Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại - Điện tử Hoàng Sơn

Lời nói đầu Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền lương cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lương hợp lý là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động . Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn, em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được áp dụng thực hành Em xin chân thành cám ơn sự tận tình giúp đỡ, sự nhiệt tình của Ban Giám đốc và các anh chị trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, trong thời gian thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này. Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính sau đây: Phần I : Đặc điểm chung của Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại -điện tử Hoàng Sơn Phần III: Nhận xét và đánh giá MỤC LỤC Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 3 1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 3 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 4 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn : 4 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 6 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 6 4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 8 Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại - địên tử Hoàng Sơn 11 1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thuơng mại - điện tử Hoàng Sơn 11 1.1 Thủ tục, chứng từ hạch toỏn 11 1.2 Tài khoản sử dụng 12 1.3 Cỏc nghiệp vụ chủ yếu 14 1.4 Hệ thống Tài khoản kế toỏn Cụng ty sử dụng 17 1.5 Tổ chức Hệ thống sổ kế toỏn tại Cụng ty 18 1.6 Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn tại Cụng ty 20 1.7 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 21 1.7.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21 1.7.1.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương 21 1.7.1.2 Một số quy tắc hạch toán các khoản trích theo lương 23 1.7.1.2. 1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 23 1.7.1.2.2 Bảng thanh toỏn BHXH 23 1.7.2 Cách tính tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 25 1.7.3 Cách tính và trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 26 1.7.3.1 Cỏch tớnh 26 1.7.3.2 Cỏch trớch lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 27 1.7.3.2.1 Quỹ BHXH 27 1.7.3.2.2 Quỹ BHYT: 28 1.7.3.2.3 Kinh phí công đoàn: 28 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 28 2.1 Các chứng từ có liên quan đến việc tính lương 28 2.2. Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty 34 3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại - điện tử Hoàng Sơn 37 3.1 Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty: 37 3.2. Cỏc nghiệp vụ trớch nộp BHXH, BHYT, KPCĐ: 39 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty: 47 4.1. Chứng từ 47 4.1.1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 47 4.1.2 Bảng thanh toỏn BHXH: 49 4.2. Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương 51 Phần III: Nhận xột và kết luận 60 1. Nhận xột 60 1.1 Nhận xột chung về cụng tỏc tổ chức quản lý kinh doanh của Cụng ty 60 1.2 So sánh phương pháp kế toán của đơn vị với phương pháp kế toán theo chế độ hiện hành . 60 1.2.1 Ưu điểm: 60 1.2.2 Nhược điểm: 61 2. Kết luận 62

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại - Điện tử Hoàng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n TµI kho¶n Lo¹i 1: TµI s¶n l­u ®éng Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶ 111 1111 1112 TiÒn mÆt TiÒn ViÖt nam Ngo¹i tÖ 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 112 1121 1122 TiÒn göi NH TiÒn ViÖt Nam Ngo¹i tÖ 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 113 1131 1132 TiÒn ®ang chuyÓn TiÒn ViÖt nam Ngo¹i tÖ 3331 33311 33312 3333 3334 3338 ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT hµng N. khÈu ThuÕ XNK ThuÕ thu nhËp DN C¸c thuÕ kh¸c 133 1331 1332 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô ThuÕ GTGT ®­îc khtrõ cña TSC§ 138 Ph¶i thu kh¸c 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 141 T¹m øng 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 142 1421 1422 Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 338 3381 3382 3383 3384 3388 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TS thõa chê xö lý Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH BHYT Ph¶i tr¶ kh¸c 156 1561 1562 Hµng ho¸ Gi¸ mua hµng ho¸ Chi phÝ thu mua hµng ho¸ 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Lo¹i 4: Vèn chñ së h÷u Lo¹i 2: tµi s¶n cè ®Þnh 411 Nguån vèn kinh doanh 211 2112 2113 2115 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Nhµ cöa (V¨n phßng, kho ) M¸y mãc, thiÕt bÞ ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 213 TSC§ v« h×nh 431 Quü phóc lîi khen th­ëng 214 2141 2142 Hao mßn TSC§ Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ v« h×nh 511 Doanh thu 521 ChiÕt khÊu b¸n hµng 311 Vay ng¾n h¹n 611 Mua hµng 341 Vay dµI h¹n 632 Gi¸ vèn hµng ho¸ 515 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 641 Chi phÝ b¸n hµng 711 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 635 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 001 Tµi s¶n thuª ngoµi 811 Chi phÝ bÊt th­êng 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 911 X¸c ®Þnh kqu¶ kinh doanh 009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n 1.5 Tæ chøc HÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty: §Ó phï hîp quy m« còng nh­ ®iÒu kiÖn thùc tÕ, C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n Chøng tõ ghi sæ vµ c¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc nµy gåm cã: sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, Sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt tµi kho¶n. * HÖ thèng sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: TK 131, TK 133, TK 138, TK141, TK142, TK, TK157, TK159, TK211, TK331, TK333, TK334, TK 411, TK 412, TK 413, TK511, TK 521 - Sæ c¸i: Mçi tµi kho¶n ®­îc sö dông mét sè trang sæ riªng nh­ TK 111, TK 511, TK 641, TK 642 - B¶ng tæng hîp chi tiÕt * Quy tr×nh h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Sæ chi tiÕt B¶ng TH chi tiÕt Chøng tõ kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi k× §èi chiÕu, so s¸nh 1.6 Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n sö dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ thùc hiÖn tèt c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n gåm: B¸o c¸o quyÕt to¸n (theo quý, n¨m) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (theo quý, n¨m) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (theo quý, n¨m) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (theo quý, n¨m) Tê khai chi tiÕt doanh thu, chi phÝ, thu nhËp (theo n¨m) QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp (theo n¨m) QuyÕt to¸n thuÕ GTGT (theo n¨m) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (cuèi n¨m) * C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn ®­îc göi vµo cuèi mçi quý cña niªn ®é kÕ to¸n vµ ®­îc göi tíi c¸c c¬ quan sau: - C¬ quan cÊp chñ qu¶n (Së Th­¬ng M¹i) - Chi côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp - Côc Thèng kª - Côc thuÕ - Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông mét sè lo¹i b¸o c¸o néi bé nh­: B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, t×nh h×nh c«ng nî, t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, ph©n tÝch kÕt qu¶ vÒ tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cña C«ng ty. C¸c b¸o c¸o nµy sÏ ®­îc göi tíi Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. 1.7 Ph­¬ng ph¸p tÝnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 1.7.1 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.7.1.1 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng thÝch hîp cho ng­êi lao ®éng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng sÏ cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o, n©ng cao tr×nh ®é vÒ kiÕn thøc còng nh­ kü n¨ng c«ng viÖc. Bªn c¹nh chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc Quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Theo h×nh thøc tÝnh l­¬ng trªn, hµng th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng sÏ ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng (ng­êi lËp b¶ng l­¬ng) ký, ghi râ hä tªn råi chuyÓn cho KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra, ký x¸c nhËn, sau ®ã Gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn lµm hai kú: - Kú I: T¹m øng l­¬ng (Vµo c¸c ngµy 15 hµng th¸ng) - Kú II: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trõ ®i sè t¹m øng ®Çu th¸ng vµ thanh to¸n sè cßn l¹i cho ng­êi lao ®éng. B¶ng T¹m øng l­¬ng Kú I vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng Kú II sÏ ®­îc l­u t¹i Phßng kÕ to¸n. Mçi lÇn lÜnh l­¬ng, nh©n viªn C«ng ty ph¶i trùc tiÕp ký vµo cét “Ký nhËn”. NÕu cã ng­êi nhËn thay th× ph¶i ghi “KT”(ký thay) vµ ký tªn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ, ngµy nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH, nghØ häp, nghØ phÐp… ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn th­ëng, c¸c chÕ ®é BHXH nh­ èm ®au, thai s¶n, BHXH tr¶ thay l­¬ng… C«ng ty cã sö dông B¶ng ChÊm c«ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Mçi phßng ban trong C«ng ty ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng cho c¸c nh©n viªn trong phßng m×nh. Hµng ngµy, ng­êi ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc chÊm c«ng ph¶i c¨n cø theo t×nh h×nh thùc tÕ cña phßng m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng ng­êi, ghi vµo ngµy t­¬ng øng trong c¸c cét tõ 1 ®Õn 31 theo ký hiÖu quy ®Þnh trong chøng tõ nh­ sau: - L­¬ng thêi gian + - èm, ®iÒu d­ìng « - Tai n¹n T - NghØ phÐp P - Héi nghÞ, häc tËp H - NghØ thai s¶n TS - NghØ kh«ng l­¬ng T2 - Ngõng viÖc N - NghØ bï NB - Con èm Cè Cuèi th¸ng ng­êi chÊm c«ng vµ phô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng BHXH cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ, ... vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu quy ra c«ng ®Ó tÝnh phô cÊp tiÒn ¨n tr­a cña C«ng ty cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c chÕ ®é BHXH (thai s¶n), chÕ ®é l­¬ng BHXH (èm ®au, tai n¹n rñi ro) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ng­êi vµ tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t­¬ng øng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty 1.7.1.2 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Chøng tõ kÕ to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng C«ng ty sö dông gåm: PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n BHXH 1.7.1.2. 1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH: - Trong thêi gian lao ®éng, ng­êi lao ®éng bÞ èm ®­îc C¬ quan Y tÕ cho phÐp nghØ, ng­êi ®­îc nghØ ph¶i b¸o cho C«ng ty vµ nép giÊy nghØ cho ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng. Sè ngµy nghØ thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng c¨n cø theo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng. Cuèi th¸ng phiÕu nghØ h­ëng BHXH kÌm theo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó tÝnh BHXH. Tuú thuéc vµo sè ng­êi ph¶i thanh to¸n trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng trong th¸ng cña tõng ®¬n vÞ mµ kÕ to¸n cã thÓ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho tõng phßng, ban, bé phËn hay toµn c«ng ty. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n BHXH lµ phiÕu nghØ h­ëng BHXH. Khi lËp ph¶i ph©n bæ chi tiÕt theo tõng tr­êng hîp: nghØ b¶n th©n èm, con èm, tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thai s¶n... Trong mçi kho¶n ph¶i ph©n ra sè ngµy vµ sè tiÒn trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng. MÉu PhiÕu nghØ h­ëng BHXH PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau: (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan Y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Sè 90TC/C§KT ngµy 20/7/99 cña BTC Sè KB/BA QuyÓn sè: 127 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm Sè: 037 Hä vµ tªn: Vò L©m Tïng Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n Lý do cho nghØ: PhÉu thuËt x­¬ng khíp gèi Sè ngµy cho nghØ: 15ngµy(Tõ ngµy15/12®Õn hÕt ngµy31/12/2005) Ngµy 14 th¸ng 12n¨m 2005 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 15 ngµy (Ký, Hä tªn) Y b¸c sÜ KCB (§· ký, ®ãng dÊu) TrÇn S¬n H¶i (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 01133943564 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 373.933 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 373.933 ®ång Ngµy 14 th¸ng 12n¨m 2005 C¸n bé C¬ quan BHXH (Ký, Hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) Hå Ngäc Hµ (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) 1.7.1.2.2 B¶ng thanh to¸n BHXH Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh tæng hîp sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng­êi vµ cho toµn C«ng ty, b¶ng nµy ph¶i ®­îc nh©n viªn phô tr¸ch vÒ chÕ ®é BHXH cña C«ng ty x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chi. B¶ng nµy ®­îc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn göi cho C¬ quan qu¶n lý Quü BHXH cÊp trªn ®Ó thanh to¸n sè thùc chi, 1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan.. 1.7.2 C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng chÝnh. §ã lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ cô thÓ lµ h×nh thøc tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng trong th¸ng , hÖ sè møc l­¬ng (cÊp bËc) , phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) . C«ng thøc tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông lµ TP = LCB X ( HSL + PC + LSP ) X NT : NC Trong ®ã TP :tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho c«ng nh©n LCB :l­¬ng c¬ b¶n ( 350.000) HSL : hÖ sè l­¬ng ( cÊp bËc ) PC : hÖ sè phô cÊp LSP : hÖ sè th­ëng NT : ngµy c«ng thùc NC : ngµy c«ng theo quy ®Þnh ( 26 ngµy ) Ngoµi ra, tuú theo t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, nÕu C«ng ty ®¹t ®­îc møc doanh thu theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra th× c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty, cã thÓ lµ 1,5 hoÆc 2tuú theo møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc Thêi gian ®Ó tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng, phô cÊp, trî cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ theo th¸ng. VÝ dô: Anh TrÞnh V¨n S¬n, Gi¸m ®èc C«ng ty cã hÖ sè l­¬ng lµ 4,76; phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 2 , sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 27 c«ng. Ngoµi ra, do ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 ®¹t lîi nhuËn cao, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra nªn toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty lµ 0,6. VËy møc l­¬ng th¸ng 12/2005 cña anh S¬n sÏ lµ: (4,76+2+0,6) x 350.000 x 27 : 26 = (®ång/th¸ng) Ngoµi chÕ ®é tiÒn l­¬ng, C«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ dé tiÒn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã nhiÒu ®ãng gãp h¬n cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1.7.3 C¸ch tÝnh vµ trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 1.7.3.1 C¸ch tÝnh C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh­ trong tr­êng hîp nghØ viÖc v× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ. Thêi gian nghØ h­ëng BHXH sÏ ®­îc c¨n cø nh­ sau: * NÕu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng mµ cã thêi gian ®ãng BHXH: D­íi 15 n¨m sÏ ®­îc nghØ 30 ngµy/n¨m. Tõ 15 n¨m ®Õn 30 n¨m ®­îc nghØ 40 ngµy/n¨m. Trªn 30 n¨m ®­îc nghØ 50 ngµy/n¨m. * NÕu bÞ bÖnh dµi ngµy víi c¸c bÖnh ®Æc biÖt ®­îc Bé Y tÕ ban hµnh th× thêi gian nghØ h­ëng BHXH kh«ng qu¸ 180 ngµy/n¨m kh«ng ph©n biÖt thêi gian ®ãng BHXH. * Tû lÖ h­ëng BHXH trong tr­êng hîp nµy ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n. *Víi c«ng thøc tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: Møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = Møc l­¬ng c¬ b¶n 26 ngµy x Sè ngµy nghØ h­ëng BHXH x Tû lÖ h­ëng BHXH VÝ dô : Trong th¸ng 12/2005, anh Vò L©m Tïng lµ nh©n viªn thuéc Phßng kinh doanh söa ch÷a cña C«ng ty bÞ bÖnh, cã x¸c nhËn cña B¸c sü. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 12 ngµy, anh nghØ èm 15 ngµy. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = 2,98 x 290000 26 ngµy x 15 x 75% = 373.933 VËy anh Tïng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 12 lµ 373.933 ®ång. 1.7.3.2 C¸ch trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 1.7.3.2.1 Quü BHXH: - Dïng ®Ó thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn khi hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. -§­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 20% so víi quü tiÒn l­¬ng trong ®ã: 15% lµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 5% ng­êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l­¬ng. 1.7.3.2.2 Quü BHYT: -Dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n viÖn phÝ, thuèc men cho ng­êi lao ®éng khi hä ®i kh¸m ch÷a bÖnh. -§­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 3% so víi quü tiÒn l­¬ng trong ®ã: 2% lµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 1% ng­êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l­¬ng. 1.7.3.2.3 Kinh phÝ c«ng ®oµn: - Dïng ®Ó thanh to¸n cho c¸c kho¶n chi tiªu cña tæ chøc c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ vµ tæ chøc c«ng ®oµn cÊp trªn. §­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 2% so víi tiÒn l­¬ng vµ toµn bé kinh phÝ nµy ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh trong ®ã 1% gi÷ l¹i cho c«ng ®oµn ®¬n vÞ, cßn 1% nép cho c«ng ®oµn cÊp trªn. 2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 2.1 C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng B¶ng thanh to¸n t¹m øng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2005 : - PhiÕu chi sè 20 quyÓn 04 B¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2005 - B¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 - PhiÕu chi sè 32 quyÓn 04 §Ó ®¶m b¶o ®êi sèng sinh ho¹t cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· t¹m øng l­¬ng kú I cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty . Tuú thuéc vµo møc l­¬ng c¬ b¶n cña tõng ng­êi mµ hä cã thÓ øng l­¬ng theo nhu cÇu cña m×nh nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc l­¬ng c¬ b¶n cña Cô thÓ trong th¸ng 12/2005 cã b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I nh­ sau: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I Th¸ng 12/2005 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n Stt Hä vµ tªn Phßng T¹m øng kú I Ký nhËn TrÞnh V¨n S¬n G§ 400000 §ç Th¾ng PG§ 300000 NguyÔn Duy M¹nh Kinh doanh 300000 TrÇn V¨n Minh Kinh doanh 200000 NguyÔn ThÞ Hoa Kinh doanh 200000 Vò Thuý Hµ KÕ to¸n 200000 L¹i Anh Th­ KÕ to¸n 200000 Lª V¨n H¶I Kinh doanh 200000 Vò Thanh H»ng Kinh doanh 200000 NguyÔn Quúnh Chi Kinh doanh 200000 Hå Sü Lîi Kinh doanh 400000 Vò L©m Tïng Hµnh chÝnh 300000 Bïi H÷u Hoan Hµnh chÝnh 300000 Vò Kim Thoa KÕ to¸n 300000 Ng« Sü Liªn KÕ to¸n 200000 §µo Thu H»ng Kinh doanh 200000 §inh Thanh HuyÒn KÕ to¸n 200000 Hå Ngäc Hµ KÕ to¸n 200000 TrÇn Quang Huy Kinh doanh 200000 Céng: 4.700.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n Tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Hå Ngäc Hµ Vò Thuý Hµ TrÞnhV¨n S¬n Trong b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I cã sè tiÒn t¹m øng cho : - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 2.100.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 2.600.000 C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi t¹m øng l­¬ng kú I: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n §Þa chØ:609 Tr­¬ng §Þnh Telefax: PhiÕu chi Ngµy15th¸ng12 n¨m 2005 QuyÓn sè: 04 Sè: 20 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hå Ngäc Hµ §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng12/2005 Sè tiÒn: 4.700.000 (ViÕt b»ng ch÷) Bèn triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I th¸ng 12/2005. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Hµ Thñ quü (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2005, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 B¶ng tÝnh lu¬ng th¸ng 12 n¨m 2005 Stt Hä vµ tªn Chøc vô Sè c«ng HÖ sè l­¬ng L­¬ng CB HÖ sè phô cÊp HÖ sè th­ëng Tæng céng C¸c kho¶n gi¶m trõ Cßn ®­îc lÜnh BHXH BHYT T¹m øng 1 NguyÔn Thanh Hoµ G§ 27 4.76 350000 2 0.6 2.675.077 133.754 26.751 400.000 2114572 2 §ç Th¾ng PG§ 27 4.16 350000 1.5 0.6 2.275.269 113.763 22.753 300.000 1838753 3 NguyÔn Duy M¹nh NV 27 2.02 350000 0.6 952.269 47.613 9.523 300.000 595133 4 TrÇn V¨n Minh NV 27 2.36 350000 0.6 1.075.846 53.792 10.758 200.000 811295 5 NguyÔn ThÞ Hoa NV 27 2.34 350000 0.6 1.068.577 53.429 10.686 200.000 804462 6 Vò Thuý Hµ KTT 27 3 350000 1 0.6 1.671.923 83.596 16.719 200.000 1371608 7 L¹i Anh Th NV 27 3 350000 0.6 1.308.462 65.423 13.085 200.000 1029954 8 Lª V¨n H¶i NV 27 2.02 350000 0.6 952.269 47.613 9.523 200.000 695133 9 Vò Thanh H»ng NV 27 1.96 350000 0.6 930.462 46.523 9.305 200.000 674634 10 NguyÔn Quúnh Chi NV 27 2.8 350000 0.6 1.235.769 61.788 12.358 200.000 961623 11 Hå Sü Lîi NV 27 1.76 350000 0.6 857.769 42.888 8.578 400.000 406303 12 Vò L©m Tïng TP 12 2.98 350000 1 0.6 739.846 36.992 7.398 300.000 395455 13 Bïi H÷u Hoan PP 27 2.36 350000 0.5 0.6 1.257.577 62.879 12.576 300.000 882122 14 Vò kim Thoa NV 27 2.98 350000 0.6 1.301.192 65.060 13.012 300.000 923121 15 Ng« Sü Liªn NV 27 2.16 350000 0.6 1.003.154 50.158 10.032 200.000 742965 16 §µo Thu H»ng NV 27 1.76 350000 0.6 857.769 42.888 8.578 200.000 606303 17 §inh Thanh HuyÒn NV 27 1.96 350000 0.6 930.462 46.523 9.305 200.000 674634 18 Hå Ngäc Hµ NV 27 2.36 350000 0.6 1.075.846 53.792 10.758 200.000 811295 19 TrÇn Quang Huy NV 27 1.76 350000 0.6 857.769 42.888 8.578 200.000 606303 Céng 23,027,308 1,151,365 230,273 4,700,000 16,945,669 Trong b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005cã sè tiÒn cho : + Tæng sè l­¬ng ph¶i tr¶ : 23.027.308 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 8.788.500 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 14.238.808 + Tæng sè l­¬ng cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ ph¶i tr¶ : 16.945.669 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 6.161.190 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 10.784.479 Ngµy 31/12, C«ng ty thanh to¸n nèt sè tiÒn l­¬ng cßn l¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn sau khi ®· trõ ®i 5% BHXH, 1%BHYT. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng Kú II th¸ng 12/2005cho C«ng ty: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n §Þa chØ:609 Tr­¬ng §Þnh Telefax: PhiÕu chi Ngµy 31th¸ng12 n¨m 2005 QuyÓn sè: 04 Sè: 32 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hå Ngäc Hµ §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng12/2005 Sè tiÒn: 16.945.669 (ViÕt b»ng ch÷) M­êi s¸u triÖu chÝn tr¨m bèn m­¬i n¨m ngh×n s¸u tr¾m s¸u m­¬i chÝn ®ång KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 12/2005. §· nhËn ®ñ sè tiÒn 16.945.669 (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu chÝn tr¨m bèn m­¬i n¨m ngh×n s¸u tr¾m s¸u m­¬i chÝn ®ång Ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Hµ Thñ quü (Ký, hä tªn) 2.2 C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty: NghiÖp vô 1: Ngµy15/12/2005, C«ng ty ®· tr¶ tiÒn l­¬ng Kú I cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 15/12/05, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 4.700.000 Cã TK 111: 4.700.000 Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô trªn ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 15/12 Sè: 1965 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/05 cho toµn C«ng ty 334 111 4.700.000 Céng: 4.700.000 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/05 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 15/12/05 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Ngµy 31/12/2005, C«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) vµ phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/05, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 16.945.669 Cã TK 1111: 16.945.669 §ång thêi nghiÖp vô nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 1995 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 12/05 cho toµn C«ng ty 334 111 16.945.669 Céng: 16.945.669 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/05 vµ phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/05 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Cuèi th¸ng ngµy 31/12/2005, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12/05 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 05/12/05, phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/05, kÕ to¸n ghi sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: 8.788.500 Cã TK 334: 8.788.500 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 1996 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng th¸ng 12/05 ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn 641 334 8.788.500 Céng: 8.788.500 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/05 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 4: Cuèi th¸ng ngµy 31/12/2005, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12/05 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 05/12/05, phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/05, kÕ to¸n ghi sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 642: 14.238.808 Cã TK 334: 14.238.808 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 1997 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng th¸ng 12/05 ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn 642 334 14.238.808.808 Céng: 14.238.808 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/05 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ chøng tõ ghi sæ, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334, TK 111, TK642 3. Thùc tÕ kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 3.1/ Ph­¬ng ph¸p trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ t¹i C«ng ty: ViÖc trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc: - BHXH trÝch theo tû lÖ 20 %, trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - BHYT trÝch theo tû lÖ 3%, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - Kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh lµ 2% theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng trong ®ã 1% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ,1% gi÷ l¹i chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i c«ng ty . C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005, kÕ to¸n trÝch lËp c¸c quü , bao gåm: + Tæng sè BHXH thu tõ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn: 1.151.365 (23.027.308 x 5% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 439.425 (8.788.500 x 5%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 711.940 (14.238.808 x 5%) + Tæng sè BHYT thu tõ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 230.273 (23.027.308 x 1% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 87.885 (8.788.500 x 1%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 142.388 (14.238.808 x 1%) + Tæng sè trÝch BHXH theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 3.454.096 (23.027.308 x 15% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 1.318.275 (8.788.500 x 15%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 2.135.821 (14.238.808 x 15%) + Tæng sè trÝch BHYT theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 460.546 (23.027.308 x 2% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 175.770 (8.788.500 x 2%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 284.776 (14.238.808 x 2%) + Tæng sè trÝch KPC§ theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 460.546 (23.027.308 x 2% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 175.770 (8.788.500 x 2%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 284.776 (14.238.808 x 2%) + Tæng sè nép BHXH theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong quý IV n¨m 2005: 13.839.000 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) :5.077.800 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 8.761.200 + Tæng sè nép BHYT theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong quý IV n¨m 2005: 2.075.850 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 761.670 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 1.314.180 + Tæng sè nép KPC§ theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong quý IV n¨m 2005: 1.383.900 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 507.780 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 876.120 3.2/ C¸c nghiÖp vô trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§: NghiÖp vô 1: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn BHXH thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 vµo Sæ chi tiÕt TK 338 nh­ sau: Nî TK334 : 1.151.365 Cã TK 3383 : 1.151.365 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 1998 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 334 3383 1.151.365 Céng: 1.151.365 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2 : Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn BHYT thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 vµo Sæ chi tiÕt TK 338 nh­ sau: Nî TK334: 230.273 Cã TK 3384: 230.273 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 1999 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHYT thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 334 3384 230.273 Céng: 230.273 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ b¸n hµng th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 641: 1.318.275 Cã TK 3383: 1.318.275 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2000 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 641 3383 1.318.275 Céng: 1.318.275 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 4 : Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ qu¶n lý th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 642: 2.135.821 Cã TK 3383: 2.135.821 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 642 3383 2.135.821 Céng: 2.135.821 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 5: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ b¸n hµng th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 641: 175.770 Cã TK 3384: 175.770 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2002 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 641 3384 175.770 Céng: 175.770 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 6: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ qu¶n lý th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 642: 284.776 Cã TK 3384: 284.776 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 642 3384 284.776 Céng: 284.776 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 7: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè KPC§ trÝch th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK 3382: Nî TK 641: 175.770 Cã TK 3382: 175.770 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TrÝch KPC§ th¸ng 12/05 641 3382 175.770 C Céng: 175.770 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 8: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè KPC§ trÝch th¸ng 12/05 vµo sæ chi tiÕt TK 3382: Nî TK 642: 284.776 Cã TK 3382: 284.776 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2005 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TrÝch KPC§ th¸ng 12/05 642 3382 284.776 C Céng: 284.776 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 9: Ngµy 31/12/2005, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn B¶o hiÓm x· héi quý IV n¨m 2005 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan BHXH QuËn Hoµng Mai. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 13.839.000 Cã TK 112: 13.839.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng 12/05 3383 112 13.839.000 Céng: 13.839.000 KÌm theo chøng tõ gèc: Tê khai nép BHXH quý IV n¨m 2005 vµ giÊy b¸o nî sè 993123 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 10: Ngµy 31/12/2005, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn B¶o hiÓm y tÕ quý IV n¨m 2005 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan BHYT QuËn Hoµng Mai. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3384: 2.075.850 Cã TK 112: 2.075.850 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2007 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng 12/05 3383 112 2.075.850 Céng: 2.075.850 KÌm theo chøng tõ gèc: Tê khai nép BHYT quý IV n¨m 2005 vµ giÊy b¸o nî sè 993124 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 11: Ngµy 31/12/2005, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn kinh phÝ c«ng ®oµn quý IV n¨m 2005 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan QuËn Hoµng Mai. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3382: 1.383.900 Cã TK 112 : 1.383.900 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2008 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn KPC§ th¸ng 12/05 3382 112 1.383.900 C Céng: 1.383.900 KÌm theo chøng tõ gèc: giÊy b¸o nî sè 993125 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 4. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty: 4.1 / chøng tõ 4.1.1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Trong th¸ng 12/2005, anh Vò L©m Tïng lµ nh©n viªn thuéc Phßng kinh doanh söa ch÷a cña C«ng ty bÞ bÖnh, cã x¸c nhËn cña B¸c sü. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 12 ngµy, anh nghØ èm 15 ngµy. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = 2,98 x 290000 26 ngµy x 15 x 75% = 373.933 VËy anh Tïng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 3 lµ 373.933 ®ång. PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau: (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan Y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Sè 90TC/C§KT ngµy 20/7/99 cña BTC Sè KB/BA QuyÓn sè: 127 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm Sè: 037 Hä vµ tªn: Vò L©m Tïng Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n Lý do cho nghØ: PhÉu thuËt x­¬ng khíp gèi Sè ngµy cho nghØ: 15ngµy(Tõ ngµy15/12®Õn hÕt ngµy31/12/2005) Ngµy 14 th¸ng 12n¨m 2005 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 15 ngµy (Ký, Hä tªn) Y b¸c sÜ KCB (§· ký, ®ãng dÊu) TrÇn S¬n H¶i (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 01133943564 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 373.933 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 373.933 ®ång Ngµy 14 th¸ng 12n¨m 2005 C¸n bé C¬ quan BHXH (Ký, Hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) Hå Ngäc Hµ (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) 4.1.2 B¶ng thanh to¸n BHXH: Sau khi tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH nh­ trªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho toµn C«ng ty theo mÉu sau: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n MÉu sè 04 - L§TL B¶ng Thanh to¸n BHXH Th¸ng 12 n¨m 2005 Nî 334: 373.933 TT Hä vµ tªn NghØ èm NghØ con èm NghØ ®Î NghØ tai n¹n Tæng sè tiÒn Ký nhËn SN ST SN ST SN ST SN ST 1 Vò L©m Tïng 15 373.933 373.933 Céng: 373.933 Cã 111: 373.933 (Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bÈy m­¬i ba ngh×n chÝn tr¨m ba m­¬i ba ®ång) KÕ to¸n BHXH (Ký, Hä tªn) Nh©n viªn theo dâi (Ký, Hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, Hä tªn) * Tõ b¶ng thanh to¸n BHXH th¸ng 12/2005, kÕ to¸n C«ng ty lËp phiÕu chi tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho toµn C«ng ty. Cô thÓ ta cã uû nhiÖm chi vÒ kinh phÝ BHXH do C¬ quan BHXH cÊp cho C«ng ty. uû nhiÖm chi Sè: 30 (T­¬ng ®­¬ng GiÊy b¸o Cã) ChuyÓn kho¶n tiÒn: Th­ - §iÖn ngµy 31/12/2005 §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C¬ quan BHXH QuËn Hoµng Mai Sè tµi kho¶n : T¹i ng©n hµng : §¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n §Þa chØ: 609-696 Tr­¬ng §Þnh – Q.Hoµng Mai - TP. Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 710A - 00047 T¹i ng©n hµng: C«ng th­¬ng TP. Hµ Néi Néi dung thanh to¸n: CÊp kinh phÝ BHXH Sè tiÒn: 373.933 ®ång Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba tr¨m b¶y ba ngh×n chÝn tr¨m ba ba ®ång. Ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2005 §¬n vÞ tr¶ tiÒn KT Chñ T.Kho¶n (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng A Ngµy 31/12/04 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng B Ngµy 31/12/05 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n C«ng ty viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt chi l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 12/2005: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n §Þa chØ:609 Tr­¬ng §Þnh Telefax: PhiÕu chi Ngµy31th¸ng 12 n¨m 2005 QuyÓn sè: 02 Sè: 43 NîTK 334 CãTK 111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò L©m Tïng §Þa chØ: Phßng söa ch÷a - Cty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n Lý do chi: Chi l­¬ng BHXH th¸ng 12/2005 Sè tiÒn: 373.933 (ViÕtb»ng ch÷) Ba tr¨m b¶y ba ngh×n chÝn tr¨m ba m­¬i ba ®ång KÌm theo: chøng tõ gèc PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng BHXH §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 373.933 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m b¶y ba ngh×n chÝn tr¨m ba m­¬i ba ®ång Ngµy 31 th¸ng 12n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Vò L©m Tïng Thñ quü (Ký, hä tªn) Lª Thu Hµ 4.2/ C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng: NghiÖp vô 1: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒn mÆt sè 43 ngµy 31/12/2005, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 334 sè tiÒn thanh to¸n cho anh Vò L©m Tïng nh­ sau: Nî TK 334: 373.933 Cã TK 111: 373.933 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 2009 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho nh©n viªn Vò L©m Tïng 334 111 373.933 Céng: 373.933 KÌm theo 02 chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Cuèi th¸ng 12/05 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng cho nh©n viªn Vò L©m Tïng vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 373.933 Cã TK 334: 373.933 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 3000 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn Vò L©m Tïng 3383 334 373.933 Céng: 373.933 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: C¨n cø uû nhiÖm chi sè 30 ngµy 30/12/2005 cña C¬ quan BHXH QuËn Ba §×nh vÒ viÖc cÊp kinh phÝ BHXH, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo Sæ chi tiÕt TK 112 nh­ sau: Nî TK 112: 373.933 Cã TK 3383: 373.933 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12 Sè: 3001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã NhËn ñy nhiÖm chi vÒ cÊp kinh phÝ BHXH 112 3383 373.933 Céng: 373.933 KÌm theo chøng tõ gèc: giÊy b¸o cã sè 921245 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ trªn, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2005 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT 1965 15/12 4.700.000 2003 31/12 284.776 1995 31/12 16.945.669 2004 31/12 175.770 1996 31/12 8.788.500 2005 31/12 284.776 1997 31/12 14.238.808 2006 31/12 13.839.000 1998 31/12 1.151.365 2007 31/12 2.075.850 1999 31/12 230.273 2008 31/12 1.383.900 2000 31/12 1.318.275 2009 31/12 373.933 2001 31/12 2.135.821 3000 31/12 373.933 2002 31/12 175.770 3001 31/12 373.933 Céng : 71.248.159 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo Sæ c¸i TK 111, TK112, TK334, TK338 Sæ c¸i Tªn TK: TiÒn mÆt Sè hiÖu TK: 111 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶I TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 102.569.780 15/12 1965 15/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/05 334 4.700.000 16/12 1987 16/12 Rót TGNH vÒ quü 112 50.000.000 19/12 1988 19/12 Chi t¹m øng tiÒn hµng cho Cty B E C 331 20.000.000 21/12 1990 21/12 Thu tiÒn hµng nî ®ît 1 th¸ng 12/05 cña Cty CID 131 15.000.000 25/12 1991 25/12 Mua hµng nhËp kho 156 66.000.000 31/12 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 12/05 334 16.945.669 15/12 2009 31/12 Thanh to¸n BHXH cho Vò L©m Tïng 334 373.933 Céng ph¸t sinh: D­ cuèi kú: 65.000.000 108.019.602 59.550.178 Sæ c¸i Tªn TK: TiÒn göi ng©n hµng Sè hiÖu TK: 112 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 734.987.256 16/12 1987 16/12 Rót TGNH vÒ quü 111 50.000.000 31/12 1998 31/12 ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng12/05 3383 13.839.000 31/12 1999 31/12 ChuyÓn nép tiÒn BHYT th¸ng 12/05 3384 2.075.850 31/12 2000 31/12 ChuyÓn nép tiÒn KPC§ th¸ng 12/05 3382 1.383.900 31/12 3001 31/12 NhËn ñy nhiÖm chi vÒ cÊp kinh phÝ BHXH 3383 373.933 Céng sè ph¸t sinh 373.933 67.298.750 Sè d­ cuèi kú 668.062.439 Sæ c¸i Tªn TK: Ph¶i tr¶ C«ng nh©n viªn Sè hiÖu TK: 334 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú: 2.183.937 31/12 1965 31/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I th¸ng 12/05 111 4.700.000 31/12 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 111 16.945.669 31/12 1996 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 641 8.788.500 31/12 1997 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 642 14.238.808 31/12 1998 31/12 Thu BHXH tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 1.151.365 31/12 1999 31/12 Thu BHYT tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 230.273 31/12 2009 31/12 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho Vò L©m Tïng 111 373..933 31/12 3000 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng th¸ng 12/05 3383 373. 933 Céng ph¸t sinh: 23.401.241 23.401.241 D­ cuèi kú: 2.183.937 Sæ c¸I Tªn TK: Ph¶i tr¶ C«ng nh©n viªn Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶I Trang Sæ Chøng Tõ TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 338 Sè d­ ®Çu kú 3382 922.600 Sè d­ ®Çu kú 3383 9.226.000 Sè d­ ®Çu kú 3384 1.383.900 31/12 1998 31/12 Thu tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 334 1.151.365 31/12 1999 31/12 Thu tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 334 230.273 31/12 2000 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3383 641 1.318.275 31/12 2001 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3383 642 2.135.821 31/12 2002 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3384 641 175.770 31/12 2003 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3384 642 284.776 31/12 2004 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3382 641 175.770 31/12 2005 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3382 642 284.776 31/12 2006 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3383 112 13.839.000 31/12 2007 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3384 112 2.075.850 31/12 2008 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3382 112 1.383.900 31/12 2009 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng 3383 334 373. 933 31/12 3001 31/12 NhËn tiÒn BHXH thanh to¸n 3383 112 373. 933 Céng ph¸t sinh: 17.672.683 17.672.683 D­ cuèi kú: 0 Sè hiÖu TK: 338 Sæ chi tiÕt TK 334 TiÒn l­¬ng Th¸ng 12 Chøng tõ DiÔn Gi¶I TK §¦ Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú: 2.183.937 1965 31/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I th¸ng 12/05 111 4.700.000 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 111 16.945.669 1996 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 641 8.788.500 1997 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/05 642 14.238.808 1998 31/12 Thu BHXH tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 1.151.365 1999 31/12 Thu BHYT tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 230.273 2009 31/12 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho Vò L©m Tïng 111 373..933 3000 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng th¸ng 12/05 3383 373. 933 Céng ph¸t sinh: 23.401.241 23.401.241 PhÇn III NhËn xÐt vµ kÕt luËn 1 . NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty: Tõ khi ®­îc thµnh lËp, C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña m×nh. Ban L·nh ®¹o C«ng ty lu«n phæ biÕn kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó C«ng ty ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m, cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty tham gia c¸c kho¸ häc vµ tËp huÊn ng¾n h¹n do cÊp trªn më nh»m më mang kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä. 1.2 So s¸nh ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cña ®¬n vÞ víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh . 1.2.1 ¦u ®iÓm: C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n chøng tõ ghi sæ, mét lo¹i h×nh h¹ch to¸n kh«ng nh÷ng phï hîp víi quy m« cña C«ng ty mµ cßn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi hãa tÝnh to¸n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn, tham m­u vµ gióp cho Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c phÇn viÖc mµ m×nh phô tr¸ch, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty rÊt cô thÓ, chÝnh x¸c ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. ViÖc chi tr¶ tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT, ®¶m b¶o quyÒn lîi trùc tiÕp cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty còng sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· quy ®Þnh trong chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tiÒn l­¬ng, vÒ thanh to¸n c¸c chÕ ®é BHXH. Bªn c¹nh ®ã, do thùc hiÖn chÕ ®é h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn nªn khi C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao th× møc thu nhËp cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc n©ng cao, gãp phÇn ®¶m b¶o ®­îc møc sèng vµ sinh ho¹t cña hä, khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. 1.2.2 Nh­îc ®iÓm: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp TNHH, ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn. Theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th× nÕu C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× thu nhËp cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao nh­ viÖc ®¶m b¶o møc thu nhËp cña hä cã ®­îc æn ®Þnh kh«ng nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®¹t hiÖu qña hay kh«ng ®¹t ®­îc møc doanh thu nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Do ®ã C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ còng phÇn nµo c¶i thiÖn ®­îc cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái Ban L·nh ®¹o C«ng ty ph¶i lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, quan t©m vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n, ®µo t¹o båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn C«ng ty, gióp cho t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n th× do ¸p dông theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn trong viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cßn cã sù trïng l¾p, dÔ nhÇm lÉn vµ tèn nhiÒu c«ng 2 . KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n, em ®· cã ®iÒu kiÖn ®­îc t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ nh÷ng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ®· gióp em n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· ®­îc häc ë tr­êng mµ ch­a cã ®iÒu kiÖn ®­îc ¸p dông thùc hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh, nhiÖt t×nh gióp ®ì cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc cßn Ýt ái nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña Thµy gi¸o còng nh­ cña Ban L·nh ®¹o C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ Phßng KÕ to¸n thuéc C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t víi thùc tÕ cña C«ng ty h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Thµy gi¸o, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ Phßng KÕ to¸n ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 3 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 3 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 4 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n : 4 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 6 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 6 4.2 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 8 PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i - ®Þªn tö Hoµng S¬n 11 1. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty TNHH thu¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 11 1.1 Thñ tôc, chøng tõ h¹ch to¸n 11 1.2 Tµi kho¶n sö dông 12 1.3 C¸c nghiÖp vô chñ yÕu 14 1.4 HÖ thèng Tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty sö dông 17 1.5 Tæ chøc HÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty 18 1.6 Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty 20 1.7 Ph­¬ng ph¸p tÝnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 21 1.7.1 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 21 1.7.1.1 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng 21 1.7.1.2 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 23 1.7.1.2. 1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH 23 1.7.1.2.2 B¶ng thanh to¸n BHXH 23 1.7.2 C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 25 1.7.3 C¸ch tÝnh vµ trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 26 1.7.3.1 C¸ch tÝnh 26 1.7.3.2 C¸ch trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 27 1.7.3.2.1 Quü BHXH 27 1.7.3.2.2 Quü BHYT: 28 1.7.3.2.3 Kinh phÝ c«ng ®oµn: 28 2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 28 2.1 C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng 28 2.2. C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty 34 3. Thùc tÕ kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i - ®iÖn tö Hoµng S¬n 37 3.1 Ph­¬ng ph¸p trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ t¹i C«ng ty: 37 3.2. C¸c nghiÖp vô trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§: 39 4. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty: 47 4.1. Chøng tõ 47 4.1.1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH 47 4.1.2 B¶ng thanh to¸n BHXH: 49 4.2. C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng 51 PhÇn III: NhËn xÐt vµ kÕt luËn 60 1. NhËn xÐt 60 1.1 NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty 60 1.2 So s¸nh ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cña ®¬n vÞ víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh . 60 1.2.1 ¦u ®iÓm: 60 1.2.2 Nh­îc ®iÓm: 61 2. KÕt luËn 62

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại -Điện tử Hoàng Sơn.doc
Luận văn liên quan