÕm 3,9% trong tæng chi th­êng xuyªn + Chi v¨n ho¸ th«ng tin vµ thÓ dôc thÓ thao: Hµng n¨m vÉn thùc hiÖn chi ®ñ, ®¶m b¶o duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt c¸c phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, ph¸t thanh, th«ng tin vµ tuyªn truyÒn vµ phÊn ®Êu x©y dùng tèt nÕp sèng v¨n ho¸ míi t¹i Tæng côc. N¨m 2003 thùc hiÖn chi cho v¨n ho¸ th«ng tin t¨ng h¬n so víi n¨m 2002, nh­ng chi cho thÓ dôc thÓ thao l¹i gi¶m h¬n so víi n¨m 2002. Tuy vËy chi cho v¨n ho¸ th«ng tin vµ thÓ dôc thÓ thao chiÕm mét tû träng rÊt thÊp, thÊp nhÊt trong tæng chi th­êng xuyªn. + Sù nghiÖp kinh tÕ: §©y lµ mét kho¶n chi lín vµ lu«n ®­îc coi träng, xÐt c¶ vÒ c¬ cÊu chi th× kho¶n chi nµy chØ ®øng sau kho¶n chi cho sù nghiÖp khoa häc vµ qu¶n lý Nhµ n­íc. N¨m 2002 thùc hiÖn chi sù nghiÖp kinh tÕ lµ 43 triÖu ®ång chiÕm tû träng lµ 8,3% trong tæng chi th­êng xuyªn, ®Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 40,08 triÖu ®ång chiÕm 7,6% trong tæng chi th­êng xuyªn n¨m 2003. Nh­ vËy tuy chi cho sù nghiÖp kinh tÕ n¨m 2003 c¬ cÊu gi¶m h¬n n¨m 2002 nh­ng ®iÒu ®ã còng kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tæng côc. + Chi qu¶n lý Nhµ n­íc, §¶ng, ®oµn thÓ Hµng n¨m kho¶n chi nµy lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt, tíi 50% trong tæng chi th­êng xuyªn c¸c n¨m. VÒ c¬ cÊu chi th× n¨m sau lu«n t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc. Tuy vËy ®©y lµ kho¶n chi hµng ®Çu vµ kh«ng thÓ thiÕu, nã ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn. N¨m 2002 thùc hiÖn kho¶n chi nµy lµ 261,8 triÖu ®ång chiÕm 50,8% trong tæng chi th­êng xuyªn. §Õn n¨m 2003 thùc hiÖn lµ 280,7 triÖu ®ång chiÕm tíi 53% trong tæng chi th­êng xuyªn. + Chi d©n qu©n tù vÖ trËt tù an toµn x· héi vµ c¸c kho¶n chi kh¸c thùc hiÖn n¨m sau c¬ cÊu ®Òu gi¶m h¬n so víi n¨m tr­íc. N¨m 2002 thùc hiÖn kho¶n chi cho d©n qu©n tù vÖ - trËt tù an toµn x· héi chiÕm 5,9%. N¨m 2003 chiÕm 5,6% trong tæng chi th­êng xuyªn. Tãm l¹i, xÐt vÒ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn chi th­êng xuyªn th× n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. XÐt vÒ c¬ cÊu chi th× c¸c kho¶n chi nh­ qu¶n lý Nhµ n­íc, sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ, sù nghiÖp kinh tÕ cã c¬ cÊu t¨ng dÇn trong c¬ cÊu chi cña tõng n¨m, c¸c ko¶n chi cßn l¹i tuy cã xu h­íng gi¶m xuèng nh­ng vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Òu v­ît dù to¸n. Vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c n¨m BiÓu 4: N¨m ChØ tiªu TH 2002 TH 2003 Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) Gi¸ trÞ (tr.®) C¬ cÊu (%) 1 2 3 4 5 Tæng sè 260,439 100 342,6 100 1. Söa ch÷a lín tµi s¶n 32,113 12 2. Mua s¾m TSC§ 20,57 8 7,8 2 3. X©y dùng CSHT 64,1 19 4. X©y dùng lµm viÖc 207,736 80 270,7 79 Tõ sè liÖu trong biÓu 4 ta thÊy: T×nh h×nh thùc hiÖn chi ®Çu t­ ph¸t triÓn. N¨m 2003 thùc hiÖn t¨ng h¬n so víi n¨m 2002. C¬ cÊu c¸c kho¶n chi cho ®Çu t­ còng dÇn t¨ng lªn so víi chi th­êng xuyªn nh­ng vÉn ë møc chËm. ChØ cã nh÷ng kho¶n chi cho x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng nh­ trô së lµm viÖc lµ ®­îc thùc hiÖn æn ®Þnh qua 2 n¨m (2002 - 2003) + N¨m 2002 kho¶n chi cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng chiÕm tû träng lín nhÊt tíi 80% tæng chi ®Çu t­, kho¶n chi cho söa ch÷a lín tµi s¶n chiÕm 12% trong tæng chi ®Çu t­, kho¶n chi cho mua s¾m tµi s¶n chiÕm tû träng thÊp nhÊt, chØ cã 8% trong tæng chi ®Çu t­. + N¨m 2003 kh«ng cã kho¶n chi cho söa ch÷a lín tµi s¶n. Nh­ng chi cho x©y dùng trô së lµm viÖc vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt tíi 79% so víi tæng chi ®Çu t­. + Kho¶n chi cho x©y dùng h¹ tÇng chiÕm tû träng lµ 19% trong tæng chi ®Çu t­. Chi mua s¾m tµi s¶n vÉn chiÕm tû träng thÊp nhÊt, chiÕm 2% trong tæng chi ®Çu t­ vµ c¬ cÊu chi gi¶m h¬n so víi n¨m 2000 Tãm l¹i: Qua 2 n¨m (2002 - 2003) thùc hiÖn kho¶n chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, n¨m sau chi t¨ng h¬n n¨m tr­íc. Trong ®ã c¸c kho¶n chi cho x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng vÉn chiÕm tû träng cao h¬n rÊt nhiÒu c¸c kho¶n chi giµnh cho mua s¾m vµ söa ch÷a tµi s¶n. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù quan t©m rÊt lín ®Õn viÖc chó träng x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c cña §¶ng vµ cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng. KÕt luËn chung vÒ chi ng©n s¸ch Trong 2 n¨m (2002 - 2003) c¸c chØ tiªu chi ng©n s¸ch ®Òu ®¹t vµ v­ît so víi dù to¸n. Tæng chi thùc hiÖn n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr­íc, do viÖc thùc hiÖn thu cµng t¨ng. XÐt vÒ c¬ cÊu chi th× c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn vµ chi dù phßng c¬ cÊu chi cµng gi¶m, cßn chi ®Çu t­ ph¸t triÓn cã xu h­íng t¨ng lªn. Tuy nhiªn kho¶ng chi dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn chiÕm mét tû träng kh¸ thÊp so víi tæng chi vµ so víi chi th­êng xuyªn. Do vËy mét mÆt ng©n s¸ch Tæng côc ph¶i thùc hiÖn tiÕt kiÖm h¬n trong chi tiªu, gi¶m bít c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn kh«ng cÇn thiÕt, tr¸nh l·ng phÝ. MÆt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng nu«i d­ìng vµ khai th¸c triÖt ®Ó nguån, tËn dông tèi ®a lîi thÕ cña Tæng côc vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch. 6. QuyÕt to¸n ng©n s¸ch Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng QuyÕt to¸n ng©n s¸ch Tæng côc lµ c«ng viÖc cuèi cïng cña chu tr×nh qu¶n lý ng©n s¸ch. Tr×nh tù, thêi gian lµ ph­¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña luËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Sau khi thùc hiÖn xong c«ng t¸c kho¸ sæ cuèi ngµy 31/12 sè liÖu trªn sè kÕ to¸n cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lu«n ®¶m b¶o c©n ®èi. Thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch lµ hÕt ngµy 31/1 n¨m sau. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Tæng côc tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng lu«n ®¶m b¶o chÝnh x¸c, trung thùc víi sè liÖu trong sæ kÕ to¸n. Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo ®óng néi dung ghi trong dù to¸n ®­îc phª duyÖt vµ theo môc lôc ng©n s¸ch. BiÓu 5: BiÓu c©n ®èi quyÕt to¸n ng©n s¸ch tæng côc ®o l­êng chÊt l­îng n¨m 2003 §¬n vÞ: 1.000.000 ® Néi dung thu QuyÕt to¸n Néi dung chi QuyÕt to¸n Tæng sè thu 882,397 Tæng sè chi 882,397 1. C¸c kho¶n thu 100% 646,947 1. Chi th­êng xuyªn 527,830 2. C¸c kho¶n thu ®iÒu tiÕt 181,450 2. Chi §TPT 342,600 3. Thu bæ sung 236,000 3. Chi dù phßng 10,000 4. KÕt d­ ng©n s¸ch 1,967 KÕt luËn: Thùc tÕ qu¶n lý ng©n s¸ch cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng trong nh÷ng n¨m qua ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ thµnh c«ng b­íc ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña Tæng côc. C¸c kho¶n thu ®­îc khai th¸c vµ qu¶n lý mét c¸ch triÖt ®Ó vµ chÆt chÏ, c«ng t¸c thu còng ®­îc thùc hiÖn ®óng vµ vËn dông thu mét c¸ch linh ho¹t, viÖc bè trÝ c¸c kho¶n thu ®­îc thùc hiÖn hîp lý. Tõ ®ã ®¶m b¶o chi ®óng, chi ®ñ, thùc hiÖn c¸c kho¶n chi mét c¸ch c«ng khai vµ râ rµng. KÕt qu¶ cho thÊy trong 2 n¨m 2002 vµ 2003 c¸c chØ tiªu thu ng©n s¸ch Tæng côc nh×n chung ®Òu ®¹t vµ v­ît so víi dù to¸n. Nhu cÇu chi ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thu - chi ng©n s¸ch ë tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng 1. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý thu - chi cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc trong lÜnh vùc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng trùc thuéc Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ ®­îc thµnh lËp n¨m 1984. TiÒn th©n cña Tæng côc lµ ViÖn ®o l­êng, Tiªu chuÈn vµ Côc KiÓm tra chÊt l­îng Nhµ N­íc. Sau khi ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng víi lÜnh vùc nghiªn cøu chñ yÕu lµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, t­ vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ. Ngay tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng Tæng côc ®· cã nhiÒu b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý thu - chi cßn tån t¹i thuéc vÒ yÕu tè chñ quan. Th«ng qua sù ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña Tæng côc trong n¨m 2002 - 2003 t¹i ch­¬ng II ta thÊy: Trong nh÷ng n¨m qua Tæng côc ®· ®Çu t­, khai th¸c, nu«i d­ìng c¸c nguån thu cè ®Þnh nh­: c¸c kho¶n thu 100%, c¸c kho¶n ph©n chia theo tû lÖ % ®¹t hiÖu qu¶ cao. Hµng n¨m ng©n s¸ch Tæng côc ®Òu hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu thu - chi ng©n s¸ch ®· giao trong dù to¸n thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nµy lu«n v­ît h¬n so víi n¨m tr­íc. Tuy vËy nhiÒu tiÒm n¨ng ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ch­a ®­îc s©u s¾c. Do vËy ®ßi hái cÊp l·nh ®¹o quan t©m ®Çu t­ kinh phÝ, cã chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c nguån thu tèt h¬n n÷a, chó träng ®Õn nh÷ng tiÒm lùc cña Tæng côc. 2. Mét sè biÖn ph¸p Nh­ trªn ®· tr×nh bµy ®Ó ph¸t huy vai trß to lín cña ng©n s¸ch, ®iÒu quan träng ph¶i cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch tµi chÝnh cïng víi viÖc ®æi míi kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay, nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng chËm ph¸t triÓn. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc trong mÊy n¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch thu, chØ ë tæng côc ch­a thùc sù quan t©m thùc hiÖn lµm cho nguån thu tËp trung vµo ng©n s¸ch kh«ng kÞp thêi vµ viÖc chi tiªu cßn l·ng phÝ kÐm hiÖu qu¶ . §Ó cã thÓ khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng nguån thu vµ thùc hiÖn chØ tiªu tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ th× cÇn cã mét sè biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch ë tæng côc nh­ sau : a. KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý ng©n s¸ch : LuËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc ra ®êi lµ b­íc tiÕn quan träng trong qu¶n lý ng©n s¸ch. Tõ ®©y mäi kho¶n thu - chi ng©n s¸ch ®Òu ®­îc tæng hîp vµo hÖ ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo môc lôc ng©n s¸ch thèng nhÊt, chÕ ®é kÕ to¸n còng ®­îc thay ®æi. V× thÕ ®Æt ra yªu cÇu cho c«ng t¸c qu¶n lý tæng côc lµ: Bé phËn c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch ë tæng côc, ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c tµi chÝnh ph¶i linh ®éng, ho¹t b¸t trong c«ng viÖc, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c¶ chÊt vµ l­îng. Tæng côc cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý ng©n s¸ch vµ th­êng xuyªn kiÓm tra kiÕn thøc cña hä. Cñng cè hoµn toµn vµ quy ®Þnh râ h¬n c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ cã hiÖu qu¶. b. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch Do nguån thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¹i Tæng côc cßn Ýt, kh«ng tËp trung n»m r¶i r¸c ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Trong khi ®ã tiÒm n¨ng c¸c nguån thu t­¬ng ®èi dåi dµo vµ ch­a ®­îc khai th¸c. H¬n n÷a viÖc chi tiªu ng©n s¸ch t¹i Tæng côc kh«ng tËp trung cßn g©y l·ng phÝ, x¸c ®Þnh môc tiªu, môc ®Ých ®Çu t­ ch­a tËp trung cÇn qu¶n lý tèt c¸c néi dung chi, cô thÓ ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch cÇn lµm tèt c¸c vÊn ®Ò sau: * §Çu t­ nu«i d­ìng c¸c nguån thu: - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan thÕ, kho b¹c Nhµ n­íc, qu¶n lý khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ. - Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó mäi ng­êi tù gi¸c chÊp hµnh nghiªm chØnh vµ nép phÝ theo ®óng luËt. * Thùc hiÖn l­êng thu phÝ ®Ó chi qu¶n lý chÆt chÏ tõng kho¶n chi - CÇn xem xÐt nh÷ng nhu cÇu chi nµo cÇn thiÕt th× chi tr­íc, nh÷ng g× ch­a cÇn thiÕt th× chi sau. Gi¶m bít sè chi vÒ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch hµng n¨m. - Quan t©m ®óng møc ®Õn hiÖu qu¶ sö dông víi ng©n s¸ch ®ång thêi tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch sao cho mçi ®ång vèn ®· cÊp ra ®Òu ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých. - KÕ to¸n ng©n s¸ch cÇn chÊp hµnh tèt h¬n n÷a c¸c quy ®Þnh nguyªn t¾c trong sö dông hÖ thèng chøng tõ thu, chi ng©n s¸ch, ph¶i quan t©m cô thÓ ®Õn tõng môc, tiÓu môc cho tõng kho¶n thu, kho¶n chi. KÕt luËn Víi ý nghÜa vµ vai trß quan träng trong viÖc c©n ®èi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Thu chi ng©n s¸ch thùc sù trë thµnh mèi quan t©m kh«ng chØ cña c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh mµ cßn lµ mèi quan t©m cña nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ kh¸c cã liªn quan nh­ c¸c nhµ ®Çu t­, ®èi thñ c¹nh tranh. ViÖc ®Çu tiªn khi muèn kiÓm tra ho¹t ®éng qu¶n lý thu chi cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ ®i xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña nã. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ngµy cµng n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý thu chi cña Nhµ n­íc. §©y lµ c©u hái th­êng trùc cña c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh vµ vÊn ®Ò ®Æt ra t×m h­íng gi¶i quyÕt. Mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu trong qu¶n lý ng©n s¸ch lµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng do kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cã h¹n cïng víi thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ Ýt ái nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña em ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thùc tÕ vÊn ®Ò. Do vËy bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý kiÕn bæ xung cña thÇy c«, b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi cã cïng mèi quan t©m vÒ ®Ò tµi ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Cuèi cïng cho em bµy tá lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng C§QTKD ®Æc biÖt xin göi lêi c¶m ¬n thÇy gi¸o: Nh­ Xu©n Quang ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« chó, anh chÞ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp sè liÖu vµ nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch cña Tæng côc ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình về hoạt động quản lý thu chi NSNN.doc
Luận văn liên quan