Phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng Anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả

CƠ SỞ LÍ LUẬN Tiếng Anh là môn học mới được đưa vào chương trình học ở cấp phổ thông trong một vài năm gần đây. Do yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong khoa học và giao tiếp nên việc cung cấp cho học sinh phổ thông những kiến thức cơ bản để nói và viết đúng được những điều các em đã được học là rất quan trọng. Về mặt lí luận thì nhất thiết người giáo viên phải dạy học sinh hiểu đúng, thực hành đúng những kiến thức nền tảng. Nếu không hiểu đúng ,thực hành đúng thì vốn tiếng Anh của các em không có tác dụng trong quá trình học tập. Từ viết đúng, nói đúng các em dễ phát triển các kĩ năng khác như nghe, đọc, dịch . II. CƠ SƠ THỰC TIỄN Dạy và học ngoại ngữ khác với các môn học khác là thời gian thực hành ở lớp nhiều sau mỗi phần bài mới. Trong thực tế, khi học tiếng Anh thì học sinh rất ít khi thực hành đúng ngay lần đầu và nhìn chung giáo viên khó phát huy được đối tượng học sinh vì thường là lớp đông, thời gian có hạn. Hơn nữa việc sữa lỗi cho học sinh khi thực hành tại lớp mỗi giáo viên có những phương pháp khác nhau. Có người cho rằng không bao giờ để học sinh mắc lỗi, nếu mắc lỗi thì dừng lại và sửa chữa ngay cho học sinh, có người cho rằng phải liên tục sửa nhưng chỉ gợi ý hoặc có những người dùng phương pháp lấy chính học sinh sửa cho học sinh .Có rất nhiều phương pháp nhưng không phương pháp nào là vạn năng mà trong quá trình dạy học tiếng Anh phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau ứng với mỗi tình huống và nội dung khác nhau. Vì theo một nhà giáo dục học nhận xét"Một người thầy giỏi không phải là người mang chân lí đến cho học sinh mà phải là người đưa học sinh đi tìm chân lí". Từ cơ sở lí luận và thực tiễn, cùng với kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình tôi chọn chuyên đề nghiên cứu"Phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng Anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả".

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng Anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc cÈm giµng Ph­¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n vÒ nãi vµ viÕt tiÕng anh cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶ N¨m häc 2007-2008 Phßng gi¸o dôc cÈm giµng Sè ph¸ch Ph­¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n vÒ nãi vµ viÕt tiÕng anh cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶ Ng­êi viÕt: TrÇn ViÖt Hïng §¸nh gi¸ cña nhµ tr­êng: ......................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... n¨m häc 2007-2008 Phßng gi¸o dôc cÈm giµng Ph­¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n vÒ nãi vµ viÕt tiÕng anh cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶ §¸nh gi¸ cña phßng gi¸o dôc ......................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... N¨m häc 2007-2008 phÇn I-lý do chän ®Ò Tµi I.c¬ së lÝ luËn TiÕng Anh lµ m«n häc míi ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh häc ë cÊp phæ th«ng trong mét vµi n¨m gÇn ®©y. Do yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi ®ång thêi tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chÝnh trong khoa häc vµ giao tiÕp nªn viÖc cung cÊp cho häc sinh phæ th«ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó nãi vµ viÕt ®óng ®­îc nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· ®­îc häc lµ rÊt quan träng. VÒ mÆt lÝ luËn th× nhÊt thiÕt ng­êi gi¸o viªn ph¶i d¹y häc sinh hiÓu ®óng, thùc hµnh ®óng nh÷ng kiÕn thøc nÒn t¶ng. NÕu kh«ng hiÓu ®óng ,thùc hµnh ®óng th× vèn tiÕng Anh cña c¸c em kh«ng cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh häc tËp. Tõ viÕt ®óng, nãi ®óng c¸c em dÔ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng kh¸c nh­ nghe, ®äc, dÞch... II. c¬ s¬ thùc tiÔn D¹y vµ häc ngo¹i ng÷ kh¸c víi c¸c m«n häc kh¸c lµ thêi gian thùc hµnh ë líp nhiÒu sau mçi phÇn bµi míi. Trong thùc tÕ, khi häc tiÕng Anh th× häc sinh rÊt Ýt khi thùc hµnh ®óng ngay lÇn ®Çu vµ nh×n chung gi¸o viªn khã ph¸t huy ®­îc ®èi t­îng häc sinh v× th­êng lµ líp ®«ng, thêi gian cã h¹n. H¬n n÷a viÖc s÷a lçi cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp mçi gi¸o viªn cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. Cã ng­êi cho r»ng kh«ng bao giê ®Ó häc sinh m¾c lçi, nÕu m¾c lçi th× dõng l¹i vµ söa ch÷a ngay cho häc sinh, cã ng­êi cho r»ng ph¶i liªn tôc söa nh­ng chØ gîi ý hoÆc cã nh÷ng ng­êi dïng ph­¬ng ph¸p lÊy chÝnh häc sinh söa cho häc sinh...Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ng kh«ng ph­¬ng ph¸p nµo lµ v¹n n¨ng mµ trong qu¸ tr×nh d¹y häc tiÕng Anh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau øng víi mçi t×nh huèng vµ néi dung kh¸c nhau. V× theo mét nhµ gi¸o dôc häc nhËn xÐt"Mét ng­êi thÇy giái kh«ng ph¶i lµ ng­êi mang ch©n lÝ ®Õn cho häc sinh mµ ph¶i lµ ng­êi ®­a häc sinh ®i t×m ch©n lÝ". Tõ c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn, cïng víi kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh t«i chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu"Ph­¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n vÒ nãi vµ viÕt tiÕng Anh cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶". III. ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò Nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p tèi ­u ®Ó gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông khi cho häc sinh thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶. Nghiªn cøu söa lçi sai vÒ ng÷ ph¸p khi nãi vµ viÕt, chø kh«ng nÆng vÒ c¸ch ph¸t ©m vµ nÐt ch÷ v× ®Ó ph¸t ©m chuÈn th× ®ßi hái ph¶i cã mét qu¸ tr×nh l©u dµi míi cã ®­îc. IV.®èi t­îng nghiªn cøu D¹y häc sinh phæ th«ng míi tiÕp xóc víi tiÕng Anh häc ch­¬ng tr×nh 7 n¨m V. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu -¸p dông ®óc rót kinh nghiÖm thùc tÕ gi¶ng d¹y -Tham kh¶o tµi liÖu ph­¬ng ph¸p thùc hµnh -Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c ®ång nghiÖp phÇn II- néi dung A. söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh nãi tiÕng Anh t¹i líp Trong khi thùc hµnh tiÕng Anh ®Æt c©u theo mÉu vµ ph¸t triÓn ý, ®iÒu quan träng ®èi víi ng­êi gi¸o viªn lµ h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vµ s¸ng t¹o theo ý cña m×nh. Nh­ng kh«ng ph¶i lóc nµo häc sinh còng lµm ®­îc ngay. V× vËy c¶ khi häc sinh cßn lóng tóng hoÆc sai th× gi¸o viªn ph¶i nh¹y c¶m n¾m b¾t, hiÓu ý muèn nãi cña c¸c em, chñ ®éng söa hoÆc gîi ý cho häc sinh tù söa lçi. Dùa vµo t×nh huèng vÊn ®Ò ®Æt ra vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng mµ chóng ta cã thÓ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau mµ môc ®Ých cuèi cïng lµ häc sinh hiÓu biÕt vËn dông ®óng Sau ®©y lµ mét vµi vÝ dô øng víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau vµ c¸c ph­¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n cho häc sinh khi thùc hµnh nãi tiÕng Anh t¹i líp. I.ph­¬ng ph¸p khi häc sinh m¾c lçi th× söa ngay VÝ dô: Khi gi¸o viªn hái häc sinh tr¶ lêi ®Ó luyÖn c¸ch sö dông ®éng tõ khuyÕt thiÕu"can" ®Ó diÔn ®¹t kh¶ n¨ng cã thÓ lµm ®­îc viÖc g× ®ã cã thÓ cã tr­êng hîp sau x¶y ra Teacher:What can you do, Hoa? Hoa: I can speaking English Teacher: Hmm, that's not right, is it? I can speak, not I can speaking Minh, what about you?.... Trong tr­êng hîp trªn gi¸o viªn kh«ng lÊy lµm hµi lßng víi häc sinh Hoa mÆc dï em ®ã cè ®­a ra c©u tr¶ lêi ®óng nh­ng gi¸o viªn ®· söa l¹i ngay vµ gäi em kh¸c, kh«ng cho häc sinh ®ã cã c¬ héi ®Ó söa c©u sai cña m×nh thµnh c©u ®óng . Trong khi c©u hái gi¸o vªn ®­a ra rÊt gÇn víi häc sinh , em nµo còng cã thÓ tr¶ lêi ®­îc nh­ng gi¸o viªn l¹i tá ra kh«ng hµi lßng vµ kh«ng khuyÕn khÝch c¸c em tù tr¶ lêi, tù söa lçi mµ lµm cho häc sinh bèi rèi kh«ng nãi ra c©u m×nh cÇn nãi . Víi tr­êng hîp trªn, gi¸o viªn cã thÓ söa lçi cho häc sinh b»ng ph­¬ng ph¸p tÝch cùc h¬n t¹o cho c¸c em cã c¬ héi vµ høng thó ®Ó nãi ®óng. Cã thÓ tiÕp tôc nh­ sau: Teacher:Well, all right, but "I can speak" not " speaking" again? Hoa :I can speak English Teacher:Good HoÆc gi¸o viªn cã thÓ gióp häc sinh tù söa lçi b»ng c¸ch chØ ra chç sai trong c©u VÝ dô: Teacher:Yes, OK, nearly,"speaking or speak" Students:speak Teacher: Now you say again, Hoa Hoa: I can speak English Teacher:That's right Good §©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt gi¸o viªn cÇn ph¸t huy vµ ¸p dông th­êng xuyªn. Khi ®ã gi¸o viªn cã thÓ biÕt r»ng häc sinh cã thÓ hiÓu bµi vµ tù m×nh söa lçi . Häc sinh sÏ ghi nhí l©u h¬n vµ cã thÓ kh«ng bÞ sai nh­ lçi ®ã n÷a. Sau khi söa lçi ®­îc ë mét häc sinh råi , cã thÓ chuyÓn c©u hái ®ã sang häc sinh kh¸c, sau ®ã l¹i hái häc sinh ban ®Çu ®Ó kiÓm tra l¹i. VÝ dô: Teacher:Well, anyone else? What can I do, Tam? Tam : I can speak English Teacher:Yes, well done Hoa again? Hoa :I can speak English Teacher: Good Ph­¬ng ph¸p nµy gióp häc sinh c¶ líp chó ý, nh­ng gi¸o viªn nªn sö dông mét c¸ch thËn träng. §iÒu quan träng lµ kh«ng ®Ó häc sinh ®Çu m¾c sai c¶m thÊy m×nh lµ "n¹n nh©n" hy sinh cho nh÷ng b¹n kh¸c, ph¶i khuyÕn khÝch ®óng lóc, kÞp thêi ®Ó tr¸nh cho häc sinh ®ã cã c¶m gi¸c sî hoÆc ng¹i khi lÇn sau gi¸o viªn hái sÏ kh«ng d¸m tr¶ lêi, cho nªn gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt xö lý t×nh huèng mét c¸ch khÐo lÐo. Tãm l¹i, víi t×nh huèng vµ d¹ng thùc hµnh nãi nh­ vÝ dô trªn, ®Ó viÖc söa læi cã hiÖu qu¶ chóng ta cÇn ¸p dông ph­¬ng ph¸p söa lçi c¬ b¶n vµ ph¶i cã ®­îc kÜ n¨ng sau: -Nªn ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh tËp trung vµo nh÷ng g× häc sinh ®óng nhiÒu h¬n chø kh«ng thiªn vÒ nh÷ng ®iÒu sai, chØ nªn lÊy c¸i sai ra ®Ó so s¸nh vµ tr¸nh lÆp l¹i lçi sai ®ã. - KhÝch lÖ nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng cña häc sinh, thËm chÝ c¶ nh÷ng c©u ch­a ®óng hoµn toµn b»ng ph­¬ng ph¸p nµy häc sinh sÏ c¶m thÊy m×nh hiÓu vµ ®ang hoµn thiÖn dÇn. -Tr¸nh miÖt thÞ häc sinh hoÆc lµm cho häc sinh c¶m thÊy viÖc ®Æt c©u hoÆc viÖc tr¶ lêi sai lµ viÖc rÊt tåi tÖ. - Gi¸o viªn chñ ®éng ®iÒu khiÓn söa lçi nhanh, nÕu kh«ng sÏ mÊt nhiÒu thêi gian mµ phÇn bµi trªn líp ch­a hÕt, nhiÒu häc sinh kh¸c sÏ kh«ng cã c¬ héi thùc hµnh. II. KÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p khi söa lçi ë c¸c t×nh huèng kh¸c nhau Nh­ t«i ®· nãi ë ban ®Çu r»ng kh«ng cã mét ph­¬ng ph¸p nµo lµ v¹n n¨ng, lµ tèi ­u nhÊt mµ ®iÒu quan träng lµ gi¸o viªn ph¶i biÕt kÕt hîp khÐo lÐo c¸c ph­¬ng ph¸p víi yªu cÇu ®Æt ra cña tõng lo¹i, tõng ®èi t­îng häc sinh, møc ®é hiÓu bµi vµ kh«ng khÝ cña líp häc. D­íi ®©y lµ mét vÝ dô kh¸c vÒ söa lçi sai cho häc sinh: Gi¸o viªn ®­a ra mét ®o¹n v¨n trÝch tõ mét bøc th­ cña Lan viÕt cho ng­êi b¹n cña c« Êy. Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái. ®o¹n v¨n nh­ sau: "Dear Minh, I was very glad to get your letter and to hear about all the things you are doing Thank you for sending me the photographs of the dolls. They are very beautiful and I have added them to my collection. I am sending you a few photographs of mine. Little doll with curly brown hair is a new one I have been given on my 15th birthday anniversary. I hope you will like it love Lan" Gi¸o viªn ®Æt c©u hái:What does Lan do? Trong nh÷ng t×nh huèng sau gi¸o viªn sÏ lµm g×? a. Mét häc sinh tr¶ lêi: Lan collects the photographs of the dolls. b. Mét häc sinh kh¸c tr¶ lêi: She collects c. Mét häc sinh kh¸c kh«ng tr¶ lêi v× kh«ng biÕt d. Mét trong nh÷ng häc sinh yÕu tr¶ lêi:She collecting photographs of the dolls. e. Mét trong nh÷ng häc sinh kh¸c tr¶ lêi: She is collecting dolls. f. Mét häc sinh tr¶ lêi: She writes letter. Tuy nhiªn trong nh÷ng c©u tr¶ lêi trªn kh«ng c©u nµo ®óng. Nh­ng ®Ó häc sinh tù söa th¶o luËn ®i ®Õn c©u tr¶ lêi ®óng, gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra nh÷ng gîi ý sau: Tr­êng hîp a: chÊp nhËn c©u tr¶ lêi gÇn ®óng hoÆc gîi ý gióp häc sinh tù söa Teacher: It's nearly correct Just"photographs of the dolls" she collects.... Student: She collects photographs of the dolls Tr­êng hîp b: Gi¸o vªn ra hiÖu b»ng mét cö chØ ®Ó chØ ra c©u ®ã ch­a hoµn chØnh hoÆc nãi: Teacher: Yes, she collects but she collects what? NÕu cÇn thiÕt gi¸o viªn cã thÓ ®Æt c©u hái ®ã cho häc sinh kh¸c tr¶ lêi sau ®ã häc sinh ban ®Çu nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi ®óng cña b¹n Tr­êng hîp d: Gi¸o viªn ®ång ý víi c©u tr¶ lêi ®ã ®Ó khÝch lÖ häc sinh nh­ng sau ®ã tù m×nh söa l¹i vµ yªu cÇu häc sinh ®ã nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi; VÝ dô: Teacher:Yes, good, she collects photograph of the dolls Student : She collects photograph of the dolls Tr­êng hîp e: Gi¸o viªn gîi ý gióp häc sinh tù söa v× ®ã lµ häc sinh kh¸ chØ cÇn ®­a ra gîi ý sau: Teacher:Well, nearly, what does she do ? "she collects" or " is collects ?'' Student: She collects Teacher: Very good HoÆc yªu cÇu häc sinh kh¸ kh¸c tr¶ lêi cho chÝnh x¸c vµ yªu cÇu häc sinh ®ã nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi ®óng cña b¹n. Tr­êng hîp f : ChÊp nhËn c©u tr¶ lêi ®ã sau ®ã gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra c©u hái l¹i râ h¬n vÒ môc ®Ých vµ ng÷ ph¸p ®Ó lµm s¸ng tá h¬n. Teacher:Well, yes.She is writing a letter. But what does she do in her free time? What is her hobby ? Student :Ah, she collects..... Teacher:Yes, OK III. gi¸o viªn gióp häc sinh tù söa §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p tèt t¹o c¬ héi cho häc sinh tù söa lçi cña m×nh. Víi ph­¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn ph¶i biÕt linh ho¹t sö dông c¸c kÜ n¨ng vÒ cö chØ ®iÖu bé hoÆc nh÷ng quy ­íc s½n ®èi víi häc sinh cña m×nh. Häc sinh tù nhËn biÕt lçi sai trong c©u vµ biÕt ®­îc nã thuéc lçi sai vÒ tõ, vÞ trÝ hay lo¹i c©u. Nh­ng vÊn ®Ò lµ trong nh÷ng tr­êng hîp sai nµo th× sö dông nh÷ng cö chØ, ®iÖu bé nh­ thÕ nµo cho phï hîp ®Ó häc sinh nh×n vµo biÕt t×m ra lçi sai. Sau ®ã häc sinh sÏ tù söa lçi sai ®ã. VÝ dô: sai vÒ thø tù tõ Teacher:Is it a car ? Student : Yes, is it/ Yes, it is Gi¸o viªn cã thÓ dïng hai ngãn tay trá vßng qua nhau råi xu«i ng­îc theo lêi nãi häc sinh tù söa. Yes, it is quay xu«i chiÒu Yes, is it quay ng­îc chiÒu VÝ dô sai vÒ thiÕu tõ (ng÷ ph¸p ) He gets up 6.00 "at" is missing " Gi¸o viªn gi¬ bµn tay lªn ®Õm 1 2 3 4 5 He gets up 6.00 Häc sinh sÏ ph¸t hiÖn ra tõ thiÕu khi gi¸o viªn cÇm ngãn tay sè 4 l¾c l¾c. Khi häc sinh söa ®­îc råi gi¸o viªn nh¾c l¹i vµ lµm cö chØ ®iÖu bé råi yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c©u ®óng. 1 2 3 4 5 He gets up at 6.00 Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ dïng giäng ®iÖu ®Ó gióp häc sinh nhËn biÕt ra chç sai vµ cã thÓ söa: VÝ dô: Teacher:What does Miss White do ? Student :He is a teacher (He is wrong ) Miss miss...........White She is a teacher Mét sè vÝ dô ë d¹ng sai nµy: 1.Yesterday I go to school early 2. He live in London 3. An aeroplain is move faster than a car Gi¸o viªn dïng ng÷ ®iÖu cña m×nh vµo nh÷ng tõ gióp häc sinh nhËn biÕt chç sai trong c©u vµ söa lçi sai ®ã Tr­êng hîp 1: Teacher: Yesterday go or....... Student:I went Tr­êng hîp 2: Teacher:He.... Student:He lives....... Tr­êng hîp 3 Teacher: faster..... Student:is faster than Tãm l¹i ®Ó söa lçi trong khi häc sinh thùc hµnh nãi hiÖu qu¶ th× gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp vËn dông th­êng xuyªn c¸c ph­¬ng ph¸p söa lçi mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi t×nh huèng vµ lçi sai nhÊt ®Þnh, gi¸o viªn cÇn chñ ®éng ®iÒu chØnh ®Ó häc sinh lu«n ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña m×nh trong häc tËp. B. söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh viÕt tiÕng anh t¹i líp ë tr­êng phæ th«ng, víi nh÷ng yªu cÇu kiÕn thøc cho häc sinh cßn Ýt vµ yªu cÇu ®¬n gi¶n nh­ng viÖc viÕt ®óng lµ rÊt quan träng, ë ®©y t«i kh«ng nÆng vÒ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nÐt ch÷ mµ söa lçi sai c¬ b¶n vÒ ng÷ ph¸p vµ chÝnh t¶ trong c©u. Còng nh­ ch÷a lçi trong luyÖn tËp miÖng, viÖc söa lçi sai khi viÕt cho häc sinh nªn lµm cho cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn viÖc viÕt cña c¸c em h¬n lµ mang tÝnh khÝch lÖ song vÉn ph¶i theo h­íng ®éng viªn. §iÒu ®ã muèn nãi r»ng sau nhøng lÇn ch÷a vµ ®­îc ch÷a lçi, häc sinh sÏ h¹n chÕ m¾c sai vµ ®ång thêi còng rót ra ®­îc bµi häc vµ kh¾c s©u h¬n n÷a nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí tõ nh÷ng chç sai nµy. I. mét sè c¸ch söa lçi cÇn l­u ý 1. X¸c ®Þnh träng t©m cÇn söa tr­íc ë ch­¬ng tr×nh English 8 häc sinh cã häc cÊu tróc c©u"enjoy+V-ing" gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng ®Æt c©u hái vÒ em ®ã hoÆc hoÆc ng­êi kh¸c thÝch lµm g× dïng"enjoy" .Häc sinh lªn b¶ng viÕt nh­ sau: My muther injoy to read newspapers Víi c©u trªn chóng ta nªn söa nh÷ng lçi g× vµ söa nh­ thÕ nµo ®Ó häc sinh dÔ nhí ? Ta thÊy häc sinh trªn ®· m¾c ph¶i qu¸ nhiÒu lçi, nh­ng ®iÒu quan träng lµ trong ý nghÜ cña häc sinh vµ nhËn xÐt cña gi¸o viªn th× c©u ®ã kh«ng ®Õn lçi qu¸ tåi nh­ ta nh×n thÊy, v× b¶n th©n em häc sinh ®ã còng ®· cè g¾ng viÕt nh÷ng g× em nghÜ ®Ó t¹o thµnh c©u. Nªn víi c©u nµy gi¸o viªn cã thÓ hái nh÷ng häc sinh kh¸c xem ®óng hay sai vµ nh¾c l¹i môc ®Ých cña yªu cÇuviÕt c©u nµy ®Ó luyÖn cÊu tróc"enjoy+V-ing" v× vËy phÇn quan träng cÇn söa lµ"V-ing" vµ chia ®éng tõ My mother+Vs còng rÊt quan träng nªn gi¸o viªn cã thÓ gîi ý vµ gióp häc sinh söa c¶ lçi nµy Teacher: enjoy+to V (right or wrong ?) Student:wrong enjoy+V-ing Gi¸o viªn g¹ch ch©n tõ enjoy to read vµ viÕt tõ söa ë d­íi: enjoys reading My muther injoy reading newspapers SÏ tèt h¬n nÕu gi¸o viªn tù söa tõ "injoy " thµnh tõ "Ñnoy " viÕt lªn th× häc sinh còng ®· tù biÕt vµ hiÓu chóng ®· m¾c sai chç ®ã vµ biÕt t¹i sao l¹i thÕ (v× chóng ®· häc råi ) vµ sÏ h¹n chÕ m¾c sai ë nh÷ng lÇn sau, còng gièng nh­ thÕ lçi vÒ ®¸nh vÇn vµ ch÷ c¸i nh­ tõ"muther" ta còng kh«ng nªn söa ngay v× ®Òu nµy sÏ lµm ph©n t¸n sù tËp trung cña häc sinh vµog nh÷ng ®iÓm chÝnh. Gi¸o viªn cã thÓ nhí lçi sai ®ã ®Ó söa vµo lÇn sau ho¨c tù c¸c häc sinh kh¸c sÏ ph¸t hiÖn ra ngay Teacher: Is it correct all ? Student: Muther Teacher:Ah, what ? Student :Mother 2. Nªn ®­a nh÷ng yªu cÇu viÕt nh­ thÕ nµo ®Ó viÖc söa lèi cã hiÖu qu¶ V× ®ã lµ thêi gian trªn líp vµ tuú thuéc vµo môc ®Ých, yªu cÇu, kÜ n¨ng rÌn luyÖn cña tõng phÇn nªn khi luyÖn viÕt trªn líp gi¸o viªn còng cÇn lùa chän phÇn häc sinh hay m¾c lçi sai ®Ó söa vµ nhÊn m¹nh, yªu cÇu häc sinh ph¶i ghi nhí VÝ dô: Sö dông ®éng tõ ë thêi tiÕp diÔn thªm " ing " vµo sau ®éng tõ nh­ng cã mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt mµ chÝnh häc sinh hay m¾c lçi. Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp sau: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc. She (cut ) flower in the garden now . -> She is cuting flower in the garden now C©u trªn cã thÓ häc sinh kh«ng ph¸t hiÖn ra chç sai ngay v× ph¸t ©m gièng nhau vµ quy luËt th× chóng nghÜ ®¬n thuÇn cø thªm "ing" vµo sau ®éng tõ mÆc dï gi¸o viªn ®· d¹y råi khi nµo th× gÊp ®«i phô ©m Gi¸o viªn cã thÓ g¹ch ch©n tõ "cuting" gióp häc sinh nhí l¹i vµ söa She is cutting flower in the garden now. Gi¸o viªn cã thÓ nh¾c l¹i hoÆc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng ®éng tõ cã c¸ch viÕt t­¬ng tù tõ "cutting" Mét vÝ dô kh¸c: They are (write ) the dictation. Häc sinh còng sÏ dÔ m¾c "writeing " mÆc dï gi¸o viªn d¹y tr­êng hîp ®éng tõ kÕt thóc b»ng "e" th× khi thªm "ing " ta ph¶i bá " e" .Nh­ng còng nh­ nh÷ng vÝ dô võa quen thuéc võa thùc tÕ nµy, ta sÏ thÊy ®ùîc hiÖu qu¶ lµ häc sinh sÏ tù nhí l¹i nhiÒu h¬n. Trªn ®©y lµ nh÷ng tr­êng hîp c©u ng¾n, ®¬n gi¶n c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lµm viÖc nh­ng víi tr­êng hîp söa c¶ ®o¹n v¨n hoÆc mét vµi c©u, khi yªu cÇu häc sinh viÕt ®o¹n v¨n th× gi¸o viªn cÇn cã nh÷ng kinh nghiÖm söa nh­ thÕ nµo ®Î gióp häc sinh nhËn ra chç sai mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÓu ®­îc t¹i sao l¹i sai. VÝ dô gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ mét ngµy lµm viÖc b×nh th­êng cña m×nh. Gi¸o viªn gäi mét em häc sinh lªn b¶ng viÕt bµi cña m×nh ra ®Ó c¶ líp nhËn xÐt. ®©y lµ bµi sau khi gi¸o viªn vµ c¶ líp cïng nhau söa . s at have I alway gets up 6 o'clock. I having breakfast at 6.30 food I go to school on feet with my frends. I go home at 11.00 Ang have lunch at home, usually do My homework on the afternoon. I having dinner at 6 p.m I going to the bed at 9 o'clok Trong vÝ dô nµy ta thÊy häc sinh ®· m¾c rÊt nhiÒu lçi ë hÇu hÕt c¸c c©u mµ gi¸o viªn ®· gióp häc sinh söa hÕt . Nh­ng chÝnh viÖc söa hÕ cïng mét lóc vµ tr×nh bµy nh­ trªn th× cã lÏ sÏ kh«ng khÝch lÖ ®­îc häc sinh mµ cßn lµm trÇm träng thªm vÊn ®Ò v× chóng sÏ thÊy hÇu nh­ kh«ng ®óng chót nµo , thËm chÝ qu¸ tåi ®Î viÕt lÇn sau , h¬n n÷a còng kh«ng râ rµng , tr×nh bµy rèi häc sinh khã ph¸t hiÖn . Víi tr­êng hîp nµy nªn ch¨ng ta chØ nªn ch÷a nh÷ng lçi c¬ b¶n, quan träng nhÊt hoÆc nh÷ng lçi hiÓn nhiªn häc sinh biÕt vµ chóng võa ®­îc häc. ®ã lµ nh÷ng lçi ng÷ ph¸p cô thÓ lµ biÕt sö dông ®éng tõ ë th× hiÖn t¹i th­êng . Ta cã thÓ gi¶m bít phÇn g¹ch ch©n( chÐo hoÆc chØ g¹ch ch©n mét lÇn th«i vµ viÕt ra ngoµi ®Çu dßng phÇn b¸c bá ) lµm cho bµi ch÷ râ rµng h¬n vµ cã vÎ Ýt lçi h¬n. Hon n÷a, trong qu¸ tr×nh d¹y ta lu«n thÓ hiÖn vai trß lµ ng­êi thÇy ®iÒu khiÓn ®­a häc sinh vµo t×nh huèng ®Î chóng chñ ®éng lÜnh héi còng nh­ söa sai. Gi¸o viªn cã thÓ lµm gi¶m bít ®i phÇn lçi mµ häc sinh ®ã võa m¾c b»ng c¸ch gîi ý më hái chÝnh häc sinh ®ã tù söa. §iÒu ®ã còng khÝch lÖ ®­îc häc sinh nh×n l¹i nh÷n g× m×nh ®· biÕt vµ ghi nhí lÇn sau sÏ kh«ng m¾c l¹i lçi ®ã n÷a. vÝ dô söa ®o¹n trªn nh­ sau: get up..........have I always gets up 6 o'clok then I having food break at 6.30 I go to school on feet go with my friends. I going to home at 11.00 And have lunch at home. I usually do my in.........have homework on the afternoon. I having go dinner at 6 p.m. I going to the bed at 9 o'clock NÕu ®èi víi häc sinh mµ gi¸o viªn d¹y quen hoÆc lµ nh÷ng häc sinh kh¸, gi¸o viªn cã thÓ quy ­íc c¸c ký hiÖu cho tõng lo¹i lçi ra ngoµi m¸c ®Ó gióp häc sinh tù söa lçi cña m×nh b»ng c¸ch ®äc kÜ l¹i nh÷ng g× m×nh võa viÕt vµ suy nghÜ ®Ó söa . VÝ dô : KÝ hiÖu: Sp: cho lçi chÝnh t¶ (spelling ) Gr: cho lçi ng÷ ph¸p (grammar ) Wo: thø tù tõ (word order ) II. nh÷ng lçi th«ng th­êng häc sinh hay m¾c ph¶i khi viÕt tiÕng anh V× khi ®­îc gäi lªn b¶ng häc sinh kh«ng ®­îc cÇm s¸ch, hoÆc nh÷ng tõ , nh÷ng mÉu c©u võa míi ®­îc häc, vµ còng chÝnh lçi häc sinh võa m¾c ph¶i ®ã rÊt cã lîi cho c¶ líp hoÆc cho mét sè häc sinh hay m¾c lçi rót kinh nghiÖm. Nªn khi nhËn xÐt vµ cïng gi¸o viªn ch÷a bµi th× c¶ líp ph¶i tËp trung. Còng tõ ®ã ng­êi thÇy sÏ biÕt ®­îc häc sinh ®· tiÕp thu ®­îc nh÷ng g× vµ cßn yÕu ë chç nµo cÇn ph¶i nhÊn m¹nh. Quay l¹i vÝ dô 1: My muther injoy to read newpapers Tr­êng hîp nµy ta thÊy häc sinh qu¸ yÕu, vËy chóng"hæng " c¸i g× vµ nªn d¹y l¹i c¸i g× Cã thÓ ®­a ra mét vµi ph©n tÝch sau 1. Lçi vÒ ng÷ ph¸p CÊu tróc c¬ b¶n "Ñnoy+V-ing " gi¸o viªn sÏ ph¶i ®­a ta yªu cÇu luyÖn t¹p nhiÒu h¬n n÷a mÉu c©u nµy vµ sö dông nhiÒu vÝ dô kh¸c nhau gióp chóng nhí . -Chia ®éng tõ ë ng«i thø ba sè Ýt Häc sinh cã thÓ nhí l¹i chØ cÇn gi¸o viªn nh¾c chñ ng÷ ng«i thø mÊy, chia ®éng tõ nh­ thÕ nµo lµ chóng cã thÓ biÕt vµ tù söa. 2. Lçi sai vÒ tõ T¸c dông cña mét ch÷ c¸i b¾t ®Çu cã thÓ gîi l¹i cho häc sinh nhí tõ nµy: Teacher: injoy "e"/i/ or "i" /ai/? Student: enjoy Ngoµi ra, øng víi mçi tr­êng hîp ®Ó cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn ph¶i tù ®Æt ra c¸c c©u hái nh­ : nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn häc sinh m¾c nh÷ng lçi ®ã cã chØ ra ®­îc nh÷ng g× mµ häc sinh ®ã vµ häc sinh kh¸c ch­a hiÓu hay kh«ng? Hay chóng hiÓu råi nh­ng vÉn m¾c theo thãi quen. VËy gi¸o viªn ph¶i lµm thÕ nµo cho phï hîp víi mçi ®èi t­îng häc sinh trong líp. Víi lo¹i lçi nµy , ta thÊy häc sinh hay m¾c ph¶i th× chóng sö dông c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt cña c¸c c¸ch sö dông tõ cÊu tróc ng÷ ph¸p. VÝ dô: C¸c tõ häc sinh hay nhÇm Tõ ®óng Häc sinh hay nhÇm Swimming Swiming Cutting cuting Shopping Shoping Writing Writeing Closing Closeing Trªn ®©y lµ mét vµi vÝ dô thuéc c¸c d¹ng lçi c¬ b¶n mµ häc sinh hay m¾c ph¶i vµ h­íng gi¶i quyÕt cña gi¸o viªn mµ t«i th­êng ¸p dông víi häc sinh cña m×nh vµ thÊy r»ng c¸c ph­¬ng ph¸p nµy rÊt cã hiÖu qu¶. PhÇn III - h¹n chÕ vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc cña ®Ò tµi 1.Nh÷ng c¸i ch­a lµm ®­îc ë chuyªn ®Ò nµy víi kinh ngiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt , thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ vµ ®Æc biÖt khã kh¨n trong viÖc t×m tµi liÖu h­íng dÉn nªn t«i cßn tr¨n trë mét sè vÊn ®Ò chØ ®Ò cËp ®­îc nh­ng ch­a s©u vµ ®a d¹ng vÒ vÝ dô. Tuy nhiªn nh÷ng vÊn ®Ò ®­a ra lµ phæ th«ng vµ s¸t thùc. Chuyªn ®Ò nµy ch­a kÕt hîp ®­îc nhiÒu ph­¬ng ph¸p ch÷a lçi ®­a häc sinh vµo nh÷ng t×nh huèng cã vÊn ®Ò. 2.BiÖn ph¸p kh¾c phôc Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i sÏ tÝch luü kinh nghiÖm thªm, ®ång thêi lu«n lu«n häc hái ®ång nghiÖp , tù häc tËp rÌn luyÖn båi d­ìng th­êng xuyªn b»ng c¸ch -T×m tßi nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o -¸p dông th­êng xuyªn vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau -Chó ý tíi c¸c lçi sai, thËm chÝ ®«i khi gi¸o viªn cã thÓ t¹o ra c¸c lçi sai ®Ó gióp häc sinh söa vµ hiÓu h¬n trong qu¸ tr×nh häc tËp. PhÇn IV- kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm Khi lµm chuyªn ®Ò nµy t«i ®· tiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm ë mét sè líp 9C , 8A t«i thÊy r»ng sau thêi gian ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p söa lçi nµy häc sinh ®· tiÕn bé râ rÖt ngay c¶ khi nãi vµ viÕt. KÕt qu¶ tr­íc vµ sau khi ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p söa lçi trªn Líp XÕp lo¹i LuyÖn nãi LuyÖn viÕt Tr­íc Sau khi ¸p dông th­êng xuyªn Tr­íc Sau khi ¸p dông th­êng xuyªn Líp 8A sÜ sè 44 Giái 6.81% 13.68% 6.81% 13.68% Kh¸ 40.90% 52.27% 40.90% 52.27% TB 50% 34.05% 50% 34.05% YÕu 2.27% 0% 2.27% 0% KÐm 0% 0% 0% 0% Líp 9C sÜ sè 44 Giái 2.27% 4.54% 2.27% 4.54% Kh¸ 34.1% 47.72% 34.1% 47.72% TB 56.81% 45.45% 56.81% 45.45% YÕu 4.54% 2.27% 4.54% 2.27% KÐm 2.27% 0% 0% 0% Môc lôc trang PhÇn I: lý do chän chuyªn ®Ò I. C¬ së lÝ luËn 4 II. C¬ së thùc tiÔn 4 III. Ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò 4 IV. §èi t­îng nghiªn cøu 4 V. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 PhÇn II- néi dung 5 A. söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh nãi tiÕng anh t¹i líp 5 I.ph­¬ng ph¸p khi häc sinh m¾c lçi th× söa ngay 5 II.kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p khi söa lçi ë c¸c tinh huèng 6 kh¸c nhau III.gi¸o viªn gióp häc sinh tù söa 7 B.söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh viÕt tiÕng anh t¹i líp 8 I. mét sè c¸ch söa lçi cÇn l­u ý 9 1.X¸c ®Þnh träng t©m cÇn söa tr­íc 9 2.Nªn ®­a nh÷ng yªu cÇu viÕt nh­ thÕ nµo ®Ó viÖc söa lçi cã 9 hiÖu qu¶ II.nh÷ng lçi th«ng th­êng häc sinh hay m¾c ph¶i khi 11 viÕt tiÕng anh 1.Lçi vÒ ng÷ ph¸p 11 2.Lçi vÒ sai tõ 11 phÇn III- h¹n chÕ vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc 12 cña chuyªn ®Ò 1.Nh÷ng c¸i ch­a lµm ®­îc 12 2.BiÖn ph¸p kh¾c phôc 12 phÇn IV-kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả.doc
Luận văn liên quan