Qua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Trải qua các hình thái kinh tế xã hội từ trước đến nay quy luật của sự phù hợp của quan hệ sản xuất (QHSX)phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất(LLSX) luôn là quy luật cơ bản nhất trong cả lĩnh vực kinh tế và trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định: LLSX và QHSX là hai mặt của phương thức sản xuất (PTSX)chúng tồn tại và không tách rời nhau, tác động lẫn nhau. QHSXphù hợp với trình độ và tính chất của LLSXlà động lực thúc đẩy LLSX phát triển, ngược lại QHSX lỗi thời lạc hậu hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo so với trình độ phát triển của LLSX sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX.Trong xã hội có giai cấp mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX biểu hiện thành mâu thuẫn giữa các giai cấp đối địch , mâu thuẫn này tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp nổ ra cách mạng xã hội thay thế QHSX cũ lạc hậu bằng QHSX mới tiến bộ hơn. Lịch sử loài người đã trải qua các phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến. Hiện nay chúng ta vẫn vận dụng những quy luật này để áp dụng vào các thành phần kinh tế của nước ta. Để làm rõ hơn về vấn đề này tôi chọn đề tài “ Qua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX’’ để làm tiểu luận bộ môn kinh tế chính trị.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Qua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÇN Më §ÇU Tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi tõ tr­íc ®Õn nay quy luËt cña sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt (QHSX)phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt(LLSX) lu«n lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt trong c¶ lÜnh vùc kinh tÕ vµ trong lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ®· kh¼ng ®Þnh: LLSX vµ QHSX lµ hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt (PTSX)chóng tån t¹i vµ kh«ng t¸ch rêi nhau, t¸c ®éng lÉn nhau. QHSXphï hîp víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt cña LLSXlµ ®éng lùc thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn, ng­îc l¹i QHSX lçi thêi l¹c hËu hoÆc tiªn tiÕn h¬n mét c¸ch gi¶ t¹o so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX.Trong x· héi cã giai cÊp m©u thuÉn gi÷a LLSX vµ QHSX biÓu hiÖn thµnh m©u thuÉn gi÷a c¸c giai cÊp ®èi ®Þch , m©u thuÉn nµy tÊt yÕu dÉn ®Õn ®Êu tranh giai cÊp næ ra c¸ch m¹ng x· héi thay thÕ QHSX cò l¹c hËu b»ng QHSX míi tiÕn bé h¬n. LÞch sö loµi ng­êi ®· tr¶i qua c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn. HiÖn nay chóng ta vÉn vËn dông nh÷ng quy luËt nµy ®Ó ¸p dông vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña n­íc ta. §Ó lµm râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy t«i chän ®Ò tµi “ Qua lÞch sö 3 ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc TBCN chøng minh quy luËt QHSX ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX’’ ®Ó lµm tiÓu luËn bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o d¹y bé m«n chÝnh trÞ §ç Ngäc Minh ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh lµm tiÓu luËn nµy. PhÇn néi dung I- Néi dung QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt con ng­êi kh«ng ngõng thu nhËn thªm nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng cô s¶n xuÊt. V× vËy LLSX ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã th× v­ît ra khái khu«n khæ cña QHSX ®­¬ng thêi. Lóc Êy x¶y ra xung ®ét gi÷a LLSX vµ QHSX ®· lçi thêi, rót côc nh÷ng QHSX nµy ph¶i thay ®æi b»ng nh÷ng QHSX míi, thÝch hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn míi cña cña LLSX. Anghen chØ ra r»ng “ Cac Mac lµ ng­êi ®Çu tiªn ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt ph¸t triÓn cña lÞch sö loµi ng­êi nghÜa lµ t×m ra sù thËt ®¬n gi¶n lµ “Tr­íc hÕt con ng­êi ph¶i ¨n uèng ë mÆc tr­íc khi cã thÓ lo ®Õn chuyÖn lµm chÝnh trÞ nghÖ thuËt’. PTSX ®êi sèng vËt chÊt chi phèi toµn bé qu¸ tr×nh ®êi sèng x· héi ®êi sèng chÝnh trÞ vµ ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi. 1- lùc l­îng s¶n xuÊt lµ g× ? 1.1 LLSX Lµ toµn bé nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh ë mét thêi k× nhÊt ®Þnh. Llsx biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn biÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt cña con ng­êi ,n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt .LLSX bao gåm t­ liÖu s¶n xuÊt (TLSX) vµ quan hÖ s¶n xuÊt (QHSX). LSX ®­îc cÊu thµnh tõ hai bé phËn ®èi t­îng lao ®éng(§TL§) vµ t­ liÖu lao ®éng (TLL§). §TL§ lµ nh÷ng s¶n phÈm cña giíi tù nhiªn ®­îc con ng­êi trùc tiÕp sö dông vµ ®­a vµo s¶n xuÊt hoÆc còng cã thÓ lµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cã s½n mµ con ng­êi ph¶i t¸c ®éng vµo nã ®Ó biÕn nã thµnh s¶n phÈm cã Ých. TLL§ lµ nh÷ng vËt thÓ mµ con ng­êi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng. Trong TLL§ cã c«ng cô lao ®éng lµ hÖ thèng x­¬ng cèt vµ b¾p thÞt cña s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn. Nã lµ yÕu tè ®éng nhÊt vµ c¸nh m¹ng nhÊt trong LLSX C«ng cô lao ®éng quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm, lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, lµ tiªu chuÈn ®Ó phan biÖt sù kh¸c nhau qua c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. Trong c¸c yÕu tè hîp thµnh LLSX th× ng­êi lao ®éng lµ chñ thÓ bao giê còng lµ LLSX c¬ b¶n quyÕt ®Þnh nhÊt cña x· héi. 1.2-qhsx lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mèi quan hÖ ®ã bao gåm quan hÖ së h÷u vÒ TLSX, quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý, quan hÖ vÒ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng. Mçi lo¹i QHSX tiªu biÓu cho b¶n chÊt kinh tÕ cña mét PTSX nhÊt ®Þnh. Ba mÆt nãi trªn cña QHSX cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, trong ®ã quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng quan hÖ kh¸c. B¶n chÊt cña bÊt k× quan hÖ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu phô thuéc vµo nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu trong x· héi thuéc vÒ ai (trang 111_s¸ch gi¸o tr×nh triÕt häc). Cã 2 h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ TLSX: së h÷u t­ nh©n vµ së h÷u x· héi. Nh÷ng h×nh thøc së h÷u ®ã lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ thùc hiÖn gi÷a ng­êi víi ng­êi trong x· héi. Quan hÖ kinh tÕ tæ chøc xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt. Nã võa biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi võa biÓu hiÖn tr¹ng th¸i tù nhiªn kÜ thuËt cña nÒn s¶n xuÊt. Quan hÖ kinh tÕ tæ chøc ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ s¶n xuÊt. Nã do tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX quyÕt ®Þnh Cac Mac viÕt “ Trong s¶n xuÊt ng­êi ta kh«ng chØ quan hÖ víi tù nhiªn ng­êi ta kh«ng chØ quan hÖ s¶n xuÊt ®­îc nÕu kh«ng kÕt hîp víi nhau theo mét phong c¸nh nµo ®ã ®Ó ho¹t ®éng chung vµ ®Ó trao ®æi ho¹t ®éng víi nhau. X· héi cæ ®¹i, x· héi phong kiÕn , x· héi t­ s¶n ®Òu lµ tæng thÓ c¸c QHSX. Nh­ vËy mçi tæng thÓ ®ã ®ång thêi l¹i ®¹i biÓu cho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Æc thï trong lÞch sö nh©n lo¹i’’. 2 - mèi quan hÖ gi÷a llsx vµ qhsx. LLSX vµ QHSX lµ hai mÆt cña PTSX chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau t¹o thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp cña QHSX víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX _ quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn x· héi. Quy luËt nµy v¹ch râ sù phô thuéc kh¸ch quan cña QHSX vµo sù ph¸t triÓn cña LLSX ®ång thêi QHSX còng t¸c ®éng trë l¹i LLSX. Khuynh h­íng chung cña s¶n xuÊt vËt chÊt lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, sù ph¸t triÓn ®ã suy cho ®Õn cïng lµ b¾t nguån tõ sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña LLSX tr­íc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng. Trong lÞch sö x· héi LLSX ®É ph¸t triÓn tõ chç cã tÝnh chÊt c¸ nh©n lªn tÝnh chÊt x· héi ho¸. LLSX th­êng xuyªn vËn ®éng ph¸t triÓn nªn QHSX còng lu«n lu«n thay ®æi ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña LLSX nh­ng LLSX ph¸t triÓn nhanh cßn QHSX cã xu thÕ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, khi ®ã QHSX cò kh«ng cßn phï hîp n÷a trë thµnh “xiÒng xÝch’’ cña LLSX k×m h·n sù ph¸t triÓn cña LLSX sÏ n¶y sinh m©u thuÉn gay g¾t gi÷a hai mÆt cña PTSX, sù ph¸t triÓn ®ã tÊt yÕu dÉn ®Õn viÖc xo¸ bá QHSX cò thay thÕ b»ng mét kiÓu QHSX míi phï hîp víi LLSX, më ®­êng cho LLSX ph¸t triÓn. 3-Sù t¸c ®éng trë l¹i cña qhsx víi llsx. LLSX quyÕt ®Þnh QHSX nh­ng QHSX còng cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi vµ t¸c ®éng trë l¹i sù ph¸t triÓn cña LLSX NÕu QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX nã sÏ thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. Tuy nhiªn viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Nã ph¶i th«ng qua nhËn thøc vµ ho¹t ®éng c¶i t¹o x· héi cña con ng­êi. Trong x· héi cã giai cÊp ph¶i th«ng qua giai cÊp h«ng qua c¸ch m¹ng x· héi. 4-Chøng minh qhsx phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña llsx qua 3 ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. 1.1 –Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt c«ng x· nguyªn thuû. Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû con ng­êi kh«ng lµm chñ ®­îc thiªn nhiªn C«ng cô lao ®éng cña hä rÊt th« s¬ vµ l¹c hËu chñ yÕu lµ dïng ®å b»ng ®¸ Sau nµy hä biÕt mµi 2 hßn ®¸ vµo nhau ®Ó t×m ra löa , hä còng b­íc ®Çu biÕt trång trät. LLSX thêi k× nµy ®¹t tíi tr×nh ®é cao nhÊt lµ khi hä ph¸t hiÖn ra ®ång b»ng c¸ch nÊu quÆng §©y lµ b­íc ngoÆt lín trong thêi kú nµy. Trong x· héi nguyªn thuû chÕ ®é së h÷u lµ chÕ ®é c«ng x· C«ng h÷u c«ng x· cã quyÒn lµm chñ tõng nhãm ng­êi. Vµo thêi ®¹i nµy chÕ ®é c«ng h÷u dùa trªn mét tr×nh ®é rÊt l¹c hËu. Hä sinh sèng thµnh nh÷ng bÇy ®µn ¨n uèng sinh ho¹t chung víi nhau kh«ng cã sù ph©n chia giai cÊp Sù b×nh ®¼ng nµy lµ mét sù tÊt yÕu dùa trªn mét tr×nh ®é x· héi thÊp kÐm. 1.2- Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ. Thêi kú nµy LLSX ph¸t triÓn cao con ng­êi ®· biÕt luyÖn s¾t vÒ chÕ t¹o ra nh÷ng c«ng cô lao ®éng b»ng s¾t ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trång trät vµ ch¨n nu«i còng ph¸t triÓn. Tõ ®©y dÉn ®Õn sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi , ch¨n nu«i t¸ch khái trång trät. Trong giai ®o¹n nµy cã nhiÒu thµnh tùu vÒ khoa häc Thuû lîi, kiÕn tróc ®Òu ph¸t triÓn. Lóc nµy QHSX ë thêi kú c«ng x· nguyªn thuû tr­íc ®©y kh«ng phï hîp n÷a thay vµo ®ã lµ QHSX míi ra ®êi ChÕ ®é t­ h÷u thay thÕ cho chÕ ®é c«ng h÷u, x· héi cã giai cÊp thay thÕ c«ng x· thÞ téc vµ cuèi cïng chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ ®· ra ®êi. Ng­êi chñ n« chiÕm h÷u TLSX vµ cã quyÒn “sinh” quyÒn “s¸t’’ víi n« lÖ. N« lÖ ph¶i chÞu sù ¸p bøc bãc lét mét c¸ch nÆng nÒ. §èi víi chñ n« th× n« lÖ chØ lµ nh÷ng c«ng cô lao ®éng, kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn lîi g×, bÞ t­íc ®o¹t quyÒn lµm ng­êi. Toµn bé s¶n phÈm do n« lÖ lµm ra ®Òu thuéc cña chñ n«.Hä chØ cã ë trong tay rÊt Ýt t­ liÖu sinh ho¹t ®Ó lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm cho chñ n«. 1.3- Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn. §©y lµ thêi kú mµ c¶ LLSX vµ QHSX ®Òu cã nh÷ng sù thay ®æi lín. Con ng­êi ë x· héi nµy ®· biÕt chÕ t¹o ra c«ng cô b»ng thÐp, dïng sóc vËt ®Ó thay thÕ søc kÐo cña con ng­êi. N«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ nh÷ng vËt dông mang tÝnh tr×nh ®é cao ra ®êi nh­ la bµn, ®ång hå … Lóc nµy QHSX còng thay ®æi, c¬ së cña QHSX phong kiÕn lµ chÕ ®é chiÕm h÷u phong kiÕn vÒ ruéng ®Êt L·nh chóa kh«ng ®­îc giÕt n«ng n« §Þa t« lµ h×nh thøc bãc lét chñ yÕu cña chóa phong kiÕn. Thêi kú ®Çu cña chÕ ®é phong kiÕn ®Þa t« lao dÞch ®­îc ¸p dông phæ biÕn. Trong khi lµm lao dÞch cho chóa phong kiÕn n«ng n« th­êng kh«ng chó ý ®Õn viÖc n¨ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy khi chÕ ®é phong kiÕn ®· ph¸t triÓn th× ®Þa t« lao dÞch ®­îc thay thÕ b»ng ®Þa t« hiÖn vËt, nghÜa lµ l·nh chóa b¾t n«ng n« ph¶i nép s¶n phÈm cho m×nh. Vµo giai ®o¹n cuèi cña chÕ ®é phong kiÕn, khi s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng h¸o ®· më réng th× ®Þa t« tiÒn tÖ trë thµnh phæ biÕn. N«ng d©n ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh ®i nép t«. §Þa t« tiÒn tÖ lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú mµ QHSX phong kiÕn tan r· vµ quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa ra ®êi. ii-VËn dông vµo ViÖt Nam. ë ViÖt Nam c¬ cÊu kinh tÕ gåm 6 thµnh phÇn lµ bé phËn lµ b­íc khëi ®Çu ®Æt nÒn mãng cho thêi kú qu¸ ®é cho thêi kú qu¸ ®é víi c¬ së vËt chÊt, kü thuËt D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn XHCN víi mét hÖ thèng chÝnh trÞ phï hîp mµ h¹t nh©n cña nã lµ Nhµ n­íc. Theo nghÞ quyÕt ®¹i héi IX nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña n­íc ta vËn ®«ng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Kinh tÕ Nhµ n­íc Cuèi n¨m 1989 cã trªn 12 ngh×n doanh nghiÖp nhµ n­íc (DNNN) víi sè tµi s¶n cè ®Þnh t­¬ng ®­¬ng lµ 10 tû USD Khi ®­îc thay ®æi b»ng quèc h÷u ho¸ hµng n¨m kinh tÕ quèc doanh(KTQD) t¹o 30 – 40% tæng s¶n phÈm x· héi (n¨m 1981:35,2% , n¨m 1990:38,8%) Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1990 KTQD lµ ®iÒu kiÖn vµ lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng c©n ®èi chñ yÕu cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Kinh tÕ hîp t¸c (KTHT) Mét bé phËn rÊt quan träng trong liªn quan vµ chi phèi tíi cuéc sèng cña 80%d©n sè ViÖt Nam lµ thµnh phÇnKTHT bé phËn nµy chiÕm tíi 37,2%(19840) vµ 42,9%(1985)thu nhËp quèc d©n nh­ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kÐm v× vËy ®· lµm cho toµn bé nÒn KT quèc d©n t¨ng tr­ëng chËm. N¨m 1996 kÕt thóc m« h×nh kiÓu cò chuyÓn sang thêi kú x©y dùng vµ phÊt triÓn hîp t¸c x· theo m« h×nh míi b»ng viÖc ban hµnh luËt hîp t¸c x· th¸ng3/1996. Kinh tÕ t­ nh©n(KTTN) N­íc ta trong nh÷ng n¨m tr­íc ®æi míiKTTN th­êng kh«ng ®­îc quan t©m ®óng møc.Quan niÖm cña x· héi lµ “Khu vùc KTTN g¾n liÒn víi tù ph¸t ®i lªn CNTB tõng ngµy tõng giê ®Î ra CNTB nã ®ãi lËp víi con ®­êng ®i lªnXHCNNh­ng ngµy nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty cæ phÇn n¨m 1993 sau khi ban hµnh nghÞ ®Þnh 60/ H§BT ®· cã kho¶ng 9 tr¨m ngh×n c¸ nh©n nhãm kinh doanh ®­îc cÊp ®¨ng ký theo lo¹i h×nh ®¬n vÞ cã vèn d­íi møcph¸p ®Þnh Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña thêi kú 1995-2000 cña c¶ n­íc lµ 6,9% trong ®ã cña khu vùc KTTN lµ 7,2%. Kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc (KTTBNN) N¨m 1998 sau khi ban hµnh luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi VN ®· cã 3 dù ¸n ®Çu t­ ®­îc cÊp phÐp d­íi h×nh thøc doanh nghiÖp víi 100% vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi ®Õn ®Çu th¸ng 12/2000 sè dù ¸n ®­îc cÊp phÐp lªn tíi 3112 dù ¸n víi vèn ®¨ng ký lµ 43,16TûUSD. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ Thµnh phÇn kinh tÕ nµy còng cã nhiÒu sù thay ®æi lín sau khi b­íc vµo thêi kú ®æi míi. Kinh tÕ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi Cuèi n¨m 2000 c¶ n­íc cã kho¶ng 3000 dù ¸n cña h¬n 700 doanh nghiÖp n­íc ngoµi víi vèn ®Çu t­ ®¨ng ký lµ 36,7 tû USD vèn thùc hiÖn lµ 16,89tû USD ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· nép ng©n s¸ch 1,52 tû USD t¹o 21,6 tû USD hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu gi¶i quyÕt lao ®éng cho c«ng nh©n vµ n«ng d©n gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN lµ kÕt qu¶ cña tiÕn tr×nh lÞch sö. Cã nghÜa lµ cïng víi sù ph¸t triÓn cñaLLSX, QHSXcòng ®­îc hoµn thiÖn t­¬ng øng. Trong ®ã tÊt cèt lâi lµ hoµn thiÖn QHSX theo h­íng tËp trung ho¸ vµ x· héi ho¸. Khi LLSX cßn ë møc thÊp øng víi nã lµ sù tån t¹i nhiÒu h×nh thøc së h÷u nhá vµ ph©n t¸n LLSX tõng b­íc sÏ tû lÖ thuËn víi tiÕn tr×nh tËp trung ho¸ vµ x· héi ho¸ quan hÖ së h÷u. C¸c nhµ lËp chÝnh s¸ch VN thõa nhËn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm riªng cña CNTBmµ lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña PTSX cña nh©n lo¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh víi sù tÊt yÕu ®i lªn cña CNXH. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ lµ vËn dông ®óng ®¾n quy luËt trªn tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh ®­îc mét gi¶i ph¸p, nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Do nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu lo¹i h×nh vµ thµnh phÇn kinh tÕ ë nh÷ng tr×nh ®ä kh¸c nhau v× vËy cÇn ph¶i t¹o ®­îc nh÷ng h×nh thøc QHSX ®a d¹ng thÝch øng víi tr×nh ®é LLSX ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña n­íc ta. KÕt luËn Dï cho x· héi loµi ng­êi ®ang thay ®æi nh­ng cã mét ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng®ã lµ vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt vËt chÊt kh«ng suy gi¶m. Nã lµ nguån gèc s©u xa cña mäi hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi vµ ®ång thêi gióp ta thÊy ®­îc c¨n nguyªn c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö x· héi loµi ng­êi lµ sù thay ®æi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt. Qua lÞch sö 3 ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc CNTB chóng ta ph¶i thõa nhËn víi nhau r»ng “QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX lµ mét quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n ,phæ biÕn’’ chi phèi mäi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kh«ng lo¹i trõ mét quèc gia , mét d©n téc nµo trªn thÕ giíi. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu mµ nhµ n­íc ta ®i theo ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt Nam. Lêi cam ®oan Trong qu¸ tr×nh lµm tiÓu luËn nµy em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o d¹y bé m«n triÕt häc Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §ç Ngäc Minh. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt em mong c¸c thÇy c« gãp ý ®Ó em cã thÓ rót kinh nghiÖm cho nh÷ng bµi viÕt sau. Bµi tiÓu luËn nµy do em tù nghiªn cøu vµ tr×nh bµy em xin cam ®oan nh÷ng th«ng tin trong bµi lµ do em tù t×m hiÓu kh«ng sao chÐp cña ai. Danh môc tham kh¶o 1- Gi¸o tr×nh triÕt häc Mac-Lª Nin . 2- Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ. 3-VÊn ®Ò ph©n phèi thu nhËp trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ( Chñ biªn :TS NguyÔn C«ng Nhù ).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX (10 trang).DOC
Luận văn liên quan